VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: K ARNOVGROUP.DK

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig bog 4 Gode råd til forfattere 5 Tidsplan 5 Målgruppe 5 Afgrænsning af emnet 5 Titel 6 Ambitionsniveau 6 Citater og Noter 6 Flere forfattere 6 Korrektur 7 Registre og litteraturfortegnelse 7 Bagsidetekst 7 Kontakt til forlaget 7 Skrivevejledning 8 Formidling 8 Sproglig tilretning 8 Retskrivning 9 Citater 9 Årstal 10 Henvisninger 10 Grafiske retningslinjer 11 Generelt 11 Typografi Noter 13 Registre 13 Aflevering af manuskript 13 Forkortelser

3 Velkommen til Karnov Group Vi byder dig velkommen som forfatter hos Karnov Group Denmark A/S, og vil gerne give dig en række praktiske informationer, du kan bruge under skriveprocessen, og som også gerne skulle medvirke til, at salget af dit værk vil gå, som vi forventer. Vi ser frem til samarbejdet. Venlig hilsen Karnov Group A/S 3

4 Fra manuskript til færdig bog 1. Forfatteren afleverer korrekturlæst manuskript i elektronisk form og meget gerne med markering af stikord, hvis stikordsregister skal indgå i bogen. 2. Forlaget foretager en elektronisk stavekontrol af manuskriptet og ensretter forkortelser, henvisninger m.v., jf. oversigten over forkortelser. Vi opfordrer dog til, at ensretning af forkortelser, henvisninger mv. gennemføres inden aflevering af manuskriptet. 3. Forlaget sender manuskriptet til forlagets eksterne samarbejdspartner, der lægger manuskriptet i en Word-skabelon. Efterfølgende sender forlaget print af manuskriptet i skabelon til for fatteren med henblik på markering af eventuelle indholdsmæssige rettelser i teksten samt markering af stikord med speedmarker, hvis dette ikke er gjort ved manuskriptaflevering. 4. Forfatteren returnerer manuskriptet til forlaget og efter indarbejdelse af eventuelle korrekturrettelser samt markering af stikord i den elektroniske version af manuskriptet, sender forlaget manuskriptet til sats og ombrydning. 5. Første og efterfølgende ombrudte korrekturer bliver gennemset af forfatteren og efterfølgende redaktøren. 6. Omslag til bogen sker i samarbejde mellem forfatter og redaktør af forlagets eksterne grafikere. Forfatteren leverer en bagsidetekst til omslaget. 7. Forlagets redaktører fremsender markedsføringstjekliste til forfatteren. Forfatteren udfylder markedsføringstjeklisten og returnerer denne til redaktøren. 8. Salgsteksten bliver udarbejdet på forlaget med udgangspunkt i bogens forord samt bagsidetekst. Forfatteren får salgsteksten til gennemsyn og godkendelse inden teksten bliver brugt til markedsføring af bogen. 9. Når al indhold til bogen er klar til tryk, danner sætteriet registre, som forlaget sender til gennemsyn og godkendelse hos forfatteren. 10. Blåkopi af den trykklare bog bliver kontrolleret af redaktøren og produktionsafdelingen. 11. Rentryk bliver kontrolleret af produktionsafdelingen. 12. Indbinding af bogen sker hos bogbinderen. 13. Færdige bøger bliver leveret på forlagets eksterne lager i Haslev 4

5 Gode råd til forfattere 1. Tidsplan Da et bogprojekt typisk strækker sig over længere tid, er det vigtigt indledningsvis at lægge en fornuftig tidsplan for projektet for at undgå, at tidsplaner overskrides. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at opdele projektet i stadier, f.eks. således at et kapitel planlægges færdiggjort hver anden måned. Hvis forfatteren ønsker det, er der mulighed for på forhånd at planlægge tidspunkter for uformelle statussamtaler med/på forlaget, f.eks. hvert halve år. På disse møder vil der være mulighed for at gøre del-status over projektet, ligesom forfatteren kan stille spørgsmål til forlaget. Mange arbejdsgivere ser positivt på bogprojekter, og det kan derfor overvejes, om det vil være muligt for forfatteren f.eks. at aftale en ugentlig skrivedag el.lign. med sin arbejdsplads. 2. Målgruppe Det er vigtigt, at forfatteren meget tidligt i processen gør sig målgruppen klar i samråd med forlaget. Det bemærkes i den forbindelse, at forlagets målgruppe som udgangspunkt altid vil være advokater, revisorer, dommere, offentligt og privatansatte jurister samt (jura)studerende. Det er endvidere vigtigt at overveje, om bogen er en teoretisk videnskabelig fremstilling, en opslagsbog/håndbog for praktikere eller en lærebog for studerende. Hvis bogen kan tjene som lærebog på en eller flere uddannelser eller kurser, øges salget ofte. Det kan derfor med fordel overvejes, om dette vil være en mulighed, evt. ved at gå i dialog med universitetet m.v. Forlaget bistår gerne med at skabe kontakt til de relevante personer. 3. Afgrænsning af emnet Forfatteren bør meget tidligt i processen overveje emneafgrænsningen, som der med fordel kan redegøres for i forordet, indledningen el.lign. Herved er der mulighed for at afstemme forventninger med læseren, så denne på forhånd er klar over, hvilke emner bogen behandler og fra hvilken vinkel. 2. Det er ofte hensigtsmæssigt i forbindelse med afgrænsningen og ganske tidligt i skriveprocessen at lave udkast til den overordnede struktur med henblik på systematisering af stoffet.m.v. Forlaget bistår gerne med at skabe kontakt til de relevante personer. 5

6 4. Titel Bogens titel bør være kort, præcis og beskrivende for indholdet. Undertitler bør så vidt muligt undgås. Hvis der er tale om et meget specifikt emne, bør titlen være så generel som mulig, uden at det derved sløres, hvad bogen handler om. 5. Ambitionsniveau Karnov Group sigter mod at udgive juridisk faglitteratur af højeste kvalitet, og forfatteren bør derfor på intet område gå på kompromis med ambitionsniveauet. Forlagets kunder er professionelle aktører, og det er derfor vigtigt, at dette haves for øje ved udviklingen af forlagets produkter. 6. Citater og noter I det omfang manuskriptet indeholder citater fra andre værker, bør dette ske med behørig kildeangivelse. Lange citater fra forarbejderne bør generelt undgås, og forarbejderne bør som hovedregel kun citeres med kildeangivelse. Tilsvarende bør domshoveder fra UfR og lign. ikke citeres ordret i manuskriptet, men kan inddrages i naturligt omfang som led i analyse af den pågældende dom m.v. Fodnoter bør som udgangspunkt kun bruges til referencer. 7. Flere forfattere Hvis flere forfattere arbejder sammen om en bog, bør forfatterne tidligt i processen internt afklare centrale spørgsmål omkring skrivestil, herunder aftale hvordan der henvises til litteratur og domme, hvordan og hvor ofte noter bruges. Dette kan med fordel ske i form af udarbejdelse af et kort dokument, hvor dette skitseres, således at det er nemt for alle forfattere at slå op for at sikre korrekte henvisninger m.v. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en del redaktionelt efterarbejde for forfatterne forbundet med at være flere forfattere, da sproget så vidt muligt skal ensrettes, henvisninger kontrolleres osv., således at bogen fremtræder som en samlet fremstilling med et ensartet udtryk. Jo bedre forfatterteamet forbereder sig på denne ensretning i starten af skriveprocessen, jo nemmere bliver forfatternes efterarbejde. 6

7 8. Korrektur Da det er forfatterens ansvar at levere et færdigt manuskript, kan det med fordel overvejes tidligt i processen om der vil være behov for ekstern (bogstav)korrekturlæsning. Forlaget kan være behjælpelig med kontakt til eksterne korrekturlæsere. Ofte vil forfatteren få f.eks. en kollega til at læse korrektur, hvilket samtidig har den fordel, at forfatteren kan få faglige inputs til indholdet i samme forbindelse. 9. Registre og litteraturfortegnelse Det er forfatterens opgave at udarbejde registre. Registre er som regel noget af det sidste, der bliver til i bogens produktionsfase, men det er vigtigt, at forfatteren prioriterer udarbejdelsen af gode registre, som er vigtige for læserne uanset målgruppe. Det er naturligvis muligt at udlicitere arbejdet med registrene, men som regel er det forfatteren selv, der er i stand til at udarbejde de bedste registre, da forfatteren kender emneområdet og bogen bedst. Kun undtagelsesvis kan det aftales, at en bog ikke skal indeholde registre, og dette bør ske efter grundig overvejelse, da registre i næsten alle tilfælde vil være gavnlige for læseren. Litteraturfortegnelsen bør afspejle, at bogen er skrevet på grundlag af den seneste litteratur på området. Navnlig ved efterfølgende udgaver betyder det, at forfatteren bør have opdateringen af litteraturfortegnelsen for øje, således at fortegnelsen opdateres i forhold til nye udgaver af citerede værker m.v. 10. Bagsidetekst Sammen med aflevering af manuskriptet udarbejder forfatteren en bagsidetekst. Bagsideteksten skal indeholde en kort og præcis introduktion til bogen. Det er vigtigt at holde teksten i generelle vendinger og særligt fokusere på, hvordan bogen adskiller sig fra andre bøger på markedet, f.eks. hvis der er tale om den første samlede fremstilling af et emne i dansk ret. Forfatteren bør holde bagsideteksten i objektive vendinger og undgå anprisninger af såvel bogen som forfatteren og dennes arbejdsplads. 11. Kontakt til forlaget Det hænder, at en forfatter ønsker råd undervejs i skriveprocessen. Forlaget står i den forbindelse til rådighed, og har mulighed for at involvere forlagets fagkonsulenter. Konsulenterne har stor forfattererfaring og vil derfor kunne være behjælpelige i en række tilfælde, herunder hvis forfatteren er kørt fast. 7

8 Skrivevejledning Denne vejledning har til formål at gøre den videre produktion af bogen så smidig som mulig efter at forlaget har modtaget manuskriptet fra dig. I det følgende kan du læse de væsentligste retningslinjer for både den formidlingsmæssige og sproglige, såvel som den grafiske og opsætningsmæssige side af en udgivelse. Det er en vigtig del af forlagets målsætning, at bogudgivelserne lever op til en høj standard og selvom hver enkelt udgivelse stiller individuelle krav, er det formålet med disse retningslinjer, at bøger fra Karnov Group fremstår med et fælles højt kvalitetsniveau. Forlagsredaktionen medvirker naturligvis gerne med yderligere råd og vejledning. 1. Formidling 1.1 Sproglig tilretning Lektor Leif Becker, Roskilde Universitet, har i forbindelse med en række foredrag anbefalet nogle enkle retningslinjer. De giver et fingerpeg om, hvordan du kan gøre en tekst let at læse: Undgå Papirklicheerne (hvor man f.eks. bruger skrivelse i stedet for brev eller rette telefonisk henvendelse til i stedet for ringe til ) Vær opmærksom på Passivformerne, hvor agenten, det handlende subjekt, udelades (f.eks. der udformes og underskrives hermed hvem udformer/underskriver?) Pas på Sætningsordene (verbalsubstantiverne), der er så udbredt i dansk og tysk fagsprog (f.eks. Forudsætningen ved årsregnskabs udformningen er brug i stedet udformningen af årsregnskabet forudsætter ) Undgå forvægt (meget lange sætninger, med indskud af mange ledsætninger forrest i sætningen, og hvor hovedsætningen, det egentlige subjekt eller verbet, derfor kommer til sidst eller meget langt henne (nede) i sætningen, akkurat som i denne sætning). Prøv generelt at undgå lange og indviklede sætninger (jo flere klichéer, sammenskrivninger, passivformer, verbalsubstantiver, tunge indledende sætningsled før hovedsætningen og fagsprog som nødvendiggør forklaringer desto længere og mere indviklede sætninger). Selvfølgelig skal ovenstående tages med forbehold. Der er mange faktorer, som bestemmer, om en fagtekst er god eller ej, og de lader sig ikke alle sætte på formel. 8

9 1.2 Retskrivning Specielt hvor et manuskript har flere forfattere, er det vigtigt på forhånd at aftale, hvilke regler I vil anvende. For at sikre, at manuskriptet bliver så læsevenligt og ensartet som muligt, gør vi opmærksom på følgende retskrivningsregler: Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn er normgivende. I tilfælde hvor der er to eller flere tilladte stavemåder (f.eks. ressource eller resurse), er det vigtigt at være konsekvent gennem hele manuskriptet Forkortelser Vær også konsekvent i brugen af forkortelser. Hvor I er flere forfattere tilknyttet et værk, der består af ét eller flere bind, er det vigtigt, at I indbyrdes fastlægger samme brug af forkortelser. Såfremt institutioner, titler, tidsskrifter eller andet ønskes forkortet, præsenteres ordet første gang i sin fulde ordlyd efterfulgt af forkortelsen i parentes, eller der laves en egentlig forkortelsesliste Initialord Dansk Sprognævns notation af initialord bør overholdes, f.eks. skriver man ikke U.S.A. eller F.N., men USA og FN. Der er valgfrihed mellem s eller -s i genitiv ved forkortelser, der kan udtales som rigtige ord, f.eks. UNICEF og Nato. Øvrige initialord (der ikke ender på -s) skal altid have s i genitiv, f.eks. USA s Tegnsætning Anvendelse af kommatering og tegnsætning skal være konsekvent. Generelt om tegnsætning, se Retskrivningsordbogen på Flerleddede egennavne Som hovedregel bruges der stort begyndelsesbogstav i første ord, samt i de mere betydningsfulde ord, som f.eks. Østre Landsret. Starter det flerleddede navn med et kendeord, har du valgfrihed om det skal stå med lille eller stort, f.eks. Det/det Kongelige Teater. Navne på institutioner og firmaer m.v. skrives med stort. 1.3 Citater Citater, f.eks. uddrag af domme, indrykkes i forhold til brødteksten og sættes med en mindre skrift. Korte citater, der indgår direkte i selve argumentationen, placeres i selve teksten og angives med kolon og citationstegn. 9

10 1.4 Årstal Årstal foretrækkes frem for århundreder, dvs tallet frem for det 18. århundrede. Du kan vælge mellem 1750erne og 1750 erne, blot du er konsekvent. 1.5 Henvisninger Domme Vi foretrækker, at domme skrives uden mellemrum, f.eks. U V, da denne syntaks sikrer, at domshenvisninger ikke præsenteres forkert i den trykte bog. Vigtigst er dog, at syntaksen for domshenvisninger er ensartet gennem hele manuskriptet. I sætninger skrives ordene højesterets- og landsretsdom med lille (f.eks. ved højesteretsdom af den ), mens Østre Landsretsdom skrives med stort Love Alle love skrives med lille begyndelsesbogstav. 10

11 2. Grafiske retningslinjer 2.1 Generelt Ifølge forlagsaftalen skal du aflevere et manuskript, som er klar til produktion. Benyt kun gængse tekstbehandlingsprogrammer som Word og lign. (MAC-filer skal være konverteret til DOS-format inden manuskriptet bliver sendt til forlaget). Teksten deles op i passende afsnit gem så vidt muligt hvert kapitel/ hovedafsnit i separate filer. Navngiv hver fil med et let identificerbart navn og eventuelt løbe- eller kapitelnummer. Under arbejdet bør du sikre dig, at filerne også findes i en sikkerhedskopi. Jo færre koder manuskriptet indeholder, desto bedre. Du kan dog benytte sig af tekstbehandlingsprogrammets typografifunktioner til at ensrette manuskriptets forskellige teksttyper. Følgende parametre vælges inden indskrivning: Linjeafstand sættes til 1½ Løs højre margen (dvs. ikke justeret tekst) Brede margener (ideelt venstre 2,5 cm, højre 5 cm, top/bund 3 cm ekskl.sidetal) Indsæt paginering Slå funktionerne Beskyt mod horeunger og automatisk orddeling fra Med mindre andet er aftalt med forlaget gælder følgende: Brug altid tabulatortasten til indrykning, ikke mellemrumstasten. Ettaller og nuller skrives med tal-tasterne, ikke med bogstaverne I og O. Brug ikke dobbelte ordmellemrum i dokumenterne. Undlad at bruge tastaturets bindestreg som tankestreg. Brug i stedet tankestregen, der findes under symboler. 2.2 Typografi Titel Titlen skal være dækkende for indholdet Overskrifter Brug korte og præcise overskrifter og uddyb i stedet overskriftens indhold i starten af afsnittet. Skriv ikke overskrifter med versaler (store bogstaver) og sæt ikke punktum efter en overskrift. 11

12 2.2.3 Underafsnit Begræns så vidt muligt antallet af niveauer, det letter overskueligheden Blanke linjer Du skal bruge en blank linje, hvis der er en tydelig indholdsmæssig forskel fra det foregående afsnit, eller hvis du af anden grund ønsker at markere et ophold. Før overskrifter, samt før og efter opremsninger, indsættes altid en blank linje Indrykninger Ved indrykninger, opremsninger og lignende bruges tabulatorer, ikke mellemrums-tasten. Ved nye afsnit indstilles tabulatoren således, at en indrykning er lig ca. 4 tegn Fremhævninger Fremhævninger kan laves med kursiv eller fed skrift, men ikke med understregning Tabeller Brug tabulatorer ved tabelopstillinger, ikke mellemrumstasten. Brug ikke flere streger end højst nødvendigt (stregerne vil alligevel oftest skulle erstattes). Tekstbehandlings-programmernes tabelfunktion kan også anvendes Illustrationer Da tekstens endelige udformning ændrer sidernes format, skal du ikke afsætte plads til illustrationer i manuskriptet. Det er nok, at du indføjer en bemærkning om, at der det pågældende sted skal indsættes en illustration. Eventuelle tekster til illustrationer kan du med fordel skrive i manuskriptet. Illustrationer sender du i særskilte filer sammen med manuskriptet. Husk at give illustrationerne tydelig nummerering med tilsvarende nummerering i manuskriptet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal indeholde alle overskrifter Litteraturliste Litteraturlisten skal være dækkende og ajourført i forhold til seneste udgaver. 12

13 2.3 Noter Noter markeres med små hævede tal i teksten. Fodnotenumrene kan være fortløbende hele bogen igennem, eller i de mere omfattende bøger starte forfra i hvert nyt kapitel. 2.4 Registre Stikordsregister: Procedure for udarbejdelse af stikordsregister aftales særskilt med forlagets redaktør. Domsregister: Domme sorteres efter udgiver, f.eks. UfR, T:BB, FED, og bliver listet i kronologisk og numerisk rækkefølge. For domme med ensartet syntaks kan forlaget hjælpe med at danne registeret. Lovregister: Lovene placeres i alfabetisk rækkefølge. Ved tvivl om lovens kaldenavn kan vi henvise til registret i Karnovs Lovsamling, hvor disse er anført. 3. Aflevering af manuskript Inden manuskriptet afleveres til forlaget skal du læse både indholds- og bogstavkorrektur, så eventuelle fejl og mangler udryddes. Vi anbefaler, at du får en tredje person til at gennemlæse manuskriptet inden aflevering. Når teksten er klar til at blive afleveret til forlaget, bør du kontrollere, at du har en sikkerhedskopi. 13

14 Forkortelser m.v. Hos Karnov Group bruger vi Retskrivningsordbogens anbefalede regler, jf. Er der flere muligheder (f.eks. ressource eller resurse), vælges kun én mulighed, som efterfølgende anvendes konsekvent. Vær også konsekvent i brugen af forkortelser. Hvor I er flere forfattere tilknyttet et værk, der består af ét eller flere bind, er det vigtigt, at I indbyrdes fastlægger samme brug af forkortelser. I højre kolonne nedenfor står der nogle stavemåder, der ikke er forkerte ifølge Retskrivningsordbogen, men som vi har valgt ikke at anvende. De mest anvendte forkortelser Korrekte Betydning Forkerte/fravalgte alm. art. bkg bl.a. almindelig artikel bekendtgørelse blandt andet ca. cirka ca cirk d.s. cirkulære det samme dvs. det vil sige d.v.s. el. e.l. eller eller lignende euro euro Euro evt. eventuel(t)/eventuelle e.v.t. f. den følgende side f ff. de følgende sider ff if. ifølge iflg. jf. jævnfør jvf. eller jfr. lign. kap. lignende kapitel kr. kroner kr 14

15 Korrekte Betydning Forkerte/fravalgte l lov lbkg lovbekendtgørelse f.eks. for eksempel fx/ f. eks. m.fl. med flere mfl. mia. milliard(er) mill. mio. million(er) mill. m.m. med mere mm. m.v. med videre mv. og lign. og lignende o.lign./o.l. osv. og så videre o.s.v. online on line ell. on-line pct. / % procent pct pga. på grund af p.g.a. pkt. punkt pkt s. side s stk. stykke udg. udgave vedr. vedrørende vedr vejl vejledning Andet Højesteretsdom (med lille), men Østre Landsretsdom og Vestre Landsretsdom med stort Alle love med lille Domme skal skrives uden mellemrum, f.eks. U V, da denne syntaks sikrer, at domshenvisninger ikke præsenteres forkert i den trykte bog. Vigtigst er dog, at syntaksen for domshenvisninger er ensartet gennem hele manuskriptet. 15

16 BAGSIDETEKST En vejledning til vores forfattere Bagsideteksten på din bog spiller en vigtig rolle for markedsføringen af den og dermed kan du få indflydelse på et godt salg. En god og overskuelig bagsidetekst indeholder: Beskrivelse af bogens indhold, evt. i punktform Fremhævelse af særlige problemstillinger, som bogen løser/giver vejledning til Fremhævelse af eventuelle forhold, som gør bogen aktuel netop nu Fremhævelse af eksempler, som har relevans for og vil interessere målgruppen Kort beskrivelse af forfatteren, titel/profession og ansættelsessted, hvis det er relevant På de efterfølgende sider kan du se eksempler på bagsidetekster. MÅLGRUPPER Målgrupperne behøver ikke at blive nævnt direkte (f.eks. advokater, revisorer, rådgivere etc.), med mindre der er en særlig årsag til at fremhæve en målgruppe. Det er bedre at fokusere på bogens indhold målgrupperne bør ud fra din tekst kunne læse, om bogen er relevant. Hvis bogen anvendes til undervisning, er det relevant et sted i teksten at skrive»bogen anvendes i undervisningen i [fag] på [uddannelsessted]«el.lign. INDHOLDSLØSE UDSAGN Undgå tomme anprisninger og betydningsløse udsagn som f.eks.: Bogen er et uundværligt redskab Bogen har et fyldigt indholdsregister Bogen er opdateret Hvis ajourføring er relevant at fremhæve, så skriv f.eks.»bogen er ajourført pr. mm.åååå med [relevante ajourføringer]«el.lign. Det kan være relevant at fremhæve særlige registre. Når den endelige bagsidetekst er godkendt i samarbejde med redaktøren, går vi i marketingafdelingen i gang med at konstruere salgsteksten. DIN VIDEN DANNER GRUNDLAG FOR SALGSTEKSTEN I marketingafdelingen konstruerer vi salgsteksterne til din bog på baggrund af bl.a.: Bagsidetekst Forord Indholdsfortegnelse Derudover baserer vi vores viden på de oplysninger, du giver om bogen i markedsføringstjeklisten, som du vil modtage via fra marketingafdelingen. Vi beder om din godkendelse af salgsteksten. Jo før den endelige bagsidetekst foreligger, jo før kan vi forberede markedsføringen af din bog. Vi bestræber os på at begynde markedsføringen af bogen i forlagets onlinebutik et par uger inden udgivelsen, under»kommende udgivelser«. Hvis du har spørgsmål til markedsføringen af din bog, er du velkommen til at kontakte marketingafdelingen på 16

17 KOMMUNALE AKTIESELSKABER Af Rikke Søgaard Berth og Britt Vonger» Eksempel 1 BAGSIDETEKST TIL BOGEN»KOMMUNALE AKTIESELSKABER«Må en kommune oprette og være eneejer af et aktieselskab, der leverer mad til kommunens institutioner? Kan en kommune købe varer eller tjeneste-ydelser af et kommunalt aktieselskab, uden at kontrakterne skal i udbud? Må en kommune løse administrative opgaver for et kommunalt aktieselskab? Disse og mange andre spørgsmål giver forfatterne svar på i denne bog. Bogen er skrevet til kommunale medarbejdere, hvad enten de er jurister eller har en anden baggrund. Den retter sig også mod advokater og revisorer mv. Bogens opbygning tager udgangspunkt i de forskellige faser, der er i relation til et kommunalt aktieselskab: Først de overvejelser, som kommunen og dens rådgivere bør gøre sig, inden kommunen beslutter at etablere et aktieselskab (kapitel 2), dernæst den praktiske etablering af selskabet (kapitel 3), og derefter driftsfasen først set fra selskabets og dernæst fra kommunens vinkel (kapitel 4 og 5). Endelig beskrives også en eventuel salgsfase (kapitel 6). Bogen indeholder en række eksempler med henblik på at lette forståelsen af de i nogle tilfælde ganske komplicerede problemstillinger. OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Rikke Søgaard Berth er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2002 og er desuden BA i statskundskab (1996) fra Aarhus Universitet. Fra arbejdede Rikke Søgaard Berth i Justitsministeriet, hovedsageligt med EU-ret. Fra 2006 har hun været ansat ved Jonas Bruun, nu Bruun & Hjejle, hvor hun i 2008 blev advokat. Rikke Søgaard Berth arbejder med offentlig ret, navnlig kommunalret, udbudsret og forsyningsvirksomhed samt generelle forvaltningsretlige spørgsmål. Hun rådgiver bl.a. kommuner om anvendelsen af forskellige selskabsformer samt om modeller for kommuners indbyrdes samarbejde og deres samarbejde med private. Ved siden af advokatgerningen er Rikke Søgaard Berth ekstern lektor i fagene EU-ret og Kommunalret på Københavns Universitet. Rikke Søgaard Berth har skrevet artiklen Justitsministeriets prøvelse af lovforslags overensstemmelse med EU-retten til bogen Europæiseringen af dansk ret (2008). OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Britt Vonger er uddannet jurist fra Københavns Universitet i Efter at have arbejdet 1½ år i Energistyrelsen blev hun i 1996 ansat i KL s juridiske kontor med arbejdsområderne kommunalret, udbuds- og konkurrenceret samt forvaltningsret. Fra var Britt Vonger endvidere medlem af Konkurrencerådet. Britt Vonger har siden 2004 indgået i formandskabet for en europæisk arbejdsgruppe vedrørende offentlige tjenesteydelser og udbud. I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen har Britt Vonger været medforfatter på en række temaguider om forskellige juridiske aspekter af kommunalreformen. Britt Vonger var i 2008 medlem af arbejdsgruppen vedrørende Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen. Hun har desuden været udlånt til KL s salgssekretariat i forbindelse med forberedelsen af salget af Kommunekemi A/S og KMD A/S. Britt Vonger har sammen med Jon Iversen skrevet bogen Juridisk risikostyring i kommuner (2007). 17

18 LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Af Peter Herskind og Hans-Henrik Queseth» Eksempel 2 BAGSIDETEKST TIL BOGEN»LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER«Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet loven om ansættelsesbeviser trådte i kraft den 1. juli Loven blev efterfølgende ændret i 2002, og går i sin korthed ud på, at»alle væsentlige vilkår«nu skal fremgå af et ansættelsesbevis ud over de 10 eksakte oplysninger, som indtil 2002-lovens vedtagelse blev opfattet som en udtømmende liste. Der er med loven skabt stor usikkerhed om, hvad der konkret menes med»alle væsentlige vilkår«. Der er hverken i loven, direktivet eller i Beskæftigelsesministeriets vejledning særlig hjælp at hente i forsøget på nærmere at definere»alle væsentlige vilkår«. Forfatterne har tilstræbt at gøre lovkommentaren så detaljeret som muligt og har blandt andet medtaget et resumé af størstedelen af de eksisterende domme og afgørelser inden for området. Retspraksis har dog udviklet sig så voldsomt siden 2. udgave udkom i 2002, at forfatterne i seneste udgave har udvalgt de domme, som kan hjælpe til forståelsen af begrebet»alle væsentlige vilkår«. Senest er loven blevet ændret i februar 2007, som en konsekvens af en Højesteretsdom, der tilsidesatte Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse, hvori godtgørelsesniveauet blev nedsat fra 26 til 13 uger. Hvorledes godtgørelsesniveauet forventes at udvikle sig i de kommende år, kan ikke siges med sikkerhed, men i 3. udgave af bogen forsøges det indkredset, hvilke elementer der indgår i denne nye og friere godtgørelsesfastsættelse. Et andet væsentligt punkt, der har skabt praktisk usikkerhed, er på hvilken måde indhold i personalehåndbøger kan opfylde lovens krav, og på hvilken måde oplysningerne skal fremgå direkte i ansættelses-kontrakten. Også på dette punkt giver bogen en uddybende beskriv-else af, hvorledes samspillet er mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen og anvisninger på, hvorledes man som arbejdsgiver opfylder sin forpligtelse. Bogen indeholder en vis kritik af den usikkerhed og det administrative arbejde, der følger i kølvandet på loven. Hovedpunkterne i loven er bl.a.: Hvilke lønmodtagere er dækket af loven Hvilke oplysninger skal fremgå af ansættelsesbeviset og Hvilken godtgørelse skal arbejdsgiveren betale, såfremt loven ikke overholdes. Bogen er bygget op som en traditionel lovkommentar, der beskriver den danske lov om ansættelsesbeviser, og er skrevet som et opslagsværk. Bogen retter sig mod en bred kreds af brugere. Det vil sige arbejdsgivere, lønmodtagere, organisationer, advokater og rådgivere i øvrigt. OM FORFATTERNE, FRA OMSLAGETS INDERSIDE Peter Herskind (1964) er advokat med møderet for Højesteret, cand.jur. fra 1990 og partner i PRO Erhvervsadvokater. Peter Herskind er specialist i ansættelsesret og rådgiver såvel lønmodtagere som arbejdsgivere i arbejdsretlige sager. Han er skribent for Erhvervsbladet, medlem af Erhvervsbladets Virksomhedsråd, foredragsholder og underviser for kursusudbydere, herunder bl.a. MBCE samt virksomheds- og iværksættervejleder for Væksthus Hovedstadsregionen og foreningen Iværksætterkontaktpunktet. Peter Herskind er forfatter til bøgerne»den gode ansættelseskontrakt«fra 2009 og»på vej til udlandet (udstationering)«fra Hans-Henrik Queseth (1978) er advokat med møderet for Landsret, cand.jur. fra 2002 og advokat i PRO Erhvervsadvokater. Hans-Henrik Queseth har specialiseret sig i ansættelsesret og beskæftiger sig med rådgivning af såvel lønmodtagere som arbejdsgivere i arbejdsretlige sager. Ud over sit daglige virke som advokat afholder han løbende kurser inden for personalejura og har forfattet mange artikler, der er blevet bragt i ErhvervsBladet. 18

19 Oplysningsskema Til brug for udbetaling af dit honorar, der vil blive anvist via Multidata, har vi brug for følgende oplysninger: Personlige data Navn: Privatadresse: CPR nummer: Hvis lønsedlen ønskes tilsendt dit arbejdssted udfyldes også følgende to linjer: Firmanavn: Firmaadresse: Lønkonto, hvortil honoraret ønskes overført Pengeinstituttets - navn: - afdeling: - reg.nr.: - kontonummer: Honoraret betragtes som B-indkomst. Såfremt du ønsker honoraret udbetalt som A-indkomst, skal du oplyse os om dette. 19

Vejledning til Bogforfattere

Vejledning til Bogforfattere Vejledning til Bogforfattere 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group Fra manuskript til færdig bog Gode råd til forfattere Tidsplan Målgruppe Afgrænsning af emnet Titel Ambitionsniveau Citater

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Vejledninger. UfR MAD Bogforfattere TFA, TBB, TfK og TfL. Karnov Group Denmark A/S

Vejledninger. UfR MAD Bogforfattere TFA, TBB, TfK og TfL. Karnov Group Denmark A/S Vejledninger UfR MAD Bogforfattere TFA, TBB, TfK og TfL Karnov Group Denmark A/S Skt. Petri Passage 5 1165, København K Tlf. +45 3374 0700 CVR-nummer: 10 36 19 90 kundeservice@karnovgroup.com Karnovgroup.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Vejledninger. UfR MAD Bogforfattere TFA, TBB, TfK og TfL Retningslinjer til artikler Erhvervsjuridisk Tidsskrift. Karnov Group Denmark A/S

Vejledninger. UfR MAD Bogforfattere TFA, TBB, TfK og TfL Retningslinjer til artikler Erhvervsjuridisk Tidsskrift. Karnov Group Denmark A/S Vejledninger UfR MAD Bogforfattere TFA, TBB, TfK og TfL Retningslinjer til artikler Erhvervsjuridisk Tidsskrift Karnov Group Denmark A/S Skt. Petri Passage 5 1165, København K Tlf. +45 3374 0700 CVR-nummer:

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI Skrivevejledning (revideret januar 2014) Redigeringsprocessen foregår som følger: 1. Forfatteren indleverer en færdigdisponeret artikel til redaktionen. 2. Redaktionen læser artiklen

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Sidst opdateret: 14. feb. 2011 Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Indhold Introduktion... 1 Midtersektion... 2 Overskriften/titlen:... 2 Hovedbillede/Topbillede:... 2 Resume:...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

En bog bliver til...

En bog bliver til... En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Forfatter hos Samfundslitteratur

Forfatter hos Samfundslitteratur Forfatter hos Samfundslitteratur Indhold Velkommen hos Samfundslitteratur 1 Om udgivelsesprocessen 2 Forlagsredaktion 3 Udarbejdelse af manuskriptet 3 Redaktion af det samlede manuskript 3 Omslag og bagsidetekst

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Fritekst Herunder søges i den fulde tekst af hele Karnovs indhold (lovtekster, kommentarer, noter o.l.).

Fritekst Herunder søges i den fulde tekst af hele Karnovs indhold (lovtekster, kommentarer, noter o.l.). Vejledning til at navigere i modulet Karnov, Thomson Reuters Søgningstyper Der er flere søgeindgange til at finde love og regler i Karnov: fritekstsøgning, søgning på kaldenavn/populærtitel, søgning efter

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Find alle bøgerne på www.karnovgroup.dk Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt Praktiske bemærkninger om manus Målgruppe KONTUR henvender sig primært til studerende, kandidater og forskere, som har en bred interesse for kulturstudier, men ikke nødvendigvis er specialister. Redaktionen

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

10 gode råd når du skriver til dine kunder

10 gode råd når du skriver til dine kunder 10 gode råd når du skriver til dine kunder 1. Skriv på modtagerens betingelser Prøv altid at tage udgangspunkt i modtagerens behov. Læg vægt på de fordele og det udbytte som kunden vil opleve. Inden du

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Opgaven: Ombrydning af annoncemateriale med redaktionel tekst til bagstik, bragt i Jyllands-Postens lørdagstillæg den 21. maj 2011 for Wonderful Copenhagen. En opgave Samsing Graphic har fremstillet af

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Typografi & ombrydning Svendeprøve Kvalitetsvurdering Den færdige bog er overskuelig og læsevenlig, på trods af at den skulle sættes op på så få sider som

Læs mere