VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: K ARNOVGROUP.DK

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig bog 4 Gode råd til forfattere 5 Tidsplan 5 Målgruppe 5 Afgrænsning af emnet 5 Titel 6 Ambitionsniveau 6 Citater og Noter 6 Flere forfattere 6 Korrektur 7 Registre og litteraturfortegnelse 7 Bagsidetekst 7 Kontakt til forlaget 7 Skrivevejledning 8 Formidling 8 Sproglig tilretning 8 Retskrivning 9 Citater 9 Årstal 10 Henvisninger 10 Grafiske retningslinjer 11 Generelt 11 Typografi Noter 13 Registre 13 Aflevering af manuskript 13 Forkortelser

3 Velkommen til Karnov Group Vi byder dig velkommen som forfatter hos Karnov Group Denmark A/S, og vil gerne give dig en række praktiske informationer, du kan bruge under skriveprocessen, og som også gerne skulle medvirke til, at salget af dit værk vil gå, som vi forventer. Vi ser frem til samarbejdet. Venlig hilsen Karnov Group A/S 3

4 Fra manuskript til færdig bog 1. Forfatteren afleverer korrekturlæst manuskript i elektronisk form og meget gerne med markering af stikord, hvis stikordsregister skal indgå i bogen. 2. Forlaget foretager en elektronisk stavekontrol af manuskriptet og ensretter forkortelser, henvisninger m.v., jf. oversigten over forkortelser. Vi opfordrer dog til, at ensretning af forkortelser, henvisninger mv. gennemføres inden aflevering af manuskriptet. 3. Forlaget sender manuskriptet til forlagets eksterne samarbejdspartner, der lægger manuskriptet i en Word-skabelon. Efterfølgende sender forlaget print af manuskriptet i skabelon til for fatteren med henblik på markering af eventuelle indholdsmæssige rettelser i teksten samt markering af stikord med speedmarker, hvis dette ikke er gjort ved manuskriptaflevering. 4. Forfatteren returnerer manuskriptet til forlaget og efter indarbejdelse af eventuelle korrekturrettelser samt markering af stikord i den elektroniske version af manuskriptet, sender forlaget manuskriptet til sats og ombrydning. 5. Første og efterfølgende ombrudte korrekturer bliver gennemset af forfatteren og efterfølgende redaktøren. 6. Omslag til bogen sker i samarbejde mellem forfatter og redaktør af forlagets eksterne grafikere. Forfatteren leverer en bagsidetekst til omslaget. 7. Forlagets redaktører fremsender markedsføringstjekliste til forfatteren. Forfatteren udfylder markedsføringstjeklisten og returnerer denne til redaktøren. 8. Salgsteksten bliver udarbejdet på forlaget med udgangspunkt i bogens forord samt bagsidetekst. Forfatteren får salgsteksten til gennemsyn og godkendelse inden teksten bliver brugt til markedsføring af bogen. 9. Når al indhold til bogen er klar til tryk, danner sætteriet registre, som forlaget sender til gennemsyn og godkendelse hos forfatteren. 10. Blåkopi af den trykklare bog bliver kontrolleret af redaktøren og produktionsafdelingen. 11. Rentryk bliver kontrolleret af produktionsafdelingen. 12. Indbinding af bogen sker hos bogbinderen. 13. Færdige bøger bliver leveret på forlagets eksterne lager i Haslev 4

5 Gode råd til forfattere 1. Tidsplan Da et bogprojekt typisk strækker sig over længere tid, er det vigtigt indledningsvis at lægge en fornuftig tidsplan for projektet for at undgå, at tidsplaner overskrides. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at opdele projektet i stadier, f.eks. således at et kapitel planlægges færdiggjort hver anden måned. Hvis forfatteren ønsker det, er der mulighed for på forhånd at planlægge tidspunkter for uformelle statussamtaler med/på forlaget, f.eks. hvert halve år. På disse møder vil der være mulighed for at gøre del-status over projektet, ligesom forfatteren kan stille spørgsmål til forlaget. Mange arbejdsgivere ser positivt på bogprojekter, og det kan derfor overvejes, om det vil være muligt for forfatteren f.eks. at aftale en ugentlig skrivedag el.lign. med sin arbejdsplads. 2. Målgruppe Det er vigtigt, at forfatteren meget tidligt i processen gør sig målgruppen klar i samråd med forlaget. Det bemærkes i den forbindelse, at forlagets målgruppe som udgangspunkt altid vil være advokater, revisorer, dommere, offentligt og privatansatte jurister samt (jura)studerende. Det er endvidere vigtigt at overveje, om bogen er en teoretisk videnskabelig fremstilling, en opslagsbog/håndbog for praktikere eller en lærebog for studerende. Hvis bogen kan tjene som lærebog på en eller flere uddannelser eller kurser, øges salget ofte. Det kan derfor med fordel overvejes, om dette vil være en mulighed, evt. ved at gå i dialog med universitetet m.v. Forlaget bistår gerne med at skabe kontakt til de relevante personer. 3. Afgrænsning af emnet Forfatteren bør meget tidligt i processen overveje emneafgrænsningen, som der med fordel kan redegøres for i forordet, indledningen el.lign. Herved er der mulighed for at afstemme forventninger med læseren, så denne på forhånd er klar over, hvilke emner bogen behandler og fra hvilken vinkel. 2. Det er ofte hensigtsmæssigt i forbindelse med afgrænsningen og ganske tidligt i skriveprocessen at lave udkast til den overordnede struktur med henblik på systematisering af stoffet.m.v. Forlaget bistår gerne med at skabe kontakt til de relevante personer. 5

6 4. Titel Bogens titel bør være kort, præcis og beskrivende for indholdet. Undertitler bør så vidt muligt undgås. Hvis der er tale om et meget specifikt emne, bør titlen være så generel som mulig, uden at det derved sløres, hvad bogen handler om. 5. Ambitionsniveau Karnov Group sigter mod at udgive juridisk faglitteratur af højeste kvalitet, og forfatteren bør derfor på intet område gå på kompromis med ambitionsniveauet. Forlagets kunder er professionelle aktører, og det er derfor vigtigt, at dette haves for øje ved udviklingen af forlagets produkter. 6. Citater og noter I det omfang manuskriptet indeholder citater fra andre værker, bør dette ske med behørig kildeangivelse. Lange citater fra forarbejderne bør generelt undgås, og forarbejderne bør som hovedregel kun citeres med kildeangivelse. Tilsvarende bør domshoveder fra UfR og lign. ikke citeres ordret i manuskriptet, men kan inddrages i naturligt omfang som led i analyse af den pågældende dom m.v. Fodnoter bør som udgangspunkt kun bruges til referencer. 7. Flere forfattere Hvis flere forfattere arbejder sammen om en bog, bør forfatterne tidligt i processen internt afklare centrale spørgsmål omkring skrivestil, herunder aftale hvordan der henvises til litteratur og domme, hvordan og hvor ofte noter bruges. Dette kan med fordel ske i form af udarbejdelse af et kort dokument, hvor dette skitseres, således at det er nemt for alle forfattere at slå op for at sikre korrekte henvisninger m.v. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en del redaktionelt efterarbejde for forfatterne forbundet med at være flere forfattere, da sproget så vidt muligt skal ensrettes, henvisninger kontrolleres osv., således at bogen fremtræder som en samlet fremstilling med et ensartet udtryk. Jo bedre forfatterteamet forbereder sig på denne ensretning i starten af skriveprocessen, jo nemmere bliver forfatternes efterarbejde. 6

7 8. Korrektur Da det er forfatterens ansvar at levere et færdigt manuskript, kan det med fordel overvejes tidligt i processen om der vil være behov for ekstern (bogstav)korrekturlæsning. Forlaget kan være behjælpelig med kontakt til eksterne korrekturlæsere. Ofte vil forfatteren få f.eks. en kollega til at læse korrektur, hvilket samtidig har den fordel, at forfatteren kan få faglige inputs til indholdet i samme forbindelse. 9. Registre og litteraturfortegnelse Det er forfatterens opgave at udarbejde registre. Registre er som regel noget af det sidste, der bliver til i bogens produktionsfase, men det er vigtigt, at forfatteren prioriterer udarbejdelsen af gode registre, som er vigtige for læserne uanset målgruppe. Det er naturligvis muligt at udlicitere arbejdet med registrene, men som regel er det forfatteren selv, der er i stand til at udarbejde de bedste registre, da forfatteren kender emneområdet og bogen bedst. Kun undtagelsesvis kan det aftales, at en bog ikke skal indeholde registre, og dette bør ske efter grundig overvejelse, da registre i næsten alle tilfælde vil være gavnlige for læseren. Litteraturfortegnelsen bør afspejle, at bogen er skrevet på grundlag af den seneste litteratur på området. Navnlig ved efterfølgende udgaver betyder det, at forfatteren bør have opdateringen af litteraturfortegnelsen for øje, således at fortegnelsen opdateres i forhold til nye udgaver af citerede værker m.v. 10. Bagsidetekst Sammen med aflevering af manuskriptet udarbejder forfatteren en bagsidetekst. Bagsideteksten skal indeholde en kort og præcis introduktion til bogen. Det er vigtigt at holde teksten i generelle vendinger og særligt fokusere på, hvordan bogen adskiller sig fra andre bøger på markedet, f.eks. hvis der er tale om den første samlede fremstilling af et emne i dansk ret. Forfatteren bør holde bagsideteksten i objektive vendinger og undgå anprisninger af såvel bogen som forfatteren og dennes arbejdsplads. 11. Kontakt til forlaget Det hænder, at en forfatter ønsker råd undervejs i skriveprocessen. Forlaget står i den forbindelse til rådighed, og har mulighed for at involvere forlagets fagkonsulenter. Konsulenterne har stor forfattererfaring og vil derfor kunne være behjælpelige i en række tilfælde, herunder hvis forfatteren er kørt fast. 7

8 Skrivevejledning Denne vejledning har til formål at gøre den videre produktion af bogen så smidig som mulig efter at forlaget har modtaget manuskriptet fra dig. I det følgende kan du læse de væsentligste retningslinjer for både den formidlingsmæssige og sproglige, såvel som den grafiske og opsætningsmæssige side af en udgivelse. Det er en vigtig del af forlagets målsætning, at bogudgivelserne lever op til en høj standard og selvom hver enkelt udgivelse stiller individuelle krav, er det formålet med disse retningslinjer, at bøger fra Karnov Group fremstår med et fælles højt kvalitetsniveau. Forlagsredaktionen medvirker naturligvis gerne med yderligere råd og vejledning. 1. Formidling 1.1 Sproglig tilretning Lektor Leif Becker, Roskilde Universitet, har i forbindelse med en række foredrag anbefalet nogle enkle retningslinjer. De giver et fingerpeg om, hvordan du kan gøre en tekst let at læse: Undgå Papirklicheerne (hvor man f.eks. bruger skrivelse i stedet for brev eller rette telefonisk henvendelse til i stedet for ringe til ) Vær opmærksom på Passivformerne, hvor agenten, det handlende subjekt, udelades (f.eks. der udformes og underskrives hermed hvem udformer/underskriver?) Pas på Sætningsordene (verbalsubstantiverne), der er så udbredt i dansk og tysk fagsprog (f.eks. Forudsætningen ved årsregnskabs udformningen er brug i stedet udformningen af årsregnskabet forudsætter ) Undgå forvægt (meget lange sætninger, med indskud af mange ledsætninger forrest i sætningen, og hvor hovedsætningen, det egentlige subjekt eller verbet, derfor kommer til sidst eller meget langt henne (nede) i sætningen, akkurat som i denne sætning). Prøv generelt at undgå lange og indviklede sætninger (jo flere klichéer, sammenskrivninger, passivformer, verbalsubstantiver, tunge indledende sætningsled før hovedsætningen og fagsprog som nødvendiggør forklaringer desto længere og mere indviklede sætninger). Selvfølgelig skal ovenstående tages med forbehold. Der er mange faktorer, som bestemmer, om en fagtekst er god eller ej, og de lader sig ikke alle sætte på formel. 8

9 1.2 Retskrivning Specielt hvor et manuskript har flere forfattere, er det vigtigt på forhånd at aftale, hvilke regler I vil anvende. For at sikre, at manuskriptet bliver så læsevenligt og ensartet som muligt, gør vi opmærksom på følgende retskrivningsregler: Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn er normgivende. I tilfælde hvor der er to eller flere tilladte stavemåder (f.eks. ressource eller resurse), er det vigtigt at være konsekvent gennem hele manuskriptet Forkortelser Vær også konsekvent i brugen af forkortelser. Hvor I er flere forfattere tilknyttet et værk, der består af ét eller flere bind, er det vigtigt, at I indbyrdes fastlægger samme brug af forkortelser. Såfremt institutioner, titler, tidsskrifter eller andet ønskes forkortet, præsenteres ordet første gang i sin fulde ordlyd efterfulgt af forkortelsen i parentes, eller der laves en egentlig forkortelsesliste Initialord Dansk Sprognævns notation af initialord bør overholdes, f.eks. skriver man ikke U.S.A. eller F.N., men USA og FN. Der er valgfrihed mellem s eller -s i genitiv ved forkortelser, der kan udtales som rigtige ord, f.eks. UNICEF og Nato. Øvrige initialord (der ikke ender på -s) skal altid have s i genitiv, f.eks. USA s Tegnsætning Anvendelse af kommatering og tegnsætning skal være konsekvent. Generelt om tegnsætning, se Retskrivningsordbogen på Flerleddede egennavne Som hovedregel bruges der stort begyndelsesbogstav i første ord, samt i de mere betydningsfulde ord, som f.eks. Østre Landsret. Starter det flerleddede navn med et kendeord, har du valgfrihed om det skal stå med lille eller stort, f.eks. Det/det Kongelige Teater. Navne på institutioner og firmaer m.v. skrives med stort. 1.3 Citater Citater, f.eks. uddrag af domme, indrykkes i forhold til brødteksten og sættes med en mindre skrift. Korte citater, der indgår direkte i selve argumentationen, placeres i selve teksten og angives med kolon og citationstegn. 9

10 1.4 Årstal Årstal foretrækkes frem for århundreder, dvs tallet frem for det 18. århundrede. Du kan vælge mellem 1750erne og 1750 erne, blot du er konsekvent. 1.5 Henvisninger Domme Vi foretrækker, at domme skrives uden mellemrum, f.eks. U V, da denne syntaks sikrer, at domshenvisninger ikke præsenteres forkert i den trykte bog. Vigtigst er dog, at syntaksen for domshenvisninger er ensartet gennem hele manuskriptet. I sætninger skrives ordene højesterets- og landsretsdom med lille (f.eks. ved højesteretsdom af den ), mens Østre Landsretsdom skrives med stort Love Alle love skrives med lille begyndelsesbogstav. 10

11 2. Grafiske retningslinjer 2.1 Generelt Ifølge forlagsaftalen skal du aflevere et manuskript, som er klar til produktion. Benyt kun gængse tekstbehandlingsprogrammer som Word og lign. (MAC-filer skal være konverteret til DOS-format inden manuskriptet bliver sendt til forlaget). Teksten deles op i passende afsnit gem så vidt muligt hvert kapitel/ hovedafsnit i separate filer. Navngiv hver fil med et let identificerbart navn og eventuelt løbe- eller kapitelnummer. Under arbejdet bør du sikre dig, at filerne også findes i en sikkerhedskopi. Jo færre koder manuskriptet indeholder, desto bedre. Du kan dog benytte sig af tekstbehandlingsprogrammets typografifunktioner til at ensrette manuskriptets forskellige teksttyper. Følgende parametre vælges inden indskrivning: Linjeafstand sættes til 1½ Løs højre margen (dvs. ikke justeret tekst) Brede margener (ideelt venstre 2,5 cm, højre 5 cm, top/bund 3 cm ekskl.sidetal) Indsæt paginering Slå funktionerne Beskyt mod horeunger og automatisk orddeling fra Med mindre andet er aftalt med forlaget gælder følgende: Brug altid tabulatortasten til indrykning, ikke mellemrumstasten. Ettaller og nuller skrives med tal-tasterne, ikke med bogstaverne I og O. Brug ikke dobbelte ordmellemrum i dokumenterne. Undlad at bruge tastaturets bindestreg som tankestreg. Brug i stedet tankestregen, der findes under symboler. 2.2 Typografi Titel Titlen skal være dækkende for indholdet Overskrifter Brug korte og præcise overskrifter og uddyb i stedet overskriftens indhold i starten af afsnittet. Skriv ikke overskrifter med versaler (store bogstaver) og sæt ikke punktum efter en overskrift. 11

12 2.2.3 Underafsnit Begræns så vidt muligt antallet af niveauer, det letter overskueligheden Blanke linjer Du skal bruge en blank linje, hvis der er en tydelig indholdsmæssig forskel fra det foregående afsnit, eller hvis du af anden grund ønsker at markere et ophold. Før overskrifter, samt før og efter opremsninger, indsættes altid en blank linje Indrykninger Ved indrykninger, opremsninger og lignende bruges tabulatorer, ikke mellemrums-tasten. Ved nye afsnit indstilles tabulatoren således, at en indrykning er lig ca. 4 tegn Fremhævninger Fremhævninger kan laves med kursiv eller fed skrift, men ikke med understregning Tabeller Brug tabulatorer ved tabelopstillinger, ikke mellemrumstasten. Brug ikke flere streger end højst nødvendigt (stregerne vil alligevel oftest skulle erstattes). Tekstbehandlings-programmernes tabelfunktion kan også anvendes Illustrationer Da tekstens endelige udformning ændrer sidernes format, skal du ikke afsætte plads til illustrationer i manuskriptet. Det er nok, at du indføjer en bemærkning om, at der det pågældende sted skal indsættes en illustration. Eventuelle tekster til illustrationer kan du med fordel skrive i manuskriptet. Illustrationer sender du i særskilte filer sammen med manuskriptet. Husk at give illustrationerne tydelig nummerering med tilsvarende nummerering i manuskriptet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal indeholde alle overskrifter Litteraturliste Litteraturlisten skal være dækkende og ajourført i forhold til seneste udgaver. 12

13 2.3 Noter Noter markeres med små hævede tal i teksten. Fodnotenumrene kan være fortløbende hele bogen igennem, eller i de mere omfattende bøger starte forfra i hvert nyt kapitel. 2.4 Registre Stikordsregister: Procedure for udarbejdelse af stikordsregister aftales særskilt med forlagets redaktør. Domsregister: Domme sorteres efter udgiver, f.eks. UfR, T:BB, FED, og bliver listet i kronologisk og numerisk rækkefølge. For domme med ensartet syntaks kan forlaget hjælpe med at danne registeret. Lovregister: Lovene placeres i alfabetisk rækkefølge. Ved tvivl om lovens kaldenavn kan vi henvise til registret i Karnovs Lovsamling, hvor disse er anført. 3. Aflevering af manuskript Inden manuskriptet afleveres til forlaget skal du læse både indholds- og bogstavkorrektur, så eventuelle fejl og mangler udryddes. Vi anbefaler, at du får en tredje person til at gennemlæse manuskriptet inden aflevering. Når teksten er klar til at blive afleveret til forlaget, bør du kontrollere, at du har en sikkerhedskopi. 13

14 Forkortelser m.v. Hos Karnov Group bruger vi Retskrivningsordbogens anbefalede regler, jf. Er der flere muligheder (f.eks. ressource eller resurse), vælges kun én mulighed, som efterfølgende anvendes konsekvent. Vær også konsekvent i brugen af forkortelser. Hvor I er flere forfattere tilknyttet et værk, der består af ét eller flere bind, er det vigtigt, at I indbyrdes fastlægger samme brug af forkortelser. I højre kolonne nedenfor står der nogle stavemåder, der ikke er forkerte ifølge Retskrivningsordbogen, men som vi har valgt ikke at anvende. De mest anvendte forkortelser Korrekte Betydning Forkerte/fravalgte alm. art. bkg bl.a. almindelig artikel bekendtgørelse blandt andet ca. cirka ca cirk d.s. cirkulære det samme dvs. det vil sige d.v.s. el. e.l. eller eller lignende euro euro Euro evt. eventuel(t)/eventuelle e.v.t. f. den følgende side f ff. de følgende sider ff if. ifølge iflg. jf. jævnfør jvf. eller jfr. lign. kap. lignende kapitel kr. kroner kr 14

15 Korrekte Betydning Forkerte/fravalgte l lov lbkg lovbekendtgørelse f.eks. for eksempel fx/ f. eks. m.fl. med flere mfl. mia. milliard(er) mill. mio. million(er) mill. m.m. med mere mm. m.v. med videre mv. og lign. og lignende o.lign./o.l. osv. og så videre o.s.v. online on line ell. on-line pct. / % procent pct pga. på grund af p.g.a. pkt. punkt pkt s. side s stk. stykke udg. udgave vedr. vedrørende vedr vejl vejledning Andet Højesteretsdom (med lille), men Østre Landsretsdom og Vestre Landsretsdom med stort Alle love med lille Domme skal skrives uden mellemrum, f.eks. U V, da denne syntaks sikrer, at domshenvisninger ikke præsenteres forkert i den trykte bog. Vigtigst er dog, at syntaksen for domshenvisninger er ensartet gennem hele manuskriptet. 15

16 BAGSIDETEKST En vejledning til vores forfattere Bagsideteksten på din bog spiller en vigtig rolle for markedsføringen af den og dermed kan du få indflydelse på et godt salg. En god og overskuelig bagsidetekst indeholder: Beskrivelse af bogens indhold, evt. i punktform Fremhævelse af særlige problemstillinger, som bogen løser/giver vejledning til Fremhævelse af eventuelle forhold, som gør bogen aktuel netop nu Fremhævelse af eksempler, som har relevans for og vil interessere målgruppen Kort beskrivelse af forfatteren, titel/profession og ansættelsessted, hvis det er relevant På de efterfølgende sider kan du se eksempler på bagsidetekster. MÅLGRUPPER Målgrupperne behøver ikke at blive nævnt direkte (f.eks. advokater, revisorer, rådgivere etc.), med mindre der er en særlig årsag til at fremhæve en målgruppe. Det er bedre at fokusere på bogens indhold målgrupperne bør ud fra din tekst kunne læse, om bogen er relevant. Hvis bogen anvendes til undervisning, er det relevant et sted i teksten at skrive»bogen anvendes i undervisningen i [fag] på [uddannelsessted]«el.lign. INDHOLDSLØSE UDSAGN Undgå tomme anprisninger og betydningsløse udsagn som f.eks.: Bogen er et uundværligt redskab Bogen har et fyldigt indholdsregister Bogen er opdateret Hvis ajourføring er relevant at fremhæve, så skriv f.eks.»bogen er ajourført pr. mm.åååå med [relevante ajourføringer]«el.lign. Det kan være relevant at fremhæve særlige registre. Når den endelige bagsidetekst er godkendt i samarbejde med redaktøren, går vi i marketingafdelingen i gang med at konstruere salgsteksten. DIN VIDEN DANNER GRUNDLAG FOR SALGSTEKSTEN I marketingafdelingen konstruerer vi salgsteksterne til din bog på baggrund af bl.a.: Bagsidetekst Forord Indholdsfortegnelse Derudover baserer vi vores viden på de oplysninger, du giver om bogen i markedsføringstjeklisten, som du vil modtage via fra marketingafdelingen. Vi beder om din godkendelse af salgsteksten. Jo før den endelige bagsidetekst foreligger, jo før kan vi forberede markedsføringen af din bog. Vi bestræber os på at begynde markedsføringen af bogen i forlagets onlinebutik et par uger inden udgivelsen, under»kommende udgivelser«. Hvis du har spørgsmål til markedsføringen af din bog, er du velkommen til at kontakte marketingafdelingen på 16

17 KOMMUNALE AKTIESELSKABER Af Rikke Søgaard Berth og Britt Vonger» Eksempel 1 BAGSIDETEKST TIL BOGEN»KOMMUNALE AKTIESELSKABER«Må en kommune oprette og være eneejer af et aktieselskab, der leverer mad til kommunens institutioner? Kan en kommune købe varer eller tjeneste-ydelser af et kommunalt aktieselskab, uden at kontrakterne skal i udbud? Må en kommune løse administrative opgaver for et kommunalt aktieselskab? Disse og mange andre spørgsmål giver forfatterne svar på i denne bog. Bogen er skrevet til kommunale medarbejdere, hvad enten de er jurister eller har en anden baggrund. Den retter sig også mod advokater og revisorer mv. Bogens opbygning tager udgangspunkt i de forskellige faser, der er i relation til et kommunalt aktieselskab: Først de overvejelser, som kommunen og dens rådgivere bør gøre sig, inden kommunen beslutter at etablere et aktieselskab (kapitel 2), dernæst den praktiske etablering af selskabet (kapitel 3), og derefter driftsfasen først set fra selskabets og dernæst fra kommunens vinkel (kapitel 4 og 5). Endelig beskrives også en eventuel salgsfase (kapitel 6). Bogen indeholder en række eksempler med henblik på at lette forståelsen af de i nogle tilfælde ganske komplicerede problemstillinger. OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Rikke Søgaard Berth er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2002 og er desuden BA i statskundskab (1996) fra Aarhus Universitet. Fra arbejdede Rikke Søgaard Berth i Justitsministeriet, hovedsageligt med EU-ret. Fra 2006 har hun været ansat ved Jonas Bruun, nu Bruun & Hjejle, hvor hun i 2008 blev advokat. Rikke Søgaard Berth arbejder med offentlig ret, navnlig kommunalret, udbudsret og forsyningsvirksomhed samt generelle forvaltningsretlige spørgsmål. Hun rådgiver bl.a. kommuner om anvendelsen af forskellige selskabsformer samt om modeller for kommuners indbyrdes samarbejde og deres samarbejde med private. Ved siden af advokatgerningen er Rikke Søgaard Berth ekstern lektor i fagene EU-ret og Kommunalret på Københavns Universitet. Rikke Søgaard Berth har skrevet artiklen Justitsministeriets prøvelse af lovforslags overensstemmelse med EU-retten til bogen Europæiseringen af dansk ret (2008). OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Britt Vonger er uddannet jurist fra Københavns Universitet i Efter at have arbejdet 1½ år i Energistyrelsen blev hun i 1996 ansat i KL s juridiske kontor med arbejdsområderne kommunalret, udbuds- og konkurrenceret samt forvaltningsret. Fra var Britt Vonger endvidere medlem af Konkurrencerådet. Britt Vonger har siden 2004 indgået i formandskabet for en europæisk arbejdsgruppe vedrørende offentlige tjenesteydelser og udbud. I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen har Britt Vonger været medforfatter på en række temaguider om forskellige juridiske aspekter af kommunalreformen. Britt Vonger var i 2008 medlem af arbejdsgruppen vedrørende Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen. Hun har desuden været udlånt til KL s salgssekretariat i forbindelse med forberedelsen af salget af Kommunekemi A/S og KMD A/S. Britt Vonger har sammen med Jon Iversen skrevet bogen Juridisk risikostyring i kommuner (2007). 17

18 LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Af Peter Herskind og Hans-Henrik Queseth» Eksempel 2 BAGSIDETEKST TIL BOGEN»LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER«Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet loven om ansættelsesbeviser trådte i kraft den 1. juli Loven blev efterfølgende ændret i 2002, og går i sin korthed ud på, at»alle væsentlige vilkår«nu skal fremgå af et ansættelsesbevis ud over de 10 eksakte oplysninger, som indtil 2002-lovens vedtagelse blev opfattet som en udtømmende liste. Der er med loven skabt stor usikkerhed om, hvad der konkret menes med»alle væsentlige vilkår«. Der er hverken i loven, direktivet eller i Beskæftigelsesministeriets vejledning særlig hjælp at hente i forsøget på nærmere at definere»alle væsentlige vilkår«. Forfatterne har tilstræbt at gøre lovkommentaren så detaljeret som muligt og har blandt andet medtaget et resumé af størstedelen af de eksisterende domme og afgørelser inden for området. Retspraksis har dog udviklet sig så voldsomt siden 2. udgave udkom i 2002, at forfatterne i seneste udgave har udvalgt de domme, som kan hjælpe til forståelsen af begrebet»alle væsentlige vilkår«. Senest er loven blevet ændret i februar 2007, som en konsekvens af en Højesteretsdom, der tilsidesatte Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse, hvori godtgørelsesniveauet blev nedsat fra 26 til 13 uger. Hvorledes godtgørelsesniveauet forventes at udvikle sig i de kommende år, kan ikke siges med sikkerhed, men i 3. udgave af bogen forsøges det indkredset, hvilke elementer der indgår i denne nye og friere godtgørelsesfastsættelse. Et andet væsentligt punkt, der har skabt praktisk usikkerhed, er på hvilken måde indhold i personalehåndbøger kan opfylde lovens krav, og på hvilken måde oplysningerne skal fremgå direkte i ansættelses-kontrakten. Også på dette punkt giver bogen en uddybende beskriv-else af, hvorledes samspillet er mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen og anvisninger på, hvorledes man som arbejdsgiver opfylder sin forpligtelse. Bogen indeholder en vis kritik af den usikkerhed og det administrative arbejde, der følger i kølvandet på loven. Hovedpunkterne i loven er bl.a.: Hvilke lønmodtagere er dækket af loven Hvilke oplysninger skal fremgå af ansættelsesbeviset og Hvilken godtgørelse skal arbejdsgiveren betale, såfremt loven ikke overholdes. Bogen er bygget op som en traditionel lovkommentar, der beskriver den danske lov om ansættelsesbeviser, og er skrevet som et opslagsværk. Bogen retter sig mod en bred kreds af brugere. Det vil sige arbejdsgivere, lønmodtagere, organisationer, advokater og rådgivere i øvrigt. OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Peter Herskind (1964) er advokat med møderet for Højesteret, cand.jur. fra 1990 og partner i PRO Erhvervsadvokater. Peter Herskind er specialist i ansættelsesret og rådgiver såvel lønmodtagere som arbejdsgivere i arbejdsretlige sager. Han er skribent for Erhvervsbladet, medlem af Erhvervsbladets Virksomhedsråd, foredragsholder og underviser for kursusudbydere, herunder bl.a. MBCE samt virksomheds- og iværksættervejleder for Væksthus Hovedstadsregionen og foreningen Iværksætterkontaktpunktet. Peter Herskind er forfatter til bøgerne»den gode ansættelseskontrakt«fra 2009 og»på vej til udlandet (udstationering)«fra Hans-Henrik Queseth (1978) er advokat med møderet for Landsret, cand.jur. fra 2002 og advokat i PRO Erhvervsadvokater. Hans-Henrik Queseth har specialiseret sig i ansættelsesret og beskæftiger sig med rådgivning af såvel lønmodtagere som arbejdsgivere i arbejdsretlige sager. Ud over sit daglige virke som advokat afholder han løbende kurser inden for personalejura og har forfattet mange artikler, der er blevet bragt i ErhvervsBladet. 18

19 Oplysningsskema Til brug for udbetaling af dit honorar, der vil blive anvist via Multidata, har vi brug for følgende oplysninger: Personlige data Navn: Privatadresse: CPR nummer: Hvis lønsedlen ønskes tilsendt dit arbejdssted udfyldes også følgende to linjer: Firmanavn: Firmaadresse: Lønkonto, hvortil honoraret ønskes overført Pengeinstituttets - navn: - afdeling: - reg.nr.: - kontonummer: Honoraret betragtes som B-indkomst. Såfremt du ønsker honoraret udbetalt som A-indkomst, skal du oplyse os om dette. 19

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

En bog bliver til...

En bog bliver til... En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Forfatter hos Samfundslitteratur

Forfatter hos Samfundslitteratur Forfatter hos Samfundslitteratur Indhold Velkommen hos Samfundslitteratur 1 Om udgivelsesprocessen 2 Forlagsredaktion 3 Udarbejdelse af manuskriptet 3 Redaktion af det samlede manuskript 3 Omslag og bagsidetekst

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE VELKOMMEN TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INTRODUKTION TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE velkommen til karnov skat & regnskab Introduktion til karnov skat & regnskab indholdsfortegnelse: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere