Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By."

Transkript

1 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens retsvirkninger side 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger side 3 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser side 4 og ændringsforslag Udskrift af kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol side 5 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 7 2 Område- og Zonestatus side 7 3 Områdets anvendelse side 8 4 Udstykning side 8 5 Ledningsarbejde side 8 6 Vej- og stiforhold / parkering side 9 7 Ubebyggede arealer side 10 8 Bebyggelsens omfang og placering side 10 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden side Forudsætninger for ibrugtagen side Eventuelle myndighedstilladelser side 11 RETSVIRKNINGER 12 Servitutter side Dispensation side Påtaleret side Lokalplanens overholdelse side Klageadgang side Centerforening side Ophævelse af ældre lokalplan side Vedtagelsespåtegning / Tinglysning side 14 BILAG OG KORTBILAG Generelt om lokalplaner Bilag 1 Matrikelkort Kortbilag 1 Områdeanvendelse Kortbilag 2

2 Redegørelse: Ullerslev kommune fremlægger her et forslag til lokalplan for et eksisterende samt nyt centerområde i Ullerslev by. Området er beliggende centralt i Ullerslev by og omfatter eksisterende forretningscenter, lægehus, Amtsparekassen, Ullerslev Pub, Brugsforening, parkeringsarealet ved Ullerslev Rådhus samt eksisterende p-pladser, stier og Egevangsvej. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal bevares i byzone. Baggrunden for lokalplanen: Tre forskellige lavpriskæder har uafhængigt af hver andre rettet henvendelse til Ullerslev kommune med ønsket om at placere et ca. 750 m2 stort lavprisvarehus i Ullerslev by. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at udarbejde en plan for det eksisterende centerområde i Ullerslev by. - Planen placerer det nye lavprisvarehus i direkte samspil med de eksisterende butikker og liberalt erhverv, og vil med evt. senere nye butikker/liberalt erhverv være med til at skabe et samlet intimt butiksstrøg bygget op over et nord-sydgående 5 m bredt gangareal med træplantning. Nærværende lokalplan skal sikre, at centerplanens intentioner fastholdes. Lokalplanens forhold til anden planlægning: Kommuneplanen. Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 5 til "Kommuneplan " og er udlagt til centerområde i Ullerslev by. For området er der fastlagt følgende bestemmelser for indholdet i lokalplanen. Område CE: Anvendelse Områderne skal anvendes til centerformål, d.v.s. detailhandel, liberale erhverv, restaurationer, offentlige formål samt lignende formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder sted i området. Der kan indrettes bolig for indehaver eller bestyrer af "Ullerslev Pub" samt mindre værkstedsvirksomhed med tilknytning til butikker. Inden for områderne må der ikke opføres eller indrettes bygninger til værksteds- og fabrikationsvirksomhed eller vognmandsvirksomhed. Bebyggelsens omfang Der må inden for området etableres max m2 nyt centerareal Bebyggelses-%. Højst 45% for området som helhed. 1

3 Etageantal Højst 1½ etager. Butikker og fremstillingsvirksomhed må kun etableres i bebyggelsens stueplan. Max. bygningshøjde. Højst 8,5 m Vejadgang: Parkering. Der skal sikres parkeringsareal svarende til mindst 1,5 p-plads pr. 50 m 2 erhvervsareal. Lokalplanområdet er via Egevangsvej og Teglgårdsvej tilsluttet Lundsager. Se kortbilag nr. 2. Vandforsyningsplan: Lokalplanområdet ligger inden for Ullerslev Nordre Vandværks forsyningsområde. Grundvandsbeskyttelse: Der må ikke inden for området etableres anlæg eller foregå aktiviteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Naturbeskyttelse: Ingen bemærkninger. Landskabet: Ingen bemærkninger. Varmeplan: Lokalplanområdet er ifølge kommunens varmeplan omfattet af fjernvarmeforsyning Spildevand: Spildevand og regnvand skal bortledes i separat system. Spildevand og regnvand ledes til Ullerslev Rensningsanlæg. Støj: Lokalplanområdet er placeret med boligområder grænsende mod øst, syd og vest ligesom plejehjemmet "Egevang" er tilstødende. Eksisterende bebyggelse samt ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal derfor følge vejledende støjgrænser for boligområder: Det skal ligeledes sikres at vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med af- og pålæsning af varer. Note. I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 er fastsat følgende vejledende støjgrænser for boligområder: 2

4 Mandag-fredag kl Lr(8) = 45 db(a) Lørdag kl Lr(7) = 45 db(a) Lørdag kl Lr(4) = 40 db(a) Søn- og helligdage kl Lr(8) = 40 db(a) Aften kl Lr(1) = 40 db(a) Nat kl Lr(0,5) = 35 db(a) Ved ændret anvendelse af eksisterende forhold samt ved ny bebyggelse skal ved "Anmodning om byggetilladelse" dokumenteres at ovenstående støjgrænser kan overholdes. - Det kan således være nødvendig at udføre ekstra isolering af selve bebyggelsen. Landbrugsloven: Ingen bemærkninger. Affaldsdepotloven: Hvis der under bygge- eller jordarbejder inden for lokalplanområdet konstateres et depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til 71 i lov om forurenet jord. Arealet registreres herefter som affaldsdepot. Det fremgår af bemærkningerne til lov om forurenet jord, at enhver, der opdager et depot eller en forurening af jorden, skal underrette Kommunalbestyrelsen herom. Et areal, der er registreret som affaldsdepot, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, med mindre depotet frigives af Fyns Amt til det pågældende formål. Museumslovens 26: Dersom der ved gravearbejde / ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skulle findes jordfaste fortidsminder, der er omfattet af Museumslovens 26, skal Museet anmode om at blive adviseret således at undersøgelse kan gennemføres. Adressen er: Odense Bys Museer Overgade Odense C Tlf Lokalplanens Retsvirkninger: Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger: Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 3

5 Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 12. december 2001 og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil den 12. december Oplysninger om fristen for frems ættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelsen af dette lokalplanforslag er sket den 19. december 2001 via annonce i Østfyns Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning herom til: 1. ejerne af ejendomme udenfor planens gyldighedsområder, og lejerne i og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem, 2. de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt underrettet om forslag til lokalplaner, 3. de statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Ved offentliggørelsen den 19. december 2001 har borgerne m.fl. 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløb den 13. februar Når fristen på 8 uger er gået, skal kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der ikke kommet indsigelser, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og/eller ændringsforslag kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af fremkomme indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring efter kommunalbestyrelsens skøn på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før det ændrede lokalplanforslag har været offentliggjort på ny. 4

6 Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat af Miljøministeren. Bekendtgørelsen skal bl.a. oplyse, om planen afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag. Kommunalbestyrelsen sender endvidere et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. enhver, der rettidigt har fremsat skriftlige indsigelser til planforslaget, og 2. foreningerne og myndighederne - som nævnt i den efterfølgende liste Sluttelig lader kommunalbestyrelsen lokalplanen tinglyse på den ejendom, der er omfattet af planen. Liste over foreninger og myndigheder der tilsendes et eksemplar af kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af lokalplanen. Miljøministeriets Landsplanafdeling Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fyns Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø- og Arealforvaltningen Forsvarsministeriet Fyns Oldtid, Hollufgård Det radikale Venstre, Ullerslev Jordbrugsdirektoratet Danmarks Naturfrednings Forening, Ullerslev Lokalkomité Udskrift af kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, herunder evt. særstandpunkter: Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2001 Punkt: 693 J.nr Lokalplanforslag nr. 41 og kommuneplantillæg nr. 5: Særstandpunkter: Ingen Byrådets møde den 13. marts 2002 Punkt 89 J.nr Endelig godkendelse af lokalplanforslag nr. 41 og tillæg nr. 5 til kommuneplan. Særstandpunkter: Ingen 5

7 ULLERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 41 For et Centerområde i Ullerslev By December

8 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et Centeromr åde i Ullerslev By. I henhold til planlovens kapitel 5 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Form ål: 1 Formål Lokalplanområdet er delvist bebygget med butikker, pub, banker samt lægehus. 1.1 Lokalplanens formål er: - at udlægge areal til 1 lavprisvarehus på ca. 750 m2 - at udlægge yderligere areal til ca m2 centerformål. - at udlægge parkeringsareal til dækning af behov for såvel nye samt eksisterende centeraktiviteter. - at etablere en træplantning (enkeltrækket) på det 5,0 m brede gangareal, der skal fremstå som centerets "rygrad". Området og områdets anvendelse: 2 Område- og Zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter ejendomme med matr.nr. 29 ga, 29 gb, 29 gc, 29 gd, 29 ge, 29 gf, 29 gn, 29 go, 29 hy, 29 hz, 29 hæ, 29 hø, 30 gf 30 hq, 30 hp og 30 kl alle af Ullerslev by, Ullerslev samt del af 13 av, del af 29 fæ og del af 29 eæ, alle af Ullerslev by, Ullerslev samt umatrikuleret vejareal Egevangsvej og Teglvænget, samt alle ejendomme, der herefter udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone - og skal bevares i byzone. Se kortbilag nr. 1. 7

9 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv, som følgende: butikker, kontorer, restauranter, klinikker, offentlige formål, samt lignende erhverv som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt hører til i området. 3.2 Inden for området må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: værksteds- og fabrikationsvirksomhed eller vognmandsvirksomhed. 3.3 Dog kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert tilfælde indrettes mindre værkstedsvirksomhed, såfremt den har tilknytning til en butik. 3.4 Butikker og mindre værkstedsvirksomheder med tilknytning til en butik må kun etableres i bebyggelsens stueplan. 3.5 Langs centergader og torve skal bebyggelsen indrettes med udstillingsvinduer i facaden. 3.6 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstation og lignende til kvarterets forsyning, når bygningen ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 2 m over terræn. Udstykninger: 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med områdeanvendelsesplan, som vist retningsgivende på kortbilag nr Butiksstørrelsen må højst være 2000 m2 til dagligvarer og højst 500 m2 til udvalgsvarer. Teknik: 5 Ledningsanlæg 5.1 El-ledninger, herunder vejbelysning må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 8

10 5.2 Belysning af interne veje, parkeringspladser, torvedannelser og stibelysning i bebyggelsen skal udføres med parklamper med en lysningshøjde over færdigt terræn på max. 3 m. 5.3 Udendørs antenner tillades ikke. Tilslutningsmulighed til fællesantenne foreligger. Trafik: 6 Vej- og stiforhold / parkering 6.1 Eksisterende Egevangsvej (tilsluttet Lundsager) er udlagt i en bredde på 10,0 m - heraf udgør selve kørebanen 7,0 m. Lokalplanen ændrer kørebanebredden til 5,0 m. Se kortbilag nr. 2. Hvor Egevangsvej krydser hovedgangstien i centerområdet skal etableres hastighedsbegrænsende foranstaltning. 6.2 Gangarealerne i centerområdet udlægges med en bredde på henholdsvis 2,0 m, 3,0 m og 5,0 m. Se kortbilag nr Hvor den 5,0 m brede cykel- og gangsti fra Bondemosen møder centerområdet deles stien i en 2,0 m bred sti, der fører til centerområdet og en 3,0 m bred sti, der føres mod Rådhuset og parallelt med dette frem til Lundsager, hvor stien fortsættes mod skole / idræt. Se kortbilag nr Parkeringsforhold: Der skal anlægges 1½ p.plads pr. 50 m2 centerareal. Lokalplanen udlægger i alt 256 stk. p.pladser svarende til et samlet centerareal på ca m2. Se kortbilag nr. 2. Eksisterende centerareal: Pub 300 m2 "Center" m2 Lægehus 332 m2 Brugs m2 Amtsparekasse 500 m2 I alt m m2 Max. nyt centerareal m2 Centerareal i alt m2 P.plads behov 226 stk. 9

11 Der er således et "overskud" på 30 stk. p.pladser, der bl.a. skal anvendes til gæsteparkering for Rådhuset. 6.5 De på kortbilag nr. 2 viste parkeringsarealer er - og vil blive etableret og befæstet af Ullerslev kommune i takt med udbygningen af centerområdet. Områdets f ællesarealer og øvrige ubebyggede arealer: 7 Ubebyggede arealer 7.1 Udendørs oplagring af varer og lignende må ikke finde sted. Ved etablering af varegård, skal denne overdækkes. 7.2 Det er tilladt at etableres udendørs salg på torvedannelser og lign. f.eks. også i forbindelse med afvikling af forskellige slags markeder. 7.3 Der skal udlægges opholdsareal til ansatte inden for centerområdet. Størrelse og placering skal fastsættes i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 7.4 Ubefæstede og ubebyggede arealer tilsås med græs eller beplantes eller på anden måde holdes i sømmelig stand. 7.5 Der skal etableres en højstammet træplantning i princippet som vist på kortbilag nr. 2. Træplantningen foretages af Ullerslev kommune. Bebyggelse: 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige Bebyggelsen i centerområdet må kun etableres med en placering og i et omfang som vist retningsgivende på kortbilag nr Bebyggelsen i centerområdet må ikke opføres med mere end 1½ etager (og kælder), og en bygningshøjde på max. 8,5 m over færdigt terræn. 8.4 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 25 o og 35 o. Dette gælder også for tagdækning på varegårde og lignende. 8.5 Tagdækningen på de eksisterende bygninger i "centret" kan i forbindelse med en tagrenovering ændres fra fladt tag til saddeltag under forudsætning af, at alle ejerne i den pågældende blok er enige om udskiftningen. En evt. overdækning af eksisterende atriumgård i "centret" må dog foretages med fladt tag. 10

12 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal gives en udformning og en ydre fremtræden, der giver et optimalt arkitektonisk samspil med Ullerslev Rådhus. 9.2 Der henvises retningsgivende til de i lokalplanen viste 5 stk. perspektivtegninger. 9.3 Ydervægge må kun opføres i røde teglsten. Dette gælder også varegårde og lignende. 9.4 Tagdækning må kun opføres med rød tegltagsten eller rød cementtagsten. Overdækning af varegårde skal udføres med samme tagdækning som hovedbygning. 9.5 Malede overflader, vinduer og døre skal udføres i jordfarver - samt hvid. 9.6 En ensartet skiltning og reklamering i centerområdet samt et ensartet skiltebånd på facader skal etableres i samråd med centerforeningen, der har påtaleret. Skilte skal som hovedregel placeres på bygninger. Fritstående skilte kan kun tillades, hvis de efter centerforeningens skøn ikke virker dominerende i området. 9.7 Bebyggelsen placeret i byggefeltet på 750 m2 (evt. lavprisvarehus) skal i facaden mod det kommende nye torv etablere en bygningsåbning. Ikke nødvendigvis et indgangsparti, men et vinduesareal, der med udstilling eller lignende kan bibringe det nye torv en oplevelsesmulighed. Vinduesarealet skal etableres senest samtidig med anlæggelsen af torvet, men muråbningerne skal etableres ved opførelsen af bygningen. Foruds ætning for ibrugtagen: 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Al ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmeanlægget ved Ullerslev kommunale fjernvarmeforsyning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret det nødvendige vej-, parkerings- og fodgængerareal i lokalplanområdet. Tilladelse fra andre myndigheder: 11 Eventuelle myndighedstilladelser 11.1 Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen (for vejanlæg f.eks. politiets samtykke). 11

13 11.2 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, som kræver tilladelser efter gældende lovgivning, før disse er indhentet Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse i henhold til byggeloven Forinden der kan meddeles byggetilladelse til etablering af værksted i forbindelse med en butik skal en støjberegning dokumentere overholdelsen af det på side 2 i lokalplanen anførte støjniveau. I forbindelse med af- og pålæsning skal det sikres at vejledende støjgrænser overholdes ved tilgrænsende boligområder. Om nødvendigt skal af- og pålæsning foregå i lukkede varegårde. Retsvirkninger 12 Servitutter 12.1 Vedrørende servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen. 13 Dispensation 13.1 Kommunalbestyrelsen har kompetence til at meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at der ikke er tale om afvigelser i strid med lokalplanens principper Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Påtaleret 14.1 Påtaleret ifølge nærværende lokalplan har alene Ullerslev Kommune. 15 Lokalplanens overholdelse. 12

14 15.1 Før bebyggelse eller ændret anvendelse skal der rettes henvendelse til Ullerslev kommune for afklaring af, om lokalplanen vil blive overholdt, og om hvilke myndighedstilladelser, der i øvrigt skal indhentes. 16 Klageadgang 16.1 Eventuelle klager over kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af nærværende lokalplan behandles efter reglerne i kapitel 14 i Lov om planlægning, hvortil der henvises Der er oprettet en centerforening. 17 Centerforening Nye samt etablerede forretningsdrivende i centret har pligt til at tilslutte sig centerforeningen til varetagelse af fælles interesser. Foreningen vedtager selv sine vedtægter Ullerslev kommune og centerforeningen ren- og vedligeholder fællesarealerne og anlæg (herunder beplantninger), i forbindelse med centerområdet i fællesskab efter nærmere aftalte retningslinier. 18 Ophævelse af ældre lokalplan 18.1 Den af Ullerslev kommune 10. oktober 1984 endeligt vedtagne lokalplan nr.15 (Tinglyst den 5. november 1984) ophæves for den del, der dækkes af nærværende lokalplan nr

15 Vedtagelsesp åtegning 19 VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående lokalplanforslag vedtaget på kommunalbestyrelsens møde Den 12. December Forslaget fremlægges offentligt i 8 uger fra den 19.December På kommunalbestyrelsens vegne. Erik Christensen Borgmester Poul Johansen Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ullerslev kommunalbestyrelse, den 13. marts Erik Christensen Borgmester. Poul Johansen Kommunaldirektør Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan er sket ved annoncering i Østfyns Avis, den 10. april 2002 Tinglysning Tinglysning: Nærværende lokalplan begæres tinglyst på ejendommene matr. nr.. 29 ga, 29 gb, 29 gc, 29 gd, 29 ge, 29 gf, 29 gn, 29 go, 29 hy, 29 hz, 29 hæ, 29 hø, 30 gf 30 hq, 30 hp og 30 kl alle af Ullerslev by, Ullerslev samt del af 13 av, del af 29 fæ og del af 29 eæ, alle af Ullerslev by, Ullerslev samt umatrikuleret vejareal Egevangsvej og Teglvænget, samt alle ejendomme, der herefter udstykkes herfra. Ullerslev Kommune, den 05. april Erik Christensen Borgmester Poul Johansen Kommunaldirektør 14

16 Bilag 1 Generelt om lokalplaner Ved at udarbejde en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere m.v. om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens udformning m.v. Tilvejebringelsen af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan medfører ikke i sig selv handlepligt for grundejerne, eller på anden måde pligt til realisering af de forhold, der er indeholdt i planen En lokalplan består af en beskrivelse af planens formål, retningslinier og retsvirkninger samt kort og en redegørelse for forholdet til anden planlægning. Lokalplanredegørelsen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. Lokalplanens retningslinier er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med kommunens kommuneplan eller med amtets regionplan. 15

17 Kortbilag nr. 1 Lokalplan nr. 41 Tegnings nr. : ER Erhvervsområder BO Boligområder Signaturforklaring: OF Områder til offentlige formål LA Landbrug Dato : / Udført : Inge Sørensen Mål : 1:1500 ULLERSLEV KOMMUNE EGEVANGSVEJ 2, 5540 ULLERSLEV TLF FAX RE Rekreative områder CE Centerområder BL Blandede områder JOB Jordbrugsparceller Sommerhusområder 45 grader skravering : Områder der overføres til byzone Vandret skravering : Landzone Udfyldt : Byzone

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup.

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup. Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by September 2004 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 45 for et boligområde i Langtved

Læs mere

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup.

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup. Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by September 2004 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 46 for et boligområde i Ullerslev

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Søndersø Kommune. Lokalpian nr. 14 for. et offentligt område (gymnasium) Søndersø

Søndersø Kommune. Lokalpian nr. 14 for. et offentligt område (gymnasium) Søndersø Søndersø Kommune Lokalpian nr. 14 for et offentligt område (gymnasium) Søndersø 01.11. 1979 INDHOLDSFORTEGNELSE: Om lokaiplanerne side 2 Indholdet af lokaiplanforslaget side 3 Forholdet til anden ~lanlægningfor

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan 72 Stojskærme langs Jernbanen i Tommerup St.

Lokaiplan 72 Stojskærme langs Jernbanen i Tommerup St. TOMMERUP KOMMUNE M~ll~b~kkon 2~ 5690 Tommerup STEMPELMÆRKË RET?~N I ODt SE GXLQIGT ME~FSTEMF~tjNGAF DOMM~RKONTORETSSSEKØ~TROL~ppARAT ~~ÅO 05.02~0.1 11:20 OOO14OO.~OO 013239 9~01 Lokaiplan 72 Stojskærme

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 OFFENTLIGT OMRÅDE og blandet BOLIG- og ERHVERVSOMRÅDE i SÆRSLEV Maj 1993 Revideret september 1993 Om lokalplaner. Lov om planlægning trådte i kraft den 01. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR for SØNDERSØ KOMMUNE. område O.5.2. Nordfyns Ungdomsskole i Særslev

SØNDERSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR for SØNDERSØ KOMMUNE. område O.5.2. Nordfyns Ungdomsskole i Særslev SØNDERSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115 for SØNDERSØ KOMMUNE område O.5.2 Nordfyns Ungdomsskole i Særslev December 2005 Denne lokalplan er udfærdiget af Arkitektfirmaet MW A/S og Nordfyns Ungdomsskole i samarbejde

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 44 for et blandet bolig- og erhvervsområde: Kissendrup By

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 44 for et blandet bolig- og erhvervsområde: Kissendrup By Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 44 For et blandet bolig- og erhvervsområde i Kissendrup Juni 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE: Ullerslev Kommune Lokalplan

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 2008-6

FORSLAG. Lokalplan 2008-6 FORSLAG Lokalplan 2008-6 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere