Generelle regler. for udstillere i:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler. for udstillere i:"

Transkript

1 1 Generelle regler for udstillere i:

2 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle messe, nøje overholdes. Afdækning af gulve: Under malearbejde, samt hvor der er mulighed for oliespild m.v., skal gulvende afdækkes. Folie til afdækning kan købes ved henvendelse til Messecentrets kontor. Tunge, spidse og skarpe genstande skal aflæsses og opstilles på underlag, således at gulvene ikke beskadiges. Af- og pålæsning: Af- og pålæsning med gaffeltruck og kran m.m. udføres af Messecenter Aars efter nærmere aftale. Affald: Større mængder af ikke brændbart affald kan bortkøres fra standene for udstillerens regning. Henvendelse om dette rettes til messecentrets kontor. I øvrigt henvises til affaldscontainere, der er anbragt syd for hal 1. Ansvar/beskadigelser: Udstilleren og dennes personale har fuld erstatningspligt for eventuelle skader på hallernes permanente vægge, lofter, gulve, søjler, installationer m.v. samt på de til standene udlejede/udlånte materialer. Udstilleren hæfter ligeledes for enhver skade på personer og ting, som måtte forårsages af udstilleren og dennes personale eller udstillingsmateriel. Arbejdstilsyn: De af arbejdstilsynet stillede krav om afskærmning og sikring af maskiner, byggegrej og lignende skal overholdes. Arbejdstilsynets kreds Nordjyllands Amt kan umiddelbart inden udstillingens åbning kontrollere, at ovenstående er overholdt. Materiel som ikke er i orden, vil blive krævet fjernet eller forsynet med skilt: Opfylder ikke arbejdstilsynets bestemmelser. Se afsnittet "Udstilleres pligter i henhold til arbejdsbeskyttelseslovgivningen". Udstilleren har alene ansvaret for følger af evt. forsømmelser. Belysning: Messehallerne har kun svagt dagslys primært gennem tagkupler. I messeperioden er der normal rumbelysning i hallerne. Det påhviler udstilleren at sørge for god belysning af standene m.v. Standbelysning bestilles på bestillingsskema nr. 1. Bemanding: Udstilleren er forpligtet til at bemande sin stand i hele messeperioden. Bestillingsskemaer: Bestillingsskemaer skal være returneret til Messecenter Aars inden for de angivne tidsfrister. Indsendes bestillingsskemaerne efter dette tidspunkt, opkræves et tillæg på 25%. For sent bestilte ydelser udføres i den rækkefølge de indgår, men kan ikke garanteres udført. Brandfare/brandvæsen: Det påhviler udstilleren at følge alle henstillinger fra brandvæsenets personale, som til enhver tid må have uhindret adgang til standen for at kunne konstatere, at alle myndighedskrav overholdes. Det er ikke tilladt at spærre for udgange, brandhaner, brandslanger og brandslukningsudstyr. Eksplosive stoffer og alle farlige og skadelige materialer og produkter må ikke udstilles. Attrapper uden brændbart indhold kan derimod tillades. Benzin, gas, åben ild eller lignende må ikke bruges eller bringes ind i udstillingsbygningerne i større omfang, end brandvæsenet vil godkende. Det bemærkes at metervarer af plastic kun må udstilles i begrænset omfang efter brandvæsenets skøn. Ansøgning om dispensation formidles gennem messecentrets kontor. Brugte varer: Brugte varer må ikke udstilles. Hvis der opstår tvivl om, at en vare er ny, forbeholder Messecenter Aars sig ret til at lade en kompetent institution, organisation eller person besigtige/undersøge det pågældende. Dennes afgørelse vil, hvis reglen er overtrådt, medføre at varen skal fjernes fra udstillingsområdet og omkostninger i forbindelse med besigtigelsen/undersøgelsen debiteres udstilleren. Reglen gælder ikke udstillere, der deltager i arrangementer, som er baseret på fremvisning af brugte varer - antikvitetsudstillinger og lignende. Bygninger/haltegninger: Udstillere, som på grund af præsentation af særlige udstillingsgenstande måtte behøve det, kan fra messecentrets kontor rekvirere detailtegning af den pågældende udstillingshal (snit og/eller plan). Damp, røg, støj m.v.: Det er ikke tilladt på stande at igangsætte maskiner o. lign., som ved damp, røg, sod m.m. eller ved voldsom eller vedvarende støj kan være til gene for medudstillere og publikum. Støjniveauet må ikke overstige 70 db(a) målt 1 meter fra standen. Se også punktet "højtaleranlæg".

3 3 Dekoration: Det påhviler udstilleren at dekorere standen i rimeligt omfang, ligesom denne har pligt til at markere standens areal. Dette indebærer f.eks. opbygning af væg mod nabostande, samt at åbne sider enten forsynes med skiltefrise eller at standarealet markeres ved pålægning af gulvtæppe eller lignende. Udstilleren bør ligeledes sørge for god belysning på standen. Se afsnittet "belysning". Dekorationshøjden må ikke overstige 250 cm uden særlig aftale med messeledelsen. Se også afsnittet "standhøjder". Elinstallationer/generelt: For anbringelse af belysninger er det i almindelighed nødvendigt, at standen er opbygget med vægge og/eller frise. Maskiner og motorer, der skal tilsluttes, skal være på plads første opbygningsdag. De elektriske installationer etableres gennem faste hoved- eller knivafbrydere eller midlertidigt monterede hovedafbrydere. Der betales en tilslutningsafgift pr. stand svarende til den ønskede belastning og de til på bestillingsskema 1 anførte priser. Installationsarbejde samt tilslutning af udstillerens materiel til hovedafbryder må kun udføres af Messecenter Aars installatør. Stærkstrømsreglementets bestemmelser kræves nøje overholdt. Messecentrets installatør drager omsorg for, at den af dem udførte montage kan godkendes af elværkets tilsynsførende. Udskiftning af bundskruer må kun foretages af messecentrets installatør. Bestilling af installationer samt leje af materiel kan ske ved fremsendelse af bestillingsskema nr. 1 til messecentrets kontor. Bestillingsskemaet skal, for at være gyldigt, være fuldt udfyldt, underskrevet samt ledsaget af planskitse med bindende placering af installationerne. Evt. ændring af bestilte installationer vil ske for udstillerens regning. Løst monteringsmateriel, såsom stikpropper, forlængere, forgrenere etc. kan ikke lejes, men vil blive leveret efter regning. Vedligeholdelse i udstillingsperioden af den af messecentrets installatør udførte monteringer - herunder udskiftning af lejede pærer, lysrør m.m. - sker ved henvendelse til messsecentrets kontor og udføres uden udgift for udstilleren. Nedbrydning af elinstallationer må ikke påbegyndes tidligere end 30 min. efter messens officielle ophør. Elinstallationer/døgnstrøm: På bestillingsskema 1 kan udover ordinær eltilslutning m.v. bestilles døgnstrøm. D.v.s. at eltilførslen ikke afbrydes efter messens daglige åbningstid. Dette kan være aktuelt i forbindelse med tilslutning af bl.a. dataanlæg, fotokopimaskiner, køleanlæg o.lign., der af funktionsmæssige årsager skal have permanente elforsyning. Døgn-el-forsyning sker udelukkende til de udtag (stikkontakter o.lign.), hvortil de aktuelle anlæg og maskiner er sluttet. Og således altså ikke til f.eks. belysning og sekundære stikkontakter. kan fremsendes til messecentret: Emballage: Emballage kan i mindre omfang opbevares på messeområdet efter aftale med messecentrets kontor. Emballagen skal før afleveringen være tydeligt mærket med standnummer og firmanavn. Afhentning af emballage på opbevaringsstedet kan ske umiddelbart efter messens lukning. Nordjysk Messecenter påtager sig ikke ansvar for emballagen. Emballage, der ikke er afhentet senest 48 timer efter udstillingens afslutning, vil blive fjernet og destrueret. Forsendelse: Ved fremsendelse af materiale til standen bedes forsendelsen tydeligt mærket med firmanavn og standnummer. Ønskes assistance ved af- og pålæsning rettes henvendelse til messecentrets kontor (se afsnittet "af- og pålæsning"). Forsikring: Såfremt udstilleren ikke på anden måde har varer forsikret, kan speciel udstillingsforsikring tegnes. Begæringsformular findes i messehåndbogen og returneres direkte til forsikringsselskabet. Fotografering: Fotografering af stande og produkter må ikke finde sted uden forudgående aftale med udstilleren. Udstillere har udelukkende tilladelse til at fotografere egen stand. Om ønsket formidler messecentrets kontor kontakt med fotograf. Messecenter Aars hæfter ikke for fotograferingens udførelse, ligesom prisaftaler overlades til direkte forhandling mellem udstilleren og fotografen. Det er udstilleren tilladt at medbringe egen fotograf. Denne kan imidlertid ikke forvente at få tilladelse til at drive akkvisition blandt øvrige udstillere. Hvor intet andet er aftalt, kan standfotografering kun finde sted i messens åbningstid. Fotokopiering: Fotokopieringsmaskine forefindes i messecentrets kontor. Kopier sælges til dagspris. Fremleje: Fremlån eller fremleje af benyttelsesretten til den anviste stand er ikke tilladt. Udstilleren må på ingen måde reklamere for firmaer, som ikke er tilmeldt som udstillere og af ledelsen skriftligt godkendt som sådanne. Færdiggørelse af standene: Af hensyn til hallens slutrengøring skal alle stande være færdig opbyggede senest 2 timer før messens åbning.

4 4 Gravning, jordbehandling, demonstration: Der må ikke, som led i maskindemonstration, graves og gennemføres jordbehandling på messecentrets udendørsarealer. Gulve: Hal 1 har gulve af beton med nålefilt. Hal 2 har støvbunden beton gulv, uden tæppe belægning. Det er ikke tilladt udstilleren eller hans personale at bore, skrue, sømme, male eller på anden måde beskadige hallernes gulve. Gulvtæpper: Ved leje og køb er prisen incl. pålægning. Ved køb påhviler det udstilleren at fjerne tæpper efter messen. Messecenter Aars påtager sig intet ansvar for glemte tæpper. Bestilling foretages på bestillingsskema nr. 4. Højttaleranlæg: Brug af højttaleranlæg og/eller stemmeforstærkere o.l. på standen er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse. Støjniveauet må ikke overstige 70 db(a) målt 1 m fra standen. Se endvidere afsnittet "Video". Indkørsel i hallerne: Indkørsel i hallerne med last- eller vare- og personbiler må kun ske efter aftale idet kørsel i hallerne kan udløse brandalarm. Evt. udrykning i sådanne tilfælde betales dette af udstilleren. Industriministeriets bestemmelser: Industriministeriets tilladelse til at personer eller virksomheder, som deltager i den aktuelle messe, optager bestillinger på samtlige messedage i det tidsrum, der er åben for besøgende er i medfør af næringslovens paragraf 15, stk. 1, og lov om butikstid paragraf 8 stk. 1, givet på følgende vilkår: 1. Overlevering af varerne og betaling må først ske efter messens afslutning. 2. Udstillere må kun optage bestillinger på de varer, som de udstiller. 3. Udstillere må kun optage bestillinger på varer til forbrugere, hvis udstilleren normalt sælger sådanne varer direkte til forbrugere og da alene til udstillerens sædvanlige detailpriser. 4. Udstillere må ikke på udstillingen have lager af varer udover de, der direkte indgår i messen. Tilladelsen kan tilbage kaldes, hvis en udstiller overtræder de foran fastsatte vilkår eller i forbindelse med messen overtræder bestemmelser i lovgivningen, herunder i politivedtægten. Koda/Gramex: Ønskes der anvendt musik på standen i en messeperiode, beder vi Dem være opmærksom på KODA og GRAMEX reglerne. Evt. afgift betales af udstilleren. Konsumvarer: Se under "spiritus". Leje/lån: Udstilleren er ansvarlig for lånte/lejede effekter, så længe de er i dennes varetægt. Møbler: Messecenter Aars tilbyder et bredt program af møbler og inventar. Oversigtsbrochure og bestillingsskemaer findes i på hjemmesiden. Levering finder sted på standen senest dagen før messens åbning. Nattevagt: Messecentret kan ikke uden speciel aftale påtage sig bevogtning af enkelte stande og er ikke ansvarlig for de udstillede genstande. Nedbrydning: Ingen udstiller må påbegynde nogen form for nedbrydning af standen eller fjernelse af udstillede produkter før messens officielle ophør. Nedbrydning af elinstallationer må dog ikke påbegyndes tidligere end 30 min. efter messens officielle afslutning. Opbygning: Se særlig udsendt information. Ophængning i loft: Det er ikke tilladt at ophænge udstillingsgenstande, skilte, stofelementer, stand opbygningsmateriel m.v. i loftet. Opvarmning: Hallerne opvarmes med varm luft. Ordensregler: Udstilleren er ansvarlig for indretning af sin stand og må nøje rette sig efter de regulativer, der udstedes af messeledelse, brandvæsenet

5 5 eller evt. andre myndigheder. De anmeldte genstande skal være bragt fuldstændig i orden inden det fastsatte tidspunkt. Udstilleren må rette sig efter de af messeledelsen eller dens befuldmægtigede udstedte direktiver, ligesom udstilleren forpligter sig til at overholde tidsfristen for besvarelse af evt. udsendte spørgeskemaer o.l. angående udstillingens opbygning, standens indretning, katalogredaktion m.v. Benyttelsesretten til standen er betinget af, at udstilleren nøje overholder de givne bestemmelser. Overtrædelse medfører, at ledelsen frit kan disponere over den tildelte plads, uden at udstillerens pligt til at betale bortfalder. Udstilleren eller dennes medarbejdere kan bortvises, såfremt de efter messeledelsen skøn optræder udfordrende eller upassende. Overdækning af stande ("loft"): Til overdækning af stande må alene anvendes brandimprægneret stof eller stout (kan rekvires på bestillingsskema 2). Dispensation kan dog søges i tilfælde, hvor loftet indgår som udstillingsgenstand eller skal vise loftfunktion. Parkering: Parkering er gratis for udstillere og gæster. Udstillere skal benytte udstiller parkeringen. Reklamationer: Enhver reklamation må indgives skriftlig til messeledelsen inden messens afslutning. I modsat fald kan reklamationen ikke godtages. Rengøring: Messecenter Aars ren holder alle arealer beliggende uden for standene. Det påhviler således den enkelte udstiller at have sin stand rengjort hver dag inden udstillingens åbning. Daglig rengøring såsom gulvvask og/eller støvsugning samt afstøvning af møbler o.l. kan rekvireres på bestillingsskema nr. 5 til de i skemaet anførte priser. Udstillede genstande rengøres ikke. Første rengøring foretages natten før åbningen. Rengøring af stande udføres kun i fast abonnement, ikke for enkelte dage. Såfremt udstilleren forsømmer passende rengøring af standen forud for åbningen, kan messeledelsen for udstillerens regning foranledige standen rengjort. Assistance til grovere oprydning og rengøring af standen forud for åbningen kan mod betaling rekvireres på messecentrets kontor. Der tages forbehold for rengøring af meget snavsede stande f. eks. under dyrskuer.. Risiko: Med hensyn til tyveri, brand vandskade, hærværk eller lignende henstår de udstillede genstande i alle tilfælde for udstillerens egen regning og risiko. Tab eller skade på personer eller ting som forårsaget af udstilleren eller dennes materiel, kan ikke på nogen måde lægges Messecenter Aars til ansvar, og udstilleren tilrådes selv at sørge for alle relevante forsikringer. Se punktet "Forsikring". Servering /uddeling af smagsprøver: Servering og uddeling af smagsprøver kan ikke finde sted uden speciel tilladelse fra messeledelsen. Personalefortæring er ikke omfattet af denne regel. Servicefaciliteter: Centralbygningen ved hovedindgangen indeholder: Messekontor, pressekontor, information, telefon, telefax, rejseservice m.v., restaurant og cafeteria. Servicefaciliteterne er ikke alle etableret under alle messer og kan forefindes andre steder end i centralbygningen. Oplysning om hvilke servicefaciliteter, der etableres under de enkelte arrangementer, kan fås ved henvendelse til messeledelsen. Skiltefriser: Skiltefriser kan bestilles på de i bestillingsskema 2 nævnte vilkår. Skiltefriserne leveres malet i off-white, med mindre anden farve er bestilt (bestillingsskema 2). Højden af skiltefriserne er 25 cm. Skilte til friserne bestilles på bestillingsskema nr. 2. Det er ikke tilladt at montere lysende eller blinkende effekter på skiltefriserne. Skiltefrisens behandling: Skiltefriser og standvægge m.v. må ikke tapetserers eller påklæbes med papir, bogstaver eller lign. og der må ikke skrues eller sømmes i disse. Eventuelle skader vil blive udbedret for udstillerens regning. Spiritus: Det er ikke tilladt udstilleren at udskænke (sælge) alkoholiske drikke fra standen. Der henvises til de på området etablerede cafeterier, restauranter og barer. Standhøjder: Den normale totale højde på standvægge, friser og reklameskilte er 250 cm, hvilket svarer til de skillevægge, der udlejes af Messecenter Aars. Ønskes der af specielle årsager højere stande end de normale 250 cm, skal der være en afstand på min. 3 meter til nabostande samt indhentes særlig tilladelse fra messeledelsen. Se også afsnittet "Stande i 2 etager". Højdegrænsen gælder ikke for udstillingsgenstande.

6 Stande i 2 etager To-etagers stande tillades i begrænset omfang og kun efter forudgående tilladelse fra messeledelsen. Øverste etage skal opbygges således, at afstanden til nabostanden er mindst 3 meter. Hvis øverste etage benyttes til kontor eller udstilling, må gulvet kunne bære en personvægt på min. 200 kg/m2. Standlejen for øverste etage udgør 50% af den m 2 pris, der er gældende for den pågældende messe. Standpersonale: Det påhviler udstilleren at holde standen bemandet i hele messeperioden, hvis anden aftale ikke foreligger. 6 Standvægge: Standvægge kan bestilles på de i bestillingsskema 2 nævnte vilkår. Standvægge leveres i offwhite. Vægelementers dimensioner er: 1/1 plade cm b x 250 cm h og 1/2 plade - 50 cm b x 250 cm h Ønskes opstilling af ekstra standvægge markeres dette af udstilleren på planskitsen, der skal returneres til messecentrets kontor. Standvæggenes behandling: Standvægge og skiltefriser m.v. må ikke tapetseres eller påklæbes papir, bogstaver eller lign. og der må ikke skruer eller sømmes i disse. Eventuelle skader vil blive udbedret for udstillerens regning. Telefon: Mønttelefoner findes i centralbygningen. Oprettelse af standtelefon foretages af Tele Danmark mod bestilling på bestillingsskema nr. 2. Placering af telefon skal markeres på bestilligsskemaets planskitse. Telefax: Telefax forefindes på messecentrets kontor i centralbygningen. Telefax nr Tilkørsel og aflæsning: Tilkørsel fra standen i såvel opbygningens- som nedbrydningsperioden kan kun desuden sted på de opgivne tidspunkter. Det er ikke tilladt at henstille køretøjer på messens gangarealer. Indkørsel af større og tunge genstande bør i god tid aftales med Messecentrets kontor, der evt. kan give tilladelse til tidligere indrykning. Trykluft: Messecentrets kontor giver nærmere oplysninger ang. installation af trykluft. Egne kompressorer skal i samråd med teknisk kontor anbringes uden for hallerne. For installation af trykluft betales en fast tilslutningsafgift + eltilslutning, se bestillingsskema 1. Tunge genstande: Opstilling af særligt tunge genstande må kun ske med messeledelsens tilladelse. Indkørsel med svært gods på visse områder kan kun ske efter aftale med ledelsen. Beskadigelser medfører erstatningskrav fra Messecenter Aars. Udnyttelse af stand: Ingen udstiller må spærre eller tillade, at hans varer, dekorationsgenstand, inventar osv. spærrer eller opfylder gange og åbne pladser, og ingen skilte eller lign. må hænges over gange og åbne pladser. Kun det lejede areal må benyttes. Den ordinære standleje berettiger ikke udstilleren til at forøge standarealet gennem etablering af overbygning eller lign. (til udstilling, mødelokale, kontor, depot eller lign.) på standen. Se afsnittet "Stande i 2 etager". Varelevering under messen: Levering af varer til standene kan af praktiske grunde ikke finde sted i messens åbningstid, men skal ske om morgenen før åbningstid eller om aftenen efter lukketid. Aftale om evt. dispensation må træffes med messecentrets kontor. Video, film, TV: Såfremt en udstiller foretager fremvisning af film, TV, videoprogrammer eller lignende, påhviler det udstilleren at sørge for tilstrækkeligt antal sidde- eller ståpladser inden for eget standareal. Fremvisnings apparatet må ikke anbringes nærmere end 3 meter fra nabostand. Se også afsnittet "Damp, røg, støj m.v.". Bemærk: De omtalte bestillingsskemaet fremsendes sammen med Udstillerinformation, som udstilleren modtager i god tid inden messen.

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

Vardevej 1 DK-7400 Herning +45 9926 9926 mch.dk. Generelle regler for udstillere

Vardevej 1 DK-7400 Herning +45 9926 9926 mch.dk. Generelle regler for udstillere Vardevej 1 DK-7400 Herning +45 9926 9926 mch.dk Generelle regler for udstillere Generelle regler for udstillere Udstilleren har ansvaret for, at regler fastsat af messearrangør, brandvæsen eller andre

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN ROSKILDE DYRSKUE 2014 30-31. maj - 1. juni Roskilde Dyrskue, Sekretariat, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Under Roskilde Dyrskue

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG Vagabond Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Vagabond Rejsemessen

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 HR MESSE ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED MELLEM

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A.

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A. Velfærdens Innovationsdag 2016 28. januar 2016 MESSEHÅNDBOG Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Velfærdens Innovationsdag 2016. Vi beder dig om at gennemlæse

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG Øksnehallen HR-træfpunkt 2015 Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på HR-træfpunkt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Indholdsfortegnelse 1. Torve, veje og pladser 2. Byparker og grønne områder 2.1 Justesens Plæne 2.2 Cirkuspladser 2.3 Festivalpladsen

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 Vagabond - REJS 10 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet.

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet. UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Statens Museum for Kunst udlåner kun til museer og institutioner, hvor sikkerhedsforanstaltningerne på enhver måde opfylder vore krav, og hvor den fornødne

Læs mere

Baby & Småbørnsmessen. 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.

Baby & Småbørnsmessen. 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN. ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK Baby & Småbørnsmessen ØKSNEHALLEN.DK 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Kiosken ved Den tilsandede Kirke m.v. Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende drift af kiosk og toiletter ved Den tilsandede

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE Nu 10% rabat PÅ STANDEN VED BESTILLING FØR 1. NOVEMBER 2011 KICK- START FORÅRETS SALG - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

storage et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav part of peter svendsen group a p s

storage et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav part of peter svendsen group a p s a p s part of peter svendsen group et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav baggrund Ideen til konceptet opstod fordi der er flere ejere af spændende og værdifulde

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere