Generelle regler. for udstillere i:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler. for udstillere i:"

Transkript

1 1 Generelle regler for udstillere i:

2 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle messe, nøje overholdes. Afdækning af gulve: Under malearbejde, samt hvor der er mulighed for oliespild m.v., skal gulvende afdækkes. Folie til afdækning kan købes ved henvendelse til Messecentrets kontor. Tunge, spidse og skarpe genstande skal aflæsses og opstilles på underlag, således at gulvene ikke beskadiges. Af- og pålæsning: Af- og pålæsning med gaffeltruck og kran m.m. udføres af Messecenter Aars efter nærmere aftale. Affald: Større mængder af ikke brændbart affald kan bortkøres fra standene for udstillerens regning. Henvendelse om dette rettes til messecentrets kontor. I øvrigt henvises til affaldscontainere, der er anbragt syd for hal 1. Ansvar/beskadigelser: Udstilleren og dennes personale har fuld erstatningspligt for eventuelle skader på hallernes permanente vægge, lofter, gulve, søjler, installationer m.v. samt på de til standene udlejede/udlånte materialer. Udstilleren hæfter ligeledes for enhver skade på personer og ting, som måtte forårsages af udstilleren og dennes personale eller udstillingsmateriel. Arbejdstilsyn: De af arbejdstilsynet stillede krav om afskærmning og sikring af maskiner, byggegrej og lignende skal overholdes. Arbejdstilsynets kreds Nordjyllands Amt kan umiddelbart inden udstillingens åbning kontrollere, at ovenstående er overholdt. Materiel som ikke er i orden, vil blive krævet fjernet eller forsynet med skilt: Opfylder ikke arbejdstilsynets bestemmelser. Se afsnittet "Udstilleres pligter i henhold til arbejdsbeskyttelseslovgivningen". Udstilleren har alene ansvaret for følger af evt. forsømmelser. Belysning: Messehallerne har kun svagt dagslys primært gennem tagkupler. I messeperioden er der normal rumbelysning i hallerne. Det påhviler udstilleren at sørge for god belysning af standene m.v. Standbelysning bestilles på bestillingsskema nr. 1. Bemanding: Udstilleren er forpligtet til at bemande sin stand i hele messeperioden. Bestillingsskemaer: Bestillingsskemaer skal være returneret til Messecenter Aars inden for de angivne tidsfrister. Indsendes bestillingsskemaerne efter dette tidspunkt, opkræves et tillæg på 25%. For sent bestilte ydelser udføres i den rækkefølge de indgår, men kan ikke garanteres udført. Brandfare/brandvæsen: Det påhviler udstilleren at følge alle henstillinger fra brandvæsenets personale, som til enhver tid må have uhindret adgang til standen for at kunne konstatere, at alle myndighedskrav overholdes. Det er ikke tilladt at spærre for udgange, brandhaner, brandslanger og brandslukningsudstyr. Eksplosive stoffer og alle farlige og skadelige materialer og produkter må ikke udstilles. Attrapper uden brændbart indhold kan derimod tillades. Benzin, gas, åben ild eller lignende må ikke bruges eller bringes ind i udstillingsbygningerne i større omfang, end brandvæsenet vil godkende. Det bemærkes at metervarer af plastic kun må udstilles i begrænset omfang efter brandvæsenets skøn. Ansøgning om dispensation formidles gennem messecentrets kontor. Brugte varer: Brugte varer må ikke udstilles. Hvis der opstår tvivl om, at en vare er ny, forbeholder Messecenter Aars sig ret til at lade en kompetent institution, organisation eller person besigtige/undersøge det pågældende. Dennes afgørelse vil, hvis reglen er overtrådt, medføre at varen skal fjernes fra udstillingsområdet og omkostninger i forbindelse med besigtigelsen/undersøgelsen debiteres udstilleren. Reglen gælder ikke udstillere, der deltager i arrangementer, som er baseret på fremvisning af brugte varer - antikvitetsudstillinger og lignende. Bygninger/haltegninger: Udstillere, som på grund af præsentation af særlige udstillingsgenstande måtte behøve det, kan fra messecentrets kontor rekvirere detailtegning af den pågældende udstillingshal (snit og/eller plan). Damp, røg, støj m.v.: Det er ikke tilladt på stande at igangsætte maskiner o. lign., som ved damp, røg, sod m.m. eller ved voldsom eller vedvarende støj kan være til gene for medudstillere og publikum. Støjniveauet må ikke overstige 70 db(a) målt 1 meter fra standen. Se også punktet "højtaleranlæg".

3 3 Dekoration: Det påhviler udstilleren at dekorere standen i rimeligt omfang, ligesom denne har pligt til at markere standens areal. Dette indebærer f.eks. opbygning af væg mod nabostande, samt at åbne sider enten forsynes med skiltefrise eller at standarealet markeres ved pålægning af gulvtæppe eller lignende. Udstilleren bør ligeledes sørge for god belysning på standen. Se afsnittet "belysning". Dekorationshøjden må ikke overstige 250 cm uden særlig aftale med messeledelsen. Se også afsnittet "standhøjder". Elinstallationer/generelt: For anbringelse af belysninger er det i almindelighed nødvendigt, at standen er opbygget med vægge og/eller frise. Maskiner og motorer, der skal tilsluttes, skal være på plads første opbygningsdag. De elektriske installationer etableres gennem faste hoved- eller knivafbrydere eller midlertidigt monterede hovedafbrydere. Der betales en tilslutningsafgift pr. stand svarende til den ønskede belastning og de til på bestillingsskema 1 anførte priser. Installationsarbejde samt tilslutning af udstillerens materiel til hovedafbryder må kun udføres af Messecenter Aars installatør. Stærkstrømsreglementets bestemmelser kræves nøje overholdt. Messecentrets installatør drager omsorg for, at den af dem udførte montage kan godkendes af elværkets tilsynsførende. Udskiftning af bundskruer må kun foretages af messecentrets installatør. Bestilling af installationer samt leje af materiel kan ske ved fremsendelse af bestillingsskema nr. 1 til messecentrets kontor. Bestillingsskemaet skal, for at være gyldigt, være fuldt udfyldt, underskrevet samt ledsaget af planskitse med bindende placering af installationerne. Evt. ændring af bestilte installationer vil ske for udstillerens regning. Løst monteringsmateriel, såsom stikpropper, forlængere, forgrenere etc. kan ikke lejes, men vil blive leveret efter regning. Vedligeholdelse i udstillingsperioden af den af messecentrets installatør udførte monteringer - herunder udskiftning af lejede pærer, lysrør m.m. - sker ved henvendelse til messsecentrets kontor og udføres uden udgift for udstilleren. Nedbrydning af elinstallationer må ikke påbegyndes tidligere end 30 min. efter messens officielle ophør. Elinstallationer/døgnstrøm: På bestillingsskema 1 kan udover ordinær eltilslutning m.v. bestilles døgnstrøm. D.v.s. at eltilførslen ikke afbrydes efter messens daglige åbningstid. Dette kan være aktuelt i forbindelse med tilslutning af bl.a. dataanlæg, fotokopimaskiner, køleanlæg o.lign., der af funktionsmæssige årsager skal have permanente elforsyning. Døgn-el-forsyning sker udelukkende til de udtag (stikkontakter o.lign.), hvortil de aktuelle anlæg og maskiner er sluttet. Og således altså ikke til f.eks. belysning og sekundære stikkontakter. kan fremsendes til messecentret: Emballage: Emballage kan i mindre omfang opbevares på messeområdet efter aftale med messecentrets kontor. Emballagen skal før afleveringen være tydeligt mærket med standnummer og firmanavn. Afhentning af emballage på opbevaringsstedet kan ske umiddelbart efter messens lukning. Nordjysk Messecenter påtager sig ikke ansvar for emballagen. Emballage, der ikke er afhentet senest 48 timer efter udstillingens afslutning, vil blive fjernet og destrueret. Forsendelse: Ved fremsendelse af materiale til standen bedes forsendelsen tydeligt mærket med firmanavn og standnummer. Ønskes assistance ved af- og pålæsning rettes henvendelse til messecentrets kontor (se afsnittet "af- og pålæsning"). Forsikring: Såfremt udstilleren ikke på anden måde har varer forsikret, kan speciel udstillingsforsikring tegnes. Begæringsformular findes i messehåndbogen og returneres direkte til forsikringsselskabet. Fotografering: Fotografering af stande og produkter må ikke finde sted uden forudgående aftale med udstilleren. Udstillere har udelukkende tilladelse til at fotografere egen stand. Om ønsket formidler messecentrets kontor kontakt med fotograf. Messecenter Aars hæfter ikke for fotograferingens udførelse, ligesom prisaftaler overlades til direkte forhandling mellem udstilleren og fotografen. Det er udstilleren tilladt at medbringe egen fotograf. Denne kan imidlertid ikke forvente at få tilladelse til at drive akkvisition blandt øvrige udstillere. Hvor intet andet er aftalt, kan standfotografering kun finde sted i messens åbningstid. Fotokopiering: Fotokopieringsmaskine forefindes i messecentrets kontor. Kopier sælges til dagspris. Fremleje: Fremlån eller fremleje af benyttelsesretten til den anviste stand er ikke tilladt. Udstilleren må på ingen måde reklamere for firmaer, som ikke er tilmeldt som udstillere og af ledelsen skriftligt godkendt som sådanne. Færdiggørelse af standene: Af hensyn til hallens slutrengøring skal alle stande være færdig opbyggede senest 2 timer før messens åbning.

4 4 Gravning, jordbehandling, demonstration: Der må ikke, som led i maskindemonstration, graves og gennemføres jordbehandling på messecentrets udendørsarealer. Gulve: Hal 1 har gulve af beton med nålefilt. Hal 2 har støvbunden beton gulv, uden tæppe belægning. Det er ikke tilladt udstilleren eller hans personale at bore, skrue, sømme, male eller på anden måde beskadige hallernes gulve. Gulvtæpper: Ved leje og køb er prisen incl. pålægning. Ved køb påhviler det udstilleren at fjerne tæpper efter messen. Messecenter Aars påtager sig intet ansvar for glemte tæpper. Bestilling foretages på bestillingsskema nr. 4. Højttaleranlæg: Brug af højttaleranlæg og/eller stemmeforstærkere o.l. på standen er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse. Støjniveauet må ikke overstige 70 db(a) målt 1 m fra standen. Se endvidere afsnittet "Video". Indkørsel i hallerne: Indkørsel i hallerne med last- eller vare- og personbiler må kun ske efter aftale idet kørsel i hallerne kan udløse brandalarm. Evt. udrykning i sådanne tilfælde betales dette af udstilleren. Industriministeriets bestemmelser: Industriministeriets tilladelse til at personer eller virksomheder, som deltager i den aktuelle messe, optager bestillinger på samtlige messedage i det tidsrum, der er åben for besøgende er i medfør af næringslovens paragraf 15, stk. 1, og lov om butikstid paragraf 8 stk. 1, givet på følgende vilkår: 1. Overlevering af varerne og betaling må først ske efter messens afslutning. 2. Udstillere må kun optage bestillinger på de varer, som de udstiller. 3. Udstillere må kun optage bestillinger på varer til forbrugere, hvis udstilleren normalt sælger sådanne varer direkte til forbrugere og da alene til udstillerens sædvanlige detailpriser. 4. Udstillere må ikke på udstillingen have lager af varer udover de, der direkte indgår i messen. Tilladelsen kan tilbage kaldes, hvis en udstiller overtræder de foran fastsatte vilkår eller i forbindelse med messen overtræder bestemmelser i lovgivningen, herunder i politivedtægten. Koda/Gramex: Ønskes der anvendt musik på standen i en messeperiode, beder vi Dem være opmærksom på KODA og GRAMEX reglerne. Evt. afgift betales af udstilleren. Konsumvarer: Se under "spiritus". Leje/lån: Udstilleren er ansvarlig for lånte/lejede effekter, så længe de er i dennes varetægt. Møbler: Messecenter Aars tilbyder et bredt program af møbler og inventar. Oversigtsbrochure og bestillingsskemaer findes i på hjemmesiden. Levering finder sted på standen senest dagen før messens åbning. Nattevagt: Messecentret kan ikke uden speciel aftale påtage sig bevogtning af enkelte stande og er ikke ansvarlig for de udstillede genstande. Nedbrydning: Ingen udstiller må påbegynde nogen form for nedbrydning af standen eller fjernelse af udstillede produkter før messens officielle ophør. Nedbrydning af elinstallationer må dog ikke påbegyndes tidligere end 30 min. efter messens officielle afslutning. Opbygning: Se særlig udsendt information. Ophængning i loft: Det er ikke tilladt at ophænge udstillingsgenstande, skilte, stofelementer, stand opbygningsmateriel m.v. i loftet. Opvarmning: Hallerne opvarmes med varm luft. Ordensregler: Udstilleren er ansvarlig for indretning af sin stand og må nøje rette sig efter de regulativer, der udstedes af messeledelse, brandvæsenet

5 5 eller evt. andre myndigheder. De anmeldte genstande skal være bragt fuldstændig i orden inden det fastsatte tidspunkt. Udstilleren må rette sig efter de af messeledelsen eller dens befuldmægtigede udstedte direktiver, ligesom udstilleren forpligter sig til at overholde tidsfristen for besvarelse af evt. udsendte spørgeskemaer o.l. angående udstillingens opbygning, standens indretning, katalogredaktion m.v. Benyttelsesretten til standen er betinget af, at udstilleren nøje overholder de givne bestemmelser. Overtrædelse medfører, at ledelsen frit kan disponere over den tildelte plads, uden at udstillerens pligt til at betale bortfalder. Udstilleren eller dennes medarbejdere kan bortvises, såfremt de efter messeledelsen skøn optræder udfordrende eller upassende. Overdækning af stande ("loft"): Til overdækning af stande må alene anvendes brandimprægneret stof eller stout (kan rekvires på bestillingsskema 2). Dispensation kan dog søges i tilfælde, hvor loftet indgår som udstillingsgenstand eller skal vise loftfunktion. Parkering: Parkering er gratis for udstillere og gæster. Udstillere skal benytte udstiller parkeringen. Reklamationer: Enhver reklamation må indgives skriftlig til messeledelsen inden messens afslutning. I modsat fald kan reklamationen ikke godtages. Rengøring: Messecenter Aars ren holder alle arealer beliggende uden for standene. Det påhviler således den enkelte udstiller at have sin stand rengjort hver dag inden udstillingens åbning. Daglig rengøring såsom gulvvask og/eller støvsugning samt afstøvning af møbler o.l. kan rekvireres på bestillingsskema nr. 5 til de i skemaet anførte priser. Udstillede genstande rengøres ikke. Første rengøring foretages natten før åbningen. Rengøring af stande udføres kun i fast abonnement, ikke for enkelte dage. Såfremt udstilleren forsømmer passende rengøring af standen forud for åbningen, kan messeledelsen for udstillerens regning foranledige standen rengjort. Assistance til grovere oprydning og rengøring af standen forud for åbningen kan mod betaling rekvireres på messecentrets kontor. Der tages forbehold for rengøring af meget snavsede stande f. eks. under dyrskuer.. Risiko: Med hensyn til tyveri, brand vandskade, hærværk eller lignende henstår de udstillede genstande i alle tilfælde for udstillerens egen regning og risiko. Tab eller skade på personer eller ting som forårsaget af udstilleren eller dennes materiel, kan ikke på nogen måde lægges Messecenter Aars til ansvar, og udstilleren tilrådes selv at sørge for alle relevante forsikringer. Se punktet "Forsikring". Servering /uddeling af smagsprøver: Servering og uddeling af smagsprøver kan ikke finde sted uden speciel tilladelse fra messeledelsen. Personalefortæring er ikke omfattet af denne regel. Servicefaciliteter: Centralbygningen ved hovedindgangen indeholder: Messekontor, pressekontor, information, telefon, telefax, rejseservice m.v., restaurant og cafeteria. Servicefaciliteterne er ikke alle etableret under alle messer og kan forefindes andre steder end i centralbygningen. Oplysning om hvilke servicefaciliteter, der etableres under de enkelte arrangementer, kan fås ved henvendelse til messeledelsen. Skiltefriser: Skiltefriser kan bestilles på de i bestillingsskema 2 nævnte vilkår. Skiltefriserne leveres malet i off-white, med mindre anden farve er bestilt (bestillingsskema 2). Højden af skiltefriserne er 25 cm. Skilte til friserne bestilles på bestillingsskema nr. 2. Det er ikke tilladt at montere lysende eller blinkende effekter på skiltefriserne. Skiltefrisens behandling: Skiltefriser og standvægge m.v. må ikke tapetserers eller påklæbes med papir, bogstaver eller lign. og der må ikke skrues eller sømmes i disse. Eventuelle skader vil blive udbedret for udstillerens regning. Spiritus: Det er ikke tilladt udstilleren at udskænke (sælge) alkoholiske drikke fra standen. Der henvises til de på området etablerede cafeterier, restauranter og barer. Standhøjder: Den normale totale højde på standvægge, friser og reklameskilte er 250 cm, hvilket svarer til de skillevægge, der udlejes af Messecenter Aars. Ønskes der af specielle årsager højere stande end de normale 250 cm, skal der være en afstand på min. 3 meter til nabostande samt indhentes særlig tilladelse fra messeledelsen. Se også afsnittet "Stande i 2 etager". Højdegrænsen gælder ikke for udstillingsgenstande.

6 Stande i 2 etager To-etagers stande tillades i begrænset omfang og kun efter forudgående tilladelse fra messeledelsen. Øverste etage skal opbygges således, at afstanden til nabostanden er mindst 3 meter. Hvis øverste etage benyttes til kontor eller udstilling, må gulvet kunne bære en personvægt på min. 200 kg/m2. Standlejen for øverste etage udgør 50% af den m 2 pris, der er gældende for den pågældende messe. Standpersonale: Det påhviler udstilleren at holde standen bemandet i hele messeperioden, hvis anden aftale ikke foreligger. 6 Standvægge: Standvægge kan bestilles på de i bestillingsskema 2 nævnte vilkår. Standvægge leveres i offwhite. Vægelementers dimensioner er: 1/1 plade cm b x 250 cm h og 1/2 plade - 50 cm b x 250 cm h Ønskes opstilling af ekstra standvægge markeres dette af udstilleren på planskitsen, der skal returneres til messecentrets kontor. Standvæggenes behandling: Standvægge og skiltefriser m.v. må ikke tapetseres eller påklæbes papir, bogstaver eller lign. og der må ikke skruer eller sømmes i disse. Eventuelle skader vil blive udbedret for udstillerens regning. Telefon: Mønttelefoner findes i centralbygningen. Oprettelse af standtelefon foretages af Tele Danmark mod bestilling på bestillingsskema nr. 2. Placering af telefon skal markeres på bestilligsskemaets planskitse. Telefax: Telefax forefindes på messecentrets kontor i centralbygningen. Telefax nr Tilkørsel og aflæsning: Tilkørsel fra standen i såvel opbygningens- som nedbrydningsperioden kan kun desuden sted på de opgivne tidspunkter. Det er ikke tilladt at henstille køretøjer på messens gangarealer. Indkørsel af større og tunge genstande bør i god tid aftales med Messecentrets kontor, der evt. kan give tilladelse til tidligere indrykning. Trykluft: Messecentrets kontor giver nærmere oplysninger ang. installation af trykluft. Egne kompressorer skal i samråd med teknisk kontor anbringes uden for hallerne. For installation af trykluft betales en fast tilslutningsafgift + eltilslutning, se bestillingsskema 1. Tunge genstande: Opstilling af særligt tunge genstande må kun ske med messeledelsens tilladelse. Indkørsel med svært gods på visse områder kan kun ske efter aftale med ledelsen. Beskadigelser medfører erstatningskrav fra Messecenter Aars. Udnyttelse af stand: Ingen udstiller må spærre eller tillade, at hans varer, dekorationsgenstand, inventar osv. spærrer eller opfylder gange og åbne pladser, og ingen skilte eller lign. må hænges over gange og åbne pladser. Kun det lejede areal må benyttes. Den ordinære standleje berettiger ikke udstilleren til at forøge standarealet gennem etablering af overbygning eller lign. (til udstilling, mødelokale, kontor, depot eller lign.) på standen. Se afsnittet "Stande i 2 etager". Varelevering under messen: Levering af varer til standene kan af praktiske grunde ikke finde sted i messens åbningstid, men skal ske om morgenen før åbningstid eller om aftenen efter lukketid. Aftale om evt. dispensation må træffes med messecentrets kontor. Video, film, TV: Såfremt en udstiller foretager fremvisning af film, TV, videoprogrammer eller lignende, påhviler det udstilleren at sørge for tilstrækkeligt antal sidde- eller ståpladser inden for eget standareal. Fremvisnings apparatet må ikke anbringes nærmere end 3 meter fra nabostand. Se også afsnittet "Damp, røg, støj m.v.". Bemærk: De omtalte bestillingsskemaet fremsendes sammen med Udstillerinformation, som udstilleren modtager i god tid inden messen.

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere