D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr."

Transkript

1 D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig, Region Hovedstaden Leif Flemming Jensen, Region Hovedstaden Bente Møller, Region Hovedstaden (Afbud) Ole Christian Pedersen, Gribskov Kommune Mona Heiberg, København Kommune Ib Terp, Brøndby Kommune Helge Friis, Frederiksværk-Hundested Kommune Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Praksisudvalgets næstformand Birgitte Alling Møller Alment praktiserende læge Bodil Johnsen

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Godkendelse af konklusioner fra seneste møde 3 2. Godkendelse af dagsorden 4 3. Tids- og aktivitetsplan for det videre arbejde med sundhedsaftaler 5 4. Status vedr. sundhedsaftaler 8 5. Anvendelse af 5 mio. kr. s puljen til samfinansierede projekter Fortsat drøftelse af regionens rådgivningsforpligtelse Organisering af samarbejdet mellem kommunerne og almen praksis Samarbejde med kommunerne og gennemførelse af planen vedr. rekruttering og fastholdelse indenfor almen praksis Orientering vedr. almen praksis Eventuelt 19 2

3 SAG NR. 1 GODKENDELSE AF KONKLUSIONER FRA SENESTE MØDE SAGSFREMSTILLING Der forelægges konklusioner fra udvalgets møde den 20. juni 2007 til godkendelse. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Konklusioner fra mødet den 20. juni 2007 Sagsnr: 3

4 SAG NR. 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SAGSFREMSTILLING Det indstilles, at sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling. KONKLUSION Sagsnr: 4

5 SAG NR. 3 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN FOR DET VIDERE ARBEJDE MED SUND- HEDSAFTALER SAGSFREMSTILLING Den administrative styregruppe for sundhedsaftaler drøftede på møde den 27. og 28. juni 2007 forslag til proces for det videre arbejde med sundhedsaftalerne i Region Hovedstaden. Styregruppens forslag til proces fremgår af vedlagte tids- og aktivitetsplan, bilag 1 og 2. I tids- og aktivitetsplanen anvendes følgende betegnelser: Sundhedsaftale version 1.0: Den sundhedsaftale som sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 13. december 2006, og som er godkendt af kommuner og regionen i marts Sundhedsaftale version 1.1: Den reviderede udgave af sundhedsaftale 1.0 som skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest 1. oktober Sundhedsaftale version 2.0: Næste generation af sundhedsaftalen, der skal indsendes til Sundhedsstyrelsen i Sundhedsaftale version 1.0 og 1.1 Den administrative styregruppe for sundhedsaftaler anbefaler, at der i det videre arbejde frem mod version 1.1. af sundhedsaftalerne helt overvejende fokuseres på konkretisering, implementering og evaluering af de emneområder, der er beskrevet i sundhedsaftale version 1.0. Herunder skal det sikres, at Sundhedsstyrelsens bemærkninger og krav efterleves ved udarbejdelsen af version 1.1. Det foreslås, at den administrative revidering af den nuværende aftale frem mod version 1.1. foretages af den administrative styregruppe for sundhedsaftaler og de arbejdsgrupper, som er nedsat under den administrative styregruppe. Det samlede forslag til revideret aftale forelægges herefter til politisk behandling i sundhedskoordinationsudvalget i maj Herefter skal den reviderede aftale behandles politisk i kommuner og region. Det er afgørende, at alle kommuner, hospitalsdirektioner og praksissektor på et tidligt tidspunkt informeres om revideringens indhold og tidsrammer. Den administrative styregruppe planlægger således afholdelse af informationsmøder for alle parter vedr. revision og konkretisering af version 1.1., når planen er godkendt af sundhedskoordinationsudvalget. 5

6 Sundhedsaftale version 2.0 Den administrative styregruppe foreslår, at nye emneområder og ideer tidligt tages op i forbindelse med forberedelsen af version 2.0 af sundhedsaftalen. Drøftelsen af nye temaer til version 2.0. af sundhedsaftalen indledes i efteråret Drøftelse vedr. den konkrete tilrettelæggelse af processen sker på møder i den administrative styregruppe i september og oktober 2007 og forelægges sundhedskoordinationsudvalget på mødet i november. Der arbejdes med formuleringen af fem åbne spørgsmål som forberedelse af version 2.0. af sundhedsaftalerne. Disse spørgsmål videreformidles til kommunerne, der kan bruge dem som udgangspunkt for en intern politisk drøftelse af indholdet i den kommende sundhedsaftale. Tilsvarende vil der i regionen og med hospitalerne være brug for drøftelse af den kommende sundhedsaftale. Generelt om opfølgningsprocessen frem mod den reviderede udgave af sundhedsaftalen 1.1. De enkelte arbejdsgrupper skal hvert kvartal afgive en kort statusbeskrivelse til styregruppen. Der vil være tale om en meget kortfattet, systematiseret indberetning, som ikke vil kræve en stor ekstraindsats og som laves af sekretariat og formandskab. Statusnotaterne skal give overblik over, om der er forhold styregruppen skal behandle. Derudover skal afrapporteringen bruges i forhold til sundhedskoordinationsudvalget (SKU), Kommunekontaktrådet (KKR), kommuner, hospitaler og praksissektoren. På næste møde, april 2008, vil fokus være på den administrative færdiggørelse af den reviderede sundhedsaftale (version 1.1.) med henblik på den politiske behandling i sommeren 2008 inden indsendelse til Sundhedsstyrelsen (SST) 1. oktober Forberedelsen af sundhedsaftale version 2.0. iværksættes som beskrevet. Sundhedskoordinationsudvalget vil på hvert møde blive orienteret om fremdriften indenfor de enkelte indsatsområder. Det indstilles: - at den foreslåede strukturering (benævnt version 1.0; version 1.1; version 2.0.) af forløbet vedrørende sundhedsaftaler godkendes, og - at den beskrevne tids- og aktivitetsplan frem mod version 1.1 godkendes. 6

7 KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Notat vedr. tids- og aktivitetsplan for det videre arbejde med sundhedsaftaler 2. Tids- og aktivitetsplan over mødedatoer, deadlines for arbejds-/følgegrupper samt den politiske og administrative behandling af de forskellige versioner af sundhedsaftalen udformet ud fra drøftelserne på mødet Sagsnr: 7

8 SAG NR. 4 STATUS VEDR. SUNDHEDSAFTALER SAGSFREMSTILLING Den administrative styregruppe har udarbejdet oplæg vedrørende konkretiserende tids- og aktivitetsplan for arbejdet med sundhedsaftaler frem til den fornyede indsendelse af en revideret sundhedsaftale, der skal ske senest 1. oktober 2008 jf. mødesag nr. 3. Sundhedsstyrelsens har besluttet at udskyde tidsfristen for indsendelse af de reviderede sundhedsaftaler fra 1. april 2008 til 1. oktober Administrationen finder ikke, at denne beslutning generelt set giver anledning til justering af de tidsplaner, der er lagt for de enkelte arbejdsgrupper. I forhold til nye arbejdsgrupper uarbejdes tidsplaner inden for rammerne af de nye tidsfrister for indsendelse af reviderede sundhedsaftaler. Vedrørende de enkelte arbejdsgrupper nedsat til videreudvikling af sundhedsaftalerne skal bemærkes: Udskrivninger og indlæggelser: Den generelle ramme for sundhedsaftaler forudsætter, at der nedsættes følgegrupper i forbindelse med både indlæggelser og udskrivninger. Den administrative styregruppe har dog valgt kun at nedsætte en arbejdsgruppe, idet der vil være et meget stort overlap i de to gruppers opgaver. Gruppen får til opgave at udarbejde retningslinier vedrørende kommunikation for både udskrivnings- og indlæggelsesforløb. Arbejdet i gruppen er opgave- og tidsmæssigt afgrænset, hvorfor gruppen ophører, når alle opgaver er løst, hvilket forventes at ske senest 1. marts De øvrige opgaver, som er beskrevet under indsatsområderne indlæggelses- og udskrivningsforløb vil blive håndteret i regi af enten samordningsudvalgene eller af den administrative styregruppe, der i fornødent omfang vil trække på faglig bistand fra ressourcepersoner i kommunerne, hospitalerne og almen praksis. Genoptræning: Arbejdet i gruppen følger den lagte tids- og aktivitetsplan. Der vil således primo september 2007 foreligge et forslag fra arbejdsgruppen vedrørende supplerende standardoplysninger til genoptræningsplanerne. Forslag til katalog med eksemplificerende beskrivelser af standardgenoptræningsforløb, der skal tydeliggøre faglige kriterier for sondringer mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning, forventes at foreligge i oktober måned

9 Hjælpemidler: Arbejdet i gruppen følger den lagte tids- og aktivitetsplan. Gruppen er ved at lægge sidste hånd på notat vedrørende håndtering af udskrivningsbetingede besøg, og vil i løbet at september og oktober måned 2007 arbejde med konkretisering af cirkulæret vedrørende afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet. Udviklingsforum vedrørende patientrettet forebyggelse: Revideret forslag til konkretisering af regionens rådgivningsforpligtelse forelægges som særskilt sag. Der er udpeget regionale og kommunale repræsentanter til de to arbejdsgrupper, som skal arbejde med udvikling af fælles forløbsprogrammer for indsatsen for personer med KOL eller type-2-diabetes. Arbejdsgrupperne holder deres første møde 12. september 2007, og udkast til forløbsprogrammerne forventes færdige primo Udviklingsforum arbejder endvidere med kortlægning af forebyggelsestilbud i kommunerne i regionen i samarbejde med Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse. Indsatsen for mennesker med sindslidelser: I henhold til sundhedsaftalerne er der nedsat et regionsdækkende samordningsudvalg vedr. den psykiatriske indsats for voksne. Det er aftalt med kommunerne, at der etableres et forretningsudvalg med direktørrepræsentation fra kommunerne for det regionsdækkende samordningsudvalg på voksenområdet for at sikre et forum til drøftelse af udviklingen af det overordnede samarbejde mellem kommunerne og regionen. De lokale samordningsudvalg er under nedsættelse og forventes etableret i løbet af september Der nedsættes 2 arbejdsgrupper for at udfylde og konkretisere sundhedsaftalerne på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet. Der er lagt en tidsplan for aktiviteterne frem til marts 2008, så resultatet kan indarbejdes i forslaget til revideret sundhedsaftale. IT-gruppen: Der er udarbejdet en overordnet tids- og aktivitetsplan. Der pågår et arbejde med bearbejdning af data, som er indhentet til brug for kortlægning af relevante it-systemer i kommunerne, regionen og almen praksis. Som topprioriterede opgaver i resten af 2007 er elektronisk formidling af træningsplaner og advis vedr. varsling, indlæggelser og udskrivning. Endvidere bistår it-gruppen udviklingsforum vedr. patientrettet forebyggelse med arbejdet med den internetbaserede database over forebyggelsestilbud i regionen og kommunerne. Aktivitet og økonomi: Gruppen afholder sit andet møde den 11. september Der skal på mødet tages stilling til prioritering af gruppens opgaver i resten af Den administrative styregruppe for sundhedsaftaler: Styregruppen fungerer som igangsætter for arbejdsgrupperne og følger op på at fastlagte milepæle overholdes. Styregruppen mødes i efteråret hver 14. dag. 9

10 Det indstilles: - at statusorienteringen vedr. arbejdsgrupperne tages til efterretning. KONKLUSION Sagsnr: 10

11 SAG NR. 5 ANVENDELSE AF 5 MIO. KR. S PULJEN TIL SAMFINANSIEREDE PROJEKTER SAGSFREMSTILLING Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i mødet den 20. juni 2007 at indkalde ansøgninger fra kommuner, hospitaler og almen praksis til 5 mio. kr. s puljen til samfinansierede forebyggelsesprojekter i gråzonen mellem kommunal og regional opgaveløsning. Der er indkommet 22 ansøgninger til puljen på 5 mio. kr. En ansøgning er trukket tilbage, da parterne ikke kunne realisere projektet. På baggrund af de udmeldte ansøgningskriterier afgrænses ansøgerfeltet til 19 ansøgninger, idet to ansøgninger ikke opfylder kriterierne vedr. samfinansiering og samarbejde. Afgrænsningen medvirker, at der samlet er ansøgt puljemidler svarende til: kr. De tilbageværende 19 ansøgninger er alfabetisk grupperet efter ansøgerkommuner i vedlagte oversigt. De projekter, der ikke opfylder kriterierne vedr. samfinansiering, kan ses sidst i oversigten. Følgende skal bemærkes om oversigten: Projekter der endnu ikke er politisk godkendt i ansøgerkommunen/- kommunerne er fremhævet med fed, understreget blå skrifttype. I projekt 5 er det ikke fuldstændigt klart om et eventuelt puljetilskud vil betyde, at det kommunale bidrag helt vil udgå. Såfremt projektet opnår de eksterne puljemidler, som er angivet i budgettet (fra Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Lundbeck) vil det ikke umiddelbart medføre, at regionen kommer til at dække mere end halvdelen af omkostningerne til projektet. Det skal endvidere bemærkes, at Region Hovedstaden og kommunerne i regionen i sundhedsaftalerne har forpligtet sig til at udvikle forløbsprogrammer for KOL og type-2-diabetes. Arbejdet foregår i regi af udviklingsforum vedr. patientrettet forebyggelse og forventes færdig primo 2008, således at de kan behandles i samordningsudvalgene medio Det forudsættes, at de projekter, hvortil der er ansøgt om midler til udvikling, implementering osv. af forløbsprogrammer for KOL og type-2-diabetes, anvender de forløbsprogrammer, som foregår i regi af udviklingsforum. 11

12 Ansøgningerne har været drøftet i den administrative styregruppe. Styregruppen har ikke foretaget en egentlig prioritering af ansøgningerne, men forholdt sig til det positive forhold, at der trods en kort ansøgningsfrist hen over sommerferien er kommet så mange ansøgninger, at den økonomiske ramme er overskredet. Prioriteringskriterier har ikke tidligere været drøftet eller meldt ud i forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger. Det foreslås derfor i den konkrete situation, at sundhedskoordinationsudvalget vælger en pragmatisk tilgang til anvendelsen af puljen. I forbindelse med senere runder finder styregruppen det hensigtsmæssigt, at kriterier for prioritering er fastlagt på forhånd, herunder om der skal ske en egentlig sundhedsfaglig vurdering af projektansøgningerne. Styregruppen foreslår, at følgende pragmatiske kriterier kan indgå i sundhedskoordinationsudvalgets behandling af ansøgningerne i denne runde: - Støtte til projekter fra så mange kommuner og hospitaler som muligt for bredt at indhøste erfaringer. - Undlade støtte til meget store, langvarige og omfattende projekter som også er afhængige af eksterne finansieringskilder. Det drejer sig om ansøgning nr. 5 og ansøgning nr Overveje at undlade støtte til projekter, der reelt først starter i Der tages forbehold for forelæggelse af sagen for regionens forretningsudvalg og regionsråd. Det indstilles, at sundhedskoordinationsudvalget prioriterer ansøgningerne. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Oversigt over ansøgninger 2. Ansøgningsskemaer Sagsnr: 12

13 SAG NR. 6 FORTSAT DRØFTELSE AF REGIONENS RÅDGIVNINGSFORPLIGTEL- SE SAGSFREMSTILLING I henhold til sundhedslovens 119 har regionen en rådgivningsforpligtelse på forebyggelsesområdet over for kommunerne i regionen. På mødet i sundhedskoordinationsudvalget 20. juni 2007 var der en indledende drøftelse af regionens rådgivningsforpligtelse. Drøftelsen tog udgangspunkt i en møderække, hvor repræsentanter fra regionen havde holdt gruppevis møder med samtlige kommuner. Formålet med møderne var at få afdækket kommunernes behov for rådgivning. Efter sundhedskoordinationsudvalgets møde 20. juni har regionen arbejdet videre med konkretisering af, hvilke behov der kan imødekommes. Konkretiseringen har været drøftet med kommunerne i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler. I særskilt notat er regionens muligheder, for at imødekomme kommunernes ønsker, beskrevet. Overordnet er temaerne inddelt efter a) Rådgivning som regionen tilbyder nu, b) Rådgivning, som vil blive tilbudt indenfor ½-1 år, c) Rådgivning, som afventer stillingtagen i samordningsudvalg eller kommuner samt d) Temaer, som ikke omhandler rådgivning. Et eksempel på tilbudt rådgivning er udarbejdelse af sundhedsprofiler for samtlige kommuner, mens arbejdsdelingsmodeller for behandling af kronisk syge forventes færdiggjort i første halvdel af Den konkrete udmøntning af forløbsprogrammerne skal afklares i samordningsudvalgene. Som eksempel på ønsker, der ikke vedrører rådgivningsforpligtelsen kan nævnes koordinering af f.eks. fyrværkerikampagner. Det indstilles, at sundhedskoordinationsudvalget drøfter den foreliggende konkretisering af regionens rådgivningsforpligtelse. På grundlag af sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse vil konkretiseringen blive forelagt regionens politiske organer til endelig godkendelse. 13

14 KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1.Notat af 3. september 2007 Regionens rådgivningsforpligtelse vedrørende forebyggelse. Sagsnr.: 14

15 SAG NR. 7 ORGANISERING AF SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG ALMEN PRAKSIS SAGSFREMSTILLING Sundhedskoordinationsudvalget drøftede spørgsmålet på mødet den 20. juni Det blev aftalt at anmode KKR-sekretariatet om at udarbejde en opdateret og uddybende oversigt. Oversigten forelægges til drøftelse. Kommunerne har svaret på følgende: 1. Har kommunen nedsat et kommunalt-lægeligt udvalg? 2. Er der nedsat et lokalt læge-laug? 3. Er der ansat praksiskonsulenter? 4. Er der taget andre initiativer for at styrke samarbejdet? Alle kommuner bortset fra Hørsholm og Rudersdal har svaret. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Oversigt over organisering af samarbejdet. Sagsnr: 15

16 SAG NR. 8 SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE OM GENNEMFØRELSE AF PLA- NEN VEDR. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE INDENFOR AL- MEN PRAKSIS SAGSFREMSTILLING Det regionale samarbejdsudvalg for almen læger har på sit første møde den 30. marts 2007 behandlet og godkendt en plan for rekruttering og fastholdelse indenfor almen praksis. En række af anbefalingerne vil kun kunne gennemføres i samarbejde med kommunerne, hvorfor samarbejdsudvalget har ønsket, at der finder en drøftelse sted i sundhedskoordinationsudvalget. Udgangspunktet for planen har været den af Sundhedsstyrelsen seneste udarbejdede prognose fra december 2006, der peger på, at der vil blive tale om en væsentlig lægemangel indenfor almen medicin i de kommende år frem mod 2015, på landsplan i størrelsesordenen praktiserende læger og i hovedstadsregionen i værste fald forventeligt op mod 100 læger. Det er samarbejdsudvalgets opfattelse, at der på sigt bør tilstræbes en ændret praksisstruktur, hvor der satses på etablering af flerlægepraksis bl.a. gennem fremskaffelse af hensigtsmæssige lokalefaciliteter via et regionalt/kommunalt samarbejde, evt. således at lægepraksis placeres sammen med andre ydergrupper i større praksisklinikker. Samarbejdsudvalget finder det endvidere hensigtsmæssigt, at det overvejes at etablere regionale og kommunale tilbud, som kan supplere og understøtte den praktiserende læges indsats på en række områder, herunder f.eks. indenfor kroniske sygdomme, psykiatri og socialpsykiatri. Relevante henvisningsmuligheder i nærmiljøet vil kunne aflaste de praktiserende læger i en tid med lægemangel, således at lægernes arbejde kan koncentreres om de egentlige lægefaglige kerneområder. Etablering af sådanne tilbud, som lægen har henvisningsmulighed til, kan i givet fald ske i et tæt regionalt/kommunalt samarbejde, idet det må understreges, at sikring af betingelserne for at der kan være en effektiv primær lægedækning i alle dele af regionen bør betragtes som et fælles ansvar for Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Planen indeholder anbefalinger, der kræver kommunal medvirken ved deres gennemførelse. Der lægges op til i et tværgående regionalt/kommunalt samarbejde at 16

17 gennemføre en udredning, der nærmere skal belyse forudsætningerne for en realisering af planens anbefalinger. Udredningsarbejdet skal udmønte sig i en handleplan indenfor rammerne af praksisplanen for almen praksis, der skal være vedtaget af regionsrådet inden den 1. april De konkrete anbefalinger drejer sig om: Anbefaling nr. 2: Etablering af egnede lokaler til flerlægepraksis navnlig i de sårbare områder af Region Hovedstaden Bl.a. med det formål at sikre en ligelig og tilstrækkelig lægedækning i alle dele af Region Hovedstaden foreslås det, at den nuværende praksisstruktur med en overvægt af solopraksis på sigt ændres til fordel for flerlægepraksis. Dette gælder navnlig i de mest socialt belastede og tunge områder, hvor hjælp til fremskaffelse af lokaler vurderes at være den mest afgørende enkeltfaktor, fordi dette på længere sigt også vil bidrage til løsningen af de øvrige problemer, herunder aflastning af ældre læger, plads til at anskaffe hjælpepersonale, sikre faciliteter for uddannelseslæger mv. Samarbejdsudvalgets bemærkning: Initiativet kræver et tæt samarbejde med kommunerne. Indsatsen prioriteres højt. Enheden for Praksisplanlægning indarbejder forslag til handleplan i praksisplanen og til drøftelse i sundhedskoordinationsudvalget. Anbefaling nr. 4: Etablering af regionale og kommunale tilbud til understøttelse af de praktiserende lægers indsats Forslag om at der sker en forstærket indsats i henseende til at understøtte den praktiserende læges indsats på udvalgte behandlingsområder indenfor kroniske sygdomme, psykiatri, socialpsykiatri m.v. En effektiv aflastning sikres bl.a. ved, at der er gode henvisningsmuligheder til relevante supplerende foranstaltninger som eksempelvis kan etableres på kommunale sundhedscentre. Samarbejdsudvalgets bemærkning: Initiativet kræver et tæt samarbejde med kommunerne. Indsatsen prioriteres højt. Enheden for Praksisplanlægning indarbejder forslag til handleplan i praksisplanen og til drøftelse i sundhedskoordineringsudvalget. Det indstilles, at sundhedskoordinationsudvalget tager ovenstående orientering til efterretning. KONKLUSION: Sagsnr: 17

18 SAG NR. 9 ORIENTERING VEDR. ALMEN PRAKSIS SAGSFREMSTILLING På sundhedskoordinationsudvalgets møde den 20. juni 2007 blev det aftalt, at der på hvert møde skal være et orienteringspunkt vedr. almen praksis. Under punktet kan medlemmerne fra almen praksis orientere om relevante emner fra praksisudvalg m.v., og der kan orienteres om emner fra samarbejdsudvalget for almen praksis. KONKLUSION Sagsnr: 18

19 SAG NR. 10 EVENTUELT Sagsnr: 19

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Tirsdag den 17. juni 2008 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden DELTOG TIL

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

DAGSORDEN SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Onsdag den 20. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 3

DAGSORDEN SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Onsdag den 20. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 3 DAGSORDEN Onsdag den 20. juni 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig, Region Hovedstaden

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. november 2009. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. november 2009. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Mandag den 23. november 2009 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Hvad er en sundhedsaftale?

Hvad er en sundhedsaftale? Hvad er en sundhedsaftale? Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. marts Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. marts Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Mandag den 23. marts 2009 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig, Region

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 14-05-2014 11:00 MØDESTED Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau.

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau. 1 2 Borgerrettet forebyggelse kan fx være: Tilbud om rygestop Kampagner Temaeftermiddage til ældre Indsatser med fokus på mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Forebyggelse på alkohol-

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud)

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri planområde nord Dato: 19.04.2013 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 Indgang

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 24. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 24. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Mandag den 24. november 2008 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik 6. Februar 2014 Direktør Bente Graversen, Aalborg Kommune Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Den fælleskommunale struktur på sundhedsområdet, KKR

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 20. juni Kl.: 14-16 Sted: Regionsgården Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20650887

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 16. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten Lee Vibeke

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere