Manuskriptvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manuskriptvejledning"

Transkript

1 Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank linje. Overskrifthierarkiet markeres i papirudskriften med farvesignatur. Kuml-artikler indledes med titel og evt. undertitel. På ny linje følger forfatternavn: Af Hans Jørgen Hansen. Tekst. Linjeskiftstasten ( enter ) bruges kun ved slutningen på et afsnit. Brug aldrig denne tast for at komme ned på næste linje i en fortløbende tekst. Teksten skrives uden orddeling ved linjeskift. Brug derfor ikke tekstbehandlingsprogrammets evt. automatiske orddelingsfunktion. Undlad at skrive teksten med fast/lige bagkant/højreside og brug i øvrigt aldrig ekstra ordmellemrum i teksten. Ved indrykning bruges tabulator, aldrig mellemrumstast. Angående tegnsætning bedes man nøje følge de regler, der gælder for grammatisk komma. Husk desuden: - At undlade brugen af bogstavet o brugt som 0-tal og bogstavet l brugt som 1-tal. - Kun at anvende de mest almindelige forkortelser (f.eks., ca. m.v., osv., dvs., jf., bl.a., f.kr., e.kr.) samt ved mål- og vægtangivelser. Husk at skrive kvadratmeter med hævet 2-tal: m 2. - At der ikke skal være mellemrum mellem to forkortelser. - At der ikke skal være mellemrum mellem målangivelser som f.eks.: 12x15 m. - At tidsangivelser skrives således: 1300-tallet (med bindestreg), 1320 erne (med apostrof) og C14-datering (uden mellemrum mellem C og 14 og bindestreg efter C14). Et tidsrum, f.eks , angives uden mellemrum. - At bindestreg er kendetegnet ved, at der ikke er mellemrum før og efter, mens tankestreg er kendetegnet ved mellemrum før og efter. Vær opmærksom på, at tankestreg kommer til at stå som tankestreg således:, og ikke som bindestreg: -. - At tal fra 1-9 skrives med bogstaver, når de ikke angiver vægt og mål. - At ordfremhævninger sker ved brug af kursiv, men begrænses mest muligt. - At citationstegn altid skal stå som dobbelt anførselstegn med til en start og til slut. - At figurhenvisninger skrives i parentes således: (fig. xx). I Kuml står litteraturhenvisningerne ikke i brødteksten, men en note henviser til noteteksten, hvori litteraturhenvisningerne refererer til litteraturlisten som ovenfor.

2 Noter Ved hjælp af tekstbehandlingsprogrammets notefunktion markeres i brødteksten notetal (hævet arabertal), der fortrinsvis anbringes efter punktum og kun undtagelsesvis efter komma eller andet tegn. For at begrænse antallet af noter, samles flest mulige oplysninger under samme note. Noteteksten skrives som slutnoter, endelig ikke som fodnoter. Litteraturliste Litteraturlisten opstilles alfabetisk. Under hver forfatter ordnes titlerne efter udgivelsesår, med den ældste titel først. Er der flere titler fra samme år, differentieres de med små bogstaver (f.eks. 1990a, 1990b). (Eksempel 1-3). Når litteraturlisten opstilles, starter første linje af hver henvisning ved venstrekant, mens eventuelle følgende linjer rykkes ind med indrykning ved brug af tabulator. Det fulde forfatternavn gentages for hver henvisning under samme navn. Undlad at bruge forkortelser for tidsskrifter og lignende. Idet der skelnes mellem enkeltværker, tidsskriftsartikler, samleværker og kildeudgaver anføres de bibliografiske data rent typografisk således: Ved enkeltværker anføres først forfatterens efternavn efterfulgt af komma og fornavn, eventuelt blot angivet med forbogstav(er). Er flere forfattere skrives de følgende med fornavn først, komma mellem forfatternavnene, men dog med &-tegn mellem de to sidstnævnte. Dernæst følger uden tegn imellem udgivelsesår og kolon. Dernæst værkets titel med kursiv samt efter komma bindnummer med almindelig skrift efterfulgt af punktum. Er der tale om en skriftrække, kan dette nævnes. Til sidst udgivelsessted dvs. forlagets hjemsted efterfulgt af punktum. Forlags/udgivernavn anføres ikke. (Eksempel 1-4). Ved tidsskriftsartikler anføres forfatternavn(e) og udgivelsesår som ved enkeltværker. Dernæst artiklens titel med almindelig skrift, efterfulgt af punktum. Herefter anføres tidsskriftets fulde navn med kursiv samt med almindelig skrift eventuelt bindnummer efterfulgt af komma, eventuelt hæftenummer efterfulgt af komma, eventuelt årgang og til sidst efter komma angivelse af artiklens start og slut sidetal således: s Vær opmærksom på, at udgivelsesår ikke altid er det samme som årgangsbenævnelsen. Udgivelsessted angives normalt ikke for tidsskrifters vedkommende. (Eksempel 5). Ved samleværker anføres forfatternavn(e), udgivelsesår og titel som ved tidsskriftsartikler. Dernæst følger efter punktum I: og navn(e) på redaktør(er) med fornavn(e) først efterfulgt af (red):. Herefter anføres samleværkets titel med kursiv, udgivelsessted som ved enkeltværker og til sidst efter komma angivelse af artiklens start og slut sidetal således: s (Eksempel 6.) Ved kildeudgaver, leksika og lignende anføres først værkets titel med kursiv efterfulgt af udgivelsesår med almindelig skrift. Efter kolon følger navn(e) på redaktør(er)/udgiver(e) efterfulgt af (red.), eller (udg.), og dernæst eventuelt bindnummer. Efter punktum til sidst udgivelsessted. (Eksempel 7). (Eksempel 1): Hansen, H.J. 1985: Stenalderen. København. (Eksempel 2): Hansen, H.J. 1990a: Bronzealderen. København.

3 (Eksempel 3): Hansen, H.J. 1990b: Jernalderen. København. (Eksempel 4): Hansen, H.J, A. Jensen & P. Nielsen 1994: Vikingetiden, bd. 1. Odense. (Eksempel 5): Jensen, A. 1985: Gravhøje i Nr. Omme. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984, s (Eksempel 6): Nielsen, P. 1977: Halvkuglekar. I: H.J. Hansen & A. Jensen (red.): Vikingetidens Keramik, bd. 1. Århus, s (Eksempel 7): Vor ældste historiske efterretninger S. Sørensen (udg.). Viborg. Resumé Kuml-artikler afsluttes med et resumé på dansk eller gerne på engelsk, som i givet fald vil blive sprogligt revideret. Husk øverst at anføre artiklens titel og eventuel undertitel. Resuméet bør ikke overstige 25% af brødteksten og skal indeholde alle figurhenvisninger, der dog kan samles i blokke, f.eks. (fig. 1-4). Afslutningsvis anføres forfatterens navn (i kursiv) og institution eller hjemsted. Figurtekster Figurtekster anbringes bagest i manuskriptet eller i et selvstændigt dokument gerne vedføjet engelsk oversættelse. Mellem de enkelte figurtekster bør der være en blank linje. Figurteksterne, hvis fortløbende nummerering naturligvis skal være i overensstemmelse med figurnummereringen, indledes med: Fig. xx. efterfulgt af selve teksten. Der afsluttes med eventuelt målestolsforhold således: 1:5. og illustrationens ophavsmand og/eller rettighedshaver således: Tegning: Niels Nielsen eller Foto: Poul Pedersen eller Nationalmuseet. Er illustrationen taget fra en publikation, anføres forlægget således: Efter H.J. Hansen 1990, s. 30., idet der refereres til en titel i litteraturlisten. Hvis alle eller de fleste illustrationer skyldes samme person, nævnes det i stedet efter de samlede figurtekster. Illustrationer Alle illustrationer afleveres i trykklar form samtidig med manuskriptet. Forfatteren er eneansvarlig for ophavsret ved anvendelse af illustrationer. Herfra er undtaget kortmateriale fra Kort- og Matrikelstyrelsen, hvor redaktionen indhenter samlet reproduktionstilladelse. Fotografier reproduceres bedst fra sort/hvid negativ eller fra farvedias, også når de skal trykkes i sort/hvid. Hvis fotos ikke kan leveres i denne form, er sort/hvid papirbilleder en mulighed. Fotografierne bedes afleveret med en papir-/fotokopi med angivelse af eventuelle ønsker med hensyn til udsnit, format og lignende.

4 Tegninger afleveres som sort/hvid original i en professionel og fuldt trykklar udførelse med angivelse af størrelsesforhold. Det er vigtigt, at tegningerne udføres på det rigtige papir, med hensigtsmæssige stregtykkelser og helst uden tekst. Signaturer og lag m.v. bør have et nummer, som refererer til figurteksten. Det er vigtigt, at redaktionen i tvivlstilfælde kontaktes allerede før tegnearbejdes påbegyndes således at man udgår omtegning. Illustrationer fra bøger afleveres som affotograferinger eller scanninger, endelig ikke blot som fotokopier. Digitale illustrationer afleveres, når det drejer sig om fotos eller scanninger, enten som tif-, jpgeller raw-fil i mindst 300 ppi og i fuld bredde, dvs. den størrelse, billedet skal reproduceres i. Hvis det drejer sig om stregtegninger scannet fra bøger, skal opløsningen være 1200 ppi. Vektorgrafik afleveres som ai- eller pdf-fil. Hvis det drejer sig om kort eller lignende lavet i Mapinfo, skal de gennem Acrobat Destiller og afleveres som ai- eller pdf-fil. Scanningerne bør foretages af professionel på professionelt udstyr. Kontakt endelig Moesgårds tegnestue, hvis der er spørgsmål. Skemaer, tabeller og grafer gemmes hver for sig i sin egen fil. Det er forfatterens ansvar, at data leveres i et i forhold til opsætningsprogrammet brugbart format. Anvendes skemaer, tabeller og grafer i større omfang, bør man nok tidligt i processen aftale nærmere med redaktionen. Korrektur Når forfatteren har afleveret tekst og illustrationer, læser redaktionen manuskriptet grundigt igennem og sender det til faglig bedømmelse. Derefter får forfatteren manuskriptet tilbage med bemærkninger og ændringsforslag. Når det hele er bokset på plads, bliver der læst en sidste korrektur. Efter en sådan proces, må manuskriptet betragtes som absolut afsluttet og skrivebeskyttet, dvs. der må i princippet ikke pilles mere ved det. Herefter sendes manuskriptet til opsætning, og forfatteren modtager en opsat korrektur til godkendelse. Den opsatte korrektur checkes hele vejen igennem med opmærksomheden rettet især mod tekstformateringsfejl, overskrifter og orddelinger. Desuden bør man checke, at der ikke er faldet tekst ud i forbindelse med opsætningen. Endelig bør man kontrollere, at de indsatte illustrationer sidder på rette sted, vender rigtigt og har den rette størrelse. Der kan absolut ikke foretages rettelser mod manus i denne korrektur. For at der ikke skal være tvivl om foretagede rettelser, bedes man anvende følgende standardiserede korrekturtegn:

5

6 Kuml-anmeldelser Formålet med boganmeldelser i Kuml er, at læserne får mulighed for at holde sig orienteret om nyere arkæologisk litteratur af såvel videnskabeligt som populært tilsnit. Anmeldelserne bør derfor være beskrivende, men også kritiske og problematiserende. Det sidste naturligvis under skyldig hensyntagen til bogens egne præmisser. Anmeldelsen indledes med de fulde bibliografiske data forfatter(e) evt. med (red.) i parentes, titel, undertitel, sidetal, udgivelsessted og -år, ISBN nr. og bogladepris. Eksempelvis: Jørgen Jensen: Fra Bronze- til Jernalder en kronologisk undersøgelse. København sider. ISBN Bogladepris: 630 kr. Ole Crumlin-Pedersen, Erland Porsmose og Henrik Thrane (red.): Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder. Odense sider. ISBN Bogladepris: 290 kr. Teksten bliver trykt i en tospaltet opsætning, svarende til de engelske resumeer i Kuml. Den bør normalt ikke overstige to tryksider svarende til 2 x 4000 anslag/enheder, men mindre kan også gøre det. Anmeldelsen bedes afleveret som . Undlad venligst orddeling og brug af enter-tast ved linjeskift. Ved nyt afsnit anvendes enter og indrykning med tabulator-tast, endelig ikke med ordmellemrumstast. Nævnes bog- eller artikeltitler i teksten, sker det ved brug af anførselstegn, ikke kursiv. Anmeldelsen afsluttes med navn og institution eller bosted.

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere