ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET"

Transkript

1 ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET

2 ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET August 2012 Habitats ApS CO/The HUB Nørrebrogade 52C 2.tv DK-2200 Copenhagen

3 INTRODUKTION Erhvervsliv & Biodiversitet Denne brochure er en introduktion til arbejdet med biodiversitet i virksomheder. Den indeholder inspiration til indsatsområder samt en række gode case-studies fra udlandet, der viser hvordan virksomheder i forskellige brancher arbejder med dette emne. Det Naturlige Udgangspunkt Bierne bestøver vores afgrøder, jorden renser vores vand, havene er levesteder for de fi sk vi spiser, og regnskovene rummer genetiske ressourcer, vi bruger i vores medicin. Vi er fuldstændig afhængige af de tjenester, verdens økosystemer udfører for vores samfund. Biodiversiteten er variationen af arter, gener og økosystemer. En høj biodiversitet er forudsætningen for at livet kan tilpasse sig store forandringer og fortsat udvikle sig her på jorden. Velfungerende økosystemer er også det naturlige udgangspunkt for enhver virksomheds aktiviteter. Hvad enten det drejer sig om at lave korn til brød eller om det er genet for en sjælden plantes helbredende virkning, der udnyttes i biotek-industrien. Desværre er den globale biodiversitet for alvor under pres. Mere end halvdelen af klodens økosystemer vurderes til at være overudnyttet og mange i fare for at kollapse. Biodiversitet er derfor kommet højt på den politiske dagsorden i FN, EU og også herhjemme i Danmark. Biodiversitet er et fokusområde for miljøministeren, og en dansk biodiversitetsstrategi er under udarbejdelse. Forbrugere er også begyndt at efterspørge viden om, hvordan danske virksomheder påvirker biodiversiteten. I lyset af de store problemer med udryddelse af arter og overbelastning af økosystemerne er det nemlig afgørende, at virksomheder formår at bruge deres fi nansielle styrke og innovative tradition til at skabe løsninger, der både understøtter en høj biodiversitet og fremtidssikrer deres forretning. Der er behov for, at virksomheder kommer ud over blot at overholde den nuværende lovgivning, og begynder at se på mulighederne for at bidrage til genskabelsen af de hårdt pressede økosystemer, de er afhængige af. Denne brochure rummer en række eksempler på internationale virksomheder som er gået i front med at bidrage positivt til verdens økosystemer, og som har tænkt dette helt ind i deres forretningsmodel. Ved at sætte sig som mål at bidrage positivt biodiversiteten, åbnes der for et væld af muligheder for at minimere eksisterende risici, for innovation og for at skille sig positivt ud i den internationale konkurrence. Habitats hjælper med at udvikle løsninger med inspiration fra de internationale virksomheder, der allerede er i gang. Vi udvikler og formidler løsninger, som passer til danske virksomheder og den danske natur. Vi håber, at du vil fi nde brochuren brugbar og inspirerende. God læselyst. Rasmus Vincentz Medstiftende partner Habitats ApS 1

4 SITES & FACILITIES 2 De Nære Omgivelser Indsatsen for biodiversitet kan oplagt starte med det helt nære spørgsmål: Hvordan tager vores udearealer sig ud, når man kigger på dem ud fra et biologisk perspektiv? Virksomhedens grund rummer ofte et uudnyttet potentiale som levested for et væld af planter og dyr. Det er dog ikke kun for biodiversitetens skyld, at det er værd at overveje nye måder at bruge sit udeareal på. Landskabet rummer også muligheden for at håndtere regnvand, så kælderen kan holdes tør i tilfælde af skybrud, og der kan skabes naturskønne afstressende omgivelser til glæde for medarbejdere og eksterne interessenter. Ved at arbejde med de nære omgivelser opnås en fysisk manifestation af virksomhedens bæredygtighedsarbejde lige uden for døren. Her handler det ikke blot om besparelser af energi og ressourcer, men om positiv vækst. Habitats tilbyder Udformning af et Vild Med Vilje-areal med formidling og stier. Udarbejdelse og implementering af plejeplan for VMV-areal. Formidling af projektet internt og eksternt. Oplevelser til medarbejderne, f.eks. guidet artsbestemmelse og høslæt. Udformning af grønne løsninger til lokal afl edning af regnvand (LAR). Landskabsarkitektur og byplanlægning med biodiversitet og klimatilpasning i fokus. Courtesy: Phlip Hahn-Petersen Case Study: Vild Med Vilje Vild Med Vilje er udviklet af Habitats. Projektet øger biodiversiteten via en simpel omlægning af driften af virksomhedens grønne arealer, så hjemmehørende arter kan folde sig ud og bringe liv til stedet. Vild Med Vilje udfordrer den tætklippede græsplæne som æstetisk præference og fremhæver det smukke i det utæmmede. I sommeren 2011 blev projektet afprøvet på et areal i Fælledparken og et areal af Københavns Universitets park. Alle planter, der voksede frem blev artsbestemt, og i efteråret blev der lavet høslæt med le. Se mere på Som virksomhed kan man få eget Vild Med Vilje-areal til glæde for medarbejdere og natur. Vild Med Vilje sikrer en konkret manifestation af virksomhedens bæredygtighedsarbjede lige uden for vinduet.

5 HABITATS Case Study: Fraport Frankfurt Lufthavn ledes af firmaet Fraport. De har siden 2007 haft biodiversitet højt på dagsordenen. Lufthavnens område er på mere end hektar, og store dele af arealet driftes ekstensivt til fordel for mange plante- og insektarter. Selskabet har desuden en politik om, at alle områder, der ikke er i brug, skal forgrønnes, inkl. facader, gårde og tage. Fraport arbejder målrettet med biodiversitet ud fra en overbevisning om, at bevarelse af naturen er lige så vigtigt som anden miljø- og klimapolitik, og derfor en naturlig del af selskabets ansvar. Denne tilgang har sikret et af de største områder med urørt natur i hele regionen. Det giver liv til mere end 300 forskellige plantearter, padder, firben og en række sjældne fugle. Der er ligeledes opsat en række bistader på området for at sikre bestøvning af de mange blomster. Courtesy: Axel Springer Case Study: Axel Springer Det store tyske trykkerivirksomhed Axel Springer har vist helt nye veje for hvordan udearealer kan gøres til et stort aktiv for virksomheden, og for hele lokalområdet. På et trykkeri i området Ahrensburg har de siden år 2000 omdannet 12 hektar tidligere industriområde til eng- og vådområder. Området fungerer nu som ynglested for både fugle, padder og insekter. Aktiviteterne rundt om trykkeriet blev i 2004 belønnet med Hanseatic Environment Prize. Siden 2009 har der også været arbejdet målrettet på at skabe levesteder for flagermus, snegle og bier. I dag bruges området desuden flittigt af studerende, der udforsker naturen som led i deres uddannelse. Courtesy: Fraport Photo Team 3

6 RÅMATERIALER 4 Råstofgrave Råstofgrave har et enormt potentiale for at rumme en rig flora og fauna, hvilket skyldes at de tilbyder levesteder, der bliver stadigt sjældnere i Danmark såvel som i store dele af Europa. I råstofgravene fi nder man nemlig næringsfattige og lysåbne ruderatbiotoper, som er i stor tilbagegang grundet næringsstofforurening og tilgroning. De mange danske fi rmaer der, udvinder råstoffer, eller aftager råstoffer fra danske grusgrave og kalkbrud, kan med fordel gøre en indsats for biodiversiteten, hvilket Holcim El Puente er et godt eksempel på. Byggetomter har ligeledes et stort potentiale som midlertidige næringsfattige biotoper i og omkring byen, og her kan danske entreprenørvirksomheder og grundejere gøre en stor forskel. Case Study: Holcim El Puente Cement giganten Holcim har i grusgraven El Puente i Spanien arbejdet målrettet på at øge biodiversiteten. Forbedringerne af naturen i det 180 hektar store område består bla. i at vådområder er blevet etableret, ynglepladser er skabt og skov plantet, vel at mærke imens andre dele af grusgraven stadig udnyttes. I alt har det ført til et forbilledligt naturområde, som nu er hjemsted for mere end 200 forskellige fugle, hvoraf fl ere er truede arter. Projektet fi k i 2010 tildelt UEPG sustainable development award. Efter det ambitiøse naturprojekt blev sat i gang, er naturen på stedet nu rigere, end den var inden udgravninger startede. Dette projekt for naturgenopretning viser, at der i forbindelse med kommercielt udvinding af råstoffer, f.eks. i grusgrave, kan ske store og værdifulde bidrag til naturen, ligefrem med et resultat der er bedre end udgangspunktet, før udvindingen begyndte. Habitats tilbyder Courtesy: Holcim and WBCSD Hjælp til virksomheden med at identifi cere, hvilke af de råstoffer, som de benytter, der stammer fra områder, hvor naturen belastes, samt hvor der kan skabes positive synergier som hos Holcim El Puente. Planlægning af biodiversitetsfremmende projekter i råstofgrave, i samarbejde med biologer og ingeniører. Design af oplevelsesrige midlertidige biotoper på byggetomter. Formidling virksomhedens indsats for biodiversiteten

7 HABITATS Skovbrug Inden for skovbrug er der mange muligheder for at skabe fremgang for biodiversiteten. Mange virksomheder besidder i dag skovområder eller bruger råvarer fra skove i deres produktion. I disse virksomheder kan der gøres en indsats for biodiversiteten, for eksempel ved at se på, hvordan vandbalancen er i skoven. Eller der kan laves en indsats for at skabe vekselvirkning mellem intensiv og ekstensiv skovdrift, således at der skabes større bepantningsmæssig variation. Dette kan sikre et rigere liv af fugle, insekter, planter mm. Virksomheder kan ofte med fordel bruge skovbrug som led i deres indsats for biodiversiteten. Case Study: Michelin I begyndelsen af årtusindeskiftet stod Michelin overfor en række udfordringer med produktionen af gummi til bildæk på deres plantager i Brasilien. Faldende udbytte, forældede træer, sygdomme og lavere priser viste, at der var behov for fundamentale skift i forretningsmodellen, både for at bevare de gamle træer og plante nye, så udbyttes kunne øges. Grundlæggende blev det eksisterende område delt op i fl ere mindre enheder, som fi k hver deres manager, som både kunne plante nye træer og sørge for en varieret vegetation i mellem disse. Biologiske korridorer mellem plantagerne blev etableret og forsøgsstationer til forskning anlagt. Resultatet af denne nye forretningsdrevne tilgang til biodiversitetens rolle i produktionen er fl ere jobs, højere udbytte og en rigere natur. Økoturister er endda begyndt at besøge plantagen for at opleve området. Habitats tilbyder Courtesy: Richard Dole Kortlægning af hvilke af virksomhedens råmaterialer, der forårsager tab af biodiversitet i skove og plantager. Formulering af virksomhedens politik over for leverandører af råmaterialer. Udarbejdelse af projekter som Michelins plantageomlægning i Brasilien, hvor forretningsmodellen nytænkes til fordel for biodiversiteten. Analyser af eksisterende skovbrug og udarbejdelse af en strategi for en ny driftsplan. 5

8 LEVERANDØRKÆDEN Gennemsigtighed er en vigtig start Som importør af råvarer er der meget at tage fat på med hensyn til biodiversiteten. Et oplagt sted at starte for danske virksomheder er at undersøge, hvordan de forskellige råmaterialer er fremkommet, og hvilket aftryk, der sættes i naturen, der hvor de kommer fra. Mest oplagt er råmaterialer som træ, bomuld og fødevarer, men næsten alle produkter starter et sted i naturen, og ender der igen. Når der i håndteringen af leverandørkæderne rejses spørgsmål om, hvordan de forskellige varers produktion påvirker biodiversiteten kan der afdækkes eventuelle risici for sammenbrud af vitale økosystemer, der kan have store negative forretningsmæssige konsekvenser. Samtidig kan der skabes grundlag for løsninger, hvor biodiversiteten kan beskyttes og ligefrem fremmes, hvis man som virksomhed sætter sig dette mål for øje. Courtesy: Bionade Habitats tilbyder I samarbejde med PwC at kortlægge risici forbundet med tab af biodiversitet og økosystemtjenester, der hvor virksomhedens råvarer produceres. Udvikling af forslag til, hvordan der kan gøres en positiv forskel for biodiversiteten i hvert led af leverandørkæderne. Promovering af virksomhedens tiltag i leverandørkæderne der sikre biodiversiteten. Courtesy: Webted 6

9 HABITATS Case Study: Bionade Det tyske bryggeri Bionade, der laver læskedrikke af økologiske råvarer, har siden 2005 arbejdet målrettet med at tage hensyn til biodiversiteten i deres supply chain. For eksempel har Bionade, i erkendelse af vigtigheden af rent vand i produktionen, rejst 130 hektar skov i såkaldte drikkevandsskove. Skovene er rejst på arealer, der tidligere var landbrugsland. På denne måde sikres det, at rent vand regenereres lokalt, og at der skabes en rigere natur. Drikkevandsskovene er etableret og driftet i samarbejde med den tyske NGO Trinkwasserwald. Med dette projekt kan Bionade samtidigt opnå at kompensere for deres årlige forbrug af vand. Yderligere er hele leverandørkæden hos Bionade gearet til at tilgodese bæredygtig udvikling, inkl. indkøb, produktion og logistik i processen. Råvarerne, der indgår i drikkene, købes helst fra lokale økologiske bønder, og alle leverandører har en særlig aftale om, at 100% af deres produktion af byg og hyldebær aftages af bryggeriet. På den måde er bryggeriet med til, at fremme økologisk landbrug i en region, hvor der ellers ikke er meget medvind for det. Derudover stiller Bionade en række særlige krav til hvordan kvalitet og positiv indvirkning på naturen sikres i produktionen. Disse retningslinier er mere omfattende end EU s krav til økologisk jordbrug. I Bionade arbejdes der desuden målrettet på at fremme bier og deres bestøvning til gavn for produktionen af råvarer til læskedrikkene. I et samarbejde med skoler bidrager denne indsats til, at børn kan lære om biernes vigtige rolle i økosystemet. Courtesy: Bionade 7

10 RAPPORTERING Biodiversitet på bundlinien I takt med at der kommer øget opmærksomhed på biodiversitet fra borgere og politikere, er det vigtigt for virksomhederne at være klar i kommunikationen om deres aftryk på biodiversiteten og indsatsen for denne. Forudsætningen for dette er en grundig kortlægning af hele virksomhedens samspil med naturen. Rapporteringsværktøjet Global Reporting Initiative (GRI), som benyttes af mange store virksomheder, også i Danmark, inkluderer biodiversitet som indikator, der skal rapporteres på. Dette aspekt er endda blevet udvidet med den seneste udgave af GRI. Forskningens konklusioner I 2007 nedsatte G8-landene plus fem store udviklingslande en arbejdsgruppe til at se på de økonomiske konsekvenser af tabet af biodiversitet på verdensplan. Gruppen hedder The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), og i slutningen af 2009 blev de første rapporter offentliggjort. Disse indeholder nogle opsigtsvækkende konklusioner om opgørelsen af vores påvirk-ning af biodiversiteten. Det konkluderes bl.a., at de ødelæggelser, virksomheders aktiviteter i dag påfører økosystemerne, hænger sammen med, at der ikke tages højde for økosystemtjenesternes værdi i de nuværende afrapporteringsmekanismer og prisdannelser. TEEB er nu en del af beslutningsgrundlaget hos både EU og FN. Nye måder at opgøre påvirkningen af biodiversitet og værdien af denne i produktionen er meget vigtige, og i den forbindelse er indsatsen hos Puma et væsentligt skridt fremad. 8

11 HABITATS Case Study: Puma Sportstøjsproducenten Puma er gået foran og er blevet et af de første fi rmaer, der udarbejder og offentliggør økonomiske beregninger af deres miljømæssige omkostninger. Det er en helt ny og progressiv måde at gøre sin miljøpåvirkning op på, som tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for værdien af biodiversitet og økosystemer for økonomien. Metoden er udviklet i samarbejde med PwC. I første omgang opgjorde de vandforbrug og udledning af drivhusgasser, og i anden omgang blev landjord, affald og luftforurening medregnet. Resultaterne viser, at Pumas produktion har miljøomkostninger for samfundet på Det svarer til over halvdelen af det overskud, virksomheden havde samme år. Omkostningerne stammer primært fra gummi og læderproduktion, samt forbruget af fossile brændsler. Pumas metode er stadig ved at blive raffi neret, men allerede nu giver den et helt nyt billede af, hvordan virksomheder er afhængige af velfungerende økosystemer, og hvordan værdien af disse kan tænkes ind i virksomheders regnskaber. Habitats tilbyder Hjælp med rapportering af virksomhedens indfl ydelse på biodiversiteten, I samarbejde med PwC. Forslag til initiativer, der kan forbedre virksomhedens påvirkning af biodiversitet og økosystemer. Formidling af virksomhedens indsats for biodiversiteten. Courtesy: Puma 9

12 FINANSSEKTOREN Tættere på naturen end man skulle tro Finanssektoren er virkelig en af de brancher, hvor behovet for at tage fat på spørgsmålet om biodiversitet er størst. Investeringer, hvis succes er afhængige af nem og billig adgang til økosystemtjenester, bliver i stigende grad risikable, i takt med at økosystemerne bliver mere og mere sårbare. Det er i fi nanssektoren, at styrken til for alvor at gøre en forskel for klodens økosystemer fi ndes. Heldigvis er der en stigende erkendelse blandt fi nansfolk af vigtigheden af at tage vare på verdens biodiversitet. Flere og fl ere investorer tager nu spørgsmålet om biodiversitet i betragtning, når investeringer skal vurderes, og en række værktøjer er udviklet til dette. For eksempel kan man med FN s Principper for Ansvarlig Investering (PRI) screene investeringer for risici forbundet med bl.a. afhængigheden af biodiversitet og økosystemtjenester. Indtil nu har mere end 900 parter skrevet under på FN s principper, med aktiver for i alt 30 billioner US$. Derudover fi ndes The Equator Principles, som vurderer de miljømæssige og sociale aspekter af projektinvesteringer. Bag disse principper står mere end 70 institutioner fra 27 lande. Et sted at starte for fi nansielle institutioner er at uddanne medarbejdere til at have et kendskab til udfordringerne med overudnyttede økosystemer og tab af biodiversitet, såvel som til at være opdateret på den seneste udvikling inden for håndteringen af biodiversitet i videnskab, politik og forretningsverdenen. Courtesy: World Federation of Exchanges 10

13 HABITATS Case Study: HSBC Bankgiganten og fi nansieringsinstitutionen HSBC indgik i 2007 et 5-årigt samarbejde med NGO erne Earthwatch Institute og WWF m.fl. om at stå for uddannelsen af op i mod en tredjedel af medarbejderne i HSBC i klima- og bæredygtighed. Det svarer til ca ansatte på verdensplan. Mange medarbejdere blev sendt på kurser, hvor de lærte om forskning, udvikling af demonstrationsprojekter og arbejdede med metoder for, hvordan nye ideer kan integreres i praksis.. Uddannelsen består både i kurser, direkte deltagelse i forskning og dataindsamling i skovområder. Desuden lærte medarbejderne, hvordan de i deres daglige arbejde kan tage ansvar for klodens problemer, og derved bidrage til at løse miljøproblemerne. F.eks. via genrejsning af skove, rensning af fl oder og investeringer i vedvarende energi. Den enorme efteruddannelse har medført meget håndgribelige resultater i form af projekter om bedre vandforsyning, beskyttelse af levesteder for truede arter og indfl ydelse på udformningen af politikker på området. I 2011 blev samarbejdet mellem WWF og NGO erne hædret med prisen for International Green Award, verdens største miljøpris, i kategorien Best Green Employment Engagement. Habitats tilbyder Courtesy: Yifei Zhang Uddannelse af medarbejdere inden for biodiversitet, klima og virksomhedens handlemuligheder. Udvikling af måder at screene investeringer for negative påvirkninger på biodiversiteten, samt for investeringsrisici forbundet med tab af biodiversitet og økosystemtjenester. Udvikling af nye forretningsområder indenfor biodiversitet. 11

14 HABITATS Courtesy: Rasmus Kloster Bro 12

15 Om Habitats Habitats ApS arbejder for, at vi som mennesker kan udvikle os i samspil med naturen. Visionen er, at menneskets aktiviteter på sigt kommer til at bidrage til en regenerering af økosystemerne og en styrkelse af biodiversiteten. Det gør vi ved at stå for læring, kampagner og rådgivning, der fremmer bæredygtig udvikling for virksomheder og offentlige institutioner. En vigtig del af Habitats arbejde er at hjælpe store virksomheder med at gøre en positiv forskel for biodiversiteten. Hvis biodiversitet indarbejdes i de overordnede strategier og de daglige beslutninger i en stor virksomhed, kan det nemlig medføre betydelige fordele for virksomheden såvel som for omgivelserne. Habitats fungerer desuden som en tegnestue for landskabsarkitektur og byplanlægning. Vi planlægger og tegner landskaber og grønne byrum med henblik på at øge biodiversiteten. I forhold til virksomheder er udearealerne en fantastisk anledning til at gentænke aftrykket på naturen og sætte gang i konkrete fysiske tiltag, der fremmer biodiversiteten. Habitats er i sin udformning særdeles tværfaglig. Vi består både af en landskabsarkitekt, en erhvervsøkonom og en kaospilot. Dette udgangspunkt giver os en enorm styrke til at arbejde på tværs af faglige skel og vanetænkning. Selskabet fungerer desuden i høj grad som en netværksvirksomhed, og vi samarbejder med både botanikere, biologer, arkitekter og rådgivningsvirksomheder om at løse større projekter.

16 Habitats ApS

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper:

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens favoritter. De forslag, som fik flest stemmer Anbefalinger fra indlægsholderne Alle deltagernes øvrige input til anbefalinger

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere