Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om"

Transkript

1 ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune. Med hensyn til tilsynets rammer, vurderingsgrundlag m.v. henvises til mail fra Fredericia Kommune af 15. august Heri er en orientering vedrørende Børne og Ungdomsudvalgets beslutning vedr. tilsyn samt information om fremtidige tilsyn. I september 2011 udførte UdviklingsForum et uanmeldt tilsynsbesøg, der blev fulgt op af et anmeldt tilsynsmøde i oktober Der blev herefter udarbejdet en tilsynsrapport, der blev behandlet på møde i Børne og Ungdomsudvalget 22. november Her besluttede udvalget udførelse af et nyt tilsyn i februar Denne tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af uanmeldt tilsyn og anmeldt tilsynsmøde, og rapporten har været til udtalelse i Dagmargården, der har behandlet rapporten på bestyrelsesmøde. De havde ikke bemærkninger til tilsynsrapportens indhold. Mail vedlagt../. Uanmeldt tilsyn Der er foretaget et uanmeldt tilsyn 19. januar 2012 kl Her deltog to konsulenter fra UdviklingsForum: Karin Lykke og Søren Gundelach. Det uanmeldte tilsyn bestod i 1) et introduktionsmøde møde med den administrative leder, 2) observationer af det pædagogiske arbejde m.v. samt 3) en afsluttende samtale med den administrative leder. Dokumenter Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om 1. Oversigt over mødedeltagere til mødet den 1. februar Bilag til den pædagogiske læreplan. Nyt gennemarbejdet afsnit til brug for ny læreplan. 3. Kulturelle udtryksformer 4. Materiale til anmeldt pædagogisk tilsyn i institutionen Dagmargårde. 5. Oversigt over lederes og medarbejderes stilling, uddannelse, ugentlige timetal, anciennitet i huset, kurser/efteruddannelse de sidste 3 år med angivelse af, hvilken børnegruppe de arbejder i../. Dokumenter vedlægges tilsynsrapporten. Tilsynsmøde Der blev afholdt tilsynsmøde onsdag den 1. februar kl i Dagmargården. Fra Dagmargården deltog bestyrelsens formand Poul Sørensen, forældrebestyrelsesmedlem Birgitte Raben Sørensen, forældrebestyrelsesmedlem Vanessa Knudstorp, TR (FOA) Tina Bozdemir, sikkerhedsrepræsentant Knud Verner Jensen, daglig pædagogisk leder Lene Munk Andersen, daglig administrativ leder Lis Tarnow. Fra UdviklingsForum deltog konsulenterne Karin Lykke og Søren Gundelach. Mødet havde følgende dagsorden: UdviklingsForum, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg telefon

2 1. Præsentation 2. Formålet med tilsynsmødet 3. Drøftelse af Dagmargårdens fremsendte dokumenter på baggrund af det uanmeldte tilsynsbesøg 4. UdviklingsForum sammenfatter tilsynet (det uanmeldte tilsyn og tilsynsmødet). Vurdering UdviklingsForums vurderinger følger nedenstående hovedpunkter. Ledelse og organisation Personale Fysisk og æstetisk børnemiljø Hygiejne Pædagogik herunder psykisk børnemiljø Indholdet i hovedpunkter baserer sig dels på udsagn og dokumenter fra Dagmargården på det uanmeldte tilsynsbesøg, det anmeldte tilsynsmøde og dels på UdviklingsForums vurderinger. Ledelse og organisation Ledelsen det vil sige administrativ leder Lis Tarnow og pædagogisk leder Lene Munk Andersen har i perioden oktober 2011 februar 2012 har gennemført en række ledelsesmæssige initiativer med henblik på at ændre medarbejderkulturen i Dagmargården. I det daglige er ledelsen blevet tydeligere. For eksempel: Ved sygdom, ferie, fridage og deraf følgende afløsning i børnegrupperne anviser ledelsen, hvor i huset den enkelte afløsende medarbejder skal arbejde uden at fokusere på, om den pågældende medarbejder har udtrykt positive eller negative ønsker om, at samarbejde med de pågældende medarbejdere i den børnegruppe, hvor afløsningen skal finde sted. Efter behørig frist og høring er to medarbejdere blevet afskediget. To medarbejdere er fortsat langtidssygemeldte. Der er indført en personalepolitik med sygesamtaler, hvor medarbejdere med fire sygeperioder bliver indkaldt til en samtale med ledelsen. Alle medarbejdere har deltaget i en MUS med administrativ leder Lis Tarnow og pædagogisk leder Lene Munk Andersen, hvor der blandt andet blev arbejdet med at flytte fokus til, at man arbejder i Dagmargården og ikke kun i egen børnegruppe. Her blev også sat fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø, således at alle medarbejdere kan have tillid til hinanden. Dette har bevirket en større tryghed ved ledelsen som personer og ved ledelsens dispositioner Der har fundet personalerokeringer sted mellem børnegrupperne, og medarbejderne har derigennem fået indsigt i kollegernes professionelle styrker. Fokus er på vej til at flytte væk fra medarbejdernes private præferencer. Fokus er flyttet fra Hvem vil jeg (ikke) arbejde sammen med til Hvem er det vigtigt, jeg samarbejder med for at løse opgaverne i Dagmargården. Tidligere havde børnegrupperne hver sin forældrepjece, hvilket medvirkede til, at enkelte af stuerne havde en meget klar og tydelig profil i forhold til forældrene. Dette kom blandt andet til udtryk ved, at én af stuerne var den mest populære stue i forhold til nye forældre. Medarbejderne på de øvrige stuer oplevede dette som uretfærdigt, og de oplevede at være forfordelt. Denne praksis er nu ophørt, og nu er det hele Dagmargården, der har én forældrepjece. Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 2

3 Medarbejderne udtrykker tilfredshed med ledelsens initiativer, og at ledelsen er synlig og træder i karakter. Der er blevet indført teamansvarlige i vuggestuegrupperne, og der veksles mellem at holde stuemøder og teammøder. Der afholdes møder hver morgen med de medarbejdere, der møder tidligt ind. Dette betyder et større indblik i hinandens arbejde og personalet føler nu en tilknytning til et hus og ikke kun til en stue. Personale og børn Der er aktuelt i alt 24 ansatte og 100 børn. Der er ansat 12 uddannede inkl. de to ledelsespersoner (i alt 353 timer) og 11 pædagogmedhjælpere (i alt 348 timer). Det vil sige i alt 701 medarbejdertimer til i alt 145 børneenheder = 4,8 medarbejdertimer om ugen pr. børneenhed. (et børnehavebarn tæller for én børneenhed og et vuggestuebarn tælle for to børneenheder) Fordelingen mellem uddannede og ikkeuddannede er 50 % 50 %. Ledelsen tilkendegiver, at man ved nyansættelser satser på at ansætte uddannede pædagoger i stedet for pædagogmedhjælpere. Sygefraværet er stadigt faldende i huset. Børnetal: 1. februar 2012 Forventet 30. juni årige årige Vuggestuebørn i alt årige årige 18 0 Børnehavebørn i alt Børn i alt Børneenheder i alt Børnene er fordelt på syv stuer. I forbindelse med at de kommende skolebørn forlader institutionen i marts, vil der blive indført endnu en mellemgruppe af børn, der skal fungere fra marts til august, hvor børnene, så er opdelt i fem aldersgrupper: De små vuggestuebørn, de store vuggestuebørn, de mindste børnehavebørn, de mellemste børnehavebørn og de største børnehave børn. Hverken forældre, medarbejdere ledelse og bestyrelse ser disse relativt hyppige skift som et problem. Forældrene nævner, at børnene er hurtige til at falde til, og medarbejderne peger på, at der er en række pædagogiske procedurer, der fremmer børnenes kontinuitet i huset. Dog peger ledelsen på, at man ønsker at begrænse skiftene ikke mindst af hensyn til at forstærke den pædagogiske indsats i forhold til eventuelle børn i udsatte positioner. Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 3

4 Undtagen to medarbejdere har ingen været på efter og videreuddannelse inden for de sidste tre år. Den ene er souschefen (2008: systemisk anerkendende uddannelse for lederteams og 2010: ICDP) og den anden er en pædagog, der har haft ca. tre dage kursus konflikthåndtering og magtanvendelse. Ledelsen oplyser, at man i forbindelse med det forventede fald i antal indskrevne børn tilpasser udgifterne/personaleressourcerne. Fysisk og æstetisk børnemiljø I det vi henviser til tilsynsrapporten af 15. oktober 2011 er det vores vurdering, at der siden vores besøg 7. september 2011 er sket positive ændringer i det fysiske og æstetiske børnemiljø. Inventar, legetøj, beskæftigelsesmaterialer, kurve, kasser m.v. fremstår i januar 2012 med en større overskuelighed, klarhed og tydelighed. Indretningen af grupperummene virker i højere grad end tidligere begrundet ud fra pædagogiske overvejelser som anført i den pædagogiske læreplan. Ledelsen oplyser, at man i forbindelse med omrokeringen af personalet har taget stilling til de enkelte rums indretning, og at man har omorganiseret rummene, der hvor det var nødvendigt. Et nyt tema i den pædagogiske læreplan er kulturelle udtryksformer. Hygiejne I den indledende samtale oplyste lederen, at man pt. har stærkt fokus på hygiejne og tynde maver. Dog viste observationerne, at I to af to børnegrupper vaskede børnene ikke hænder, før de satte sig til bords. Pædagogik herunder psykisk børnemiljø Vurderingen af den konkrete pædagogik baserer sig på de to konsulenters observationer 19. januar 2012 mellem ca. kl Der kun udført observationer indenfor. Ingen børn var på legepladsen. Der er forskel mellem konsulenternes observationer fra tilsynsbesøget i september 2011 til tilsynsbesøget i januar (Se tilsynsrapport af 15. oktober 2012). I januar 2012 ses en mere åben og dialogpræget holdning og stemning i børnegrupperne, ligesom der i januar 2012 ses et øget fokus på et anerkendende samspil mellem personale og børn. Det er UdviklingsForums vurdering, at dette hænger sammen med en øget indsats fra ledelsen med henblik på at højne den psykiske trivsel blandt medarbejderne. Eksempler på observationer: Mariehønsestuen er på tur, men stuen bliver lånt af 6 børn og en voksen fra den store vuggestuegruppe. Børnene leger med klæd ud tøj. Den voksne sidder på gulvet og er i dialog med børnene. Da det er spisetid hjælper de hinanden med oprydningen, inden de går tilbage til egen stue. I den ene store vuggestuegruppe: Børnene er blevet placeret ved tre borde (fire ved hvert bord). De voksne sidder hver med fire børn. Ved det sidste bord sidder fire børn alene. Der er to voksne. Den ene går efter mad. Den anden spørger børnene, om de vil være med til at synge. Et barn forslår en sang, som herefter bliver sunget. Herefter bestemmer den voksne to sange, og den sidste sang bestemmes af et barn. Alle sangene er fagte sange. Der er en hyggelig stemning. Der bliver klappet efter hver sang, og børnene bruger ivrigt fagter til sangene. Den voksne er nu kommet tilbage med maden, og der bliver delt hagesmække ud til børnene. Maden bliver øst op og stillet foran børnene. Børnene bliver ofte mindet om, at de skal være rolige under spisningen. Stemningen og tonen er imødekommende og anerkendende. Iagttagelser fra garderoben i den anden store vuggestuegruppe: Børnene er kommet hjem fra tur. Børnene sidder på deres pladser i garderoben, hvor der arbejdes meget med selvhjulpenhed. Hvis du tager Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 4

5 støvlerne og sætter dem på plads, så vil jeg hjælpe dig med at hænge flyverdragten op. Stemningen er god, selvom børnene gentagne gange får at vide, at de skal sætte sig på deres pladser indtil alle er af tøjet. Her skal være ro. Sæt dig så din lille udbryder konge. Der er 13 børn og 3 voksne. Den ene voksne forlader gruppen for at hente mad og dække bord på stuerne. Iagttagelser fra garderoben i den anden store vuggestuegruppe: Fra garderoben går alle børnene på badeværelset, hvor de sætter sig på rad og række op ad to vægge. De to voksne kalder dem op på skift (ca. fire børn ad gangen), hvor de bliver bedt om at tage bukser og ble af. Børnene skal selv, men de voksne er behjælpelig med mundtlig anvisning og hjælp til svære knapper. Når børnene har taget bukser og ble af, bliver de sendt på toilettet, hvorefter de atter får ble på og selv skal forsøge at tage bukserne på. Inden de forlader badeværelset skal de vaske hænder. Børnene skal selv, men den voksne står ved siden og forklarer, hvordan de skal gøre, så det bliver gjort grundigt. Efterhånden som børnene bliver færdige, bliver de sendt ind på stuen. Der hersker meget ro, orden og struktur over situationen, og stemningen er hyggelig og de voksne sidder henholdsvis på gulvet og på en lav taburet i børnehøjde. Anbefalinger På baggrund af ovenstående har UdviklingsForum følgende anbefalinger til Dagmargården: Ledelse og organisation Ledelsen er i samarbejde med personalet i fuld gang med at skabe en institution med et fælles pædagogisk fokus. Ledelsens initiativer ser ud til at bære frugt. Med henblik på at fremme denne proces anbefales det, at ledelsen udarbejder en skriftlig, konkret masterplan med angivelse af mål, delmål, aktiviteter, inddragelse af forældrene og medarbejdere. Institutionen foretager de lovpligtige APV er, men det anbefales at øge antallet af APV er til én gang årligt med henblik på tæt at følge medarbejdernes trivsel. Det anbefales også at foretage forældretilfredshedsmåling enten som spørgeskema eller i form af systematiske dialoger på forældremøde o.l. Ledelsen oplyser, at man er i dialog med en integreret institution i en anden kommune med henblik på at få inspiration til pædagogisk udvikling. Det anbefales endvidere, at ledelsen søger støtte til forandringsprocessen. Med henblik på at processen føres succesfuldt igennem anbefales det, at ledelsen trækker på konsulentbistand for eksempel fra en kompetent institutionsleder fra en anden institution eller en pædagogisk konsulent. Medarbejdere Medarbejdergruppen er karakteriseret ved ikke have efter og videreuddannelse, og at halvdelen ikke har en pædagogisk uddannelse. Det anbefales, at ledelsen intensiverer arbejdet med efteruddannelse af personalet. Det kan for eksempel ske ved, at man 1 2 gange årligt samler alle medarbejdere 3 4 timer og eventuelt med hjælp udefra laver intern medarbejderudvikling blandt andet med fokus på pædagogiske emner. Det anbefales endvidere at ledelse og medarbejdere udarbejder en kompetenceudviklingsplan både for institutionen som helhed og for den enkelte medarbejder ligesom det anbefales, at institutionen afsætter midler på budget 2012 til disse formål. Pædagogik herunder psykisk børnemiljø Det anbefales, at ledelsen i forbindelse med den omstruktureringsproces, der er sat i gang, igangsætter en række pædagogiske drøftelser blandt medarbejderne. Det kan for eksempel ske ved, at der sker en Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 5

6 reformulering af den pædagogiske læreplan blandt andet gennem drøftelser af, hvilke mål der knytter an til de pædagogiske læreplanstemaer, hvilke aktiviteter, der kan anvendes til at nå målene. Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 6

vedrørende privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12-14, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12-14, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12-14, 7000 Fredericia 15. oktober 2011. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia 29. april 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia 10. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Udkast til tilsynsrapport

Udkast til tilsynsrapport Udkast til tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia September 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia 13. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Udkast til tilsynsrapport

Udkast til tilsynsrapport Udkast til tilsynsrapport privatinstitutionen Gaia, 7000 Fredericia 10. juli 2014 Hermed sendes udkast til rapport. I bedes venligst sendes os jeres udtalelse og kommentarer til rapporten snarest muligt

Læs mere

9. UdviklingsForum sammenfatter tilsynet (det uanmeldte tilsyn og tilsynsmødet).

9. UdviklingsForum sammenfatter tilsynet (det uanmeldte tilsyn og tilsynsmødet). Tilsynsrapport Den selvejende privatinstitution Dagmargården, 7000 Fredericia 12. maj 2015 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune.

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Vores Børnehave Adresse: Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Telefon: 56 93 23 24 Leder: Lotte Madsen Tilsynsdato: 11. november 2012

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014 Forslag til justeret model for tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia Kommune pr. februar 2014 UdviklingsForum februar 2014 - forslag Indhold Tilsynets retsgrundlag...3 Snitflade mellem UdviklingsForum

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Rønne Børneasyl, Adresse: Damgade 5 3700 Rønne Telefon: 56 95 18 82 Leder: Alexandra Jespersen Tilsynsdato: 3. oktober 2012 Tidligere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

9. UdviklingsForum sammenfatter tilsynet (det uanmeldte tilsyn og tilsynsmødet).

9. UdviklingsForum sammenfatter tilsynet (det uanmeldte tilsyn og tilsynsmødet). Tilsynsrapport Privatinstitutionen Eventyrhuset, 7000 Fredericia 12. maj 2015 Eventyrhusets kommentar og rettelser til tilsynsrapporten 23/4-2015. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kastaniebakken Dato: 11. nov. 2013, kl.10.30-14.00 Tilsynskonsulent:Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og

Læs mere

Tilsynsrapport. Privatinstitutionen Dagmargården, 7000 Fredericia. 4. november Baggrund. Uanmeldt besøg. Tilsynsmøde

Tilsynsrapport. Privatinstitutionen Dagmargården, 7000 Fredericia. 4. november Baggrund. Uanmeldt besøg. Tilsynsmøde Tilsynsrapport 4. november 2016 Privatinstitutionen Dagmargården, 7000 Fredericia Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune. Med

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hornum Børnehave

Tilsynsrapport Hornum Børnehave 2017 Tilsynsrapport Hornum Børnehave Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter:

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter: Tilsynsrapport Institutionens navn: Thorlund Naturbørnehave- og vuggestue Dato for tilsynsmødet: 9. februar 2016 Daginstitutionschef: Merete Villsen Pædagogisk konsulent: Institutionsleder/skoleleder Søren

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Basisskema til formelt tilsyn

Basisskema til formelt tilsyn Basisskema til formelt tilsyn i områdeinstitutioner og i dagplejen Områdets navn: Frederikssund Syd Dato for tilsyn: 14 april 2015 Deltagere ved tilsynet: Lene Helth Larsen områdeleder, Mette Vestergaard

Læs mere

Udkast til tilsynsrapport

Udkast til tilsynsrapport Udkast til tilsynsrapport Børnehuset Villa Gaia, 7000 Fredericia 24. april 2015 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune. Med hensyn

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Tommelise, Rudolf Steiner Alle 55, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Tommelise, Rudolf Steiner Alle 55, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Tommelise, Rudolf Steiner Alle 55, 7000 Fredericia 12. juli 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

Tilsynsrapport. Privatinstitutionen Villa Gaia, 7000 Fredericia. 4. november Baggrund. Uanmeldt besøg. Tilsynsmøde

Tilsynsrapport. Privatinstitutionen Villa Gaia, 7000 Fredericia. 4. november Baggrund. Uanmeldt besøg. Tilsynsmøde Tilsynsrapport 4. november 2016 Privatinstitutionen Villa Gaia, 7000 Fredericia Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune. Med hensyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Privatinstitutionen Skansevejens børnehave, 7000 Fredericia

Privatinstitutionen Skansevejens børnehave, 7000 Fredericia 4. november 2016 Tilsynsrapport Privatinstitutionen Skansevejens børnehave, 7000 Fredericia Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 30 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport dagtilbud

Tilsynsrapport dagtilbud Hillerød Kommune Tilsynsrapport dagtilbud Institutionsnavn: Vandpytten, privatinstitution Deltagere: Leder Tinna Tidemand, pædagog Herdis Kristiansen, pædagog Nina Kristensen, souschef Lisbeth Fischer

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget 15. november 2016 kl. 8:45 10:15

Dato for tilsynsbesøget 15. november 2016 kl. 8:45 10:15 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år 38 Normerede

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Troldhøj Adresse: Havnegade 44-46, 3730 Nexø Telefon: 56 49 40 22 Leder: Ingrid Tilsynsdato: 12. november 2012. Tidligere tilsyn:

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. Privatinstitutionen Tommelise, 7000 Fredericia. 11. november Baggrund. Uanmeldt besøg. Tilsynsmøde

Tilsynsrapport. Privatinstitutionen Tommelise, 7000 Fredericia. 11. november Baggrund. Uanmeldt besøg. Tilsynsmøde Tilsynsrapport 11. november 2016 Privatinstitutionen Tommelise, 7000 Fredericia Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune. Med hensyn

Læs mere

Tilsynsrapport, Vuggestuen Gadekæret, 2010

Tilsynsrapport, Vuggestuen Gadekæret, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere