AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVE FORSAMLINGSHUSE"

Transkript

1 AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af husene har muligheder for igen at blomstre op som lokale aktive samlingssteder i de små landsbysamfund. Derfor inviterer Fonden interesserede arkitekter til at deltage i et projektforløb, der skal udvikle tre spændende forslag til, hvordan et tidssvarende forsamlingshus kan udformes, og hvilke aktiviteter det kan tilbyde. På baggrund af denne ansøgningsrunde udvælges op til tre tegnestuer til at deltage i en udviklingsproces med Lokale- og Anlægsfonden som sparringspartner og tovholder. Samtidig gennemfører vi en udvælgelsesproces for forsamlingshuse, hvorfra der udvælges op til tre forsamlingshuse, som hver især tilknyttes en af de udvalgte tegnestuer. De udvalgte forsamlingshuse skal have mod på og ressourcer til at gå i gang med en markant ombygning af forsamlingshuset, og have ambitioner om at forny huset, så det i fremtiden kommer til at udgøre et tidssvarende og bæredygtigt samlings- og aktivitetshus for alle i lokalsamfundet. Som arkitekter får I til opgave, at udarbejde et detaljeret idéprospekt for den bygningsmæssige omdannelse af det enkelte forsamlingshus. Efterfølgende vil Lokale- og Anlægsfonden kunne yde økonomisk støtte til realisering af de fremkomne forslag. 1

2 Visioner er, at fremtidens forsamlingshus fungerer som et alsidigt aktivitets- og samlingssted af høj arkitektonisk kvalitet, der året rundt udgør det fælles omdrejningspunkt i mindre bysamfund. Det er målsætningen, at de deltagende grupper ved projektets udgang hver kan præsentere en løsning, der muliggør nye aktiviteter, sikrer en fremtidig bæredygtig drift og giver udformningen et nutidigt præg. Endvidere bør der arbejdes med et arkitektonisk greb, der gør det muligt at udvide og forandre huset over tid. Det er ambitionen, at de tre forslag vil blive realiseret, så de ombyggede forsamlingshuse kommer til at stå som eksempelprojekter til inspiration for landets kommuner og forsamlingshuse. Det er en forudsætning, at det enkelte forsamlingshus holder sig indenfor en ramme af 300 m² ombygning og 100 m² udbygning, og at forslaget kan realiseres for maks. 5 mio. kr. inkl. moms. Kan forslaget leve op til Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, vil Fonden kunne støtte realiseringen af det enkelte projekt med op til 40 % af den samlede anlægssum, dog med maks. 2 mio. kr. 2

3 Baggrund Forsamlingshusene i Danmark blev opført som fælleshuse, hvor mennesker kunne forsamles om forskellige interesser og opgaver. Fra begyndelse af 1870 erne til 1905 blev der bygget næsten forsamlingshuse, og ved århundredeskiftet havde næsten hver eneste landsby fået sit eget forsamlingshus. I forsamlingshusene dyrkede borgerne deres grundlovssikrede ret til forsamlings- og foreningsfrihed og mødtes om en lang række aktiviteter som foredrag, husflid, amatørteater, fester, møder og gymnastik. Fra 1960 erne begyndte husene imidlertid at miste deres funktion som landsbyernes samlingspunkt, og i dag slås mange af landets forsamlingshuse med et faldende antal brugere og akut behov for renovering, og det kan i værste fald medføre at husene lukkes. Men forsamlingshusene rummer en stor værdi i den folkelige historie, og selv om det kan opleves som hørende en svunden tid til, er der stadig behov for samlings- og aktivitetssteder i mindre lokalsamfund, hvor fælles faciliteter idrætshaller og kulturhuse er fraværende. Lokale- og Anlægsfonden har i 2011 deltaget i en række møder om forsamlingshusenes fremtid. Det ser ud som om, at der fortsat er et solidt grundlag for forsamlingshuse i landsbyer, der forstår at følge med tiden og har mod på at introducere en opdateret udgave af det lille forsamlingshus. Forsamlingshusenes historie og lille bygningsmæssige skala, er en styrke, der skal afspejle sig i omdannelsen af forsamlingshusene. For netop den mindre skala, adskiller husene fra de større idrætshaller og kulturhuse, og sikrer at aktiviteterne tager afsæt i de lokale brugers nære behov for socialt samvær og aktivitet på tværs af alder. Husene skal således rumme mulighed for både kulturelle aktiviteter og bløde bevægelsesaktiviteter. Nye brugergrupper skal inviteres indenfor, dagens aktivitetsmønstre skal præge husets funktioner, og er der særlige ressourcer og kompetencer i lokalområdet, kan det være med til at give huset en særlig profil. Vigtigt er det også, at rammerne inspirerer til socialt samvær, og at udearealerne bearbejdes, så de udgør en naturlig del af forsamlingshusets aktivitetsflade. Endelig er det vigtigt, at omdannelsen resulterer i et forsamlingshus med bred lokal opbakning og en bæredygtig drift. Da mange forsamlingshuse i dag lider under at være blevet ud- og ombygget ad flere omgange, vil Fonden med omdannelsen søge at fremme udvikling af funktionsdygtige huse, der fremstår helstøbte i deres rumlige udformning. Formålet med forløbet er således at udvikle forsamlingshuset, så det atter udgør det vigtigste samlingspunkt i mindre lokalsamfund. 3

4 Organisering Lokale- og Anlægsfonden afvikler projektet som en udviklingsproces, der forløber over fire workshops. Blandt de indkomne ansøgninger udvælger Lokale- og Anlægsfonden op til tre arkitektoniske rådgivere. Endvidere tilrettelægger Fonden udviklingsprocessen og fungerer i øvrigt som tovholder ved afviklingen af workshops. Med henblik på en endelig realisering af de udarbejdede projektforslag, medvirker Lokale- og Anlægsfonden til formidling af resultaterne og bidrager med økonomisk støtte til realiseringen af anlæggene. Det er dog en forudsætning for Lokale- og Anlægsfondens videre støtte til projekterne, at forslagene lever op til Fondens kvalitetskrav, og at der lokalt kan rejses den resterende anlægsfinansiering. Kontaktpersoner i Lokale- og Anlægsfonden: Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / Planchef, Per Schulze, tlf.: / 4

5 Proces Udviklingsprocessen løber fra den 29. marts til den 29. maj 2012 og består af fire workshops med mellemliggende arbejdsperioder. Workshop 1, 3 og 4 er fælles for alle tre grupper, mens workshop 2 afvikles lokalt med deltagelse af det enkelte forsamlingshus og den tilknyttede arkitektrådgiver. Imellem de planlagte workshops arbejder grupperne selvstændigt med opgaven. Det forventes, at den enkelte gruppe kan håndtere alle projektets kreative og tekniske discipliner, således at arkitekterne bidrager med den design- og konstruktionsmæssige ekspertise, mens forsamlingshusene bidrager med viden om funktioner, brugergrupper, kendskab til lokalområdet m.m. Da hensigten med den tilrettelagte proces er at skabe en konstruktiv og optimerende dialog mellem forsamlingshuse, arkitekter og Lokale- og Anlægsfonden, er det en forudsætning, at deltagerne indgår i processen som ligeværdige, åbne og lyttende parter og lader sig inspirere af de forslag og idéer, der fremlægges. Derfor er tre af de fire workshops som fælles, hvor alle i projektet deltager med kritik, sparring og idégenerering på tværs af de deltagende grupper. Forud for den første workshop kan hver arkitektrådgiver og hvert forsamlingshus få tildelt en opgave, der skal fremlægges som et kortere oplæg. Formålet er at skabe en fælles platform af baggrundsinformation og viden som afsæt for løsning af den konkrete opgave. De efterfølgende workshops vil rumme en blanding af fremlæggelse af foreløbige resultater, diskussioner og sparring med henblik på en udvikling af projekterne. Lokale- og Anlægsfonden kan invitere eksterne oplægsholdere og andre ressourcepersoner, der kan supplere med viden og inspiration til at deltage i workshops. Udviklingsforløbet skal for hver af de tre grupper resultere i et detaljeret idéprospekt, der udviser fornyelse i forsamlingshusets udtryk og funktioner. Det detaljerede idéprospekt skal indeholde: 5

6 En uddybende beskrivelse af forslaget, herunder beskrivelse af: Målgrupper Funktioner Den arkitektoniske idé Materialevalg Overordnede konstruktions- og installationsprincipper Miljømæssige betragtninger, herunder præsentation af bæredygtige tiltag En vurdering af de tidsmæssige rammer for bearbejdning af idéprospektet til myndighedsprojekt Et budget for opgavens videre realisering, herunder et overslag over de samlede etableringsudgifter inkl. rådgiverhonorar m.m. En vurdering af fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for forsamlingshuset. Det detaljerede idéprospekt skal i øvrigt som minimum indeholde projektbeskrivelse, illustrationer, plan, snit og opstalt i målfaste tegninger, min. 1:200 og i en form der gør det egnet til formidling. Materialet skal således afleveres i digital form til formidling via elektroniske medier, samt på tryk. Derudover bør særlige detaljer afleveres i 1:10. Slutmålet for den samlede proces er realisering af de tre projektforslag. Efter udviklingsprocessen er det derfor hensigten at projektforslagene skal hovedprojekteres og den samlede anlægsudgift realiseres, med henblik på at de tre forsamlingshuse endeligt kan ombygges. 6

7 Formidling De endelige forslag præsenteres på Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside, og udviklingsarbejdet vil i øvrigt blive præsenteret i Fondens halvårlige magasin Tribune, der læses af bygherrer, kommunale beslutningstagere, projektledere og planlæggere m.fl. Endelig vil Fonden via sit rådgivnings- og formidlingsarbejde sørge for at udbrede kendskabet til de endelige forslag. Økonomi Lokale- og Anlægsfonden honorerer de deltagende tegnestuer med kr. inkl. moms, for udarbejdelse af projektforslag. Til realisering af de op til tre projektforslag, kan Lokale- og Anlægsfonden bidrage med op til 40 % af de samlede anlægsudgifter, dog maks. 2 mio. kr. pr. forsamlingshus forudsat at forslagene lever op til Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, og at den resterende anlægsfinansiering kan rejses lokalt. 7

8 Forventet tidsplan Projektet forventes at forløbe efter følgende tidsplan: Torsdag d. 1. marts 2012: Torsdag d. 15. marts 2012: Torsdag d. 29. marts: Afleveringsfrist for bud om deltagelse Udvælgelse af op til tre tegnestuer og tre forsamlingshuse Workshop 1, fælles opstart for alle tre grupper Tirsdag d. 17. april: Workshop 2, gruppe 1 Onsdag d. 18. april: Workshop 2, gruppe 2 Torsdag d. 19. april: Workshop 2, gruppe 3 Tirsdag d. 8. maj: Tirsdag d. 29. maj: Medio juni 2012: Workshop 3, fælles for alle tre grupper Workshop 4, fælles aflevering for alle tre grupper De endelige forslag offentliggøres 2. halvår 2012: Projektforslagene søges realiseret De fælles workshops forventes at finde sted i Københavnsområdet, mens gruppeworkshops vil finde sted i de respektive forsamlingshuse. 8

9 Ansøgningsfrist Ansøgning om deltagelse i udviklingsprojektet skal være Lokale- og Anlægsfonden i hænde senest torsdag den 1. marts 2012 kl Ansøgningsmaterialet sendes til Lokale- og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 12A, 1437 København K, mrk. Aktive Forsamlingshuse - Arkitekter eller mailes til Udvælgelse Senest den 15. marts 2012 udvælger Lokale- og Anlægsfonden op til tre arkitektrådgivere og op til tre forsamlingshuse blandt de indsendte ansøgninger. Alle ansøgninger, der er modtaget rettidigt, får direkte besked om udvælgelsen. Der vil ved udvælgelse af arkitektrådgivere bl.a. blive lagt vægt på motivation for deltagelse i projektet, visioner for fremtidige forsamlingshuse og tidligere relevante opgaver. Endelig vil Lokale- og Anlægsfonden ved udvælgelsen af deltagere søge at danne tre grupper der, så vidt muligt repræsenterer tre forskellige perspektiver på udvikling af forsamlingshuse. 9

10 Krav til ansøgning fra arkitekter Ansøgningen skal bestå af en beskrivende del og en faktadel: Den beskrivende del skal indeholde: - Motivation for deltagelse. - Overvejelser over hvor meget tid I forventer at afsætte til opgaven. - Overvejelser over potentialer i det skitserede udviklingsforløb. - Visioner for fremtidens forsamlingshuse. - Overvejelser om målgrupper for brug af fremtidige forsamlingshuse. - Overvejelser om omdannelse af ældre bygninger. - Eventuelle øvrige relevante oplysninger. Den beskrivende del af ansøgningsmaterialet må ikke overstige 5 A4-sider ekskl. evt. bilag. Faktadelen skal indeholde: - Sammensætning af rådgiverteam inkl. kontaktinformationer, adresser og oplysning om eventuelle andre deltagere i teamet, herunder angivelse af de personer der skal deltage i udviklingsprocessens workshops. - Præsentation af de faglige kompetencer, der er repræsenteret i teamet, herunder præsentation af kompetencer vedrørende bæredygtighed i byggeri. - Referencer til tidligere relevant arbejde. Ansøgningsmaterialet vil alene danne udgangspunkt for udvælgelsen og vil ikke nødvendigvis indgå i den senere udviklingsproces. 10

11 Forudsætninger for at deltage arkitekter Det er en forudsætning for at deltage i projektet, at: - I har lyst til at arbejde innovativt og nytænkende med omdannelse og udformning af forsamlingshuse. - I er indstillet på at indgå i en proces, hvor viden og erfaring deles i et fælles arbejdsforum og hvor delprodukter og endelige forslag er genstand for diskussion og videreudvikling i et fælles arbejdsforum. - I råder over kompetencer i teamet, der har erfaring med udvikling af bæredygtigt byggeri. - I kan deltage med minimum to gennemgående personer i alle fire workshops, der fortrinsvist vil blive afviklet i dagtimerne. - Det endelige projektforslag gøres tilgængeligt til inspiration for andre kommende bygherrer og rådgivere. Yderligere oplysninger Det er muligt at stille opklarende spørgsmål frem til onsdag den 29. februar 2012, ved henvendelse til: Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / Planchef, Per Schulze, tlf.: / 11

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere