LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST"

Transkript

1 UDKAST Forslag til Lokalplan nr for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet... 6 Lokalplanområdets omgivelser... 7 Lokalplanens indhold... 8 Forhold til anden planlægning og lovgivning Forhold til anden planlægning Anden lovgivning Klagevejledning vedr. miljøvurdering Midlertidige retsvirkninger Retsvirkninger Bestemmelser for lokalplan nr Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Veje, stier og parkeringsforhold Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning Ophævelse af lokalplan Servitutter mv Vedtagelsespåtegning

3 Indholdsfortegnelse Kortbilag til lokalplanen L1: Matrikelkort L2: Lokalplanområdets omgivelser og arealbindinger L3: Principiel dispositionsplan L4: Visualisering af områdets påvikring af kystlandskabet Bilag Bilag A: Miljøscreening

4 Forslag til lokalplan Forslag til Lokalplan nr For kysnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens er fremlagt fra den xx. xxxxxx 2014 til den xx. xxxxxxx Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslagene i offentlighedsperioden. Disse skal senest den xx. xxxxxxx 201x være fremsendt til: Assens Kommune Rådhus Allé Assens eller Har du spørgsmål til lokalplanforslaget, er du velkommen til at kontakte Planafdelingen på tlf Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vejog stiforhold m.v. Ifølge Lov om planlægning har byrådet pligt til at udarbejde lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Herudover også, når det er nødvendig for at sikre kommunplanens virkeliggørelse, eller når arealer skal overføres fra landzone til byzone. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng med den øvrige planlægning. Byrådet har ret til, på ethvert tidspunkt, at træffe beslutning om at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanen består af 2 dele: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt noter skrevet i højre spalte, har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. For at sikre planlovens intentioner om at offentligheden inddrages i lokalplanlægningen, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, før kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om lokalplanen. I de 8 uger kan borgere og myndigheder komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Lokalplanen er juridisk bindende for den enkelte grundejer forstået på den måde, at den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil, men ændringer i de eksisterende forhold, fx ved ny- eller ombygning, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, medmindre der er opnået dispensation efter reglerne i planlovens 19. 4

5 Oversigtskort Baggrundskort: DDO opyright COWI Oversigtskort - lokalplanområdets placering i Assens 5

6 Redegørelse LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Assens Kommune oplever en vedvarende interesse for attraktive byggegrunde, hvor en god beliggenhed i forhold til skole, infrastruktur og grønne områder, forenes i spændende udstykninger i rolige omgivelser. For Assens Kommune er det et væsentligt mål at fastholde og styrke den positive udvikling i kommunen ved at skabe attraktive bosætningsmuligheder. Assens Kommune har derfor, på opfordring af ejerne, besluttet at lade denne lokalplan udarbejde, da den er en naturlig del af Stenledsgårdsparkens afslutning mod nord, og en huludfyldning af et endnu ikke udbygget område. Udsigten fra lokalplanområdet.mod øst Lokaplanområdet siden 2004 har været en del Lokalplan Nr. I B2901, der udlagde området til tæt-lav boligbebyggelse. Ejeren af lokalplanområdet har i flere år søgt at sælge byggejord til tæt-lav bebyggelse, og har solgt byggerettigheder svarende til 20 tæt-lave boliger, som er opført gennem de sidste 4 år. Nærværende lokaplan er derfor udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for udstykning af 19 byggegrunde til åben-lav boligbebyggelse. De overordnede principper fra den oprindelige lokalplan fastholdes, hvilket bl.a. sker ved at bevare udstykningens ellipseform, og stiforbindelserne til de omkringliggende områder. Herved vil området fortsat fremstå som en naturlig del af Stensledgårdsparken. Lokalplanområdet er som de øvrige områder i naboområder forholdsvis kuperet, og har terrænfald mod Lillebælt (vest), men også mod Stensledgårdsvej (nord). Terrænforholdene indenfor lokalplanområdet indbyder til kreative planløsninger i bebyggelsen, og det er Assens Kommunes forventning, at lokalplanområdet vil tiltrække bygherrer, med ønske om at udnytte de spændende muligheder i terrænet til boligbebyggelse af høj kvalitet. BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet har en særdeles god beliggenhed i den nordlige del af Assens, og danner afslutning mod det åbne land nord for Assens. Lokalplanområdet har adgang til Stensledgårdsvej, der sikrer hurtig adgang til det overordnede landevejsnet, der forbinder Assens med det øvrige Fyn. På bare minutter er det muligt for pendlere at nå Odense og trekantområdet. Lokalplanområdet har desuden kort afstand til skole, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder. Et veludbygget stisytem i lokalplanområdet, sikrer sammenhæng med de tilstødende områder, og skaber gode og trygge færdselsveje for gående og cyklende trafikanter i alle aldre. Lokalplanområdets afgrænsning. Udstykningsplan visende arealdisponering i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 1.2.B.26, 6

7 Redegørelse der i Kommuneplan udlægger området til boligformål. Nærværende lokalplan ændrer den mulige anvendelse af området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Ændringen kræver ikke udarbejdelse af kommuneplantillæg, idet den fremtidige anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen Afstanden til skole og fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder er ca km. LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER. Omfang og afgrænsning Området omfatter matr. nr. 12bc, 12bx, 12bæ, 12by og 12bz Lundager By, Gamtofte og er ca m 2 hvoraf ca m 2 er vej. Området ligger i den nordlige del af Assens, syd for Stensledgårdsvej og øst for Mariendalsvej. Området er beliggende i byzone. Området grænser mod syd, vest og øst op til boligområder, der er en del af Lokalplan Nr. I - B2901. Mod nord afgrænses området af Stensledgårdsvej, der danner grænse til de åbne landbrugsarealer. Anvendelse Lokalplanområdet er et tidligere landbrugsareal, der i de seneste år, efter vedtagelsen af Lokalplan Nr. I - B2901, har henligget som ubebygget areal. Landskabelige forhold I områdets sydøstlige hjørne findes det højeste punkt, som er beliggende i ca. kote 35. Herfra falder terrænt svagt mod Lillebælt (vest) til ca. kote 32. Mod nord (det åbne land) falder terræntet i området til kote ca. 30. Fra området er der derfor udsigt i mod vest og nord, og fra dele af af områdets kommende bebyggelse vil der afhængig af den valgte hustype kunne opnåes udsigtskig mod Lillebælt og Bogø. Udsigten mod vest begrænses til kig i mellem huse og tage, placeret i de tilstødende bebyggelser, da træbevoksningen på det tidligere graveområde ved Mariendalsvej afskærmer udsigten. Områderne nord for Stensledgårdsvej er i Kommuneplan 2013 udlagt til perspektivområde for fremtidig byvækst bestående af boligområder. Det er ikke intentionen med denne lokalplan og lokalplan 1B2901 for naboarealerne, at sikre udsigtsforhold. Udsigten vil derfor være afhængig af, hvordan bebyggelses-, terræn- og beplantningsforhold ændrer sig over tid. Omtrentlig placering af hvor den nye boligvej vil vil få overkørsel til Stensledgårdsvej. Eksisterende bebyggelse i området lige øst for lokalplanområdet. 7

8 Redegørelse Påvirkning af kysten Kystgrænsen mellem land og bælt er meget stejl, hvorfor bebyggelsen ikke vil være synlig fra standbredden. Fra toppen af skrænten, der danner grænse mod standen, vil bebyggelsen kun i meget begrænset omfang være synlig, da den ligger bag ved den eksistende bebyggelse indenfor Lokalplan Nr. I - B2901. Fra søsiden (f.eks. Bågøfærgen) vil bebyggelsen i lokalplanområdet være synlig, men påvirkningen af landskabet vil være minimal, idet bebyggelsen vil opleves som en samlet del af den eksisternede bebyggelse, der er omfattet af Lokalplan Nr. I - B2901. Eksisterende bebyggelse i området lige syd for lokalplanområdet. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan I - B2901 er der foretaget en vurdering af den kommende bebyggelses påvirkning af kystlandskabet, og med vedtagelse af nærværende lokaplan sker der ikke ændring af påvirkningsgraden Der henvises til visualiseringen af områdets påvirkning af kysten som vist i lokalplanens kortbilag L4. Visualiseringen dokumenterer at udnyttelsen af arealet til boliger i op til 8,5 m højde, ikke påvirker kystlandskabet da arealet kun i meget begrænset omfang er synligt fra kysten, som følge af bevoksning og byggeri beliggende mellem kysten og lokaplanområdet. LOKALPLANENS INDHOLD Intentioner Lokalplanen skal muliggøre etablering af 19 attraktive parceller til helårsbeboelse, i form af åben-lav bebyggelse. Lokalplanen skal samtidig sikre at der opnås god sammenhæng til de omkringliggende bebyggelser, ved at videreføre stiforbindelser. Markante boliger i naboområderne af høj arkitektonisk kvalitet Den grønne kile og stiforbindelse til områderne syd for lokalplanområdet Stierne i lokalplanområdet forbindes med hovedstien i den grønne kile.. 8

9 Redegørelse Anvendelse og udstykning Grunde til parcelhusbebyggelse skal udstykkes som store attraktive grunde med et areal på mellem ca m 2 da det har vist sig, at der traditionelt set er god efterspørgsel efter større grunde med god beliggenhed. Grunde må kun udstykkes i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag L3. Vejbetjening Området skal vejbetjenes af ny boligvej med overkørsel til Stensledgårdsvej. Boligvejen udlægges i en bredde af 8 m, med 5 m kørebanebredde. Vejen anlægges med fast belægning. Stier anlægges udlægges i en bredde af 3 m med fast belægning i 2 meters bredde. Boligvejen og stierne udlægges som privat fællesvej. Boligvejen kan ikke forventes overtaget af Assens kommune Et udsigtskig fra lokalplanområdet, her set mod nordvest. Det forudsættes at parkering sker på egen grund, og at der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. grund. Bebyggelse Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, og med en maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte grund på 30%. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, med et glanstal over 30. Sikkerhedsstillelse Hvis veje, stier og fællesarealer, som de er beskrevet i lokalplanen, ikke er etableret eller færdiggjort forud for ansøgning om bebyggelse vil kommunen kræve økonomisk sikkerhedsstillelse for etablering af disse anlæg hos bygherren. Sikkerhedsstillelse kræves tilvejebragt i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Er der ikke fra anden side stillet sikkerhed, vil man altså risikere at skulle stille økonomisk sikkerhed for etablering af hele eller dele af disse anlæg, hvis man ønsker at opføre en bolig i området. Det kan aftales med kommunen, at udstykning og etablering af veje, stier og øvrige fællesanlæg sker i etaper. Et udsigtskig fra lokalplanområdet, her set mod nordøst. Byggelinjer Bebyggelse bør tage højde for byggelinjerne fastlagt under lokalplanens 6, idet der ikke kan forventes dispensation herfra. Byggelinjerne er videreført fra lokalplan 1B2901, og svarer til byggefelter i udstykningerne syd for lokalplanområdet. Det gælder med hensyn til byggelinjen i forhold til Stenledgårdsvej fastlagt i 6.6, som begrænser byggemulighederne af de 2 nordligste grunde i delområde 1. Der er desuden byggelinjer på 9,0 meter i forhold ti lokalplanområdets østlige og vestlige afgrænsning og en byggelinje på 3,0 meter i forhold til lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Disse byggelinjer giver særligt begrænsninger for byggemulighederne på den nordøstlige og de to sydøstligste grunde. Der er i 1943 tinglyst vejbyggelinje mod Stensledgårdsvej på 10 m excl. højde- og passagetillæg på 1.5 x højdeforskellen m, målt fra vejmidten. Byggelinien aflyses med nærværende lokalplan idet 9

10 Redegørelse byggelinien er afløst af en byggelinie beliggende 24 m fra vejskel mod Stenledgårdsvej. Byggelinien er vist på kortbilag L2, og er bekrevet under 6.6 i lokalplanen. Klima og Miljø Det kan tillades at der opsættes solceller på tagene og på terræn. Grundejerforeninger Der skal etableres en grundejerforening for grundejere indenfor lokalplanområdet. Det er intentionen at denne grundejerforening skal være medlem af den overordnede grundejerforening, der dækker hele lokalplan I-B2901. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Området er i kommuneplanen omfattet af kommuneplanramme 1.2.B.26 der udlægger området til boligformål. Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan Nr. I - B2901 fra 2004, og er beliggende indefor lokalplanens delområde 6. De dele af lokalplanområdet der omfattes af nærværende lokalplan erstattes, da de ikke muliggør realisering af et boligområde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplan Nr. I - B2901 ophæves således for lokalplanområdet og erstattes af nærværende lokalplan. Jordforurening Der er ikke registreret kendt forurening i lokalplanområdet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er defineret som Område med særlige drikkevandsinteresser. I dette område nedsiver regnvandet og danner grundvand, der bruges til vandforsyning af regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden, og for vandindvindingen til mindre værker. Udpegningen er ikke forbundet med generelle begrænsninger for arealanvendelsen, men er omfattet af interesser i at beskytte grundvandet mod forurening. Af hensyn til den regionale grundvandsbeskyttelse er det derfor uhensigtsmæssigt at sprøjte med pesticider eller anvende andre former for kemikalier udendørs i lokalplanområdet. Støj Lokalplanområdet udlægges til boligformål, som er en støjfølsom anvendelse. Området vil ikke blive påvirket af støj fra virksomheder i et omfang der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Kulturmiljø, fredning og naturbeskyttelse Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelseslinier i medfør af Naturbeskyttelsesloven eller Museumsloven. Der er i forbindelse med arkæologiske undersøgelse i , registreret foreskellige fund fra forhistorisk tid. Disse fund er jf. registreringerne på ikke omfattet af fredning. Forsyningsforhold Regn- og spildevand I følge Spildevandsplan for Assens Kommune er området beliggende i planlagt separatkloakeret opland. Der er etableret regnvandsbassin i området For at undgå at kloaksystemet bliver overbelastet, fastsætter lokalplanen en grænse på 0,4 for, i hvor stor udstrækning den enkelte grund må befæstiges med bebyggelse eller ikke-permeable belægninger. Der er drikkevandsinteresser i området. Nedsivning af overfladevand fra tage og befæstigede arealer kan tillades efter individuel vurdering. Regn- og Spildevandsledninger, som ønskes overtaget af Assens Spildevand A/S, skal udføres i henhold til Lokalplanområdet set fra den åbne del af kystlinjen vest for området. Området ligger afskærmet bag den foranliggende bebyggelse og bevoksning. Med hensyn til visualisering af området set fra kysten henvises til kortbilag L4 i lokalplanen Miljøstyrelsens Grænseværdier: Mandag -Fredag db Mandag - Fredag db Lørdag dB Lørdag db Søn og Helligdage db Alle dage db 10

11 Redegørelse spildevandsforsyningsselskabets anvisninger. Varmeforsyning Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal forsynes med fjernvarme. Vandforsyning Lokalplanområdet skal vandforsynes fra Assens Vandværk. Elforsyning I Danmark er der frit elmarked. Dette betyder, at man som forbruger, har mulighed for selv at vælge leverandør. Antenneforhold Opsætning af udvendige antenner kan kun tillades i form af paraboler og små digitale antenner anbragt maksimalt 1.5 m over terræn. Affaldsbortskaffelse Lokalplanområdet er omfattet af kommunens affaldsregulativ, og affald skal bortskaffes i henhold hertil. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler inderettes efter det gældende regulativ for husholdningsaffald i Assens Kommune. ANDEN LOVGIVNING Museumsloven Der er i 2007 gennemført en arkæologisk forundersøgelse af arealet, og der er i forbindelse med forundersøgelsen ikke fundet arkæologi der er fredet. Hvis der ved anlægsarbejdet findes fortidsminder der ikke alleerede er registeret i forbindelse med forundersøgelsen, skal arbejdes straks standses, og der skal rettes henvendelse til Odense Bys Museer. Servitutter Der henledes opmærksomhed mod, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Der kan tillige forekomme drænledninger jf. områdets tidligere landbrugsstatus. Indenfor lokalplanområdet er der tinglyst følgende servitutter: : Dok om byggelinjer mv : Dok om forsynings-/afløbsledninger mv : Skøde lyst servitutstiftende om byggepligt : Dok om bebyggelse, benyttelse mv : Deklaration om tinglyst kloakledning : Deklaration om aftale vedr. etablering af kloakanlæg i forbindelse med byggemodning : Deklaration om tinglyst kloakledning og regnvandsbassin. Deklaration tinglyst d aflyses med nærværende lokalplan, idet linien er afløst af en 24 m byggelinie langs Stensledgårdsvej. Miljøvurderingsloven Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der ske en screening af planers sandsynlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, og flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Planer der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og som myndigheden, i dette tilfælde kommunen, vurderer at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Screeningen af nærværende lokalplan viser, at den nye lokalplan ikke har en væsentlig indflydelse på miljøet i forhold til den anvendelse, der gives mulighed for ved lokalplanens endelige vedtagelse. Umiddelbart vest for lokalplanområdet er den resterende del af den tæt-lave bebyggelse under opførelse. Den tæt-lave bebyggelse vest for lokalplanområdet. 11

12 Redegørelse Klagevejledning i forhold til beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering Du kan inden 4 uger klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som vil opkræve et gebyr på 500 kr for privatpersoner og 3000 kr. for andre klagere, herunder erhvervsdrivende, organisationer og offentlige myndigheder. Klager indsendes til: Natur- og Miljøklagenævnet,Rentemestervej 8, 2400 København NV eller Klagefristen er den Enhver med retlig interesse i sagen er berettiget til at klage. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme og områder, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder efter planlovens 17 stk.1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger, gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget den 3. januar 2014, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligtgjort, dog højst indtil den 3. januar Retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, eller det, der søges skabt(eller fastholdt) i planen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 12

13 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven ( lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, samt efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er: 1.1 at skabe en defineret overgang mellem land og by 1.2 at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben lav bebyggelse, med mulighed for at bygge i 2 etager. 1.3 at sikre at der skabes et boligområde, med store og attraktive grunde der forholder sig til de omkringliggende boligområder og sikrer skabelse af et attraktivt bykvarter. 1.4 at der skabes et grundlag for et godt nærmiljø samt. 1.5 at der skabes god sammenhæng med de omkringliggelnde bebyggelser, ved at videreføre stiforbindelserne ind i området. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag L1 og omfatter matr. nr. 12bc. 12by, 12bx, 12bz og 12bæ Lundager By, Gamtofte samt alle parceller der udstykkes fra matrikelnummeret indenfor lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone med vedtagelse af nærværende lokalplan. 2.3 Området opdeles i delområde 1,2 og 3 jfr. kortbilag L3 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Generelle bestemmelser for delområde 1, 2 og Der må på den enkelte ejendom i tilknytning til boligen drives en sådan type virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder (liberale erhverv, serviceerhverv o. lign.). Dog under forudsætning af: - Virksomheden skal drives af den, der bebor den pågældende bolig, - ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.), - virksomheden ikke må fremkalde behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom Ad. 3.3: Eksempler på liberale erhverv: Frisør, advokat-, revisor, eller arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv, samt dagpleje og lignende. 3.2 Der må indenfor lokalplanområdet ikke indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks, værksteds- el ler oplagsvirkomhed 3.3 Der må indenfor området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv. røg, lugt, støj eller rystelser er til ulempe for omkringliggende boliger eller udgør nogen risiko for områdets grundvands- og vandindvindigsinteresser. 13

14 Lokalplanens bestemmelser Delområde Områdets anvendelse må kun anvendes til fritliggende åbenlav bebyggelse til helårsbeboelse. samt veje og stier 3.5 Der må kun opføres én bolig pr. udstykket grund. (svarende til 2 personbiler). Delområde 2: 3.6 Området må kun anvendes til friarealer, veje og stier, samt anlæg til områdets daglige forsyning, herunder anlæg til for sinkelse af regnvand Delområde Området må med undtagelse af kun anvendes til tæt-lav bebyggelse 4 VEJE, STIER OG PARKERINGSFORHOLD. 4.1 Vejadgang til områdets skal ske fra Stensledgårdsvej som vist på kortbilag L Boligvejen udlægges med en placering som vist på kortbilag L Boligvejen udlægges i en bredde af 8 m, med en befæstet kørebanebredde på min 5 m, og udføres med fast belægning i form af asfalt eller belægningssten, der kan bære en 20 ton lastbil. Der stilles ikke krav om etablering af fortov. Ad. 4.5: Den private fællesvej kan ikke forventes overtaget af Assens Kommune. 4.4 Vejarealer skal udformes i henhold til de gældende vejregler, og skal dimensioneres til at kunne betjene en 10 m distributionsvogn med bakning. 4.5 Boligvejen udlægges som privat fællesvej. 4.6 Der skal i delområde 1 etableres plads for 2 parkerede biler pr. boligenhed på egen grund. Hvis der etableres carport/garage nedsættes parkeringskravet til 1 p-plads pr. boligenhed. Der skal i delområde 3 etableres 1 p-plads pr. boligenhed 4.7 Indkørsler kan etableres med fast belægning som fliser eller belægningssten (herunder også græsarmeringssten) eller med stabil belægning i form af skærver o.l. Belægningen skal være ensartet og føres helt frem til kørebanekanten på boligvejen. 4.8 Der skal etableres belysning på boligvejen. Belysningsstandere skal have en lyspunkthøjde mellem 3,5-4,0 m. 4.9 Der skal etableres stier som vist på kortbilag L3. Stier skal tilsluttes stisystemet i de omgivende områder. Stier etableres med en belægning der svarer til områdets øvrige stier, det vil sige med fast belægning i form af asfalt i en bredde på 2 m. Der skal etableres orienteringsbelysning på stierne. 14

15 Lokalplanens bestemmelser 5 UDSTYKNING. 5.1 Området må kun udstykkes i overensstemmelse med principperne som fremgår af kortbilag L Delområde 1 må ikke udstykkes i grunde mindre end 800 m 2. Der kan ikke ske yderligere udstykning af de 19 grunde i delområde 1, som fremgår af kortbilag L I delområde 3 må grunde til tæt-lav bebyggelse ikke udstykkes med mindre areal end 300 m 2. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til åben-lav bebyggelse i delområde 1 må ikke overstige 30 %. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til tæt-lav bebyggelse i delområde 3 må ikke overstige 40 %. 6.2 Bebyggelse må opføres med max. 2 etager. Ad. 6.4: Principskitse for beregning af niveauplan 6.3 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m målt over den enkelte grunds niveauplan. 6.4 Beregning af niveauplan fremgår af den viste principskitse. Der skal ved byggeansøgning foreligge opmåling af eksisterende terræn. Der kan fastsættes flere niveauplaner for en bygning. 6.5 Sokkelkoten må ikke være højere end 0.5 m over det beregnede niveauplan jfr Fra Stensledgårdsvej pålægges byggelinje i en afstand af 24 m fra vejskel, som det er vist på kortbilag L Der pålægges byggelinjer på 9,0 meter i forhold til lokalplanområdets østlige og vestlige afgrænsning og en byggelinje på 3,0 meter i forhold til lokalplanområdets sydlige afgrænsning. 6.8 Der må ikke opføres bebyggelse på arealer omfattet af en byggelinje. 6.9 Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til områdets daglige forsyning, når de ikke gives et areal der overstiger 12 m² bebygget areal og ikke gives en højde der overstiger 3 m målt fra terræn. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, med et glanstal over 30. Ad. 7.1: Glansgraden vurderes ud fra Teknologisk Instituts metode, og beskrives således: Helmat: 0-5 Mat: 5-10 Halvmat: Halvblank: Blank: Højglans: Ovenstående bestemmelse hindrer i delområde 1 og 3 ikke etablering af energibesparende anlæg som solcelle-/solfangerpaneler. Sådanne anlæg skal placeres på tage eller terræn. 15

16 Lokalplanens bestemmelser Ved placering på terræn må anlæggets højde ikke overstige 1,5 m målt over eksisterende terræn. Der kan ikke etableres solcelle-/solfangerpaneler i delområde Der må ikke opføres bjælkehuse i lokalplanområdet. 7.4 Der må ikke anvendes reflkterende materialer bortset fra glas på facader og gavle svarende til over 10 % af det samlede areal af gavlen eller facaden. 7.5 Farvevalg på tage og facader må ikke have karakter af signalfarver som mættet gul, rød eller blå, bortset herfra gule eller røde teglsten. 7.6 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Skiltning i forbindelse med erhverv og kontor kan dog tillades hvis: - Der ikke opstilles mere end ét skilt pr. ejendom, som har et areal på max 0,25 m 2 - Skiltning sker på egen grund - Skiltning placeres vinkelret på vejskel - Skilte har en højde på max 1 m over terræn - Skilte ikke placeres på bygninger Ad. 7.2: Der skelnes ikke ml. solcelleanlæg, solpaneler og solfangere mv. Bestemmelsen vedr. 1.5 m max højde over terræn, skal forhindre opstillng af store tracker-anlæg o.l., der drejer efter solen. Solcelle- og solfangerpaneler kan have et glanstal der overstiger 30, uanset disse er reflekti-onsdæmpede med film. Da det er Assens kommunes hensigt at støtte brugen af vedvarende energiformer kan solcelle og solfangerpaneler placeres indenfor området under forudsætning af at disse er reflektionsdæmpede med film eller lign. Ad. 7.3: Træhuse kan tillades, såfremt facader og gavle opføres med beklædning af plane brædder eller plader. 8 UBEBYGGEDE AREALER. 8.1 Terrænet må ikke reguleres med mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. 8.2 Terrænregulering skal holdes på egen grund, og må ikke foretages nærmere naboskel end 1 m. 8.3 Af hensyn til adgangen fra boligvejen til boligbebyggelsen må nødvendig terrænregulering foretages i indkørsler. 8.4 Hegn mod nabo, friarealer, vej og sti skal etableres som levende klippet hæk i form af avnbøg ( carpinus betulus ). 8.5 Der skal i delområde 1 etableres hæk i skel mod nabo og hæk på egen grund mod friarealer, boligveje og stier i en afstand af 0,4 meter fra skel. 8.6 Hækbeplantning iht. 8.4 og 8.5 skal etableres senest i det førstkommende vinterhalvår efter byggeriets opførelse. 8.7 Beplantning af træer på egen grund skal være løvfældende. 8.8 Rabatarealet mellem vejbelægning og skel skal etableres og opretholdes som græsareal. 8.9 Udendørs oplag må ikke finde sted, bortset fra følgende undtagelser - én indregistreret campingvogn på egen grund - én jolle eller båd på en indregistreret bådtrailer - kajakker eller kanoer 16

17 Lokalplanens bestemmelser Udendørs arealer må ikek anvendes til opstilling af kølbåde og uindregistrerede køretøjer, campingvogne og trailere I delområde 1 må den enkelte boliggrund maksimalt befæstiges med bebyggelse eller ikke permeable belægninger i et forhold på 0,4 til grundens samlede areal. 9 TEKNISKE ANLÆG. 9.1 Paraboler må kun opstilles såfremt det sker på egen grund, i umiddelbar tilknytning til boligen. Paraboler må ikke have en diameter større end 1 m, og placering må ikke ske i en højde større end 1,5 m målt fra terrænet til parabolens overkant. 9.2 Alle ledninger og kabler skal udføres som jordkabler. 9.3 Vejbelysning skal udføres som lavenergianlæg. 10 GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor området Grundejerforeningen for lokalplanområde skal være oprettet, og alle grundejere i lokalplanområdet skal være medlem af grundejerforeningen, inden byrådets endelige vedtagelse af lokalplan Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, samt fællesarealer herunder beplantnings- og friarealer indenfor lokalplanområdet Det påhviler grundejerforeningen selv at udfærdige sine vedtægter, som skal godkendes af byrådet. Vedtægterne skal være godkendt af byrådet inden eller i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan Uddrag af Byggelovens 4: Stk. 1 En bebyggelse må først tages i brug når der er : a: adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen.... Stk. 2 Er de i stk. 1 nævnte forskrifter ikke opfyldt, inden bebyggelsen påbegyndes, kan der stilles krav om sikkerhed for, at arbejderne udføres, inden bebyggelsen tages i brug Grundejerforeningen for lokalplanområde har pligt til at være medlem af grundejerforeningen Brandsøvej eller af en overordnet grundejerforening for lokalplanområde 1B2901, hvor grundejerforeningen Brandsøvej også er medlem Den fælles grundejerforening i henhold til stk. 5 varetager drift og vedligeholdelse af stier samt fællesarealer, herunder beplantnings- og friarealer i lokalplan 1B2901, delområde FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING Ny bebyggelse må ikke tages i brug før veje og stier, som de er vist på kortbilag L3, og i henhold til 4.3, 4.4, 4.8 og 4.9, samt de nødvendige overkørsler til de enkelte parceller er etableret, herunder stillet garanti for færdiggørelse af anlæg og friarealer i medfør af privatvejsloven 41 stk. 1, byggelovens 4.2 og Planlovens 15 stk. 2 pkt. 11. Sikkerhed opkræves i forbindelse med behandling af byggetilladelse. 17

18 Lokalplanens bestemmelser Det kan aftales med Kommunen at udstykning og etablering af veje, stier og øvrige fællesanlæg sker i etaper Ny bebyggelse må ikke tages i brug før kloak-, el- og vandforsyning er tilsluttet. 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Lokalplanområdet er omfattet af en ældre lokalplan fra Det drejer sig om Lokalplan Nr. I - B2901. De dele af lokalplanområdet der omfattes af lokalplan I-B2901 ophæves med godkendelsen af nærværende lokalplan. 13 SERVITUTTER MV Indenfor lokalplanområdet er der tinglyst følgende servitutter: : Dok om byggelinjer mv : Dok om forsynings-/afløbsledninger mv : Skøde lyst servitutstiftende om byggepligt : Dok om bebyggelse, benyttelse mv : Deklaration om tinglyst kloakledning : Deklaration om aftale vedr. etablering af kloakanlæg i forbindelse med byggemodning : Deklaration om tinglyst kloakledning og regnvandsbassin. Med nærværende lokalplan ophæves deklaration tinglyst : Dok om byggelinjer mv. 14 VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til Lov. nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, har Assens Byråd den xx. xxxxxxx 201x vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan for kystnære boliger ved Stenledgårdsvej i Assens i offentlig høring i 8 uger fra den xx. xxxxxx 201x til den xx. xxxxxx. Forslag til lokalplan er vedtaget af Assens byråd. På byrådets vegne Finn Brunse Henning Qvick Borgmester Kommunaldirektør 18

19 Lokalplanens bestemmelser KORTBILAG L1: Matrikelkort L2: Lokalplanområdets omgivelser og arealbindinger L3: Principiel dispositionsplan L4: Visualisering af områdets påvirkning af kysten BILAG A: Miljøscreening 19

20 Kortbilag L1 Kortbilag L1 - Matrikelkort - et område for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Assens Kommune Juli

21 Kortbilag L2 Kortbilag L2 - Lokalplanområdets omgivelser og arealbindinger. - et område for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Assens Kommune Juli

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 2.2-3 for et område til boligformål ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg

Forslag til Lokalplan nr. 2.2-3 for et område til boligformål ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg Forslag til Lokalplan nr. 2.2-3 for et område til boligformål ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Boligområde ved Fjordvej i Egernsund Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Indhold 1 Broager kommune Lokalplan 54 For et boligområde ved Fjordvej i Egernsund Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan 2

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere