HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043"

Transkript

1 NOTAT GHE HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe den samlede anlægsudgift for svømmehallen. Projektet har i tidligere faser under projekteringen gennemgået diverse besparelsestiltag hvor bygningernes arealer er blevet optimeret. Således kan der ud fra det aktuelle rumprogram ikke nedskæres på arealer. Tillige er fundamenter for kælder i forbindelse med svømmehallen og øvrig pælefundering under udarbejdelse, hvorfor ændringer af bygningens planmæssige grundlag vil være behæftet med meget større omkostninger end mulige besparelser. Besparelsesmuligheder vil således udelukkende basere sig på overflader og reduktion på funktionskrav som stillet af bygherren og dennes 3. parts kontrolant. Notatet vil angive besparelsesmuligheder med anslået anlægsbesparelse der gøres opmærksom på at anlægsbesparelser vil være behæftet med udgifter til omprojektering i varierende størrelser i forhold til besparelsen. Faktisk prisindhentning kan efterfølgende indhentes efterfølgende efter bygherrens valg. Besparelsesemnerne vurderes for følgende emner: 1 Udvendige overflader Facade Tagbeklædning. 2 Indvendige overflader Himling i svømmehal Ovenlys i svømmehal Flisebelægning Gummibelægning Vægge Solafskærmning 3 Funktioner Generelt Mediegalleri Vandbehandling Bassindybder Hævesænkebund Bassinlys Ruchebaner og børnebassin Bassin udstyr Oplæringsbassin Tørtræningsanlæg Ventilation U:\ \1515 Videregående skole og svømmehal - Bergen\151502\1_ADM_PGL\08_Not PGL\Projektering\notater\PGL_043_besparelseskatalog svømmehal.doc 1/5

2 1 Udvendige overflader Facadebeklædning 0.8 mill Facaderne er projekterer med zink og glasbeklædning. Ændres zink til en alluminium har vi fået oplyst at der vil kunne spares ca. 25% på materiale og udførelse. Den zinkindækkede facade tilhørende svømmehallen udgør 60% og besparelsen vil udgøre ca NOK Ændringen vil være behæftet med en væsentlig omprojektering og facaden vil miste den stoflighed og patinering som zinkfacaden til tilføre bygningen. Tagbeklædning 3,5 mill Tagfladen er arkitektonisk og i sammenhæng med lokalområdet disponeret som bygningens 5. facade mod fjeldet. Der er i Rammetiladelsen lagt stor vægt på udtryk af facade og tag hvorfor vi finder, at det vil blive vanskeligt at få godkendt en bygning med tagpapdækning på hele tagfladen. Tagdækningen er projekteret med 2 lag pap og områder dækket af zink. Teknisk kan zinken helt udgå. Der skal gøres opmærksom på at papdækningen ikke har den samme robusthed og levetid som zinken og besparelsen kan i driftmæssig sammenhæng ikke svare sig. Besparelse ved at udelade zink på taget skønnes til at udgøre ca. 3.5 mill. for den del der tilhører svømmehallen. Sammenhængen af materialerne på facade og tag er en del af bygningens overordne arkitektoniske træk og en ændring af materialer bør medføre en samlet revurdering og vil medføre skitsering til godkendelse og efterfølgende projektering. 2 Indvendige overflader Himling i svømmehal 3. mill Det projekterede grottehimling er en bærende del af bygningens arkitektoniske hovedide og som under tidligere besparelsesrunder, fastholdes udformningen som tidligere er blevet optimeret. Der er høje akustiske krav til himlingen som er løst med det projekterede akustikpuds. Materialet kan erstattes af andet akustisk himlingsmateriale som plader. Det vil medføre et grovere udtryk og der vil være risiko for at bevægelser i himlingen vil synes i samlinger. Under forudsætning af at den projekterede bæresystem fastholdes, skønnes at der kan spares på materiale/udførelse ca. 3 mill. mens besparelsen vil blive belastet af væsentlig omprojektering og akustiske beregninger. Ovenlys i svømmehal 0.5 mill Det er vurderet om der kan hentes besparelse på at fjerne ovenlysene over hovedbassinerne. Ovenlysene fungerer som røgventilation og der vil skulle etableres anden åbning i himling og loft til det fri. 2/5

3 Varmtluft bestrygningen for at undgå kondens er ikke behæftet med væsentlig anlægsomkostning, da den er en del af det overordnede ventilations system. Ovenlysene er i anbud prisat til NOK Det skønnes at der efter erstatningsarbejder vil kunne bespares ca. 0.5 mill Vi skal gøre opmærksom på at det vil være en væsentlig forringelse i oplevelsen af rummet som en grotte med sprækker der skaber kontakt til himlen og skaber straflys på himlingens varierede flader. Flisebelægning 0.15 mill Det vurderes at der ikke generelt kan hentes besparelse på flisebelægninger i garderober, bassiner og på promenade. Dog kan fliser på bassinvægge og bund under hævesænkebro udelades og erstattes at maling. Skønsmæssig besparelse på ca NOK Gummibelægning Det skønnes ikke at der kan findes besparelse på belægning på tørtræningsarealet. Vægge Det skønnes ikke at der kan findes besparelse på vægbeklædninger i svømmehal og garderober. Solafskærmning 1 mill. Solafskærmning vil kunne bespares dog anbefales at el fremføring fastholdes for eventuel senere investering i solafskærmning. Der må forventes en udgift til midlertidig afskærmning i forbindelse med stævner. Besparelse skønnet til ca. 1 mill. NOK 3 Funktioner Generelt Projektet er færdigprojekteret og anbudt med baggrund i bygherrens program, ønsker og godkendelse. Der er lavet aftale om udførelse på alle fag og grundarbejderne er under udarbejdelse. Alle ændringer af projektet specielt på konstruktion og ventilation vil være behæftet med store omprojekteringsomkostninger. Vi foreslår derfor ikke besparelser af sådan art. Mediegalleri 2,5 mill Under forudsætning at den projekterede konstruktion fastholdes skønnes at der vil kunne bespares ca. 2 mill. NOK ved ikke at udføre mediegalleri. Vandbehandling. 1.9 mill I h. t. alternativt tilbud fra Aqua Teknik kan der ved at udføre vandbehandling med Defenderfilter i stedet for de projekterede sandfiltre bespares ca 1.9 mill. Desuden er der oplyst en besparelse på drift på NOK årligt. Bassindybder 0.15 mill 3/5

4 Det er vurderet om der vil være en besparelse på vandbehandling ved udføre 50 meter bassinet i 2 meters dybde. Vandbehandlingen dimensioneres på baggrund af antal badende og ikke efter vandmængden. Der vil derfor udelukkende være besparelse på 1 meter vægfliser = 250 m2, ca NOK, samt en årlig driftsbesparelse i forhold til 1/3 mindre vand. Det skønnes at betonbesparelsen i bassinvægge vil tilsvare mere beton til 1 meter højere bærende vægge under bassin. Hæve/sænkebund i 50 meter bassin. 6.5 mill Hæve/sænkebunden kan udelades besparelse 6.5 mill Bassinet vil kunne anlægges med trationel fast bund med vanddybde fra 0.9 meter skrånende til 2 eller 3 meter. En sådan endring vil medføre en del omprojektering på beton og det skønnes i forhold til anlægsudgift at kunne medføre en mindre besparelse primært på bassinfliser. Bassinlys 1.7 mill Det skønnes at der kan bespares ca. 1.7 mill NOK ved at udelade bassinlys som projekteret i hoved- og stuppebassin. Ruchebaner og børnebassin 2,5 mill Ruchebaner kan udgå og dermed elevator dog skal universiel adgang til tørtræningsområdet etableres på anden måde. Besparelse ca. 2,5 mill. Undlades tillige at udføre børnebassinet kan vandbehandlingsanlæg der er dimensioneret for både bassin og ruchebane udgå. Skønnet besparelse på børnebassin og vandbehandling ca. 2 mill 2 mill Bassinudstyr Det skønnes ikke at der kan bespares på bassinudstyr. Oplæringsbassin Ved terapibassinet kan ovenlys bespares. Det skal bemærkes at det vil være en væsentlig rummelig kvalitetsforringelse idet rummet vil fremstå helt uden kontakt til dagslys og himmel. Ovenlys udgør i anbudet NOK. Der vil skulle omprojekteres og udføres mere beton og aptering i stedet og det skønnes at den faktiske besparelse vil være uvæsentlig. Oplæringsbassinet er placeret således at der vil være en mulighed for at udsætte den endelige aptering til et senere tidspunkt mens det øvrige anlæg er i funktion. F eks. vil flisearbejder og bassinaptering kunne udsættes, bassinet og gulv dækkes med midlertidig belægning og rummet anvendes til eksempelvis fittnes og lign. indtil der er grundlag for den endelige investering. Herved vil anlægsudgift for flisearbejder, hævesænkebund, og vandbehandlinganlæg kunne udsættes. 4/5

5 Tørtræningsanlæg Det skønne at der ikke kan bespares på udstyret og samtidig opretholde status som hovedanlæg for stupping. Ventilation 0.75 mill TI oplyser at antallet at IRIS-blændere kan nedsættes og stadig opretholde acceptable forhold. Besparelse ca NOK Ventilationskanaler er projekteret i korrosionsklasse C5 efter 3. partskontrollens anvisning, svarende til kanaler til olierigge i Nordsøen. Såvel TI som EKJ mener at klasse C2 er fuld tilstrækkeligt og helt almindeligt i svømmeanlæg. 1.3 mill EKJ oplyser at der ved at ændre kravet til kanal-materiale fra C5 til C2, der kan bespares kr. 1.3 mill NOK i h. t. priserne på de i Bok 1 angivne kanal-længder. Der skal gøres opmærksom på at Bygherren har bestilt toilet under stuppetårn samt ændring af toiletter i garderobe hvilket er projekteret men endnu ikke indhentet tilbud på. Vi afventer Bygherrens ønsker om eventuel uddybning af enkelte emner. Gitte Heeris 5/5

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Immortellevej 13B 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyelandsvej 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-089562 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hurupvej 28 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2015 Til den 30. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Enfamiliehuse generel del.

Enfamiliehuse generel del. Enfamiliehuse generel del. 2. Energimærkning i hovedtræk, side 3: Afsnittet udtrykker en god ambition og lyder godt, men det må ikke opfattes som om vi har projekteret en række specifikke renoveringsforslag

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 42 MWh Fjernvarme, 879 kwh el, 278 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 42 MWh Fjernvarme, 879 kwh el, 278 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Halfdansgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-201376 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenrisvej 7 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juli 2015 Til den 10. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere