Trådformede bakterier og slamflokkens opbygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådformede bakterier og slamflokkens opbygning."

Transkript

1 Trådformede bakterier og slamflokkens opbygning. Hvorfor aktivslam? I forbindelse med vandmiljøplanen i 1987, blev der skærpet krav til en videregående rensning af spildevandet for kvælstof, fosfor og organisk stof. Mange kommuner og industrier valgte derfor også at benytte de biologiske processer, dog som oftest sammen med en forbehandling evt. med kemisk fældning. Alt afgørende for funktionen af et aktivslamanlæg er tilbageholdelsen af det aktive slam i efterklaringstankene. Tab af det aktive slam, kaldet slamflugt (forhøjede værdier af SS m.m.) vil således medføre overskridelse af udlederkrav og ekstra udgifter til afgifterne på kvælstof, fosfor og organisk stof. Slamflugt kan skyldes en hydraulisk overbelastning, men for mange renseanlæg, og især inden for kommunale renseanlæg, skyldes det at slammet har dårlige bundfældningsegenskaber, letslam. I mange tilfældes skyldes det en dannelse af trådformede bakterier, men det kan også være kolloid-kemiske forhold, zoogloeabulking, viscous bulking, detergenter, forgiftning og fedt/olie. En mikroskopering af det aktive slam kan afgøre om det er trådformede bakterier (og måske hvilken typer), zoogloea eller forgiftning. Hvad er aktivslam? Aktivslam består af mikroorganismer samt en større eller mindre del af uorganiske partikler, organiske fiber, trådformede bakterier (filamenter), ekstracellulære polymere substanser (EPS, biopolymer, exopolymer) og ioner. Altafgørende for slammets bundfældningsevne er bakteriernes evne til at sammenklumpe (flokkulere). Disse bakterier kaldes for de flokdannende bakterier og er meget vigtige i forbindelse med spildevandsrensning. En god flokdannelse, danner hele baggrunden for en god bundfældning i sedimentationsfasen. Flokdannelsen sker ved at de aktive bakterier udskiller EPS, som holder sammen på de forskellige komponenter. I en god slamflok ligger der bl.a. trådformede bakterier som en rygrad, der er med til at holde sammen på slamflokken. Imidlertid kan tilstedeværelse af trådformede bakterie enten, fritsvævende mellem slamflokkene eller stikkende ud mellem flokkene, forhindre en yderligere flokkulering, hvorved bundfældningsegenskaberne kan forringes drastisk. 1

2 Slamflokkens struktur og mængden af trådformede bakterier i det aktive slam kan være meget forskellige fra anlæg til anlæg og afspejler forskelle i anlægstyper, anlægs drift og spildevandets sammensætning. Det giver sig ofte udslag i forskellige bundfældningsegenskaber for det aktive slam. Om SVI og FSVI (slamvolumenindeks og fortyndet slamvolumenindeks) Igennem tiderne har man forsøgt at finde metoder til at beskrive en vigtig del af renseprocessen nemlig udskillelse af slam, bundfældning - på en nem og beskrivende metode. De første registreringer var slamvolumen målt i spidsglas. Slamvolumen udtrykker hvor stort et volumen en slamsuspension optager efter ½ times bundfældning. Slamvolumen er et indirekte mål for slammets indhold af suspenderet stof og er med til at beskrive bundfældningen af slam i efterklaringstanken. Allerede i 1934 fandt man dog, at det var problematisk at anvende et spidsglas (Emhoffglas), da slammet dels blev for komprimeret i spidsen af glasset og dels kunne klæbe sig til siderne. Man gik derfor over til at anvende cylinderglas på 1000 l. Udfra slamvolumen beregnes så slamvolumenindeks (SVI), hvori indgår slammets indhold af organisk stof, således at det udtrykker hvor meget 1 g SS fylder i ml efter 30 min. henstand. Da SVI kan være afhængig af slamkoncentrationen, anbefaledes det allerede fra 1964 at fortynde slammet med renset spildevand, så der opnås et slamvolumen på mellem ml/l. Udfra årtiers erfaring med aktivslam processen defineres normale slamegenskaber som et SVI< 150 ml/g. For et SVI > 150 er der tale om letslam, hvilket med stigende indeks vil reducere renseanlæggets kapacitet. Analysen FSVI For at opnå nogle resultater, der siger noget om slammet, er det absolut nødvendig at fortynde slammet til SV og SVI- målinger. Ved selv ret lave koncentrationer går netværksdannelsen i kraft og slammet klæber sig til glasset, hvorved sedimentationen (bundfældningen) bremses. Resultatet er et misvisende SV / SVI. For at undgå dette må man fortynde ned til det lineære stykke. Nedenstående fortyndningsrække udføres 4 2

3 gange om året (forår, sommer, efterår og vinter), da slammet ændrer karakter henover året. Der bestemmes slamvolumen efter 30 min (SV30) i cylinderglas, med en diameter på 6 cm samt et rumindhold på 1000 m, ved forskellige fortyndinger af slammet. Der fortyndes med udløbsvand (renset spildevand). Der udtages en 3 liters prøve af det aktive slam fra luftningstanken. SS bestemmes på prøven. Der laves følgende fortyndinger af slammet: SS (g/l) (ufortyndet prøve) Slam (ml) Udløbsvand (ml) I alt (ml) Fortyndingsfakt or 6, ,9 2 1,7 FSVI beregnes på følgende måde: FSVI = (SV x fortyndningsfaktor / SS i ufortyndet prøve) Cylinderglas opstilles indendørs på et bord, der ikke udsættes for rystelser og i skygge!! Når alle prøver er klar ophældes disse i glassene hurtigt efter hinanden. Ved ophældning opstår en lille tidsforskydning, men det betyder ikke noget, når aflæsningen foretages i samme rækkefølge og ophældning er foretaget indenfor ca. 1-2 minutter. Efter 30 minutter aflæses slamvolumen for hvert glas. Ligeledes eventuelt flydeslamvolumen. Resultaterne optegnes evt. i diagram og fortynding fastlægges udfra det lineære stykke. Som tommelfinger regel kan der siges at der efter 30 min. opnås et slamvolumen på ml/l. Mikroskopering. Da SVI og FSVI kun giver et meget groft billede af det aktive slams egenskaber er det nødvendigt med mikroskopering. Dette kan dog ikke altid føre til driftsoptimering på renseanlæggene, men skal sammenholdes med de andre resultater (SS, SVI m.m.) og derved være med til at give et bedre billede af slammet. Prøven til mikroskopering udtages altid det sammen sted i procestanken, og det skal være et sted hvor det aktive slam er fuldt opblandet og helst ved beluftning. Er der flydeslam eller skum tages der også en prøve at dette, da trådformede bakterier som oftest er 3

4 nemmest at identificere her. Prøveflasker må kun fyldes med ca. 10 % da mikroorganismerne så har noget ilt at arbejde med og prøven kan holde sig længere. Aktivslam, der skal vurderes udfra protezorer, skal helst mikroskopers med det sammen. Slamprøver for vurdering af trådformede bakterier og slamflokkens opbygning kan holde sig ca. 14 dage i køleskab. De første beskrivelser af slamflokken sker ved x forstørrelse. Her er det muligt at vurdere slamflokkens form, størrelse, opbygning, trådindex, evt. trådtal, hvilke protezoer der er tilsted samt uorganiske og organiske partikler. Slamflokkens styrkes vurderes ved et let tryk på dækglasset og det er altid det sidste der skal ske, da prøven derefter er ødelagt. Bestemmelse af trådformede bakterier sker ved 400 x forstørrelse. Hvis der skal fortages enten Gram og Neisser farvning skal det sker ved 1000 x forstørrelse og med olieemulsion og på et tørret præparat. Nogle af de dyr og trådformede bakterier der kan findes ved en mikroskopering, beskrives herunder. Skalamøber Skalamøber, Arcellus vulgaris og euglypha var tidligere meget sjælden, men ses nu oftere både i kommunale og industrianlæg. De har deres naturlige leveform mellem græs i fugtige engområder og kan derfor findes i spildevandet fra slagterier og bryggerier. Den hæfter sig på slamflokkene og begynder at spise denne ved at trække de flokdannende bakterier ind i en åbning i skallen. De første tegn på at skalamøben er på spil, viser sig i efterklaringstankene, hvor der kommer små slamflokke, som er svære at tilbageholde. Derved forsvinder de bakterier, der skal forestå arbejdet med at fjerne kvælstoffet og det organiske stof. Skalamøben, der er relativ tung, giver et lavt FSVI og de fleste vil tro, at der ikke er problemer når FSVI er ml/g. Skalamøben kan podes fra et renseanlæg til et andet, da de fungere helt fint i kvælstoffjernede renseanlæg. Skalamøben liver op i maj og går i dvale i september. Den er dog også observeret i store mængder udenfor dette tidsrum. Protozoer. Det har været diskuteret i gemmen de senere år hvilken betydning protozoerne har for rensning af spildevandet, da det hovedsageligt er bakterierne der omsætter kvælstof, fosfor og det organiske stof. Mange steder bruges de blot til at se om slammet ser sundt ud. Protozoerne kan dog have en polerende effekt på afløbet. Flere steder er der set kraftig bevoksning af fastsiddende cilliater og de vil være med til at tage frie celler i vandfasen. Et renseanlæg kan dog godt fungere optimal uden protozoer. Typen af protozoer fortæller dog en del om slammets alder og belastning. I lavt belastede anlægstyper kan protozoerne således primært anvendes til at registrere, om der er sket en forgiftning. Ved en forgiftning vil først klokkedyerne, og dernæst de frit svømmende ciliater, blive inaktive. Derefter vil der typisk ske en opblomstring af flagellater, der lever af opløst stof, og mængden af dette vil stige i vandfasen. 4

5 Rotifeer (hjuldyr) er kendetegnede ved faldende belastning og dertil højere slamalder. De har en kønnet formering og en generationstid på 6-45 dage, hvor hannen har en betydelig kortere levetid end hunnen. Nemtoder, som ligner orm kan også findes i aktivslam med en høj slamalder, og har ligeledes en kønnet formering. Omsætningsmæssigt har nemetoderne dog ikke den store betydning. Trådformede bakterier i aktiv slam på kommunale renseanlæg. Dårlige bundfældningsegenskaber (letslam) og flydeslam er i langt de fleste tilfælde forårsaget af vækst af trådformede bakterier. Trådformede bakterier er kendetegnede ved at de gror side ved side modsat andre bakterier der oftest lever enkeltvis. På grund af de forskellige levemåder er det spildevandets sammensætning, der er afgørende for hvilke typer der bliver dominerende. Her har også indholdet af organiske stof samt ilt og næringssalte en rolle. Med deres større overflade og stikkende ud af slamflokkene har de trådformede bakterier en mulighed i de perioder, hvor der mangler et af de tidligere nævnte stoffer. De typer af tråde der ses meste på kommunale renseanlæg med næringssaltfjernelse, er: Microtrix parvicella, N. limicola, type 0041/0675 og i de senere år Mycolata. På renseanlæg med høj belastning af industrispildevand kan følgende typer forekomme: Type 021N, H. hydrosis, type 0914, S. natans, Thiotrix, type 0092, N.limicola, Mycolata og type Microtrix parvicella: Meget bøjet og oftest bugtet filament, der kan være viklet ind i og om slamflokken. Har normalt en længde på µm og en diameter på 0,5 µm. Septa/indsnævringer kan vanskeligt iagttages i mikroskop. Letter, bevoksning kan forekomme. Microtrix parvicella høre til den gruppe af bakterier, der kan danne skum eller flydeslam på overfladen af både procestanken og efterklaringstankene. Det skyldes, at deres celler er vandskyende (hydrofobe) på overfladen og derfor søger bort fra vandet. Denne evne har de dog ikke hele året, men ses mest ved temperaturer omkring 12 ºC, altså i efteråret og foråret. Ud fra undersøgelser lavet på Ålborg universitet af bl.a. Kjær Anderasen og Per Haldkær har man fundet ud af at Mixrotrix lever af palmintinsyre og oleinsyre, to langkædede fedtsyer, også kaldet lipider. Undersøgelser har også vist at ca. 30 % af det organiske stof i spildevandet er på lipideform. Der er derfor nok med føde til Microtrix. Det har også vist sig at Microtrix kan optage de langkædede fedtsyre under alle procesforhold (aerobe, anoxiske og anaerobe) ja selv i rådnetanke giver de problemer. Microtrix kan oplagre store mængder fedtsyre under ilt- og nitratfrie (anareobe) forhold altså under forhold hvor de ikke kan gro. Det er kun få bakterier, der har denne evne med at gemme dette fedtlager til senere brug hvor der også er ilt eller nitrat tilstede. Dette giver Microtrix en fordel over for mange andre bakterier, der kun kan udnytte fedt når der er ilt tilstede. Type 021 N: Langt, noget bøjet, ikke mobilt filament. Septa er synlig. Celleformen kan variere en del. Ses i vandfasen mellem slamflokkene. Type 021 N kan ikke denitrificere og 5

6 burde derfor kunne bekæmpes i en selektor. Der er dog dukket varianter af 021 N op, som kun kan arts bestemmes ved genprober. Den nye variant kan ikke bekæmpes i selektor. Type 021 N kan bekæmpes ved dosering af PAX-14 i returslammet. Set dominerende i industrispildevand fra bl.a. mejeri, bolcherfabrik og fjerkræslagterier. Thiotrix: Let bøjeligt ikke bevægeligt filament, der hovedsageligt stikker ud fra slamflokkene. Optræder hvor der er let omsætteligt kulstof, især lav molekylære organiske syrer (smørsyre, eddikesyre). Kan oxider sulfid til sulfat og optage det i cellerne. Bekæmpes ved at fjerne eller binde sulfiden og reducer indholdet af de lavmolekylære organiske syrer. N. limicola. Findes i tre varianter. Ses ofte ved moderat til høj slamalder og hvor der er letomsætteligt kulstof tilstede. Er set i få tilfælde (Tyskland og Danmark) som meget dominerende og kan derved give flydeslam. Kan evt. bekæmpes ved at reducer slamalderen. Indenfor er de senere år er der kommet en alfa variant af N. limicola, som er forsøgt bekæmpede med en polymer dosering. Denne dosering får N. limicola til at trække sig ind til slamflokken igen, men slår den ikke ihjel. Mycolata: Meget forgrenet, kort filament som ikke er bevægelig. Var for få år siden ikke normal i Danmark, men kun i de varmer lande så som den sydlige del af USA, Israel, Grækenland, Tyrkiet m.m. Er dog begyndt at optræde flere steder her hjemme på både industrielle - og kommunale renseanlæg. Bliver hydrofob og giver derved flydeslam. Kan bekæmpes med brintoverilte. Der er måske 7 forskellige hvoraf der kun er to af typerne der kan kontrolleres/bekæmpes med FEX-120. De to typer er Gordonia og Skeminia og de kan kun adskilles fra de andre type ved hjælp af en genprobe. Type 0803: Vokser bl.a. udfra et sandkorn og er hydrofob (vandskyende) det vil sige at de er medvirkende til flydeslam. Lever at de stoffer som andre døde bakterie udskiller samt sukkerstoffer. Ses i dag på mange renseanlæg og især hvor der påføres slam fra mindre renseanlæg samt der hvor der er hydrolyse. Afhjælpning. Det er ikke alle trådformede bakterier man har en kendt løsningen på, hvordan de kan bekæmpes. Mange kan forsøges bekæmpet med giftstoffer, så som klor eller brintoverilte. Nogle kan bekæmpes ved hjælp af en selektor og Microtrix parvicella og type 021 N ved hjælp af PAX-15. Anvendes der klor eller britnoverilte skal det ske i små kontrollerede mængder for ikke at udrydde alle de gode bakterier også. For at bekæmpe Microtrix parvicella kan der tilsættes PAX-15 til enten returslammet eller afløb af procestankene. Den hurtigste effekt opnås ved dosering i returslammet, hvor PAX- 15 ikke skal reducere fosfor, men kan måske (det er ikke helt bevist endnu, men det er det vi tror der sker) sætte sig på overfladen af Microtrixen og forhindrer den i at optage de langkædede fedtsyrer. Erfaringen viser dog også, ved dosering af aluminiumsprodukter over længer tid (hele året) kan Microtrix ikke bekæmpes på denne måde. Det kunne derfor tyde på at Microtrix bliver resistent over for aluminium. 6

7 For at opnå den hurtigste og bedst effekt af doseringen af PAX-15 skal der sættes ind på det rette tidspunkt, d.v.s. lige før Microtrix bliver hydrofob og derved giver skum / flydeslams problemer. Der er endnu lang vej inden vi har den fulde forståelse for mikroorganismernes liv og levnede og jeg tror det er en proces der aldrig slutter. Hvis vi finder løsningen for at eliminere en type trådformede bakterier, dukker der blot en anden op, der også skaber problemer og så er vi lige vidt. Der sker dog heldigvis hele tiden meget forskning indenfor dette felt både i Danmark og i udlandet. Kemira Water Danmark A/S Anna-Marie Bøgh Reference: Per Halkjær Nielsen, Jeppe Lund Nielsen, Kjær Andreasen. Trådformede bakterier et problem i renseanlæg. Fra Naturens verden nr Kjær Andreasen og Lars Sigvardsen. Letslam december David Jenkins, Michael G. Richard og Glen T. Daigger. Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking and forming. D.H.Eikelboom og H.J.J. van Buijsen. Handbuch für die mikroskopische schlammuntersuchung. Lene Mikkelsen. Forbedring af slamegenskaber ved kalkdosering på Them Renseanlæg 7

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere