Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene )."

Transkript

1 EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet som Sikret i policen. 2. Geografisk dækningsområde 2.1 Forsikringen dækker forureningsskader indtruffet i Danmark, og derudover det i policen angivne geografiske område. 3. Forsikringsbegivenheder 3.1 Forsikringen dækker sikredes civilretlige og offentligretlige ansvar samt omkostninger til Fareafværgelse, Retablering og Oprensning samt forsvarsomkostninger over for Forurening på eller skeloverskridende fra den sikrede grund, som nedenfor beskrevet. Dækningen omfatter: 1 Sikredes ansvar for forureningsskader på sikredes egen grund, som sikrede er juridisk forpligtet til at betale og som skyldes forureningsforhold på den forsikrede grund. 2 Personskader og Tingskader, hvad enten skaden opstår på eller udenfor sikredes egen grund, når skaden skyldes Forurening på den forsikrede grund. 3 Sikredes ansvar for forureningsskader uden for sikredes egen grund, som er opstået som følge af forureningsforhold på den sikrede grund. 4. Definitioner Ord fremhævet med fed skrift har speciel mening og er defineret nedenfor. 4.1 Med Forurening forstås ethvert udslip af fast stof, væske, gas eller termiske påvirkninger, herunder røg, damp, sod, syrer, baser, giftige kemikalier, medicin og affald, som rammer jord, luft, vand (herunder grundvand) og/eller bygninger på land, og som kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed eller miljøet i øvrigt. Side 1 af 11

2 4.2 Som Forurening anses ikke: - udslip eller tilførsel af forurenende stoffer mv., såfremt det forurenende stof er naturligt til stede i omgivelserne i det konstaterede omfang, - mikrobiologiske stoffer, dvs. svamp eller bakterier, som reproduceres gennem dyrkning af sporer eller deling af celler, herunder mug og virus, uanset om det mikrobiologiske stof er levende. 4.3 Biodiversitetsskade betyder fysisk skade på eller ødelæggelse af vand, jord, beskyttede arter eller habitatområder, for hvilke Sikrede er juridisk ansvarlig for i henhold til EU direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, Miljøskadeloven L466 af 17/06/2008 og/eller enhver anden tilsvarende national lovgivning. 4.4 Omkostninger til Fareafværgelse betyder: i. omkostninger som er opstået på grund af foranstaltninger, som AIG udtrykkeligt har anvist den forsikrede at udføre for at undgå og nedsætte effekterne af forureningsforhold, som kan give anledning til en skade; ii. omkostninger som resulterer fra rimelige foranstaltninger, som er taget på forsikringstagerens eget initiativ i god tro, enten for at undgå forureningsforhold, som kan give anledning til en skade, eller for at undgå eller reducere enhver konsekvens deraf, i det omfang der er overhængende fare for skade. 4.5 Retableringsomkostninger betyder rimelige og nødvendige omkostninger, der afholdes af Sikrede med AIG s forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke ikke må tilbageholdes urimeligt eller forsinkes, når omkostningerne vedrører reparation, udskiftning, eller genopretning af bygninger, driftsanlæg og/eller personligt løsøre til samme tilstand som inden skaden indtraf. Sådanne Retableringsomkostninger kan ikke overskride nettoværdien af det retablerede forud for behovet for retablering. Retableringsomkostninger omfatter ikke omkostninger til forbedringer og værdiforøgelser. Retablering, herunder såfremt fareafværgelses- eller oprensningsforanstaltninger har medført beskadigelse af bygninger eller bygningsdele, erstattes beskadigelsen ved anvendelse af gængse byggematerialer og metoder på retableringstidspunktet. Der ydes ikke erstatning for beskadigelse af kosmetisk art samt for eventuelle farveforskelle mellem erstattede ting og de oprindelige. Hvis værdien af det beskadigede, på grund af slid og ælde eller andre omstændigheder før forureningen, var forringet med mere end 30% af nyværdien, kan erstatningen reduceres i forhold til værdiforringelsen. Beskadigelse af haveanlæg i forbindelse med genopretning af forureningsskaden erstattes alene med udgiften til nyplantning, dvs. for buske og træer, højst 4 år gamle vækster. Ønsker Sikrede ikke at retablere haveanlæg, udbetales ikke erstatning. 4.6 Med Oprensningsomkostninger forstås rimelige og nødvendige omkostninger til undersøgelser, oprensning/oprydning, monitorering, fjernelse af jord, vand eller andet, som er ramt af Forurening og andre afværgeforanstaltninger, såfremt - Sikrede er påbudt eller vil kunne påbydes sådanne foranstaltninger, eller Side 2 af 11

3 - oprensnings- og afværgeforanstaltningerne allerede er foretaget af offentlig myndighed eller tredjemand, og Sikrede er erstatningspligtig for de afholdte omkostninger. Med Oprensningsomkostninger forstås derudover værditabserstatning eller tilsvarende, der træder i stedet for en oprensning eller som Sikrede er erstatningspligtig for. 4.7 Tingsskader betyder i. Fysisk skade på eller ødelæggelse af enhver tredjeparts løsøre, inklusive den afledte brugs- og værdiforrringelse. Dog inkluderer Tingsskader ikke nedsættelse af værdien af tredjeparts løsøre, som er eller har været i Sikredes varetægt, uanset hvorvidt varetægtsforholdet er etableret ved leje, lån eller Sikredes ensidige besiddelse af løsøret. ii. Tab af brug, men ikke nedsættelse af værdi, af tredjeparts løsøre, som ikke har været fysisk beskadiget eller ødelagt. iii. Biodiversitetsskade Tingsskader inkluderer ikke nogen form for Oprensningsomkostninger 4.8 Med Forsikringsstedet forstås alene de i policen angivne grunde. 4.9 Som Sikret/Sikrede anses udover den i policen angivne også enhver tidligere, nuværende eller fremtidig medejer, direktør eller ansat, når disse handler i Sikredes tjeneste. Dette gælder dog ikke, når vedkommende har bestemmende indflydelse på forsikringstageren, og forureningsskaden er indtrådt som en følge af udvist forsæt eller grov uagtsomhed hos vedkommende. 5. Forsikringsperiode 5.1 Forsikringen dækker gyldige myndighedspåbud og erstatningskrav, som er rejst mod Sikrede i forsikringsperioden. 5.2 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: (1) det tidspunkt, hvor Sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning, (2) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, (a) (b) at der er indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af Sikredes handlinger eller undladelser. 5.3 Forsikringen dækker ikke krav, som skyldes handlinger eller undladelser, herunder forureninger, der er foretaget eller opstået før den i policen angivne retroaktive dato. Side 3 af 11

4 6. Udvidet anmeldelsesperiode 6.1 Udvidet anmeldelsesperiode: Krav fremsat efter forsikringens ophør. Ved forsikringens helt eller delvise ophør af andre grunde end manglende præmiebetaling har forsikringstageren ret til: - automatisk udvidet anmeldelsesperiode i henhold til punkt 6.2, eller - at aftale en udvidet anmeldelsesperiode i henhold til punkt 6.3 Som delvis ophør af forsikringen anses, at et forsikringssted udgår af dækningen. Udvidet anmeldelsesperiode indebærer, at krav rejst og anmeldt til AIG i løbet af den udvidede anmeldelsesperiode anses som rejst og anmeldt på den sidste dag i forsikringsperioden, såfremt kravet er en følge af Forurening opstået efter den retroaktive dato, før forsikringsperiodens ophør og inden for den tegnede dæknings tidsmæssige afgrænsning. Udvidet anmeldelsesperiode medfører ikke, at forsikringssummen i medfør af denne police fornyes eller forhøjes. 6.2 Automatisk udvidet anmeldelsesperiode. Forsikringstageren har ret til en udvidet anmeldelsesperiode på 60 dage regnet fra forsikringens ophør. Retten til automatisk udvidet anmeldelsesperiode falder bort, hvis - Forsikringstageren med anden forsikringsgiver har indgået en forsikringsaftale, som omfatter det pågældende krav, eller - Forsikringstageren har aftalt en udvidet anmeldelsesperiode i henhold til Aftalt udvidet anmeldelsesperiode mod ekstra præmie. Forsikringstageren er berettiget til at købe en udvidet anmeldelsesperiode på indtil 40 måneder fra forsikringens ophør. Dækningen kan vælges for et eller flere Forsikringssteder. Ret til udvidet anmeldelsesperiode forudsætter, at forsikringstageren - inden 30 dage efter forsikringsperiodens ophør skriftligt anmoder AIG om udvidet anmeldelsesperiode, og - betaler den aftalte præmie senest 30 dage efter forsikringsperiodens ophør. Når præmien for den udvidede anmeldelsesperiode er betalt, kan forsikringen for den udvidede anmeldelsesperiode hverken opsiges af forsikringstageren eller AIG. Præmien for den udvidede anmeldelsesperiode kan ikke overstige 200% af den fulde præmie, som er angivet i policen. Side 4 af 11

5 7. Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 7.1 Forurening forvoldt af Sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, herunder Forurening, hvor sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed har - forvoldt forureningen eller undladt at begrænse forureningen, - begået en retsstridig handling eller undladelse, - overtrådt miljølovgivningen eller undladt at efterkomme gyldigt påbud, - tilsidesat vedligeholdelse af eller tilsyn med installationer, hvis væsentligste formål er at forebygge, hindre eller begrænse Forurening på Forsikringsstedet eller som følge af en retsstridig undladelse af at gennemføre forebyggende tilsyn eller kontrol. 7.2 Krav og omkostninger til opfyldelse af undersøgelses-, oprensnings- og/eller afværgepåbud, som helt eller delvis er foranlediget af, at forsikringstageren/sikrede frivilligt har gennemført miljøundersøgelser på Forsikringsstedet. Denne undtagelse omfatter dog ikke undersøgelser, som Sikrede godtgør er en naturlig del af Sikredes fortsatte virksomhedsaktivitet på Forsikringsstedet. 7.3 Forurening som skyldes ulovlige handlinger eller undladelser fra Sikrede eller andre, som har rettigheder knyttet til Forsikringsstedet. Dette skal dog kun gælde, hvis vedkommende forudså eller burde have forudset, at handlingen eller undladelsen ville kunne føre til Forurening. 7.4 Krav eller omkostninger, som opstår som følge af ansvar, som Sikrede har påtaget sig gennem kontrakt eller aftale, med mindre Sikrede også ville ifalde ansvar, hvis kontrakten/aftalen ikke var indgået, eller med mindre kontrakten/aftalen specifikt er nævnt i policen som værende dækket. 7.5 Forpligtelser, krav eller omkostninger som Sikrede pådrager sig som arbejdsgiver overfor Sikredes ansatte, herunder ting- eller personskade pådraget af en ansat og bod, afgift eller bøde begrundet i ansættelsesforholdet, uanset om boden/afgiften/bøden tilfalder den ansatte, en faglig organisation eller det offentlige. 7.6 Interne tab eller omkostninger, uanset om tabet/omkostningerne hidrører fra arbejde udført af Sikrede eller et med Sikrede koncernforbundet selskab eller hidrører fra forbrug af Sikredes egne varer eller varer leveret af et med Sikrede koncernforbundet selskab. Denne undtagelse gælder dog ikke såfremt at disse omkostninger opstår som følge af en nødsituation, eller var påkrævet ifølge miljølovgivning, som kræver øjeblikkelig oprensning af forureningsforhold, eller såfremt AIG forinden skriftligt har godkendt disse udgifter. 7.7 Skade som følge af: - asbest eller materialer, som indeholder asbest eller brug af blyholdig maling. Denne undtagelse gælder ikke for krav som vedrører oprensning af jord eller grundvand. Side 5 af 11

6 - krig eller krigslignende forhold, strejke, lockout, oprør, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af den offentlige ro og orden. 7.8 Krav om erstatning for ikke-økonomisk skade. 7.9 Krav, som er knyttet til kendte nedgravede tanke. Med nedgravet tank forstås også rør og ledninger tilknyttet tanken, hvor mindst 10% af tankens volumen er nedgravet. Ved kendte nedgravede tanke forstås alle tanke, som er eller har været anmeldt til myndighederne, uanset hvorvidt tanken er udtaget af brug, og uanset hvorvidt tanken er afblændet/sløjfet. Denne undtagelse finder ikke anvendelse, såfremt tanken er nævnt i policen. AIG kan betinge en godkendelse af, at AIG s krav til undersøgelser, prøver og testresultater opfyldes. Denne undtagelse gælder ej heller, såfremt tanken er gravet op, før forsikringen trådte i kraft Skade på ting, som Sikrede har til lån, leje, opbevaring, benyttelse eller af anden grund har i sin varetægt eller har sat sig i besiddelse af Forurening opstået efter, at forsikringstager eller Sikrede ikke længere har kontrol over Forsikringsstedet som følge af salg, udlejning, leasing, bortgivelse, opgivelse eller lignende Krav, som er knyttet til biler, fly, skib eller enhver form for vogntransport Krav fra en Sikret mod en anden Sikret under samme police Krav, som skyldes varer eller tjenesteydelser, ydet fra Sikredes ansatte eller ansatte i Sikredes moderselskab, datterselskab eller filial. Dette skal dog ikke gælde i tilfælde, hvor AIG på forhånd har givet skriftligt samtykke til omkostningerne Forurening opstået før tegning af forsikringen, såfremt forsikringstageren eller Sikrede vidste eller burde vide, at forureningen eksisterende på Forsikringsstedet, med mindre pågældende Forurening specifikt er accepteret i policen Bøder, gebyrer, skatter og afgifter samt bodserstatning, herunder punitive damages, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, og forhold der ikke er lovlig adgang til at forsikre i henhold til national ret. 8. Forsikringssum 8.1 Forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Den dækningssum, der er anført i policen for hver af de aftalte forsikringsbegivenheder, udgør den højeste grænse pr. år for AIG s forpligtelser med hensyn til den pågældende forsikringsbegivenhed. Side 6 af 11

7 Tab, der er omfattet af flere af de aftalte dækninger, giver ikke Sikrede ret til at sammenlægge forsikringssummerne for de enkelte forsikringsbegivenheder. I sådanne tilfælde er forsikringsselskabets forpligtelse begrænset til den forsikringssum, som er den største under de pågældende forsikringsbegivenheder. 8.2 Policens totale forsikringssum Policens samlede dækningssum, som anført i policen, er den højeste grænse pr. år for AIG s forpligtelser. Dette gælder uanset, om policen omfatter en eller flere af de ovenfor anførte forsikringsbegivenheder. 8.3 Sagsomkostninger 8.4 Renter AIG dækker sagsomkostninger inden for samme forsikringssum, som nævnt under vilkårenes , såfremt omkostningerne er skriftligt godkendt af AIG eller pålagt Sikrede ved upåankelig dom. AIG dækker renter inden for samme forsikringssum som nævnt under vilkårenes punkt Selvrisiko 9.1 Ved ethvert forsikringstilfælde fradrages den selvrisiko, som er angivet i policen. Selvrisikobeløbet skal bæres af Sikrede og må ikke forsikres. Hvis samme forureningstilfælde kan dækkes under flere dækningsmuligheder, skal der kun fradrages for den højeste af de aftalte selvrisici. 10. Serieskadeklausul 10.1 Alle krav som rettes mod Sikrede samt alle, Fareafværgelses-, Retablerings- og Oprensningsomkostninger, som udspringer fra samme, beslægtede eller gentaget forureningsårsag, skal anses for at være et skadestilfælde (serieskadekrav). Serieskadekravet skal anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien blev fremsat mod Sikrede. 11. AIG s ansvar, når der foreligger anden forsikring 11.1 Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket af en anden forsikring. Er det i den anden forsikring, som dækker skaden, anført, at ansvar eller dækning falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring for skaden eller ansvaret bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Side 7 af 11

8 12. Skadeanmeldelse 12.1 Såfremt krav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal Sikrede uden ophold anmelde dette til AIG. Sikrede er forpligtet til at give AIG alle oplysninger, som AIG skønner er nødvendige eller hensigtsmæssige for skadessagens identifikation, behandling og for Sikredes forsvar. I tilfælde af mundtlig anmeldelse skal Sikrede snarest forsyne AIG med en skriftlig rapport med de af AIG ønskede oplysninger Hvis der mod Sikrede rejses krav, varsles eller udstedes påbud, skal Sikrede straks tilsende AIG kopi heraf Forsikringstageren og Sikrede er i øvrigt forpligtet til at give AIG al nødvendig information for at vurdere forsikringstilfældet, Sikredes ansvar og i øvrigt behandle kravet, herunder - al tilgængelig korrespondance og alle dokumenter, som er relevante for sagen, - anden information af betydning for sagen, og som Sikrede har kendskab til, - andre forsikringsaftaler. 13. Behandling af rejste krav 13.1 Efter anmeldelse af krav har AIG ret, men ikke pligt til selv at iværksætte undersøgelser, oprensning eller andre foranstaltninger, herunder Fareafværgelses- og/eller Retableringsomkostninger. Omkostninger i forbindelse med sådanne tiltag afholdes inden for forsikringssummen og medfører ingen tillæg eller forhøjelser af forsikringssummen AIG er berettiget til som mandatar for Sikrede, at træffe alle beslutninger om sagens behandling, herunder påklage af evt. påbud om undersøgelser eller oprensning og forhandling med myndighederne om oprensningsomfang, afværgeforanstaltninger mv Anerkendelse af erstatningspligt eller ansvar må kun ske med AIG s samtykke. Oprensningsomkostninger dækkes alene, såfremt AIG skriftligt har godkendt omkostningernes omfang. AIG s samtykke til anerkendelse af en erstatningspligt og godkendelse af omkostninger til oprensning må dog ikke nægtes uden rimelig grund. Selskabet har ret, men ikke pligt til at udpege en advokat eller en anden juridisk eller teknisk rådgiver til at forestå sagens behandling Som en betingelse for dækning under denne police skal Sikrede skriftligt fremsende al dokumentation for Fareafværge-, Retablerings- og Oprensningsomkostninger til AIG for eftersyn og godkendelse. Kun de omkostninger, som godkendes af AIG i overensstemmelse med hvad der anses for rimeligt i deres omfang, vil blive erstattet Hvis AIG anbefaler et forlig af et krav: Side 8 af 11

9 (a) (b) for et beløb, der ligger inden for Sikredes selvrisiko, og Sikrede afslår at acceptere et sådant forlig, er AIG ikke forpligtet til at betale noget beløb ud over selvrisikoen. for et samlet beløb, der overstiger Sikredes selvrisiko, og Sikrede afslår at acceptere et sådant forlig, skal AIG s betalingspligt være begrænset til den del af skaden med sagsomkostninger, der overstiger Sikredes selvrisiko og falder inden for det af AIG anbefalede forlig AIG har ret, men ikke pligt til for Sikrede at forestå en erstatningsopgørelse og forsvaret af Sikredes interesser i en erstatningssag. Såfremt selskabet udøver denne ret, skal Sikrede tilbagebetale AIG enhver betaling, der falder inden for Sikredes selvrisiko. Sikrede skal bistå og samarbejde med selskabet om sagens førelse. 14. Inspektion 14.1 Selskabet er til enhver tid berettiget, men ikke forpligtet til at inspicere, udtage prøver og overvåge Sikredes ejendom og arbejdsoperationer. Hverken selskabets ret hertil eller selskabets faktiske overvågning eller rapporter herom fritager Sikrede eller andre for det fulde ansvar for, at ejendommen og arbejdsoperationerne er sikre, sunde og forsvarlige samt i overensstemmelse med gældende lovgivning og retsakter. Sikrede er pligtig til at stille det nødvendige personale til disposition under inspektionen. 15 Opsigelse 15.1 Forsikringen fornyes ikke automatisk og ophører således ved udløbet af den i policen i øvrigt angivne forsikringsperiode. 16. Overdragelse af forsikringsaftalen 16.1 Forsikringsaftalen kan ikke overdrages uden samtykke fra AIG. 17. Subrogation 17.1 I tilfælde, hvor Sikrede kan forlange, at tredjemand erstatter tabet, indtræder AIG ved udbetaling af erstatning i Sikredes ret mod tredjemand. Sikrede er forpligtet til i enhver henseende, at bistå AIG med at sikre og gennemføre sådanne rettigheder og krav. Efter skadens indtræden må Sikrede ikke foretage noget, der kan præjudicere sådanne rettigheder og krav. Side 9 af 11

10 17.2 Regreskravet mod tredjemand efter punkt 18.1 skal fordeles mellem Sikrede og AIG, således at Sikrede først har krav på dækning for den del af kravet, som overstiger forsikringssummen under denne forsikring Derefter har AIG krav på dækning for sine udbetalinger og omkostninger under forsikringen, og endelig har Sikrede krav på dækning af Sikredes selvrisiko. Omkostninger pådraget i forbindelse med inddrivelse af regreskravet skal deles forholdsmæssigt mellem AIG og Sikrede i forhold til deres interesse i kravet. 18. Forsikringstager 18.1 Forsikringstageren handler på vegne af enhver Sikret hvad angår 1) forhandling af vilkår og betingelser, 2) accept og ændring af dækning, 3) opretholde Sikredes rettigheder, 4) underretning, 5) præmiebetaling, 6) policetillæg, 7) konfliktløsning og forlig, og 8) udbetalinger til Sikrede. 19. Klager Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. Det kan ske ved at ringe eller skrive til AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. AIG s regler for klagebehandling kan hentes på vores hjemmeside. Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Tlf.: (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (+45) Klage over fastsættelse af ménprocenten Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede anmode AIG om at indsende sagen til: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Side 10 af 11

11 Tlf.: (+45) Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen: Forsikring og Pension Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: (+45) Behandling af personoplysninger Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Der henvises til AIG Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på vores hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 21. Lovvalg og værneting 21.1 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. Side 11 af 11

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MILJØANSVAR

FORSIKRINGSBETINGELSER MILJØANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Geografisk dækningsområde... 3 4. Forsikringsbegivenheder... 3 5. Forsikringsperiode... 3 6. Udvidet anmeldelsesperiode...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MILJØFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr

FORSIKRINGSBETINGELSER MILJØFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr FORSIKRINGSBETINGELSER MILJØFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 26-2010 For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser 12.2015 1. Sikrede Forsikrede er den person, der fremgår af certifikatet. 2. Forsikringsperiode Forsikringen dækker billetter købt efter

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere