Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By."

Transkript

1 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens retsvirkninger side 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger side 3 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser side 4 og ændringsforslag Udskrift af kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol side 5 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 7 2 Område- og Zonestatus side 7 3 Områdets anvendelse side 8 4 Udstykning side 8 5 Ledningsarbejde side 8 6 Vej- og stiforhold / parkering side 9 7 Ubebyggede arealer side 10 8 Bebyggelsens omfang og placering side 10 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden side Forudsætninger for ibrugtagen side Eventuelle myndighedstilladelser side 11 RETSVIRKNINGER 12 Servitutter side Dispensation side Påtaleret side Lokalplanens overholdelse side Klageadgang side Centerforening side Ophævelse af ældre lokalplan side Vedtagelsespåtegning / Tinglysning side 14 BILAG OG KORTBILAG Generelt om lokalplaner Bilag 1 Matrikelkort Kortbilag 1 Områdeanvendelse Kortbilag 2

2 Redegørelse: Ullerslev kommune fremlægger her et forslag til lokalplan for et eksisterende samt nyt centerområde i Ullerslev by. Området er beliggende centralt i Ullerslev by og omfatter eksisterende forretningscenter, lægehus, Amtsparekassen, Ullerslev Pub, Brugsforening, parkeringsarealet ved Ullerslev Rådhus samt eksisterende p-pladser, stier og Egevangsvej. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal bevares i byzone. Baggrunden for lokalplanen: Tre forskellige lavpriskæder har uafhængigt af hver andre rettet henvendelse til Ullerslev kommune med ønsket om at placere et ca. 750 m2 stort lavprisvarehus i Ullerslev by. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at udarbejde en plan for det eksisterende centerområde i Ullerslev by. - Planen placerer det nye lavprisvarehus i direkte samspil med de eksisterende butikker og liberalt erhverv, og vil med evt. senere nye butikker/liberalt erhverv være med til at skabe et samlet intimt butiksstrøg bygget op over et nord-sydgående 5 m bredt gangareal med træplantning. Nærværende lokalplan skal sikre, at centerplanens intentioner fastholdes. Lokalplanens forhold til anden planlægning: Kommuneplanen. Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 5 til "Kommuneplan " og er udlagt til centerområde i Ullerslev by. For området er der fastlagt følgende bestemmelser for indholdet i lokalplanen. Område CE: Anvendelse Områderne skal anvendes til centerformål, d.v.s. detailhandel, liberale erhverv, restaurationer, offentlige formål samt lignende formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder sted i området. Der kan indrettes bolig for indehaver eller bestyrer af "Ullerslev Pub" samt mindre værkstedsvirksomhed med tilknytning til butikker. Inden for områderne må der ikke opføres eller indrettes bygninger til værksteds- og fabrikationsvirksomhed eller vognmandsvirksomhed. Bebyggelsens omfang Der må inden for området etableres max m2 nyt centerareal Bebyggelses-%. Højst 45% for området som helhed. 1

3 Etageantal Højst 1½ etager. Butikker og fremstillingsvirksomhed må kun etableres i bebyggelsens stueplan. Max. bygningshøjde. Højst 8,5 m Vejadgang: Parkering. Der skal sikres parkeringsareal svarende til mindst 1,5 p-plads pr. 50 m 2 erhvervsareal. Lokalplanområdet er via Egevangsvej og Teglgårdsvej tilsluttet Lundsager. Se kortbilag nr. 2. Vandforsyningsplan: Lokalplanområdet ligger inden for Ullerslev Nordre Vandværks forsyningsområde. Grundvandsbeskyttelse: Der må ikke inden for området etableres anlæg eller foregå aktiviteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Naturbeskyttelse: Ingen bemærkninger. Landskabet: Ingen bemærkninger. Varmeplan: Lokalplanområdet er ifølge kommunens varmeplan omfattet af fjernvarmeforsyning Spildevand: Spildevand og regnvand skal bortledes i separat system. Spildevand og regnvand ledes til Ullerslev Rensningsanlæg. Støj: Lokalplanområdet er placeret med boligområder grænsende mod øst, syd og vest ligesom plejehjemmet "Egevang" er tilstødende. Eksisterende bebyggelse samt ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal derfor følge vejledende støjgrænser for boligområder: Det skal ligeledes sikres at vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med af- og pålæsning af varer. Note. I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 er fastsat følgende vejledende støjgrænser for boligområder: 2

4 Mandag-fredag kl Lr(8) = 45 db(a) Lørdag kl Lr(7) = 45 db(a) Lørdag kl Lr(4) = 40 db(a) Søn- og helligdage kl Lr(8) = 40 db(a) Aften kl Lr(1) = 40 db(a) Nat kl Lr(0,5) = 35 db(a) Ved ændret anvendelse af eksisterende forhold samt ved ny bebyggelse skal ved "Anmodning om byggetilladelse" dokumenteres at ovenstående støjgrænser kan overholdes. - Det kan således være nødvendig at udføre ekstra isolering af selve bebyggelsen. Landbrugsloven: Ingen bemærkninger. Affaldsdepotloven: Hvis der under bygge- eller jordarbejder inden for lokalplanområdet konstateres et depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til 71 i lov om forurenet jord. Arealet registreres herefter som affaldsdepot. Det fremgår af bemærkningerne til lov om forurenet jord, at enhver, der opdager et depot eller en forurening af jorden, skal underrette Kommunalbestyrelsen herom. Et areal, der er registreret som affaldsdepot, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, med mindre depotet frigives af Fyns Amt til det pågældende formål. Museumslovens 26: Dersom der ved gravearbejde / ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skulle findes jordfaste fortidsminder, der er omfattet af Museumslovens 26, skal Museet anmode om at blive adviseret således at undersøgelse kan gennemføres. Adressen er: Odense Bys Museer Overgade Odense C Tlf Lokalplanens Retsvirkninger: Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger: Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 3

5 Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 12. december 2001 og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil den 12. december Oplysninger om fristen for frems ættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelsen af dette lokalplanforslag er sket den 19. december 2001 via annonce i Østfyns Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning herom til: 1. ejerne af ejendomme udenfor planens gyldighedsområder, og lejerne i og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem, 2. de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt underrettet om forslag til lokalplaner, 3. de statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Ved offentliggørelsen den 19. december 2001 har borgerne m.fl. 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløb den 13. februar Når fristen på 8 uger er gået, skal kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der ikke kommet indsigelser, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og/eller ændringsforslag kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af fremkomme indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring efter kommunalbestyrelsens skøn på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før det ændrede lokalplanforslag har været offentliggjort på ny. 4

6 Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat af Miljøministeren. Bekendtgørelsen skal bl.a. oplyse, om planen afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag. Kommunalbestyrelsen sender endvidere et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. enhver, der rettidigt har fremsat skriftlige indsigelser til planforslaget, og 2. foreningerne og myndighederne - som nævnt i den efterfølgende liste Sluttelig lader kommunalbestyrelsen lokalplanen tinglyse på den ejendom, der er omfattet af planen. Liste over foreninger og myndigheder der tilsendes et eksemplar af kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af lokalplanen. Miljøministeriets Landsplanafdeling Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fyns Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø- og Arealforvaltningen Forsvarsministeriet Fyns Oldtid, Hollufgård Det radikale Venstre, Ullerslev Jordbrugsdirektoratet Danmarks Naturfrednings Forening, Ullerslev Lokalkomité Udskrift af kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, herunder evt. særstandpunkter: Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2001 Punkt: 693 J.nr Lokalplanforslag nr. 41 og kommuneplantillæg nr. 5: Særstandpunkter: Ingen Byrådets møde den 13. marts 2002 Punkt 89 J.nr Endelig godkendelse af lokalplanforslag nr. 41 og tillæg nr. 5 til kommuneplan. Særstandpunkter: Ingen 5

7 ULLERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 41 For et Centerområde i Ullerslev By December

8 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et Centeromr åde i Ullerslev By. I henhold til planlovens kapitel 5 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Form ål: 1 Formål Lokalplanområdet er delvist bebygget med butikker, pub, banker samt lægehus. 1.1 Lokalplanens formål er: - at udlægge areal til 1 lavprisvarehus på ca. 750 m2 - at udlægge yderligere areal til ca m2 centerformål. - at udlægge parkeringsareal til dækning af behov for såvel nye samt eksisterende centeraktiviteter. - at etablere en træplantning (enkeltrækket) på det 5,0 m brede gangareal, der skal fremstå som centerets "rygrad". Området og områdets anvendelse: 2 Område- og Zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter ejendomme med matr.nr. 29 ga, 29 gb, 29 gc, 29 gd, 29 ge, 29 gf, 29 gn, 29 go, 29 hy, 29 hz, 29 hæ, 29 hø, 30 gf 30 hq, 30 hp og 30 kl alle af Ullerslev by, Ullerslev samt del af 13 av, del af 29 fæ og del af 29 eæ, alle af Ullerslev by, Ullerslev samt umatrikuleret vejareal Egevangsvej og Teglvænget, samt alle ejendomme, der herefter udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone - og skal bevares i byzone. Se kortbilag nr. 1. 7

9 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv, som følgende: butikker, kontorer, restauranter, klinikker, offentlige formål, samt lignende erhverv som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt hører til i området. 3.2 Inden for området må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: værksteds- og fabrikationsvirksomhed eller vognmandsvirksomhed. 3.3 Dog kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert tilfælde indrettes mindre værkstedsvirksomhed, såfremt den har tilknytning til en butik. 3.4 Butikker og mindre værkstedsvirksomheder med tilknytning til en butik må kun etableres i bebyggelsens stueplan. 3.5 Langs centergader og torve skal bebyggelsen indrettes med udstillingsvinduer i facaden. 3.6 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstation og lignende til kvarterets forsyning, når bygningen ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 2 m over terræn. Udstykninger: 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med områdeanvendelsesplan, som vist retningsgivende på kortbilag nr Butiksstørrelsen må højst være 2000 m2 til dagligvarer og højst 500 m2 til udvalgsvarer. Teknik: 5 Ledningsanlæg 5.1 El-ledninger, herunder vejbelysning må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 8

10 5.2 Belysning af interne veje, parkeringspladser, torvedannelser og stibelysning i bebyggelsen skal udføres med parklamper med en lysningshøjde over færdigt terræn på max. 3 m. 5.3 Udendørs antenner tillades ikke. Tilslutningsmulighed til fællesantenne foreligger. Trafik: 6 Vej- og stiforhold / parkering 6.1 Eksisterende Egevangsvej (tilsluttet Lundsager) er udlagt i en bredde på 10,0 m - heraf udgør selve kørebanen 7,0 m. Lokalplanen ændrer kørebanebredden til 5,0 m. Se kortbilag nr. 2. Hvor Egevangsvej krydser hovedgangstien i centerområdet skal etableres hastighedsbegrænsende foranstaltning. 6.2 Gangarealerne i centerområdet udlægges med en bredde på henholdsvis 2,0 m, 3,0 m og 5,0 m. Se kortbilag nr Hvor den 5,0 m brede cykel- og gangsti fra Bondemosen møder centerområdet deles stien i en 2,0 m bred sti, der fører til centerområdet og en 3,0 m bred sti, der føres mod Rådhuset og parallelt med dette frem til Lundsager, hvor stien fortsættes mod skole / idræt. Se kortbilag nr Parkeringsforhold: Der skal anlægges 1½ p.plads pr. 50 m2 centerareal. Lokalplanen udlægger i alt 256 stk. p.pladser svarende til et samlet centerareal på ca m2. Se kortbilag nr. 2. Eksisterende centerareal: Pub 300 m2 "Center" m2 Lægehus 332 m2 Brugs m2 Amtsparekasse 500 m2 I alt m m2 Max. nyt centerareal m2 Centerareal i alt m2 P.plads behov 226 stk. 9

11 Der er således et "overskud" på 30 stk. p.pladser, der bl.a. skal anvendes til gæsteparkering for Rådhuset. 6.5 De på kortbilag nr. 2 viste parkeringsarealer er - og vil blive etableret og befæstet af Ullerslev kommune i takt med udbygningen af centerområdet. Områdets f ællesarealer og øvrige ubebyggede arealer: 7 Ubebyggede arealer 7.1 Udendørs oplagring af varer og lignende må ikke finde sted. Ved etablering af varegård, skal denne overdækkes. 7.2 Det er tilladt at etableres udendørs salg på torvedannelser og lign. f.eks. også i forbindelse med afvikling af forskellige slags markeder. 7.3 Der skal udlægges opholdsareal til ansatte inden for centerområdet. Størrelse og placering skal fastsættes i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 7.4 Ubefæstede og ubebyggede arealer tilsås med græs eller beplantes eller på anden måde holdes i sømmelig stand. 7.5 Der skal etableres en højstammet træplantning i princippet som vist på kortbilag nr. 2. Træplantningen foretages af Ullerslev kommune. Bebyggelse: 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige Bebyggelsen i centerområdet må kun etableres med en placering og i et omfang som vist retningsgivende på kortbilag nr Bebyggelsen i centerområdet må ikke opføres med mere end 1½ etager (og kælder), og en bygningshøjde på max. 8,5 m over færdigt terræn. 8.4 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 25 o og 35 o. Dette gælder også for tagdækning på varegårde og lignende. 8.5 Tagdækningen på de eksisterende bygninger i "centret" kan i forbindelse med en tagrenovering ændres fra fladt tag til saddeltag under forudsætning af, at alle ejerne i den pågældende blok er enige om udskiftningen. En evt. overdækning af eksisterende atriumgård i "centret" må dog foretages med fladt tag. 10

12 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal gives en udformning og en ydre fremtræden, der giver et optimalt arkitektonisk samspil med Ullerslev Rådhus. 9.2 Der henvises retningsgivende til de i lokalplanen viste 5 stk. perspektivtegninger. 9.3 Ydervægge må kun opføres i røde teglsten. Dette gælder også varegårde og lignende. 9.4 Tagdækning må kun opføres med rød tegltagsten eller rød cementtagsten. Overdækning af varegårde skal udføres med samme tagdækning som hovedbygning. 9.5 Malede overflader, vinduer og døre skal udføres i jordfarver - samt hvid. 9.6 En ensartet skiltning og reklamering i centerområdet samt et ensartet skiltebånd på facader skal etableres i samråd med centerforeningen, der har påtaleret. Skilte skal som hovedregel placeres på bygninger. Fritstående skilte kan kun tillades, hvis de efter centerforeningens skøn ikke virker dominerende i området. 9.7 Bebyggelsen placeret i byggefeltet på 750 m2 (evt. lavprisvarehus) skal i facaden mod det kommende nye torv etablere en bygningsåbning. Ikke nødvendigvis et indgangsparti, men et vinduesareal, der med udstilling eller lignende kan bibringe det nye torv en oplevelsesmulighed. Vinduesarealet skal etableres senest samtidig med anlæggelsen af torvet, men muråbningerne skal etableres ved opførelsen af bygningen. Foruds ætning for ibrugtagen: 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Al ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmeanlægget ved Ullerslev kommunale fjernvarmeforsyning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret det nødvendige vej-, parkerings- og fodgængerareal i lokalplanområdet. Tilladelse fra andre myndigheder: 11 Eventuelle myndighedstilladelser 11.1 Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen (for vejanlæg f.eks. politiets samtykke). 11

13 11.2 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, som kræver tilladelser efter gældende lovgivning, før disse er indhentet Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse i henhold til byggeloven Forinden der kan meddeles byggetilladelse til etablering af værksted i forbindelse med en butik skal en støjberegning dokumentere overholdelsen af det på side 2 i lokalplanen anførte støjniveau. I forbindelse med af- og pålæsning skal det sikres at vejledende støjgrænser overholdes ved tilgrænsende boligområder. Om nødvendigt skal af- og pålæsning foregå i lukkede varegårde. Retsvirkninger 12 Servitutter 12.1 Vedrørende servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen. 13 Dispensation 13.1 Kommunalbestyrelsen har kompetence til at meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at der ikke er tale om afvigelser i strid med lokalplanens principper Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Påtaleret 14.1 Påtaleret ifølge nærværende lokalplan har alene Ullerslev Kommune. 15 Lokalplanens overholdelse. 12

14 15.1 Før bebyggelse eller ændret anvendelse skal der rettes henvendelse til Ullerslev kommune for afklaring af, om lokalplanen vil blive overholdt, og om hvilke myndighedstilladelser, der i øvrigt skal indhentes. 16 Klageadgang 16.1 Eventuelle klager over kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af nærværende lokalplan behandles efter reglerne i kapitel 14 i Lov om planlægning, hvortil der henvises Der er oprettet en centerforening. 17 Centerforening Nye samt etablerede forretningsdrivende i centret har pligt til at tilslutte sig centerforeningen til varetagelse af fælles interesser. Foreningen vedtager selv sine vedtægter Ullerslev kommune og centerforeningen ren- og vedligeholder fællesarealerne og anlæg (herunder beplantninger), i forbindelse med centerområdet i fællesskab efter nærmere aftalte retningslinier. 18 Ophævelse af ældre lokalplan 18.1 Den af Ullerslev kommune 10. oktober 1984 endeligt vedtagne lokalplan nr.15 (Tinglyst den 5. november 1984) ophæves for den del, der dækkes af nærværende lokalplan nr

15 Vedtagelsesp åtegning 19 VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående lokalplanforslag vedtaget på kommunalbestyrelsens møde Den 12. December Forslaget fremlægges offentligt i 8 uger fra den 19.December På kommunalbestyrelsens vegne. Erik Christensen Borgmester Poul Johansen Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ullerslev kommunalbestyrelse, den 13. marts Erik Christensen Borgmester. Poul Johansen Kommunaldirektør Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan er sket ved annoncering i Østfyns Avis, den 10. april 2002 Tinglysning Tinglysning: Nærværende lokalplan begæres tinglyst på ejendommene matr. nr.. 29 ga, 29 gb, 29 gc, 29 gd, 29 ge, 29 gf, 29 gn, 29 go, 29 hy, 29 hz, 29 hæ, 29 hø, 30 gf 30 hq, 30 hp og 30 kl alle af Ullerslev by, Ullerslev samt del af 13 av, del af 29 fæ og del af 29 eæ, alle af Ullerslev by, Ullerslev samt umatrikuleret vejareal Egevangsvej og Teglvænget, samt alle ejendomme, der herefter udstykkes herfra. Ullerslev Kommune, den 05. april Erik Christensen Borgmester Poul Johansen Kommunaldirektør 14

16 Bilag 1 Generelt om lokalplaner Ved at udarbejde en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere m.v. om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens udformning m.v. Tilvejebringelsen af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan medfører ikke i sig selv handlepligt for grundejerne, eller på anden måde pligt til realisering af de forhold, der er indeholdt i planen En lokalplan består af en beskrivelse af planens formål, retningslinier og retsvirkninger samt kort og en redegørelse for forholdet til anden planlægning. Lokalplanredegørelsen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. Lokalplanens retningslinier er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med kommunens kommuneplan eller med amtets regionplan. 15

17 Kortbilag nr. 1 Lokalplan nr. 41 Tegnings nr. : ER Erhvervsområder BO Boligområder Signaturforklaring: OF Områder til offentlige formål LA Landbrug Dato : / Udført : Inge Sørensen Mål : 1:1500 ULLERSLEV KOMMUNE EGEVANGSVEJ 2, 5540 ULLERSLEV TLF FAX RE Rekreative områder CE Centerområder BL Blandede områder JOB Jordbrugsparceller Sommerhusområder 45 grader skravering : Områder der overføres til byzone Vandret skravering : Landzone Udfyldt : Byzone

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere