Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om"

Transkript

1 ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune. Med hensyn til tilsynets rammer, vurderingsgrundlag m.v. henvises til mail fra Fredericia Kommune af 15. august Heri er en orientering vedrørende Børne og Ungdomsudvalgets beslutning vedr. tilsyn samt information om fremtidige tilsyn. I september 2011 udførte UdviklingsForum et uanmeldt tilsynsbesøg, der blev fulgt op af et anmeldt tilsynsmøde i oktober Der blev herefter udarbejdet en tilsynsrapport, der blev behandlet på møde i Børne og Ungdomsudvalget 22. november Her besluttede udvalget udførelse af et nyt tilsyn i februar Denne tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af uanmeldt tilsyn og anmeldt tilsynsmøde, og rapporten har været til udtalelse i Dagmargården, der har behandlet rapporten på bestyrelsesmøde. De havde ikke bemærkninger til tilsynsrapportens indhold. Mail vedlagt../. Uanmeldt tilsyn Der er foretaget et uanmeldt tilsyn 19. januar 2012 kl Her deltog to konsulenter fra UdviklingsForum: Karin Lykke og Søren Gundelach. Det uanmeldte tilsyn bestod i 1) et introduktionsmøde møde med den administrative leder, 2) observationer af det pædagogiske arbejde m.v. samt 3) en afsluttende samtale med den administrative leder. Dokumenter Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om 1. Oversigt over mødedeltagere til mødet den 1. februar Bilag til den pædagogiske læreplan. Nyt gennemarbejdet afsnit til brug for ny læreplan. 3. Kulturelle udtryksformer 4. Materiale til anmeldt pædagogisk tilsyn i institutionen Dagmargårde. 5. Oversigt over lederes og medarbejderes stilling, uddannelse, ugentlige timetal, anciennitet i huset, kurser/efteruddannelse de sidste 3 år med angivelse af, hvilken børnegruppe de arbejder i../. Dokumenter vedlægges tilsynsrapporten. Tilsynsmøde Der blev afholdt tilsynsmøde onsdag den 1. februar kl i Dagmargården. Fra Dagmargården deltog bestyrelsens formand Poul Sørensen, forældrebestyrelsesmedlem Birgitte Raben Sørensen, forældrebestyrelsesmedlem Vanessa Knudstorp, TR (FOA) Tina Bozdemir, sikkerhedsrepræsentant Knud Verner Jensen, daglig pædagogisk leder Lene Munk Andersen, daglig administrativ leder Lis Tarnow. Fra UdviklingsForum deltog konsulenterne Karin Lykke og Søren Gundelach. Mødet havde følgende dagsorden: UdviklingsForum, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg telefon

2 1. Præsentation 2. Formålet med tilsynsmødet 3. Drøftelse af Dagmargårdens fremsendte dokumenter på baggrund af det uanmeldte tilsynsbesøg 4. UdviklingsForum sammenfatter tilsynet (det uanmeldte tilsyn og tilsynsmødet). Vurdering UdviklingsForums vurderinger følger nedenstående hovedpunkter. Ledelse og organisation Personale Fysisk og æstetisk børnemiljø Hygiejne Pædagogik herunder psykisk børnemiljø Indholdet i hovedpunkter baserer sig dels på udsagn og dokumenter fra Dagmargården på det uanmeldte tilsynsbesøg, det anmeldte tilsynsmøde og dels på UdviklingsForums vurderinger. Ledelse og organisation Ledelsen det vil sige administrativ leder Lis Tarnow og pædagogisk leder Lene Munk Andersen har i perioden oktober 2011 februar 2012 har gennemført en række ledelsesmæssige initiativer med henblik på at ændre medarbejderkulturen i Dagmargården. I det daglige er ledelsen blevet tydeligere. For eksempel: Ved sygdom, ferie, fridage og deraf følgende afløsning i børnegrupperne anviser ledelsen, hvor i huset den enkelte afløsende medarbejder skal arbejde uden at fokusere på, om den pågældende medarbejder har udtrykt positive eller negative ønsker om, at samarbejde med de pågældende medarbejdere i den børnegruppe, hvor afløsningen skal finde sted. Efter behørig frist og høring er to medarbejdere blevet afskediget. To medarbejdere er fortsat langtidssygemeldte. Der er indført en personalepolitik med sygesamtaler, hvor medarbejdere med fire sygeperioder bliver indkaldt til en samtale med ledelsen. Alle medarbejdere har deltaget i en MUS med administrativ leder Lis Tarnow og pædagogisk leder Lene Munk Andersen, hvor der blandt andet blev arbejdet med at flytte fokus til, at man arbejder i Dagmargården og ikke kun i egen børnegruppe. Her blev også sat fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø, således at alle medarbejdere kan have tillid til hinanden. Dette har bevirket en større tryghed ved ledelsen som personer og ved ledelsens dispositioner Der har fundet personalerokeringer sted mellem børnegrupperne, og medarbejderne har derigennem fået indsigt i kollegernes professionelle styrker. Fokus er på vej til at flytte væk fra medarbejdernes private præferencer. Fokus er flyttet fra Hvem vil jeg (ikke) arbejde sammen med til Hvem er det vigtigt, jeg samarbejder med for at løse opgaverne i Dagmargården. Tidligere havde børnegrupperne hver sin forældrepjece, hvilket medvirkede til, at enkelte af stuerne havde en meget klar og tydelig profil i forhold til forældrene. Dette kom blandt andet til udtryk ved, at én af stuerne var den mest populære stue i forhold til nye forældre. Medarbejderne på de øvrige stuer oplevede dette som uretfærdigt, og de oplevede at være forfordelt. Denne praksis er nu ophørt, og nu er det hele Dagmargården, der har én forældrepjece. Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 2

3 Medarbejderne udtrykker tilfredshed med ledelsens initiativer, og at ledelsen er synlig og træder i karakter. Der er blevet indført teamansvarlige i vuggestuegrupperne, og der veksles mellem at holde stuemøder og teammøder. Der afholdes møder hver morgen med de medarbejdere, der møder tidligt ind. Dette betyder et større indblik i hinandens arbejde og personalet føler nu en tilknytning til et hus og ikke kun til en stue. Personale og børn Der er aktuelt i alt 24 ansatte og 100 børn. Der er ansat 12 uddannede inkl. de to ledelsespersoner (i alt 353 timer) og 11 pædagogmedhjælpere (i alt 348 timer). Det vil sige i alt 701 medarbejdertimer til i alt 145 børneenheder = 4,8 medarbejdertimer om ugen pr. børneenhed. (et børnehavebarn tæller for én børneenhed og et vuggestuebarn tælle for to børneenheder) Fordelingen mellem uddannede og ikkeuddannede er 50 % 50 %. Ledelsen tilkendegiver, at man ved nyansættelser satser på at ansætte uddannede pædagoger i stedet for pædagogmedhjælpere. Sygefraværet er stadigt faldende i huset. Børnetal: 1. februar 2012 Forventet 30. juni årige årige Vuggestuebørn i alt årige årige 18 0 Børnehavebørn i alt Børn i alt Børneenheder i alt Børnene er fordelt på syv stuer. I forbindelse med at de kommende skolebørn forlader institutionen i marts, vil der blive indført endnu en mellemgruppe af børn, der skal fungere fra marts til august, hvor børnene, så er opdelt i fem aldersgrupper: De små vuggestuebørn, de store vuggestuebørn, de mindste børnehavebørn, de mellemste børnehavebørn og de største børnehave børn. Hverken forældre, medarbejdere ledelse og bestyrelse ser disse relativt hyppige skift som et problem. Forældrene nævner, at børnene er hurtige til at falde til, og medarbejderne peger på, at der er en række pædagogiske procedurer, der fremmer børnenes kontinuitet i huset. Dog peger ledelsen på, at man ønsker at begrænse skiftene ikke mindst af hensyn til at forstærke den pædagogiske indsats i forhold til eventuelle børn i udsatte positioner. Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 3

4 Undtagen to medarbejdere har ingen været på efter og videreuddannelse inden for de sidste tre år. Den ene er souschefen (2008: systemisk anerkendende uddannelse for lederteams og 2010: ICDP) og den anden er en pædagog, der har haft ca. tre dage kursus konflikthåndtering og magtanvendelse. Ledelsen oplyser, at man i forbindelse med det forventede fald i antal indskrevne børn tilpasser udgifterne/personaleressourcerne. Fysisk og æstetisk børnemiljø I det vi henviser til tilsynsrapporten af 15. oktober 2011 er det vores vurdering, at der siden vores besøg 7. september 2011 er sket positive ændringer i det fysiske og æstetiske børnemiljø. Inventar, legetøj, beskæftigelsesmaterialer, kurve, kasser m.v. fremstår i januar 2012 med en større overskuelighed, klarhed og tydelighed. Indretningen af grupperummene virker i højere grad end tidligere begrundet ud fra pædagogiske overvejelser som anført i den pædagogiske læreplan. Ledelsen oplyser, at man i forbindelse med omrokeringen af personalet har taget stilling til de enkelte rums indretning, og at man har omorganiseret rummene, der hvor det var nødvendigt. Et nyt tema i den pædagogiske læreplan er kulturelle udtryksformer. Hygiejne I den indledende samtale oplyste lederen, at man pt. har stærkt fokus på hygiejne og tynde maver. Dog viste observationerne, at I to af to børnegrupper vaskede børnene ikke hænder, før de satte sig til bords. Pædagogik herunder psykisk børnemiljø Vurderingen af den konkrete pædagogik baserer sig på de to konsulenters observationer 19. januar 2012 mellem ca. kl Der kun udført observationer indenfor. Ingen børn var på legepladsen. Der er forskel mellem konsulenternes observationer fra tilsynsbesøget i september 2011 til tilsynsbesøget i januar (Se tilsynsrapport af 15. oktober 2012). I januar 2012 ses en mere åben og dialogpræget holdning og stemning i børnegrupperne, ligesom der i januar 2012 ses et øget fokus på et anerkendende samspil mellem personale og børn. Det er UdviklingsForums vurdering, at dette hænger sammen med en øget indsats fra ledelsen med henblik på at højne den psykiske trivsel blandt medarbejderne. Eksempler på observationer: Mariehønsestuen er på tur, men stuen bliver lånt af 6 børn og en voksen fra den store vuggestuegruppe. Børnene leger med klæd ud tøj. Den voksne sidder på gulvet og er i dialog med børnene. Da det er spisetid hjælper de hinanden med oprydningen, inden de går tilbage til egen stue. I den ene store vuggestuegruppe: Børnene er blevet placeret ved tre borde (fire ved hvert bord). De voksne sidder hver med fire børn. Ved det sidste bord sidder fire børn alene. Der er to voksne. Den ene går efter mad. Den anden spørger børnene, om de vil være med til at synge. Et barn forslår en sang, som herefter bliver sunget. Herefter bestemmer den voksne to sange, og den sidste sang bestemmes af et barn. Alle sangene er fagte sange. Der er en hyggelig stemning. Der bliver klappet efter hver sang, og børnene bruger ivrigt fagter til sangene. Den voksne er nu kommet tilbage med maden, og der bliver delt hagesmække ud til børnene. Maden bliver øst op og stillet foran børnene. Børnene bliver ofte mindet om, at de skal være rolige under spisningen. Stemningen og tonen er imødekommende og anerkendende. Iagttagelser fra garderoben i den anden store vuggestuegruppe: Børnene er kommet hjem fra tur. Børnene sidder på deres pladser i garderoben, hvor der arbejdes meget med selvhjulpenhed. Hvis du tager Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 4

5 støvlerne og sætter dem på plads, så vil jeg hjælpe dig med at hænge flyverdragten op. Stemningen er god, selvom børnene gentagne gange får at vide, at de skal sætte sig på deres pladser indtil alle er af tøjet. Her skal være ro. Sæt dig så din lille udbryder konge. Der er 13 børn og 3 voksne. Den ene voksne forlader gruppen for at hente mad og dække bord på stuerne. Iagttagelser fra garderoben i den anden store vuggestuegruppe: Fra garderoben går alle børnene på badeværelset, hvor de sætter sig på rad og række op ad to vægge. De to voksne kalder dem op på skift (ca. fire børn ad gangen), hvor de bliver bedt om at tage bukser og ble af. Børnene skal selv, men de voksne er behjælpelig med mundtlig anvisning og hjælp til svære knapper. Når børnene har taget bukser og ble af, bliver de sendt på toilettet, hvorefter de atter får ble på og selv skal forsøge at tage bukserne på. Inden de forlader badeværelset skal de vaske hænder. Børnene skal selv, men den voksne står ved siden og forklarer, hvordan de skal gøre, så det bliver gjort grundigt. Efterhånden som børnene bliver færdige, bliver de sendt ind på stuen. Der hersker meget ro, orden og struktur over situationen, og stemningen er hyggelig og de voksne sidder henholdsvis på gulvet og på en lav taburet i børnehøjde. Anbefalinger På baggrund af ovenstående har UdviklingsForum følgende anbefalinger til Dagmargården: Ledelse og organisation Ledelsen er i samarbejde med personalet i fuld gang med at skabe en institution med et fælles pædagogisk fokus. Ledelsens initiativer ser ud til at bære frugt. Med henblik på at fremme denne proces anbefales det, at ledelsen udarbejder en skriftlig, konkret masterplan med angivelse af mål, delmål, aktiviteter, inddragelse af forældrene og medarbejdere. Institutionen foretager de lovpligtige APV er, men det anbefales at øge antallet af APV er til én gang årligt med henblik på tæt at følge medarbejdernes trivsel. Det anbefales også at foretage forældretilfredshedsmåling enten som spørgeskema eller i form af systematiske dialoger på forældremøde o.l. Ledelsen oplyser, at man er i dialog med en integreret institution i en anden kommune med henblik på at få inspiration til pædagogisk udvikling. Det anbefales endvidere, at ledelsen søger støtte til forandringsprocessen. Med henblik på at processen føres succesfuldt igennem anbefales det, at ledelsen trækker på konsulentbistand for eksempel fra en kompetent institutionsleder fra en anden institution eller en pædagogisk konsulent. Medarbejdere Medarbejdergruppen er karakteriseret ved ikke have efter og videreuddannelse, og at halvdelen ikke har en pædagogisk uddannelse. Det anbefales, at ledelsen intensiverer arbejdet med efteruddannelse af personalet. Det kan for eksempel ske ved, at man 1 2 gange årligt samler alle medarbejdere 3 4 timer og eventuelt med hjælp udefra laver intern medarbejderudvikling blandt andet med fokus på pædagogiske emner. Det anbefales endvidere at ledelse og medarbejdere udarbejder en kompetenceudviklingsplan både for institutionen som helhed og for den enkelte medarbejder ligesom det anbefales, at institutionen afsætter midler på budget 2012 til disse formål. Pædagogik herunder psykisk børnemiljø Det anbefales, at ledelsen i forbindelse med den omstruktureringsproces, der er sat i gang, igangsætter en række pædagogiske drøftelser blandt medarbejderne. Det kan for eksempel ske ved, at der sker en Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 5

6 reformulering af den pædagogiske læreplan blandt andet gennem drøftelser af, hvilke mål der knytter an til de pædagogiske læreplanstemaer, hvilke aktiviteter, der kan anvendes til at nå målene. Tilsynsrapport Dagmargården 5. marts side 6

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere