RM/22-23/10/ Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:"

Transkript

1 RM/22-23/10/ Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde REFERAT 25. november 2004 J.nr ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid: Fredag den 22. og lørdag den 23. oktober Sted: H. C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning 4. Indkomne forslag til beslutning a. lovændringsforslag og b. forslag til beslutning 5. Indkomne forslag til diskussion 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab 7. Fremlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen 10. Valg af medlemmer til Rekreationsfondens bestyrelse 11. Valg af statsautoriseret revisor 12. Eventuelt Ad dagsordenens punkt 1: Navneopråb. Navneopråb blev foretaget af sekretariatslederen. Det blev konstateret, at 44 repræsentanter var til stede ved repræsentantskabsmødets navneopråb. Der var afbud fra 2 repræsentanter - 1 fra Viborg Amtskreds og 1 fra Århus Amtskreds uden mulighed for at indkalde suppleant. For 1 repræsentant (Nordjyllands Amtskreds) var der indkaldt suppleant. Derudover deltog Danske Fysioterapeuters formand og næstformand med stemmeret. Der var dermed i alt 46 stemmeberettigede til stede ud af 48 mulige. Ad dagsordenens punkt 2: Valg af dirigent. Efter forslag fra hovedbestyrelsen valgtes sekretariatschef Mariann Skovgaard, Statsog Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab til mødets dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

2 RM/22-23/10/ Ad dagsordenens punkt 3: Årsberetning. Der forelå skriftlig beretning fra oktober 2002 september Formand Johnny Kuhr fremlagde den mundtlige beretning. Efter fremlæggelse blev den mundtlige beretning uddelt. Danske Fysioterapeuters beretning oktober 2002 september 2004 blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens punkt 4: Indkomne forslag til beslutning. Forslag til lovændring, punkt 4 a: Der var til behandling på repræsentantskabsmødet fremsat 7 forslag til ændring af Danske Fysioterapeuters love og kollegiale vedtægter. Derudover omhandlede 3 forslag til beslutning lovændringer angående Danske Fysioterapeuters struktur. Repræsentantskabet godkendte, at forslag 4 a, nr. 1: Nyt navn til Danske Fysioterapeuter og forslag 4 b, nr. 14: Nyt navn til Danske Fysioterapeuter udvalgsarbejde behandles samlet. Repræsentantskabet godkendte, at følgende forslag til ændret struktur behandles samlet, dvs.: 4 a, nr. 4: Ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter 4 b, nr. 9: Ny struktur i Danske Fysioterapeuter: Central administration og ingen regionsbestyrelser 4 b, nr. 10: Ny struktur i Danske Fysioterapeuter: Ingen regionsbestyrelser 4 b, nr. 12: Ny struktur i Danske Fysioterapeuter: 5 regioner / repræsentantskab: 62 medlemmer / hovedbestyrelsen: 11 medlemmer (inkl. 1 observatør). Ligeledes at drøftelsen og foreløbig afstemning emneopdeles således: Emne 1: Regionerne Emne 2: Repræsentantskabet Emne 3: Hovedbestyrelsen Emne 4: Administrativ struktur Emne 5: Færøerne Emne 6: Tidsplan Emne 7: Økonomi Herefter foretages afstemning om det samlede lovændringsforslag om ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter. Forslag 4 b, nr. 11: Urafstemning om Danske Fysioterapeuters struktur behandles først efter afsluttende stillingtagen til forslag om strukturændringer. 1 forslag til lovændringer blev trukket: Nr. 1: Nyt navn til Danske Fysioterapeuter, hvor forslagsstiller tilsluttede sig forslag til beslutning, punkt 4 b, nr. 14: Nyt navn til Danske Fysioterapeuter udvalgsarbejde. 6 forslag til lovændringer blev vedtaget: Nr. 2: Ny medlemskategori hvilende medlem - med ændringer Nr. 3: Kredsenes mødevirksomhed

3 RM/22-23/10/ Nr. 4: Ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter med ændringer. Se nærmere herom på de følgende sider. Nr. 5: Fraktioner med sproglig korrektion Nr. 6: Etiske retningsliner for fysioterapeuter med bemyndigelse til sproglige korrektioner Nr. 7: Konsekvensrettelser i kollegiale vedtægter. Repræsentantskabet bemyndigede hovedbestyrelsen til at foretage konsekvensrettelser i Danske Fysioterapeuters love og diverse retningslinier mv. som indgår i Danske Fysioterapeuters håndbog som følge af de vedtagne lovændringer../. De vedtagne lovændringer vedlægges som bilag I til referatet. (Bilaget vil ikke blive bragt i fagbladet i forlængelse af referatet, men ændrede love og kollegiale vedtægter vil indgå i Danske Fysioterapeuters håndbog 2005/2006, som snarest muligt udsendes til medlemmerne sammen med fagbladet). Nedenfor bringes en opsummering af det samlede lovændringsforslag til ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter. For de konkrete rettelser i Danske Fysioterapeuters love og kollegiale vedtægter henvises til førnævnte bilag I til referatet. Ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter FREMTIDIG REGIONALPOLITISK STRUKTUR AF DANSKE FYSIOTERAPEUTER: Overordnet set har det været hensigten at skabe en struktur, hvor opgaverne bedst varetages under hensyn til følgende overordnede målsætninger: Politisk handlekraft Højt serviceniveau Høj kompetence / professionalitet Medlemsengagerende / -aktiverende Tilgængelighed (politisk og administrativ) Effektivitet / rationalitet / fleksibilitet 1 - MEDLEMMERNE I REGIONER: med virkning fra er der 5 regioner i den offentlige struktur. De 5 nye regioner hedder: Region Nordjylland central forvaltning i Aalborg Region Midtjylland - central forvaltning i Viborg Region Syddanmark - central forvaltning i Vejle Region Sjælland - central forvaltning i Sorø Region Hovedstaden - central forvaltning i Hillerød Danske Fysioterapeuters repræsentantskab har vedtaget, at organisationens politiske struktur forholder sig til den nye regionale politiske struktur som bl.a. skal styre sygehusene og ændrer derfor Danske Fysioterapeuters struktur fra 15 amtskredse til 5 regioner.

4 RM/22-23/10/ Regionsformand: De 5 regionsbestyrelser skal hver have en honoreret regionsformand 1. Regionsformanden skal være på fuldtid og honoreres således: Uanset antallet af medlemmer i regionen aflønnes regionsformanden på skalatrin 46 ( sv.t ,67 kr. + pension 15,79% (svarende til % satsen i den amtskommunale overenskomst) = ,18 kr./md.) Regionsbestyrelse: Hver region skal ledes af en på den årlige regionsgeneralforsamling valgt regionsbestyrelse som sammensættes (efter samme model som de nuværende kredsbestyrelser) således: En regionsformand valgt ved urafstemning af og blandt medlemmerne i regionen (valgt for 2 år) Et antal menige regionsbestyrelsesmedlemmer valgt på regionens generalforsamling Tillidsrepræsentanter/ praktiserendes kontaktperson/ fysioterapeutstuderende (valgprocedure som nu) Ved antal repræsentanter i regionen: flg. antal RB-medl: sammensat således: Regionsformand Menige RB-medl: Tillidsrepræsentanter: Prakt. kont. person: Fysioterapeutstuderende: Regionernes opgaver og kompetence vil være følgende: Regionsbestyrelsen har til opgave at varetage medlemmernes lokale interesser inden for regionens område Regionen har med ansvar over for hovedbestyrelsen kompetence i lokale spørgsmål Regionsbestyrelsen handler under ansvar over for medlemmerne i regionen Regionsbestyrelsen skal på lokalt plan følge Danske Fysioterapeuters centrale beslutninger om den fagpolitiske linie, fagpolitiske beslutninger, mission, visioner og værdier osv. Regionsbestyrelsen vælger selv deres lokale struktur med politisk netværksdannelser mv., alt efter behov, opgaver og lokale indsatsområder Opgaverne der skal løses regionalt er følgende: Sundhedspolitik - synlighed Kontakten til andre organisationer/sundhedskartellet Koordination af sektorerne - netværkskoordination 2 Beskæftigelsesfremme Lokal forankring/fastlæggelse af lokal lønpolitik Regionale faglige arrangementer, temadage, m.v. Lokal (fagpolitisk) kontakt og service til medlemmerne Kontakten til patientforeninger 1 Regionsformanden skal have fratrædelsesordning samt en pensionsordning sv. t. formand og næstformand i Danske Fysioterapeuter 2 Netværk f.eks. af TR, kommunalt ansatte fysioterapeuter, praktiserende, ledere osv. I lighed med de nuværende netværk lokalt bliver det en vigtig opgave for regionsbestyrelserne fremover at koordinere, informere og understøtte de lokale netværk.

5 RM/22-23/10/ Lokale udpegninger til råd og udvalg Lokal kommunikation, herunder vedligeholdelse af regionens hjemmeside 2 - REPRÆSENTANTSKABET Med et ønske om at skabe lettere tilgængelighed og at styrke foreningslivet er repræsentantskabet sammensat på en ny måde. Det vil være en blanding af geografisk spredning samt faglig og overenskomstmæssig spredning. 35 repræsentanter 3 valgt ved urafstemning af alle stemmeberettigede medlemmer i regionen blandt regionsbestyrelsens medlemmer udfra geografiske hensyn 4 (heraf 5 regionsformænd som er fødte medlemmer af repræsentantskabet) 15 repræsentanter valgt ved urafstemning af alle stemmeberettigede medlemmer i Danske Fysioterapeuter fra fraktioner/fagfora/faggrupper Fraktioner, fagfora og faggrupper kan opstille en repræsentant for hver 100 medlemmer og der kan indgås valgforbund fraktioner/fagfora/faggrupper imellem. Kandidaterne opstilles af hhv. bestyrelsen eller generalforsamlingen i de respektive organer og kandidaterne skal samtidig være blandt bestyrelsens medlemmer. Kandidaterne vælges af samtlige stemmeberettigede medlemmer af Danske Fysioterapeuter. I tillæg dertil vælges én tillidsrepræsentant fra sygehusoverenskomsten, én tillidsrepræsentant fra den primære kommunale overenskomst én sikkerhedsrepræsentant én kontaktperson fra de praktiserendes kontaktpersoner. Disse repræsentanter vælges af og blandt disse grupper på hhv. det årlige TR landsmøde, den årlige konference for medlemmer af sikkerhedsgrupper og det årlige møde for praktiserendes kontaktpersoner. Endelig vælges der én repræsentant fra Færøkredsens bestyrelse (ved urafstemning af samtlige stemmeberettigede medlemmer på Færøerne) Som nu er der derudover to yderligere deltagere i repræsentantskabets møder med tale- og stemmeret: Danske Fysioterapeuters formand og Danske Fysioterapeuters næstformand Samlet udgør repræsentantskabet et antal på => 57 REPRÆSENTANTER 3 Med fordelingstal af stemmeberettigede medlemmer fra sidste repræsentantskabsvalg ville fordelingen af repræsentanter (udover den urafstemningsvalgte regionsformand) fordele sig således: Region Nordjylland - medlemmer:750 - antal repræsentanter: 3 Region Midtjylland - medlemmer antal repræsentanter: 6 Region Syddanmark - medlemmer: antal repræsentanter: 7 Region Sjælland - medlemmer: antal repræsentanter: 4 Region Hovedstaden - medlemmer: antal repræsentanter: 10 4 Antallet af repræsentanter tildeles efter den d Hondtske metode: Der tillægges hver region så mange mandater, som regionens antal af stemmeberettigede medlemmer betinger efter følgende regler: Antallet af stemmeberettigede medlemmer pr. 1. november (ulige år) i hver region deles først med 1, så med 2, med 3, med 4 o.s.v. Der tillægges mandater efter størrelsen af de herved fremkomne tal, indtil samtlige mandater er fordelt. Såfremt flere regioner har samme fordelingstal, som bevirker tildeling af det (de) sidste mandat(er), udregnes fordelingstallet med decimaler. Fører denne udregning ikke til en afgørelse, sker fordelingen ved lodtrækning.

6 RM/22-23/10/ Repræsentantskabets ansvar og kompetence fastholdes uændret. Derudover kan der deltage observatører fra fraktioner/fagfora/faggrupper som ikke har en valgt repræsentant uden forslags- og stemmeret, men med taleret på emner der omhandler deres område samt 1 medlem af TR-rådet med forslags- og taleret. Der åbnes fortsat for gæster i salen. 3 - HOVEDBESTYRELSEN. Hovedbestyrelsen sammensættes således: Danske Fysioterapeuters formand Danske Fysioterapeuters næstformand 5 regionsformænd - valgt ved urafstemning i regionerne 5 hovedbestyrelsesmedlemmer - valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer 1 observatør for de fysioterapeutstuderende medlemmer af DF valgt ved skriftlig afstemning (uændret) I alt 12 (+ 1) medlemmer af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsens ansvar og beføjelser mellem repræsentantskabsmøder fastholdes uændret. 4 - FREMTIDIG DECENTRAL ADMINISTRATIV STRUKTUR AF DANSKE FYSIOTERAPEUTER: Alle 5 regioner skal så vidt muligt have en kontoradresse sammen med andre organisationer i Sundhedskartellet (SHK), hvor regionsformanden kan være i nogle af de honorerede timer. Der skal være arkivplads, telefon, IT osv. og muligvis med plads til mindre møder. Der vil ske IT opkobling med adgang til mail, internet m.v. ligesom regionsformanden skal udstyres med PC. Den politisk valgte struktur i form af regionsbestyrelserne vil fortsat ses at have et behov for tilknyttet administrativ bistand til f.eks.: Ad hoc bistand til administrative opgaver som f.eks. renskrivning, trykning og forsendelse af årsberetning Poståbning og fordeling Udsendelse af referater fra regionsbestyrelsernes møder Bestilling af møde- og kursuslokaler, indkøb af fortæring, korrespondance med foredragsholdere Der kan enten tilknyttes bistand til administrative opgaver eller deles med andre Sundhedskartel organisationer efter behov Følgende opgaver skal varetages centralt (nogle af disse opgaver varetages allerede centralt): Alle forhandlingsopgaver og rådgivning og vejledning Al sagsbehandling Rådgivning af medlemmer om ansættelsesforhold ved f.eks. ansættelsessamtaler Regnskabsføring for regionsmidlerne til møder, betaling af tabt arbejdsfortjeneste, undervisningshonorar, arrangementer osv. Grundlæggende fraviges ikke den politiske målsætning om, at de decentrale forhandlinger fastholdes med medlemmer og tillidsrepræsentanter som lokale aktører.

7 RM/22-23/10/ FREMTIDIG POLITISK OG ADMINISTRATIV STRUKTUR FOR FÆRØKREDSEN: Da Færøerne friholdes den strukturreform som Danmark i øvrigt vil blive pålagt, fastholder Danske Fysioterapeuters Færøkreds sin nuværende struktur på såvel politisk som administrativ side: Der vælges en kredsbestyrelse på den årlige kredsgeneralforsamling Kredsbestyrelsen vælger blandt sin midte en kredsformand Opstillingsberettigede til repræsentantskabsvalget findes blandt kredsbestyrelsens medlemmer og Færøkredsens medlemmer vælger repræsentant ved urafstemning Kredsen fastholder sin administrative struktur med et kredskontor sammen med andre sundhedsorganisationer og med administrativ bistand på kontoret Færøkredsen tilbydes at kunne trække på DF centralt til f.eks. det private område, modultakster, motion på recept osv. EVALUERING AF NY POLITISK OG ADMINISTRATIV STRUKTUR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den ny struktur i Danske Fysioterapeuter skal evalueres imellem RM 2004 og RM 2006 og hovedbestyrelsen foretager denne evalueringen i forløbet af implementeringen af den ny struktur. Hovedbestyrelsen skal i august 2006 bl.a. drøfte: Vurderingen af forløbet med implementering af ny struktur Opfyldelse af de 6 hovedformål i den ny struktur (side 3) skal være succeskriterier for strukturen i evalueringen Fordele og ulemper i den ny struktur Næstformandens rolle i den nye regionale struktur Om varetagelse af henholdsvis de regionale og de centrale funktioner og opgaver foregår så optimalt som muligt og at hovedbestyrelsen tilgodeser anvendelse af bestående ressourcer ved opgavevaretagelsen. Forslag til nødvendige justeringer af den ny struktur bl.a. i vedtægterne for organisationen til fremsættelse på RM 2006 Andre emner

8 RM/22-23/10/ TIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF NY POLITISK OG ADMINISTRATIV STRUKTUR oktober 2004 På repræsentantskabsmødet valg af hovedbestyrelse efter tidligere regler for en periode på 2 år. Som en overgangsordning sidder de enkelte HB-medlemmer i to år uanset evt. manglende genvalg til regionsbestyrelse og repræsentantskab. 1. januar 2005 Ny struktur implementeres overgangsfase start Januar/februar 2005 September 2005 November 2005 Generalforsamlinger i kredsene Generalforsamlinger i de nye regioner med forelæggelse af ny struktur, inkl. valg af regionsbestyrelser Regionsmøder med præsentation af kandidater efterfulgt af urafstemning i regionerne til regionsformand December 2005 Orientering til fraktioner/ fagfora/faggrupper om udpegning af kandidater til repræsentantskabsvalget i marts januar 2006 Nye regionsformænd tiltræder Nye regionsbestyrelser konstituerer sig og træffer beslutninger vedrørende nye regionskontorer og administrativt personale Senest 1. marts 2006 Besked til Danske Fysioterapeuter om kandidater til repræsentantskabsvalg fra regionsbestyrelserne og fra fraktioner/ fagfora/faggrupper Marts 2006 Oktober/November 2006 Valg af repræsentantskab jfr. ny sammensætning Repræsentantskabsmøde 2006 Der bliver udarbejdet en manual fra Danske Fysioterapeuters sekretariat med en praktisk køreplan til alle nuværende kredse for overgangsordninger, valghandlinger osv. med svar på de praktiske spørgsmål, som kredsene skal tage højde for. 7 - ØKONOMI I FORSLAGET Hovedbestyrelsens udgangspunkt har været, at den ny strukturmodel ikke skal vedtages med det overordnede formål, at der skal spares økonomi for Danske Fysioterapeuter, men at de midler som repræsentantskabet har stillet til rådighed for kredsvirksomheden hidtil skal stilles til rådighed for den ny regionale struktur og anvendes rationelt og til størst gavn for medlemmerne.

9 RM/22-23/10/ År 2005 vil være et overgangsår imellem den hidtidige og nuværende kredsstruktur og den struktur som repræsentantskabet har vedtaget for regionerne. Denne overgangsordning ses i rammebudgettet for kredsenes/regionernes funktioner (rammebudgettet er udbygget med en række fodnoter til forklaring på de enkelte poster): 2005 Regional virksomhed med central administration Rammebudget 2005 Kredsbestyrelseskonference Kursus for kredsbestyrelses medlemmer 6 0 Kredssekretæruddannelse Kredsformandsmøder Honorar regionsformænd 9 0 Driftstilskud kredse Løn-pension kredssekretærer Lønsumsafgift/sociale bidrag IT anskaffelse/vedligeholdelse Uddannelsespulje til forhandlingskompetence Øvrige kredsomkostninger Kredsvirksomhed i alt År 2006 vil være et yderligere overgangsår til regionalstruktur til erstatning for den hidtidige kredsstruktur. Dog vil der fra være valgt regionsformænd og regionsbestyrelser, og der vil være søgt tilrettet til den ny strukturs regionale kontorer med administrativ bistand. Valget til repræsentantskabet i 2006 vil give den ny sammensætning af repræsentantskabet som skal mødes i oktober/november Først efter repræsentantskabsmødet 2006 vil de valgte regionsformænd indgå i hovedbestyrelsen efter den vedtagne sammensætning. En del af de økonomiske midler som d.d. anvendes til aflønning af de lokale kredssekretærer konverteres i forbindelse med overflytning af opgaverne til en central opnormering til at varetage de ovennævnte opgaver, mens andre midler anvendes til den lokale administrative bistand samt honorar til regionsformanden 5 Kredsbestyrelseskonferencen 2005 foreslås fastholdt til 2 dage i maj 2005 med bl.a. drøftelser af den kommende strukturændring, valg mv. 6 Der vil i 2005 ikke være nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer, derfor ingen økonomi lagt her 7 Der er i forslaget tillagt økonomi til fratrædelsesgodtgørelse til kredssekretærer, til opkvalificering eller de foranstaltninger der vil blive aftalt med TR for kredssekretærerne i f. m. ophør af funktionen 8 Der er tillagt økonomi til ét møde i foråret imellem kredsformænd og hovedbestyrelse set i lyset af tidsplanen for valg til regionerne 9 Efter tidsplanen tiltræder regionsformændene hvorfor der ikke i 2005 er økonomi på denne post 10 Driftstilskud til kredse fremskrives til at dække sædvanlige udgifter i kredsene samt overgangsaktiviteter til regioner 11 Afvikling af kredssekretærfunktionerne vil foregå jfr. de vilkår kredssekretærerne er omfattet af i deres overenskomst med fratræden pr Al nuværende inventar herunder IT udstyr på kredskontorerne tilhører Danske Fysioterapeuter og vil ved nedlæggelse af kredskontorer blive overført til organisationen og efterfølgende lagt i relevant omfang til regionerne

10 RM/22-23/10/ Regional virksomhed med central administration Rammebudget 2006 Regionsbestyrelseskonference Kurser for regionale bestyrelses medlemmer Regionsformandsmøde med hovedbestyrelse Honorar regionsformænd Driftstilskud regioner (lokal administrativ bistand/husleje/møder/generalforsamling /mv.) (forslag 1 og 2) Løn, m.v. (centralt) IT anskaffelse/vedligeholdelse regionalt Kreds Færøerne Udvidelse af hovedbestyrelsen med 2 medlemmer 19 0 Udvidelse af repræsentantskabet med repræsentanter Regional virksomhed i alt Efter vedtagelse af det samlede forslag til ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter tilkendegav hovedbestyrelsen, at de lokale aktører, såsom tillidsrepræsentanter, kommunale netværksansvarlige, praktiserendes kontaktpersoner og ledere inddrages i arbejdet med at etablere lokale netværk. 13 Som erstatning for de nuværende kredskonferencer afholdes hvert år en tilsvarende konference på 2 dage for alle (ca. 70) medlemmer af regionsbestyrelserne (samt HB medlemmer inkl. formand/næstformand) 14 Sv.t. de nuværende introduktionskurser for nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer vil nyvalgte regionsbestyrelsesmedlemmer inviteres til introduktionskursus. Disse kan efterfølgende under budgetpost for organisationskurser udbygges med flere emner 15 Der afsættes midler til to møder mellem den siddende hovedbestyrelse og regionsformændene til drøftelse af fagpolitik, aktuelle problemstillinger, praktisk overgang til regionsstruktur osv. 16 Der er i beløbet indregnet regionsbestyrelsesmøder, regionale faglige møder, generalforsamling, timer til administrativ bistand, og et beløb til husleje med kontorfællesskab i Sundhedskartellet. Driftstilskuddet fordeles til regionerne sv.t. retningslinier for nuværende kredsmidler afhængig af antallet af medlemmer og arbejdspladser i regionen 17 Der beregnes overflytning af de på side 6 anførte opgaver med den her tilhørende normering centralt, ekstra m2, kompetenceudvikling, inventar osv. Udfra rundspørge til kredsene om arbejdsomfang af lønforhandlinger vurderes det, at der skal være en normering på 3 konsulenter og 2 administrative medarbejdere for at overføre de tilsvarende opgaver til organisationen centralt 18 Der skal fra fortsat tillægges særskilte udgifter til kredsbestyrelse på Færøerne og drift af kredskontor samt kredssekretærløn samme sted 19 Der vil kun på ét hovedbestyrelsesmøde i 2006 være to yderligere medlemmer dvs. efter repræsentantskabsmødets hovedbestyrelsesvalg. Det vil betyde færre udgifter på posten efter idet de 7 af hovedbestyrelsens 12 medlemmer vil være honorerede og ikke skal have dækket tabt arbejdsfortjeneste til møderne, ikke skal have supplerende honorar for hovedbestyrelsesarbejdet, men have dækket rejseomkostninger mv.

11 RM/22-23/10/ Forslag til beslutning, punkt 4 b: Der var til behandling på repræsentantskabsmødet fremsat 17 forslag til beslutning. Som nævnt under punkt 4 a blev 4 forslag til beslutning behandlet sammen med lovændrings forslag til Danske Fysioterapeuters struktur: nr. 9, 10 og 12 og herefter forslag nr. 11. Derudover blev forslag til beslutning nr. 14 behandlet sammen med forslag til lovændring nr. 1. Herudover blev: 11 forslag vedtaget (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16 og 17) 1 forslag trukket (nr. 15) Forslag nr. 1: Danske Fysioterapeuters værdier, mission og vision. Danske Fysioterapeuters værdier Dokumentation Danske Fysioterapeuter arbejder for at dokumentere professionens faglighed og resultater Indflydelse Danske Fysioterapeuter søger mest mulig indflydelse Igangsætning Danske Fysioterapeuter iværksætter, ser og skaber muligheder Samarbejde Danske Fysioterapeuter samarbejder for at skabe resultater Sammenhæng Danske Fysioterapeuter ser og skaber sammenhæng i indsatsen Danske Fysioterapeuters omdrejningspunkt Du mærker forskellen Danske Fysioterapeuters mission Danske Fysioterapeuter udvikler den fysioterapeutiske profession og styrker samfundets opfattelse af fysioterapis værdi for den enkelte og for helheden. Danske Fysioterapeuter sikrer de bedst mulige vilkår for fysioterapeuter, når det drejer sig om løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, uddannelse og kompetenceudvikling. Danske Fysioterapeuters vision Danske Fysioterapeuter sætter dagsorden for hvordan befolkningen opnår mere sundhed. Danske Fysioterapeuter er den naturlige samarbejdspartner for enhver person, institution eller virksomhed, der arbejder for sundhed. Danske Fysioterapeuter sikrer fysioterapeuter attraktive lønforhold, honorarer og arbejdsvilkår, der afspejler deres betydning for sundheden Forslaget blev sprogligt korrigeret og vedtaget.

12 RM/22-23/10/ Forslag nr. 2: Opprioritering af sundhedspolitisk dokumentation og nøgletal. Der afsættes kr. i henholdsvis 2005 og 2006 til køb, fremskaffelse og bearbejdning af nøgletal med henblik på st styrke den sundhedspolitiske indsats. Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 3: Danske Fysioterapeuters kommunikationspolitik. Princip: Danske Fysioterapeuters kommunikationspolitik skal understøtte arbejdet med at virkeliggøre foreningens vision og sikre, at politikker og handleplaner kan føres ud i livet. Det sker ved at synliggøre over for såvel eksterne som interne interessenter, hvilke mål, handlinger og holdninger Danske Fysioterapeuter og fysioterapeuter har og står for. Danske Fysioterapeuter mener: At organisationen i sin måde at kommunikere på skal være åben, troværdig og relevant. Det betyder, at foreningens kommunikation er dialogskabende og ærlig, at kommunikationen er klar, præcis og saglig og at foreningens synspunkter bliver opfattet som relevante. Derfor arbejder Danske Fysioterapeuter for: At tage initiativer til at sætte den sundheds-, fag- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden i overensstemmelse med foreningens politikker At deltage aktivt og konstruktivt i den løbende sundheds-, fag- og arbejdsmarkedspolitiske debat At sørge for at medlemmer, tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner, kredsbestyrelser, faggrupper, fraktioner m.fl. har den nødvendige information for at kunne deltage i debatten At udvikle og udvide foreningens kontakter til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer At informere om nye faglige landevindinger, forskningsresultater og fysioterapeuters kompetencer i alle relevante sammenhænge og medier. Pressepolitik Danske Fysioterapeuter mener: At foreningen skal være kendt som en attraktiv og tilgængelig kilde for journalister specielt på områderne sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og genoptræning samt løn-, arbejds- og beskæftigelsesvilkår i sundhedssektoren. Derfor arbejder Danske Fysioterapeuter for: At alle ansatte og politikere i organisationen har pligt til at holde sig orienteret om forhold, der er væsentlige for Danske Fysioterapeuter og kan have interesse for medierne, samt at vurdere formidlingsaspektet i de opgaver, som løses At alle ansatte har ret og pligt til at udtale sig til medierne om faglige, faktuelle forhold på deres eget ansvarsområde, mens alle henvendelser om spørgsmål af politisk karakter henvises til Danske Fysioterapeuters formand eller næstformand

13 RM/22-23/10/ At alle ansatte har pligt til at orientere nærmeste forsatte og kommunikationsafdelingen om henvendelser fra pressen At informationschefen har ansvaret for at etablere et tæt netværk til medierne og sikre, at alle større projekter og politiske beslutninger ledsages af en kommunikationsstrategi At informationschefen i samarbejde med den politiske ledelse sørger for, at der til alle tider bliver udøvet en aktiv, sammenhængende, strategisk informationsindsats. Egne medier Danske Fysioterapeuter mener: At forudsætningen for at bevare og udvikle et aktivt medlemsdemokrati, at give faglig og fagpolitisk service af høj kvalitet samt at sikre viden og debat om foreningens politik og fagets udvikling er, at foreningen udgiver en række forskellige medier og produktioner, primært målrettet interne medlemsgrupper. Alle medier og produktioner skal have en klar redaktionel målsætning og målgruppe, ligesom der i så stort omfang som muligt tilstræbes computermedieret kommunikation. Alle medier indgår i foreningens overordnede kommunikationsstrategi. Derfor udgiver Danske Fysioterapeuter bl.a: Fagbladet Fysioterapeuten, målrettet samtlige medlemmer af foreningen. Fagbladet skal skabe identitet og styrker medlemmernes tilhørsforhold til foreningen, formidle Danske Fysioterapeuter værdier og mål samt afspejle, debattere og perspektivere den faglige og politiske udvikling i og omkring foreningen, medlemmerne og fysioterapifaget Portalen Fysio.dk, fælles elektronisk indgang til information og service for samtlige medlemmer af foreningen. Portalen formidler løbende nyheder, fakta om løn- og ansættelsesvilkår, brancheforhold, kompetenceudvikling m.v. samt giver døgnet rundt adgang til en række online serviceydelser. Portalen rummer endvidere en række selvstændige hjemmesider, målrettet udvalgte medlemsgrupper Portalen Ffy.dk, elektronisk platform som formidler videnskabelige artikler og nyheder om forskning samt giver adgang til videnskabelige afhandlinger, fakta om forskningsmetoder m.v. samt selvstændig hjemmeside om måleredskaber Elektroniske nyhedsbreve målrettet udvalgte medlemsgrupper med forskellig tillidshverv, overenskomst- eller brancheforhold, faglig- og fagpolitisk interesser. Nyhedsbrevene udkommer med forskellige intervaller afhængig af aktualitet og målgruppens størrelse og interesse Faglige pjecer, debatoplæg, rapporter, cd-romer, håndbøger m.v. Forslaget blev vedtaget med bemyndigelse til hovedbestyrelsen om at foretage konsekvensrettelser i forhold til vedtagne regionale struktur for Danske Fysioterapeuter.

14 RM/22-23/10/ Forslag nr. 4: Danske Fysioterapeuters politik for medlemsservice. Princip: Danske Fysioterapeuter leverer service af høj kvalitet til medlemmerne. Kerneområderne for medlemsservicen er fysioterapeuters løn-, honorar- og arbejdsvilkår samt medlemmernes faglige og uddannelsesmæssige interesser. Danske Fysioterapeuter mener: At alt rådgivning og bistand skal være nærværende, kompetent og troværdig og altid have medlemmet i centrum. Det skal være let og hurtigt for det enkelte medlem at få og modtage service, hvad enten det drejer sig om personlig rådgivning eller elektronisk service, eksempelvis via foreningens hjemmesider. Derfor arbejder Danske Fysioterapeuter for: At der konstant sker en udvikling i omfanget og kvaliteten af serviceydelser inden for kerneområderne, som tilbydes medlemmerne At foreningens ansatte er servicemindede og kompetente på deres arbejdsfelter og hele tiden er opdaterede med relevant ny viden At organisationen er så gennemsigtig og ubureaukratisk som muligt, og det er let at komme i kontakt med ansatte og politikere såvel personligt som via telefon og At alt relevant viden i størst muligt omfang gøres umiddelbart tilgængeligt for medlemmerne, primært via foreningens hjemmesider, og at det på flest mulige områder bliver muligt elektronisk at betjene sig selv via hjemmesiderne At der udarbejdes standarder og servicemål, som løbende evalueres, ligesom der med faste intervaller foretages medlemsundersøgelser bl.a. med fokus på medlemsservicen. Forslaget blev vedtaget med bemyndigelse til hovedbestyrelsen om at foretage præcisering af overskriften, så det tydeligt fremgår, hvilke dele af foreningen politikken omhandler. Forslag nr. 5: Revision af målsætninger og handlingsprogrammer i Danske Fysioterapeuter. Hovedbestyrelsen vil inden repræsentantskabsmødet 2006 optage samtlige målsætninger og handlingsprogrammer, som anført i Danske Fysioterapeuters håndbog siderne til en gennemgribende revision. Blandt andet er det hensigten, at alle disse skal have samme disposition, detaljeringsgrad osv. ligesom hovedbestyrelsen vil fremlægge et forslag til, hvorledes optrykningen og udsendelse af disse vil ske til medlemmerne. Forslaget blev vedtaget.

15 RM/22-23/10/ Forslag nr. 6: Danske Fysioterapeuters vision, strategiske mål og fokusområder for tillidsrepræsentantområdet - Morgendagens TR Vision (består af beskrivelsen af en ledestjerne og en idealtilstand) Ledestjerne Tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter har fodfæste spændvidde handlekraft Idealtilstand Tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter søger indflydelse, skaber nyt og handler situationsbestemt med udgangspunkt i arbejdspladsens liv, medlemmernes interesser, fagets udvikling og Danske Fysioterapeuters politik ved at sætte høje realistiske mål og løse opgaverne med overblik og respekt for de mange forskellige holdninger og interesser og fordi de har kompetence samt vilje, mod og lyst til at handle. Strategiske mål 1. Tillidsrepræsentanterne skaber sig en position, hvor de har formel og reel indflydelse og medbestemmelse 2. Tillidsrepræsentanterne er på forkant med og tør påvirke den organisatoriske, ledelsesmæssige og fysioterapeutiske udvikling 3. Tillidsrepræsentanterne har kompetence, vilje, mod og lyst til at afdække potentielle handlemuligheder og føre dem ud i livet, så de passer til den konkrete situation 4. Tillidsrepræsentanterne handler med udgangspunkt i arbejdspladsens liv, medlemmernes interesser, fagets udvikling og Danske Fysioterapeuters politik 5. Tillidsrepræsentanterne er i stand til at sætte høje realistiske mål og løse opgaverne med overblik og respekt for de mange forskellige holdninger og interesser. Fokus-områder Uddannelse & udvikling Ved uddannelse forstår vi formaliseret uddannelse, der typisk foregår uden for arbejdspladsen. F.eks. grund-, efter- og videreuddannelse. Ved udvikling forstår vi læring i forbindelse med jobbet, anden uddannelse, selvstudie og erfaringsudveksling. Skal tilrettelægges og gennemføres, så det sikres: at TR opnår den faglige, sociale og personlige kompetence, der er nødvendig for, at de kan leve op til de krav og forventninger, der stilles til dem at uddannelse og udvikling sker i en fagpolitisk ramme med hvad det måtte betyde for deltagere, indhold og metoder at TR gennemfører en grunduddannelse og efterfølgende får tilbud om supplerende uddannelse og udvikling

16 RM/22-23/10/ Vilkår Ved ordentlige vilkår forstår vi en afklaret placering i forhold til struktur, ansvar og kompetence samt arbejdsbetingelser og løn, der svarer til de konkrete forhold. Skal etableres/forhandles, så det sikres: at TR har afklarede strukturelle forhold samt kender sit ansvar og sin kompetence i forhold til opgaverne at TR har arbejdsbetingelser og en løn, der svarer til de konkrete opgaver at rollen som TR er anerkendt og bruges aktivt af medlemmerne, Danske Fysioterapeuter og ledelsen Støtte Ved støtte forstår vi information, oplysning, råd og vejledning. Skal iværksættes, så det sikres: at TR har en enkel, let og kendt adgang til relevant information og sparring at denne information og sparring er til rådighed og af en sådan kvalitet, at den kan anvendes i løsning af de konkrete opgaver Kollegialt samspil Ved samspil forstår vi muligheden for at indgå i netværk og samarbejde med andre tillidsvalgte på arbejdspladsen. Skal etableres, så det sikres at: TR har mulighed for at indgå i mono- og tværfaglige netværk bestående af andre tillidsvalgte disse netværk er både lokale og centrale TR suppleant hver TR skal have en suppleant suppleanterne skal have muligheder for at kunne indgå i et kvalificeret samspil med TR Forklaringer til idealtilstanden: Tillidsrepræsentanter TR s rolle og opgaver er beskrevet i overenskomsten (TR-aftalen) samt i Danske Fysioterapeuters love og vedtægter. TR i Danske Fysioterapeuter handler med udgangspunkt i disse rammer, og visionen for TR skal derfor ses i lyset af disse. Skaber nyt Betyder at TR foruden at arbejde med at få beslutninger implementeret og udviklet på arbejdspladsen også tør komme med forslag til forbedringer, uden at resultatet i forvejen er 100% kendt. Handler situationsbestemt Med det formål at få størst mulig indflydelse på beslutninger og processer vurderer TR den optimale handling i hver enkelt situation. Det kræver timing og tæft, da der i hvert enkelt tilfælde skal besluttes hvordan og i hvilket omfang, der skal handles.

17 RM/22-23/10/ Arbejdspladsens liv Dækker de forhold, der præger den enkelte arbejdsplads f.eks. kultur (erfaringer og traditioner), de overenskomstmæssige rammer, opgaven, ledelsesstil samt hvilken arbejdsplads, det i øvrigt er. Respekt for de mange forskellige holdninger og interesser TR rummer og tager hensyn til mange forskellige personer og deres holdninger. Både medlemmer, samarbejdspartnere, ledere og politikere. TR håndterer forskellige interesser og løser opgaverne på differentieret niveau. Kompetence Omfatter her både hvad TR evner (kan og har lært), og hvad TR har ret til (i følge overenskomsten og for Danske Fysioterapeuter). Det betyder, at TR har vide rammer for, hvad de må f.eks. via overenskomsten og mandater fra Danske Fysioterapeuter, og at de uddannelsesmæssigt og på anden måde er klædt på til at udfylde dem. Plan for udarbejdelse af Handlingsprogram Et egentligt handlingsprogram bliver udarbejdet ved at beskrive handlingerne set i forhold til både fokus-områderne og de enkelte strategiske mål. Udarbejdningen starter, når vision og strategi er godkendt på repræsentantskabsmødet Handlingerne skal iværksættes hurtigst muligt inden for de eksisterende kommissorier og rammer. Hvis rammerne ikke rækker bringes forslag op i hovedbestyrelsen eller repræsentantskabet Sekretariatet er over for hovedbestyrelsen ansvarlig for, at der indenfor alle områder, hvor det er relevant udarbejdes konkrete handlingsplaner som opfølgning på visionen og de strategiske mål. Alle foreningens aktiviteter i forhold til TR-området skal desuden fremover tager udgangspunkt i denne vision, de strategiske mål og fokusområderne. Dette skal ske efter sparring med relevante udvalg og råd. Økonomi Der er i budgettet afsat økonomi på kr. pr. år (2005 og 2006) til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med implementeringen af visionen/strategien. Det kunne f.eks. omfatte 1 ekstra temadag for TR (ca kr.), TR-rådets deltagelse på regionale møder fordelt over to år (ca for 8 kredsbesøg) evt. suppleret med udarbejdelse af særligt informationsmateriale, deltagelse på andre temadage efter behov e.l. Sekretariatet fastlægger i samråd med TR-rådet de mere konkrete initiativer. Forslaget blev vedtaget.

18 RM/22-23/10/ Forslag nr. 7: Danske Fysioterapeuters lederpolitik. Princip: Danske Fysioterapeuter ser nødvendigheden af, at samarbejdet med ledende fysioterapeuter udvikles, så alle er og forbliver aktive medlemmer, ligesom rekruttering af nye ledere prioriteres. Dette i såvel den primære som i den sekundære sundhedssektor. Den gensidige dialog er nøgleordet med henblik på at styrke professionen på alle niveauer i det samlede sundhedsvæsen. Dette under iagttagelse af den betydelige rolle og indflydelse, som ledende fysioterapeuter har på fordeling af ressourcer og prioritering af opgaver. Ledende fysioterapeuter spiller også en stor rolle i forhold til øvrige fysioterapeuters arbejdsvilkår i kraft af den daglige personaleledelse, herunder udvikling af fysioterapeuternes personlige og faglige kompetencer. Danske Fysioterapeuter vil til enhver tid arbejde for, at ledernes løn- og ansættelsesvilkår - som minimum - svarer til vilkår for øvrige faggrupper på samme stillingsniveau. Danske Fysioterapeuter mener: At lederne er vigtige strategiske samarbejdspartnere i bestræbelserne på at styrke professionen på alle niveauer i det samlede sundhedsvæsen, herunder at kunne præge og kvalificere den sundhedspolitiske debat. At lederne er centralt placeret i forhold til: At lede omstillings- og forandringsprocesser At sikre kompetenceudvikling, således at personalet kan leve op til omverdenens krav og forventninger At sikre attraktive arbejdspladser gennem gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø At formidle mål, prioriteringer og serviceniveau over for personale og borgere At optimere anvendelsen af ressourcer At sikre udviklingen af professionen At lede flere faggrupper i sundhedsvæsenet Derfor arbejder Danske Fysioterapeuter for: At lederne opfatter Danske Fysioterapeuter som en vedkommende organisation, der varetager deres behov på en kompetent, saglig og uvildig måde At der på lederområdet aftales de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår samt opnås et godt arbejdsmiljø At lederne kan løfte kompleksiteten i lederrollen, og at de har mulighed for at kvalificere sig ledelsesmæssigt At lederne har lyst, mod og kompetence til at påtage sig lederopgaverne At motivere flere fysioterapeuter til at søge lederstillinger At lederne kender Danske Fysioterapeuters politiske målsætninger og holdning til aktuelle spørgsmål indenfor bl.a. sundhedspolitik, uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik At lederne får optimal information.

19 RM/22-23/10/ Økonomi: Der er i budgettet for 2005 og 2006 afsat økonomi til fortsættelse af lederstrategien / gennemførelse af lederpolitikken. Forslaget blev vedtaget med bemærkninger om, at der til repræsentantskabsmødet 2006 forelægges et mere deltaljeret forslag til Danske Fysioterapeuters lederpolitik. Forslag nr. 8: Indsats over for de kommunalt ansatte fysioterapeuter (kommunale netværksansvarlige). Repræsentantskabet gav mandat til, at hovedbestyrelsen i 2005 vurderer, om projektet skal afsluttes eller fortsætte i nuværende eller revideret form. Dette sker på baggrund af en evaluering, der forelægges hovedbestyrelsen i foråret Økonomi Der er i budgettet afsat økonomi på kr. til en evt. fortsættelse (2005: kr. og 2006: kr.). Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 9: Ny struktur i Danske Fysioterapeuter: Central administration og ingen regionsbestyrelser. Blev behandlet under punkt 4 a forslag til ændringer af Danske Fysioterapeuters love. Forslag nr. 10: Ny struktur i Danske Fysioterapeuter: Ingen regionsbestyrelser. Blev behandlet under punkt 4 a forslag til ændringer af Danske Fysioterapeuters love. Forslag nr. 11: Urafstemning om Danske Fysioterapeuters struktur. Forslaget blev trukket. Forslag nr. 12: Ny struktur i Danske Fysioterapeuter: 5 regioner / repræsentantskab: 62 medlemmer / hovedbestyrelsen: 11 medlemmer (inkl. 1 observatør). Blev behandlet under punkt 4 a forslag til ændringer af Danske Fysioterapeuters love. Forslag nr. 13: Pilotprojekt: Medlemsundersøgelse i region Syddanmark. Bevilling af økonomisk støtte til pilotprojekt: Medlemsundersøgelse Hvordan skabes den bedst mulige platform for den kommende regionsbestyrelse? Mål: Pilotprojekt, der skal give den kommende regionsbestyrelse et arbejdsredskab til at skabe ejerskab for medlemmerne til den nye regionsammenlægning. Formål: At afdække medlemmernes ressourcer, interesser, kompetencer, ønsker og forventninger. At skabe udviklingsmuligheder for den kommende regionsbestyrelse.

20 RM/22-23/10/ At undersøge, hvad der har været godt i de gamle kredse, og hvad man kunne ønske at gøre anderledes i den nye region. Objektgruppe: Ca fysioterapeuter i den kommende region Syddanmark, der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Målgruppe: Nuværende kredsbestyrelser, kommende regionsbestyrelse og dertil eventuelt knyttede udvalg. Tidshorisont: 2 2 ½ måned. Metode: Beskrevet i bilag, der ikke medtages i beslutningsreferatet. Økonomi: Kr Beskrevet i bilag, der ikke medtages i beslutningsreferatet. Perspektiv: Undersøgelsesmetoden kan direkte overføres / bruges i samtlige nye regioner. Undersøgelsen forventes udført i samarbejde med konsulentfirmaet LSP Resolve. Forslaget blev vedtaget med sproglig korrektion efter tilkendegivelse om, at projektet gennemføres i samarbejde med hovedbestyrelsen. Dette med henblik på at projektet designes, så resultaterne af projektet i størst muligt omfang kan overføres til de øvrige regioner. Forslag nr. 14: Nyt navn til Danske Fysioterapeuter - udvalgsarbejde. Blev behandlet under punkt 4 a forslag til ændringer af Danske Fysioterapeuters love. Der nedsættes et udvalg med henblik på at undersøge mulighederne for en navneændring. Udvalget søger eventuel støtte hos sprogkyndige (Dansk Sprognævn) og PRafdelingen eller ekstern PR-virksomhed. Inden for et halvt år udarbejder udvalget et forslag til hovedbestyrelsen som skal fremlægge en indstilling om evt. navneændring til repræsentantskabsmødet i Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 15: Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold. Forslaget blev trukket med opfordring til hovedbestyrelsen om at revision af Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold drøftes, når Danske Fysioterapeuters regionale struktur er implementeret og overenskomstforhandlinger (OK 05) er færdigforhandlet.

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2008 blev afholdt således: Tid: Fredag den 7. og lørdag

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Indhold: 1. Navn og formål 2. Medlemmer 3. Organisering 4. De lokale sektioner 5. Landsudvalget 6. Landsmøde 7. Økonomi

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING Lett Advokatfirma Adv. Michael Skovgaard J.nr. 273782-SMO VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FORENING Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er TRANSPORTØKONOMISK

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2014

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2014 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2014 Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2014 blev afholdt således: Tid: Fredag den 14. og lørdag den 15. november 2014. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012)

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) 1. Mødeindkaldelse og dagsorden 1.1 Ordinære PLO-regionale møder PLO- Syddanmark fastlægger

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening

Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening Vegtægter for: Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening lørdag den 30. april 2016 Vedtægterne er vedtaget ved den stiftende generalforsamling lørdag d. 30. april 2016. Navn og afgrænsning 1. Netværkets

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere