Strategi og handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og handleplan"

Transkript

1 Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1

2 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk Sygeplejeråds vision: Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. På denne baggrund er DSR Kreds Midtjyllands strategi og handleplan for tillidsrepræsentanter vedtaget i foråret Det fremgår af udviklingsretningen, at tillidsrepræsentanten er medlemmernes primære indgang til organisationen og den mest arbejdspladsnære politiker i Dansk Sygeplejeråd. Dialog mellem alle led i organisationen er af afgørende betydning for udviklingen og sammenhængskraften i Dansk Sygeplejeråd. Tillidsrepræ- sentanten har en nøglerolle i at sætte dialogen om sygepleje og sundhedspolitik på dagsordenen i dagligdagen og i MED-systemet; ligesom tillidsrepræsentanten har en nøglerolle i dialogen mellem alle led i Dansk Sygeplejeråd. DSR, Kreds Midtjylland vil løbende udvikle og evaluere TR-strategien og handleplanen, så den giver optimale vilkår for arbejdet for og samarbejdet med vores tillidsrepræsentanter. I denne folder er afsnit om strategi markeret med beige; handleplanen med de konkrete tilbud til kredsens tillidsrepræsentanter er markeret med rødt. 2. Sammenhæng og nærvær i organisationen Et vigtigt tema er, hvordan der kan skabes sammenhæng og nærvær i hele organisation. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og kreds befinder sig forskellige steder i organisationen. De forskellige perspektiver giver derfor væsentlige fordele i samarbejdet om at skabe sammenhæng og fælles forståelse for nødvendige aktiviteter. Det er helt centralt at vælge arbejdsformer og samarbejdsformer, der kan understøtte sammenhæng og nærhed, således at tillidsrepræsentanterne understøttes i samarbejdet på arbejdspladserne med de sygeplejefaglige ledere og i samarbejdet med sikkerhedsrepræsentanterne. For at styrke samspillet mellem det politiske og det faglige system og de tillidsvalgte drøftes logistik, planlægning og afvikling af møder mellem næstformænd og det kommunale henholdsvis regionale team i kredsen. 2

3 Strategien er fortsat, at formandsgruppen og faglige sekretærer arbejder på at skabe sammenhæng i organisationen og mulighed for, at politik kan gro nedefra. Dermed bliver der løbende sparring, videndeling, idéudveksling og -udvikling i samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter/fællestillidsrepræsentanter, formandsgruppe og de faglige sekretærer. Ønsket er en dialog på tværs af arbejdspladser og sektorer. Det forventes, at tillidsrepræsentanter har en god dialog med medlemmerne, henter inspiration og videregiver medlemmernes input til kredsen/faglige sekretærer samt formidler Dansk Sygeplejeråds holdninger og politikker til medlemmerne. Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter på tværs af arbejdspladser og sektorer skal udvikles for at sikre gensidig udveksling af ideer, viden, strategier og resultater. Netværksdannelsen kan være på baggrund af fælles eller forskellige interesser. Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har i kraft af deres funktion en stor kontaktflade, som de agerer i forhold til. For at skabe resultater kræver det, at tillidsrepræsentanter opbygger gode samarbejdsrelationer med deres interessenter. Herunder forventes det, at tillidsrepræsentanter indgår i et konstruktivt samarbejde med ledelsen, hvor gensidige forventninger afklares. Tilsvarende forventes, at tillidsrepræsentanter etablerer et samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne. Samarbejdsformerne mellem medlemmer, det lokale TR/FTR-niveau og kredsen skal hele tiden udvikles for at sikre sammenhæng og gennemslagskraft i organisationen. Deltagelse på kredsbestyrelsesmøder og deltagelse i ad hoc grupper er TR ernes muligheder for at indgå i dialog med kredsbestyrelsen. Der skal derfor være fokus på ideer, forslag og initiativer, der medvirker til at understøtte denne udvikling. Det er vigtigt at få synliggjort den politiske indsats gerne suppleret med eksempler, så tillidsrepræsentanterne kan hente inspiration og argumentation f.eks. på en DSR-lokal blog. En fremtidsstrategi kan være udvikling af netbaserede netværk, som kan fungere som et debatforum. Der skal derfor udarbejdes en kommunikationsstrategi for, hvordan man skaber sammenhæng mellem kredsen og FTR/TR om de politiske budskaber og satsningsområder. Denne holdning afspejles også i kredsens budgetlægning, hvor TR-området i en afvejning med kredsens øvrige aktiviteter indgår som et centralt område i de samlede aktiviteter. 3

4 3. Rekruttering og fastholdelse af tillidsrepræsentanter For at medvirke til, at Dansk Sygeplejeråd er handlekraftig og synlig og for at sikre, at medlemmerne er velinformerede, er det en del af strategien, at der er tillidsrepræsentanter på alle områder. En målsætning er derfor at få etableret det nødvendige antal tillidsrepræsentant-valgområder, der understøtter dette, og at der tillidsrepræsentanter i alle valgområder. Det kan være en fordel for enligtsiddende tillidsrepræsentanter at have kontakt med et TR-kollegium. For at fastholde tillidsrepræsentanterne er det vigtigt, at der er gode vilkår for arbejdet. Kredsen understøtter derfor, at der bliver indgået vilkårsaftaler for den enkelte tillidsrepræsentants virke. Et tilbud om temadage og seminarer med politisk, organisatorisk og fagrelateret indhold kan også være motiverende for at vælge at forblive som lokal tillidsrepræsentant. Fastholdelse af tillidsrepræsentanter skal derfor ses i sammenhæng med kompetenceudvikling og netværksdannelse. 4. Samlet introduktionsprogram Der er i Dansk Sygeplejeråd udarbejdet et fælles program for introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter. Introduktionsperioden skal ses som et element i den samlede grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. Perioden starter således med godkendelsen af den nyvalgte tillidsrepræsentant (Arbejdsgiver har en formel indsigelsesperiode på 3 uger mod en anmeldt tillidsrepræsentant) og afsluttes med påbegyndelse af grunduddannelsen. Den nyvalgte tillidsrepræsentant bliver introduceret på arbejdspladsen af FTR og i TR- kollegiet. I kredsen er der en en individuel samtale med den faglige sekretær for området med afklaring af forventninger og tilmelding til grunduddannelse. Heri indgår ligeledes drøftelser om handleplan for rekruttering og fastholdelse. Det er Dansk Sygeplejeråds mål at tilbyde grunduddannelsen til tillidsrepræsentanter inden for det første år efter valget. Der afholdes årligt fire introduktionsmøder i kredsen. Introduktionsdagene indgår som en del af grunduddannelsesforløbet. For at sikre et godt forløb for den nyvalgte tillidsrepræsentant skal der være et gensidigt samarbejde, hvor både fællestillidsrepræsentantens synspunkter og kredsens perspektiv indgår i introduktionen. 4

5 5. Kompetenceudvikling, herunder uddannelse og individuelle tilbud Tillidsrepræsentanter agerer i et sundhedsvæsen, der kontinuerligt forandrer sig og møder derfor i deres hverdag krav om forandringsparathed og evne til hurtig omstilling. Det er derfor en essentiel opgave, at der sker en løbende kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, og at udbuddet af uddannelsesmuligheder tilpasses tidens krav til tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanter skal ikke vide alt, men de skal vide, hvor og hvordan den nødvendige viden kan findes, så tillidsrepræsentanten kan, vil og tør agere i forhold til nye opgaver. Tillidsrepræsentanten skal derfor fortløbende udvikle sine kompetencer i takt med sin egen udvikling i TR-funktionen. Derfor skal der være sammenhæng mellem indhold, formål og målgruppe i udviklingen af uddannelse. Efter endt grunduddannelse tilbyder DSR-C en række organisatoriske uddannelser. Endvidere tilbydes forskellige konceptaktiviteter til TR-kollegierne. Kreds Midtjylland prioriterer derfor den løbende kontakt med fællestillidsrepræsentanter og TR-kollegier højt. Det er et stående tilbud, at formandsgruppen og de faglige sekretærer kan deltage i lokale møder og fyraftensmøder med TR-kollegier/ sygeplejerskerne på arbejdspladsen. Formandsgruppen og de faglige sekretærer deltager i mødeaktiviteter med tillidsrepræsentanterne og indgår i dialog med TR-kollegierne for at støtte disse i deres kompetenceudvikling og for i fællesskab at skabe den relevante politikudvikling. Tillidsrepræsentanterne kan altid kontakte deres faglige sekretær for råd og vejledning. Drøftelserne i TR-kollegierne og den daglige kontakt med tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter danner også baggrund for udviklingen af relevante uddannelsestilbud i kredsen fx temadage, lokale kurser, kvartalsmøder m.m. Samtidig vil det være naturligt, at TR-kollegierne drøfter prioritering af kurser for tillidsrepræsentanter med udgangspunkt i tillidsrepræsentanternes kompetencer og behov samt for at sikre bredde i TR-kollegiets samlede kompetencer. Det er nødvendigt at afdække behovet for kompetenceudvikling i TR-kollegierne. Dette kan ske i et samarbejde mellem fællestillidsrepræsentanterne og kredsen og så udmøntes i, at der i samarbejde mellem fællestillidsrepræsentanten, formandsgruppen og de faglige sekretærer, der er knyttet til de enkelte TR-kollegier, udarbejdes udviklings- og samarbejdsplaner. Fællestillidsrepræsentanter I Kreds Midtjylland er fællestillidsrepræsentanterne centrale medspillere i udviklingen af TRområdet. Det er derfor vigtigt at få en fælles afklaring af forventninger til og fra fællestillidsrepræsentanterne i forhold til deres virksomhed og i forhold til kollegierne. 5

6 Der skal derfor arbejdes på - med afsæt i Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR : at afdække hvilke kompetencer, der er nødvendige og ønskelige hos fællestillidsrepræsentanter, at udarbejde en generel oversigt over samarbejdet mellem fællestillidsrepræsentanter og kreds, at indgå aftale om samarbejde med den enkelte fællestillidsrepræsentant/enligt siddende tillidsrepræsentant. Drøftelse af fællestillidsrepræsentanternes behov for kompetenceudvikling sker på kredsens møder for fællestillidsrepræsentanter, hvor også kredsens politiske overvejelser vedrørende behov for udviklingsretning for TR/FTR synliggøres, således at det samlede tilbud om uddannelse og udvikling giver mening for alle. Der kan for eksempel tilbydes temadage om FTRrollen som leder af et TR-kollegium suppleret med temadage om, hvordan man motiverer, understøtter og underviser kollegiet. 6. Fællestillidsrepræsentanters og tillidsrepræsentanters forhandlingskompetence Forhandling kan opdeles i forhold til mange emneområder eksempelvis lokal forhandling om arbejdstidsforhold, forhandlinger i MED-udvalg om socialt kapitel og personalepolitik samt individuelle og kollektive lønforhandlinger på arbejdsplads- og institutionsniveau. I Kreds Midtjylland udøves Dansk Sygeplejeråds forhandlingsret i forhold til lønfastsættelse og lokal løndannelse af kredsformand og kredsnæstformænd, ansatte i kredsens sekretariat samt fællestillidsrepræsentanter. Kreds Midtjylland arbejder på stadig at udvikle og opkvalificere tillidsrepræsentantområdet også med hensyn til de mangesidede forhandlingsopgaver tillidsrepræsentanter skal varetage på arbejdspladsen. Kredsen arbejder på at styrke samarbejdet med og uddannelsen af fællestillidsrepræsentanterne, således at samarbejdet om lokale lønforhandlinger for sygeplejerskerne til stadighed kan forstærkes og udbygges. Forhandlingskompetencen kan uddelegeres efter aftale med den enkelte FTR. 6

7 7. Mødestruktur Mødestrukturen skal understøtte og medvirke til at udvikle det strategiske arbejde med TR/FTRområdet. Aktuelt planlægges 10 årlige møder for fællestillidsrepræsentanterne og deres suppleanter i regionen og 8 årlige møder for fællestillidsrepræsentanter i kommunerne. I forhold til tillidsrepræsentanter for sundhedsplejerskerne er der planlagt 2 årlige møder. I forhold til primærområdet har der været overvejelser om at samle de lokale tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i mindre grupper for at styrke dialog og netværksdannelse. Det må overvejes, om der er andre grupper, der særskilt skal holdes møde med fx TR fra forskellige specialafdelinger, TR med fælles funktioner som fx visitatorer eller TR fra private institutioner. Ligeledes kan der være værdi i temadage med et politisk og/eller fagligt indhold. 8. Rådighedsmidler til TR-kollegierne Ud over de øvrige midler, som kredsen anvender på TR-området, understøttes TR-kollegierne direkte ved at få tilført et mindre rådighedsbeløb. Der ydes pt et rådighedsbeløb til TR-kollegierne på kr. 100 årligt pr. TR-område til dækning af diverse små fornødenheder efter TR-kollegiets beslutning. Beløbet udbetales efter nærmere administrative retningslinjer. Ved afholdelse af møder på kredskontorerne er der endvidere mulighed for at lave kaffe og te. 7

8 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Tlf: Marienlystvej Silkeborg 8

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere