De ændrede bånd og bestemmelser fra nytår 1951.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ændrede bånd og bestemmelser fra nytår 1951."

Transkript

1 oz NR. 12. DECEMBER. 22. ÅRGANG De ændrede bånd og bestemmelser fra nytår Andetsteds i OZ bringes in extenso Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenets meddelelse om de nye bestemmelser, der træder i kraft den 1. januar Resultaterne af I. A. R. U.-kongressen i Paris i maj i år blev for båndopdelingens vedkommende udførligt omtalt i forrige OZ, og det er på grundlag af disse, forhandlingerne med Generaldirektoratet har været ført. De grænser, der kommer til at gælde mellem telefoni og telegrafi i de permanente bånd, er således allerede nu blevet de, amatørerne i region I er enedes om. Den, der måske mest betyder et brud med tidligere praksis og vaner, er, at der på 3,5 MHz bliver et rent telegrafiog et rent telefonibånd i de permanente dele; medens man har valgt at lade de midlertidige dele af 3,5, 7 og 14 MHz båndene være fælles for de to udsendelsesarter. Det nye bånd khz er blevet resultatet af de overvejelser, Generaldirektoratet har gjort sig, da man havde erfaret om aflysningen af efterårets ekstraordinære administrative konference i Haag og udsættelsen til august 1951 i Geneve, idet man gjorde sig klart, at der nu ville være lange udsigter til den endelige ikrafttræden af Atlantic City 1947 planen, og at man derfor hellere hurtigt ville foretage sådanne korrektioner og forbedringer af amatørbåndene, som man nu øjnede mulighed for. Således kom khz til at blive et midlertidigt amatørbånd, idet man herved bødede på, at det famøse hul, khz stadig ikke har kunnet åbnes for amatørerne; det er fortsat et bånd for andre tjenester end amatørerne, aftalt på Cairo-konferencen. Lukningen af de øverste 300 khz i 28 MHz båndet er ligesom inddragelsen af 58,5 60 MHz båndet, korrektioner, som kunne have fundet sted allerede den 1. januar 1949, men alligevel har været stillet til danske amatørers rådighed i en overgangsperiode. Man vil endvidere ved sammenligning med de tidligere bestemmelser bemærke, at effektgrænsen for transportable sendere ikke længer er 5 watt, men er blevet de sædvanlige, der gælder for faste sendere. Det med store forhåbninger imødesete 21 MHz bånd lader stadig vente på sig. Netop ligeså længe som vore midlertidige bånd er til disposition. Det åbnes nemlig først, når resultaterne af Genevekonferencen 1951 er ratificeret, og man har fastsat en definitiv dato for ikrafttrædelsen af Atlantic City planen for frekvenserne under 27,5 MHz. Det er mange sendere, der omfattes af denne plan, og det tager sin tid. Lad os gætte forsigtigt på, at det bliver engang i 1953! OZ8T. 229

2 OSCILLATORSTABILITET I det checkoslovakiske Fagblad Tesia Technical Reports" (December 1949), fremkom en Artikel om Oscillatorers Frekvensstabilitet. Da der i denne Artikel var adskilligt af Interesse for Kortbolgeamatører, bringes her et Uddrag i bearbejdet Form af OZ7BO. Man hører ofte Kortbølgeamatører berømme en bestemt Oscillatortype for dens fremragende Egenskaber. Før Krigen var det ECO en, saa kom Franklin- og i de senere Aar Clapp-Oscillatoren. Der er ingen tvivl om, at de hver for sig er udmærkede, men at fremhæve en enkelt til skyerne paa de øvriges Bekostning turde nok være en Misforstaaelse. Enkelte har hævdet, at under Forudsætning af, at man byggede sin Oscillator mekanisk og elektrisk korrekt, med andre Ord gav den de rigtige Arbejdsbetingelser, saa var det saa nogenlunde ligegyldigt, hvilket Princip, man lagde til Grund. Denne Antagelse synes bekræftet gennem de her foretagne Undersøgelser. Hvad gør en Oscillator ustabil? I den ideelle Oscillator skulde Frekvensen alene være bestemt af LC-Kredsen. I Praksis er dette aldrig Tilfældet. Spændingsvariationer, Temperaturvariationer og Kapacitetsændringer i Oscillatorrøret influerer i højere eller mindre Grad paa Frekvensen. Ønsker man den stabilest mulige Oscillator, maa man sørge for, at disse Faktorers Indvirkning begrænses til det mindst mulige. Da der ikke er noget i Vejen for, at en Oscillator, der er ufølsom overfor Spændingsvariationer, er særdeles temperaturafhængig (eller omvendt), er det nødvendigt, at man behandler hvert enkelt Problem for sig. Der skal kort redegøres for de forskellige Aarsager til Ustabiliteten og de midler man har til at bekæmpe dem. Mekaniske Rystelser paavirker specielt Spole og Kondensator. Ustabiliteten kan nemt blive flere Procent. Den modvirkes ved robust Udførelse af disse Komponenter og kort og stiv Ledningsføring. Temperaturændringer medfører nemt adskillige Promilles Frekvensdrift og modvirkes dels ved Anvendelse af Komponenter med lav Temperaturkoefficient, dels ved Temperatu rkompensation. Spændingsvariationer indvirker paa Rørdata og derigennem paa Frekvensen. Man maa derfor sørge for løsest mulig Kobling mellem Kreds og Rør. Herved reduceres ogsaa Frekvensændringer foraarsaget af Rørvibrationer og Rørudskiftning. Ældning kan medføre ret betydelige Frekvensændringer (nogle %). Ved passende Udformning af Spolen, kan Følgerne begrænses (se nedenfor). Ændringer i Luftens Fugtighed og Kultveilteindhold samt atmosfæriske Trykændringer indvirker i mindre Grad paa Frekvensen, men da disse Ændringer dels er meget smaa, dels er Langtidsfænomener, er de mindre interessante. LC-Kredsens Opbygning. Spolen maa som nævnt være mekanisk robust og saa uafhængig af Temperatur og Ældning som mulig. Rent elektrisk maa man tilstræbe den højst mulige Godhed (Q), hvorimod Selvkapaciteten ikke behøver at være lav. En Spole fremstillet ved at Sølv er udfældet i Spiralform paa en keramisk Form, maa antages at være den bedste. En næsten ligesaa god Spole kan man faa ved at anvende massiv Kobbertraad, der opvarmet til C, vikles stramt om en rillet keramisk Form. Enderne af Spolen fastgøres, og ved Afkølingen vil Traaden da trække sig sammen og ligge stramt om Formen, saa den herefter vil følge Keramikformens Temperaturudvidelser, der er saa smaa, at man kan se bort fra dem. Størst Q opnaas ved, at man Rør Spolen kort i Forhold til Diameteren. teren bør være to til tre Gange Spolelængden. Afstanden mellem de enkelte Vindinger bør være lille, ca. det halve af Traaddiameteren. Skærmes Spolen bør denne Skærm have dobbelt saa stor Diameter som Spolen, og den maa være mekanisk robust. De Krav, man stiller til Afstemningskondensatoren er afhængige af det Frekvensomraade, man ønsker at dække. Jo større Frekvensomraade jo bedre Kondensator. Ved 230

3 at nøjes med et beskedent Frekvensomraade, kan vi altsaa slække paa Kravene. Vi kan f. Eks. enten bruge en lille Kapacitetsværdi eller forbinde den større Kondensator over en mindre Del af Spolen og saa lægge faste Kondensatorer parallelt over Kredsen. En normal 500 pf Modtagerkondensators Stabilitet er ca , d. v. s. at tilfældige Kapacitetsvariationer maalt over længere Tid er af Størrelsesordenen en 1/500 af max. Kapa citet, altsaa 1 pf. En veludført Kondensator med større Pladeafstand er omtrent dobbelt saa god. Bruges der Omskifter i det frekvensbestemmende Kredsløb, bør den selvfølgelig ogsaa være robust og med svære Kontakter. En keramisk Type bør foretrækkes. Organiske Stoffer er afgjort uegnede i kritiske Kredsløb, da de med Tiden ændrer Dielekiricitetskonstans, Tabsfaktor, ja endog fysiske Dimensioner. Isolationsstoffer af Bakelit, Trolitax. Etronit, Polyetylen etc. er alle organiske og bor undgaas i frekvensbestemmende Kredse. Det er god Politik at anbringe Spole, Kondensator. eventuelle Paddingkondensatorer og Omskifter i en fælles Skærmkasse. Oscillatoren. Forfatteren har foretaget en rent matematisk Behandling af Røroscillatoren, som det her vil føre for vidt at komme ind paa. Vi maa nøjes med at resumere de Resultater, der naas, og iøvrigt henvise interesserede til Originalartiklen. Oscillatorrørets Gitter-Katode og Anode- Katodestrækninger er normalt koblet til den frekvensbestemmende Kreds, og Kapacitets* variationer i Røret vil derfor influere paa Frekvensen. Denne Frekvensændring er mindst naar hvor z i er Gitterimpedans, z o Anodeimpedans og S er Stejlheden. Herved bliver Gittervekselspændingen lige saa stor som Anodevekselspændingen og Virkningsgraden altsaa ringe. Men det spiller jo mindre Rolle. Det paavises ligeledes, at den relative Frekvensændring er mindst, naar Stejlhed og Kredsens Q er størst. For en given Kapacitetsvariation er den proportional med Frekvensen: f=frekvens, λ f Frekvensændring A C= Kapacitetsændring, S=Stejlhed, Q=Kredsgodhed. Heraf ser vi, hvorfor det er fordelagtigt at bruge højstejle Oscillatorrør og Kredse med stort Q. Frekvenskonstansen er derimod uafhængig af LC-Forholdet. Man kan derfor vælge L og C saaledes, at vi faar den mekanisk simpleste Kreds. Den af Rørkapacitetsvariationer mindst paavirkelige Oscillator faar vi, naar vi forbinder Gitter og Anode til Punkter paa den afstemte Kreds, der har saa lille Impedans, at Svingningerne kun lige akkurat vedligeholdes. Dette er i Virkeligheden i en Nøddeskal Hemmeligheden ved de fleste moderne Oscillatorkredsløb. I Praksis er det gjort paa forskellig Maade. Fig. 2. Fig

4 En modtager for den helt nye amatør. Af OZ5AC, A. Clausen. Der kom en ung mand ind paa redaktionen: God dag, herr redaktør! God dag! Ih, god dag, Jørgen! Hvad har du at tale om i dag? Værs god, her er hundrede kroner! Tak, Jørgen, det var dejligt sådan sidst på måneden. Ja, undskyld, men jeg tror, at redaktøren misforstår mig. Jeg er lige blevet konfirmeret. Til lykke, Jørgen! Tak... og da fik jeg af en af vore venner hundrede kroner, som jeg måtte lave mig en kortbølgemodtager for, og nu vil jeg gerne spørge redaktøren, om De måske ville hjælpe mig. Ja, selvfølgelig, men du skulle nok nærmest have talt med teknisk redaktør om det spørgsmål, men vi må jo se at klare den. Hvor stor skal modtageren være? Ja, jeg har jo mit eget værelse, og den skulle gerne kunne være derinde. Nu er det dig, der misforstår mig, Jør- Figur 1 viser den populære Clapp. Ned- 1 ransformeringen sker her kapacitivt. Clapp- OsrHiatoren er karakteristisk derved, at HFamplituden falder ved stigende Frekvens (Uddrejning af co). I Figur 2 har vi ECO en eller Lampkin-Oscillatoren. Impedansnedtransformeringen er her induktiv, og der er brugt Parallelafstemning. Amplituden vil derfor stige med stigende Frekvens. Seiler- Cscillateren (Fig. 3) ligner saavel Clapp som ECO en.! Fig. 4 genser vi Franklin, idet den løse Kobling mellem Kreds og Rør her er opnaaet ved et Udtag paa Spolen, ikke ved svag og kapacitiv Kobling til Gitter og Anode. Det har den f ordel, at Gitterimpedansen ogsaa LF-mæssigt er lav og Gitteret derfor bliver largt mindre brumfølsomt. Fig. 5 viser er anden Variation af Franklin med katode koblet Rør. Den har ingen særlige Fordele og rent matematisk kan det endog vises, at med givne Rør er Stabiliteten kun halvt saa god som i Fig. 4. Fig. 6 viser en i Checkoslovakiet udviklet Oscillator, der hævdes at være velegnet, hvor der kræves stor Frekvensdækning (Modtagere, Maalesendere). 232 gen, jeg mener, hvor mange rør skal der være i modtageren? Rør?! Ja, så lamper da. Tja, det ved jeg såmænd ikke, men den skulle jo gerne være god. Hm! Hvad ønsker du at høre pa modtageren? Det hele! Skal det være på højttaler, eller vil du nøjes med hovedtelefon? Ja-ja, ja-ja! Nå-nå, nå-nå! Har du jævnstrøm eller vekselstrøm? Det ved jeg ikke, men når jeg piller ved stikkontakten, kilder det så sjovt i fingrene. Du piller da ikke ved stikkontakten? Det kan være farligt. Det er nok bedst, at vi laver modtageren til batteridrift, og nu skal jeg tale med teknisk redaktør. Og så gik Jørgen og kom nogle dage senere igen. Se her, Jørgen, du kender jo nok lidt til at læse et diagram? Det blev til en trerørs modtager med et højfrekvensrør, detektor og et udgangsrør, altså en såkaldt retmodtager. Den hedder sådan, fordi det er det samme signal, der kommer ind fra antennen og går ud af modtageren, blot ensrettet og forstærket mange gange. En anden modtagertype kaldes for en super det har du nok hørt før. Her er det ikke det samme signal sådan da det går både ind og ud af modtageren. Det bliver blandet med et andet inde i selve mod tageren, men det kan vi tale nærmere om en anden gang, da vi til din modtager vil anvende batterirør, der senere kan bruges til en super.

5 Modtagerens diagram. Men vi ser videre på diagrammet: Antennen går ind gennem en lille variabel kondensator, den er anbragt der for at gøre modtageren mere selektiv, det vil sige, at du kan variere modtagerens evne til at skille stationerne bedre ad. Fra denne kondensator kommer vi ind på første rør, som kaldes højfrekvensrøret. Her bliver signalet forstærket, inden det gøres hørbart i detektoren. Her bliver signalet ensrettet som det kaldes og nu kunne det godt høres i en hovedtelefon, men der er jo også mange svage stationer, som først kommer ind, når de er blevet yderligere forstærket i udgangsrøret; for de stærke stationers vedkommende så de kan høres på en højttaler. Du vil på diagrammet finde alle værdier angivet for modstande og kondensatorer, og det må anbefales dig, at du kun anvender de størrelser, du ser på diagrammet, ellers vil teknisk redaktør ikke garantere for resultatet. Ja, herr redaktør, det ser jo lidt indviklet ud men det går forhåbentlig, hvis De vil hjælpe mig lidt! Selvfølgelig, Jørgen. Men lad os nu få fat i de enkelte ting, der skal bruges, så kommer resten af sig selv Nogle dage efter var alle tingene anskaffet og samtalen kunne fortsætte: Vi stiller først det hele op på et stykke papir i størrelse ca. 30x30 centimeter. Heraf beregner vi de 12 cm til ombukning med 6 cm foran og 6 cm bagved til telefon- og højttalerbøs samt tilslutning for antenne og batterierne. Dem samler vi i en gammel firpolet lampefatning, så kan du ikke komme til at sætte batterierne forkert til. Gør du det, er det slut med at høre noget på modtageren, for så brænder alle tre rør over på een gang, og det er en kostbar historie. Når vi har fået chassiset bukket, er der ca. 30x18 centimeter plads til alle de forskellige ting, hvoraf spolecentralen fylder det meste, nemlig ca. 12x12 cm. Den har teknisk redaktør lavet. Med denne spolecentral kan du dække m amatørbåndene, og da du også gerne vil høre,,rigtig radio, er der også spoler, der kan give dig Kalundborg. Så blev de forskellige ting sat på plads og mærket af på chassiset og Jørgen begyndte med at bore huller. De største for de tre rør blev boret ud med et 3 mm bor i kanten af det store hul, og bagefter blev mellemrummene mellem de enkelte huller mejslet ud og pudset efter med en halvrund fil. Nu sætter du først fatningerne på plads, så alle telefonbøs og den firpolede fatning til batterierne, og så kan du begynde med at montere; men først skal du mærke alle fatningerne, ellers kan det knibe at finde rede på alle de mange loddeflige. Begynd med glødeledningerne til hvert rør, og når de er færdige, kan du sætte glødebatteriet til for at konstatere, om der nu er spænding på alle tre rør. Det kan du gøre med en lille lommelampepære. Og når det er i orden, kan du lodde alle de andre ting på, og så sætter du spolecentral og de to afstemningskondensatorer på plads og forbinder disse, og til allersidst den store udgangstransformator den er så tung at have stående på chassiset og når du så er færdig med at lodde alle forbindelser, sætter du dig roligt ned med modtager og diagram foran dig, og så går du det hele igennem for at konstatere, at du har fået alk' ting med, og at de er rigtigt forbundne. Er 233

6 du helt sikker, kan du sætte antenne, hovedtelefon og batterierne til og så skulle modtageren spille med det samme. Men vi bliver nok nødt til at tale med en anden amatør, der har noget målegrej, for at vi kan få modtageren trimmet. Og det gjorde Jørgen, og her ser De resultatet, der ikke blev så helt dårligt, når vi tager i betragtning, at modtageren er beregnet for den helt unge og uerfarne amatør. Modtagerens spolecentral, indstilling og justering. Spolecentralen er hjemmelavet og består af 2 Torotor kortbølgespoleforme (TSnr B) og 6 alm. 7-kamrede forme (TS nr. 6146) opbygget omkring en MEC omskifter O 12 med 2 dæk. På det ene dæk er det nok med 1x4 stillinger, og på det andet skal der være 2x4 stillinger. Spolerne monteres på en bundplade af pertinax og anbringes således, at de to afdelinger, altså de fire antennespoler med det ene dæk og de fire detektorspoler med det andet dæk, kan afskærmes med en skærm af aluminium, messing eller kobber. De to spoler mrkt. L2 og L3 er viklet på samme form. L3 er tilbagekoblingsspolen. Spolernes data er: L1 L 2 L3 20 meter: 8 vindinger 0,5 mm laktråd ,5 mm laktråd. 0,15 mm laktråd viklet under de nederste vindinger af L2. 40 meter: L1 28 vind L2 30 L x0,05 litze. Viklet i to rum. 20x0,05 litze. Viklet i to rum. 0,15 laktråd viklet i rummet lige over L2. 80 meter: L1 46 vind. 20x0,05 litze viklet i to rum. L x0,05 litze viklet i to rum. L:$ 18 0,15 laktråd viklet i rummet lige over L2. København: L1 3x40 vind. 20x0,05 litze. L2 3x41 vind. 20x0,05 litze. L3 20 vind. 0,15 laktråd viklet i rummet lige over L2. Kalundborg: L1 3x150 vindinger 3x0,07 litze. L2 3x150 vindinger 3x0,07 litze. L3 35 vind. 0,15 laktråd viklet i rummet lige over L2. Alle trimmerkondensatorerne er på 5 40 pf og anbringes paa skærmen, som skiller HF fra Det. Parallelt over trimmerne på Kalundborgspolerne må anbringes et par blokke på pf. hvis denne vælges frem for København. Vindingerne for Li skulle passe således, at samme koblingsgrad opnås på alle områder. Potentiometret i skærmgitteret på detektorrøret regulerer tilbagekoblingen og skulle gerne få modtageren til at svinge på omtrent samme punkt på de forskellige områder. Trimmeren i anodeledningen på detektorrøret indstilles een gang for alle, så tilbagekoblingen går blødt ind. Det kan muligvis være nødvendigt at korrigere antallet af vindinger på L3 lidt, så et tilfredsstillende resultat nås. Der kan jo være forskel på de forskellige rørtyper, der evt. anvendes. Det er muligt, at tilledningerne til L3 skal ombyttes, for at tilbagekoblingen skal virke. De skal forbindes, som om det var een spole med et udtag til stel. Amatørområderne dækkes med de angivne kondensatorer, der er af typen Torotor USB 78, rigeligt med en del på hver side. Vil man kun lige have amatørbåndene, må der bruges mindre kondensatorer, i hvert fald for detektorkredsens vedkommende. Antennekredsen er ret bred, og her må man også regne med, at kondensatorens indstilling kan ændres noget ved brug af antennekondensatoren. Potentiometret i skærmgitteret regulerer modtagerens følsomhed, og er en absolut nødvendighed, hvis man bor i nærheden af en senderamatør, ligesom det også er rart at kunne regulere andre kraftige signaler ned. Hvis man lytter på telegrafi, kan det også knibe at faa en god beat" tone, paa hvis signalet er for kraftigt. De to sekundærviklinger på udgangstransformatoren er til henholdsvis højttaler eller hovedtelefon. På diagrammet er angivet udfor hvert rør, hvilke forskellige rørtyper, der kan anvendes det pågældende sted. Og man kan selvfølgelig godt blande dem efter de forhåndenværende typer. Hvis DL92 anvendes i udgangstrinet, må der dog sættes en modstand på 5 10 kohm ind i dettes skærmgitter. Afkoblet med en blok på 0,1 uf. På diagrammet er ligeledes vist en skærm mellem HF og Det-del., den er absolut nødvendig og skal helst gaa tværs hen over rørsoklen, hvis der da ikke i HF anvendes et rør med gitteret i toppen. Vend soklen rigtigt, så den korteste ledningsføring opnås. 234

7 Ustabilitet i forstærkertrin i sendere. Undersøgelser og afhjælpning. Af Donald H. Mix W1TS i QST juni Oversat af OZ7BG, Erik Størner. Stabiliseringen af tetroder som 807, 813 o. lign. er vel noget af det, der volder senderamatører de største kvaler. Der er ganske vist mange der påstår, at deres opstilling kører fuldkommen stabi't, men alligevel har de en del vanskeligheder med nøgleklik, splatter m. m. Læs denne artikel igennem, og De vil være en hel del klogere på dette punkt. TR. Der er skrevet en masse om stabilisering af HF-forstærkere i sendere, og dog har mange af os meget besvær med de forskellige arter af ustabilitet, som moderne rør med deres høje effektfølsomhed synes at være tilbøjelige til. Mange kører rask væk, uvidende om, at meget af det alt for almindelige klik og splatter kan skyldes et ustabilt trin, som udadtil synes at være helt uskyldigt i en sådan forsyndelse. Et klikfilter vil naturligvis ikke afhjælpe disse besværligheder. At en forstærker ikke svinger, når den er fuldt belastet og med negativ spænding til cut-off, er ingen garanti for, at den ikke gør det periodisk, når der nøgles eller moduleres, eller når den rykkes fra et gunstigt afstemningspunkt. Ejheller er et rent signal på arbejdsfrekvensen bevis for, at der ikke finder parasitsvingninger sted samtidig på en anden frekvens. Effektfølsomheden er, særlig i beamtetroder, så stor, at uønskede svingninger af en eller anden art dårligt kan undgås, hvis man ikke tager mere end de sædvanlige forholdsregler. For helhedens skyld vil noget af det følgende være gentagelser af noget, der er sagt Som før omtalt er modtageren ikke nogen storsuper med den deraf følgende store selektivitet, men når man efterhånden kommer til at kende modtageren lidt bedre, vil man kunne trække alt muligt i land på den. Og det er forbløffende, hvor dejligt det er at høre svage DX-stationer på en sådan modtager, når man iøvrigt er vant til en storsupers brus. OZ7EU. før. På grund af det større kendskab til forholdene, man har nu, må nogle metoder, som før har været almen fremgangmåde, nu stilles overfor en grundig undersøgelse. Jeg tror imidlertid, at det nu er muligt at pege på en metode, der synes at give ret stor sikkerhed for virkelig stabilitet, uden at det er nødvendigt at komplicere opbygning og afstemning yderligere. Når undtages de specielle hentydninger til skærmgitrene, gælder de følgende bemærkninger og diagrammer lige godt for trioder og beam-tetroder. Under de målinger, som skal beskrives, har det været muligt at køre to stk. 807 i push-pull uden gitterforspænding og uden belastning og med maximalt tilladt anodetab uden spor af ustabilitet af nogen art. De fleste, der kører med 807, vil give mig ret i, at det er en ret usædvanlig oplevelse. Undersøgelser for ustabilitet. Senderforstærkere kan normalt gå i selvsving på en af tre forskellige måder, som alle viser sig at være varianter af t. g. t. p. Der findes andre, men de forekommer meget sjældent. Sammen med svingninger på arbejdsfrekvensen (den frekvens, trinet er afstemt til ved hjælp af de sædvanlige ind- og udgangskredse), vil der næsten uundgåeligt finde parasitsvingninger sted på en frekvens i nærheden af 150 MHz, hvis man ikke tager særlige modforholdsregler. Dette sker både i triode og tetrode forstærkere. Gitter/anodekapaciteten i tetroder, beregnet til senderbrug, er sjældent nok til at opretholde t. g. t. p. svingning paa lavere frekvenser. Men man har også været ude for parasitsvingninger på frekvenser så lavt som 100 khz. i trioder og dårligt afskærmede lavfrekvenstetroder, f. eks. 6L6 og 6V6, når der har kunnet opstå egnede kredse. Besværligheder af denne art er ofte vanskelige at påvise, når trinet kører med de normale spændinger og belastning. Det bedste trin henimod visheden om, at uønskede svingninger ikke finder sted, er at indstille 235

8 spændingerne og reducere belastningen, således at mulighederne for at opretholde disse svingninger er bedst mulige og så finde på midler til at undertrykke dem. Det kan gøres ved at benytte gittermodstand uden fast gitterspænding, køre trinet uden belastning og reducere skærmgitter- og anodespændinger så meget, at input kommer på det angivne Fig. 1. Absorptionsindikator til paavisning af ustabilitet. L1 C1 kan med løse spoler dække området fra 200 MHz til 200 khz. L 2 er en pick-up spole med et par vindinger, som kobles til Li. Krystallet er et 1N34. C 2 afblokker meteret, som er et 1 ma. instrument. Delen tilhøjre for L 2 bruges som stabilisering sindikator. anodetabsniveau. Hvert trin i senderen skal undersøges for sig. Det eneste værktøj, der behøves bortset fra de sædvanlige gitterog anodemetre er en absorbtionsbølgemåler af den type, der har været beskrevet i de sidste udgaver af The Radio Amateur s Handbook. Diagrammet vises på fig. 1. Denne lille ting er forresten noget, som enhver senderamatør bør eje. Den gør megen nytte ved arbejdet med senderen. VHF-parasitter. Parasitter i VHF-området er nok de nemmeste at udskille. Det er klart, at den svingende kreds overvejende udgøres af ledningerne fra gitter og anode til deres respektive spoler, serieafstemt af afstemningskondensatorerne, som angivet med de optrukne linier i fig. 2 A. Den samme kreds er til stede, hvis tankkredsen er balanceret. Det er særligt med denne opstilling i erindring, at der ofte peges på vigtigheden af at holde ledningerne så korte som muligt, efter den teori, at hvis ledningerne kan gøres korte nok, bliver resonansfrekvensen så høj, at de store tab vil umuliggøre sving. Desværre synes dette mål at være umuligt at nå, for selv om man kunne reducere ledningslængden til nul, ville der stadig være tankkondensatorens selvinduktion og rørets indre forbindelser tilbage. Før man sætter spænding paa trinet, bør man sætte 10 meter gitterspolen (driverens anodetankspole ved kapacitiv kobling) og 80 meter anode tankspolen i. Dette er for at være sikker på, at trinet ikke kan svinge på andre frekvenser med tankkredsene. Tankspolerne skal ikke forsøges kortsluttet, da trinet i så fald måske svinger på en frekvens, der bestemmes af kortslutningsledningen! Man kan sætte en bøjle tværs over anode HF-drosselen, hvis man benytter en sådan. På den måde bliver alle svingningerne begrænset til de VHF-parasitter, vi er ude efter. Hvis trinet ikke k^rer som udgangstrin, skal rørene i det foregående og følgende trin fjernes for at udelukke belastning. Hvis en reguleringstransformator ikke er ved hånden, kan man forbinde en glødelampefatning i serie med højspændingstransformatorens primær, og prøve forskellige lamper, indtil man finder en, der begrænser inputtet til lige under det tilladte anodetab. Hvis det er en tetrode, det drejer sig om, fås skærmgitterspændingen fra anodeensretteren gennem en faldmodstand af passende størrelse. Med spændinger kun på det trin, der skal undersøges, foretager man en omhyggelig undersøgelse ved at afstemme gitterkondensatoren til forskellige indstillinger, specielt maximum- og minimumspunkter, og dreje anodekondensatoren gennem hele dens område for hver af gitterkondensatorens indstillinger. Hvis der viser sig at løbe den mindste smule Fig. 2. A: VHF-parasitkredse skjult i hf-forstærker. B: Normale metoder til undertrykkelse af vhf-parasitter i tetroder. R1 kan imidlertid ikke anbefales. C: Anbefalet opstilling for beam-rør. Drosler i både plade og gitter undertrykker vhf-parasitter uden B s fejl. Foreslåede data for RFC i er 15 vindinger 0,6 mm tråd, 7 mm i diameter, tætviklet. RFC2 8 vdg. 1,5 mm. 20 mm lang. 236

9 gitterstrøm eller at være nogen forandring i anodestrømmen, er det tegn på, at der er parasitsvingninger til stede. Det kan yderligere bevises ved at holde absorptionsbølgemåleren tæt hen til rørets anodeledning. Som bølgemåleren viser, ligger parasitterne som regel i omegnen af 150 HMz, uafhængigt af, om røret er en triode eller tetrode. Den almindeligste måde at afhjælpe vhfparasitter i tetroder på har været at bruge en lille drossel i gitterledningen sammen med en lille ikke-afkoblet induktionsfri modstand i skærmgitteret, som vist i fig 2 B, RFC1 og R1. Denne kombination svigter sjældent, men man har fundet ud af, at selv en lille modstand endda så lav som 10 til 12 ohm benyttet på denne måde, har en meget alvorlig virkning på gitter/plade isoleringen på arbejdsfrekvensen. Mens man søgte efter en anden og bedre metode til at undertrykke vhf-parasitter i 807, prøvede man afstemte spærrekredse både enkeltvis i gitter og anode og begge steder samtidig. Dette var effektivt over en del af tankkondensatorens område, men kondensatoren ændrede parasitsvingningernes frekvens nok til, at een afstemning af spærrekredsen ikke holdt over hele området. Man fik da den ide, at en lang anodeledning kunne resultere i en parasitisk pladekreds afstemt til en frekvens, der var lavere end gitterets, hvor t. g. t. p. trinet, hvis det var et sådant, ikke kunne svinge, og man prøvede derfor at forlænge anodeledningen. Det viste sig at være et yderst probat middel, selv om gitterdroslen også er nødvendig. Grunden til det sidste, er man ikke helt klar over. Anodeledningen, som var ca. 30 cm lang, blev viklet op i en spole og indsat tæt ved anoden, som vist i fig. 2 C, RFC2. I adskillige 807 trin bygget i de sidste år det være sig enkelte rør eller to i push-pull eller parallel har en parasitdrossel på ca. 15 vindinger 0,6 mm tråd tætviklet på en 7 mm form altid virket. Den synes kun at være kritisk indenfor en vinding eller to. Med denne som udgangspunkt skal pladeledningen forlænges, indtil parasitsvingningerne ophører, idet man passer på at holde den lange pladeledning langt væk fra gitterkredsen. Når minimumslængden er fundet, kan ledningen vikles op på en form med lille diameter og indsættes i anodeledningen tæt ved fatningsklemmerne. Dem, vi har benyttet med held i et push-pull 807 trin, består af 8 vindinger 1,5 mm tråd, 8 mm indvendig diameter, 20 mm lang, frit hængende. Da der ikke har været tid til at udvide erfaringerne med dette arrangement i andre trin, er det muligt, at de opgivne værdier skal ændres noget i en anden opstilling. En gitterdrossel med de ovenstående dimensioner er som regel tilstrækkelig til at kvæle vhf-parasitter også i triodeforstærkere. I genstridige tilfælde kan det være nødvendigt at sætte en afstemt kreds med 4 vindinger 1,5 mm tråd, 12 mm i diameter, 20 mm lang og afstemt med en 30 pf. glimmer trimmer i anodeledningen. Der behøves ingen gitterdrossel. Lavfrekvensparasitter. Så meget om vhf-parasitter. Vi kan nu vende opmærksomheden mod de eventuelle lavfrekvensparasitter. Som allerede sagt finder parasitsvingninger af denne art sjældent sted i vel afskærmede rør. Men det er lige så nemt at indrette kredsen, så de slet ikke kan finde sted. Svingninger af denne type kan ske i forstærkere, hvor der benyttes HF-drosler i både gitter og anodekreds; og koblings- og afblokningskondensatorerne, eller oftere selve afstemningskondensatoren, der sammen med droslerne danner kredse på en lav frekvens. Den tro, at en række hf-drosler i en stribe parallelfødede kredse i sig selv nødvendigvis fører til lavfrekvente parasitter er ikke ualmindelig. Imidlertid kræver en t. g. t. p svingning, at gitterkredsen er afstemt til en lavere frekvens end anodekredsen, og dette forhold hersker sjældent med de i praksis benyttede værdier, i hvert fald hvad singleended kredse angår. Fig. 3. A: Normal kapacitivt koblet forstærker parallelfødet hele vejen igennem. B: Mulige lavfrekvensparasitkredse optrukket. Værdierne i denne opstilling muliggør imidlertid sjældent parasitsvingninger. 237

10 Fig. 3 A viser et almindeligt arrangement med parallelkobling hele vejen igennem. På lave frekvenser har tankspolerne L1 og L2 en ubetydelig reakt nns og kan simpelthen opfattes som lange ledninger, der korslutter tankkondensatorerne Cl og C2. Kredsløbet for de lave frekvenser bliver da det, der er vist i fig. 3 B. Selv om afkoblingskondensatoreme C6 og C8 er små eller helt udeladt, er kredsen stadig komplet ved ensretterens filterkondensatorer eller et gitterspændingsbatteri; begge dele har uendelig lille reaktans mod lave frekvenser. Afstemningskredsene udgøres da hovedsageligt af gitterdroslen RFC2, afstemt med koblingskondensatoren C5 og anodedroslen RFC3, afstemt af afblokningskondensatoren C9. Det vil bemærkes, at hverken pladedroslen i det foregående trin eller gitterdroslen i det efterfølgende trin kommer ind i billedet, fordi den eneste forbindelse er den fælles jord- eller stelforbindelse. 1 praksis overstiger koblingskondensatoren sjældent 100 pf., mens en 2,5 mh. hf-drossel almindeligvis bruges som RFC2. Dette giver et. LC-produkt paa anodekredsen bruges oftest en afblokningskondensator på 1000 pf., og anodedroslen er sjældent mindre end 1 mh. i sendere, der ikke kører på frekvenser højere end 30 MHz. Disse værdier giver et LC-produkt på Det er således klart, at der ikke finder t. g. t. p. svingning sted med de almindelige værdier. Forholdet ændres imidlertid noget, når der anvendes en almindelig balanceret kreds i enten gitter eller anode med hf-drosler i begge. Fig. 4 A viser sådan en opstilling med balanceret udgang. Fig. 4 B viser lavfrekvens- Fig. 4. A: Normal kapacitivt koblet forstærker med balanceret udgang og parallelfødet i gitteret. B: Resulterende lavfrekvensparastlkreds optrukket. kredsen, der lurer under overfladen. Denne gang tjener tankspolen L2 ikke til at kortslutte tankkondensatoren, men, meget værre, til at forbinde de to sektioner i parallel tværs over anodens hf-drossel. Vanskelighederne er de samme med et enkelt rør som med to i push-pull. Vi har set, at gitterkredsens LC-produkt er ca. 250 med de sædvanlige værdier. Anodetankkondensatoren vil sjældent overstige 100 pf. pr. sektion eller sammenlagt maximalt 200 pf. tværs over RFC2, som sædvanligvis er 1 mh. Vi kan altså se, at selv med tankkondensatoren ved maximal kapacitet kan LC-produktet ikke overstige 200. En 2,5 mh. anodedrossel vil bringe tallet op på 500, m e n k u n ved maximal kapacitet i tankkondensatoren. Ved alle indstillinger under halv frekvens vil anodekredsen væce afstemt til en frekvens, der er højere end gitterkredsens. Kort sagt, anodedroslen kan gøres så stor som praktisk muligt uden at forbedre forholdet synderligt, fordi anodekredsen altid kan afstemmes til en frekvens højere end gitterkredsens, nar afstemningskondensatoren er i eller nær ved minimum. Den mest indlysende modforholdsregel er at fjerne mindst een af droslerne. Gitterdroslen kan erstattes med en modstand, uden at det medfører videre store tab af styring. Anodekredsen er seriekoblet, men droslen er nødvendig til at bryde eventuelle skadelige resonanser i de enkelte afstemningskredse, der dannes, når såvel spolens midtpunkt og kondensatorens rotor er jordede. En prøve viste også, at output på den anden harmoniske blev større med denne forbindelse. Forholdet var endnu værre med rotoren svævende. I overvejelserne om at erstatte anodedroslen med en modstand havde man ment, at enhver værdi høj nok til at isolere midtpunktet ville forårsage et større spændingsfald, end der var råd til. Imidlertid viste dette sig ikke at være tilfældet, da det blev prøvet. Så lille en modstand som 100 ohm kunne bruges. Dette er meget heldigt, da den lave modstand, der erstatter RFC2 i fig. 4 B, effektivt shunter et efterfølgende trins gitterdrossel, som i dette tilfælde k a n virke som en induktion afstemt af C2, 1 linkkoblede push-pull kredse kan gitterdroslen, som er afstemt af gitterafstemningskondensatorens sektioner i parallel i en parasitisk kreds, elimineres ved erstatning af gitterafledningen som vist i fig. 5 A. Med kapacitiv indgangskobling, som vist i fig 5 B, kan anodedroslen i den parallelkoblede driver 238

11 Fig. 5. A: Almindelig linkkoblet push-pull forstærker med gittermodstand R1 i stedet for den almindelige gitterdrossel. B: Kapacitivt koblet push-pull indgangskreds med seriefeed i gitteret og parallelfeed driver trin. C: Lavfrekvensparasitkreds opstået som resultat af B. D-R x, som holdes på en lav værdi, tjener både til at isolere spolens midtpunkt og belaste den lavfrekvente parasitkreds. R2 er den normale gitterm odstand. C 1 skal være ikke under pf. imidlertid virke som den parasitiske gitterinduktion. Den lavfrekvente kreds er vist i fig. 5 C. Det ses således, at R1 må have en lav værdi for at forhindre svingning. Det sker ved at gøre R1 100 ohm eller deromkring, afkoble den kolde ende til jord, og så tilføje gitterafledning eller en anden form for gitterspændingskilde, som det er vist i fig. 5 D. Dette tillader brugen af seriedroslen i anodekredsen eller parallel anodekobling, hvis det ønskes. Under jagten efter lavfrekvensparasitter bør rørene i det foregående og det efterfølgende trin fjernes. Bølgemåleren skal holdes tæt til gitterets eller anodens hf-drossel. Svingninger på arbejdsfrekvensen ved tetroder. Når en rørfabrikant fremsætter den erklæring, at en beam-tetrode ikke kræver stabilisering, er god afskærmning og det faktum, at skærmgitterrør aldrig bør køre uden belastning for at undgå ødelæggelse af skærmgitteret utvivlsomt underforstået. Men der er nogen tvivl om, om man tør stole for stærkt på normal belastning som et pålideligt middel til stabilisering. Et forhold, som ofte ses i praksis, er et 807, der tilsyneladende kører fuldstændig stabilt fuldt belastet med uafbrudt styring og uden modulation, og som alligevel klikker over et stort frekvensområde, når senderen nøgles, eller splatter, når den moduleres. Vi har set mere end een kommerciel station med store belastningsmodstande tværs over tankspolerne, og de var ikke sat på for at sætte virkningsgraden op. En prøve med en hf-indikator vil vise, at der kommer masser af hf-styring igennem til udgangskredsen i ethvert ustabiliseret 807 forstærkertrin. Stabilisering viser, at det meste af dette hf kommer gennem gitter/plade kapaciteten, det være sig den indvendige eller den udvendige. Selvom en tetrode aldrig må køres uden belastning, er det sikrere at formulere det således, at hvis den gøres stabil uden belastning, er der en meget ringe chance for, at der er besvær med den i belastet tilstand. Det er ikke vanskeligt selv at lave simple stabiliseringskondensatorer bestående af to plader. Den type, vi har benyttet ved 807 trin, består af en lang fladhovedet maskinskrue, hvis hovede sammen med en fast ½ plade udgør kondensatoren. Ledningerne til kondensatoren må naturligvis holdes så korte som muligt, så de ikke kobler med andre dele i opstillingen. Indikatordelen i bølgemåleren, det er krystallet og ma-meteret i serie, udgør en meget følsom stabiliseringsindikator. Når man laver en sådan bølgemåler, er det en god ide at føre et par bøsninger ud, så at denne del af instrumentet kan benyttes solo. Disse bøsninger for- Fig stabiliserede enkeltrørsforstærkere bruges en balanceringskondensator C1, hvis størrelse skal være lig rørets udgangskapacitet. 239

12 bindes simpelthen til en link, der kobles til udgangsspolen. Hverken gitterstrømsændringer eller en glimlampe er tilfredsstillende indikatorer ved stabilisering af tetroder. Med exciteren kørende, men med forstærkertrinets anode- og skærmgitterspænding taget fra, vil indikatoren normalt vise en betydelig energi i udgangsspolen, når afstemningskondensatoren stilles i resonans. Stabiliseringskondensatoren stilles til punktet, hvor indikatoren viser mindst muligt. Det skulle være muligt at finde et sådant minimum et sted i kondensatorens område. Ved indstillingen af stabiliseringskondensatoren bør man benytte en lang stav af polystyren, træ eller bakelit, som er filet til som en skruetrækker i den ene ende, for at håndkapaciteten ikke skal influere på indstillingen. Hvis det drejer sig om et push-pull trin, skal de to kondensatorer stå i samme stilling. Indstilling af stabiliseringskondensatoren har nogen indflydelse på resonanspunktet, således at tankkondensatoren bør genafstemmes efter alle større ændringer i stabiliseringskapaciteten. Udgangskredsen i enkeltrørsforstærkere bør balanceres omhyggeligt ved at lægge en kondensator tværs over neutraliseringskondensatorens ende af tankkredsen for at opveje rørets udgangskapacitet over den anden ende, som vist i fig. 6,C1. Før vi stabiliserede, ville et par 807 svinge på arbejdsfrekvensen på alle bånd, selv om de blev belastet noget. Belastningen, der krævedes til at stabilisere trinet, var ret betydelig til trods for, at der var masser af afskærmning mellem gitter- og anodekredsene. Efter stabiliseringen var trinet fuldstændigt stabilt paa 80 meter selv helt uden belastning. Selv om trinet ikke svingede på 40 meter, viste indikatoren, at der kom en del energi igennem til anodekredsen, Det blev så voldsomt på 20 og 10 meter, at trinet svingede på disse to bånd, hvis det ikke blev kraftigt belastet, og det kunne ikke fjernes ved stabilisering, men blev afhjulpet ved at fjerne skærmgittermodstandene som allerede før beskrevet. Efter igen at have stabiliseret var trinet fuldstændigt stabilt på alle bånd uden belastning. Der slap stadig en smule energi igennem på 20 og 10, men tilbagevirkningen var ikke stor nok til at opretholde nogle svingninger. Det fandtes, at trinet krævede forskellig indstilling af stabiliseringskondensatoren på 80 og 10 meter. Dette forhold forbedredes betydeligt ved at sætte kondensatorerne tilbage til tanksiden af parasitdroslerne i gitrene som vist i fig. 6 og ikke som før have dem direkte på gitterbenene på røret. Når trinet nu er stabiliseret på 10 meter, holder stabiliseringen også på de lavere frekvenser. For nogle er stabilisering blot en besværlighed, som ikke er nødvendig, når det drejer sig om skærmgitterrør. Imidlertid kræver et push-pull trin, eller et trin med balanceret udgang kun tilføjelsen af stabiliseringskondensatorerne. Besværet herved opvejes af, at omhyggelig afskærmning bliver unødvendig. I dette særlige tilfælde aftog mængden af energi, der kom igennem til anodekredsen faktisk, da skærmene, der omgav den nederste del af push-pull rørene, fjernedes. Det fandtes, at fjernelsen af skærmen om gitterspolen, som sad i en ret vinkel på anodespolen, men ikke ret langt fra denne, ikke ændrede noget særligt. Der er tid efter anden sagt en del om vigtigheden af at undgå lange eller fælles returledninger for afkoblingsblokke af hensyn til stabiliteten. Sådan noget er vanskeligt at bevise i praksis, specielt når trinet allerede er stabiliseret. Men vi flyttede rundt med skærmgitterafkoblingens stelpunkt på chassiset, uden at opdage nogen særlig ændring i driften. Det blev også prøvet, ved at benytte en 30 cm lang prøveledning, at stelforbinde anodeafkoblingen på forskellige punkter på chassiset med samme resultat som før, selv på frekvenser så højt som 30 MHz. Men af hensyn til harmoniske er det klogt at holde sig til de korte returledninger. Balancering af styringen til push-pull trin. Før vi slutter, er det måske klogt at minde dem, der bygger push-pull forstærkere om vigtigheden af at balancere styringen til de to rør. Dette bliver endnu vigtigere, når man benytter rør som 807, da understyring af det ene rør kan samarbejde med de skadelige virkninger af overstyring af det andet rør og give nogle høist nedslående resultater. I det parallelkoblede push-pull trin, vi arbejdede med, var balanceringen inkluderet som vist på Cl i fig. 7. Udgangskapaciteten af styrerøret fandtes i rørdata, og balanceringskondensatoren C1 blev med øjemål indstillet på en lignende værdi. Trinet kørte meget dårligt. Output var langt under det opgivne, og dykket i anodestrømmen var minimalt, når trinet kørte med det normerede input. Endeligt bemærkedes det, at den ene anode rødmede lidt. En måling af hvert rørs skærmgitterstrøm (en dejlig nem måde at undersøge balance i et push-pull trin på, eftersom 240

13 man ikke kan indsætte meleret i pladekredsen) viste, at det ene rør næsten ikke trak skærmgitterstrøm, medens det andet rørs skærmgitterstrøm var betydeligt større end Fig. 7. Styringen til push-pull rør kan balanceres ved at bruge en balanceringskondensator C1 i indgangskredsen. Størrelsen skal være lig driverrørets udgangskapacitet. det tilladte. Det var nødvendigt med en meget nøjagtig indstilling for at bringe de to skærmgitterstrømme til samme værdi. Forskellen i virkningsgrad efter nøjagtig balancering var bemærkelsesværdig. Der opnåedes en god virkningsgrad, og anodestrømmen steg til mellem 350 og 400 ma. ude af resonans, med et meget udtalt dyk til 200 ma. i resonanspunktet med fuld belastning og med spændingen til skærmgitrene gennem en faldmodstand. Tilsyneladende havde eet rør gjort alt arbejdet, før balanceringen blev foretaget. Med eet rør kørt op til næsten 200 ma. er det ikke mærkeligt, at dykket var minimalt! Lad os også gentage et andet godt råd. Hold gitterstrømmen på 807 og andre beam-rør på det tilladte niveau ved de normale arbejdsspændinger. Overstyring ødelægger virkningsgraden af tetroder ved, at skærmgitterstrømmen bliver unødvendig høj. Resumé. De vigtigste punkter i det foregående kan opsummeres i den følgende liste over, hvad man skal og ikke skal gøre. 1. Undertryk VHF-parasitter med vhfdrosler i gitter og anode, følgende dimensionerne og forslagene, der er givet i det foregående. Brug ikke en stopmodstand i skærmgitteret. Hvis en sådan drossel i gitterledningen ikke virker, skal man bruge en bølgefælde i anodekredsen. 2. I balancerede kredse med trioder eller lavfrekvenspentoder eliminerer man lavfrekvenskredsene ved at indsætte en 100 ohms modstand i stedet for den sædvanlige drossel i gitterkredsen, pladekredsen eller begge steder. 3. Stabiliser altid tetroder omhyggeligt på arbejdsfrekvensen. 4. I push-pull forstærkere skal styringen til de to rør balanceres omhyggeligt, og benyt skærmgitterstrømmene som en indikator herfor ved beam-rør. 5. Overstyr ikke 807 eller andre tetroder. Det er slet ikke så svært. Tips Automatisk BK Ved OZ7PH. I det tyske CQ findes nedenstående opstilling for BK ved fone. Skiftningen fra sending til modtagning og omvendt sker helt automatisk og tager henholdsvis ½ sekund og 100 msek. Som diagrammet viser, bruges en diode-triode (EBC11). Relæet i triodens anodekreds besørger skiftningen. Ved forandring af tidskonstanten (R2+R3)xC3 eventuelt ved hjælp af potentiometer kan man regulere skiftetiden. Lavfrekvensen fra modulatoren føres ind over koblingskondensatoren Cl og befries for HF ved filteret R1-C2. Efter ensretning i diodedelen føres den videre over filteret R3-C3 og ind på triodedelens gitter som negativ forspænding. Derved spærres røret. Relæet falder fra og kobler senderen ind. Ved en modulationsspænding på 200 volt eff lades kondensatoren op til en spidsspænding af volt. Allerede ved 10 volt er røret helt spærret. Standses talepåvirkningerne, aflades C3 over R2+R3. Først når spændingen når 0 volt, kobler relæet om til modtagning. Ved korte talepauser er senderen altså fortsat i gang. Dette enkle apparat gør det muligt at køre duplex på een kanal, idet modparten kan bryde ind i talepauserne. Dele: Cl-5000 pf, C2-100 pf, C3-0,l μf, Rl-50 Kohrn, Rv-afhængig af rørtypen, regulerer hvilestrømmen. Relæ, ca. 5 ma følsomhed. 241

14 Hvordan skal den nye modtager være? Fra OZ5KN har TR modtaget et yderst interessant indlæg. 5KN skal til at lave sig en ny modtager og har sammenfattet forskellige idéer i et blokdiagram samt bedt TR om en kritik af forslaget. Sagen har været behandlet i teknisk stab, og forskellige af stabens medlemmer har beredvilligt lovet at kommentere 5KN s idéer. Men da vi tillige syntes, det kunne være rart at høre OZ's læseres mening, bringer vi her 5KN s brev: Modtageren er, lad det være sagt straks, baseret på min egen station, som er 100 pct. CW på 14 MHz, dog skal 28 og eventuelt 7 MHz tages i brug senere, men også kun CW. Derfor er modtageren ikke forsynet med variabel selektivitet, men er gjort så selektiv som 10 afstemte kredse på 110 khz kan gøre den. løvrigt vil jeg lige tillade mig at give en begrundelse for mine synspunkter: Jeg vil bruge EF42 som HF-rør, da det er meget stejlt og følgelig vil give en stor forstærkning på 10 og 20 meter og dermed et godt signal/ støjforhold. Som første blander er brugt EF41, idet jeg går ud fra, at dette rør grundet sin fine opbygning må eje gode egenskaber til dette brug. Jeg vil benytte særskilt oscillator, en EF41 koblet som triode og med stabiliseret anodespænding, hvilket skulle give den bedste og mest stabile oscillator. Blandingen bliver additiv på styregitteret af EF41. Til det, der nu er nævnt, hører en spolecentral, men jeg har tænkt i stedet at benytte udskiftelige spoler, dels på grund af min erfaring med hjemmeviklet spolecentral, dels den ualmindelige 1. mellemfrekvens khz. I 2. blander omdannes disse 1890 khz til 110 khz. Her er anvendt ECH42. Dennes oscillator er krystalstyret med et krystal på 2 MHz. Derfor mener jeg det ikke nødvendigt her med særskilt oscillator. Hvordan blandingen her skal foregå, har jeg ikke udtænkt nærmere. Har TR (eller læserne) et forslag? Vi kommer nu til MF-forstærkeren, den er forsynet med 2 stk. EF9 og ialt 10 afstemte kredse på 110 khz, altså faktisk Q5 er. EF9 er benyttet, da det med gitteret i toppen sikkert vil være lettest at få en stabil MF. Da forstærkningen vil være rigelig stor, skal den nedsættes passende. Ensretningen foregår paa dioden i EBC3, hvor samtidig AVC udtages, passende forsinket og lavet således, at den kan kortsluttes. Hertil sluttes også variabel beat med EF41. Desuden har jeg tænkt mig en støjbegrænser med 1N34 efter princippet i AR88. Resten af LF er normal, dog sættes EL3 en del ned i output, da man jo ikke har brug for en højttalervogn og kan spare lidt anodestrøm her. Fordelen ved krystalstyring af 2. oscillator er, at man så ved, hvor man har den, og den giver nogle vældigt brugbare kalibreringssignaler på de harmoniske. Jeg har tænkt mig AVC-regulering på alle rør i HF og MF undtagen 1. blander. Desuden vil modtageren blive forsynet med manuel regulering af HF og MF. Og et S-meter vil heller ikke mangle. En modtager Blokdiagram for slor kortbølgesuper med dobbelt transponering. 242

15 lidt mindre end ovenstående har været bygget før og arbejder i øjeblikket, men ønskes altså udskiftet. En virkelig kritik af medsendte forslag skulle glæde mig meget og altså evt. resultere i en artikel i OZ, hvis TR synes det ȮZ5KN. * OZ7MP s kommentarer til 5KN s forslag. Det første indtryk af 5KN s forslag er, at han er en mand, der ved, hvad han vil. Han har stillet ganske bestemte krav, gennemtænkt sagen grundigt og fremkommer med en særdeles fornuftig løsning, som der egentlig ikke er særlig meget at kritisere ved, rent diagrammæssigt. Så skal vi ikke rette kritisere" til diskutere"? Smag og behag o.s.v. Modtageren skal altså decideret være til CW alene. Er det nu fornuftigt? Man kan jo skifte mening, og der kan også komme situationer, hvor det vil være noget upraktisk at have en modtager, der er så selektiv som denne, at fone-modtagning næsten vil være umulig. Jeg ville foretrække et trin 1890 khz forstærkning mere, og derfra til en omskifter: med eller uden 2. MF-del. Endvidere ville jeg til CW-modtagning af praktisk erfaring foretrække mindre MF selektivitet, f. eks. et 2. MF trin mindre af hensyn til rørsus, og i stedet indføre L F- selektivitet f. eks. ved negativ tilbagekobling gennem en 1000 Hz kreds. Da forstærkningen ikke skal være stor i 2. MF, er der vel ingen grund til at bruge EF9. Så hvorfor ikke fortsætte med Rimlock rørene? Krystalstyringen af 2. oscillator finder jeg ikke nødvendig, og heller ikke ønskelig. I den Q5 er, der sidder i min modtager, er den variable afstemning af 2. oscillator en særdeles behagelig finafstemning, forudsat lille drejekondensator naturligvis. Her er iøvrigt også anvendt 110 khz MF-transformatorer, men ved hjælp af ekstra blokke er 2. MF = 60 khz. Med hensyn til 2 MHz harmoniske til trimning, så bliver de alligevel for få. Indbyg hellere et 100 eller 200 khz krystal, som kan afbrydes! Var det ikke en idé i en decideret CWmodtager at gøre beat-oscillatorens styrke variabel også? AR88 begrænseren anvender jeg også. Den er aldeles fortrinlig, især til fone! Måske vil det i det denne modtager være mere hensigtsmæssigt at anvende de to 1N34 til L F- c 1 i p n i n g, evt. med variable forspændinger. Hvor skal den for CW-folk nødvendige hovedtelefon tilsluttes? Katodekobling anbefales. Det skåner ørerne at undgå udgangstransformatoren. HF-delen: 5KN vil lave udskiftelige spoler. Der menes vel spolesæt, noget i retning af HRO-metoden? Så er det OK. Det kunne have været rart at høre lidt om skala og båndspredning, men stort set kan man vel sige, at metoden er underordnet i forhold til kvaliteten af den mekaniske udførelse. Stakkels 5KN, når han skal til at praktisere alle de gode råd, der nu formodentlig fremkommer fra teknisk stab m. fl. Det bliver svært at få plads til den modtager. OZ7MP. * OZSO s kommentarer til forslaget. Når jeg har haft lyst til at kommentere det fremsatte forslag, er det dels fordi det ser både interessant og gennemtænkt ud, og dels fordi jeg selv i de sidste år har gået og tænkt på et tilsvarende projekt. Mine forskellige ændringsforslag er derfor ikke ment som en kritik, men snarere som et referat af egne overvejelser, som måske kan sætte tanker i sving hos 5KN og andre. Idéen med den krystalstyrede oscillator er god; men egentlig har vi vel mere brug for stabiliteten i 1. oscillator, der jo som regel vil ligge på en betydeligt højere frekvens. Vi må så ganske vist have flere oscillatorfrekvenser at vælge imellem, i hvert fald en for hvert bånd, og det kan let blive dyrt med krystaller. Metoden ville have den fordel, at vi kunne gøre en del ud af forkredsene, f. eks. bruge to fast afstemte båndfiltre til hvert bånd og derved få en forholdsvis stor del af selektiviteten lagt frem på et lavt signalniveau, før de kraftige forstyrrende signaler er blevet moduleret ind på det ønskede signal ved krydsmodulation. På 3,5 MHz er det vel egentlig ikke nødvendigt med dobbelt transponering; bruger man gode kredse og et trin HF, skulle det selv ved en forholdsvis lav mellemfrekvens være muligt at opnå et signal/spejl forhold p db. Jeg kunne derfor tænke mig at bygge en fast afstemt converter" foran en god modtager til området ca. 3,5 4 MHz. Et oscillatorkrystal på ca. 3,5 MHz (lidt under 243

16 for at undgå fløjt fra den anden harmoniske) ville muliggøre blanding fra 7MHz. Samme krystals 3. harmoniske ville give en oscillatorfrekvens svarende til en signalfrekvens på 14 MHz, den 5. harmoniske er lige, hvad vi skal bruge til det ny 21 MHz bånd, og til 28 MHz passer den 7. harmoniske fortræffeligt. Forsøg har vist, at en almindelig HF-psntode (RV12P2000) i en slags tritet kredsløb 1 ) med et sædvanligt 3,5 MHz krystal kan afgive flere volt på den 7. harmoniske, tilstrækkeligt til de fleste blandingskoblinger. De tilsvarende lige harmoniske af krystallet giver fine kontrolfrekvenser lige under hvert bånds nedre grænse. Skalaen får samme båndspredning på alle områder, vi lægger jo blot et bestemt (ulige) antal gange krystalfrekvensen til afstemningen på 3,5 MHz. Med et elektrisk eller mekanisk forskydeligt nulpunkt kan samme skala bruges til alle bånd, hvis den kalibreres i khz over båndets laveste frekvens. Med en så høj 1. mellemfrekvens som 4 MHz skal 2. MF naturligvis ikke vælges alt for lav; jeg har fundet to krystaller på 130 og 131 khz, som skulle kunne udgøre hovedbestanddelene i et krystal-båndfilter, og det bestemmer mit valg af 2. MF. Bruger man derimod som 5KN en 1. MF under 2 MHz, er det værd at overveje at bruge de mange 110 khz-spoler to og to til båndfiltre på ca khz 2 ); to-kreds båndfiltre e r nu lettere at arbejde med, og mon ikke den opnåelige absolutte selektivitet bliver mindst lige så god? 5KN skriver ganske rigtigt, at forstærkningen i hans mellemfrekvensforstærker nok må nedsættes en del; har De tænkt over, at den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på sandsynligvis er at forøge afstemningskapaciteten, herved opnås en lavere resonnansimpedans og altså en stabilere forstærker med mindre forstærkning, en lavere mellemfrekvens med de samme spoler og derfor en forøget absolut selektivitet. Så er der detektoren. Selvfølgelig er en diodedetektor en prøvet og veltjent kobling, men hvad med en infinite impedance detektor? 3 ) Den belaster da i hvert fald ikke 1) The Radio Amateurs Handbook 1948 Fig (B) p ) LU7CW: More Selectivity at Low Cost, QST oct p. 26 f. 3 ) The Radio Amateurs Handbook 1948 Fig. 5 6 p. 90 og OZ for november båndfiltret. AVC-dioden undgår vi vel ikke. men den kan jo laves med en betydeligt mindre dæmpning af kredsene, end man normalt bruger ved signaldioden. Man kunne også bruge et blandingsrør som i synkrodynmodtageren. eller noget helt nyt, som ser meget lovende ud: en regulær enkelt-sidebånds detektor. Ja, enkelt sidebånd betyder skam også på CW, at der bliver omtrent dobbelt så god plads på skalaen, alle stationer høres kun på den ene side af nulstødet, fordi det andet sidebånd filtreres eller balanceres ud. Vi, der har hørt SM7HZ s modtager, som måske snart beskrives i OZ, har i hvert fald taget muligheden med i vore overvejelser. Og endelig: Hvorfor skal alle amatørmodtagere have en udgangspentode til sidst? Især i en telegrafimodtager er da alt over ca. 50 mw uønsket støj; jeg ville foretrække en ECC40 e. lign. i en select-o-ject kobling, den kan sagtens trække en hovedtelefon og såmænd også klare, hvad vi forlanger af en højttaler ved CW. Select-o-jectens berømte LF-selektivitet får vi så med for en ubetydelig ekstraudgift. OZ8O. Odense afdeling indbyder hams fra hele landet til NYTÅRSSTÆVNE lørdag den 13. og søndag den 14. januar 1951 på Den ny Forsamlingsbygning, Asylgade, Odense. Til den udstilling, der afholdes i forbindelse med stævnet, anmoder vi indtrængende alle hams om at medbringe deres UKB grej, hvad enten det drejer sig om små eller store ting. Grejet må være på Den ny Forsamlingsbygning søndag kl. 9. Program: Lørdag kl. 16: På Den ny Forsamlingsbygning står et lokale til rådighed for amatørerne til kammeratligt samvær. Kl. 20: Stævnet åbnes. Aftenunderholdning. Søndag kl. 10: Udstillingen åbnes. Kl. 12: Middagspause. Billige spisesteder kan anvises. Kl. 14: OZ2Q holder foredrag om DSB s sikringstjeneste. Derefter eventuelt fælles kaffebord. Kl. 17: Stævnet slutter. Vi håber at se rigtig mange damer til stævnet. Velkommen til nytårsstævnet. Bestyrelsen. 244

17 Lidt om frekvensskiftnøgling. Jeg går ud fra, at mange amatører på deres jagt i æteren af og til er stødt på nogle underlige" to-tonede telegraf signaler, der i første øjeblik kan lyde uforståelig, men når stationen indstilles på en bestemt måde kan man aflæse signalerne omtrent som på en sounder, hvor man hører et anslag og et tilbageslag for hver streg eller prik. En streg høres altså ved hjælp af to toner, hvoraf den ene er lidt højere (ca. 800 hertz) end den anden. Det samme gælder selvfølgelig for en prik, blot er der kortere ophold mellem de to toner. Dette telegraferingssystem kaldes på engelsk Frequency Shift Keying, og har især under dårlige modtageforhold, hvor signalerne fader og er uldne den store fordel, at signalerne med sine to toner lettere går igennem og for en stor del bekæmper fadingen, især hvis man benytter Diversity-modtagning, som det sker på mange kommercielle stationer. Diversity-systemet er baseret på, at man aflytter samme station på to modtagere og på to forskellige antenner, der helst skal ligge langt fra hinanden, således at fading, der optræder ved den ene antenne, ikke netop i samme øjeblik mærkes på antenne nr. 2. Ved overføring af to-elementtelegrafi (morse, fjernskriver etc.) pr. radio har man hidtil betjent sig af en afbrydelse af en ellers kontinuert bærebølge i overensstemmelse med telegrafkoder således, at senderen kun afgiver bærebølge, når tegntilstanden ønskes overført. Ønsket om at kunne anvende helautomatiske systemer (specielt til fjernskrivning) har imidlertid skærpet kravene til det modtagne signals kvalitet. En overlejring af det modtagne telegraftegn med støjimpulser, der ved modtagning på en ondulator måske kun vil betyde en nedsættelse af læsehastigheden, kan ved helautomatisk modtagning resultere i fejlskrivning. De senere års erfaringer med anvendelse af frekvensmodulation til forbedring af signal/ støj-forholdet for radiotelefoni har naturligt ført til forsøg med F. M. for radiotelegrafi. I denne forbindelse kan man nævne, at Poulsen-senderne, der fremkom i begyndelsen af vort århundrede, var frekvenstastede, dog ikke med en forbedring af signal/støj-forholdet for øje, men fordi det dengang var den letteste måde at overføre telegrafkoden til bærebølgen. Forholdene ved F. M.-radiotelefoni kan dog ikke umiddelbart overføres på telegrafi, specielt da det her anvendte frekvenssving er langt mindre end det for F. M.-telefoni sædvanlige. De praktiske erfaringer med F. S. K. (Frequency Shift Keying) ved telegrafi viser da også, at man bør regne med en noget mindre forbedring af signal/støj-forholdet ved F. S. K.-telegrafi end ved F. M.telefoni, nemlig fra 6 12 db sammenlignet med A. M.- telegrafi under iøvrigt lige vilkår. Frekvensmoduleringen af senderen udføres ved telegrafi på den måde, at den afgivne bærebølge holdes konstant med hensyn til Amplitude, medens bærebølgens frekvens bringes til at skifte mellem to faste værdier i overensstemmelse med det afgivne telegraftegn, der kan være morse eller et hvilket sorr helst andet to-elementtegn. Skiftet vil som regel være af størrelsesordenen hertz. Systemets anvendelse blandt amatører bliver vel nok noget problematisk grundet den noget komplicerede sende- og modtageanordning, men derfor kan det alligevel være rart at kende lidt til, hvad det er for en slags fuglekvidder, man af og til hører på modtageren. OZ7BA. Deponerede sendere - endnu en gang! I september OZ fremførtes nogle bemærkninger om denne sag, og når fyldepennen denne gang er i aktivitet, er det for at fremkomme med et par bemærkninger, som egentlig først var følt som værende overflødige. Krigsforsikringsloven, som blev vedtaget for godt og vel 10 år siden, bestemte visse regler for erstatningens ydelse forskellige for bygninger og indbo. Den erstatningsberegning, der benyttes for vore tabte sendere er den, der gælder for indbo, når der var tegnet brandforsikring for dette, og ifølge denne opgøres skaden, d. v. s. vurderes tabet efter den stykliste, som er indsendt til post- og telegrafvæsenet efter krigens afslutning. Værdiansættelserne sker på grunlag af de gældende efterkrigspriser. Dernæst fradrages ifølge krigsforsikringsloven den omtalte selvrisiko, som er 1 pct. af forsikringssummen (brandforsikringen af indboet) i skadesøjeblikket. Dette kan naturligvis ved skader, der har fået lavere vurderingssummer end selvrisikobeløbet udgør, bevirke, at der ikke bliver nogen erstatningssum. I september OZ læses: Resultatet (af vurderingen m. v.) meddeles den skadelidte, der ved sin underskrift godkender dette. Før man skriver under, må man naturligvis med sig selv have gjort op, om man finder vurderingen rimelig. De fleste amatører har vel en sikker opgørelse i hvert fald over det materiel, og muligvis også den eventuelt medgåede arbejdsløn, der er gået tabt, og kan ved hjælp af kataloger og prislister m. v. ret nøje fastlægge, hvad det ville koste efter krigen. Men det begynder altså før vurderingsmandens besøg, enten med granskning af sin eventuelle genpart af den i sin tid til Generaldirektoratet indsendte liste, eller hvis ingen haves, da med at opstille en liste, der ved hjælp af hukommelse, fotos, diagram 245

18 mer o. 1. søges gjort så fuldstændig som mulig og dernæst ved hjælp af kataloger o. s. v. en omsætning til tørre tal på papir, således at man har sin egen forestilling om skadens omfang i kroner. For de amatører, der kommer ud for, at selvrisikoen er stdrre end den vurderede skade, er det naturligvis trist; men sådan er loven nu engang affattet. Dette være naturligvis ikke fremført med et arrogant skuldertræk, men som en oprigtig følt beklagelse, for det første fordi det ikke lykkedes at få placeret erstatningspligten hos Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, hvor vi alle føler, at det naturligt hørte hjemme, når man ved, at det har været de menneskers ønske, der krævede vore sendere deponeret, at de skulle være behørigt forsikrede. Sagen mod Generaldirektoratet skulle, som det vil erindres af en del af medlemmerne, føres gennem alle tre instanser, før en højesteretsdom frifandt Generaldirektoratet. Under den videre behandling af sagen fandt man efter anvendelsen af megen jura ud af, at den foretagne indtegning i statsbrandforsikringsfonden formentlig ikke dækkede krigsskader. For det andet og dette være mere personligt bemærket kan det opnåede resultat undertiden føles som ikke helt at være kommet til at stå mål med de udfoldede bestræbelser. Men når alt kommer til alt, er der dog opnået at få en ikke utilfredsstillende ende på en lang og træls sag, og det har været en glæde at have fået lov til at yde et arbejde for de amatører, der uforskyldt har lidt skade på en kær ejendel, for Børge Otzen, OZ8T. Afdelingskursus i tilslutning til den kommunale aftenskole Når man kigger den nye afdelingsliste igennem, der er udsendt pr. 1. oktober 1950, konstateres det, at tallet på afdelinger indenfor E. D. R. nu er steget til 47. Selv om de som afdelinger i alle tilfælde vil have større forudsætninger for at lave noget for de tilsluttede medlemmer, er det alligevel ikke givet, at de små afdelingers kræfter rækker ret langt. Arbejdet sådanne steder vil ofte være begrænset grundet på manglende lærerkræfter, foredragsholdere eller på ren og skær økonomi, som måske ville kunne skaffe de nævnte emner. Det må derfor være på sin plads, særligt overfor de nye tilkomne afdelinger, at gøre opmærksom paa et forhold, som lader sig praktisere på steder, hvor Arbejdernes Oplysnings Forbund har aftenskole, eller hvor en sådan gennemføres i samarbejde med den kommunale aftenskole. Afdelingernes vinterarbejde koncentrerer sig nogenlunde ens overalt i form af teorikursus og morsekursus. Aftenskolen påbegynder undervisningssæsonen i slutningen af september måned. Inden dette tidspunkt må afdelingens medlemmer have tilmeldt sig til afd. bestyrelsen opgivende, hvilket af de to kursus, man agter at deltage i (eller dem begge to). Tilmeldelsen skal endvidere omfatte: Navn, adresse, beskæftigelse og alder. Der betales for øjeblikket en afgift til aftenskolen på kr. 4,00 for hvert fag, man deltager i. Disse beløb indbetales af deltagerne sammen med tilmeldelsen. Afd. formanden eller hans repræsentant henvender sig derefter til aftenskolen og tilmelder de to kursus som studiekredse i henholdsvis radioteknik og fysik. (Bemærk betegnelserne). Afleverer liste over deltagerne i hvert kursus og betaler den indbetalte kursusafgift. Som lærerkraft i morsekursus vil det næsten altid være muligt at finde en licenseret amatør, der vil påtage sig dette job. derimod er det ikke altid lige let at få en lærer til teorikursus. Aftenskolen vil dog sikkert altid kunne ordne dette, hvis afdelingen ikke selv kan. Disse lærerkræfter aflønnes med de til enhver tid gældende timelønninger for aftenskolelærere (f. tiden vist nok kr pr. time), som honoreres af aftenskolen gennem statstilskud. Det må bemærkes, at morsekursus betitles fysik, da morsekursus som sådan ikke for øjeblikket anerkendes som selvstændigt fag. Imidlertid har det også vist sig som erfaring fra flere års arbejde på dette felt, at indfletning af byggeaftener til at begynde med omhandlende summer, senere en O-V-l samt bølgemåler og lignende nødvendige stationsapparater virker behageligt afvekslende i den ellers monotone telegrafiundervisning. * For afdelinger, der ikke har selvstændigt lokale, og det er jo desværre de fleste, har arrangementet med aftenskolen endvidere den fordel, at man vederlagsfrit får stillet skolelokale med lys og varme til rådighed. Et arrangement, der vil styrke arbejdet indenfor afdelingen væsentligt. Såfremt kursus anmeldes som to selvstændige fag til aftenskolen, er denne berettiget til at lade elever deltage, der ikke er medlemmer af E. D. R., hvilket i nogen grad kan komme til at skade afdelingens indflydelse på kursus. Anmeldes de derimod som foreslået som studiekredse, bevarer lokalafdelingen sin selvstændighed som arrangør. Under denne form har landsforeningen godkendt, at man optager medlemmer i kursus, der svarer den normale kursusafgift, samt kontingent til lokalafdelingen i den tid, kursus varer, men ikke kontingent til landsforeningen. Sådanne medlemmer kan deltage i kursusundervisningen og i sådanne arrangementer, der har tilknytning til denne, men er ellers ikke berettiget til at deltage i afdelingens eller landsforeningens øvrige arbejde, der er forbeholdt de medlemmer, der betaler fuldt kontingent. Det er dog meget sandsynligt, at flere af disse kursusmedlemmer gennem den vakte interesse for kortbølgearbejdet før eller senere går ind som fuldt betalende og dermed fuldt nydende medlemmer af EDR. Dette er i store træk fremgangsmåden for gennemførelsen af sådanne vinterkursus. Forhåbentlig må det animere flere afdelinger landet over til at benytte denne form, som måske kan komme til at gavne EDR senere hen i samarbejdet med aftenskolen, således at vi på et eller andet tidspunkt fra hovedbestyrelsens side kan gå over til at drøfte hele dette spørgsmål generelt med aftenskolens landsledelse. Indtil da står foredragsudvalget til tjeneste med yderligere oplysninger og er beredt til at hjælpe, hvor vor hjælp ønskes. OZ2NU, Børge Petersen. 246

19 Fra Testudvalget N. R. A. U.-Testen Fra S. S. A.s Contest-Committee har vi modtaget nedenstående indbydelse Oil den forestående N. R. A. U.-test: Foreningen Sveriges Såndareamatorer inbjuder hårmed till 1951 års NRAU-test och nordisk landskamp. 1. Tider: 6 jan 1951 kl kl jan 1951 kl kl Band: 3,5 mc/s och 7 mc/s. 3. Telefoni och CW få anvåndas men tåvlingen år ej delad i skilda klasser. 4. Anrop: NRAU de Tåvlingsmeddelande av typen KARLO. I den femsiffriga talgruppen åro de två forstå siffrorna lopande nummer på forbindelsen och de tre sista åro RST-rapport. Ingen deltagare får an vånda talet 01 som forstå nummer på forstå QSO, vilket som helst annat tvåsiffrigt tal får anvåndas. Når QSO nummer 99 passeras skrives etc. d. v. s. hundratalssiffran strykes. Bokstavsgruppen består av fem godtyckligt sammansatta bokståver. Varje deltagare såtter samman en grupp, som sandes vid forstå QSO. Vid nåsta QSO sandes den grupp som mottogs i foregående QSO o. s. v. Om någon ej lyckas mottaga bokstavsgruppen i eet QSO, sandes i foljande QSO den bokstavsgrupp, som senast mottogs OK. 6. Poångberåkning: Ett QSO med samma station och band år tillåtet under varje tåvlingspass. Korsbandforbindelser och QSO med eget land tillåtes ej. Varje godkånt avsånt och mottaget msg ger en poång vardera. Således kunne max två poång erhållas for varje QSO. Deltagare, som har forbindelse med station som icke insånder logg krediteras 1 poång under forutsåttning att åven andra deltagare haft QSO med stationen, som icke insånt logg. Landskampen: for att beråkna deltagande lands finalpoångsumma antages, att 4 % av till resp. lands forening anslutna medlemmar (såndareamatorer) deltaga i testen. EX. EDR NRRL SRAL SSA TF medl Delt. i testen 4% = 144 st. Biir deltagareantalet mindre ån 4% for ett land, delas deltagarnas sammanlagda poång med fyraprocenttalet. Skulle mer ån de beråknade 4% deltaga for något land, inråknas ej poången for de overskjutande deltagarna. EX. SSA har 1200 medl. varav 45 st. deltaga i testen och erhålla sammanlagt 9600 poång : 48 = 200 SSA finalpoång biir då Priser: Vandringspris till segrande forening. De tre båsta deltagarna i vardera landet erhålla diplom. 8. Testlogg: Dagboksutdrag skall fore den 20. januari 1951 insåndas direkt till SSA CONTEST COMMITTEE, Box 609, Goteborg Resultatet av 1951 års NRAU-test publiceras i resp. lands foreningsorgan. Goteborg, den 28 nov SSA / SM6ID Karl O. Fridén. Til ovenstående indbydelse vil vi gerne føje følgende bemærkninger. Den pricipielle ændring, der i år finder sted i formen for udregningen af et lands pointssum, er utvivlsomt affødt af de seneste års OZ-sejre, der, når man prøver på at analysere resul'atlisterne, viser sig at være opnået væsentligst på grund af få deltageres fremragende resultater. Hvor dygtige vore gæve landsholdskæmpere end har været, eller netop derfor, giver de intet udtryk for standarden indenfor E. D. R. Analyseringen viser endvidere, at deltagerantallet er forbavsende lille i forhold til de aktive amatørers antal i de forskellige nordiske lande, og her indtager EDR ikke noget særstandpunkt. Den foreslåede form med udgang fra 4 pct. af hvert lands antal licenserede amatører, vil måske nok være tilstrækkeligt stor'j for vort vedkommende, hvis vi skal dømme ud fra tidligere års antal af OZ-stationer, der har været deltagere i N. R. A. U.-testen, men nar testudvalget billiger dette forslag, er det i håbet om, at den nye form, hvor hver enkelt deltager har indflydelse på sit lands resultat, må animere langt flere OZ-amatører til at tage del i testen. Test-udvalget opfordrer derfor de aktive amatører til at slutte op om 247

20 den kommende nordiske test, og een ting ti] ikke blot deltage, men også huske bagefter indenfor den fastsatte frist at indsende log til den i indbydelsen opgivne adresse. Testudvalget. OZ2NU. EDR s juletest Traditionen tro afholdes juletest 2. juledag den 26. december 1950 med følgende testperioder : Telefoni: Kl og kl DNT. Telegrafi: Kl og kl DNT. Kun 80 meter båndet må benyttes. Resultaterne opdeles i 3 kategorier: 1. Fone og CW sammenlagt, 2. Fone alene, 3. CW alene, der således bedømmes og præmieres hver for sig. Regler: Der tillades kun een telegrafi- og een telefoniforbindelse med hver deltager. Der udveksles 4-cifrede kontrolgrupper opbyggede således: De to første cifre angiver R og S rapport, medens de to sidste angiver QSO-nummeret og begynder med 01 for første QSO. Hver rigtigt overført gruppe giver 1 point, en komplet QSO altsaa 2 points til hver af de to parter. Logs: Logs skal indeholde: Tid, call, afsendt kode, modtaget kode samt tom rubrik til brug for testudvalget. Desuden skal logbladet foroven angive den pågældende stations: Call, QTH, Input. Logs skal være testudvalget i hænde senest den 30. december 1950 og sendes til OZ2NU, B. Petersen, Himmerlandsgade 1, Aalborg. Resultatet vil blive meddelt ved nytårsstævnet i Odense den 13. og 14. januar Testudvalget/OZ2NU. MINIATURE FJERNSYNS KAMERA Fjernsynet bliver måske engang lige så vigtigt inden for industrien i USA, som det er inden for forlystelsesverdenen, efter at der nu er opfundet et simpelt lille fjernsynskamera, der kun vejer 8 pund. Det er det store amerikanske radioselskab Radio Corporation of America, der har fremstillet det ny kamera. Det er så lille og let, at det kan benyttes næsten overalt, i industrien, på laboratorier, i skoler og værksteder. Apparatet kan anbringes bag betonmurene i atomlaboratorierne, hvor de radioaktive udstrålinger forhindrer direkte observationer. Det kan benyttes i fængsler til bevogtning af mure og udgange. Hospitaler kan benytte det til demonstratione. af operationer for studenterne, og i skolerne kan lærerne benytte det til demonstrationer af forsøg. Det mest bemærkelsesværdige ved det lille kameras konstruktion er dets øje, der kun er en tiendedel så stort som på almindelige fjernsynskameraer. Vidicon-røret kan benyttes ved langt svagere lysstyrke end de almindelige fjernsynskameraer, men det kan ikke se så klart. Derfor kan det ny lille kamera ikke benyttes til trådløst fjernsyn. Derimod kan det give udmærkede gengivelser på modtageren ved kabelforbindelse mellem kameraet og modtageren. Der kan foreløbig sendes over en afstand på op til 150 meter. Efterlysning. Undertecknad har fått tag i en transmitter med fotocell, typ TG1OF, men har desvårre ej fått tag på remsor till den. Harcemellertid bemårkt i OZ att man i Vendsyssel har skaffat en transmitter och jag skulle tro att det finns fler avdelningar som har transmitter. Dårest Ni kan ge mig upplysning om var man i Danmark kan få tag i strimler for TG10 får jag vordsomt anhålla att Ni meddelar mig adresser, priser m. m. Hogaktsningsfullt Lennart Larsson, Box 132, Reftele, medl. av EDR. Til lykke! I Statstidende for mandag den 4. december 1950 står bl. a. at læse, at Herman Valdemar Ravnholt Hansen, trafikkontrollør ved statsbanerne, København, er udnævnt til trafikinspektør under 4 a lønningsklasse! Denne meddelelse siger antagelig ikke læserne af OZ ret meget, men når det tilføjes, at navnet er pseudonym for OZ2VH, så kan vi vist allesammen være enige om at ønske til lykke til vor mangeårige fhv. kasserer og revisor! Til OZ2SV s artikel i sidste OZ bedes foretaget følgende tilføjelser: Tabel side 207 to nederste linier skal være C 1 10 pf 5 pf 2 pf C pf 700 pf 1000 pf Fig. 5 Kondensator mærkes C 8 Stykliste C 3 C» skal være drejekondensator 2RKN65, Torotor. Cuba* Cuba udsteder et certifikat til amatører, der har haft QSO med alle 8 distrikter. Certifikatet udstedes for både CW og fone. QSL til box 136, Santa Clara, Cuba. Prefixet CO betyder, at den pågældende amatør har klasse A licens og må sende cw og fone på alle bånd, medens CM svarer til kl. B., der må sende cw paa alle bånd og fone paa 7 mc. CM 9 tildeles kun eksperimentalstationer. 7CC. 248

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Til forfatterne. Det er klart, at når man har gjort sig umage med at udforme en beskrivelse af sin nye TX, eller hvad det nu monne være, så går man

Til forfatterne. Det er klart, at når man har gjort sig umage med at udforme en beskrivelse af sin nye TX, eller hvad det nu monne være, så går man oz NR. 6. JUNI 1961. 33. ÅRGANG Til forfatterne Det er vist ingen hemmelighed, at det tidligere i perioder har været vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med tekniske artikler til OZ. Disse vanskeligheder

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere

Ombygning af PC strømforsyninger

Ombygning af PC strømforsyninger Ombygning af PC strømforsyninger Jørgen Kragh OZ7TA Rev. 18. marts 2009 Hvad skal vi høre om? PC strømforsyningens virkemåde AT og ATX forsyninger Ombygningen Højere strøm eller spænding Omvikling Støjer

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

1. Vibrationer og bølger

1. Vibrationer og bølger V 1. Vibrationer og bølger Vi ser overalt bevægelser, der gentager sig: Sætter vi en gynge i gang, vil den fortsætte med at svinge på (næsten) samme måde, sætter vi en karrusel i gang vil den fortsætte

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

AGV Kursus August 1999

AGV Kursus August 1999 AGV Kursus August 1999 Dato: 26.08.99 Morten Nielsen Daniel Grolin Michael Krag Indledning: Princippet bag en AGV (Autonomous Guided Vehicle) er at få et køretøj til at bevæge sig rundt i nogle omgivelser,

Læs mere

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse?

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Det faktum, at lyset har en endelig hastighed er en forudsætning for at en antenne udstråler, og at den har en ohmsk udstrålingsmodstand. Den

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

g Telest"yr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade

g Telestyr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade g Telest"yr'els en IT- O " r Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade Dato: 21.01.2004 IT -og Telestyrelsen Der er afsat 90 minutter til den samlede

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

Preben Holm - Copyright 2002

Preben Holm - Copyright 2002 9 > : > > Preben Holm - Copyright 2002! " $# %& Katode: minuspol Anode: pluspol ')(*+(,.-0/1*32546-728,,/1* Pilen over tegnet for spændingskilden på nedenstående tegning angiver at spændingen kan varieres.

Læs mere

Radio skannere og lydbehandlings programmer.

Radio skannere og lydbehandlings programmer. Radio skannere og lydbehandlings programmer. Der er mange forskellige muligheder, hvis man har en scanner og OZ4ui, Lars har tidligere haft skrevet i amsat-oz, om scannere og vejrsatellitter. Men der er

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Måling af svage elektriske signaler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 2 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling...

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Start med forhindringer

Start med forhindringer oz NR. 4. APRIL 1956. 27 ÅRGANG Start med forhindringer Al begyndelse er svær, men så vanskelig havde jeg nu ikke forestillet mig starten som hovedredaktør af OZ. Nu lader jeg mig imidlertid ikke sådan

Læs mere

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led.

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Fasedrejning Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Musik og bølger Formål Hovedformålet med denne øvelse er at studere det fysiske begreb stående bølger, som er vigtigt for at forstå forskellige musikinstrumenters

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Introduktion til montering og lodning af komponenter

Introduktion til montering og lodning af komponenter Introduktion til montering og lodning af komponenter René Gadkjær DTU Elektro 22 01 2016 Loddekolben og det tilhørende værktøj. Hovedformålet med at lodde komponenter sammen, er at sammenføje 2 materialer

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Rapporten er udarbejdet af Daniel & Kasper D. 23/1-2001 Indholdsfortegnelse : 1.0 STEPMOTEREN : 4 1.1 Stepmotorens formål : 4 1.2 Stepmotorens opbygning : 4 2.0 PEEL-KREDSEN 4 2.1 PEEL - Kredsen Generelt

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Mit kabel lyder bedre end dit!

Mit kabel lyder bedre end dit! Mit kabel lyder bedre end dit! Af Kaj Reinholdt Mogensen www.kajmogensen.dk Virkeligheden er at det ikke er kablet som lyder af noget, men derimod kombinationen af apparaternes elektriske egenskaber, deres

Læs mere

Undgå vand i. Omfangsdræn er ikke noget, man. Omfangsdræn sådan:

Undgå vand i. Omfangsdræn er ikke noget, man. Omfangsdræn sådan: Omfangsdræn sådan: Undgå vand i Da den nyrenoverede kælder blev oversvømmet for anden gang, var der kun én løsning: omfangsdræn. For nu skal det være slut: Kælderen skal sikres mod fremtidige oversvømmelser

Læs mere

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING LEKTION 22 FARVEBEHANDLING I hvert eneste spil skal man som spilfører tage stilling til, hvordan samtlige fire farver skal spilles. Derfor er dette et vigtigt område i selve spilføringen. Mange kombinationer

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lineal-lyd 1 Lineal-lyd 2 En lineal holdes med den ene hånd fast ud over en bordkant. Med den anden anslås linealen. Det sker ved

Læs mere

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Frihed til at placere dine afbrydere, hvor du vil LK IHC Wireless er en trådløs produktserie, der giver dig frihed til at ændre din nuværende el-installation

Læs mere

Basrefleks kabinettet

Basrefleks kabinettet Basrefleks kabinettet Hvordan virker en basrefleks? Denne kabinet type er den mest populære da den typisk giver mere oplevelse af bas og en større belastbarhed. Inden du læser denne artikel vil jeg anbefale

Læs mere

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 1 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling... 4 Elektriske

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Det gamle år - og det nye

Det gamle år - og det nye oz NR. 12. DECEMBER 1962. 34. ÅRGANG Det gamle år - og det nye Når læserne modtager dette nummer af OZ, står julen for døren, og det gamle år går på hæld. Og medens jeg skriver disse linier, og for min

Læs mere

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE DANSK INDEKS 1 2 3 4 MED LEDNING MODEL MONTERING FARTSENSOR & MAGNET FORBUNDET HOLDER HOVEDENHEDEN KADENCESENSOR & MAGNET MONTERINGSAFPRØVNINGER TRÅDLØS MODEL MONTERING Wl2X TRÅDLØS FART & KADENCE SENDER

Læs mere

Dagspressen og Amatørerne.

Dagspressen og Amatørerne. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

Maass & Co. A/S. Kirkevarme. Dansk / Nordisk Kirkevarme

Maass & Co. A/S. Kirkevarme. Dansk / Nordisk Kirkevarme Maass & Co. A/S Kirkevarme Dansk / Nordisk Kirkevarme Rørovne R22 Længde mm. Diam. mm. 100 400 90 Watt 200 750 90 300 1050 90 400 1300 90 500 1500 90 600 1800 90 700 2000 90 800 2300 90 900 2500 90 1000

Læs mere

Bærebar station til VHF

Bærebar station til VHF oz NR. 4. APRIL 1967. 39. ÅRGANG Bærebar station til VHF Af OZ2TE, Ove Lauridsen, Kilholmvej 42, Vanløse. Her i første afsnit af den samlede beskrivelse over såvel den elektriske og mekaniske som den funktionelle

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Amatør-Tidsskrifternes Skæbne.

Amatør-Tidsskrifternes Skæbne. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Bulletin fra Geneve. Amatør Radio.

Bulletin fra Geneve. Amatør Radio. oz Almindeligt. Geneve Radio Konferencen er nu for alvor begyndt at arbejde efter den indledende fase med nedsættelsen af underkommissioner og grupper. De fleste komitteer følger det samme arbejdsprogram,

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015 Opgavesæt udviklet til kursus 48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2 Udviklet i 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (april, 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

Sådan kæmmer du lus ud af håret

Sådan kæmmer du lus ud af håret Sådan kæmmer du lus ud af håret Denne vejledning fortæller om, hvordan du kan kæmme lus ud af håret, hvad du har brug for, og hvad der er vigtigst at vide, for at det kan lykkes. Man kan kæmme lus af to

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Med tålmod og megen hjælp

Med tålmod og megen hjælp oz NR. 6. JUNI 1966. 38. ÅRGANG Med tålmod og megen hjælp Af OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditzvej 14, Odense. Gammel kærlighed ruster ikke, siger man, og det har jeg da også måttet sande. Som 16 17-årig

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Forsøg med Mag. Loop antenner.

Forsøg med Mag. Loop antenner. Mag. Loop Antenner Okt. 2012 Mar. 2015 OZ7BQ Forsøg med Mag. Loop antenner. -Formålet med mine forsøg: -At få afklaret hvordan Mag. Loop en - fungerer under forskellige betingelser. -Om Mag. Loop en er

Læs mere

Switchmode Powersupply. Lasse Kaae 2009 Juni

Switchmode Powersupply. Lasse Kaae 2009 Juni Switchmode Powersupply Lasse Kaae 2009 Juni Agenda Teori (Mandag) Pspice simulering (Mandag) Bygge SPS (Tirsdag) Fejlfinding på produkter (Onsdag-Torsdag) EMC (Torsdag) Gennemgang af PSP-diagrammer (Fredag)

Læs mere