Forord Sammenfatning Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering... 6 Fokus på patientsikkerhed... 7 Et nødvendighedsprincip... 7 Brugerinddragelse, brugerinddragelse og brugerinddragelse!... 7 Afprøv systemerne inden de tages i brug i klinikken... 8 Sikker it-drift og performance... 8 Benyt internationale løsninger... 8 Ændret arbejdstilrettelæggelse og opgaveglidning... 8 Indhent løbende gevinster ved brug af sundheds-it Indsatsområder... 9 Fælles national infrastruktur... 9 Det nationale patientindeks...10 Et fælles medicinkort...10 Kvalitetsdata...11 Fælles journal...11 Prioritering og konsolidering af eksisterende systemer...12 Øget anvendelse af telemedicin...12 Fokus på udvikling af beslutningsstøttesystemer...12 Fokus på uddannelse og anvendelse af sundheds-it...13 Etablering af it-udviklingsmiljøer...13 En plan for nationale styring og koordinering (governance)...13 Ordliste... 15

3 Forord Med dette politikpapir stiller Lægeforeningen skarpt på de kommende års udvikling af it til sundhedsvæsenet. Udgangspunktet for Lægeforeningens politik for sundheds-it er de centrale sundhedsmyndigheders fokusering mod en mere sammenhængende it-udvikling, og konkret den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet , som blev udmeldt i december Lægeforeningens politik for sundheds-it skal danne grundlag for udmeldinger og involvering på sundheds-it området og er formuleret ud fra et ønske om, at det sundhedsfaglige personale bliver bedre understøttet af it i udførelsen af deres arbejde. Politikken tager på denne baggrund fat i de initiativer, som skal virkeliggøre, at læger og andre sundhedsfaglige personalegrupper får adgang til relevante patientinformationer via let anvendelige og let genkendelige it-systemer. Lægeforeningen takker medlemmerne af det indre it-netværk for at udarbejde sundheds-it politikken

4 Sammenfatning Lægeforeningens politik for sundheds-it tager udgangspunkt i en vision om et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor det sundhedsfaglige personale har adgang til relevante patientinformationer via it-systemer, som er let anvendelige i det kliniske arbejde og let genkendelige uanset, hvor i sundhedssektoren man arbejder. Det er Lægeforeningens målsætning, at digitalisering af sundhedsvæsenet skal: Understøtte det kliniske arbejde. Forbedre kommunikation og informationsdeling mellem sundhedsprofessionelle og til borgeren skabe mere sammenhængende patientforløb og bedre patientsikkerhed. Bidrage til at forenkle og effektivisere arbejdsgange. Fremme og forstærke kvalitetsudvikling og forskning. Hvis målene skal opfyldes, vil Lægeforeningen anbefale, at sundhedsvæsenets aktører (staten, regionerne, kommunerne, private behandlere, leverandører, interesseorganisationer og faglige selskaber m.fl.) forpligter sig til at arbejde ud fra fælles accepterede principper for nyudvikling og ensretning af eksisterende sundheds-it. Principperne skal skabe gennemsigtighed om rollefordeling og opgavevaretagelse på den ene side og i forhold til at opfylde den patientorienterede indsats ved forebyggelse, behandling og genoptræning på den anden side. Lægeforeningen vil anbefale, at: Sundheds-it koordineres og reguleres nationalt. En national infrastruktur og standardisering. Et nødvendighedsprincip, så det kun er nødvendige it-systemer, der udvikles. Sundheds-it skal fokusere på patientsikkerhed. Sundheds-it underlægges krav om test af brugeranvendelighed. Sundheds-it skal afprøves, testes og kontrolleres under realistiske kliniske forhold, inden de implementeres i hverdagen. Sikker it-drift og performance. Anvendelse af internationale løsninger i relevant omfang. Ændret arbejdstilrettelæggelse og opgaveglidning stiller krav til forandringsledelse, uddannelse og åben kommunikation. Løbende at indhente gevinster ved brug af sundheds-it. Staten, Danske Regioner og KL har med etableringen af Digital Sundhed skabt et fællesskab, som er rettet mod at sikre sammenhæng i digitaliseringsudviklingen. Lægeforeningen vil anbefale, at indsatsen rettes mod følgende områder: En fælles infrastruktur på tværs af sundhedsvæsenet. En fælles journal med mulighed for at sortere og klassificere oplysninger ift. behov (f.eks. lægelige specialer, sundhedsfaglige personalegrupper, sektorspecifikke behov). Prioritering og konsolidering af eksisterende it-systemer. Øget anvendelse af telemedicin. Udvikling af beslutningsstøttesystemer. Uddannelse og anvendelse af sundheds-it. Etablering af udviklingsmiljøer. Styrket national styring og koordinering (governance)

5 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it Lægeforeningens politik for sundheds-it er formuleret ud fra et ønske om, at sundhedsvæsenets aktører og særligt det sundhedsfaglige personale, ved at benytte it, bliver bedre understøttet i udførelsen af deres arbejde. Sundheds-it skal udvikles, så læger og andre personalegrupper får adgang til relevante patientinformationer via intuitive, let anvendelige og let genkendelige it-systemer, uanset hvor i sundhedssektoren de arbejder. Billedligt talt skal sundheds-it sætte lægen i pilotens sæde: I det lægelige cockpit er alle relevante informationer tilgængelige og kan tilgås på samme vis, uanset hvilken sektor der arbejdes i og uafhængigt af, om lægen befinder sig på sin egen arbejdsplads eller er på en anden arbejdsplads. Vi har derfor brug for at træffe beslutninger, der på kort og lidt længere sigt kan udvikle det potentiale i informationsteknologien, som det endnu ikke er lykkedes at høste på sundhedsområdet. Sundhedsvæsenets aktører må på en helt anderledes måde i førersædet for at rette op på fortidens forkerte eller manglende beslutninger, og brugerne må frem for alt inddrages konsekvent i udviklingen af sundheds-it. For læger og andet sundhedsfagligt personale skal det være lettere og hurtigere at udføre deres arbejde ved at benytte digitaliserede, frem for traditionelle, værktøjer. Adgangen til patientrelevante oplysninger skal forbedres, ligesom lægers adgang til referenceprogrammer, beslutningsstøtte o. lign. skal optimeres. Bedre anvendelse af sundheds-it skal muliggøre, forbedre og bidrage til at styrke samarbejdet mellem forskellige sektorer i sundhedsvæsenet og mellem sundhedsvæsenet og de øvrige sektorer, som er involveret i et patientforløb. Dette er en nødvendig forudsætning for at skabe sammenhængende patientforløb og for samtidig at skabe overblik og reducere risikoen for fejl. Ligeledes skal sundheds-it forbedre indsamling af data til brug for kvalitetsforbedringer, forskning og udvikling, samt til ledelsesinformation og styring. Det skal ske effektivt, så der frigøres ressourcer til at løse sundhedsfaglige kerneopgaver. Vi skal anerkende, at anvendelse af it kan fjerne nogle fejlkilder, mens det skaber andre nye fejlkilder. Udviklingen af sundheds-it handler derfor også om, at styrke patientsikkerheden ved at bygge løsninger, som understøtter, at der træffes korrekte beslutninger, og at det sundhedsfaglige personale adviseres herom på en smart og relevant måde. Sundheds-it (ehealth) opfattes af Lægeforeningen som al patientorienteret it og dækker over seks hovedområder: Elektronisk Patientjournal (EPJ), Kliniske beslutningsstøttesystemer, Klinisk kvalitet og forskning, Nationale registre m.v. samt tværsektoriel kommunikation. Det er Lægeforeningens målsætning, at digitalisering af sundhedsvæsenet skal: Understøtte det kliniske arbejde. Forbedre kommunikation og informationsdeling mellem sundhedsprofessionelle og til borgeren mere sammenhængende patientforløb og bedre patientsikkerhed. Bidrage til at forenkle og effektivisere arbejdsgange. Fremme og forstærke kvalitetsudvikling og forskning

6 Med de erfaringer vi allerede har gjort os og med de eksempler, vi kender fra andre sektorer, må vi imidlertid erkende, at digitalisering ikke nødvendigvis effektiviserer processerne. Vi kan ikke skabe bedre kvalitet med færre ressourcer, men vi kan sørge for at prioritere, så de sundhedsfaglige ressourcer frigøres til at løfte og løse sundhedsfaglige kerneopgaver, og så patientadministrative opgaver i højere grad udføres af personer med kernekompetencer inden for disse områder. Den samlede kapacitet i sundhedsvæsenet bliver med andre ord ikke forøget blot ved at benytte sundheds-it, men ved at de ressourcer, som er til rådighed bliver udnyttet bedre. Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it Med kommunalreformen er sundhedsvæsenets rollefordeling og opgavevaretagelse ændret mellem staten, regioner og kommuner på den ene side og i forhold til den patientorienterede indsats ved forebyggelse, behandling og genoptræning på den anden side. Samtidig er der med det udvidede frie sygehusvalg skabt et behov for at kunne koordinere indsatsen mellem offentlige og private aktører. Sundheds-it skal være med til at binde indsatserne sammen, så patienterne oplever, at der er sammenhæng i behandlingsforløbet, uafhængigt af, hvilken ydelse patienten modtager, eller hvem der udfører den. Vi bør stile mod anvendelse af ét sammenhængende system eller systemkompleks, som bruges i hele landet på tværs af sektorer. Derfor er det også vigtigt at forpligte sig til at arbejde ud fra fælles accepterede principper for nyudvikling og ensretning af eksisterende løsninger. Lægeforeningen anbefaler: Sundheds-it koordineres og reguleres nationalt. National infrastruktur og standardisering. Sundheds-it skal fokusere på patientsikkerhed. Udviklingen af sundheds-it hviler på et nødvendighedsprincip. Sundheds-it underlægges krav om test af brugeranvendelighed. Sundheds-it skal afprøves, testes og kontrolleres under realistiske kliniske forhold, inden de tages i brug. Sikker it-drift og performance. Anvendelse af internationale løsninger i relevant omfang. Ændret arbejdstilrettelæggelse og opgaveglidning stiller krav til forandringsledelse, uddannelse og åben kommunikation. Løbende at indhente gevinster ved brug af sundheds-it. Principperne beskrives i de følgende afsnit. National koordination og regulering Digital Sundhed er dannet i et fællesskab mellem staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening og skal udgøre et administrativt og ledelsesmæssigt netværk med kompetencer og indsigt i anvendelse af sundheds-it. Lægeforeningen mener, at Digital Sundhed skal være en stærk organisation, der skal igangsætte, koordinere, rådgive og hjælpe sundhedsvæsenets aktører til at vælge de rigtige løsninger

7 I den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet er det fremhævet, at målet er: dels digitalisering, der direkte understøtter medarbejdernes opgaver og funktioner, hvilket skaber grundlag for øget kvalitet og effektivitet, dels digitalisering, der målrettet forbedrer servicen i sundhedsvæsenet for borgere og patienter, samt koordinering og prioritering af digitaliseringsindsatsen gennem mere forpligtende tværgående samarbejde på alle niveauer. Disse mål skal omsættes til en bindende masterplan, som tegner et dækkende billede af de udviklingstiltag, der forventes igangsat nationalt, regionalt og lokalt, både hvad angår tid, ressourcer og resultater. Fokus på patientsikkerhed Sundheds-it skal udvikles med patientsikkerhed for øje. Det er et vigtigt princip at sikre det bedst mulige grundlag for at lære af fejl og forebygge dem, så vi beskytter patienten mod skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet. Det betyder bl.a., at sundheds-it skal involvere patienten som en aktiv part. Det er vigtigt at anvendelse af it under ingen omstændigheder forringer de kliniske resultater eller kompromitterer patienters sikkerhed (f.eks. ved forvanskning eller tab af data eller ved at gøre væsentlige oplysninger svært tilgængelige, f.eks. CAVE-oplysninger). Patientsikkerhed handler derfor også om, at it-systemer skal designes, så de forbedre behandlingen og ikke forsinker den eller forringer den. Hvis det sundhedsfaglige personale unødigt skal afbryde sine aktiviteter for at indtaste eller bekræfte oplysninger, som i kontekst ikke er relevante, så mister systemer værdi og forøger risikoen for fejl. F.eks. kan registrering af kvalitetsdata være vigtige i et overordnet perspektiv, men forstyrrende og forsinkende i den patientnære situation. Vi skal kunne genbruge data og finde løsninger, som sikrer automatisk dataopsamling. Et nødvendighedsprincip Sundhedsvæsenet har gennem tiden udviklet flere it-systemer til at løse problemer, som måske kunne være løst mere hensigtsmæssigt ad en anden vej. Konsekvenserne har ofte været, at sundhedsvæsenet har investeret dyrt i udviklingen af systemer med tunge og besværlige arbejdsgange og rutiner, som skaber ineffektivitet og tidsspilde og som tilskynder til systemanarki. Håndtering af datasikkerhed (at uvedkommende ikke får adgang til data) er et eksempel på dette, da det har vist sig tungt og kompliceret at opbygge systemer, som opfylder lovgivningen, mens det havde været mere hensigtsmæssigt at tilpasse lovningen til de hensyn, som anvendelse af it stiller i forhold til papirbaserede løsninger. Vi skal sikre os, at vi kun udvikler nye it-systemer, hvor det er den mest oplagte og ressourcebesparende løsning, herunder at det: Forbedrer kliniske resultater og patientsikkerhed. Frigør sundhedsfaglige ressourcer (lægetid m.v.), som kan anvendes på patientbehandlingen. Er besparende i tid og penge. Er administrativt forbedrende i form af hurtigere, sikrere og mere pålidelige data. Brugerinddragelse, brugerinddragelse og brugerinddragelse! Sundhedsvæsenet anvender desværre mange it-systemer, som er skabt til at forbedre og effektivisere arbejdsgange, men som i praksis har vist sig uforståelige og tidsrøvende (f.eks. de elektroniske dødsattester, som er det seneste skud på stammen). For at undgå dette, bør det sundhedsfaglige persona

8 le inddrages på alle relevante niveauer i diskussioner og beslutninger om udvikling og implementering af sundheds-it projekter. Både eksisterende it-systemer og fremtidige projekter skal evalueres i forhold til deres evne til at understøtte klinikerens arbejdsfunktioner og performance. Afprøv systemerne inden de tages i brug i klinikken Der er behov for at etablere og anvende udviklingsmiljøer, hvor it-projekter kan testes under realistiske forhold og under hensyntagen til den kliniske dagligdag og behovene for fleksibilitet (f.eks. via tidsstudier, arbejdsgangsanalyser m.v.). Implementeringen af et nyt it-system kan have en meget betydelig effekt på den generelle kvalitet af det daglige kliniske arbejde, og dermed også stor betydning for den enkelte patient. Der bør være obligatoriske retningslinjer for udvikling af it-systemer, som f.eks. minder om de krav, der stilles til udvikling af nye lægemidler eller behandlingsprocedurer, dvs. at der skal foreligge resultater af grundigt udførte undersøgelser før systemerne implementeres i klinisk praksis. Sikker it-drift og performance Driftsikkerhed og ydeevne er nogle af nøglerne til velfungerende sundheds-it. Det gælder især for de systemer, som anvendes til kliniske formål. Det tilgængelige hardware og software skal være rigeligt og altid opdateret, og vi skal være sikret anvendelsen af relevante tilgængelige teknologier, f.eks. stemmestyring, digital diktering, videokommunikation m.m. Benyt internationale løsninger Vi skal være opmærksomme på, hvad der foregår inden for sundheds-it området i udlandet og i vid udstrækning forpligte os til at rette vores udvikling mod internationale standarder, f.eks. den kliniske terminologi Sundterm (SNOMED-CT) eller HL7, som er en standard for sundhedsinformatik. I den udstrækning, at der findes løsninger, erfaringer og ideer, som udlandet allerede har gjort, så bør vi være forpligtet til at lære af dem og udnytte dem. Jo mere specifikke (danske) krav vi stiller, jo svære bliver det at understøtte løsningerne (internationalt). Ændret arbejdstilrettelæggelse og opgaveglidning Udvikling af sundheds-it vil let kunne medføre, at tilrettelægningen af arbejdsopgaver og -processer ændres og at opgaver skifter hænder blandt de sundhedsfaglige personalegrupper. Disse omlægninger skal organisationen forberedes på, inden nye systemer tages i brug og særligt være opmærksomme på, at der ikke sker uhensigtsmæssige opgaveglidninger, så sundhedsfagligt personale pålægges unødige patientadministrative opgaver. Der er tendens til, at der i forbindelse med implementering af sundheds-it projekter ikke budgetteres med omkostninger og ressourcer til at håndtere forandringer i organisationen. Nye systemer kræver imidlertid oplæring og uddannelse før de potentielle gevinster kan indhentes. Hvis det ikke sker, vil mange af de kræfter, som er lagt i udviklingsarbejdet, være spildt, og gevinsterne udeblive. I implementeringsfasen bør sygehusejerne også acceptere nedgang i produktion og lade andre overtage noget af aktiviteten, mens implementeringsaktiviteterne pågår. Desuden er det væsentligt, at - 8 -

9 andre strategiske tiltag ikke gennemføres samtidigt med it-implementeringer (eksempelvis omstruktureringer, sygehusplaner, lean projekter, akkreditering m.v.). Hvis sundhedsaktører skal indføre ny it, så skal de stille de nødvendige organisatoriske og klinisk funderede strukturer og kompetencer til rådighed, så de kan facilitere indførelsen af ny it og tilhørende ændringer i arbejdstilrettelæggelsen. Der er behov for en stærk styring af forandringsprocesserne og en åben og stærk kommunikation til de sundhedsprofessionelle omkring brugen af it. I den sammenhæng er det Lægeforeningens opfattelse, at sundhedsvæsenets eksisterende it-organisationer typisk har primært sigte på drift og vedligehold af systemer og er kun i mindre grad orienteret mod implementering og organisationsudvikling. Indhent løbende gevinster ved brug af sundheds-it Sundhedsvæsenet gennemfører en række større og mindre it-projekter, som skal koordineres og er indbyrdes afhængige. Samtidig er en række nye projekter på tegnebrættet, som alle peger i retning af større grad af standardisering og harmonisering af informationer og systemer på tværs af sektorer. Der er behov for, at prioriteringen af ny sundheds-it tilgodeser brugernes behov. Vi skal forpligte os til at udvikle de løsninger, som giver stor effekt for brugerne, sat i forhold til de ressourcer som skal anvendes til at udvikle løsningerne. Det betyder bl.a., at vi med det samme skal arbejde for at forbedre systemadgangen, f.eks. gennem: Digital signatur til alle læger Single sign-on på tværs af systemer Fælles e-bookningssystemer på tværs af afdelinger og sektorer Udskiftning af forældede telefonsystemer og systematisk anvendelse af SMS Systematisk brug af PDA i klinikken Systematisk brug af talegenkendelse Systematisk brug af fælles medicindatabase Det kan ikke fremhæves tydeligt nok, at et af de store problemer er log-in tider. Der bør arbejdes på at skabe væsentligt hurtigere log-in tider og mulighed for, at systemadgangen følger personen og ikke den konkrete maskine, der arbejdes på. Teknologierne er til rådighed og opfattes i andre dele af samfundet som en selvfølgelighed. 2. Indsatsområder Etableringen af Digital Sundhed styrker den organisatoriske forankring af digitaliseringsudviklingen. Organisationen er dannet i et fællesskab mellem staten, Danske Regioner og KL og sikrer et administrativt netværk med indsigt i anvendelsen af it i alle hjørner af sundhedssektoren. Digital Sundhed skal som navnet lyder sikre sammenhæng i digitaliseringsudviklingen. I den anledning vil Lægeforeningen anbefale, at indsatsen rettes mod følgende områder: Fælles national infrastruktur I den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet er der lagt op til, at der skal etableres en fælles teknisk infrastruktur, som består af en national it-arkitektur, et opgraderet sundhedsdatanet, standarder for kommunikation i sundhedsvæsenet, en national sikkerhedsløsning, en elektronisk portalindgang og et antal fælles services, som de enkelte aktører skal leve op til (bl.a. fælles medicinkort, nationale patientindeks, beslutningsstøtteservices)

10 Lægeforeningen mener, at udviklingen af den fælles nationale infrastruktur er en fundamental forudsætning for at skabe sammenhængende patientforløb og for at sikre vidensdeling på tværs af alle sektorer. Den nationale infrastruktur skal sikre, at adgangen til it-løsninger er let og lynhurtig for det sundhedsfaglige personale, så der hurtigt kan dannes et overblik over patientens sygdomsbillede. Ved at sikre, at data transmitteres i en fælles infrastruktur, kan det sundhedsfaglige personale få en samlet præsentation af alle patientrelaterede oplysninger på tværs af afdelinger og sektorer. I den nationale infrastruktur skal der udvikles en landsdækkende rollebaseret sikkerhedsløsning, som kan integreres med og benyttes af regionale/lokale sikkerhedsløsninger, og som giver det sundhedsfaglige personale adgang til patientoplysninger via en nationalt gældende og centralt styret adgangskode. Det nytter med andre ord ikke noget, at det sundhedsfaglige personale skal anvende flere forskellige log-ins før de kan få adgang til relevante data, eller at de bliver kastet af systemerne af hensyn til sikkerhedsprocedurer, som ikke er afstemt med de faktiske arbejdsrutiner. Sundhedsvæsenets aktører skal forpligtes til at arbejde inden for rammerne af den nationale infrastruktur. Det nationale patientindeks Lægeforeningen støtter de nationale initiativer om at udvikle et patientindeks, som sikrer, at der på tværs af sektorer og på tværs af geografiske grænser, og direkte over for borgere, vil kunne sendes og vises patientinformationer fra journaler (epikriser o. lign.) og fra parakliniske systemer (røntgen, laboratoriesvar etc.). Dermed bliver det muligt for alle parter i sundhedssektoren at stille informationer og data til rådighed for andre, så der sikres online integration af et patientforløb. Anvendt rigtig vil det øge kvaliteten i den ydelse, som borgere (patienter) modtager, uanset hvor vedkommende behandles, dvs. at et patientindeks vil understøtte udviklingen af et samarbejdende sundhedsvæsen. Et nationalt patientindeks skal både fungere overfor borgere og klinikere, men fokus for udviklingen skal være rettet mod de sundhedsprofessionelle og mod understøttelse af udveksling af sundhedsdata. For borgere vil patientindekset forbedre muligheden for aktivt at følge egen behandling og kvalitetssikre registreringer og andet journalmateriale om egen helbredssituation. For klinikerne vil patientindekset give online adgang til (udvalgte) patientinformationer i akutte situationer uafhængigt af tid og sted. Det vil især være værdifuldt, når klinikeren ellers ikke har adgang til data. Et fælles medicinkort Patienter skal have rigtig og sikker lægemiddelbehandling. Det gælder både på sygehus, hos egen læge, i hjemmeplejen, på plejehjem eller i forbindelse med en aftalt og planlagt egenbehandling. Sundhedspersonale skal have let adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger for de patienter, som de skal behandle og pleje. Læger skal have nem adgang til en komplet information om lægemidler, deres anvendelse og virkning i forbindelse med ordination af medicin. Patienter skal have let adgang til korrekte og opdaterede oplysninger om deres medicin og den rigtige måde bruge medicinen på

11 Det fælles medicinkort skal indeholde oplysninger om alle patienters aktuelle medicinering. Enhver ordination, seponering og dosisændring skal afspejles i de centrale data og disse data skal integreres i alle systemer, der indeholder patienternes medicinoplysninger. Kvalitetsdata Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er under opbygning. Klinikernes arbejde med DDKM forventes at blive ret omfattende og de initiale resultater må i sig selv retfærdiggøre dette ressourcetræk. I modsætning til De Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser er DDKM overvejende proces- og strukturorienteret og der er ingen planlagt direkte kobling til resultatindikatorer. Når vi skal implementere DDKM i klinikernes arbejde, skal vi træde varsomt, så vi sikre os, at modellens anvendelse bliver en succes. Det betyder bl.a., at vi ikke kan acceptere, at DDKM tages i brug, før it-systemerne kan understøtte modellen. Modellen skal integreres i Sundheds-it løsningerne, så kvalitetsdata kun skal tastes en gang og vi undgår dobbeltregistrering. Validiteten og udnyttelsen af strukturerede data og resultatindikatorer i De Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser og NIP-projektet bør understøttes. Den elektroniske patient journal skal være andet en strøm til papir. Det er vigtigt, at der udvikles sundhedsfagligt indhold (SFI), som er opsamling og strukturering af klinisk viden til brug i EPJ. SFI kan hjælpe klinikeren med både at yde beslutningsstøtte, processtøtte og sikre en ensartet nødvendig dokumentation af konkrete, kliniske forhold. Gennem fælles standarder (for planer, aktiviteter, dokumentation mm.) er det målet at opnå en fælles klinisk rapportering, der skal være med til at sikre bedre arbejdsgange, højere kvalitet i behandling og forbedret effektivitet. Det er godt med flere forskellige former for beslutningsstøtte, men der skal ske en konkret afvejning af behandlingskvaliteten, uden at det bliver så omfangsrigt, at f.eks. advarsler, dokumentation osv. forekommer irrelevante og unødigt tidskrævende for klinikerne. SFI kræver dog en kontinuerlig vedligeholdelse med inddragelse af sundhedsfaglige eksperter for at være up to date. Det må forventes, at der i udviklingen af den nationale infrastruktur tages stilling til, hvorledes indberetning af kvalitetsdata kan integreres, så det kun skal indtastes én gang. Fælles journal Lægeforeningen vil gerne deltage i arbejdet med at udvikle den elektroniske patientjournal og ser under alle omstændigheder et behov for, at det sundhedsfaglige personale drøfter opbygning og anvendelse af journaloplysninger. I den udstrækning, at sundheds-it kan understøtte en fælles styring af journalinformationer, så skal vi benytte os af det. Men det skal samtidig være sagt, at de enkelte faggrupper har behov for kontekstafhængig adskillelse af oplysningerne, således at der på baggrund af de samlede registrerede oplysninger kan oprettes: en lægelig journal, en sygeplejejournal, informationer og tilsyn, f.eks. radiologiske fund, informationer til pårørende, hjemmeplejen, tidsafhængige sektorspecifikke oplysninger osv. Det bør samtidig være sådan, at den enkelte bruger selv kan tilpasse sine oplysninger som standardsøgninger, der kan gemmes, fremfindes og anvendes, når den sundhedsprofessionelle foretrækker det

12 Prioritering og konsolidering af eksisterende systemer I de regionale sundhedsvæsener findes en mangfoldighed af it-systemer, som er skabt af mange forskellige leverandører og som alle sigter mod at understøtte det kliniske arbejde. Hvis sundhedsvæsenets it-drift skal fungere under acceptable forhold, så er der behov for at foretage en prioritering af, hvilke systemer der i fremtiden skal finde anvendelse og understøtte de kliniske funktioner. Det være sig de epj-relaterede systemer, de parakliniske systemer, såvel som de systemer, der anvendes til at indsamle kvalitetsdata, ledelsesinformation m.v. Antallet af it-systemer bør reduceres og i sidste ende nærme sig en tilstand med et system per funktion. Der bør opstilles fælles accepterede, lægeligt begrundede kriterier på tværs af regioner og sektorer for, hvordan konsolideringen kan gennemføres. Det bør samtidig aftales, hvilke retningslinjer der skal gælde nationalt, og hvilke der først og fremmest skal gøres gældende på et regionalt plan. I lighed med revisionen af epj-relaterede systemer bør der skabes et aktuelt overblik over det resterende it-landskab. Hvilke aktører findes der, hvilke systemer er i drift og på hvilke betingelser? Revisionen skal evaluere brugbarheden i forhold til klinikernes arbejdsfunktioner og systemernes ydeevne, sikkerhed m.v. Bedømmelsen bør foretages af uafhængige aktører. På dette grundlag skal det afklares, hvilke systemer der kan/skal styres nationalt, regionalt, kommunalt eller lokalt. Øget anvendelse af telemedicin Telemedicin rummer stribevis af muligheder for at forbedre sundhedsvæsenets behandlingstilbud og ydelser. I dag kan en læge i en række tilfælde diagnosticere og behandle en patient som fysisk befinder sig et helt andet sted. Afstanden mellem patient og behandler bør i disse tilfælde ikke ses som en begrænsning, men nærmere som en mulighed for effektivt at udnytte de knappe, specialiserede ressourcer. Teknologisk er mulighederne næsten ubegrænsede. Vi kan simultant transmittere tovejs lyd-, data- og billedkommunikation (interaktiv video) med minimal forsinkelse. Ligeledes kan vi transmittere registreringer fra patienten som f.eks. elektrokardiogram (EKG), blodtryk, hjertelyd osv. Vi skal være bedre til at udvikle nye telemedicinske løsninger, men også til systematisk at installere og afprøve eksisterende telemedicinske sammenhænge. Et kendt eksempel på en telemedicinsk løsning er behandlingen af store blodpropper i hjertet (STEMI). Rundt i Danmark faxes der EKGoplysninger fra ambulancerne til hjertelæger, som kan vurdere, om der er grund til akut undersøgelse for blodprop i hjertets kranspulsåre og behandling af dette med ballonudvidelse. Fokus på udvikling af beslutningsstøttesystemer Kommunikationen mellem alt sundhedsfagligt personale skal understøttes af lettilgængelige og opdaterede fælles retningslinjer, referenceprogrammer m.v. Det kan bidrage væsentligt til en forbedret patientbehandling og kan understøtte accelererede og mere sammenhængende patientforløb. Der er en lang række nøgleinformationer (registre, klassifikationer og services), som skal være lettilgængelige for alle og altid skal være opdaterede. De skal kunne læses og anvendes af alle (større) itsystemer, herunder f.eks. også af websystemer, mailservere og administrative systemer. Det er selvsagt vigtigt, at alle informationer løbende opdateres. Det betyder, at beslutningsstøttesystemerne skal struktureres, så informationssøgning er overkommelig og overskuelig

13 En effektiv og konsekvent brug af referenceprogrammer/kliniske guidelines forudsætter således, at informationerne kan anvendes og udnyttes direkte i de systemer, som anvendes i dagligdagen i det kliniske arbejde (f.eks. parakliniske systemer eller en epj). Dvs. at beslutningsstøtten skal indgå integreret i it-systemerne så informationerne udnyttes netop, når man har brug for det! Fokus på uddannelse og anvendelse af sundheds-it Ved indførelse af nye it-systemer skal der afsættes den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til uddannelse og oplæring i anvendelse af sundheds-it. Der er også behov for, at der tages ledelsesmæssige og ressourcemæssige hensyn til, at en indkøringsperiode ofte er forbundet med en faldende effektivitet og et øget personaleforbrug, uanset om itsystemet på længere sigt kan hæve kvaliteten. Det er vigtigt at alt sundhedsfagligt personale forstår og accepterer, at en effektiv brug af it forudsætter uddannelse og oplæring og en gennemgribende holdningsændring. Udfordringen er f.eks., at selv relativt få medarbejdere kan svække brugen af it-systemer, hvis de ikke forstår eller accepterer, at systemet er nødvendigt, insisterer på anvendelse af parallelle papirbaserede systemer, eller hvis de ikke anvender systemet korrekt. Sundhedsfagligt personale må på den anden side kræve, at der findes et ordentligt it-oplæringsmiljø, inklusive folk med sufficiente pædagogiske kvalifikationer og at der tilsvarende findes en serviceminded it-support til assistance ved akutte problemer. Det skal gælde allerede fra den prægraduate uddannelse. Etablering af it-udviklingsmiljøer Den nationale it-strategi peger på, at der er behov for at skabe rum for udvikling, forsøg og afprøvning. Det er Lægeforeningen meget enig i, men vil samtidig understrege, at prioritering af nye ideer (såkaldte stifinderprojekter) forudsætter, at ideerne har et strategisk holdepunkt og dermed kan retfærdiggøres i forhold til den samlede strategi. Digital Sundhed bør varetage en nøglerolle i forhold til at koordinere nye udviklingsinitiativer. Samtidig bør de it-udviklingsmiljøer, som forsøges etableret i Danmark (f.eks. Skej-lab på Skejby Sygehus, eller it-hospitalet i Horsens) indgå aktivt i evaluering og monitoreringen af udviklingsprojekterne. Alle it-projekter skal afprøves, testes og kontrolleres inden de implementeres i klinikken. Det skal de etablerede udviklingsmiljøer også bidrage til, således at systemerne testes under realistiske kliniske forhold, dvs. test af arbejdsgange, systemintegration, således at hensynet til den kliniske dagligdag og behovene for fleksibilitet tilgodeses. En plan for nationale styring og koordinering (governance) Der er behov for en stærk national styring og koordinering. Det gælder både over for regionerne og kommunerne, men også i forhold til udviklingen af digitalisering i resten af den offentlige sektor. Den aktuelle nationale it-strategi for sundhedsvæsenet mangler en klar og dækkende hovedtidsplan (masterplan), som angiver, hvordan og hvornår strategiens målsætninger kan realiseres. Sundhedsvæsenets aktører skal således have en plan for, hvad der udvikles og styres nationalt, regionalt og lokalt

14 Masterplanen bør udarbejdes som en samlet plan for udvikling af sundheds-it og bør indeholde en fyldestgørende redegørelse for den organisatoriske forankring, for finansieringen samt i hvilken rækkefølge de enkelte projekter kan gennemføres. Det er vigtigt at sikre strukturer, som understøtter åbenhed og gennemsigtighed. Planen skal udarbejdes i en tæt dialog mellem staten, regioner og kommuner, leverandører, interesseorganisationer og faglige selskaber m.fl., så det sikres, at der opnås tilslutning til deltagelse og gennemførelse af strategiens handlingsplaner. Strukturreformen og regionsdannelsen må ikke medføre, at forbedringen af sundheds-it bremses. Digital Sundhed skal sikre, at alle aktører fastholdes og forpligtes til at arbejde mod større integration, standardisering og harmonisering af informationer og data. Lægeforeningen vil anbefale, at indsatsen rettes mod: En fælles infrastruktur på tværs af sundhedsvæsenet. En fælles journal med mulighed for at sortere og klassificere oplysninger ift. behov (f.eks. lægelige specialer, sundhedsfaglige personalegrupper, sektorspecifikke behov). Prioritering og konsolidering af eksisterende it-systemer. Øget anvendelse af telemedicin. Udvikling af beslutningsstøttesystemer. Uddannelse og anvendelse af sundheds-it. Etablering af udviklingsmiljøer. Styrket national styring og koordinering (governance)

15 Ordliste Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Den danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet. DDKM er et fælles kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen, der baseres på et fælles sæt af standarder og indikatorer. DDKM fokuserer på patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, imellem institutioner og internt i institutionerne. DDKM er obligatorisk og omfatter principielt alle udbydere af offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark (Sygehussektoren, den kommunale sundhedssektor, praksissektoren samt visse dele af den private sektor). Modellens udvikling og drift varetages af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Link: Den Digitale Taskforce Enhed i Finansministeriet, oprettet i august 2001 for at fremme digital forvaltning som led i det såkaldte Projekt Digital Forvaltning. Den Digitale Taskforce beskæftiger ca. 20 medarbejdere, der er indstationeret fra en række ministerier og kommunale organisationer. Enheden er sammen med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ansvarlig for udbredelsen af digital forvaltning i den offentlige sektor i Danmark. Link: Digital Sundhed (SDSD) Tidligere kaldet "Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark". Organisation dannet i juni Digital Sundhed er et samarbejde mellem regeringen, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen består af tre medlemmer fra staten, to medlemmer fra Danske Regioner og et medlem fra KL. Organisationens mål er gennem digitalisering af informationer i sundhedsvæsenet at give øget effektivitet, bedre sikkerhed og bedre muligheder for patienter og borgere. Link: Elektronisk Patient Journal (EPJ) Elektronisk patient journal. Samlebegreb for løsninger med elektronisk behandling af et eller flere af elementerne fra den klassiske papirbaserede patientjournal: En lang række forskellige it-systemer i det danske sundhedsvæsen skaber samlet set det, som rummes i betegnelsen "elektroniske patientjournaler". På sygehusene omfatter det it-systemer, som bl.a. giver adgang til notater, medicinoplysninger, behandlingsplaner og undersøgelsessvar om de enkelte patienter, og som ligeledes giver personalet elektronisk adgang til at planlægge og booke undersøgelser og få støtte til beslutninger. I det samlede sundhedsvæsen giver systemerne samtidig mulighed for, at sundhedspersonale og myndigheder hurtigt kan udveksle relevante informationer om patienterne på tværs af sundhedssektorer og geo

16 grafi (jf. Deloitte: Strategiske udviklingsveje for epj 2007). Det Fælles medicinkort Governance HL7 Det fælles medicinkort er et nationalt projekt, som sørger for at behandlere i sundhedssektoren får adgang til opdateret og relevant information om egne patienters aktuelle medicinering uanset hvor i landet behandleren og patienten befinder sig. Projektet involverer en lang række aktører fra sundhedssektoren herunder Lægemiddelstyrelsen, hjemmeplejen, privatpraktiserende læger og hospitaler. Overordnet styring og koordination. Essensen af information governance er: Implementering og styring af fælles regelsæt og kontrolmekanismer på tværs af virksomheden for behandlingen af dens informationsaktiver. Health Level Seven. En amerikansk udviklet standard for hvorledes man specificerer meddelelser med sundhedsfagligt og sundhedsadministrativt indhold (f.eks. afregning). HL7 indeholder en beskrivelse af det sundhedsfaglige domæne, men indeholder i sin nuværende form ikke en specifikation/standard for en EPJ. I Danmark benyttes HL7 i flere produkter f.eks. CSC's Clinical Suite. HL7 anvendes på internationalt plan af sundhedsvæsnet i blandt andet USA, Canada og i Storbritannien. Link: Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Sygehusejerne etablerede i 2002 en fælles databasepulje for at yde støtte til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og for at koordinere indsatsen for kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsnet. Baggrunden for initiativet var at sikre en prioritering i forhold til at udvælge de sygdomsområder, der skal monitoreres ved hjælp af en klinisk kvalitetsdatabase. Registrering af data skal ske med udgangspunkt i det enkelte patientforløb og til at belyse og bidrage til forbedring af den samlede kvalitet eller dele af den samlede kvalitet af sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter, og hvor mindst 90 % af den relevante patientpopulation i Danmark registreres. Link: Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) Etableret i 1999 i samarbejde med alle de daværende amter, H:S, Amtsrådsforeningen, Lægeforeningen, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Sygeplejeråd, De faglige sammenslutninger på sygeplejeområdet, Danske Fysioterapeuter mv., Ergoterapeutforeningen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Omhandler udvikling, afprøvning og implementering af indikatorer og standarder til vurdering af kvaliteten af sundhedsvæsenets kerneydelser (den sundhedsfaglige kvalitet). Link: Performance Performance angiver i hvor høj graf et system eller en komponent opnår

17 sine tiltænkte funktioner, og kan vel erstattes på dansk af ydeevne. SNOMED CT En omfattende klinisk terminologi, der beskriver det sundhedsfaglige domæne - dog overvejende indenfor diagnoser/kliniske fund og kliniske procedurer. Den er i vidt omfang indekseret (dvs søgbar) og kan anvendes i it-systemer. Der foreligger kun i begrænset omfang beskrivelser af hvorledes termerne i SNOMED CT med størst fordel anvendes f.eks. i et EPJ-system. Link: Sundhedsfagligt indhold (SFI) Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Sundhedsfagligt Indhold. Det fælles sundhedsfaglige indhold, som klinikerne kan benytte i den elektroniske patientjournal (EPJ). Sundhedsvæsenets organisationsregister. Et register hvor man kan registrere sundhedsvæsenets institutioner og organisatoriske enheder. Oprindeligt tænkt som en erstatning for den nuværende Sygehus/afdelingsklassifikation, men kan potentielt anvendes til at registrere alle institutioner/enheder i sundhedsvæsenet. Anvendes for tiden til at registrere institutioner og enheder på det kommunale område. Link: Sundterm Projekt initieret af Sundhedsstyrelsen, der varetager oversættelse og tilpasning af SNOMED CT til dansk. Link:

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

til digitalisering af sundhedsvæsenet

til digitalisering af sundhedsvæsenet Internationale ti erfaringer med udgifter til digitalisering af sundhedsvæsenet hvad koster det? Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk EPJ Observatoriets årsmøde 22. oktober 2008 MEDIQ 1 Status for IT i

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter v/ konsulent Berit Fabricius E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 IT-strategien for sundhedsvæsenet 2003-2007 Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN

DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DAGSORDEN 1. Centralt initiativ 2. Forbedring af patientbehandlingen 3. Sundhedskvalitet.dk 4. Bekendtgørelsen om de kliniske kvalitetsdatabaser 5. Klar

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 20 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet KL Temadag - 29. marts 2017 Ambitionen med kvalitetsprogrammet Fælles for 5 regioner og 98 kommuner Favner

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

de(t) kommende års sundheds-

de(t) kommende års sundheds- Forventninger til de(t) kommende års sundheds- it-udvikling ikli EPJ observatoriets årsmøde 2007 Projektchef Ivan Lund Pedersen, Sammenhængende digital sundhed i Danmark Hovedpunkter SDSD hvem er på holdet?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Maj 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Nationale Kliniske Retningslinjer

Nationale Kliniske Retningslinjer 28. oktober 2009 Nationale Kliniske Retningslinjer Dansk Medicinsk Selskab og Lægeforeningen er enige om, at der er behov for en national strategi om kliniske retningslinjer. Kliniske retningslinjer er

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERENS TALE PÅ EPJ- OBSERVATORIETS ÅRSKONFERENCE DEN 25. OKTOBER 2006.

DET TALTE ORD GÆLDER INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERENS TALE PÅ EPJ- OBSERVATORIETS ÅRSKONFERENCE DEN 25. OKTOBER 2006. DET TALTE ORD GÆLDER INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERENS TALE PÅ EPJ- OBSERVATORIETS ÅRSKONFERENCE DEN 25. OKTOBER 2006. For ca. et år siden offentliggjorde EPJ-observatoriet en statusrapport. Det var en

Læs mere

Arne Kverneland 1

Arne Kverneland 1 291003 Arne Kverneland 1 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2003 To senarier i Danmark Effektiv understøttelse af patientbehandling 4 3 2 1? Optimistisk:

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

MedCom og den nye IT strategi

MedCom og den nye IT strategi 23. maj 2007/Lars Hulbæk/HBJ MedCom og den nye IT strategi Notat om potentielle MedCom opgaver i lyset af rapporten Strategiske udviklingsveje for EPJ eksternt review af det hidtidige EPJ arbejde MedCom

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer 6. april 2010 IT-Chef Lise Wormstrup Dagsorden Organisering af it i Region Nordjylland Beslutningsmodel og -struktur

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere