Løget By Sociale netværk og aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løget By Sociale netværk og aktiviteter"

Transkript

1 Løget By Sociale netværk og aktiviteter Indledning Denne beskrivelse er en skitse - en tegning af, hvilke initiativer, der med fordel kan iværksættes, således bydelen får et løft i kraft af aktive beboere i dynamisk samklang. Da det for ingen er muligt at spå om fremtiden og der her er tale om et udviklingsprojekt, vil meget blive afhængigt af beboernes interesser, behov og selvaktivering/organisering. Over tid vil nye tiltag se dagens lys heldigvis for så lever projektet! Projektet er en del af den sociale helhedsplan for Løget og indgår som et af fire indsatsområder. Der vil naturligvis vises respekt for igangværende aktiviteter, tages læring af disse og indgåelse i konstruktivt samarbejde. Der beskrives derfor eksempler på iscenesættelse af aktiviteter, som på tegnebrættet og med den viden og erfaringsmasse, der er præsent lige nu, kan virke fremmende for udviklingsprocessen. Det frivillige arbejde Det frivillige arbejde er en arena for udvikling af nye deltagelses- og demokratiformer i et netværksdemokrati og uddannelsesmiljøerne i den frivillige verden er laboratorier for mikrodemokratiske processer - citat: De kompetente frivillige udgivet af Center for socialt frivilligt arbejde. Så fint kan det formuleres og når det tænkes ind i en boligsocial sammenhæng giver det god mening. I Løget By projektet ligger elementer, der målrettet drejer sig om at skabe social og kulturel sammenhæng ved at fokusere på udnyttelsen af muligheder og ressourcer, der ligger hos beboerne i området og derved udvikle demokrati, medansvar og evne til organisering. 1

2 Medborger medborger Dannelsessocialisering Dialog Frivillig bruger Tilpasning Socialisering Behandler klient Objektiviserende forhold Model af Klaus Mejgaard; Dannelse til medborgerskab Kilde: De kompetente frivillige Udvikling af aktiviteter i frivilligt regi vil indebære følgende: 1. Udarbejdelse, gennemførelse af behovsanalyse. Selvfølgelig kan man skæve til andre boligområders aktiviteter og låne ideer og metoder, men det vil være af stor vigtighed at få et billede af, udfra Løget Bys demografi, hvilke ønsker og behov, der er tilstede og hvilke ressourcer og muligheder, der ligger i dvale. a. Der gennemføres interviews med områdets institutioner og etablerede foreninger. b. Der foretages målgruppeanalyser, f.eks. unge kvinder, drenge i årsalderen, kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, ledige,. 2. Mål og strategier lægges i samarbejde med bestyrelserne. 3. Rekruttering Der vil være forskel på hvilke metoder, der skal tages i anvendelse, da flere undersøgelser viser, at frivilliges engagement og motivation ofte er forbundet med alder og køn. 2

3 Samtidig kan der være sproglige barrierer og forhindringer i forhold til eksempelvis skriftlige henvendelser. Eksempelvis: Netværk af nøglepersoner etableres: a. Børnehaven kender forældrene, kan informere direkte og kan spotte potentielle ressourcepersoner. b. Boldklubben kender deres ynglingespillere og kan motivere til trænerjobs eller opsøgende arbejde lokalt. c. Skolen kender kolleger, der er gået på pension og som stadig har noget på hjertet og gerne vil undervise eller forældre, der har noget at byde på. d. Plejehjemmet har tidligere kolleger på efterløn, der stadig har socialt engagement. e. Frivilligcentret i Vejle kan være behjælpelige med at rekruttere fra deres rækker. f. Bestyrelserne kender deres beboere og ved, hvem der kunne være potentielle frivillige. Informationsmøder i boligforeningen afholdes med temaer udfra ønske og behovsanalysen og evt. målrettet på bestemte sprog. Eksempelvis: a. Gør det selv værksted sy-stue, cykelværksted b. Billedværksted c. Den årlige bydelsfest d. Streetbasket, streetdancing e. Lektiecafe er f. Fællesspisning inviter din nabo g. Besøgsvenner h. Andre projekter, såsom Broen i Horsens, der samler penge ind til børn og unges kontingent og udstyr med henblik på deltagelse i sportsklubber. Nyhedsbreve eller beboerbladet søger frivillige Træffetid i beboerhuset 3

4 4. Frivilligpolitik Der udarbejdes et værdigrundlag som det bærende fundament i den kultur, der i fremtiden skal udvikle sig og blomstre i Løget By. Værdier som: respekt for forskellighed demokrati nærdemokrati anerkendelse og ligeværdighed fokus på udvikling og bæredygtighed uddannelse og udvikling af de frivillige og organisation fleksibilitet og kreativitet samarbejde med øvrige foreninger Der skal arbejdes konkret med værdigrundlaget i både ord og handling således at ambassadører og andre involverede bliver synlige kulturbærere. 5. Uddannelse Med udgangspunkt i : formål, mål, metode og deltagerforudsætninger vil følgende uddannelse/kurser kunne etableres: Generelle: a. fra ide til projekt b. formidling og klar kommunikation i skrift og tale c. frivilligidentitet og praksis d. konflikthåndtering e. motivation f. fondraising g. netværksskabelse og vedligeholdelse h. samarbejdets kunst Specifikke: a. normer og værdier i multikulturelt samspil b. etiske dilemmaer og håndtering c. den vanskelige samtale 4

5 d. indlevelse og afstand e. indgreb eller overgreb Organisatoriske: a. fællesskab og individualitet i en frivilligkultur b. igangsætning og vedligeholdelse c. ledelse og uddelegering d. kommunikation og arbejdsgange Støtte og sparring: AOF s projektleder vil være tovholder i udviklingen og vil iværksætte: a. faste fællesmøder b. rådgivning og vejledning individuel og gruppe c. coaching individuel og gruppe d. konfliktløsning e. tilbud om uddannelse f. tilrettelæggelse af seminarer, studiebesøg m.m. g. deltage i møder evt. med opgaver: ordstyrer, sekretær.. h. støtte til formidlingsopgaver og lignende Fastholdelse: Frivilligt arbejde er i høj kurs samfundsmæssigt, men bliver også mere og mere attraktivt og prestigebetonet for det enkelte menneske. I samfundsregi er frivilligt arbejde nu pointgivende i forhold til uddannelsesøgning, et vigtigt aspekt i (nær)demokratiets fortsatte udvikling og dannelsen af det sociale kit mellem samfundets forskellige grupper og for den enkelte især for den unge generation, handler det om personlig udvikling, kompetenceudvikling og selvudfoldelse. For de lidt ældre er det ofte socialt engagement, ansvarlighed, solidaritetsfølelse og det at brænde for en sag. Generelt set er det dog vigtigt, at frivilligheden vedbliver at være af eksistentiel betydning og ikke bliver ren pligt. 5

6 Derfor er anerkendelse af den frivillige indsats essentiel og den kan udmønte sig på forskellig måde. Eksempelvis: a. Der skrives gode historier i beboerbladet. b. Der etableres netværk og skabes mulighed for fællesskaber de frivillige imellem. c. Der afholdes kurser med bestemte temaer. d. Foredrag og temamøder. e. Inspirationsbesøg i andre byer med lokale frivillige aktiviteter. f. Der tilbydes supervision (eks. besøgsvenner). g. Artikler i pressen. h. Udstillinger, opvisninger, udflugter. i. Kåring af årets ildsjæl. osv. Når det lykkes at fastholde frivillige i første led og deltagerne trives, føler mening og værdi med det de gør, så vil synegieffekt ofte opstå. Der fortælles gode historier, der føles stolthed, der læres nye ting, der gøres en forskel og modtagerne af den frivillige indsats vil føle sig motiveret til at avancere til frivilligstatus. Samtidig opstår mund til øre formidlingen, som alt andet lige er en rigtig god form for markedsføring. For at lykkes i opstartsfasen vil AOF udpege en koordinator, som kan være nøglepersonen i både etablering og fortsættelsesprocessen. Frivilligheden udvikler sig bedst, når den befinder sig på et balancepunkt mellem selvbestemmelse - organisering og tilhørsforhold - ledelse. De frivillige må ikke lades alene, være afskåret fra informationer, de skal kunne søge råd og vejledning om praktiske, organisatoriske og personlige problemstillinger og vide, hvor de skal henvende sig. Det bliver ligeledes koordinators opgave at etablere et konstruktivt samarbejde med igangværende projekter, som både foregår i professionelt og frivilligt regi. Koordinator søger også for, at samarbejdet med eksisterende foreninger og institutioner vedligeholdes og arbejder på sigt på at skabe netværk på tværs. Det ses ofte, at grupper lukker sig om sig selv bliver selvtilstrækkelige og dermed afskærer sig for nye vinkler og 6

7 udviklingsmuligheder. Og i boligforeningen med en mangfoldig beboerskare vil det være en stor opgave at etablere aktiviteter og korps af frivillige med forskellige baggrunde, så der ikke unødigt opstår parallelle foreninger eksempelvis med afsæt i etnisk herkomst. Den lokale netværksdannelse vil også have stor værdi i forhold til sociale problemstillinger i boligområdet, såsom utilpassede børn og unge. Her er målet at etablere teams sammensat af beboere til, i samarbejde med offentlige instanser f.eks. SSP., at skabe trivsel, tryghed og fælles ansvarlighed for alle i området. Formålet må være at tage aktivt ansvar for opdragelse og skabelse af sund medborgeridentitet ved at indgå i tætte relationer med fælles fodslaw i mål- og metodeudvikling. Denne indsats vil kræve tæt opfølgning fra koordinator og en fortløbende evaluering på resultater, for hele tiden at kunne fokusere på teamets behov for metodeudvikling, vejledning og kursusvirksomhed i form af eksempelvis førstehjælp, konflikthåndtering, kommunikation og stress. Samarbejdet med boligforeningens bestyrelser foregår i tæt dialog både i mål og metodearbejdet og i løbende opfølgning og evaluering. Også de mindre synlige sociale problemer såsom ensomhed og isolation vil være i fokus. Til denne opgave kan opsøgende teams dannes. Formålet vil her være at åbne op for fællesskab, samvær og beboerinvolvering. Målgruppen her kan være handicappede, kvinder uden dansk sprog, psykisk syge, ældre og mennesker på kanten. Her vil også skulle etableres et stærkt samarbejde med offentlige instanser for igen at se indsatserne i helhedsperspektiv. Der kunne være tale om distriktpsykiatrien, hjemmeplejen, sundhedsplejerske, sprogskole osv. Disse teams skal ligeledes klædes på til opgaven ikke for at træde i stedet for de professionelle, men for at kunne klare opgaverne udfra det medmenneskelige og personlige udgangspunkt. For dette frivillige arbejde vil der afholdes introduktion og kursusdage inden teams ne kommer på gaden. Der vil være opgaver, som strækker sig langt ind i privatsfæren og kan indebære bl.a. etiske problemstillinger og dilemmaer. Faktisk vil der foregå en slags ansættelse/godkendelse af team - medlemmerne og endelig vil det være med underskrivelse af en erklæring om tavshedspligt. 7

8 Skole for voksne det er da ik så RING! Et uddannnelsesmiljø i lokalt regi kan have mange fordele: Aktiviteten ligger tæt på og stiller ikke store krav til mobilitet. Selve læringsrummet etableres i trygge rammer. Dårlige oplevelser fra barndommens skole finder ingen genkendelse. Undervisningens indhold kan i høj grad tilrettelægges udfra deltagerforudsætninger. Holdstørrelsen er til at overskue og der er plads til den enkelte. Undervisningsmetoder i voksenhøjde. Undervisningen giver afsæt til job og uddannelse. Lokalt netværksskabelse. Tæthed, nærhed samvær ligeværd. Undervisningen kan tilrettelægges på forskellige tidspunkter på dagen. - bare for at nævne nogle. Motivationen for deltagelse i skole for voksne kan være flere. Måske kniber det at kunne hjælpe børnene med lektierne og det er træls, når det påtales til forældresamtalerne. Måske fik man som barn ikke gjort nok ved skolearbejdet og ærgrer sig over det nu. Måske blev man mobbet og derfor vendte bogen ryggen. Måske er man (lidt) ordblind. Måske har man bare lyst til at lære. Måske var sprogskolen ikke nok? Der etableres undervisning i de traditionelle folkeskolefag såsom dansk, matematik, IT, samfundsfag og sprog. Følgende er scenarier på forskellige forløb: 1. Dansk i dagtimerne for målgruppen: kontanthjælpsmodtagere. Et forløb på 3 måneder med 12 undervisningstimer om ugen i dagtimerne. Formål: at blive bedre til at læse, skrive, stave og formulere sig i hverdagen: 8

9 Tirsdag Onsdag Torsdag Test : finde ståsted i relation til Læse og forstå deltagerrelevant Styr på grammatikken de 4 niveauer - målsætninger tekst med efterfølgende debat Dagens avis Læse og forstå Tema fra avisen Styr på grammatikken Beboerbladet Læse og forstå - Skrive et Styr på grammatikken indlæg TekstTV. Læse og forstå, Styr på grammatikken nyhedsorientering Brev fra kommunen Læse og forstå - svare Styr på grammatikken Radioavisen Lyt og forstå - gengiv Styr på grammatikken Besked fra børnenes skole Læs og forstå - svar Styr på grammatikken Jobannoncer Læs og forstå - ansøgning Styr på grammatikken Frivilligjobs Læs og forstå - ansøgning Styr på grammatikken Varedeklaration Læs og forstå Styr på grammatikken Breve Skrive et fødselsdagsbrev Styr på grammatikken Brugsanvisning Læs og forstå Styr på grammatikken Osv. Afsluttende prøver kan aflægges Dette er bare eksempler på, hvad der kan ilægges undervisningens indhold, men det vil være op til deltagernes niveau, behov og interesser, hvordan det konkrete forløb kan være. Man kan også forestille sig, at danskundervisningen bliver virksomhedsrettet dvs. arbejdspladsdansk, hvor en stor del af indholdet da kan være af fagspecifikt indhold eksempelvis i relation til rengøringsbranchen, køkken, produktion eller måske i relation til et fremtidigt stort kørekort, hvor teoridelen er stor. 2. Hvis det handler om at kunne hjælpe børnene med lektier kunne et forløb se således ud: Der kan etableres hold på 3 niveauer i f.eks. matematik: 1 3 klasse, 4 7 klasse og klasse 9

10 Med udgangspunkt i børnenes lærebøger gennemgås og arbejdes der med matematikkens grundregler her som et eksempel med 1 ugentlig skoledag/aften. ½ - 1 års varighed. Mængdelære Ligninger Geometri Statistik Sandsynlighedsregning Osv. Dette voksenskolefag kan ske i samarbejde med den lokale skole, således at indholdets genkendelighed og metoder kommer til at ligge så tæt op af børnenes indlæring som muligt. Samtidig vil der være en læring i, hvad der forventes af forældresamarbejde generelt i den danske folkeskole. 3. IT undervisning kan lægge fokus på forskellige elementer såsom: Informationssøgning tekstbehandling Regneark Mail Power Point Og kan evt. foregå i den nærliggende skoles undervisningslokaler. 4. Skolen for voksne kan tilrettelægge særlige undervisningsforløb for beboere med anden etnisk baggrund end dansk og ligeledes her tage udgangspunkt i deltagerforudsætningerne, mål og interesser. 10

11 Drejer det sig om dansk for kvinder kunne indholdet være: Hverdagsdansk Samtaler med naboen Hvad siger de i butikken Hos lægen Jeg vil gerne. Finde vej- offentlig transport Forældresamtaler Hvad siger kommunen Sundhedsplejersken kommer Uddannelsesområder Hvordan møder jeg danskere Hvad står der på opslaget i Dansk humor opgangen? Krav og forventninger i samfundet Uskrevne regler Kulturelle værdier Også her vil samarbejde med kommunen og evt. sprogskole være i højsæde. Er børnepasning en barrierer, vil denne blive etableret. Aftenskole Kan være relevant som undervisningstilbud i lokalområdet. Beboere, der går på arbejde og som ikke har overskud til at tage ned i byen, kan her få mulighed for at dygtiggøre sig, møde mennesker med samme interesse og dermed også få udvidet netværket. Her kan en beboerundersøgelse på interesser og behov være retningsgivende for, hvilke tilbud der sættes i værk. Almene fag som dansk, matematik, IT, samfundsfag og sprog er naturligvis i programmet men derudover er der tale om: Musisk kreative fag: Syning design - forandring Musik og sang - sangskatte Dans, folkedans, hip hop Billedskole Smykker Læder m.m. 11

12 Kost og ernæring: Sund og fedtfattig Slankemad Småbørnsernæring Sunde madpakker Billigt men godt Madlavning for mænd Krop og bevægelse: Ryghold Før og efter fødselsgymnatik Mor og barn gymnastik Pilates Stavgang Cykelhold m.m. Danskundervisning og sundhedstiltag rettet mod familiesammenførte kvinder Vil have et særligt fokus i projektet. Disse kvinder er i risiko for at blive marginaliserede og dermed få det rigtigt svært med livet i det danske samfund. I samarbejde med kommunen vil der iværksættes initiativer, der vil bryde med isolationen og fremme kvindernes muligheder for at kunne agere udenfor hjemmet i det, der for dem, må ligne et uforståeligt og skræmmende kaos. Fysisk og psykisk sundhed/livsstil bliver temarammer, der kan give inspiration til samtaler og aktiviteter af forskellig karakter. Sproglige og sociale kompetencer er i første fase vigtige, så derfor tænkes oprettelse af mindre grupper, hvor der trænes hverdagssprog og gives orientering/information om det lokale nationale samfunds komplekse indretning. Samlingerne foregår i trygge rammer og med børnepasning, hvis det er et behov. Samlingerne har en aktivitet, f.eks. bagning syning film som der under og efter tales om. Men der kan også 12

13 være udflugter til f.eks. biblioteket, til kommunen, til uddannelsesinstitutioner, til lokale foreninger men med konkret sigte hver gang. Kvindespecifikke problemstillinger kan tages op prævention, sygdomme, kvinde- og mandsroller, børneopdragelse, osv. Samfunds- og handlekompetencer bliver prioriteret i form af indføring i de forskellige roller, som vi som deltagere i det danske samfund forventes at udfylde. Hvad indebærer forældrerollen i forhold til institutioner som vuggestue, børnehave, skole og uddannelser for vores børn? Og hvordan agerer man i de felter? Hvordan er normerne for eks. påklædning og hvilke dilemmaer, konfliktsituationer kan opstå? Og hvad gør man så? Hvilke værdier er gældende i det danske samfund og hvordan implementerer man disse i sin egen kultur? Hvilke forventninger hersker fra samfundets side til kvinder på arbejdsmarkedet? Den fysiske dimension kan tilgodeses ved at lære om- og lave ernæringsrigtig kost, lære om og dyrke motion og bevægelse, lære om og øve afspænding, lære at cykle m.m. CSL Center for Sundhed og livsstil etableres i Løget By. Målgruppen her er primært mennesker, der har brug for fysisk og psykisk afklaring og oprustning for atter at kunne sætte kursen tilbage på arbejdsmarkedet. Deltager opnår personlig indsigt og forståelse af den aktuelle livssituation og endelig læres at fokusere på ressourcer Projektet bygger på et helhedssyn med det enkelte menneske i centrum. Med fokus på redskaber til at afklare såvel fysiske, psykiske som sociale problemer. Der udføres en fysioterapeutisk undersøgelse, med efterfølgende fysioterapeutisk vejledning i målsætning og planlægning af forløbet. Samtidig tilrettelægges et personligt træningsprogram. Undersøgelsen tager udgangspunkt i den aktuelle fysiske og psykiske status, som kan være: Smerter i ryg, nakke, skulder mv. Hjerte-/karsygdomme samt astma og 13

14 vejrtrækningsproblemer Overvægt, sukkersyge, træthed mm. Lettere depression Mistrivsel og diffuse smerter Stress og udbrændthed Rehabilitering efter kræftsygdom Der undervises i: KROP Styrke og konditionstræning i motionslokale og varmtvandsbassin Stabilitetstræning udfra Pilates konceptet Udspænding, afspænding, stavgang og motionsgymnastik KOST Almen undervisning i den mest hensigtsmæssige sammensætning af kosten Kostens betydning for vores helbred, velvære osv. Generel og individuel kostvejledning der kan støtte kroppens selvhelbredende kræfter Tilbud om støtte til vægttab i form af ugentlig kontrolvejning og måling Psykiske aspekter ved overvægt inddrages SMERTE OG TRIVSEL Bevidsthed om og forståelse af smerte og smertemekanismer Lær at tackle smerter hensigtsmæssigt Hvordan får du trivsel og glæde tilbage i hverdagen? PSYKOLOGI Opbyg din selvtillid og dit selvværd Kend dine personlige forsvarsmekanismer Kend dine egne grænser Arbejd med positiv forandring i livet Sæt dine vaner og mønstre under lup 14

15 Indsigt i reaktioner ved sorg og kriser God kommunikation og konfliktløsning Psykisk arbejdsmiljø ARBEJDSMARKEDET Hvilke krav stiller arbejdslivet og fremtidens arbejdsmarked til dig? Hvilke krav vil du stille til et arbejde? Muligheder, rettigheder og pligter i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen og de sociale love Jobsøgning du bruger internettet Træn i at gå til jobsamtale, bliv bevidst om dit kropssprog og de signaler, du sender Praktik du får mulighed for at komme i praktik KURSUSANSVARLIGE Fysioterapeuter Sygeplejersker Psykoterapeuter Psykolog Kostvejledere Virksomhedskonsulenter Idrætsundervisere Undervisere i fagene udeliv, FVU, EDB, sociale rettigheder og pligter SAMARBEJDSPARTNERE Kursets kvalitet sikres via løbende samarbejde mellem deltager, projektleder, underviser og eksterne samarbejdspartnere: Kommune, AF, privat praktiserende læge, psykolog, fysioterapeut, forsikringsselskab, sygesikring mv. Et typisk forløb er otte uger på CSL efterfulgt af fire ugers praktik. 15

16 Den lokale jobkonsulent Til projektet tilknyttes en jobkonsulent vejleder, som skal være døråbner til arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen. AOF har et stort kendskab til det lokale arbejdsmarked og erfaring med de mange forskellige arbejdsmarkedspolitiske redskaber, der kan tages i brug for at fremme indgangen til fast job. Her vil AOF s virksomhedsnetværk være af stor betydning, da kendskabet til arbejdsfunktioner, nøglepersoner, opkvalificeringsmuligheder m.m. kan være afgørende. Der kan arbejdes med flere værktøjer: Der etableres jobsøgningskurser: læse jobannoncer, skrive ansøgninger, samtale, informationssøgning, efteruddannelsesmuligheder, m.m. Der kan arbejdes med individuel vejledning i relation til jobafklaring og nyorientering. Mentorordning kan søges opbygget lokalt i virksomhederne. Praktikpladser kan etableres. Jobtræningspladser med opfølgning. Følordning. Deltagelse i kommunens projekter eks. indenfor hjemmeplejen. Undersøgelse og iværksættelse af uddannelses- kursusvirksomhed for den enkelte. Hvor der er tale om ledighed, der har baggrund i særlige omstændigheder eks. sproglige barrierer, misbrug, nedsat arbejdsevne, kan jobkonsulenten i samarbejde med relevante instanser tilrettelægge individuelle tiltag, der fremmer borgerens muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet. Der udarbejdes derfor individuelle handleplaner. I samarbejde med kommunen kan udarbejdelsen af kompetenceprofiler blive et værktøj, der lægger en helhedsorientering til grund for afsættet til at komme videre i arbejdslivet. Jobkonsulenten vil have træffetid og vil i øvrigt samarbejde med de tiltag, som allerede er på banen. Der kan være tale om iværksætterprojekt, hvor deltager udvikler sin virksomhedsplan og derigennem forholder sig til samfundets krav og til sin egen og planens bæredygtighed. 16

17 UDC, som AOF ejer, har et vikarbureau, som vil kunne fungere som samarbejdspartner i forhold til kortere ansættelsesforhold eller jobafprøvning ved f.eks. brancheskift. Vikar shoppen, som er et projekt som motiverer og kvalificerer især kvinder med anden etnisk baggrund end dansk til at bestride vikarjobs for senere at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen er en tæt samarbejdspartner, når det drejer sig om arbejdsprøvning og indstilling til eks. fleksjob. Skolen for voksne kan være vejen, hvis eks. handler om at lære at læse en arbejdsseddel, plukkeinformationen på lageret, eller hjælpe kunderne ved kassen. Lokale kompetencegivende uddannelsesinstutioner kommer i spil. VUC, hvis der lige mangler en eksamen på 9. /10. klasses niveau for at komme ind på social og sundhedsskolen. AMU, hvis truckcertifikatet kan være billetten til fast arbejde på lageret, eller kørekortet til bus Handelsskolen, hvis deltager gerne vil arbejde indenfor servicefagene. Teknisk skole, når den unge mand vil være kok, tømrer eller mekaniker. Social og Sundhedsskolen kan være vejen til uddannelse efter et forløb i kommunens følprojekt. Afhængig af det enkelte menneskes muligheder og ønsker og opkvalificeringsbehov, kan jobkonsulenten tilrettelægge og følge op på processen. Det er af stor værdi, at det er den samme person, der vejleder og er til at træffe på faste tidspunkter. Tilgængelighed og tryghed kan blive den åbning, der gør at joborienteringen lykkes. CSL Center for Sundhed og livsstil etableres i Løget By. Målgruppen her er primært mennesker på sygedagpenge, der har brug for fysisk og psykisk afklaring og oprustning for atter at kunne sætte kursen tilbage på arbejdsmarkedet 17

18 Projektets organisering Bestyrelser i Løget by CSL Skolen for voksne Bydelskonsulen Aftenskole KOORDINATOR Beboerrådgiver Frivillige Netværk af professionelle Jobkonsulent Øvrige igangværende og fremtidige projekter Skematisk fremstilling af projektets organisering 18

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere