VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: K ARNOVGROUP.DK

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig bog 4 Gode råd til forfattere 5 Tidsplan 5 Målgruppe 5 Afgrænsning af emnet 5 Titel 6 Ambitionsniveau 6 Citater og Noter 6 Flere forfattere 6 Korrektur 7 Registre og litteraturfortegnelse 7 Bagsidetekst 7 Kontakt til forlaget 7 Skrivevejledning 8 Formidling 8 Sproglig tilretning 8 Retskrivning 9 Citater 9 Årstal 10 Henvisninger 10 Grafiske retningslinjer 11 Generelt 11 Typografi Noter 13 Registre 13 Aflevering af manuskript 13 Forkortelser

3 Velkommen til Karnov Group Vi byder dig velkommen som forfatter hos Karnov Group Denmark A/S, og vil gerne give dig en række praktiske informationer, du kan bruge under skriveprocessen, og som også gerne skulle medvirke til, at salget af dit værk vil gå, som vi forventer. Vi ser frem til samarbejdet. Venlig hilsen Karnov Group A/S 3

4 Fra manuskript til færdig bog 1. Forfatteren afleverer korrekturlæst manuskript i elektronisk form og meget gerne med markering af stikord, hvis stikordsregister skal indgå i bogen. 2. Forlaget foretager en elektronisk stavekontrol af manuskriptet og ensretter forkortelser, henvisninger m.v., jf. oversigten over forkortelser. Vi opfordrer dog til, at ensretning af forkortelser, henvisninger mv. gennemføres inden aflevering af manuskriptet. 3. Forlaget sender manuskriptet til forlagets eksterne samarbejdspartner, der lægger manuskriptet i en Word-skabelon. Efterfølgende sender forlaget print af manuskriptet i skabelon til for fatteren med henblik på markering af eventuelle indholdsmæssige rettelser i teksten samt markering af stikord med speedmarker, hvis dette ikke er gjort ved manuskriptaflevering. 4. Forfatteren returnerer manuskriptet til forlaget og efter indarbejdelse af eventuelle korrekturrettelser samt markering af stikord i den elektroniske version af manuskriptet, sender forlaget manuskriptet til sats og ombrydning. 5. Første og efterfølgende ombrudte korrekturer bliver gennemset af forfatteren og efterfølgende redaktøren. 6. Omslag til bogen sker i samarbejde mellem forfatter og redaktør af forlagets eksterne grafikere. Forfatteren leverer en bagsidetekst til omslaget. 7. Forlagets redaktører fremsender markedsføringstjekliste til forfatteren. Forfatteren udfylder markedsføringstjeklisten og returnerer denne til redaktøren. 8. Salgsteksten bliver udarbejdet på forlaget med udgangspunkt i bogens forord samt bagsidetekst. Forfatteren får salgsteksten til gennemsyn og godkendelse inden teksten bliver brugt til markedsføring af bogen. 9. Når al indhold til bogen er klar til tryk, danner sætteriet registre, som forlaget sender til gennemsyn og godkendelse hos forfatteren. 10. Blåkopi af den trykklare bog bliver kontrolleret af redaktøren og produktionsafdelingen. 11. Rentryk bliver kontrolleret af produktionsafdelingen. 12. Indbinding af bogen sker hos bogbinderen. 13. Færdige bøger bliver leveret på forlagets eksterne lager i Haslev 4

5 Gode råd til forfattere 1. Tidsplan Da et bogprojekt typisk strækker sig over længere tid, er det vigtigt indledningsvis at lægge en fornuftig tidsplan for projektet for at undgå, at tidsplaner overskrides. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at opdele projektet i stadier, f.eks. således at et kapitel planlægges færdiggjort hver anden måned. Hvis forfatteren ønsker det, er der mulighed for på forhånd at planlægge tidspunkter for uformelle statussamtaler med/på forlaget, f.eks. hvert halve år. På disse møder vil der være mulighed for at gøre del-status over projektet, ligesom forfatteren kan stille spørgsmål til forlaget. Mange arbejdsgivere ser positivt på bogprojekter, og det kan derfor overvejes, om det vil være muligt for forfatteren f.eks. at aftale en ugentlig skrivedag el.lign. med sin arbejdsplads. 2. Målgruppe Det er vigtigt, at forfatteren meget tidligt i processen gør sig målgruppen klar i samråd med forlaget. Det bemærkes i den forbindelse, at forlagets målgruppe som udgangspunkt altid vil være advokater, revisorer, dommere, offentligt og privatansatte jurister samt (jura)studerende. Det er endvidere vigtigt at overveje, om bogen er en teoretisk videnskabelig fremstilling, en opslagsbog/håndbog for praktikere eller en lærebog for studerende. Hvis bogen kan tjene som lærebog på en eller flere uddannelser eller kurser, øges salget ofte. Det kan derfor med fordel overvejes, om dette vil være en mulighed, evt. ved at gå i dialog med universitetet m.v. Forlaget bistår gerne med at skabe kontakt til de relevante personer. 3. Afgrænsning af emnet Forfatteren bør meget tidligt i processen overveje emneafgrænsningen, som der med fordel kan redegøres for i forordet, indledningen el.lign. Herved er der mulighed for at afstemme forventninger med læseren, så denne på forhånd er klar over, hvilke emner bogen behandler og fra hvilken vinkel. 2. Det er ofte hensigtsmæssigt i forbindelse med afgrænsningen og ganske tidligt i skriveprocessen at lave udkast til den overordnede struktur med henblik på systematisering af stoffet.m.v. Forlaget bistår gerne med at skabe kontakt til de relevante personer. 5

6 4. Titel Bogens titel bør være kort, præcis og beskrivende for indholdet. Undertitler bør så vidt muligt undgås. Hvis der er tale om et meget specifikt emne, bør titlen være så generel som mulig, uden at det derved sløres, hvad bogen handler om. 5. Ambitionsniveau Karnov Group sigter mod at udgive juridisk faglitteratur af højeste kvalitet, og forfatteren bør derfor på intet område gå på kompromis med ambitionsniveauet. Forlagets kunder er professionelle aktører, og det er derfor vigtigt, at dette haves for øje ved udviklingen af forlagets produkter. 6. Citater og noter I det omfang manuskriptet indeholder citater fra andre værker, bør dette ske med behørig kildeangivelse. Lange citater fra forarbejderne bør generelt undgås, og forarbejderne bør som hovedregel kun citeres med kildeangivelse. Tilsvarende bør domshoveder fra UfR og lign. ikke citeres ordret i manuskriptet, men kan inddrages i naturligt omfang som led i analyse af den pågældende dom m.v. Fodnoter bør som udgangspunkt kun bruges til referencer. 7. Flere forfattere Hvis flere forfattere arbejder sammen om en bog, bør forfatterne tidligt i processen internt afklare centrale spørgsmål omkring skrivestil, herunder aftale hvordan der henvises til litteratur og domme, hvordan og hvor ofte noter bruges. Dette kan med fordel ske i form af udarbejdelse af et kort dokument, hvor dette skitseres, således at det er nemt for alle forfattere at slå op for at sikre korrekte henvisninger m.v. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en del redaktionelt efterarbejde for forfatterne forbundet med at være flere forfattere, da sproget så vidt muligt skal ensrettes, henvisninger kontrolleres osv., således at bogen fremtræder som en samlet fremstilling med et ensartet udtryk. Jo bedre forfatterteamet forbereder sig på denne ensretning i starten af skriveprocessen, jo nemmere bliver forfatternes efterarbejde. 6

7 8. Korrektur Da det er forfatterens ansvar at levere et færdigt manuskript, kan det med fordel overvejes tidligt i processen om der vil være behov for ekstern (bogstav)korrekturlæsning. Forlaget kan være behjælpelig med kontakt til eksterne korrekturlæsere. Ofte vil forfatteren få f.eks. en kollega til at læse korrektur, hvilket samtidig har den fordel, at forfatteren kan få faglige inputs til indholdet i samme forbindelse. 9. Registre og litteraturfortegnelse Det er forfatterens opgave at udarbejde registre. Registre er som regel noget af det sidste, der bliver til i bogens produktionsfase, men det er vigtigt, at forfatteren prioriterer udarbejdelsen af gode registre, som er vigtige for læserne uanset målgruppe. Det er naturligvis muligt at udlicitere arbejdet med registrene, men som regel er det forfatteren selv, der er i stand til at udarbejde de bedste registre, da forfatteren kender emneområdet og bogen bedst. Kun undtagelsesvis kan det aftales, at en bog ikke skal indeholde registre, og dette bør ske efter grundig overvejelse, da registre i næsten alle tilfælde vil være gavnlige for læseren. Litteraturfortegnelsen bør afspejle, at bogen er skrevet på grundlag af den seneste litteratur på området. Navnlig ved efterfølgende udgaver betyder det, at forfatteren bør have opdateringen af litteraturfortegnelsen for øje, således at fortegnelsen opdateres i forhold til nye udgaver af citerede værker m.v. 10. Bagsidetekst Sammen med aflevering af manuskriptet udarbejder forfatteren en bagsidetekst. Bagsideteksten skal indeholde en kort og præcis introduktion til bogen. Det er vigtigt at holde teksten i generelle vendinger og særligt fokusere på, hvordan bogen adskiller sig fra andre bøger på markedet, f.eks. hvis der er tale om den første samlede fremstilling af et emne i dansk ret. Forfatteren bør holde bagsideteksten i objektive vendinger og undgå anprisninger af såvel bogen som forfatteren og dennes arbejdsplads. 11. Kontakt til forlaget Det hænder, at en forfatter ønsker råd undervejs i skriveprocessen. Forlaget står i den forbindelse til rådighed, og har mulighed for at involvere forlagets fagkonsulenter. Konsulenterne har stor forfattererfaring og vil derfor kunne være behjælpelige i en række tilfælde, herunder hvis forfatteren er kørt fast. 7

8 Skrivevejledning Denne vejledning har til formål at gøre den videre produktion af bogen så smidig som mulig efter at forlaget har modtaget manuskriptet fra dig. I det følgende kan du læse de væsentligste retningslinjer for både den formidlingsmæssige og sproglige, såvel som den grafiske og opsætningsmæssige side af en udgivelse. Det er en vigtig del af forlagets målsætning, at bogudgivelserne lever op til en høj standard og selvom hver enkelt udgivelse stiller individuelle krav, er det formålet med disse retningslinjer, at bøger fra Karnov Group fremstår med et fælles højt kvalitetsniveau. Forlagsredaktionen medvirker naturligvis gerne med yderligere råd og vejledning. 1. Formidling 1.1 Sproglig tilretning Lektor Leif Becker, Roskilde Universitet, har i forbindelse med en række foredrag anbefalet nogle enkle retningslinjer. De giver et fingerpeg om, hvordan du kan gøre en tekst let at læse: Undgå Papirklicheerne (hvor man f.eks. bruger skrivelse i stedet for brev eller rette telefonisk henvendelse til i stedet for ringe til ) Vær opmærksom på Passivformerne, hvor agenten, det handlende subjekt, udelades (f.eks. der udformes og underskrives hermed hvem udformer/underskriver?) Pas på Sætningsordene (verbalsubstantiverne), der er så udbredt i dansk og tysk fagsprog (f.eks. Forudsætningen ved årsregnskabs udformningen er brug i stedet udformningen af årsregnskabet forudsætter ) Undgå forvægt (meget lange sætninger, med indskud af mange ledsætninger forrest i sætningen, og hvor hovedsætningen, det egentlige subjekt eller verbet, derfor kommer til sidst eller meget langt henne (nede) i sætningen, akkurat som i denne sætning). Prøv generelt at undgå lange og indviklede sætninger (jo flere klichéer, sammenskrivninger, passivformer, verbalsubstantiver, tunge indledende sætningsled før hovedsætningen og fagsprog som nødvendiggør forklaringer desto længere og mere indviklede sætninger). Selvfølgelig skal ovenstående tages med forbehold. Der er mange faktorer, som bestemmer, om en fagtekst er god eller ej, og de lader sig ikke alle sætte på formel. 8

9 1.2 Retskrivning Specielt hvor et manuskript har flere forfattere, er det vigtigt på forhånd at aftale, hvilke regler I vil anvende. For at sikre, at manuskriptet bliver så læsevenligt og ensartet som muligt, gør vi opmærksom på følgende retskrivningsregler: Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn er normgivende. I tilfælde hvor der er to eller flere tilladte stavemåder (f.eks. ressource eller resurse), er det vigtigt at være konsekvent gennem hele manuskriptet Forkortelser Vær også konsekvent i brugen af forkortelser. Hvor I er flere forfattere tilknyttet et værk, der består af ét eller flere bind, er det vigtigt, at I indbyrdes fastlægger samme brug af forkortelser. Såfremt institutioner, titler, tidsskrifter eller andet ønskes forkortet, præsenteres ordet første gang i sin fulde ordlyd efterfulgt af forkortelsen i parentes, eller der laves en egentlig forkortelsesliste Initialord Dansk Sprognævns notation af initialord bør overholdes, f.eks. skriver man ikke U.S.A. eller F.N., men USA og FN. Der er valgfrihed mellem s eller -s i genitiv ved forkortelser, der kan udtales som rigtige ord, f.eks. UNICEF og Nato. Øvrige initialord (der ikke ender på -s) skal altid have s i genitiv, f.eks. USA s Tegnsætning Anvendelse af kommatering og tegnsætning skal være konsekvent. Generelt om tegnsætning, se Retskrivningsordbogen på Flerleddede egennavne Som hovedregel bruges der stort begyndelsesbogstav i første ord, samt i de mere betydningsfulde ord, som f.eks. Østre Landsret. Starter det flerleddede navn med et kendeord, har du valgfrihed om det skal stå med lille eller stort, f.eks. Det/det Kongelige Teater. Navne på institutioner og firmaer m.v. skrives med stort. 1.3 Citater Citater, f.eks. uddrag af domme, indrykkes i forhold til brødteksten og sættes med en mindre skrift. Korte citater, der indgår direkte i selve argumentationen, placeres i selve teksten og angives med kolon og citationstegn. 9

10 1.4 Årstal Årstal foretrækkes frem for århundreder, dvs tallet frem for det 18. århundrede. Du kan vælge mellem 1750erne og 1750 erne, blot du er konsekvent. 1.5 Henvisninger Domme Vi foretrækker, at domme skrives uden mellemrum, f.eks. U V, da denne syntaks sikrer, at domshenvisninger ikke præsenteres forkert i den trykte bog. Vigtigst er dog, at syntaksen for domshenvisninger er ensartet gennem hele manuskriptet. I sætninger skrives ordene højesterets- og landsretsdom med lille (f.eks. ved højesteretsdom af den ), mens Østre Landsretsdom skrives med stort Love Alle love skrives med lille begyndelsesbogstav. 10

11 2. Grafiske retningslinjer 2.1 Generelt Ifølge forlagsaftalen skal du aflevere et manuskript, som er klar til produktion. Benyt kun gængse tekstbehandlingsprogrammer som Word og lign. (MAC-filer skal være konverteret til DOS-format inden manuskriptet bliver sendt til forlaget). Teksten deles op i passende afsnit gem så vidt muligt hvert kapitel/ hovedafsnit i separate filer. Navngiv hver fil med et let identificerbart navn og eventuelt løbe- eller kapitelnummer. Under arbejdet bør du sikre dig, at filerne også findes i en sikkerhedskopi. Jo færre koder manuskriptet indeholder, desto bedre. Du kan dog benytte sig af tekstbehandlingsprogrammets typografifunktioner til at ensrette manuskriptets forskellige teksttyper. Følgende parametre vælges inden indskrivning: Linjeafstand sættes til 1½ Løs højre margen (dvs. ikke justeret tekst) Brede margener (ideelt venstre 2,5 cm, højre 5 cm, top/bund 3 cm ekskl.sidetal) Indsæt paginering Slå funktionerne Beskyt mod horeunger og automatisk orddeling fra Med mindre andet er aftalt med forlaget gælder følgende: Brug altid tabulatortasten til indrykning, ikke mellemrumstasten. Ettaller og nuller skrives med tal-tasterne, ikke med bogstaverne I og O. Brug ikke dobbelte ordmellemrum i dokumenterne. Undlad at bruge tastaturets bindestreg som tankestreg. Brug i stedet tankestregen, der findes under symboler. 2.2 Typografi Titel Titlen skal være dækkende for indholdet Overskrifter Brug korte og præcise overskrifter og uddyb i stedet overskriftens indhold i starten af afsnittet. Skriv ikke overskrifter med versaler (store bogstaver) og sæt ikke punktum efter en overskrift. 11

12 2.2.3 Underafsnit Begræns så vidt muligt antallet af niveauer, det letter overskueligheden Blanke linjer Du skal bruge en blank linje, hvis der er en tydelig indholdsmæssig forskel fra det foregående afsnit, eller hvis du af anden grund ønsker at markere et ophold. Før overskrifter, samt før og efter opremsninger, indsættes altid en blank linje Indrykninger Ved indrykninger, opremsninger og lignende bruges tabulatorer, ikke mellemrums-tasten. Ved nye afsnit indstilles tabulatoren således, at en indrykning er lig ca. 4 tegn Fremhævninger Fremhævninger kan laves med kursiv eller fed skrift, men ikke med understregning Tabeller Brug tabulatorer ved tabelopstillinger, ikke mellemrumstasten. Brug ikke flere streger end højst nødvendigt (stregerne vil alligevel oftest skulle erstattes). Tekstbehandlings-programmernes tabelfunktion kan også anvendes Illustrationer Da tekstens endelige udformning ændrer sidernes format, skal du ikke afsætte plads til illustrationer i manuskriptet. Det er nok, at du indføjer en bemærkning om, at der det pågældende sted skal indsættes en illustration. Eventuelle tekster til illustrationer kan du med fordel skrive i manuskriptet. Illustrationer sender du i særskilte filer sammen med manuskriptet. Husk at give illustrationerne tydelig nummerering med tilsvarende nummerering i manuskriptet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal indeholde alle overskrifter Litteraturliste Litteraturlisten skal være dækkende og ajourført i forhold til seneste udgaver. 12

13 2.3 Noter Noter markeres med små hævede tal i teksten. Fodnotenumrene kan være fortløbende hele bogen igennem, eller i de mere omfattende bøger starte forfra i hvert nyt kapitel. 2.4 Registre Stikordsregister: Procedure for udarbejdelse af stikordsregister aftales særskilt med forlagets redaktør. Domsregister: Domme sorteres efter udgiver, f.eks. UfR, T:BB, FED, og bliver listet i kronologisk og numerisk rækkefølge. For domme med ensartet syntaks kan forlaget hjælpe med at danne registeret. Lovregister: Lovene placeres i alfabetisk rækkefølge. Ved tvivl om lovens kaldenavn kan vi henvise til registret i Karnovs Lovsamling, hvor disse er anført. 3. Aflevering af manuskript Inden manuskriptet afleveres til forlaget skal du læse både indholds- og bogstavkorrektur, så eventuelle fejl og mangler udryddes. Vi anbefaler, at du får en tredje person til at gennemlæse manuskriptet inden aflevering. Når teksten er klar til at blive afleveret til forlaget, bør du kontrollere, at du har en sikkerhedskopi. 13

14 Forkortelser m.v. Hos Karnov Group bruger vi Retskrivningsordbogens anbefalede regler, jf. Er der flere muligheder (f.eks. ressource eller resurse), vælges kun én mulighed, som efterfølgende anvendes konsekvent. Vær også konsekvent i brugen af forkortelser. Hvor I er flere forfattere tilknyttet et værk, der består af ét eller flere bind, er det vigtigt, at I indbyrdes fastlægger samme brug af forkortelser. I højre kolonne nedenfor står der nogle stavemåder, der ikke er forkerte ifølge Retskrivningsordbogen, men som vi har valgt ikke at anvende. De mest anvendte forkortelser Korrekte Betydning Forkerte/fravalgte alm. art. bkg bl.a. almindelig artikel bekendtgørelse blandt andet ca. cirka ca cirk d.s. cirkulære det samme dvs. det vil sige d.v.s. el. e.l. eller eller lignende euro euro Euro evt. eventuel(t)/eventuelle e.v.t. f. den følgende side f ff. de følgende sider ff if. ifølge iflg. jf. jævnfør jvf. eller jfr. lign. kap. lignende kapitel kr. kroner kr 14

15 Korrekte Betydning Forkerte/fravalgte l lov lbkg lovbekendtgørelse f.eks. for eksempel fx/ f. eks. m.fl. med flere mfl. mia. milliard(er) mill. mio. million(er) mill. m.m. med mere mm. m.v. med videre mv. og lign. og lignende o.lign./o.l. osv. og så videre o.s.v. online on line ell. on-line pct. / % procent pct pga. på grund af p.g.a. pkt. punkt pkt s. side s stk. stykke udg. udgave vedr. vedrørende vedr vejl vejledning Andet Højesteretsdom (med lille), men Østre Landsretsdom og Vestre Landsretsdom med stort Alle love med lille Domme skal skrives uden mellemrum, f.eks. U V, da denne syntaks sikrer, at domshenvisninger ikke præsenteres forkert i den trykte bog. Vigtigst er dog, at syntaksen for domshenvisninger er ensartet gennem hele manuskriptet. 15

16 BAGSIDETEKST En vejledning til vores forfattere Bagsideteksten på din bog spiller en vigtig rolle for markedsføringen af den og dermed kan du få indflydelse på et godt salg. En god og overskuelig bagsidetekst indeholder: Beskrivelse af bogens indhold, evt. i punktform Fremhævelse af særlige problemstillinger, som bogen løser/giver vejledning til Fremhævelse af eventuelle forhold, som gør bogen aktuel netop nu Fremhævelse af eksempler, som har relevans for og vil interessere målgruppen Kort beskrivelse af forfatteren, titel/profession og ansættelsessted, hvis det er relevant På de efterfølgende sider kan du se eksempler på bagsidetekster. MÅLGRUPPER Målgrupperne behøver ikke at blive nævnt direkte (f.eks. advokater, revisorer, rådgivere etc.), med mindre der er en særlig årsag til at fremhæve en målgruppe. Det er bedre at fokusere på bogens indhold målgrupperne bør ud fra din tekst kunne læse, om bogen er relevant. Hvis bogen anvendes til undervisning, er det relevant et sted i teksten at skrive»bogen anvendes i undervisningen i [fag] på [uddannelsessted]«el.lign. INDHOLDSLØSE UDSAGN Undgå tomme anprisninger og betydningsløse udsagn som f.eks.: Bogen er et uundværligt redskab Bogen har et fyldigt indholdsregister Bogen er opdateret Hvis ajourføring er relevant at fremhæve, så skriv f.eks.»bogen er ajourført pr. mm.åååå med [relevante ajourføringer]«el.lign. Det kan være relevant at fremhæve særlige registre. Når den endelige bagsidetekst er godkendt i samarbejde med redaktøren, går vi i marketingafdelingen i gang med at konstruere salgsteksten. DIN VIDEN DANNER GRUNDLAG FOR SALGSTEKSTEN I marketingafdelingen konstruerer vi salgsteksterne til din bog på baggrund af bl.a.: Bagsidetekst Forord Indholdsfortegnelse Derudover baserer vi vores viden på de oplysninger, du giver om bogen i markedsføringstjeklisten, som du vil modtage via fra marketingafdelingen. Vi beder om din godkendelse af salgsteksten. Jo før den endelige bagsidetekst foreligger, jo før kan vi forberede markedsføringen af din bog. Vi bestræber os på at begynde markedsføringen af bogen i forlagets onlinebutik et par uger inden udgivelsen, under»kommende udgivelser«. Hvis du har spørgsmål til markedsføringen af din bog, er du velkommen til at kontakte marketingafdelingen på 16

17 KOMMUNALE AKTIESELSKABER Af Rikke Søgaard Berth og Britt Vonger» Eksempel 1 BAGSIDETEKST TIL BOGEN»KOMMUNALE AKTIESELSKABER«Må en kommune oprette og være eneejer af et aktieselskab, der leverer mad til kommunens institutioner? Kan en kommune købe varer eller tjeneste-ydelser af et kommunalt aktieselskab, uden at kontrakterne skal i udbud? Må en kommune løse administrative opgaver for et kommunalt aktieselskab? Disse og mange andre spørgsmål giver forfatterne svar på i denne bog. Bogen er skrevet til kommunale medarbejdere, hvad enten de er jurister eller har en anden baggrund. Den retter sig også mod advokater og revisorer mv. Bogens opbygning tager udgangspunkt i de forskellige faser, der er i relation til et kommunalt aktieselskab: Først de overvejelser, som kommunen og dens rådgivere bør gøre sig, inden kommunen beslutter at etablere et aktieselskab (kapitel 2), dernæst den praktiske etablering af selskabet (kapitel 3), og derefter driftsfasen først set fra selskabets og dernæst fra kommunens vinkel (kapitel 4 og 5). Endelig beskrives også en eventuel salgsfase (kapitel 6). Bogen indeholder en række eksempler med henblik på at lette forståelsen af de i nogle tilfælde ganske komplicerede problemstillinger. OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Rikke Søgaard Berth er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2002 og er desuden BA i statskundskab (1996) fra Aarhus Universitet. Fra arbejdede Rikke Søgaard Berth i Justitsministeriet, hovedsageligt med EU-ret. Fra 2006 har hun været ansat ved Jonas Bruun, nu Bruun & Hjejle, hvor hun i 2008 blev advokat. Rikke Søgaard Berth arbejder med offentlig ret, navnlig kommunalret, udbudsret og forsyningsvirksomhed samt generelle forvaltningsretlige spørgsmål. Hun rådgiver bl.a. kommuner om anvendelsen af forskellige selskabsformer samt om modeller for kommuners indbyrdes samarbejde og deres samarbejde med private. Ved siden af advokatgerningen er Rikke Søgaard Berth ekstern lektor i fagene EU-ret og Kommunalret på Københavns Universitet. Rikke Søgaard Berth har skrevet artiklen Justitsministeriets prøvelse af lovforslags overensstemmelse med EU-retten til bogen Europæiseringen af dansk ret (2008). OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Britt Vonger er uddannet jurist fra Københavns Universitet i Efter at have arbejdet 1½ år i Energistyrelsen blev hun i 1996 ansat i KL s juridiske kontor med arbejdsområderne kommunalret, udbuds- og konkurrenceret samt forvaltningsret. Fra var Britt Vonger endvidere medlem af Konkurrencerådet. Britt Vonger har siden 2004 indgået i formandskabet for en europæisk arbejdsgruppe vedrørende offentlige tjenesteydelser og udbud. I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen har Britt Vonger været medforfatter på en række temaguider om forskellige juridiske aspekter af kommunalreformen. Britt Vonger var i 2008 medlem af arbejdsgruppen vedrørende Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen. Hun har desuden været udlånt til KL s salgssekretariat i forbindelse med forberedelsen af salget af Kommunekemi A/S og KMD A/S. Britt Vonger har sammen med Jon Iversen skrevet bogen Juridisk risikostyring i kommuner (2007). 17

18 LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Af Peter Herskind og Hans-Henrik Queseth» Eksempel 2 BAGSIDETEKST TIL BOGEN»LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER«Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet loven om ansættelsesbeviser trådte i kraft den 1. juli Loven blev efterfølgende ændret i 2002, og går i sin korthed ud på, at»alle væsentlige vilkår«nu skal fremgå af et ansættelsesbevis ud over de 10 eksakte oplysninger, som indtil 2002-lovens vedtagelse blev opfattet som en udtømmende liste. Der er med loven skabt stor usikkerhed om, hvad der konkret menes med»alle væsentlige vilkår«. Der er hverken i loven, direktivet eller i Beskæftigelsesministeriets vejledning særlig hjælp at hente i forsøget på nærmere at definere»alle væsentlige vilkår«. Forfatterne har tilstræbt at gøre lovkommentaren så detaljeret som muligt og har blandt andet medtaget et resumé af størstedelen af de eksisterende domme og afgørelser inden for området. Retspraksis har dog udviklet sig så voldsomt siden 2. udgave udkom i 2002, at forfatterne i seneste udgave har udvalgt de domme, som kan hjælpe til forståelsen af begrebet»alle væsentlige vilkår«. Senest er loven blevet ændret i februar 2007, som en konsekvens af en Højesteretsdom, der tilsidesatte Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse, hvori godtgørelsesniveauet blev nedsat fra 26 til 13 uger. Hvorledes godtgørelsesniveauet forventes at udvikle sig i de kommende år, kan ikke siges med sikkerhed, men i 3. udgave af bogen forsøges det indkredset, hvilke elementer der indgår i denne nye og friere godtgørelsesfastsættelse. Et andet væsentligt punkt, der har skabt praktisk usikkerhed, er på hvilken måde indhold i personalehåndbøger kan opfylde lovens krav, og på hvilken måde oplysningerne skal fremgå direkte i ansættelses-kontrakten. Også på dette punkt giver bogen en uddybende beskriv-else af, hvorledes samspillet er mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen og anvisninger på, hvorledes man som arbejdsgiver opfylder sin forpligtelse. Bogen indeholder en vis kritik af den usikkerhed og det administrative arbejde, der følger i kølvandet på loven. Hovedpunkterne i loven er bl.a.: Hvilke lønmodtagere er dækket af loven Hvilke oplysninger skal fremgå af ansættelsesbeviset og Hvilken godtgørelse skal arbejdsgiveren betale, såfremt loven ikke overholdes. Bogen er bygget op som en traditionel lovkommentar, der beskriver den danske lov om ansættelsesbeviser, og er skrevet som et opslagsværk. Bogen retter sig mod en bred kreds af brugere. Det vil sige arbejdsgivere, lønmodtagere, organisationer, advokater og rådgivere i øvrigt. OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Peter Herskind (1964) er advokat med møderet for Højesteret, cand.jur. fra 1990 og partner i PRO Erhvervsadvokater. Peter Herskind er specialist i ansættelsesret og rådgiver såvel lønmodtagere som arbejdsgivere i arbejdsretlige sager. Han er skribent for Erhvervsbladet, medlem af Erhvervsbladets Virksomhedsråd, foredragsholder og underviser for kursusudbydere, herunder bl.a. MBCE samt virksomheds- og iværksættervejleder for Væksthus Hovedstadsregionen og foreningen Iværksætterkontaktpunktet. Peter Herskind er forfatter til bøgerne»den gode ansættelseskontrakt«fra 2009 og»på vej til udlandet (udstationering)«fra Hans-Henrik Queseth (1978) er advokat med møderet for Landsret, cand.jur. fra 2002 og advokat i PRO Erhvervsadvokater. Hans-Henrik Queseth har specialiseret sig i ansættelsesret og beskæftiger sig med rådgivning af såvel lønmodtagere som arbejdsgivere i arbejdsretlige sager. Ud over sit daglige virke som advokat afholder han løbende kurser inden for personalejura og har forfattet mange artikler, der er blevet bragt i ErhvervsBladet. 18

19 Oplysningsskema Til brug for udbetaling af dit honorar, der vil blive anvist via Multidata, har vi brug for følgende oplysninger: Personlige data Navn: Privatadresse: CPR nummer: Hvis lønsedlen ønskes tilsendt dit arbejdssted udfyldes også følgende to linjer: Firmanavn: Firmaadresse: Lønkonto, hvortil honoraret ønskes overført Pengeinstituttets - navn: - afdeling: - reg.nr.: - kontonummer: Honoraret betragtes som B-indkomst. Såfremt du ønsker honoraret udbetalt som A-indkomst, skal du oplyse os om dette. 19

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere