VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE"

Transkript

1 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé Århus C JBP/RH/crm VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

2 2 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 3 2 Grundejerforeningens formål... side 3 3 Medlemskreds... side 3 4 Hæftelsesforhold... side 4 5 Fordelingstal og stemmeret... side 4 6 Brug af fællesområdet og forsyning... side 5 7 Drift og vedligeholdelse af fællesområdet... side 5 8 Bevarelse af grundejerforeningensområdets karakter... side 6 9 Generalforsamlingen... side 6 10 Bestyrelsen... side 7 11 Tegningsret... side 8 12 Administration m.v... side 8 13 Årsregnskab... side 8 14 Revision... side 8 15 Kapitalforhold... side 9 16 Budget og fællesbidrag... side 9 17 Ordensregler... side Kommunikation... side Opløsning... side Påtaleret... side Tinglysning... side 11

3 3 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørnene Foreningens hjemsted er Ålborg Kommune. Foreningens hjemting er Retten i Ålborg. 2. Grundejerforeningens formål 2.1. Grundejerforeningens formål er at eje, drive og vedligeholde vej- og fællesarealer beliggende i grundejerforeningens område, jf. 3.1 nedenfor, herunder fælles adgangsarealer samt øvrige fællesarealer, i det følgende benævnt fællesområdet. Fællesområdet er markeret på vedhæftede rids, bilag 1, som * Det er endvidere grundejerforeningens formål at virke for, at området opretholdes i miljø- og kvalitetsmæssig henseende som et attraktivt ferieboligområde Endelig varetager foreningen udførelsen af de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen, såfremt opgaven ikke varetages af de enkelte ejere / brugere af ejendommene i henhold til særlig vedtagelse Foreningen kan udfærdige et ordensreglement Foreningens formål forudsættes at opfylde bestemmelserne i deklaration tinglyst på ejendommene 3. januar Medlemskreds 3.1. De til enhver tid værende ejere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er medlemmer af grundejerforeningen. Grundejerforeningsområdet fremgår af vedhæftede rids (bilag 1) Medlemskabet er pligtmæssigt Såfremt der sker udstykning af ejendommen indenfor det på bilag 1 markerede område, er ejerne af nye ejendomme indenfor dette område ligeledes pligtmæssige medlemmer af grundejerforenin-

4 4 gen Hvis en ejendom opdeles i ejerlejligheder, skal ejerforeningen repræsentere ejerlejlighederne i grundejerforeningen, og ejerlejlighedsforeningen hæfter som medlem af grundejerforeningen for medlemsforpligtelserne Ved ejerskifte indtræder den nye ejers medlemskab den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden det nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen Den nye ejer kan udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet med tilhørende dokumentation herfor, dog tidligst fra overtagelsesdagen Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden. Den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog tidligst, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og hæfter således til enhver tid bl.a. for den tidligere ejers restancer af enhver art til foreningen Et medlem kan ikke ved udtræden af foreningen gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue. 4. Hæftelsesforhold 4.1. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser overfor tredjemand Medlemmerne er berettigede og forpligtede overfor grundejerforeningen i henhold til fordelingstal, jf. 5 nedenfor. 5. Fordelingstal og stemmeret 5.1. Medlemmernes fordelingstal beregnes på baggrund af antallet af parceller, som udgør 122 stk. Fordelingstallet er 1/122. Medlemmernes stemmetal svarer til fordelingstallet.

5 5 6 Brug af fællesområdet og forsyning 6.1. Brugsretten af fællesområdet, herunder veje og parkeringspladser tilkommer i fællesskab medlemmerne af grundejerforeningen Ejere og brugere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er pligtige at respektere etablering og tilstedeværelse af ledninger, anlæg og installationer, der er nødvendige med henblik på forsyning af ejendomme i grundejerforeningsområdet. De pågældende kan ikke kræve ledninger, anlæg eller installationer fjernet eller forsyningen bragt til ophør, ligesom ejerne uden særskilt påtegning skal tåle sædvanlige forsynings- og afløbsdeklarationer, der berettiget begæres tinglyst af forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder eller vedkommende leverandører Der er placeret en pumpestation på fællesområdet på foranledning af Sejlflod Kommune. Grundejerforeningen respekterer tinglysning af deklaration vedrørende adgang til og vedligeholdelse af denne pumpestation. 7 Drift og vedligeholdelse af fællesområdet 7.1. Grundejerforeningen er forpligtet til at iværksætte pasning og pleje, renholdelse, og vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, af fællesområdet tillige med de i tilknytning hertil etablerede installationer og beplantninger. Medlemmerne er forpligtede til at give grundejerforeningen eller den, som grundejerforeningen måtte bemyndige hertil, uhindret adgang til fællesarealerne med henblik herpå Veje og øvrige fællesarealer skal stedse holdes i funktionsdygtig, renholdt samt i god og forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. 7.3 Grundejerforeningen kan overlade den faktiske udførelse af arbejder i henhold til nærværende pkt. 7 til tredjemand, jf Udgifter til elforbrug m.v. vedrørende fællesområdets installationer m.v. afholdes af grundejerforeningen.

6 6 8. Bevarelse af grundejerforeningsområdets karakter 8.1. Der må ikke på grundejerforeningsområdet udøves virksomhed, der ved støj, lugt, oplag, udseende eller på anden måde er geneforvoldende for omgivelserne I de perioder, hvor der sker bebyggelse eller udføres anlægsarbejder på en ejendom i grundejerforeningsområdet, har ejerne ret til at benytte den pågældende ejendom som byggeplads og som oplagsplads for materiel og materialer. Etablering af byggeplads og løbende anvendelse heraf skal ske under mindst mulig gene for de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. I det omfang, der ikke pågår byggeri, må arealer i grundejerforeningsområdet ikke anvendes til oplag. 9. Generalforsamlingen 9.1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter stemmetal, jf Stemmeretten kan udøves af medlemmer eller af en myndig person, som medlemmet har givet fuldmagt dertil. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at forfaldne ydelser til grundejerforeningen er betalt senest 8 dage før generalforsamlingen Kun foreningens medlemmer og/eller deres repræsentanter har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret Til beslutninger om væsentlig forandring af anlæg eller beplantninger i fællesområdet, ændring af fordelingstal / stemmetal eller om ændring i denne vedtægt kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen mødende medlemmer. Dog skal minimum 30 grundejere stemme for forslaget. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra minimum 2/3 af de repræsenterede medlemmer på generalforsamling, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer på den efterfølgende generalforsamling. Dette kan ske såvel på den efterfølgende ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i overensstemmelse med Hvert år sidste fredag i maj måned afholdes ordinær generalforsamling i Ålborg kommune Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

7 7 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning fra revisor 4. Forelæggelse til godkendelse af budget for det kommende år 5. Fastsættelse af fællesbidrag 6. Registrering af udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf Valg af revisor 8. Eventuelt 9.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst en fjerdedel af grundejerforeningens medlemmer efter stemmetal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet dette Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 og højst 8 uger Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne udsendes til medlemmerne, eller publiceres på foreningens hjemmeside Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt et forslag modtages rettidigt, publiceres det på foreningens hjemmeside, Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Kopi af beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen, eller publiceres på foreningens hjemmeside 10. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal således være på valg hvert år. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med en formand og en kasserer Formanden fører referat over alle bestyrelsesmøder.

8 10.5. Udover de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen og virke indtil næste generalforsamling Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 11. Tegningsret Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne i forening. 12. Administration m.v Bestyrelsen kan antage en administrator, som eventuelt kan være medlem af foreningen, til bistand til varetagelsen af foreningens anliggender, ligesom bestyrelsen kan indgå aftale med tredjemand om, at denne varetager nogle eller alle foreningens forpligtelser vedrørende drift og vedligeholdelse Honorar til administrator afholdes af grundejerforeningen. 13. Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår dog løber fra foreningens stiftelse til udløbet af det pågældende kalenderår Årsregnskabet skal indeholde såvel en resultatopgørelse som en balance Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor Efter generalforsamlingens godkendelse forsynes årsregnskabet med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 14.

9 9 Revision Foreningens årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 15. Kapitalforhold Grundejerforeningen må ikke oparbejde nogen formue, men skal hos medlemmerne opkræve de nødvendige fællesbidrag til at bestride grundejerforeningens opgaver og udgifter Foreningens kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut, dog skal det være kassereren og en eventuel administrator tilladt at hæve en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift. 16. Budget og fællesbidrag Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser grundejerforeningens forventede udgifter og indtægter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse Til dækning af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne efter fordelingstal, jf. 5.1, et årligt fællesbidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget. Det fastsatte fællesbidrag indbetales af foreningens medlemmer årligt forud og forfalder til betaling den første i kvartalet Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag i forhold til det sidst fastsatte årlige fællesbidrag, hvis det skønnes, at bidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække foreningens driftsudgifter Senest 7 dage efter den stiftende generalforsamling indbetaler hvert medlem det første fællesbidrag til Grundejerforeningen.

10 Ordensregler Røgfrie generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, der kan på opfordring holdes rygepauser udenfor Beplantning på grundene må ikke overstige en højde af 3 meter Motorstøj må ikke ske i tidsrummet lørdag kl til søndag kl Kommunikation Foreningens hjemmeside vil være den primære kilde til orientering. Samtlige informationer fra bestyrelsen er kun tilgængelige på Foreningen opfordrer medlemmerne til at orientere om deres adresse. 19. Opløsning m.v Opløsning af grundejerforeningen kræver enighed mellem samtlige medlemmer herom Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte en sammenlægning med en eller flere andre grundejerforeninger i området. 20. Påtaleret Påtaleberettiget er grundejerforeningen ved dennes bestyrelse og ethvert medlem af grundejerforeningen.

11 Tinglysning Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende med prioritet forud for al pantegæld på ejendommene matr.nr. *, *, * og på de ejendomme, der udstykkes herfra, med respekt af de på ejendommene allerede tinglyste byrder. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den dato * Sted, den Som dirigent: Bestyrelse: Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes myndighed og dateringens rigtighed:

12 12 Personlig underskrift: Personlig underskrift:.. Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl: Tinglysning af grundejerforeningsvedtægten på min ejendom tiltrædes hermed: Den / 200 : Som ejer af matr.nr. * Navn blokbogstaver personlig underskrift Den / 200 : Som ejer af matr.nr. * Navn blokbogstaver personlig underskrift [skal underskrives af alle tinglyste ejere af grunde]

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere