Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune."

Transkript

1 Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte imidlertid behov og mulighed for at vej- og fortovsarealer kan benyttes til andre formål. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet for at sikre, at anvendelsen til disse andre formål er rimelig og hensigtsmæssig. Der lægges blandt andet vægt på at fodgængere - herunder i høj grad handicappede har gode passagemuligheder. 1 - Generelle bestemmelser Stk. 1. Varer, genstande og materiel må kun opsættes og stilles direkte på pladsbelægningen, hvis det ikke beskadiger belægningen ved tryk, spild m.m. Oliebakker eller lignende til opsamling af evt. spildolie, skal benyttes ved parkering af biler på arealerne. Lejeren kan blive gjort erstatningsansvarlig for skader på belægningen. Stk. 2. Der kan kun gives tilladelse til at benytte offentlig vej foran forretningsstedet, såfremt kommunen vurderer, at der er plads nok til fortovets brugere. Der skal altid være mindst 200 cm sammenhængende fri passage på fortovet langs forretningsstedet, så fodgængere kan passere uhindret. Stk. 3. Fornødne affaldskurve skal stilles op på pladsen af lejeren, som er ansvarlig for bortskaffelse af affaldet samt at pladsen efterlades i rengjort stand. Efterlades pladsen i urengjort stand, rengøres pladsen af kommunen for lejerens regning. Stk. 4. Der må ikke opsættes hegn, borde, stole, parasoller m.m., ændres på pladsens udformning eller lignende uden forudgående aftale med kommunen. Stk. 5. Udstillede levnedsmidler skal være hævet mindst 70 cm over terræn. Stk. 6. Overtrædes reglerne eller undlader lejeren at efterkomme Sønderborg Kommunes eller Politiets henstilling, kan dette medføre bortvisning. Hvis en pladsholder bortvises eller af anden grund ikke benytter sin plads, vil indbetalt afgift ikke blive refunderet. Stk. 7. En lejer er pligtig til på Politiets forlangende at opgive mængder og art af de af vedkommende medbragte varer, dels hvor varerne er produceret eller købt og til hvilken pris, de er solgt. Stk. 8. Sønderborg Kommune eller Politiet kan i særlige tilfælde forbyde handel eller indskrænke brugen af pladsen på enkelte dage. Stk. 9. Sønderborg Kommune kan på ingen måde drages til ansvar for skader på lejerens ejendom, der er opstillet på/ved arealet. Lejeren kan drages til ansvar for eventuelle skader, som han selv har forvoldt. Stk. 10. Tilladelsen kan inddrages straks, hvis indehaveren gør sig skyldig i misligholdelse af kontrakten, herunder at indehaveren ikke opfylder sundhedsmyndighedernes bestemmelser, eller trods advarsler overtræder de givne påbud. Stk. 11. Arealet kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, lån, bortforpagtning eller på anden måde. Stk. 12. Der betales leje af arealer jvf. bilag 1, og opkræves forud for hvert år, på nær betaling for opstilling af container, stilladser og lignende, samt dagsleje af torvepladser som afregnes månedsvis bagud. Betales lejen ikke rettidigt, kan tilladelsen tilbagekaldes. Stk. 13. Indbetalt leje til Sønderborg kommune refunderes ikke uanset årsagen til at lejemålet ophører.

2 Stk. 14. Det påhviler ansøgeren at det ansøgte areal fremstår i pæn stand. Arealet skal renholdes dagligt og hele arealet skal efter brug fejes og rengøres. Endvidere skal alt affald, der kan henføres til ansøger, fjernes fra de omkringliggende arealer. Stk. 15. Sønderborg byråd kan vedtage takster for særlig råden over vejareal. Afgiftstaksterne fastsættes en gang årligt af byrådet. 2 Torvehandel Stk. 1. Brug af torvepladserne ansøges ved brug af det elektroniske skema på og udlejes efter først til mølle princippet. Stk. 2. På torvepladserne må forhandles de i Næringslovens 12 og 14 nævnte varer med undtagelse af levende dyr. Stk. 3. Retten til at benytte pladsen bortfalder automatisk ved udløbet af den periode der er betalt for. Dog er det muligt at forlænge en kontrakt såfremt der ansøges herom. Stk. 4. Der forefindes elinstallationer på torvepladsen, som ejes af Sønderborg kommune. Stk. 5. Der må af lejeren ikke medbringes husdyr til torvepladsen. Stk. 6. Kun biler/trailer, der er indrettet til og benyttes som salgsvogne må placeres på torvepladsen Stk. 7. Bilen eller salgsvognen skal kunne rummes indenfor ansøgte areal. Stk. 8. Der kan kun udstedes én tilladelse pr. person pr. sted. Stk. 9. På torvepladserne må der ikke ske salg af is, pølser, slik, læskedrikke, burgere og lignende. Stk. 10. Torvepladsholderen må tage opstilling på en tildelt torveplads én time før torvetidens begyndelse. Senest én time efter torvetidens udløb skal torvepladsen være forladt, ryddet og rengjort. Stk. 11. Såfremt torvepladsholderen ophører med torvehandel, skal kommunen underrettes om det. Stk. 12. Torvetilladelsen bortfalder ved indehaverens dødsfald, dog kun således, at det tillades en efterlevende ægtefælle/samlever at foretage afvikling i indtil 3 måneder efter den måned dødsfaldet er sket i. Såfremt en efterlevende eller børn ønsker at opnå torvetilladelse, må dette ske efter de regler, der er gældende for tildeling af torvepladser. Stk. 13. Ved salg af fødevare, skal bestemmelserne i Lov om fødevarer overholdes 2,1 - Torvepladser og tider Stk. 1. Rønhaveplads, Sønderborg her må handel finde sted onsdage og lørdage i tidsrummet fra kl kl.18.00, dog undtaget fra og med den sidste hele uge i november og indtil den 23. december, hvor der tillades dagligt salg i tidsrummet fra kl kl Stk. 2. Torvet, Gråsten her må handel finde sted onsdage og lørdage i tidsrummet fra kl kl , dog undtaget fra og med den sidste hele uge i november og indtil den 23. december, hvor der tillades dagligt salg i tidsrummet fra kl kl Stk. 3. Stationsgade, Nordborg her må handel finde sted onsdage og lørdage i tidsrummet fra kl kl.18.00, dog undtaget fra og med den sidste hele uge i november og indtil den 23. december, hvor der tillades dagligt salg i tidsrummet fra kl kl Udstillingsarealer Stk. 1. Ansøgning om tildeling af et udstillingsareal skal indgives til: Ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på lejeren samt SE nummer. I ansøgningen skal der anføres hvor mange m2 areal, beregnet fra bygningens facade der ønskes benyttet, samt hvilke varegrupper salget vedrører. Stk. 2. Der kan kun gives tilladelse til udstillinger i direkte tilknytning til eksisterende forretning eller virksomhed. Dog kan der ved særskilt ansøgning gives tilladelse til at udstillingsarealerne ved tomme erhvervsejendomme kan benyttes. Stk. 3. Udstillingsarealerne skal fungere uden gene for den almindelige færdsel, dvs. opsatte udstillingsarrangementer, skilte mv., må ikke forhindre den frie oversigt, spærre for adgang til opgange, porte, cykelstativer og andet byudstyr eller det frie udsyn til offentlig skiltning

3 og / eller trafikregulerende foranstaltninger. Det skal sikres, at der altid er passagemulighed for udrykningskøretøjer, og at der altid er mulighed for stigerejsning i tilfælde af brand. Stk. 4. Tilladelsen er gældende indtil ejerskifte eller der sker ændringer i forhold til det ansøgte. 3,1 Inventar Stk. 1. Inventaret til brug for udstilling skal godkendes af kommunen inden opstilling. Inventaret skal efter kommunens skøn harmonere med omgivelserne og facaden. Stk. 2. Inventaret skal bestå af lette, flytbare møbler i træ eller metal. Plastmøbler godkendes ikke. Stk. 3. Overdækning af det område, der skal benyttes til udstilling, må kun finde sted med markise, der skal være åben i siderne og i ensfarvet stof. Markisen rulles op udenfor åbningstiderne og må kun bære forretningens navn, medmindre andet er aftalt med kommunen. Stk. 4. Parasoller og lignende skal være i ensfarvet stof og må ikke være påtrykt firmanavn eller logoer, som er uvedkommende for virksomheden. Er der et påtryk, skal denne være diskret. Stk. 5. Supplerende og/eller speciel belysning af udstillingsarealet skal godkendes af kommunen. Stk. 6. Der må ikke udlægges nogen form for gulvbelægning. 4 Udeservering Stk. 1. Ansøgning om tildeling af et udeserveringsareal skal indgives til: Ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på lejeren samt SE nummer. I ansøgningen skal der anføres hvor mange m2 areal, beregnet fra bygningens facade der ønskes benyttet, samt hvilke varegrupper salget vedrører. Stk. 2. Udeservering må foregå hele året, i tidsrummet fra kl til kl Dog undtaget ved særlige arrangementer, hvor udeserveringen efter ansøgning kan foregå i tidsrummet fra kl til kl Specielt for Sønderborg by gælder følgende: ved Sønderborg ringridning må der kun ske udeservering fra een række borde, placeret umiddelbart ud for facaden, i tidsrummet fra kl til kl , gældende på de gader hvor optoget passerer. Stk. 3. Der kan kun gives tilladelse til udeservering i direkte tilknytning til eksisterende restaurationsvirksomhed eller andet udskænkningssted. Dog kan der ved særskilt ansøgning gives tilladelse til større udeserveringer på torve og pladser, som ligger i naturlig forbindelse med restaurationsvirksomheden, men kun i det omfang det er foreneligt med den øvrige brug af pladsen. Der tages hensyn til færdsel og pladsens samlede udseende. Stk. 4. Udeserveringsarealerne skal fungere uden gene for den almindelige færdsel, dvs. opsatte udeserveringsarrangementer, skilte mv., må ikke forhindre den frie oversigt, spærre for adgang til opgange, porte, cykelstativer og andet byudstyr eller det frie udsyn til offentlig skiltning og / eller trafikregulerende foranstaltninger. Det skal sikres, at der altid er passagemulighed for udrykningskøretøjer, og at der altid er mulighed for stigerejsning i tilfælde af brand. Stk. 5. Tilladelsen er gældende indtil ejerskifte eller der sker ændringer i forhold til det ansøgte. 4,1 Inventar Stk. 1. Inventaret til brug for udeserveringer herunder også de for friluftsrestauranternes vedkommende tilladte kiosker/boder og fadølsanlæg skal godkendes af kommunen inden opstilling. Inventaret skal efter kommunens skøn harmonere med omgivelserne og facaden. Stk. 2. Inventar må tidligst opstilles en halv time før udeserveringen må påbegyndes. Stk. 3. Inventaret skal bestå af lette, flytbare møbler i træ eller metal. Plastmøbler godkendes ikke. Stk. 4. Overdækning af det område, der skal benyttes til udeserveringen, må kun finde sted med markise, der skal være åben i siderne og i ensfarvet stof. Markisen rulles op udenfor åbningstiderne og må kun bære restaurantens navn, medmindre andet er aftalt med kommunen. Stk. 5. Parasoller og lignende skal være i ensfarvet stof og må ikke være påtrykt firmanavn eller

4 logoer, som er uvedkommende for restaurationsvirksomheden. Er der et påtryk, skal denne være diskret. Stk. 6. Afskærmning af udeserveringsområdet tillades kun i enkelte tilfælde og efter nærmere aftale. Afskærmningen skal da bestå af godkendte blomsterkasser eller lette skærmvægge. Stk. 7. Supplerende og/eller speciel belysning af serveringsarealet skal godkendes af kommunen. Stk. 8. På arealet må der opstilles ét A-skilt, der maksimalt må være 60 x 120 cm. Af denne må restaurantens navn, sortiment og priser fremgå. Der må ikke opstille øvrigt reklameinventar på eller omkring udeserveringsarealet i form af skilte, attrapper, standere, lysreklame, affaldsbeholdere og lignende. Stk. 9. Der skal på serveringsarealet være adgang til affaldsbeholdere. Kasser med flasker, tom emballage eller andet må ikke henstilles på eller ved udeserveringsarealet. Stk. 10. Der må ikke udlægges nogen form for gulvbelægning. Stk. 11. Inventar skal senest en halv time efter udeserveringen lukkes fjernes helt fra vejarealet, det vil sige køres i depot. 5 Container, stilladser og lignende Stk. 1. Der skal ansøges ved brug af det elektroniske skema på Stk. 2. Ansøgningspligten påhviler ejeren af det ansøgte materiale der ønskes opstillet, dvs. at det feks. er vognmanden/entreprenøren som ejer en opstillet container der har ansøgningspligten. Stk. 3. Containere, stilladser og lignende der er opstillet uden tilladelse fra kommunen eller som ikke overholder denne bekendtgørelsen og de retningslinier som er blevet givet fra kommunen, vil blive fjernet af kommunen for ejers regning uden yderligere varsel. Stk. 4. Tilladelsen er gældende indtil den er afmeldt af ansøger, dvs kommunen gør krav på betaling fra start dato til afmeldings dato. 6 Arrangementer Stk. 1. Ansøgning om brug arealer til arrangementer skal indgives til: Ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på arrangøren, hvilke arealer der ansøges om, skilte/afspærringsplan og arrangementstype. Ansøgningen skal være Veje & Trafik i hænde senest 2 måneder før og tidligst 7 måneder før arrangementets start. Dog undtaget ved akut opståede arrangementer, hvor ansøgningen kan indleveres indtil 1 uge før arrangement start. Stk. 2. Der betales ikke leje for brug af arealerne i forbindelse med kulturelle, non-profit og arrangementer der arrangeres af foreninger med hjemsæde i Sønderborg Kommune. Stk. 3. Såfremt arrangementet benytter strøm leveret fra en af kommunens opstillede el-skabe, vil forbruget blive afregnet efter afmåling fra bimåler. 7 Andre forhold Stk. 1. Såfremt der ønskes installationer udover de eksisterende, skal der ansøges om det særskilt og eventuelle udgifter herved afholdes alene af ansøger. Stk. 2. Tilladelse til nedgravning af bøsninger eller forsyningsledninger skal indhentes særskilt og eventuelle udgifter herved afholdes alene af ansøger. Stk. 3. Enhver art af forsyningsledninger til arealet skal fremføres under fortov eller vejareal. 8 Tilbagekaldelse eller ændringer Kommunen forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og uden begrundelse at tilbagekalde eller midlertidig inddrage tilladelsen, hvis Teknik- og Miljøudvalget eller Veje & Trafik skønner det påkrævet. Den almindelige begrundelse vil dog være i forbindelse med trafikale ændringer, anlægsarbejder eller større arrangementer. 9 Overgangsordning

5 De nuværende kontrakter er gældende til de udløber. Overtrædelse af regulativet og kontrakten for særlig råden over vejarealet kan medføre inddragelse af tilladelsen, og vil blive pålagt et administrativt gebyr svarende til de udgifter kommunen har haft i forbindelse med sagen. Afgørelsen om dette træffes af Veje & Trafik. Regulativet træder i kraft den 01. januar Godkendt af Sønderborg byråd den 23.november 2011

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere