ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98"

Transkript

1 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999

2 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen side 1 Lokaiplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalpianens retsvirkninger side 4 Lokalpianforslagets midlertidige retsvirkninger side 4 Oplysninger om fristen for fremsættelse afindsigelser side 4 og ændringsforslag Udskrifl afkommunalbestyrelsens beslutningsprotokol side 5 LOKALPLANENS BESTEMMELSER i Lokalpianens formål side 6 2 Område- og Zonestatus side 6 3 Områdets anvendelse side 7 4 Udstykning side 7 5 Ledningsarbejde side 7 6 Vej- og stiforhold side 8 7 Ubebyggede arealer side 8 8 Bebyggelsens omfang og placering side 9 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden side 9 10 Forudsælninger for ibrugtagen side Tilladelse fraandre myndigheder side 10 RETSVIRKNINGER 12 Servitutter side Dispensation side Påtaleret side Ophævelse afældrepartiel byplanvedtægt side II 16 Klageadgang side Vedtagelsespåtegning/ Tinglysning side 12 BILAG OG KORTBILAG Genereltom lokalplaner Bilag I Ejendomsforhold Kortbilag i Områdeanvendelse Kortbilag 2 Carport Kortbilag 3

3 : Redegørelse: Ullerslev Kommune fremlægger her et forslag til lokalpian for et nyt boligområde i Ullerslev By. Området er beliggende på del afmatr.nr. 29A, Ullerslev By, Ullerslev. Området ligger centralt placeret i Ullerslev by, ved Rådhuset. Se kortbilag. Lokalpianområdet er beliggende i byzone og skal bevares i byzone. Baggrunden for lokalplanen: Inden for lokaiplanområdet kan etableres ialt 15 boliger udformet som lav-tæt boligbyggeri. Lokalpianen skal sikre, at boligområdet rar et åbent og grønt miljø - bl.a. uden asfaltbelægninger på veje m.m. Lokalpianens forhold til anden planlægning Kommuneplanen. Lokalpianområdet er omfattet af Kommuneplan og er udlagt til boligområde i Ullerslev By. For området er der fastlagt følgende bestemmelser for indholdet i lokaiplanen: Boligområder BO Anvendelse Områderne udlægges til boligformål. Bebyggelsenmå kun bestå affritliggende enfamiliehuse eller tæt / lav byggeri. Der er mulighed for at indpasse erhverv, der er uden genevirkmng i forhold til omgivelserne - som feks. liberale erhverv samt øvrige erhverv indenfor servicesektoren. Der er endvidere mulighed for at indpasse bebyggelse til offentlige formål, herunder ældreboliger m.v. Det skal i forbindelse med lokaiplanlægningen af boligområderne sikres, at områderne fremstår varierede og oplevelsesrige, d.v.s. med en blanding afboligkategorier, med grønne områder, med lege- og fritidsfaciliteter m.v. Bebyggelses-% Højst 25% for ejendomme med fritliggende parcelhuse, 35% for ejendomme med lav / tæt bebyggelse og 40% for ejendomme anvendt til offentlige formål. Etageantal Højst 1,5 etage i

4 Max. bygningshojde Højst 8,5 m over terræn. Friarealer Mindst 10% af det samlede areal for hvert boligområde skal anvendes til fælles friarealer. Parkering Der skal sikres parkeringsarealer, således at der er mindst 1,5 parkeringspladser pr. bolig til rådighed. Stojforhold Specielt for boligområdet syd for Brødeløkken i Ullerslev øst gælder der: Området må ikke påføres et støjmveau som overskrider 55 db(a). Der skal etableres et beplantningsbælte, som skal skærme for støjen fra det erhvervsområde, som ligger umiddelbart på den anden side af amtsvej 707. Der udlægges derfor en 70 m.bred zone langs vejen. Zonen er så bred, at der er mulighed for at etablere en støjvold. Denne zone fortsætter mod syd, således at der også skærmes for vej støj i det nyudlagte område. Zonestatus Området forbliver i byzone. Vejadgang: Området er vejtilsluttet Tegivænget, der igen er tilsluttet Bondemosevej. Vandforsyningsplan: Området ligger inden for UllerslevNordre Vandværks forsyningsområde. Grundvandsbeskyttelse: Lokaiplanområdeter beliggende uden for Regionpianens udpegede dnkkevandsområder. Naturbeskyttelse: Intet at bemærke. 2

5 Landskabet: Intet at bemærke. Varmeplan: Området er ifølge kommunens varmeplan omfattet affjernvarmeforsyning. Spildevand: Spildevand og regnvand bortiedes i separat system. Spildevand og regnvand ledes til Ullerslev Rensningsanlæg. Miljøbeskyttelse: Intet at bemærke. Støj: Intet at bemærke Landbrugsloven: Lokaiplanen omfatter del af ejendommen matr.nr. 29A, Ullerslev By, Ullerslev, som er undergivet landbrugspligt. Indtil dette delareal tages i brugtil det i lokalplanen angivne formål, skal det drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler. Hvis arealet tages i brug til det i lokaiplanen angivne formål i forbindelse med en leje af arealet, vil lejen kræve en tilladelse efter landbrugslovens 12 og den ændrede anvendelse en tilladelse efter landbrugsiovens 7a. Hvis arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål i forbindelse med et køb af arealet, skal landbrugspligten ophæves efter landbrugslovens 4 stk. 1, hvilket vil ske i forbindelse med Kort- og matrikelstyrelsens godkendelse af en sag om arealoverførelse fra ejendomnimen. Restarealet af matnklen er beliggende syd forjernbanen i Ullerslev By og drives som landbrug. Da der er bopælspligt på dette areal, - og hovedbygningen er beliggende inden for lokalplanområdet, - har ejer ansøgt Jordbrugskommissionen om 2 års dispensation inden videresalg af landbrugsarealet. Landbrugsarealet vil blive afhændet til sammenlægrnng med eksisterende landbrugsejendom. Affaldsdepotloven: Hvis der under bygge- eller jordarbejder inden for lokalplanområdetkonstateres et depot eller en forurening afjorden, skal arbejdet standses i henhold til depotlovens 20. Arealet registreres herefter som affaldsdepot. Det fremgår af bemærkningerne til affaldsdepotloven, at enhver, der opdager et depot eller en forurening afjorden, skal underrette Kommunalbestyrelsen herom. Et areal, der er registreret som 3

6 affaldsdepot, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, medmindre depotet fngives af Fyns Amt til det pågældende formål. Lokaiplanens Retsvirkninger: Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Lokaiplanens midlertidige retsvirkninger: Indtil forslaget er endeligt vedtaget afkommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 9. Juni 1999 og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil 9. Juni Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelsen af dette lokalpianforslag er sket den 16. Juni 1999 via annonce i østfyns Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har Kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning herom til: L ejerne af ejendomme udenfor planens gyldighedsområder, og lejerne i og brugerne äf sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efterkommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem, ~ de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold som over for Kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt underrettet om forslag til lokalplaner, ~ de statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Ved offentliggørelsen den 16. Juni 1999 har borgerne m.fl. 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløber den 11. August Når fristen på 8 uger er gået, skal Kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag blivertaget med i denne behandling. Er der ikke kommet indsigelser, kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og/eller ændringsforslag kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. 4

7 . Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af fremkomme indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring efter Kommunalbestyrelsens skøn på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen og har raet lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før det ændrede lokalplanforslag har været offentliggjort på fly. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokaiplanen foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat afmiljøministeren. Bekendtgørelsen skal bl.a. oplyse, om planen afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag. Kommunalbestyrelsen sender endvidere et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. enhver, der rettidigt har fremsat skriftlige indsigelser til planforslaget, og ~ foreningerne og myndighederne - som nævnt i den efterfølgende liste Sluttelig laderkommunalbestyrelsen lokalpianen tinglyse på den ejendom, der er omfattet af planen. Liste over foreninger og myndigheder der tilsendes et eksemplar af kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af lokalpianen. Miljøministeriets Landspianafdeling Miljømiisteriet, Skov- og Naturstyrelsen Fyns Amt, Teknik- og Miljøforvaltmngen, Miljø- og Arealforvaltningen Forsvarsministeriet Fyns Oldtid, Hollufgård Det radikale Venstre, Ullerslev Jordbrugsdirektoratet Danmarks Naturfrednings Forening, Ullerslev Lokalkomité Udskrift af kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, herunder evt særstandpunkter: Kommunalbestyrelsens møde den 9. Juni 1999 Punkt: 375 J.nr Lokalpian nr. 38: Godkendt. Forslaget fremlægges i 8 uger. Særstandpunkter: Ingen. 5

8 Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. I henhold til planlovens kapitel 5 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Formål: I.1 Lokalpianens formål er: 1 Formål - at udlægge lokalplanområdet til lav-tæt boligbebyggelse. (15 boliger). - at skabe et boligområde med et grønt miljø. - at placere evt, senere carporte fritliggende. - Altså ikke sammenbyggede med selve boligen. - at sikre, at alle belægninger på veje / stier udføres med rød/ rødbrune klinker. Området og områdets anvendelse: 2 Område- og Zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag del afmatr.nr. 29A, Ullerslev By, Ullerslev samt alle udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone - og skal bevares i byzone. nr. 1 og omfatter ejendommen ejendomme, der herefter 6

9 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligområde. Der må inden for området etableres ialt 15 boliger som lav-tæt boligbebyggelse. Se kortbilag nr. 2 (Retningsgivende bebyggelsespian). 3.2 Med Kommunalbestyrelsens tilladelse kan der inden forområdet tillades erhverv, der er uden genevirkning i forhold til omgivelserne - feks. liberale erhverv samt øvrige erhverv indenfor servicesektoren. Der kan ikke gives tilladelse til detailhandel indenfor lokalpianområdet. 3.3 Indenfor området kan opføres transformerstation og lignende til kvarterets forsyning, når bygningen ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 2 m over terræn. Udstykninger: 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensteminelse med bebyggelsesplan, som vist retningsgivende på kortbilag nr Området kan dog bevares som een ejendom. 4.3 Lokaiplanen omfatter del af ejendommen matr.nr. 29A, LfllerslevBy, Ullerslev, som er beliggende i byzone. Restarealet af matriklen er beliggende syd forjernbanen i Ullerslev By og drives som landbrug. Da der er bopælspligt på dette areal, - og hovedbygningen er beliggende inden for lokaiplanområdet, - har ejer ansøgt Jordbrugskommissionen om 2 års dispensation inden videresalg af landbrugsarealet. Landbrugsarealet vil blive afhændet til sammenlægning med eksisterende landbrugsejendom. Teknik 5 Ledningsanlæg 5.1 El-ledninger, herunder vejbelysning må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 7

10 Belysning af interne veje, parkeringspladser og stibelysninger i bebyggelsen skal udføres med parklamper med en lyspunktshøjde over færdigt terræn på max. 3 m. Udendørsantennertillades ikke. Tilslutningsmulighed til fællesantenne foreligger. Dog tillades parabolantenner såfremt de ikke monteres i en større højde end 2 meter over terræn. Trafik 6 Vej- og stiforhold 6.1 Lokaiplanområdet har adgang til Teglvænget Vej og fodgængerarealer i lokalplanområdet skal på kortbilag nr. 2. anlægges som vist retningsgivende 6.3 Veje og fodgængerarealer udlægges med en bredde på 4-5 m, som vist på kortbilag nr Indenfor området skal der for hver bolig indrettes parkeringsmulighed til mindst 1.5 bil, som vist retningsgivende på kortbilag nr Eksisterende vej (3 meter) i områdets sydlige skel mod Tegivænget nedlægges og arealet tillægges havearealet. 6.6 Fast parkering, herunder overnatning med store arbejdsvogne, campingvogne, både o.lign. må ikke finde sted på fællesarealerne, (vejarealer, vendepladser) og kan af Kommunen også forbydes ved boligerne såfremt gener derved forvoldes. Områdets fællesarealer og øvrige ubebyggede arealer 7 Ubebyggede arealer 7.1 Områdets hegn i naboskel må kun etableres som levende hegn. 7.2 Inden for området må principielt ikke etableres hegn. Området skal fremstå som et græstilsået grønt område med lavtvoksende buske samt enkeitstående høj stammede træer. På den store vendeplads skal plantes en kastanje. Se kortbilag nr. 2. 8

11 7.3 De på kortbilag nr. 2 viste vej- og fodgængerarealer, vendepladser m.m. skal alle belægges med rød eller rødbrun klinke. 7.4 Der må ikke etableres kantsten langs vej- og fodgængerarealer. - Dette dog undtaget, hvor føring af regnvand til brønd gør det nødvendigt. Bebyggelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsen inden for området må kun bestå af tæt-lav bebyggelse (15 boliger). Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 35 %. 8.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfiade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efterreglerne i bygrnngsreglementet. 8.3 Evt, placering af carporte inden for området må kun foretages som vist retningsgivende på kortbilag nr Carporte skal placeres fntliggende og må ikke sammenbygges med- eller tilstøde boligen. 8.5 Carporte skal udføres max. 2,5 x 5,0 m og gives en max. højde på 3,5 m i forhold til til det omgivende terræn. Se kortbilag nr Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden. 9.1 Ydervægge skal primært opføres af tegl. Mindre dele afydervæggene kan dog opføres i træ. 9.2 Reflekterende og blanke tagmaterialer må ikke anvendes. 9.3 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 25 og Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 9.5 Ved eventuel anvendelse af alternativ energi, er etablering af solfangeranlæg tilladt - etableringen kan dog kun tillades, hvor det efterkommunalbestyrelsens skøn ikke virker skæmmende på miljøet. 9.6 Carporte skal opføres i træ / trådnet. Se kortbilag nr. 3. 9

12 Forudsætninger for ibrugtagen 10 Forudsætninger for ibrugtagen afny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før anlæg til individuel fjemvarmeforsyning er etableret. Nybebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret det nødvendige vej- og fodgængerareal i området. Før bebyggelse eller ændret anvendelse skal der rettes henvendelse til Ullerslev Kommune for afidaring af, om lokaiplanen vil blive overholdt, og om hvilke myndighedstilladelser, der i øvrigt skal indhentes. Tilladelser fra andre myndigheder. 11 Tilladelser fra andre myndigheder Lokalpianen forudsætter en ophævelse aflandbrugspligten på området. En ansøgning om ophævelse af landbrugspligten skal rettes til Jordbrugskommisionen. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, som kræver tilladelser efter gældende lovgivning, før disse er indhentet. Retsvirkninger 12 Servitutter 12.1 Vedrørende servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen. 10

13 13 Dispensation Kommunalbestyrelsen har kompetence til at meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalpianens bestemmelser under forudsætning af, at der ikke er tale om afvigelser i strid med lokalplanens principper. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan 14 Påtaleret 14.1 Påtaleret ifølge nærværende lokalplan har alene Ullerslev Kommune. 15 Ophævelse afpartiel byplanvedtægt 15.1 Med endelig vedtagelse af denne lokaiplan ophæves partiel byplanvedtægt nr. 3A for den del, det dækkes af lokalpianen. Partiel byplanvedtægt nr. 3A er vedtaget afkommunalbestyrelsen, den 9. april Partiel byplanvedtægt nr. 3A er godkendt afplanstyrelsen den 5. marts Klageadgang 16.1 Eventuelle klager over Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af nærværende lokalpian behandles efter reglerne i kapitel 14 i Lov om planlægning, hvortil der henvises. 11

14 Vedtagelsespåtegning 17 VEDTAGELSESPÅTEGNTNG I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående lokalplanforslag vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 9. Juni Forslaget fremlægges offentligt i 8 uger fra den 16. Juni På Kommunalbestyrelsens vegne. Erik Christensen Borgmester I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ullerslev Kommunalbestyrelse, den 8. September 1999 rik Christensen P ul Joha se Borgmester ommu ldire r Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokaiplan er sket ved annoncering i østfyns Avis, den 15. September Tinglysning Tinglysning: Nærværende lokalpian begæres tinglyst på del af ejendom matr. nr. 29A, Ullerslev By, Ullerslev. Ullerslev Kommune, den 15. September 1999 /rn\k, ErikChristensen ~ 1ulJohan en Borgmester 7 ommun direk r 12

15 Bilag 1 Generelt om lokaiplaner Ved at udarbejde en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere m.v. om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens udformning m.v. Tilvejebringelsen af en lokalpian medfører ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokaiplan medfører ikke i sig selv handlepligt for grundejerne, eller på anden måde pligt til realisering af de forhold, der er indeholdt i planen En lokalplan består af en beskrivelse af planens formål, retningslinier og retsvirkninger samt kort og en redegørelse for forholdet til anden planlægning. Lokalpianredegørelsen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. Lokalplanens retningslinierer direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. En lokalpian må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med kommunens kommuneplan eller med amtets regionplan.

16

17

18 ~ ---~-- ---~ -----~ ~ 1~4 i- -i L~- UJ Iz. ~ ~ 0~ ~.~ I I 0 z -i 0~ I ~- I CI ~ ~ C) ~I 0~E J ;J (, ~ i -::~ 4- w

19 4 *** * *** Side: 18 * * * * * *** * * Retten i Nyborg Akt.nr.: * ~ ~ Tinglysningsafdelingen A 642 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 29 A, Ullerslev By, Ullerslev Ejendomsejer: AIS Mazanti Smedie Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Fotokopi af Lokalplan stemplet med kr forevist Retten i Nyborg den Kfm ~~tjens~

20 *** * *** Side: 17 * * * * * *** * * * Retten i Nyborg * ~ ~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 29 A, Ullerslev By, Ullerslev Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den på grund af manglende originale underskrifter Retten i Nyborg den KfTÇ/ ~orit Jensen

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By Lokalplan 11.76 Brædstrup By INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere