Løget By Sociale netværk og aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løget By Sociale netværk og aktiviteter"

Transkript

1 Løget By Sociale netværk og aktiviteter Indledning Denne beskrivelse er en skitse - en tegning af, hvilke initiativer, der med fordel kan iværksættes, således bydelen får et løft i kraft af aktive beboere i dynamisk samklang. Da det for ingen er muligt at spå om fremtiden og der her er tale om et udviklingsprojekt, vil meget blive afhængigt af beboernes interesser, behov og selvaktivering/organisering. Over tid vil nye tiltag se dagens lys heldigvis for så lever projektet! Projektet er en del af den sociale helhedsplan for Løget og indgår som et af fire indsatsområder. Der vil naturligvis vises respekt for igangværende aktiviteter, tages læring af disse og indgåelse i konstruktivt samarbejde. Der beskrives derfor eksempler på iscenesættelse af aktiviteter, som på tegnebrættet og med den viden og erfaringsmasse, der er præsent lige nu, kan virke fremmende for udviklingsprocessen. Det frivillige arbejde Det frivillige arbejde er en arena for udvikling af nye deltagelses- og demokratiformer i et netværksdemokrati og uddannelsesmiljøerne i den frivillige verden er laboratorier for mikrodemokratiske processer - citat: De kompetente frivillige udgivet af Center for socialt frivilligt arbejde. Så fint kan det formuleres og når det tænkes ind i en boligsocial sammenhæng giver det god mening. I Løget By projektet ligger elementer, der målrettet drejer sig om at skabe social og kulturel sammenhæng ved at fokusere på udnyttelsen af muligheder og ressourcer, der ligger hos beboerne i området og derved udvikle demokrati, medansvar og evne til organisering. 1

2 Medborger medborger Dannelsessocialisering Dialog Frivillig bruger Tilpasning Socialisering Behandler klient Objektiviserende forhold Model af Klaus Mejgaard; Dannelse til medborgerskab Kilde: De kompetente frivillige Udvikling af aktiviteter i frivilligt regi vil indebære følgende: 1. Udarbejdelse, gennemførelse af behovsanalyse. Selvfølgelig kan man skæve til andre boligområders aktiviteter og låne ideer og metoder, men det vil være af stor vigtighed at få et billede af, udfra Løget Bys demografi, hvilke ønsker og behov, der er tilstede og hvilke ressourcer og muligheder, der ligger i dvale. a. Der gennemføres interviews med områdets institutioner og etablerede foreninger. b. Der foretages målgruppeanalyser, f.eks. unge kvinder, drenge i årsalderen, kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, ledige,. 2. Mål og strategier lægges i samarbejde med bestyrelserne. 3. Rekruttering Der vil være forskel på hvilke metoder, der skal tages i anvendelse, da flere undersøgelser viser, at frivilliges engagement og motivation ofte er forbundet med alder og køn. 2

3 Samtidig kan der være sproglige barrierer og forhindringer i forhold til eksempelvis skriftlige henvendelser. Eksempelvis: Netværk af nøglepersoner etableres: a. Børnehaven kender forældrene, kan informere direkte og kan spotte potentielle ressourcepersoner. b. Boldklubben kender deres ynglingespillere og kan motivere til trænerjobs eller opsøgende arbejde lokalt. c. Skolen kender kolleger, der er gået på pension og som stadig har noget på hjertet og gerne vil undervise eller forældre, der har noget at byde på. d. Plejehjemmet har tidligere kolleger på efterløn, der stadig har socialt engagement. e. Frivilligcentret i Vejle kan være behjælpelige med at rekruttere fra deres rækker. f. Bestyrelserne kender deres beboere og ved, hvem der kunne være potentielle frivillige. Informationsmøder i boligforeningen afholdes med temaer udfra ønske og behovsanalysen og evt. målrettet på bestemte sprog. Eksempelvis: a. Gør det selv værksted sy-stue, cykelværksted b. Billedværksted c. Den årlige bydelsfest d. Streetbasket, streetdancing e. Lektiecafe er f. Fællesspisning inviter din nabo g. Besøgsvenner h. Andre projekter, såsom Broen i Horsens, der samler penge ind til børn og unges kontingent og udstyr med henblik på deltagelse i sportsklubber. Nyhedsbreve eller beboerbladet søger frivillige Træffetid i beboerhuset 3

4 4. Frivilligpolitik Der udarbejdes et værdigrundlag som det bærende fundament i den kultur, der i fremtiden skal udvikle sig og blomstre i Løget By. Værdier som: respekt for forskellighed demokrati nærdemokrati anerkendelse og ligeværdighed fokus på udvikling og bæredygtighed uddannelse og udvikling af de frivillige og organisation fleksibilitet og kreativitet samarbejde med øvrige foreninger Der skal arbejdes konkret med værdigrundlaget i både ord og handling således at ambassadører og andre involverede bliver synlige kulturbærere. 5. Uddannelse Med udgangspunkt i : formål, mål, metode og deltagerforudsætninger vil følgende uddannelse/kurser kunne etableres: Generelle: a. fra ide til projekt b. formidling og klar kommunikation i skrift og tale c. frivilligidentitet og praksis d. konflikthåndtering e. motivation f. fondraising g. netværksskabelse og vedligeholdelse h. samarbejdets kunst Specifikke: a. normer og værdier i multikulturelt samspil b. etiske dilemmaer og håndtering c. den vanskelige samtale 4

5 d. indlevelse og afstand e. indgreb eller overgreb Organisatoriske: a. fællesskab og individualitet i en frivilligkultur b. igangsætning og vedligeholdelse c. ledelse og uddelegering d. kommunikation og arbejdsgange Støtte og sparring: AOF s projektleder vil være tovholder i udviklingen og vil iværksætte: a. faste fællesmøder b. rådgivning og vejledning individuel og gruppe c. coaching individuel og gruppe d. konfliktløsning e. tilbud om uddannelse f. tilrettelæggelse af seminarer, studiebesøg m.m. g. deltage i møder evt. med opgaver: ordstyrer, sekretær.. h. støtte til formidlingsopgaver og lignende Fastholdelse: Frivilligt arbejde er i høj kurs samfundsmæssigt, men bliver også mere og mere attraktivt og prestigebetonet for det enkelte menneske. I samfundsregi er frivilligt arbejde nu pointgivende i forhold til uddannelsesøgning, et vigtigt aspekt i (nær)demokratiets fortsatte udvikling og dannelsen af det sociale kit mellem samfundets forskellige grupper og for den enkelte især for den unge generation, handler det om personlig udvikling, kompetenceudvikling og selvudfoldelse. For de lidt ældre er det ofte socialt engagement, ansvarlighed, solidaritetsfølelse og det at brænde for en sag. Generelt set er det dog vigtigt, at frivilligheden vedbliver at være af eksistentiel betydning og ikke bliver ren pligt. 5

6 Derfor er anerkendelse af den frivillige indsats essentiel og den kan udmønte sig på forskellig måde. Eksempelvis: a. Der skrives gode historier i beboerbladet. b. Der etableres netværk og skabes mulighed for fællesskaber de frivillige imellem. c. Der afholdes kurser med bestemte temaer. d. Foredrag og temamøder. e. Inspirationsbesøg i andre byer med lokale frivillige aktiviteter. f. Der tilbydes supervision (eks. besøgsvenner). g. Artikler i pressen. h. Udstillinger, opvisninger, udflugter. i. Kåring af årets ildsjæl. osv. Når det lykkes at fastholde frivillige i første led og deltagerne trives, føler mening og værdi med det de gør, så vil synegieffekt ofte opstå. Der fortælles gode historier, der føles stolthed, der læres nye ting, der gøres en forskel og modtagerne af den frivillige indsats vil føle sig motiveret til at avancere til frivilligstatus. Samtidig opstår mund til øre formidlingen, som alt andet lige er en rigtig god form for markedsføring. For at lykkes i opstartsfasen vil AOF udpege en koordinator, som kan være nøglepersonen i både etablering og fortsættelsesprocessen. Frivilligheden udvikler sig bedst, når den befinder sig på et balancepunkt mellem selvbestemmelse - organisering og tilhørsforhold - ledelse. De frivillige må ikke lades alene, være afskåret fra informationer, de skal kunne søge råd og vejledning om praktiske, organisatoriske og personlige problemstillinger og vide, hvor de skal henvende sig. Det bliver ligeledes koordinators opgave at etablere et konstruktivt samarbejde med igangværende projekter, som både foregår i professionelt og frivilligt regi. Koordinator søger også for, at samarbejdet med eksisterende foreninger og institutioner vedligeholdes og arbejder på sigt på at skabe netværk på tværs. Det ses ofte, at grupper lukker sig om sig selv bliver selvtilstrækkelige og dermed afskærer sig for nye vinkler og 6

7 udviklingsmuligheder. Og i boligforeningen med en mangfoldig beboerskare vil det være en stor opgave at etablere aktiviteter og korps af frivillige med forskellige baggrunde, så der ikke unødigt opstår parallelle foreninger eksempelvis med afsæt i etnisk herkomst. Den lokale netværksdannelse vil også have stor værdi i forhold til sociale problemstillinger i boligområdet, såsom utilpassede børn og unge. Her er målet at etablere teams sammensat af beboere til, i samarbejde med offentlige instanser f.eks. SSP., at skabe trivsel, tryghed og fælles ansvarlighed for alle i området. Formålet må være at tage aktivt ansvar for opdragelse og skabelse af sund medborgeridentitet ved at indgå i tætte relationer med fælles fodslaw i mål- og metodeudvikling. Denne indsats vil kræve tæt opfølgning fra koordinator og en fortløbende evaluering på resultater, for hele tiden at kunne fokusere på teamets behov for metodeudvikling, vejledning og kursusvirksomhed i form af eksempelvis førstehjælp, konflikthåndtering, kommunikation og stress. Samarbejdet med boligforeningens bestyrelser foregår i tæt dialog både i mål og metodearbejdet og i løbende opfølgning og evaluering. Også de mindre synlige sociale problemer såsom ensomhed og isolation vil være i fokus. Til denne opgave kan opsøgende teams dannes. Formålet vil her være at åbne op for fællesskab, samvær og beboerinvolvering. Målgruppen her kan være handicappede, kvinder uden dansk sprog, psykisk syge, ældre og mennesker på kanten. Her vil også skulle etableres et stærkt samarbejde med offentlige instanser for igen at se indsatserne i helhedsperspektiv. Der kunne være tale om distriktpsykiatrien, hjemmeplejen, sundhedsplejerske, sprogskole osv. Disse teams skal ligeledes klædes på til opgaven ikke for at træde i stedet for de professionelle, men for at kunne klare opgaverne udfra det medmenneskelige og personlige udgangspunkt. For dette frivillige arbejde vil der afholdes introduktion og kursusdage inden teams ne kommer på gaden. Der vil være opgaver, som strækker sig langt ind i privatsfæren og kan indebære bl.a. etiske problemstillinger og dilemmaer. Faktisk vil der foregå en slags ansættelse/godkendelse af team - medlemmerne og endelig vil det være med underskrivelse af en erklæring om tavshedspligt. 7

8 Skole for voksne det er da ik så RING! Et uddannnelsesmiljø i lokalt regi kan have mange fordele: Aktiviteten ligger tæt på og stiller ikke store krav til mobilitet. Selve læringsrummet etableres i trygge rammer. Dårlige oplevelser fra barndommens skole finder ingen genkendelse. Undervisningens indhold kan i høj grad tilrettelægges udfra deltagerforudsætninger. Holdstørrelsen er til at overskue og der er plads til den enkelte. Undervisningsmetoder i voksenhøjde. Undervisningen giver afsæt til job og uddannelse. Lokalt netværksskabelse. Tæthed, nærhed samvær ligeværd. Undervisningen kan tilrettelægges på forskellige tidspunkter på dagen. - bare for at nævne nogle. Motivationen for deltagelse i skole for voksne kan være flere. Måske kniber det at kunne hjælpe børnene med lektierne og det er træls, når det påtales til forældresamtalerne. Måske fik man som barn ikke gjort nok ved skolearbejdet og ærgrer sig over det nu. Måske blev man mobbet og derfor vendte bogen ryggen. Måske er man (lidt) ordblind. Måske har man bare lyst til at lære. Måske var sprogskolen ikke nok? Der etableres undervisning i de traditionelle folkeskolefag såsom dansk, matematik, IT, samfundsfag og sprog. Følgende er scenarier på forskellige forløb: 1. Dansk i dagtimerne for målgruppen: kontanthjælpsmodtagere. Et forløb på 3 måneder med 12 undervisningstimer om ugen i dagtimerne. Formål: at blive bedre til at læse, skrive, stave og formulere sig i hverdagen: 8

9 Tirsdag Onsdag Torsdag Test : finde ståsted i relation til Læse og forstå deltagerrelevant Styr på grammatikken de 4 niveauer - målsætninger tekst med efterfølgende debat Dagens avis Læse og forstå Tema fra avisen Styr på grammatikken Beboerbladet Læse og forstå - Skrive et Styr på grammatikken indlæg TekstTV. Læse og forstå, Styr på grammatikken nyhedsorientering Brev fra kommunen Læse og forstå - svare Styr på grammatikken Radioavisen Lyt og forstå - gengiv Styr på grammatikken Besked fra børnenes skole Læs og forstå - svar Styr på grammatikken Jobannoncer Læs og forstå - ansøgning Styr på grammatikken Frivilligjobs Læs og forstå - ansøgning Styr på grammatikken Varedeklaration Læs og forstå Styr på grammatikken Breve Skrive et fødselsdagsbrev Styr på grammatikken Brugsanvisning Læs og forstå Styr på grammatikken Osv. Afsluttende prøver kan aflægges Dette er bare eksempler på, hvad der kan ilægges undervisningens indhold, men det vil være op til deltagernes niveau, behov og interesser, hvordan det konkrete forløb kan være. Man kan også forestille sig, at danskundervisningen bliver virksomhedsrettet dvs. arbejdspladsdansk, hvor en stor del af indholdet da kan være af fagspecifikt indhold eksempelvis i relation til rengøringsbranchen, køkken, produktion eller måske i relation til et fremtidigt stort kørekort, hvor teoridelen er stor. 2. Hvis det handler om at kunne hjælpe børnene med lektier kunne et forløb se således ud: Der kan etableres hold på 3 niveauer i f.eks. matematik: 1 3 klasse, 4 7 klasse og klasse 9

10 Med udgangspunkt i børnenes lærebøger gennemgås og arbejdes der med matematikkens grundregler her som et eksempel med 1 ugentlig skoledag/aften. ½ - 1 års varighed. Mængdelære Ligninger Geometri Statistik Sandsynlighedsregning Osv. Dette voksenskolefag kan ske i samarbejde med den lokale skole, således at indholdets genkendelighed og metoder kommer til at ligge så tæt op af børnenes indlæring som muligt. Samtidig vil der være en læring i, hvad der forventes af forældresamarbejde generelt i den danske folkeskole. 3. IT undervisning kan lægge fokus på forskellige elementer såsom: Informationssøgning tekstbehandling Regneark Mail Power Point Og kan evt. foregå i den nærliggende skoles undervisningslokaler. 4. Skolen for voksne kan tilrettelægge særlige undervisningsforløb for beboere med anden etnisk baggrund end dansk og ligeledes her tage udgangspunkt i deltagerforudsætningerne, mål og interesser. 10

11 Drejer det sig om dansk for kvinder kunne indholdet være: Hverdagsdansk Samtaler med naboen Hvad siger de i butikken Hos lægen Jeg vil gerne. Finde vej- offentlig transport Forældresamtaler Hvad siger kommunen Sundhedsplejersken kommer Uddannelsesområder Hvordan møder jeg danskere Hvad står der på opslaget i Dansk humor opgangen? Krav og forventninger i samfundet Uskrevne regler Kulturelle værdier Også her vil samarbejde med kommunen og evt. sprogskole være i højsæde. Er børnepasning en barrierer, vil denne blive etableret. Aftenskole Kan være relevant som undervisningstilbud i lokalområdet. Beboere, der går på arbejde og som ikke har overskud til at tage ned i byen, kan her få mulighed for at dygtiggøre sig, møde mennesker med samme interesse og dermed også få udvidet netværket. Her kan en beboerundersøgelse på interesser og behov være retningsgivende for, hvilke tilbud der sættes i værk. Almene fag som dansk, matematik, IT, samfundsfag og sprog er naturligvis i programmet men derudover er der tale om: Musisk kreative fag: Syning design - forandring Musik og sang - sangskatte Dans, folkedans, hip hop Billedskole Smykker Læder m.m. 11

12 Kost og ernæring: Sund og fedtfattig Slankemad Småbørnsernæring Sunde madpakker Billigt men godt Madlavning for mænd Krop og bevægelse: Ryghold Før og efter fødselsgymnatik Mor og barn gymnastik Pilates Stavgang Cykelhold m.m. Danskundervisning og sundhedstiltag rettet mod familiesammenførte kvinder Vil have et særligt fokus i projektet. Disse kvinder er i risiko for at blive marginaliserede og dermed få det rigtigt svært med livet i det danske samfund. I samarbejde med kommunen vil der iværksættes initiativer, der vil bryde med isolationen og fremme kvindernes muligheder for at kunne agere udenfor hjemmet i det, der for dem, må ligne et uforståeligt og skræmmende kaos. Fysisk og psykisk sundhed/livsstil bliver temarammer, der kan give inspiration til samtaler og aktiviteter af forskellig karakter. Sproglige og sociale kompetencer er i første fase vigtige, så derfor tænkes oprettelse af mindre grupper, hvor der trænes hverdagssprog og gives orientering/information om det lokale nationale samfunds komplekse indretning. Samlingerne foregår i trygge rammer og med børnepasning, hvis det er et behov. Samlingerne har en aktivitet, f.eks. bagning syning film som der under og efter tales om. Men der kan også 12

13 være udflugter til f.eks. biblioteket, til kommunen, til uddannelsesinstitutioner, til lokale foreninger men med konkret sigte hver gang. Kvindespecifikke problemstillinger kan tages op prævention, sygdomme, kvinde- og mandsroller, børneopdragelse, osv. Samfunds- og handlekompetencer bliver prioriteret i form af indføring i de forskellige roller, som vi som deltagere i det danske samfund forventes at udfylde. Hvad indebærer forældrerollen i forhold til institutioner som vuggestue, børnehave, skole og uddannelser for vores børn? Og hvordan agerer man i de felter? Hvordan er normerne for eks. påklædning og hvilke dilemmaer, konfliktsituationer kan opstå? Og hvad gør man så? Hvilke værdier er gældende i det danske samfund og hvordan implementerer man disse i sin egen kultur? Hvilke forventninger hersker fra samfundets side til kvinder på arbejdsmarkedet? Den fysiske dimension kan tilgodeses ved at lære om- og lave ernæringsrigtig kost, lære om og dyrke motion og bevægelse, lære om og øve afspænding, lære at cykle m.m. CSL Center for Sundhed og livsstil etableres i Løget By. Målgruppen her er primært mennesker, der har brug for fysisk og psykisk afklaring og oprustning for atter at kunne sætte kursen tilbage på arbejdsmarkedet. Deltager opnår personlig indsigt og forståelse af den aktuelle livssituation og endelig læres at fokusere på ressourcer Projektet bygger på et helhedssyn med det enkelte menneske i centrum. Med fokus på redskaber til at afklare såvel fysiske, psykiske som sociale problemer. Der udføres en fysioterapeutisk undersøgelse, med efterfølgende fysioterapeutisk vejledning i målsætning og planlægning af forløbet. Samtidig tilrettelægges et personligt træningsprogram. Undersøgelsen tager udgangspunkt i den aktuelle fysiske og psykiske status, som kan være: Smerter i ryg, nakke, skulder mv. Hjerte-/karsygdomme samt astma og 13

14 vejrtrækningsproblemer Overvægt, sukkersyge, træthed mm. Lettere depression Mistrivsel og diffuse smerter Stress og udbrændthed Rehabilitering efter kræftsygdom Der undervises i: KROP Styrke og konditionstræning i motionslokale og varmtvandsbassin Stabilitetstræning udfra Pilates konceptet Udspænding, afspænding, stavgang og motionsgymnastik KOST Almen undervisning i den mest hensigtsmæssige sammensætning af kosten Kostens betydning for vores helbred, velvære osv. Generel og individuel kostvejledning der kan støtte kroppens selvhelbredende kræfter Tilbud om støtte til vægttab i form af ugentlig kontrolvejning og måling Psykiske aspekter ved overvægt inddrages SMERTE OG TRIVSEL Bevidsthed om og forståelse af smerte og smertemekanismer Lær at tackle smerter hensigtsmæssigt Hvordan får du trivsel og glæde tilbage i hverdagen? PSYKOLOGI Opbyg din selvtillid og dit selvværd Kend dine personlige forsvarsmekanismer Kend dine egne grænser Arbejd med positiv forandring i livet Sæt dine vaner og mønstre under lup 14

15 Indsigt i reaktioner ved sorg og kriser God kommunikation og konfliktløsning Psykisk arbejdsmiljø ARBEJDSMARKEDET Hvilke krav stiller arbejdslivet og fremtidens arbejdsmarked til dig? Hvilke krav vil du stille til et arbejde? Muligheder, rettigheder og pligter i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen og de sociale love Jobsøgning du bruger internettet Træn i at gå til jobsamtale, bliv bevidst om dit kropssprog og de signaler, du sender Praktik du får mulighed for at komme i praktik KURSUSANSVARLIGE Fysioterapeuter Sygeplejersker Psykoterapeuter Psykolog Kostvejledere Virksomhedskonsulenter Idrætsundervisere Undervisere i fagene udeliv, FVU, EDB, sociale rettigheder og pligter SAMARBEJDSPARTNERE Kursets kvalitet sikres via løbende samarbejde mellem deltager, projektleder, underviser og eksterne samarbejdspartnere: Kommune, AF, privat praktiserende læge, psykolog, fysioterapeut, forsikringsselskab, sygesikring mv. Et typisk forløb er otte uger på CSL efterfulgt af fire ugers praktik. 15

16 Den lokale jobkonsulent Til projektet tilknyttes en jobkonsulent vejleder, som skal være døråbner til arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen. AOF har et stort kendskab til det lokale arbejdsmarked og erfaring med de mange forskellige arbejdsmarkedspolitiske redskaber, der kan tages i brug for at fremme indgangen til fast job. Her vil AOF s virksomhedsnetværk være af stor betydning, da kendskabet til arbejdsfunktioner, nøglepersoner, opkvalificeringsmuligheder m.m. kan være afgørende. Der kan arbejdes med flere værktøjer: Der etableres jobsøgningskurser: læse jobannoncer, skrive ansøgninger, samtale, informationssøgning, efteruddannelsesmuligheder, m.m. Der kan arbejdes med individuel vejledning i relation til jobafklaring og nyorientering. Mentorordning kan søges opbygget lokalt i virksomhederne. Praktikpladser kan etableres. Jobtræningspladser med opfølgning. Følordning. Deltagelse i kommunens projekter eks. indenfor hjemmeplejen. Undersøgelse og iværksættelse af uddannelses- kursusvirksomhed for den enkelte. Hvor der er tale om ledighed, der har baggrund i særlige omstændigheder eks. sproglige barrierer, misbrug, nedsat arbejdsevne, kan jobkonsulenten i samarbejde med relevante instanser tilrettelægge individuelle tiltag, der fremmer borgerens muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet. Der udarbejdes derfor individuelle handleplaner. I samarbejde med kommunen kan udarbejdelsen af kompetenceprofiler blive et værktøj, der lægger en helhedsorientering til grund for afsættet til at komme videre i arbejdslivet. Jobkonsulenten vil have træffetid og vil i øvrigt samarbejde med de tiltag, som allerede er på banen. Der kan være tale om iværksætterprojekt, hvor deltager udvikler sin virksomhedsplan og derigennem forholder sig til samfundets krav og til sin egen og planens bæredygtighed. 16

17 UDC, som AOF ejer, har et vikarbureau, som vil kunne fungere som samarbejdspartner i forhold til kortere ansættelsesforhold eller jobafprøvning ved f.eks. brancheskift. Vikar shoppen, som er et projekt som motiverer og kvalificerer især kvinder med anden etnisk baggrund end dansk til at bestride vikarjobs for senere at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen er en tæt samarbejdspartner, når det drejer sig om arbejdsprøvning og indstilling til eks. fleksjob. Skolen for voksne kan være vejen, hvis eks. handler om at lære at læse en arbejdsseddel, plukkeinformationen på lageret, eller hjælpe kunderne ved kassen. Lokale kompetencegivende uddannelsesinstutioner kommer i spil. VUC, hvis der lige mangler en eksamen på 9. /10. klasses niveau for at komme ind på social og sundhedsskolen. AMU, hvis truckcertifikatet kan være billetten til fast arbejde på lageret, eller kørekortet til bus Handelsskolen, hvis deltager gerne vil arbejde indenfor servicefagene. Teknisk skole, når den unge mand vil være kok, tømrer eller mekaniker. Social og Sundhedsskolen kan være vejen til uddannelse efter et forløb i kommunens følprojekt. Afhængig af det enkelte menneskes muligheder og ønsker og opkvalificeringsbehov, kan jobkonsulenten tilrettelægge og følge op på processen. Det er af stor værdi, at det er den samme person, der vejleder og er til at træffe på faste tidspunkter. Tilgængelighed og tryghed kan blive den åbning, der gør at joborienteringen lykkes. CSL Center for Sundhed og livsstil etableres i Løget By. Målgruppen her er primært mennesker på sygedagpenge, der har brug for fysisk og psykisk afklaring og oprustning for atter at kunne sætte kursen tilbage på arbejdsmarkedet 17

18 Projektets organisering Bestyrelser i Løget by CSL Skolen for voksne Bydelskonsulen Aftenskole KOORDINATOR Beboerrådgiver Frivillige Netværk af professionelle Jobkonsulent Øvrige igangværende og fremtidige projekter Skematisk fremstilling af projektets organisering 18

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Kursuskatalog. Tilbud. Hvem er AOF. AOF står for Arbejdernes Oplysnings Forbund.

Kursuskatalog. Tilbud. Hvem er AOF. AOF står for Arbejdernes Oplysnings Forbund. Hvem er AOF AOF står for Arbejdernes Oplysnings Forbund. AOF Center Sydjylland er en folkeoplysende virksomhed, der også driver kursus- og konsulentvirksomhed, og som tilbyder en bred vifte af muligheder

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune 2014 Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune Tryghedspuljen Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Tryghedspuljen Livsstilshøjskolen

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere