VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab"

Transkript

1 VEDTÆGTER for EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød -o0o- Medlemskab 1 Ret og pligt til medlemskab har de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 9 aø til og med 9 bt Hammersholt by, Nørre Herlev sogn, i alt 20 ejendomme, jævnfør den på disse ejendomme tinglyste deklaration. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er vedkommende fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af ejerlauget og kan intet krav rette mod dettes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor ejerlauget, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for restancer overfor ejerlauget, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Ejerskifte skal anmeldes til ejerlaugets bestyrelse. Vedrørende medlemmers hæftelse overfor ejerlauget, se paragraf 7, stk. 2. Der kan ikke foretages kreditorforfølgning i et medlems anpart af ejerlaugsformuen for et krav på medlemmet, der er ejerlauget uvedkommende. Formål 2 Ejerlauget skal for medlemmernes regning forestå og finansiere driften af ethvert fælles anlæg og enhver fælles foranstaltning på ejerlaugets område, såsom drift og vedligeholdelse af fælles varmecentral, renholdelse og vedligeholdelse af adgangsstier herunder belysning samt af det til ejerlaugets område hørende parkeringsareal med dertil hørende trapper. 1

2 Generalforsamlingen 3 Generalforsamlingen er ejerlaugets højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt med angivelse af dagsorden, der i hvert fald skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om ejerlaugets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab med påtegning af revisor til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent til ejerlauget. 5. Forelæggelse af indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af sekretær. 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 10. Valg af revisor samt en suppleant, idet bemærkes, at hverken revisor eller suppleanten samtidig må være medlem af bestyrelsen. 11. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsesmedlemmer. 12. Eventuelt. Vedrørende valg henvises til paragraf 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned og skal optages i dagsordenen. Sager, der ikke er optaget i dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På generalforsamlingen har hver ejendom 1 stemme. Alle spørgsmål med de i nærværende love fastsatte undtagelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt bestyrelsen eller blot et af de fremmødte medlemmer fordrer dette. 4 Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, idet dog ingen må møde med fuldmagt for mere end 1 anden ejendom. Ved enhver generalforsamling fører sekretæren referat over forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsen. 2

3 Ekstraordinær generalforsamling 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives tid og sted samt dagsorden. Hvis ikke mindst tre fjerdedele af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af de fremmødte. Bestyrelsen Ejerlaugets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, kasserer, sekretær samt 2 øvrige medlemmer. Der bør tilstræbes en bestyrelse bestående af et medlem fra hver blok. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden og de to bestyrelsesmedlemmer samt suppleant er på valg alle ulige år. Kassereren og sekretær er på valg alle lige år. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer er tilladt. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleant er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Sekretæren fører referat over bestyrelsens forhandlinger. Generalforsamlingen kan efter indstilling af bestyrelsen træffe beslutning om at yde et passende arbejdsvederlag til medlemmer af bestyrelsen. 3

4 Ejerlauget forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening. 7 Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for ejerlaugets forpligtelser, medmindre medlemmer i et særskilt dokument har påtaget sig en solidarisk hæftelse. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Ejerlauget forpligtes ved underskrift af kassereren alene i forbindelse med følgende: overførsel fra bank- til girokonto og omvendt betaling af naturgas og el samt bidrag til grundejerforeningen. Bestyrelsen kan tegne kautionsforsikring for kassereren. Medlemmerne er pligtige hver måned at indbetale kontingent til ejerlaugets administration og udgifter. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Er et medlem mere end 2 måneder i restance til ejerlauget, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse ved anbefalet brev om inden 14 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant. Er en restance ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. Ejerlaugets regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og revision Generalforsamlingen kan bestemme, at der skal udarbejdes separat regnskab vedrørende driften af varmecentralen. 8 Ejerlaugets midler indsættes på giro eller konto i pengeinstitut, hvorover der kun kan disponeres af kassereren og formanden i forening, jævnfør dog de i paragraf 7 stk. 3 nævnte undtagelser. Maximumbeløbet for den kontante kassebeholdning fastsættes af den ordinære generalforsamling, jævnfør paragraf 3, stk. 3, punkt 4. Det af kassereren opstillede regnskab afleveres til den på generalforsamlingen valgte revisor senest 1. februar. 4

5 Varmecentral m.v. Ethvert medlem er pligtig og berettiget til at aftage sin forsyning af varme og varmt vand fra den fælles varmecentral. 9 Varmecentralens driftsudgifter til naturgas deles efter forbrug, idet der i hver ejendom installeres de til gennemførelse heraf nødvendige måleinstrumenter. Dog fordeles den del af varmecentralens driftsudgifter til naturgas, der kan henføres til tab af varmeenergi i rør og skorsten, ligeligt mellem alle 20 ejendomme (med en tyvendedel til hver). Alle øvrige udgifter vedrørende varmecentralen fordeles ligeligt mellem alle 20 ejendomme (med en tyvendedel til hver). Bestyrelsen aflæser målere og udarbejder varmeregnskab. Såfremt ejerlaugets bestyrelse på grund af et medlems forhold er forhindret i at aflæse de til brug herfor installerede instrumenter eller har begrundet mistanke om fejlfunktioner ved de pågældende instrumenter, er bestyrelsen berettiget til skønsmæssigt at beregne medlemmets forbrug. Medlemmet skal herefter skriftligt ved anbefalet brev underrettes om den skønsmæssige fastsættelse. Såfremt medlemmet ikke inden 14 dage gør indsigelse mod fastsættelsen, betragtes denne som endelig. 10 Ejerlaugets bestyrelse forestår som ved alle fælles anlæg driften af varmecentralen og de i denne installerede anlæg af enhver art. Til den fælles varmecentral hører de fælles hovedledninger, der fører gennem bebyggelserne. Bestyrelsen er pligtig at drage omsorg for, at varmecentralen til enhver tid fungerer tilfredsstillende, herunder at opvarmningen sker på økonomisk forsvarlig vis. Der skal leveres fjernvarmevand hele året, og fremløbstemperaturen skal til enhver tid være så høj, at alle ejendomme er forsynet med rigelig varme. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og aflønne en varmemester, der også kan pålægges andre opgaver såsom renholdelse af fællesarealer og lignende. Udgifterne ved vedligeholdelsen af den til varmecentralen førende sti, vedligeholdelsen af varmecentralen og de til denne hørende installationer af enhver art, hovedledninger m.v. afholdes af ejerlauget og fordeles med lige anpart til hver ejendom. Ejerlauget vedligeholder den fælles parkeringsplads, de på deklarationsridset viste adgangsstier nr. 1 og 2 samt eventuelle øvrige fælles anlæg af enhver art, idet udgifterne herved ligeledes deles med lige anpart på samtlige ejendomme. Medlemmerne er pligtige hver måned at indbetale et beløb a conto ejendommens anpart i fælles driftsudgifter. A conto beløbet fastsættes af bestyrelsen og kan ændres uden varsel. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at opkræve passende beløb til imødegåelse af udgifter ved større vedligeholdelses- eller fornyelsesforanstaltninger på det fælles anlæg. Såfremt en fællesudgift ikke kan dækkes af ejerlaugets midler, er ethvert medlem pligtig at betale sin anpart efter påkrav fra bestyrelsen. Eventuel udskiftning af mere væsentlige installationer, der ikke kræver omgående udførelse, skal af bestyrelsen forelægges for generalforsamlingen, der samtidig træffer beslutning om den nødvendige finansiering. 5

6 ( 10 fortsat) Om indkassering af restancer og pålagte bidrag vedrørende fællesanlæggene gælder samme regler som under paragraf 7. Vedligeholdelsen af varmeveksler, radiatorer, haner, lukkemekanismer m.v. i de enkelte ejendomme påhviler alene pågældende ejer. Vedligeholdelse af varmemålere påhviler ejerlauget. Såfremt en reparationsudgift på varmecentralen eller på et andet fælles anlæg er forvoldt ved uforsvarlig behandling, er bestyrelsen pligtig at drage vedkommende til ansvar for den forvoldte skade. I det omfang, der i forbindelse med bebyggelsen er etableret fælles forsyningsledninger, afløbsledninger, fælles kabler m.v. på/over parcellerne, skal sådanne installationer respekteres ligesom eventuel fremføring af nye installationer, pålagt af ejerlauget, skal respekteres. Sædvanligt gældende begrænsninger vedrørende beplantning henover eller ved nedgravede ledninger skal respekteres. Enhver ejendom skal respektere foretagelsen af nødvendige reparationer af hovedforsyningsledninger m.v., jævnfør ovenstående, således at der åbnes pågældende håndværker fornøden adgang til den pågældende ejendom. Såfremt et medlem er mere end 2 måneder i restance med a conto varmebidraget, skal bestyrelsen afbryde varmeforsyningen til pågældendes ejendom. Medlemmet skal dog forinden have modtaget et ved anbefalet post afsendt varsel på 14 dage. Omkostningerne ved afbrydelsen og retableringen af varmeforsyningen skal betales af medlemmet. Forsikringer Bestyrelsen er pligtig at tegne de forsikringer, der efter bestyrelsens skøn er fornøden vedrørende fælles installationer og fælles arealer m.v. 11 Vedtægtsændringer 12 Ejerlaugets vedtægter kan kun ændres, når repræsentanter for mindst ¾ af ejerlaugets medlemmer er tilstede på den generalforsamling på hvis dagsorden en vedtægtsændring er optaget og da kun, såfremt ¾ af de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer stemmer herfor. Såfremt ¾ af ejerlaugets medlemmer ikke er tilstede, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i paragraf 5 og med de fremsatte ændringsforslag som eneste punkt på dagsordenen. En sådan ekstraordinær generalforsamling kan da uanset antallet af mødte medlemmer vedtage de fremsatte forslag, idet der dog til vedtagelsen kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer derfor. Ejerlauget kan ikke opløses. 6

7 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2002 John Mortensen Olaf Brask Knud Kræmmer (formand) (kasserer) (bestyrelsesmedlem). Jette Færgeman (bestyrelsesmedlem). Carsten Larsen (bestyrelsesmedlem) 7

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere