Lokaiplan nr. 54A for et område til renseanlæg ved Birkvej i Skjern. Udarbejdet i marts 1992 af Skjern kommune, teknisk forvaltning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaiplan nr. 54A for et område til renseanlæg ved Birkvej i Skjern. Udarbejdet i marts 1992 af Skjern kommune, teknisk forvaltning."

Transkript

1

2 Lokaiplan nr. 54A for et område til renseanlæg ved Birkvej i Skjern. Udarbejdet i marts 1992 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER: Lokalplanens formål side i Område og zonestatus samt landzonetilladelse (bonus)... side i Områdets anvendelse side 2 Udstykning side 2 Vej forhold side 3 Ledningsanlæg m.m side 3 Bebyggelsens omfang og placering side 3 Bebyggelsens ydre fremtræden side 4 Ubebyggede arealer side 5 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse side 5 Servitutter side 6 Ophævelse af lokalplan side 6 Lokalplanens retsvirkninger side 6 Vedtagelsespåtegning side 9 LOKALPLANENS KORT: Kort nr. 1. Lokalplanens afgrænsning (matrikelkort) side 10 Kort nr. 2. Oversigtskort side ii Kort nr. 3. Luftfotoplan side 12 Kort nr. 4. Tværprofil af privatvej side 13 LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Bilag A. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold side 14 Bilag B. Lokalplanens forhold til anden planlægning side 16 Tillæg nr. ii til kommuneplanen side 19 Bilag C. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder side 22 Bilag D. Frist for fremsættelse af indsigelser m.v side 23

3 i Lokalplan nr. 54A for et område til hhv. Skjern kommunes renseanlæg og et privat renseanlæg ved Birkevej i Skjern. I henhold til bekendtgørelse af Lov om planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1991, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2.0. nævnte område: 1.0. LOKALPLANENS FORHAL Lokalplanens formål er: at muliggøre udvidelse af Skjern kommunes renseanlæg, etablering af område for efterpolering af spildevand fra renseanlægget samt at sikre et privat renseanlæg at opdele området i delområde I til et privat renseanlæg, delområde II til Skjern kommunes renseanlæg og udvidelse heraf samt delområde III til søområde for efterpolering af spildevand og naturområde, at sikre, at renseanlæggene er til mindst mulig gene i forhold til omgivelserne, at sikre etablering af afskærmende beplantningsbælter, at sikre vejadgang til alle tre delområder OMRÅDE OG ZONESTATUS SAMT LANDZONETILLADELSE (BONUS) 2.1. Lokalpianens område afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. i og omfatter følgende matr. nr.: 22d, 22e og del af matr. nr. 22a Vester Birk, Skjern Jorder Lokaiplanens område opdeles i delområde I, II og III som vist på vedhæftede kortbilag nr Lokaiplanområdet er og forbliver i landzone.

4 Lokaiplanen erstatter landzonetilladelse efter planlovens 35 for så vidt angår: den under pkt og 3.3 angivne anvendelse, den i h.t. pkt og 4.2. tilladte udstykning, byggerier og anlæg, der etableres i overensstemmelse med pkt OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1. Delområde II og III udlægges til offentlige formål Delområde I og delområde II må hver især kun anvendes til flg.: etablering af et spildevandsrenseanlæg med tilhørende bygninger, bygværker og konstruktioner, herunder siloer for fældningsstoffer, bygværker for tårnbiologi og rådnetanke. opstilling af i radiomast Delområde III må kun anvendes til søområde for efterpolering af renset spildevand og naturområde UDSTYKNING 4.1. Arealer inden for lokalplanområdet må frastykkes arealer uden for lokalplanområdet Inden for lokalplanområdet må udstykning af de jvf, afs. 5 udlagte vejarealer finde sted Yderligere udstykning end den under pkt og 4.2. nævnte samt sammenlægning og arealoverførsel må kun finde sted efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

5 VEJFORHOLD 5.1. Der udlægges følgende veje med en beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2: Vejen A-A i en bredde på 6 m, Vejen B B i en bredde på 4 m, Vejen c c i en bredde på 6 m, Vejen D D i en bredde på 4 m. M.h.t. vejen A A henvises desuden til kortbilag nr Ved vejen A A s tilslutning til Birkvej, skal der være en hjørneafskæring på 5 m. Vejens nordlige del skal have et sving med en radius på 30 m se kortbilag nr LEDNINGSANLÆG M.M Elledninger, herunder til belysning af udendørsarealer, må alene fremføres som jordkabler BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1. Opførelse af bygninger, bygværker og konstruktioner må kun finde sted inden for de på kortbilag nr. 2 viste byggeområder i delområde I og II. I delområde III må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller rejses nogen konstruktion Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige Af de jfr. pkt tilladte siloer for fældningsstoffer, bygværker for tårnbiologi og rådnetanke inden for delområde I og II må der opføres tilsammen 4 i hvert af delområderne.

6 De jfr. pkt tilladte siloer for fældningsstoffer, byg værker for tårnbioiogi og rådnetanke inden for delområde I og II må opføres med en diameter på max. 12 m Inden for byggeområde I må intet punkt af bygninger, bygværker og konstruktioner, bortset fra de under pkt nævnte gives en højde, som overstiger 8,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet Inden for byggeområde II må intet punkt af bygninger, bygværker og konstruktioner gives en højde, som overstiger 8,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet Inden for byggeområde I må: siloer for fældningsstoffer, bygværker for tårnbiologi og rådnetanke gives en højde på indtil 15 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. den tilladte radiomast i hvert af deiområderne gives en højde på max. 25 m over terræn BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1. Bygværkers og bygningers ydervægge må fremstå som mur af tegl, som farvebehandlet, pudset eller vandskuret mur, som farvebehandlet mur af beton eller som farvebehandlede stålkonstruktioner Tage på bygværker og bygninger med ydermure, der fremstår som mur som nævnt under pkt. 8.1., skal dækkes med sorte, sortgrå, røde eller brune gennemf arvede materialer. Tagdækningsmaterialet på bygværker og bygninger, der fremstår som stålkonstruktioner, samt tagets farve skal godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde.

7 UBEBYGGEDE AREALER 9.1. Ubebyggede arealer i delområde I og II, som ikke anvendes i forbindelse med renseanlæggenes drift, skal tilsåes med græs eller tilplantes Arealet i delområde III udlægges til søanlæg til af renset spildevand og I eller naturområde Der udlægges areal til de på kortbilag nr. 2 viste afskærmende beplantningsbælter efterpolering med en bredde på hhv. 5 m (3 rk. træer) og 25 m Beplantningsbælter skal tilplantes efter en af Skjern Byråd godkendt beplantningspian. Beplantningsbælter nærmere Skjern Å end 150 m skal tilplantes i overensstemmelse med den beplantningsplan, som er godkendt af Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts fredningskreds i forbindelse med nævnets meddelelse af dispensation fra naturfred ningslovens 47a til placering af Skjern kommunes renseanlæg, jvf, kendelse af Den del af renseanlæggene i delområde I og delområde II med bygninger, bygværker og konstruktioner, som efter byrådets skøn kan udgøre en fare for omgivelserne, skal indhegnes med et min. 1,9 m højt maskinf lettet trådhegn FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE OG NYE ANLÆG Før ny bebyggelse, nye bygværker eller andre konstruktioner inden for delområde I og II tages i brug, skal den under punkt 9.1. og 9.3. beskrevne tilsåning og beplantning være foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt Desuden skal den nødvendige hegning i henhold til pkt være foretaget.

8 SERVITUTTER Det under den tinglyste deklaration på matr. nr. 22a Vester Birk vedrørende kloakledning m.m. respekteres. Det under den tinglyste deklaration på matr. nr. 22e Vester Birk vedrørende kloakledning m.m. respekteres. Det under den tinglyste deklaration på matr. nr. 22d Vester Birk vedrørende antennemast respekteres. Det under den tinglyste kendelse på matr. nr. 22a, 22d og 22e Vester Birk vedr. Skjern Å dalens afvanding, vedtægter, vejrettigheder m.v. respekteres OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Den under den 13. maj 1987 af ejendomsudvalget godkendte b kalplan nr. 54 for et område til renseanlæg ved Birkvej ophæves LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En bokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende, lovlige forhold på de ejendomme, som lokalplanen omfatter, kan fortsætte som hidtil. Men ved ændring af ejendommenes anvendelse, ved opførelse af ny bebyggelse eller nye anlæg og ved større om og tilbygninger får lokalplanen virkning for den enkelte. Midlertidige retsvirkninger af lokalpianforslaget. I henhold er omfattet til 17 i Lov om planlægning må de ejendomme, der af planforslaget, ikke udstykkes, bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Dette gælder også ved ændring af anvendelsen af den enkelte ejendom.

9 7 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet imidlertid give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter planforslaget. En forudsætning er dog, at planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen, at der ikke er tale om at påbegynde et lokalplanpligtigt byggear bejde eller anlæg eller et andet lokabplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en offentlig myndighed. Eksisterende, lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforsbaget den og til den endeligt vedtagne lokalpian er offentliggjort dog længst til den Retsvirkninger af den endeligt vedtagne lokalplan. Når bokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet og offentliggjort, må der i henhold til 19 i Lov om planlægning ikke etableres noget forhold, der strider mod planens bestemmelser, på de ejendomme, der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Dispensation. Byrådet kan meddele dispensation fra bokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke vil komme i strid med principperne i planen. Dispensationer må således ikke stride mod pla nens formålsbestemmelser eller mod de bestemmelser, der er fastsat ud fra formålsbestemmelserne. Disse sidstnævnte er typisk bestemmelserne om ejendommenes anvendelse og bestemmelserne om de fremtidige hovedtræk i områdets fysiske udformning, herunder f. eks. fordelingen mellem friarealer og bebyg gede arealer og principperne i vej og stinettet. Dispensationsmuligheden kan forudsætte, at byrådet afholder en skriftlig orientering af 2 ugers varighed af bl.a. ejere og brugere i bokalplanområdet og naboer til den pågældende ejendom.

10 Afvigelser fra planens principper kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny bokalpian. Servitutter. Private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er ufor enelige med bokalplanens indhold, fortrænges af lokalpianen. Private servitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, ophæves af lokalplanen, hvis dette udtrykkeligt er anført i planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, af væsentlig betydning for virkeliggørelsen når det vil være af planen. Ekspropriation. I henhold til 47 i planboven kan byrådet ekspropriere te ejendomme eller private rettigheder over ejendomme. priva- En forudsætning er dog, at ekspropriationen har væsentlig betydning for virkeliggørebsen af bokalplanen. Erstatning. Som altovervejende hovedregel kalplan ikke erstatningspligt medfører bestemmelserne for kommunen. i en b I henhold til 48 i planboven kan imidlertid private ejendomme, der i en bokalpian udlægges til et offentligt formål, forlanges overtaget af kommunen mod erstatning. En forudsætning er dog, at den pågældende ejendom ikke længere kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme. Kommunens overtagelses og erstatningspligt afgøres af taksationsmyndighederne i det enkelte tilfælde.

11 VEDTAGELSE SPÅTEGNING Foreløbigt vedtaget af Skjern byråd i henhold til 24 i Lov om Planlægning, den På byrådets vegne ~ Vigg4 ~Tielsen borg~ster Endeligt vedtaget af Skjern byråd i henhold til 27 i Lov om Planlægning, den 15. september På byrådets vegne Vigg~(~ie isen bo r~1~ s te r

12

13

14 KORT NR. 3 TIL LOKALPLAN NR. 54A Luftfotoplan af lokalpianområdet MåL i 0 I I I I I 200 I 300 I 400 I 500 m

15 Vej A min. 5 ni - A. bepiant ningsbæite 6 ni bred privat vej -, Ca. 2 ni SKJERN KONNUNE KORT NR: 4 TIL LOKALPLAN NR. 54 Tværprofil af 6 m bred privat vej m~i i : 100 m 9 jo 1~m

16 14 KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD BILAG A Lokalplan 54A erstatter bokaiplan nr. 54, der hidtil har været gældende for området, hvor Skjern kommunes renseanlæg og Skjern Trico tagefarveris renseanlæg ligger. Samtidig inddrager bokaiplanen engområdet vest for renseanlæggene ud mod Ganer Å. Lokalplanen opdeler området i delområde I, II og III. Debområde II og III udlægges til offentligt formål. Debområde I og II udgør den del af området, som hidtil har været omfattet af lokalplan nr. 54. For disse debområder fastlægger lokalplanen, at de kun må anvendes til renseanlæg med tilhørende bygværker, bygninger og konstruktioner samt enkelte radiomaster. Anvendelsesbestemmelserne adskiller sig kun fra de hidtidige bestemmelser i lokalplan nr. 54 ved tilladelsen til opstilling af enkelte radiomaster. Debområde III udgør det nye område, som inddrages. For dette debområde fastlægger bokalplanen, at det kun må anvendes til søanlæg til efterpolering af renset spildevand og! eller naturområde. Etablering af søanlægget er ikke umiddelbart forestående, og delom rådet forudsættes at henligge som udyrket græs,/engareal indtil etableringen. Herefter vil der blive foretaget beplantning i overensstemmelse med den endelige godkendelse af søanlægsprojektet. Debområde I og II opdeles i to byggeområder, beplantningsbælte og vej areal. Inden for det ene byggeområde skal enhver bygning og konstruktion holdes på max. 8,5 m i højden. Inden for det andet byggeområde må i alt 8 nærmere angivne bygningsanlæg opføres med en højde på op til 15 m og må der opstilles i alt 2 radiomaster af en højde på op til 25 m.

17 15 De udlagte beplantningsbælter skal etableres inden ny bebyggelse og nye anlæg må tages i brug. Det samme gælder for anlæg af ubenyttede, ubebyggede arealer, der skal tilsås med græs eller tilplantes. Desuden skal den hegning, der er nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager, finde sted inden ny bebyggelse eller nye anlæg tages i brug. Ved hegning af sikkerhedsmæssige årsager foreskriver lokalplanen et 1.9 m højt trådhegn. Det udlagte vejareal svarer stort set til de eksisterende veje og markveje og sikrer vejadgang fra Birkevej og til alle 3 debområder. De udstykninger, byggerier og anlæg, som er nærmere angivet i bokalplanen, kan gennemføres uden forudgående landzonetilladelse. Alle andre udstykninger, byggerier og anlæg, som i henhold til planbovens 35 kræver landzonetilladelse, kræver fortsat landzonetilladelse. Dette gælder også de forhold, som bokalplanen overlader til byrådet at træffe beslutning om i det enkelte tilfælde. Således vil f.eks. udstykning inden for bokalplanområdet bortset fra udstykning af de i planen udlagte veje kræve landzonetilladelse.

18 16 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING BILAG B KONNUNEPLANENS RP~MMERFOR LOKALPLANLÆGNING Lokalplanområdet omfatter debområde og en del af det åbne land. For område gælder følgende rammebestemmelser: Generelle rammebestemmelser for offentlige områder I institutionsområder. Områdernes anvendelse fastlægges til kommunale og andre offentlige/private institutioner (skoler, plejehjem, beskyttede boliger, kirkelige formål, idrætsanlæg, dyrskueplads, renseanlæg, brandsta tion, oplagsplads m.v.). bebyggelsesprocenten må i hver enkelt område ikke overstige 50%. Bebyggelsens bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m. Byrådet kan dog tillade en bygningshøjde op til 12,5 m, hvis særlige hensyn til bygningens funktion og udformning gør det nødvendigt. Specielle bestemmelser for område Udover de generelle bestemmelser gælder for delområde følgende særlige bestemmelser: Lokalpian nr. 54 er gældende for delområde

19 18 Da lokalpianen fraviger kommuneplanens rammebestemmelser m.h.t. områdets afgrænsning bygningers og anlægs højde har Skjern byråd samtidig med godkendelsen af lokalplanforslaget vedtaget følgende tillæg nr. 11 til kommuneplanen:

20 TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN. Det på kortbilaget viste område udlægges som institutionsområ de/offentligt område med betegnelsen og med følgende bestemmelser: For delområde område til privat og kommunalt renseanlæg gælder de generelle bestemmelser for lokalplanlægningen for institu tionsområder/offentlige områder. Områdernes anvendelse fastlægges til kommunale og andre offentlige/private institutioner (skoler, plejehjem, beskyttede boliger, kirkelige formål, idrætsanlæg, dyrskueplads, renseanlæg, brandsta tion, oplagsplads m.v.). Bebyggelsesprocenten må i hvert enkelt område ikke overstige 50%. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 m. Byrådet kan dog tillade en bygningshøjde på op til 12,5 m, hvis særlige hensyn til bygningens funktion og udformning gør det nødvendigt. Udover de generelle bestemmelser gælder følgende specielle bestemmelser: Området må kun anvendes til renseanlæg. For den vestlige halvdel af området gælder dog, at det ( også) må henligge som naturområde. Bebyggelsens bygningshøjde for siloer og tårne må ikke overstige 15 m over det omgivende terræn. Inden for den østlige halvdel af området må placeres i alt 2 radiomaster af indtil 25 m s højde målt over terræn. Området skal trafikbetjenes fra Birkvej.

21 U1~ 0 L~) -o 0 0 -o Q~. - -cdx (b ti 0 0 (b fq (b 1 ti (b rt ti 0 (b ti ti 0

22 S IKJERN KOMMUNE KORT B I LAG TIL KOMMUNE T IL I NR i i PLANEN Omr~å cl ~ 0 T I L LÆG I I I 400 m I

23 2i LOKALPLAN 54A REVIDERET MARTS i984/juni i985 OG VEDTAGET AF BYRÅDET DEN SPILDEVANDSPLAN FOR Området er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. VARMEPLAN FOR i987 Området er ikke omfattet af kommunens varmeplan.

24 22 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER BILAG C Uanset bokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil i h.t. miljølovens kapitel 5 (om særligt forurenende virksomheder) og kapitel 4 (om virksomhedens spilde vandsaf ledning), hvis sådanne er nødvendige. Uanset bokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før landbrugsministeriet har meddelt tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på matr. nr. 22a Vester Birk. Uanset ger af sation melser lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændrineksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispenfra/ophævelse af naturfredningsbovens byggeliniebestem for vandløb.

25 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoretl 23 FRIST FOR FREMSÆTTELSE AF INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG BILAG D I overensstemmelse med planbovens 24 har Skjern Byråd fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalpianforslaget. Indsigelser eller ændringsforslag skal således være kommunen i hænde senest den Lokaiplan 54A begæres tinglyst som servitutstiftende hæftelse på matr. nr. 22a, 22d, 22e, V. Birk, Skjern Jorder. Skjern, d I /~1J~~ ~ ~ ~\ ~, / Vi~goNie lsen INDFØRT I DAGBOGEN SKJERt~~ i~ ~ - Lokaiplan nr. 54 slett LYSTt samtidigt hermed. (i~_ ~ Lysga&d as~ ~ E. Lorentzen kommunaldiro-k~-~r hnrpm~tpr RETTEN I.-

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68 Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. Udarbejdet i december 1989 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91 O9.MAR1~ 1Y2*OU 2.U 6 1 Aarup kommune S1TMPLLMÆRKE ~RETTE#I I~ ~ -_-t LOKÅLPLAN NR. 33 For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. : ~ KUN GtD~T.MEOACSTEMPLIFG~r~. i ØOMMKRXONTORETS

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

KOMMUNE NYBORG. Lokaiplan nr. 10. for områder ved 8sterovej.

KOMMUNE NYBORG. Lokaiplan nr. 10. for områder ved 8sterovej. NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 10 for områder ved 8sterovej. 2. Oplag juli 1992 NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10 FOR OMRÅDER VED ØSTERØVEJ. REDEGØRELSE: LOKALPLAN ENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget

Læs mere

Lokalplan 42. For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 42. For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 42 For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev Teknisk Forvaltning, Plan & Byg - REDEGØRELSE - Lokalplan I følge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Udarbejdet september 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Udarbejdet september 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 85A Lokalplan 85A for området ved skovtoften mellem Ringvejen og Skjern Birk Plantage, Skjern. Udarbejdet september 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE . TRANEKIER LO KALPLAN KOMMUNE NR 5.01 LEJ BØLLE TRANEKÆR KOMMUNE Lokaiplan nr. 5.01 Beskrivelse af lokalpiariens indhold. Lokalplanen tilsigter, at et nyt areal inddrages til offentligt formål for opførelse

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

STUBBEKØBING KOMMUNE. Lokalplan D18-1. Rensningsanlæg. Grønnegade / Jernbanestien. Stubbekøbing By

STUBBEKØBING KOMMUNE. Lokalplan D18-1. Rensningsanlæg. Grønnegade / Jernbanestien. Stubbekøbing By STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan D18-1 Rensningsanlæg Grønnegade / Jernbanestien Stubbekøbing By marts 1991 S T U B B E K Ø B I N G K O M M U N E. Lokalplan D 18-1. udvidelse af Kloakrensningsanlæg i Stubbekabing....

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune U Esbjerg 41 Kommune LOKALPLAN NR. 379 For Breinholtgård Golfbane HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

KOMMUNE LØKKEN -VRA LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL.

KOMMUNE LØKKEN -VRA LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL. LØKKEN -VRA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL. LØKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.8.3.1 Lokalplan for et omrade nord for Løkken til campingplads

Læs mere

Lokalplan 90. Sjælsmark Renseanlæg

Lokalplan 90. Sjælsmark Renseanlæg Lokalplan 90 Sjælsmark Renseanlæg INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 90, er beliggende i den vestlige del af Hørsholm kommune, umiddelbart nord for Sjælsmarkvej, vest for vejen Tingstedet

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov FORSLAG Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23 Telemast syd for Amalievænget, Nakskov August 2013 Offentlig høring fra den 27. august til 22. oktober 2013 FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR TELEMAST SYD FOR AMALIEVÆNGET,

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE LOKALPLAN nr.32 område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER. 1 HVIDKILDE, RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 Lokalplan for et område i Ringe til offentlige formål (kolonihaver). INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere