Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen"

Transkript

1 Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Klyngestyregruppen i Vestklyngen har bedt om en analyse af den økonomiske udvikling i den kommunale medfinansiering (KMF), da der er en markant udgiftsstigning fra 2017 til Medarbejdere i kommunerne i Vestklyngen, der har KMF som ansvarsområde har derfor i fællesskab udarbejdet dette notat. Notatet er udarbejdet i samarbejde med Hospitalsenheden Vest. Notatet har til formål, baseret på relevante data, at give et bud på forskellige årsagsforklaringer til den konstaterede udgiftsstigning. En tidligere analyse viser, at udgiftsstigningen alene vedrører den somatiske del af KMF. Selve notatet vil derfor alene omhandle KMF somatik (i det følgende alene benævnt som KMF). I vedhæftede bilag fremgår bl.a. en samlet opgørelse over KMF-total set i forhold til budget og bloktilskud. 1: Udviklingen af KMF i Region Midtjylland fra 2017 til 2018 (jan-sept.) I nedenstående tabel 1 er udarbejdet en opgørelse over udgiftsudviklingen fra 1-3 kvartal 2017 til 1-3 kvartal 2018 på en række nøgletal. Det fremgår af tabellen, at der er en meget høj vækst i hele regionen, men en mere markant udgiftsstigning i Vestklyngen end de øvrige klynger i regionen. Tabel 1: Udvalgte nøgletal for perioden jan-sept for KMF i Region Midtjylland 1 jan-sept2017 jan-sept KMF KMF pr indb INDEX Andel KMF KMF pr indb INDEX Andel Stigning i KMF i % Horsens ,0% ,9% 8% Hedensted ,6% ,7% 13% Odder ,8% ,8% 11% Skanderborg ,2% ,3% 11% Horsensklyngen i alt ,6% ,7% 10% Syddjurs ,4% ,6% 17% Norddjurs ,2% ,2% 10% Favrskov ,5% ,5% 7% Randers ,2% ,8% 5% Randersklyngen i alt ,2% ,1% 8% Samsø ,3% ,4% 29% Aarhus ,5% ,3% 4% Århus Klyngen i alt ,8% ,7% 4% Ikast-Brande ,2% ,4% 14% Ringkøbing-Skjern ,4% ,7% 17% Holstebro ,6% ,8% 16% Herning ,7% ,9% 13% Lemvig ,7% ,8% 15% Struer ,8% ,9% 13% Vestklyngen ,5% ,6% 15% Silkeborg ,4% ,5% 12% Skive ,1% ,2% 11% Viborg ,4% ,2% 7% Midtklyngen ,9% ,9% 10% RM i alt % % 9% Kilde: esundhed; Note: Index 100 = RM, Andel= andel ud af RM 1 Data er de faktuelle data efter de første 3 kvartaler. Der er fra Region Midtjylland udarbejdet lignende nøgletal, men disse er beregnet på baggrund af det forventede niveau. Dette er årsagen til mindre differencer i talgrundlaget. Den seneste prognose fra Region Midtjylland vedhæftes som bilag.

2 Opgørelsen viser bl.a.: at udgifter til KMF efter de første 9 måneder er steget med 87 mio. kr. i Vestklyngen at KMF i Vestklyngen er steget med 15% mens KMF for Region Midtjylland som helhed er steget med 9% at KMF pr. indbygger i Vestklyngen i 2017 lå 3% over regionsgennemsnittet (index 103), men i 2018 ligger 9% over regionsgennemsnittet (index 109) Det noteres dog, at noget af forskellen kan tilskrives forskelle i aldersfordeling, da data ikke er aldersstandardiseret. Bl.a. har Århus Kommune en meget ung befolkningssammensætning. Dette notat vil beskrive nogle bud på mulige forklaringer. I tilhørende bilag 1 vil blive forelagt supplerende datamateriale, der viser udviklingen i befolkningen i forhold til KMF. Endvidere et forventet niveau for 2018 samt finansieringsmæssige forhold (budget og bloktilskud). Forud for den egentlige årsagsanalyse gives dog en kort beskrivelse af omlægninger i takstsystem 2018, da takstomlægningen vurderes at have haft en væsentlig betydning for udgiftsstigningen. 2: Omlægninger i Den kommunale Medfinansiering Indledningsvist bemærkes, at udgiftsstigningen er landsdækkende og kan knyttes til en række omlægninger i takstsystemet. Der har gennem årene været flere justeringer i finansieringsformen, og senest ved indførelse af en aldersdifferentieret medfinansiering og justering af regionernes indtægtslofter fra 2018, regionsvis efterregulering fra 2016, én opkrævning af kommunal medfinansiering pr. indlæggelse fra 2017 og flytning af genoptræning til kommunerne. Tidligere blev afregnet 34% af taksten for alle aldersgrupper, med et max-loft for ambulant behandling på kr. og for stationær behandling. Den nye ordning fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2: Den kommunale medfinansiering afregningsandele og max-lofter fordelt på alder 0-2 årige 3-64 årige årige 80+ årige 45% af DRG-taksten dog max % af DRG-taksten dog max % af DRG-taksten dog max % af DRGtaksten dog max Kilde: Sundhedsdatastyrelsens takstvejledning 2018 Endvidere er hele takstsystemet ændret, således at der takstmæssigt ikke længere skelnes mellem ambulant behandling eller indlæggelse på det somatiske område. Dette har ligeledes betydning for datadelen og der er ikke længere adgang til de samme oplysninger i e-sundhed og KØS som tidligere og sammenligning med tidligere år er ikke muligt.

3 Aldersdifferentiering har formodet økonomisk fordel for flere kommuner. Det har dog været svært at forudsige, hvad de øvrige justeringer af modellen betyder for økonomien. I økonomiaftalen 2018 er der afsat flere midler til kommunal medfinansiering i en forventning om en aktivitetsstigning. Det bevirker, at bloktilskudsandelen i de enkelte kommuner ligeledes er øget. Den største udfordring i forhold til at forudsige konsekvenserne er, at økonomien ikke alene afgøres af egen kommunes aktivitet. Det samlede resultat for den enkelte kommune afhænger hvert år af egen kommunens aktivitet, aktivitetsloftet for regionen på baggrund af det samlede bloktilskud og den samlede aktivitet for kommunerne i regionen. I resten af denne analyse tages udgangspunkt i årsager til stigning i KMF i Vestklyngen, herunder mulige forklaringer på, at KMF stiger mere her end i det øvrige Region Midtjylland 3: Årsager til stigninger i KMF I Vestklyngen Der er flere forskellige forklaringer på, hvorfor udgifterne stiger i Vestklyngen. I nedenstående grupperes disse i 3 forskellige forklaringskategorier. Forklaring 1: Større aktivitetsstigninger i Vestklyngen Nedenstående opgørelse (Tabel 3) viser, at aktiviteten er steget mere i Vestklyngen end i Region Midtjylland som helhed. Det gælder dog alene den ambulante aktivitet 2. En nærmere analyse viser, at aktiviteten er faldet markant for Århus Kommunes borgere, især på den indlagte aktivitet. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at Århus Universitetshospitals aktivitetsniveau har været påvirket i negativ retning som følge af flytning fra Nørrebrogade til Skejby. Det bemærkes, at data er fra Region Midtjylland og ikke fra e-sundhed, da sammenligninger af aktivitet på tværs af takst-år i e-sundhed ikke længere er mulige. Det skal dog bemærkes, at opgørelsesmetoderne imellem e-sundhed og data fra regionerne er forskellige (jfr note). Derfor skal data tages med nogen forbehold. 2 Da det i 2018 ikke længere er muligt at opgøre ambulant og stationær aktivitet i e-sundhed er data indhentet fra Region Midtjylland. Der er dog imidlertid fejl og mangler i datagrundlaget. Bl.a. meddeler Region Midtjylland følgende: For ambulante har RM et lavere tal end esundhed, fordi RM har problemer med at få vores røntgendata med korrekt i vores system, men de bliver indberettet og er med i KØS, så det giver et højere tal. På udskrivningerne er der for KØS kun tale om regionsudskrivninger som udløser KMF, mens RM s tal også er inklusiv eksempelvis flytninger mellem hospitalerne, og derfor bliver højere end KØS'.

4 Tabel 3: Stigning i aktivitet fra 2017 til 2018 (jan-sept.) fordelt på kommuner baseret på DRG-data Kommune Stigning ambulant aktivitet (antal besøg) Stigning stationær aktivitet (antal udskrivninger Herning 0,4% -0,2% Holstebro 3,5% 0,7% Ikast Brande 4,0% -2,6% Ringkøbing-Skjern 2,9% 3,1% Lemvig 0,9% -7,2% Struer -0,6% -4,7% Vestklyngen 1,9% -0,6% Regionen -1,0% -0,6% Kilde: Region Midtjyllands månedlige prognoseopgørelser Forklaring 2: Forskelle i registreringspraksis gør, at takstomlægningerne rammer ekstra hårdt i Vest En anden forklaring er registreringspraksis på Regionshospitalet Vest. Kommuner i Vest-klyngen har afholdt flere møder med Hospitalsenheden Vest med henblik på at kortlægge årsagen til, at udgifterne til KMF stiger mere i Vest-klyngen end i resten af regionen. Tilbagemeldingen fra Hospitalsenheden Vest er, at hospitalet traditionelt set har haft en større registreret ambulant aktivitet pr indbyggere end regionen som helhed, som følge af omlægning fra stationær til ambulant aktivitet. Selve ændringen i takstsystemet, hvor der foretages en sammenlægning af ambulant og stationær aktivitet, får derfor større betydning for DRG-værdien på hospitalsenheden Vest med stor registreret ambulant aktivitet end Region Midtjylland som helhed. Det fremgår af datamateriale fra Hospitalsenheden Vest, at DRG-værdien især er steget for de akutte kontakter og onkologien 3, hvor der er meget ambulant aktivitet. Det fremgår bl.a. af tabel 4 hvor DRG-værdi for onkologien opgøres. Tabel 4 viser aktiviteten for 2017 beregnet i takstsystem 2017 og 2018 for kræftafdelingerne på AUH og HEV. Tabellen viser, at aktiviteten i 2017 har fået en højere værdi, hvis den omregnes i det nye takstsystem 2018, mens værdien på f.eks. AUH er faldet. Som under afsnittet om forklaring 1 skal der tages et generelt forbehold for sammenligninger imellem opgørelser i e-sundhed (KMF) og regionernes opgørelser, da opgørelsesmetoderne og datagrundlaget ikke er ens. 3 DRG-værdien er beregnet i såvel 2017 som 2018 takstsystem for at isolere effekten af selve takstsystemet som årsagsforklaring. Der er således ikke tale om en ændret registreringspraksis på Hospitalsenheden Vest men om at den eksisterende registreringspraksis får en højere DRG-værdi ved selve omlægningen i takstsystemet

5 Tabel 4: DRG værdi for 2017 aktivitet (jan-sept.) beregnet i henholdsvis 2017 og 2018 takster på kræftafdelingerne på AUH og HEV Afdeling DRG-værdi 2017 T17 DRG-værdi 2017 omregnet i takstsystem 2018 Forskel Kræftafdelingen (AUH) Onkologisk afdeling (HEV) Kilde: data fra Hospitalsenheden Vest Den væsentligste årsag til udgiftsstigningen, er således ikke at aktiviteten stiger, ej heller at der er ændret registreringspraksis, men at den eksisterende aktivitet som følge af ændringen i takstsystemet bliver dyrere (se bilag). Forklaring 3: Højere KMF pr takst og aktivitetsstigninger øger udgifter til behandling af cancerpatienter: Som tidligere beskrevet, steg udgifterne til KMF somatik i Vestklyngen fra 2017 til 2018 efter de første 9 måneder med 87 mio. kr. En mere specificeret analyse viser, at behandling af cancerpatienter udgør en væsentlig del af stigningen i KMF jfr. tabel 5. Udgifterne til behandling af cancerpatienter er steget med 43 mio. kr., hvilket betyder at mere en halvdelen af udgiftsstigningen kan forklares i forhold til behandling af cancerpatienter. Tabel 5: Oversigt over stigninger i KMF for patienter med en cancerdiagnose (DC og DD) i Vestklyngen fordelt på kommuner jan-sep Kommuner i Vestklyngen stigning Stigning i % Herning % Holstebro % Lemvig % Struer % Ikast-Brande % Ringkøbing-Skjern % i alt % Kilde: e-sundhed Udgifterne til behandling af cancerpatienter er et landsdækkende fænomen, men stigningen er større i Vestklyngen, hvor stigningen er på 56% (til sammenligning er stigningen i RM som helhed på 43%). Der er flere forklaringer på stigningen:

6 Cancerpatienter er oftest patienter over 65 år. Derfor slår den aldersdifferentierede takstomlægning stærkt igennem på netop denne patientkategori. Enkelte takster indenfor cancerbehandling er blevet særdeles dyrere, som følge af omlægning i takstsystemet. Nedenstående opgørelse (Tabel 6) er et eksempel på en DRGtakst til medicinsk behandling som i 2017 kostede kr. Da taksten var registreret som en ambulant kontakt betalte kommunerne kun kr pr kontakt i KMF (svarende til loftet for ambulant behandling). I det nye takstsystem betales i KMF 45% af DRG-taksten. Det svarer til kr. Udgiften til KMF til denne takst er derfor steget fra 1487 kr. til kr. Alene denne takst har medført en udgiftsstigning for de årige til KMF i Vestklyngen på knap 6 mio. kr. fra 2017 til 2018 efter de første 9 måneder. Som følge af de kraftigt stigende takster på bl.a. medicin for cancerpatienter er KMF pr. behandlet borger for cancerpatienter steget fra kr. i 2017 til kr. Antallet af patienter med en hospitalskontakt er steget fra til svarende til en stigning på 3%. Tabel 6: Opgørelse over antal kontakter og KMF på takst PG11 Personer år der har fået diagnosen DC eller DD jan-sept 2017 og 2018 i Vestkommuner Takstnavn Takst i takstkatalog antal besøg KMF KMF pr besøg 2017 PG11C - Medicin-behandling, grp Takstnavn Takst i takstkatalog antal udskrivninger KMF KMF pr udskrivning 2018 PG11C - Medicin-behandling, grp Kilde: e-sundhed Ovenstående forklarer dog ikke hvorfor KMF stiger mere i Vestklyngen end i resten af Region Midtjylland. Her henvises til tidligere forklaringer (forklaring 1 og forklaring 2) 4:Konklusion I notatet belyses, at den store vækst i udgifter til kommunal medfinansiering somatik er landsdækkende, men væksten er dog højere i Vestklyngen end i Region Midtjylland som helhed. Udgifterne stiger særligt for patienter, der har en cancerdiagnose. KMF til cancerbehandling i Vestklyngen er steget med over 50%, mens antallet af cancerpatienter, der har været i kontakt med hospitalsvæsenet alene er steget med 3%. Det er derfor ikke aktiviteten, der er den væsentligste årsag til udgiftsstigningen. Årsagen skal ses i lyset af at især cancerpatienter, som følge af det nye takstsystem, er blevet langt dyrere i KMF. KMF er primært steget kraftigt på medicinbehandling. Det er især udgiftsstigningen på de ambulante takster der er årsagen, da udgifterne ikke længere holdes nede af det lave loft på kr. Når udgifterne til KMF stiger mere i Vestklyngen end i resten af regionen skyldes det især, at Hospitalsenheden Vest traditionelt har haft en stor ambulant aktivitet (i 2017 lå Vestklyngen 4% over regionsgennemsnittet baseret på opgørelser i e-sundhed)). Derfor slår den økonomiske

7 effekt af takstomlægningen hårdere igennem her. Hospitalsenheden Vest har ligeledes kunnet dokumentere, at DRG-værdien er steget mere på HEV end resten af regionen. Det gælder især akutte patienter og cancerpatienter. Det skal afslutningsvist bemærkes, at udarbejdelse af kvalificerede analyser er kraftigt udfordret af, at data for KMF for 2018 i e-sundhed er meget mangelfulde på flere områder især i forhold til opgørelser af aktivitet og muligheden for at sammenligne 2018 med tidligere år. Bilag 1: Økonomi i Vestklyngen vedr. den kommunale medfinansiering

8 Tabel 1: Udgifter til KMF i Vestklyngen (jan-sept) År KMF-Somatik (kr.) Udgiftsfaldet i 2017 skal bl.a. ses i lyset af at der blev ændret i den kommunale medfinansiering, således at der kun blev afregnet én gang pr. indlæggelse. Tabel 2: Opgørelse over bloktilskud, aktivitet og reguleringer for Vestklyngen for den samlede KMF Vestklyngen 2016 Bloktilskud 2016 Aktivitet 2016 Efterregulering 2016 Resultat 2016 Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Struer Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Ringkøbing- Skjern Kommune Vestklyngen 2017 Bloktilskud 2017 Aktivitet 2017 Efterregulering 2017 Resultat 2017 Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Struer Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Ringkøbing- Skjern Kommune Vestklyngen 2018 Bloktilskud 2018 Forventet akt 2018 Efterregulering 2018 Forventet resultat Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Struer Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Ringkøbing- Skjern Kommune Resultatet for 2016 og 2017 er med den efterregulering der vedrører året, men som først reguleres i forbindelse med midtvejsreguleringen omkring sommerferien året efter. For 2018 er forventet aktivitet lig prognose fra Region Midtjylland i forbindelse med september afregningen. Efterreguleringen er beregnet på baggrund af den forventede samlede aktivitet for Region Midtjylland i forbindelse med prognosen for september afregningen. Selvom der generelt opleves en udgiftsstigning i Vestklyngen er bloktilskudsandelen ligeledes steget, hvilket bevirker, at kommunerne har fået tildelt mere i budget til området. I 2016 var det samlede budget 19,712 mia. kr., 2017 i alt 20,216 mia. kr. og for 2018 hele 22,083 mia. kr.

9 Tabel 3: Talmateriale indsendt til KOSU-sekretariatet for den samlede KMF (budget og aktivitet 2018) Kommune Budget til KMF 2018 vedr Forventet forbrug til KMF 2018 vedr i 2018 Forventet mer- /mindreforbrug i 2018 vedr. KMF 2018 Budget til efterregulerin g i 2018 vedr Efterregulering af KMF 2017 i 2018 Forventet mer- Samlet mer- /mindreforbrug i 2018 vedr. /mindreforbrug regulering for 2017 Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer I alt Note: prognosen er kommunernes egne forventninger pr 30/ Opfølgningen på budget er ikke et retvisende billede af økonomien i de enkelte kommuner for KMF. Budgettet fortæller hvor meget kommunen forventer af udgifter, og langt de fleste kommuner (også i Vestklyngen) fastlægger deres budget på baggrund af KLs bud, hvilket for 2018 er beregnet på baggrund af aktiviteten to år tidligere dvs aktiviteten. Det samlede budget til KMF var 19,712 mia. kr., 20,216 mia. kr. i 2017 og 22,083 mia. kr. i Tabel 4: Opgørelse over aktivitet og befolkningssammensætning fordelt på alderskategorier år ` Andel befolkning Andel KMF RM 2,85 59,42 27,59 10,14 Favrskov 2,84 59,68 27,98 9,50 3,68 3,51 Hedensted 2,28 59,28 28,07 10,36 3,57 3,46 Horsens 2,54 61,15 26,62 9,69 6,81 6,94 Norddjurs 2,46 55,16 30,72 11,66 2,93 3,12 Odder 1,86 54,57 31,92 11,65 1,71 1,64 Randers 3,05 59,21 28,06 9,69 7,51 8,08 Samsø 0,43 44,83 39,68 15,07 0,29 0,34 Silkeborg 2,81 58,22 28,20 10,77 6,99 7,33 Skanderborg 2,76 61,20 27,74 8,30 4,62 4,04 Syddjurs 2,03 52,44 34,38 11,14 3,22 3,39 Aarhus 2,93 63,73 24,11 9,23 25,77 23,30 Herning 3,30 58,86 28,04 9,80 6,79 6,78 Holstebro 3,55 56,92 28,87 10,66 4,45 4,69 Ikast-Brande 3,40 58,85 27,66 10,09 3,15 3,12 Lemvig 2,42 53,40 33,44 10,74 1,55 1,70 Ringkøbing-Skjern 2,98 56,66 28,89 11,47 4,37 4,40 Skive 2,69 55,93 29,45 11,92 3,57 4,07 Struer 2,11 54,97 30,81 12,11 1,64 1,84 Viborg 3,12 59,69 26,75 10,43 7,39 8,26

10 år ` Andel befolkning Andel KMF RM 2,64 59,41 27,62 10,33 Favrskov 3,00 59,93 27,42 9,65 3,67 3,47 Hedensted 2,19 59,46 27,95 10,40 3,55 3,53 Horsens 2,21 60,40 27,60 9,78 6,83 6,97 Norddjurs 2,22 56,99 29,80 10,99 2,91 3,10 Odder 1,62 55,14 31,45 11,79 1,72 1,73 Randers 2,79 58,89 28,34 9,99 7,48 8,16 Samsø 0,51 44,41 39,59 15,49 0,28 0,32 Silkeborg 2,65 59,19 27,94 10,22 7,00 7,29 Skanderborg 2,55 60,33 28,09 9,03 4,65 4,16 Syddjurs 1,83 52,36 34,99 10,82 3,23 3,38 Aarhus 2,68 63,67 24,13 9,53 25,92 23,41 Herning 3,17 58,99 27,50 10,34 6,76 6,66 Holstebro 2,93 57,71 27,81 11,54 4,45 4,52 Ikast-Brande 3,04 57,25 29,10 10,60 3,14 3,18 Lemvig 2,22 51,78 34,71 11,29 1,53 1,66 Ringkøbing-Skjern 2,72 56,56 28,94 11,78 4,34 4,34 Skive 2,71 55,82 29,55 11,92 3,55 4,02 Struer 1,92 55,23 30,78 12,07 1,62 1,81 Viborg 3,09 59,58 26,81 10,52 7,38 8, år ` Andel befolkning KMF pr. okt Prognose KMF sept. RM 3,35 37,54 40,22 18,88 Favrskov 3,76 37,59 41,97 16,67 3,66 3,44 3,41 Hedensted 2,85 36,75 40,38 20,01 3,54 3,65 3,64 Horsens 3,40 37,38 41,01 18,21 6,84 6,89 6,91 Norddjurs 3,12 34,49 41,34 21,05 2,86 3,14 3,13 Odder 2,70 31,93 45,90 19,47 1,71 1,75 1,75 Randers 3,39 38,14 40,42 18,05 7,41 7,85 7,85 Samsø 1,03 23,50 53,68 21,80 0,28 0,37 0,38 Silkeborg 3,23 37,19 40,15 19,42 7,03 7,47 7,43 Skanderborg 3,61 37,71 41,71 16,97 4,67 4,22 4,24 Syddjurs 2,20 32,26 47,20 18,34 3,23 3,58 3,62 Aarhus 3,99 42,63 35,90 17,48 26,18 22,14 22,17 Herning 3,43 36,98 39,16 20,43 6,73 6,90 6,88 Holstebro 3,28 35,13 41,20 20,40 4,43 4,75 4,75 Ikast-Brande 2,95 36,02 41,25 19,78 3,13 3,33 3,34 Lemvig 2,30 29,70 46,94 21,07 1,52 1,75 1,75 Ringkøbing-Skjern 2,51 34,42 41,80 21,27 4,31 4,63 4,64 Skive 2,88 34,30 41,73 21,09 3,50 4,11 4,12 Struer 2,28 33,08 44,57 20,06 1,60 1,87 1,87 Viborg 3,72 37,85 40,12 18,32 7,36 8,15 8,14 Ovenstående 3 tabeller viser befolkningssammensætningen i Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen opdelt i de aldersunderopdelte takstgrupperinger i årene 2016 til Befolkningsfordelingen mellem kommunerne indgår også i de enkelte tabeller og disse tal kan sammenlignes med den udgiftsmæssige andel, dvs. det heraf fremgår om udgifterne svarer til den befolkningsmæssige andel. Der er store variationer mellem de enkelte kommuner, og der kan også være udsving mellem årene. Den demografiske sammensætning har med de nye aldersdifferentierede takster en betydning for KMF andelen. Heraf ses, at stort set alle kommuner i Vestklyngen har oplevet et fald i KMF fra 2016 til 2017 og

11 ligeledes en stigning igen fra 2017 til Måske har 2017 været et usædvanligt aktivitets år for kommunerne i Vestklyngen. Nogle kommuner har også opdelt et mindre fald i befolkningsandel i perioden fra 2016 til Det gør bare udgiftsstigningen i samme periode mere paradoksalt, men der har den demografiske fordeling mellem unge og ældre stor betydning. Kommuner med en stor andel af + 65 årige rammes forholdsvis hårdere af de nye takster men bloktilskudsnøglen burde tage hensyn til en del af dette. Tabel 5: Udvikling i udgifter til Somatik 2016 Befolkningssammensætning Andel befolkning Andel af aktivitet Region Hovedstaden 31,4 32,6 Region Sjælland 14,5 15,5 Region Syddanmark 21,2 21,5 Region Midtjylland 22,7 21,1 Region Nordjylland 10,2 9,3 Hele landet 100,0 100,0 Vestklyngen 5,0 4, Befolkningssammensætning Andel befolkning Andel af aktivitet Region Hovedstaden 31,5 31,6 Region Sjælland 14,4 15,6 Region Syddanmark 21,1 22,0 Region Midtjylland 22,7 21,3 Region Nordjylland 10,2 9,5 Hele landet 100,0 100,0 Vestklyngen 5,0 4, Befolkningssammensætning Andel befolkning Andel af aktivitet Region Hovedstaden 31,6 32,1 Region Sjælland 14,4 15,0 Region Syddanmark 21,1 22,8 Region Midtjylland 22,7 20,4 Region Nordjylland 10,2 9,8 Hele landet 100,0 100,0 Vestklyngen 4,9 6,5 Ses der på Vestklyngen i forhold til regionerne, viser der sig et billede af, at der ligeledes er sket et fald fra 2016 til 2017, men også en markant stigning i forhold til forventet KMF i 2018.

12 Tabel 6: Opgørelse over ændring i den samlede DRG-værdi fordelt på hospitaler i Region Midtjylland Takstsystem 2017 Takstsystem 2018 Forskel i pct. af 2017-værdi Sygehus Navn Værdi i alt Værdi i alt I alt kr kr. pct Regionshospitalet Horsens, Bræ , Århus Universitetshospital , Hospitalsenhed Midt , Hospitalsenhed Vest , Regionshospitalet Randers ,6 Region Midtjylland ,6 Hele landet ,5 Kilde: Data fra hospitalsenheden Vest Tabel 7: DRG-værdi på akutafdelingerne på hospitalerne 9 mdr og T T T18 afv afv pct. HOSPITALSENHED MIDT % HOSPITALSENHEDEN VEST % REGIONSHOSPITALET HORSENS % REGIONSHOSPITALET RANDERS % AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL % I alt % Kilde: Data fra hospitalsenheden Vest

13

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering LEMVIG KOMMUNE, ØKONOMI OG HR Kommunal medfinansiering Af aldersdifferentierede sundhedsudgifter for Lemvig Kommune 04-10-2018 Ved: Nikolaj Kristian Wagner Andersen Analysen beskriver baggrunden for samt

Læs mere

Analyse af ændringerne i kommunal medfinansiering

Analyse af ændringerne i kommunal medfinansiering SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Sundhed og Ældre Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 aoplj@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Lone Juulsgård Henriksen Dato: 17. maj 2018 Analyse af ændringerne

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Servicemålet er gældende for regionen som helhed.

Servicemålet er gældende for regionen som helhed. Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Dette er et notat om den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunale medfinansiering). Der anvendes de senest tilgængelige data for udviklingen i aktiviteterne i Dragør

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Udviklingen i den kommunale medfinansiering 2018

Udviklingen i den kommunale medfinansiering 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: SUMMHA Koordineret med: Sagsnr.: [Sagsnr.] Dok. nr.: 723073 Dato: 29-10-2018 Udviklingen i den kommunale medfinansiering 2018 Der ses betydelige udsving

Læs mere

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Opsummering Brobygger somatik projektet er et initiativ i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan og er samtidig en af flere indsatser, der skulle realisere

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK Ledelse og Udvikling Dato: 5. september 2018 Sagsbehandler: Morten Jessen-Hansen Direkte tlf.: 7376 7753 E-mail: mjh@aabenraa.dk STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

VEST

VEST 1 - Kapacitet og ansøgertal 2017 Kapacitet og ansøgertal 2017 Fordelingsudvalg Ansøger pr. 15. marts 2017 Kapacitet 2017 Over-/underskud kapacitet Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Vest 1271

Læs mere

Analyse af Genoptræningsplaner. Klyngestyregruppen

Analyse af Genoptræningsplaner. Klyngestyregruppen Analyse af Genoptræningsplaner Klyngestyregruppen 2014.06.17 Hvorfor analysen? Klyngestyregruppen bad træningsgruppen om en analyse 25.11.2013 efter opfølgning på politiske mål, hvor vi ikke opfylder alle

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen.

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen. Notat Dato: Emne: Den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfrie ridefysioterapi (speciale 65) i Viborg Kommune 2008-2010 Job & Velfærd Sundhedsstaben Dato: 15. september 2010 Sagsnr.: 2009/03051

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK NATIONAL KORTLÆGNING

HJEMLØSHED I DANMARK NATIONAL KORTLÆGNING HJEMLØSHED I DANMARK 2017. NATIONAL KORTLÆGNING Lars Benjaminsen 4 HJEMLØSHEDENS OMFANG OG UDVIKLING I dette kapitel beskriver vi omfanget af hjemløsheden i Danmark, fordelt på de otte situationer, der

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 24. september 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2017 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2017... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Generelt om den kommunale medfinansiering

Generelt om den kommunale medfinansiering Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

It tjener penge til midtjyske virksomheder

It tjener penge til midtjyske virksomheder 20. januar 2009 It tjener penge til midtjyske virksomheder It og vækst. Knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Midtjylland har gennemført større it projekter inden for de seneste 2 år.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Udvikling i udgifter til undervisningen i folkeskolen 2009 til 2013 i hver enkelt kommune

Udvikling i udgifter til undervisningen i folkeskolen 2009 til 2013 i hver enkelt kommune februar 2013 Udvikling i udgifter til undervisningen i folkeskolen 2009 til 2013 i hver enkelt kommune Kommunernes udgifter til normal- og specialundervisningen i folkeskolen i er fra regnskab 2009 til

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

970 kr. 958 kr. 941 kr. 918 kr. patient Gennemsnitlige udgifter pr. 78,8 kr. 79,25 kr. 78,4 kr. 75,75 kr. borger Samlede udgifter kr.

970 kr. 958 kr. 941 kr. 918 kr. patient Gennemsnitlige udgifter pr. 78,8 kr. 79,25 kr. 78,4 kr. 75,75 kr. borger Samlede udgifter kr. I det følgende gennemgåes udviklingen fra 2015-2018 på en række udvalgte aktivitets- og økonomidata. Der gøres opmærksom på, at udgifterne angivet i det følgende er faste priser i 2018 PL, hvorfor disse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp 33333 Februar 2019 Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Kommunerne tilbyder hjemmehjælp til borgere, der ikke længere har de fysiske eller psykiske

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere