BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012"

Transkript

1 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 Generalforsamling Spændende artikler Historien om Bette Baktus BOXEREN 1

2 Specialudstilling Hanner: Fru Beate Spelsberg TÆVER: Fru Ursula Heidelberg Tilmeldingsfrist 4. Juni 2012 Tilmelding til Fru Isabel Möller Steinbockstraße Bielefeld Tel Fax Mail Udstillingsledder Bernhard Heidmeier Agnesstraße Gütersloh Tel EVT Gruppe Gütersloh e.v. Landesgruppe XII Westfalen SØNDAG DEN 10. Juni 2012 LØRDAG 9. Juni 2012 KL Uhr - ZTP ( AVLSKÅRING) dommer Fru Heidelberg fra KL Uhr after ztp Party VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN I GÜTERSLOH TILMELDINGSBLANKETTER UNDER: 2 BOXEREN

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1. april årgang/nr.2 Oplag: ca. 775 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Redaktion Rikke Bergqvist, Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev. Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. Lederen I skrivende stund er kulden så småt ved at slippe sit tag i Danmark. Vinteren har både været præget af, at den ikke rigtig vidste hvad den ville, og så alligevel ville give os alle en påmindelse om, at kulde hører en rigtig vinter til. Udstillingssæsonen er også gået i gang og tager for alvor fat henover foråret. På brugshundesiden startes tidligt og optimistisk op med C-camp på falderebet af marts måned. April måned afrundes med den årlige generalforsamling. I forbindelse med generalforsamlingen afgår to medlemmer efter tur, og i skrivende stund er vi glade for, at der er to medlemmer, der har vist interesse for at opstille til den kommende bestyrelse og dermed yde en indsats for vores gamle klub. Det er selvfølgelig stadig muligt at opstille til bestyrelsen ved selve generalforsamlingen så måske går vi mod lysere tider med en stigende interesse for bestyrelsesarbejdet. I øvrigt et bestyrelsesarbejde som vi kun kan anbefale, og som i den forgangne periode og på bedste vis har været præget af fagre nye verden. Bestyrelsen har med succes taget Skype til sig som det nye afsæt for møder. Der vil også fremover blive fysiske møder, men slet ikke i samme stil som hidtil, hvilket både sparer tid, men ikke mindst penge, idet befordring til og fra møder er en meget omkostningstung post for klubben. Vi forventer os således rigtig meget af Skypemøderne fremadrettet, samt en stor fleksibilitet i denne mødeform hvor ad hoc møder nemt kan arrangeres. Det skal altså derfor ikke være frygten for heftig fysisk mødeaktivitet, der bliver stopklodsen for at stille op til bestyrelsesarbejdet - hvis lysten til at yde en indsats ellers er til stede. Fra den nuværende bestyrelse de afgående medlemmer inklusive - skal der derfor lyde en kraftig opfordring til at melde sig under fanerne og bidrage til videreførelsen og den fortsatte udvikling af vores 80 års jubilerende klub med afsæt i netop Boxer-klubbens historie, men med fokus på fremtiden og mulighederne i den tid vi er i. Avlsrådet har for kort tid siden været vært ved det andet medlemsmøde indenfor et ½ år. Emnet var denne gang vores hundes sundhed på hjerte- og spondyloseområdet. Det var stærke kræfter, der var sat i stævne til at formidle deres viden om disse vigtige emner, og særdeles vigtige fokusområder i alle sande boxerentusiasters bestræbelser på at opdrætte boxere af høj sundhedsmæssig kvalitet. Der skal derfor lyde en stor tak til avlsrådet for indsatsen med disse medlemsmøder. Forside: Hearts of Hope s Inner Circle Foto & ejer: Lone Rytter Fortsættes på næste side BOXEREN 3

4 Relevansen og vigtigheden af denne indsats sættes ikke mindst i relief af DKK s markante ændringer/ophævelse af eksisterende restriktioner til stambogsføringskrav, som er sat i søen fra i år. For ca. to år siden introducerede vi interesse- og ressourcebanken. Den har tidligere været omtalt og beskrevet, og ideen er utvivlsomt rigtig god, men har alligevel kun givet anledning til få henvendelser og følere fra medlemmer. Derfor vil ideen blive reintroduceret og genformidlet her i bladet (se omtale). Med ønsket om en god og frugtbar generalforsamling, succes og opbakning til den kommende bestyrelse, samt ikke mindst masser af boxeraktiviteter derude i grupperne, på træningspladserne, udstillingerne og hele den verden vi færdes i med vores dejlige boxere. STEDET HVOR DU KØBER DEN RIGTIGE MAD TIL DIN HUND! BARF TØRKOST KOSTTILSKUD GODBIDDER - ALT ER NØJE UDVALGT FOR DIN HUNDS SUNDHED! KONTAKT OS GERNE OG FÅ EN SNAK OM HUNDEMAD Barf Now - Orijen Hokamix NDS - Grizzly olie VI HAR OGSÅ TILBEHØR BLA. HURTTA SELER & KONG AKTIVERINGS LEGETØJ Senge & Royal madskåle ORIJEN KÅRET SOM BEDSTE TØRKOST I Bestyrelsen RIGTIGHUNDEMAD BAGSVÆRD / Kontingentforhøjelse Bestyrelsen indstiller til kontingentforhøjelse jf. Boxer-klubbens love og regler Bestyrelsen forslår en forhøjelse på 6% i forhold til ordinært kontingent. Motivation Stigende udgifter til porto, kørselsgodtgørelse og lignende. Ordinært kontingent (+ 6%) Husstand (+ 40%) kr. 400,- kr. 560,- før kr. 525,- Pensionist (50%) kr. 200,- før kr. 190,- Pens. Husstand (+ 20%) Junior (50%) kr. 280,- kr. 200,- før kr. 265,- før kr. 190,- *Beløbet er rundet af op til nærmeste hele kroner, deleligt med 5. 4 BOXEREN

5 Nyt fra bestyrelsen DKK har bedt Boxer-klubben liste sine ønsker til krav til stambogsføring. I betragtning af, at udgangspunktet er max 25 krav for alle racer skal vi ikke forvente, at 3-4 af disse vil være Boxerklubbens ønsker. Vi vil naturligvis gøre hvad vi kan, for at bakke vore ønsker op, ikke mindst af dokumenterede resultater fra den periode, hvor HD-fotografering har været et krav, hjerteundersøgelse og evt. avlskåring. Ikke mindst i lyset af, at der ikke længere er udstillingskrav. Grupperne I årets løb er der indløbet forskelligt om arbejdet ude i grupperne, og lad os derfor minde om, at de formelle rammer herfor overholdes/efterleves: I januar kvartal: Der skal hvert år i første kvartal afholdes generalforsamling med aflæggelse af regnskab. Samtlige medlemmer af en gruppe skal indkaldes og gives mulighed for at deltage heri. Alle gruppens medlemmer skal være medlem af Boxer-klubben, og gruppens formand skal senest ved udgangen af marts måned indsende medlemsliste til Boxer-klubben. Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 personer, maximum 5 personer. Det anbefales alle at læse Love & Regler 8 som netop omhandler grupperne. Love & Regler findes på hjemmesiden. Grupperne har mulighed for at skrive en forretningsgang - det kan være en støtte for arbejdet at nedfælde nogle enkle retningslinier for gruppens arbejde og ikke alle har gjort det. Sådanne forretningsgange skal sendes til BK s bestyrelse til godkendelse. HUSK: Ordinær generalforsamling Lørdag, den kl i Middelfart Lillebæltshallerne Middelfart Idræts- & Kongrescenter Færøvej Middelfart Ændringsforslag til DKK s stambogsføringsregler På mødet den blev der som ventet vedtaget nye regler for stambogsføring. Se nærmere på hjemmesiden. BK-München tilbagekalder tidligere meddelelse Den meddelelse om IPO-VO prøven, vi modtog fra BK München pr er nu tilbagekaldt, da VDH ikke anerkender prøven. Det er derfor kun IPO-1 som mindstekrav, der er adgangsgivende til at udstille i brugshundeklassen i Tyskland. Hjemmesiden Arbejdet med den nye hjemmeside skrider planmæssigt frem. Elektroniske parringskort har haft høj prioritet og vi håber at dette kommer både Avlsrådet og opdrættere til gode et jubilæumsår Det føles ikke længe siden vi sidst havde jubilæum, men det er 5 år siden og i år bliver Boxer-klubben 80 år. Det kan vi godt være stolte af. Vi genoptrykker nogle artikler om klubbens historie i Boxeren, som Elise skrev i forbindelse med 75 års jubilæet og i samme forbindelse vil vi blive glade over at kunne illustrere bladet med billeder af jeres gamle boxere fra den tid, hvor boxere stadig var sorthvide. Gamle billeder må gerne sendes per post direkte til Rikke i Redaktionen, så vil hun scanne dem ind og også sørge for at sende billederne retur til jer med det samme. Kandidater til bestyrelsen Vi har den glæde i år at kunne præsentere to kandidater til bestyrelsen allerede inden generalforsamlingen, i det Regitze Andersen, nuværende 2. suppleant og Kenneth Kammersgaard har tilbudt deres assistance. Kandidaterne sidestilles med evt. andre, der måtte opstille på dagen. Officiel indkaldelse med dagsorden andet steds i bladet I forbindelse med generalforsamlingen kan der bestilles smørrebrød til følgende priser: 3 stk smørrebrød + en øl/vand: 90kr eller 2 stk smørrebrød + en øl/vand: 65kr. Send venligst en mail til senest den BOXEREN 5

6 Nye medlemmer Årsnåle Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens årsnål for uafbrudt medlemskab: Hearts of Hope s Grace Kelly Foto: Bitten Strikert 6 BOXEREN

7 Boxer-klubben indkalder herved til ordinær generalforsamling Lørdag den 28. april 2012 Kl på Lillebæltshallerne, Middelfart Idræts-og Kongrescenter Færøvej 74-76, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere og referent 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg: a. Bestyrelsesmedlemmer Annelise Raahauge (modtager ikke genvalg) Lene Krull (modtager ikke genvalg) b. Suppleanter for bestyrelse c. Revisor d. Revisorsuppleant for 1 år 8. Valg: a. Valg af medlemmer til Lov & Responsudvalg b. Valg af suppleant til Lov & Responsudvalg 9. Eventuelt Stemmeafgivelse kan ske pr. fuldmagt mellem husstandsmedlemmer. BOXEREN 7

8 Bestyrelsens beretning for 2011 Efter en turbulent start på bestyrelsesåret 2011, med en Generalforsamling som ikke muliggjorde, at der kunne stilles en fuldtallig bestyrelse, måtte klubben efter en periode med forretningsbestyrelse ud i en Ekstraordinær generalforsamling for andet år i træk. Herefter kunne en fuldtallig bestyrelse heldigvis hurtigt konstituere sig, og der har i den efterfølgende bestyrelsesperiode været ro i såvel bestyrelse som i diverse råd og udvalg, som også er fuldtallige. Der har været lidt færre arrangementer på brugshundesiden, som kom lidt sent i gang, men her vil der blive taget revanche i Medlemstallet er også i år lidt vigende, formentligt udløst af den fortsatte krisestemning generelt i Danmark. Ved årets afslutning stod medlemstallet på 863 et fald fra 895 ved udgangen af En anden årsag kan være, at færre opdrættere benytter muligheden for at tilmelde hvalpekøbere til halvt kontingent. Vi vil derfor gerne opfordre til, at opdrætterne benytter sig af dette tilbud, og taler med køberne om de muligheder, det giver at kunne træne i en gruppe eller netop bidrage med nye aktiviteter. Vi kunne forestille os, at grupperne blev orienteret om nye hvalpekøbere, og derefter kontaktede dem. Begge tiltag kunne måske stimulere både medlemstal og antallet af hvalpe, som kom til træning. Og selvom man har haft boxer i mange år, kan der være nye træningsmetoder eller tiltag, man kunne få glæde af. Hjemmesiden Den nuværende bestyrelse har videreført det store arbejde, som blev påbegyndt af den tidligere bestyrelse, og vi er glade for snart at kunne præsentere en ny hjemmeside. I forbindelse med den nye hjemmeside indføres også elektroniske parringskort, et længe næret ønske fra avlsråd og bestyrelse og sikkert også mange medlemmer. Samtidig er der gennemført en renovering, hvor Uddannelsesudvalg og Sundhedsudvalg er fjernet som selvstændige udvalg, da funktionerne varetages andet steds, og Uddannelsesudvalget i øvrigt har været ubemandet i flere år. Facebook Over en periode på ca. 2 måneder blev der gjort forsøg med en Facebook-profil. Desværre fik pessimisterne ret: det blev ikke positive toner, der strømmede ud af det, og siden blev lukket ved årets udgang. Sundhedsresultater på hvalpelisten Som tidligere omtalt er arbejdet påbegyndt med at lægge kendte resultater ind, det gælder også resultater af undersøgelser foretaget i Tyskland, da BK nu abonnerer på Zispro og derved får alle tilgængelige resultater. Det overordnede mål med arbejdet er at øge bevidstheden samt åbenhed omkring muligheder og begrænsninger i forhold til vores boxeres sundhed og gøre sundhedsoplysningerne og dermed avlsarbejdet mere gennemskuelighed for bl.a. opdrættere og hvalpekøbere. I bestyrelsen har vi også i 2011 nydt godt af tidligere bestyrelsesmedlemmers støtte og vi vil derfor gerne specielt takke Rikke Bergqvist for at sørge for, at Boxeren fortsat kan udkomme, og ligeledes Elise Lopdrup, som er en stor støtte både for udstillingsudvalget og i forbindelse med redaktion af Boxeren. En særlig tak går også til Jan Anderschou som står for det store overordnede arbejde med udvikling af den nye hjemmeside samt er en stor hjælp som webmaster. Vi er glade for, at Henning Egeblad fortsat varetager Atibox, og desuden bidrager med oprydning/tilretning af databasen til den nye hjemmeside. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til vores dygtige forretningsfører Jørgen Paaske, som er til uvurderlig hjælp for bestyrelsen. Brugshunderådet Året 2011 kan man sige var et halvt år, i hvert fald for det siddende Brugshunderåd, for først på året afgik det gamle Brugshunderåd og arbejdet blev varetaget af den dengang siddende bestyrelse. Men nok om det, for set med vores øjne var det ikke et helt dårligt år, men et halvt år, som vi har lært meget af bød på 8 prøve-dage og 2 Danmarks Mesterskaber, med deltagelse af i alt 61 hunde, hvoraf 39 bestod og desværre 22, som ikke bestod. Men vi er sikre på, at alle har lært noget af deres prøver trods alt og at vi derfor ser flere af de ikke beståede, komme op på hesten igen og bestå deres prøver i Vi håber at de andre fortsætter deres fine arbejde og at vi ser dem til flere og større prøver. En stor tak skal I i hvert fald have for jeres deltagelse og et stort tak til grupperne for afviklingen af disse prøver bød også på den efterhånden traditionsrige C-camp, som blev afholdt i Gruppe Darup. Det skete igen med et stort fremmøde og en masse godt hundearbejde, og ikke mindst god hygge med hinanden. En stor tak også til jer, både deltagere og gruppen, for hjælpen til afviklingen af dette 8 BOXEREN

9 arrangement. Men ellers glæder vi os til et nyt år, som vi er kommet godt i gang med, især da Kong Vinter har vist sig fra sin milde side i år. Prøver 2011 I alt Bestået Ej bestået BpB BpAB BpABC SL 1 SL IPO-V IPO 1 IPO IPO Stufe 1 Stufe SPH SPH 2 FP Aflagt Prøvedage 8 Opnåede titler i 2011 Spor DM blev afholdt i Gruppe Slangerup med følgende resultater: Danmarksmester SPH 2: Hans Henrik Bangsø med Box Wina Nella von Nowarck. Danmarksmester SPH 1: Hans Henrik Bangsø med Imine s Aviola. Danmarksmester Stufe 1: Morten Press med Chabrinell s Immer. Brugshunde DM blev afholdt i Gruppe Islev med følgende resultater: Danmarksmester BpB: Mustafa Polat med Boxon Centa Bella. Årets Sporhund: Dyrup-Box s Ascha med fører Claus Jacobsen. Årets Brugshund: Valde von Felix med fører Bjarne Petersen. Årets Hundefører: Claus Jacobsen. Årets bedste danskopdrættede Brugshund: Justin von Ellinghaus med Berit Christiansen. Bestyrelsen ønsker alle hjertelig tillykke med de opnåede resultater. ATIBOX I Atibox-regi var 2011 igen præget af 3 større arrangementer. Atibox IPO-VM i Østrig, Spor-VM i Slovenien og Atibox World Boxer Show i Italien. Til IPO-VM havde vi fra BK én deltager i IPO3 WM-klasse, som desværre ikke kvalificerede sig. I år var der ingen dansk deltagelse til Spor-VM. Der var til gengæld flere deltagere og ikke mindst tilskuere til Atibox World Show i nærheden af Venedig. Udstillingen havde deltagelse af ca. 900 boxere over 2 dage. I forbindelse med udstillingen afholdes der om fredagen den nu årlige generalforsamling. Denne gang var der valg til Præsidium (bestyrelse) og en del poster blev besat med nye folk. Det er kun hvert 3. år, der er valg til bestyrelsen. På grund af tidsnød blev kun meget få af de indsendte forslag vedtaget. Året bød også på udgivelse af en 60 års jubilæumsbog, hvor de fleste medlemslande herunder Danmark havde bidraget med en kronologisk fortælling om de enkelte klubber. Boxer-klubben besluttede også, at vi skulle have et punkt på klubbens hjemmeside med Atibox. Avl og opdræt Boxeren: Registreret / Importeret År /4 År /9 År /12 År /10 År /12 År /10 År /19 År /6 År /14 År /12 År /15 År /13 Af alle racer er der i DKK registreret stambogsførte hunde i 2011, mod i Det er et fald på hunde, men vi kan glæde os over at Boxeren igen er kommet på Top 20. Der har været 47 parringer med fødsel i 2011, heraf er der 7 tæver, som er gået tomme; ud af de 40 fødsler er 12 af dem endt i kejsersnit dvs. 30 % af fødslerne foregår ved kejsersnit. Af de 40 fødsler er der født 257 hvalpe, hvoraf der er registreret 195 hvalpe, heraf 95 tæver og 100 hanner, 110 af dem var røde, 81 af dem var tigrede og 6 af dem var hvide. Af parringskort på de 47 parringer har vi modtaget A og B kort på alle parringerne. Vi mangler 9 C kort, hvoraf de 3 af dem skulle have været afleveret i december og januar, de sidste 6 er kuld født i november og december, de skal af gode grunde ikke være afleveret endnu. Af de 38 C kort vi har fået ind, er der registreret 10 kryptorchide hanhvalpe og 9 hvalpe er aflivet pga. ganespalte/hareskår. BOXEREN 9

10 Avlskåringer Der har været afholdt 3 avlskåringer med i alt 35 hunde, fordelt på 8 hanner og 27 tæver, 1 hanhund gik i øvrigt igennem med en bestået brugstest, 1 tæve blev ikke avlskåret pga. mentalitet. HD 49 hunde er blevet HD-fotograferet, 31 har fået A, 12 har fået B, 6 har fået C og ingen har fået D & E. 40 af dem er også blevet fotograferet for AD, her fik 3 status 1, og 37 status 0. Hjerteresultater I BK s database er der nu 130 danske hunde, som har fået deres hjertestatus registreret. 85 (66 %) af dem har grad 0 og 32 (25%) har grad 1, 7 (5%) har grad 2, 3 (2%) har grad 3 og 3 (2%) har grad 4. Der har været en stigning på 50 hunde, som er blevet undersøgt i forhold til Hjerteresultater i databasen af danskejede hunde HD hunde Spondyloseresultater I BK s database er der nu 109 danske hunde, som har fået deres spondylosestatus registreret. 47 (43%) af dem har grad 0, 24 (22%) har grad 1, 20 (18%) har grad 2 og 13 (12%) har grad 3 og 5 har grad 4 (5%). Der har været en stigning på 49 hunde, som er blevet undersøgt i forhold til HD hunde Spondyloseresultater i databasen af danskejede hunde 10 BOXEREN

11 Udstillinger I 2011 blev der afholdt 18 udstillinger, hvor af de 4 var i BK-regi. Der blev i alt udstillet 226 hunde på BKudstillingerne, På DKK-udstillingerne blev der udstillet 375 Samlet giver det 601 udstillede hunde (80 var hvalpe). Dette er en lille stigning i forhold til 2010 i det samlede antal. Det har været udstillet 145 forskellige hunde fra juniorklasse og op. I gennemsnit giver det 33 udstillede hunde pr.udstilling, hvoraf de 4 er hvalpe. Årets titler på Top-20 fordeler sig som følger: Årets Guldhund og Bedste danskopdrættede Boxer på Top-20: Imine s Anders Årets Sølvhund: Qline von Ellinghaus Årets Bronzehund: Q von Ellinghaus Bedste danskopdrættede Junior: Carolinekilde s Healey Bedste ikke-certifikatvindende Boxer på Top-20: Asayake s Adonis Årets Veteran: Chakira von Ellinghaus Årsvindere 2010 Hvalpe: CarZa Ditmar (hanner) og Warwick s Burana (tæver) Junior: Carolinekilde s Healey (hanner) og Bostobox Vanilla Sky (tæver) Veteran: Febæk s Desailly (hanner) og Chakira von Ellinghaus (tæver) Årsvindere: Youri Vavonabox (hanner) og Schwartzbox Eyecja (tæver) Bedste opdrætsklasse på Årsvinderudstillingen, modtager af Grosserer S. Cantor s mindepokal: Kennel Von Ellinghaus Følgende hunde har i årets løb opnået følgende titler: Dansk Champion - DKCH Qline von Ellinghaus Q von Ellinghaus Schwartzbox Ficca Schwartzbox Eyecja Hearts og Hope s Caterham Super 7 Bostobox Murphy Københavns Vinder 2011 KBHV Q von Ellinghaus Dansk Vinder DKV Utzon vom Hanseatenhof Qline von Ellinghaus DKK RaceVinder DKRV Imine s Anders Stort tillykke til alle hunde og ejere. Dawn og Artemis som nyder hinanden Foto: Monica Køpke BOXEREN 11

12 Indkomne forslag til behandling på Boxer-klubbens ordinære generalforsamling. Forslag 1 Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag: Ændringsforslag til 5 i Boxer-klubbens love og regler 5.Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Boxeren eller ved udsendelse af særskilt skrivelse. Bestyrelsen foreslår teksten i ændret til: Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Boxeren. Eventuelle nødvendige ændringer (force majeure, aflysning af afholdelseslokation og lignende) efter indkaldelse til generalforsamling kan meddeles medlemmerne på Boxer-klubbens hjemmeside Motivation: Det er i dag meget omkostningstungt for Boxerklubben at udsende særskilt meddelelse per brev til hvert enkelt medlem/husstand jvf. nuværende indkaldelsesprocedure. Elektronisk kommunikation er desuden i dag et anerkendt kommunikationsredskab overalt i samfundet, hvorfor den foreslåede ændring forekommer at være såvel i tidens ånd som foregribende evt. utilsigtede økonomiske belastninger for Boxer-klubben. Lov og Responsudvalgets betænkning: For at forslaget kan nyde fremme, kræves at dette vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedtages forslaget af generalforsamlingen med den krævede stemmemajoritet, prøves dette ved en urafstemning, hvor der for gyldig vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed, jvf. 16. Der er ingen konsekvenser ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. Forslag 2 Forslagsstiller: Avlsrådet Forslag: Ændringsforslag af Regler for BK s avlskåringer Tekst markeret med gult skal slettes Tekst markeret med grønt er ny tekst Bilag 4 Regler for BK s avlskåringer 2 Betingelser for fremstilling til avlskåring 2.1 Enhver boxer, der er registreret i en af DKK anerkendt stambog, kan fremstilles, når følgende betingelser er opfyldt: 2.2 Såvel hanner som tæver skal være fyldt 16 mdr. på dagen for fremstillingen. 2.3 Dokumentation for HD-status skal medbringes ved avlskåringen Tilmelding til avlskåringen er bindende, og betaling skal være foretaget inden sidste tilmeldingsfrist 3 Afholdelse af avlskåringer 3.1 Avlsrådet træffer med godkendelse af BK s bestyrelse afgørelse om afholdelse af avlskåringer. 3.2 Avlskåringernes antal og geografiske placeringer fastlægges under hensyntagen til behovet 3.3 Afholdelse af avlskåringer annonceres i Boxeren og på klubbens hjemmeside samt så vidt muligt i Hunden. Anmeldelsesfristen er mindst 3 uger. 4 Beskrivelse og vurdering af de fremstillede hunde. 4.1 Beskrivelse af de fremstillede hunde sker på et af BK s bestyrelse godkendt skema. 4.2 Hundens afstamning anføres i et led. For forældrene anføres de oplysninger, som kan tilvejebringes fra disses kåring. 4.3 Før eksteriørbedømmelsen og måling og vejning, skal hunden testes for skudfasthed. Skudtesten foretages med hunden gående i en 5 m. lang løs line og ikke under kommando. Første skud afgives efter at hund/fører er gået ca. 20 skridt væk fra dommeren. Derefter går hund/fører yderligere 10 skridt og vender om, hvorefter der afgives et skud. Hunde som er skudangste kan ikke blive avlskåret, og vil ikke blive færdigbeskrevet. 12 BOXEREN

13 8 Resultat af avlskåringen 8.1 Hundens ejer modtager på kåringsdagen en genpart af avlskåringsskemaet. Ved evt. eftersendelse af dokumenter, betaler ejeren et af BK fastsat gebyr. 8.2 Avlsrådet fremsender senest 14 dage efter avlskåringen en genpart til DKK på blanket fastsat af DKK med anmodning om indførsel i stambogen. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes af BK. Motivation: Forslaget er en let redigering af en gammel tekst. Motivation: Da dele af forslaget ved en fejl ikke blev taget til referat ved generalforsamlingen i 2011, genfremsættes den manglende del af forslaget her. Lov og Responsaudvalgets betænkning: For at forslaget kan vedtages, kræves der almindelig stemmeflerhed iblandt de fremmødte. Forslaget er en tilpasning af teksten, efter indførelse af nye prøver. Der er ingen konsekvens ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. Lov og Responsudvalgets betænkning: For vedtagelse af ændringer kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. Sker vedtagelsen ikke med den krævede majoritet, men med mindst halvdelen af de afgivne stem-mer, prøves dette ved en urafstemning, hvor der for gyldig vedtagelse kræves almindelig stemmefler-hed, jvf. Bilag 1, regler for avlsarbejde 5. Forslaget er mindre tilpasninger. Der er ingen konsekvenser ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. Forslag 4 Forslagsstiller: Brugshunderådet Forslag: Ændringsforslag til reglerne for Årets hundefører BHR foreslår, at der i stedet for Årets Hundefører indføres to nye titler: Forslag 3: 1) Årets Brugshundefører med point som hidtil 2) Årets Sporhundefører med point som hidtil Forslagsstiller: Brugshunderådet Forslag: Ændringsforslag pointskala vedr. Boxer-klubbens hundeførermærker. Brugshunderådet foreslår følgende ændringer: For Stufe prøverne med tilbagevirkende kraft fra 2007, hvor prøverne blev indført i Danmark. Stufe prøverne giver point ved konkurrencerne om Årets Titler. Pointskala til hundeførermærket: Prøve Prædikat Point Stufe 1 bestået 2 Stufe 2 bestået 4 Motivation: Titlen Årets Brugshundefører bør ikke kunne opnås på sporprøver taget på grundlag af en Færdselsprøve, da brugshundetitlen er en titel, som skal opnås. Lov og Responsaudvalgets betænkning: For at forslaget kan vedtages, kræves der almindelig stemmeflerhed iblandt de fremmødte. Der er ingen konsekvens ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. BOXEREN 13

14 Regnskab for Boxer-klubben Anvendt regnskabspraksis: Regnskabet er ført på EDB-medie i henhold til godkendt, hidtidig anvendt kontoplan, og bogføringen har været meget specifik i anbringelsen af både indtægter og udgifter på de respektive konti. Det forudsættes, at klubben kan fortsætte driften i en overskuelig fremtid. Klubben hverken agter eller er tvunget til at likvidere eller foretage væsentlige indskrænkninger i sine aktiviteter. Der er taget hensyn til indtægter og udgifter vedrørende den periode, som regnskabet omfatter uanset betalingstidpunktet. Kontingentindtægter medtages dog på betalingstidspunktet, uanset de vedrører en periode på 12 måneder og dermed strækker sig ind i det efterfølgende regnskabsår. Regnskabet er opstillet i en let tilgængelig, overskuelig form, der skulle lette forståelsen af klubbens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat. De enkelte poster under aktiver og passiver er værdiansat hver for sig. Der er ikke foretaget modregninger mellem aktiv- og passivposter eller mellem indtægts- og udgiftsposter. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, herunder: Annelise Raahauge Lene Krull Natty Dijkstra Patricia Meyer Halkjær Kim Dahl Den 28. januar 2012 Revisorpåtegning: Efterfølgende årsregnskab for Boxer-klubben for perioden 1. januar til 31 december 2011 har jeg revideret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Årsregnskabet giver efter min mening et retvisende billede af Boxerklubbens aktiver, passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Odense, den 22. februar 2012 Lene Jacobsen - revisor Lisa s Allé Odense SV 14 BOXEREN

15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2011 Indtægter Kontingenter 258,740,00 255,135,00 Renter 705,99 199,94 Diverse indtægter (Note 1) 4,000,00 4,000,00 Indtægter i alt 263,445,99 259,334,94 Udgifter Avlsrådet: Indtægter 32,578,00 14,500,00 Udgifter -41,593,77-23,381,91 (Note 2) -9,015,77-8,881,91 Udstillingsudvalget: Indtægter 0,00 0,00 Udgifter -9,462,08-9,970,05-9,462,08-9,970,05 Brugshunderådet: Indtægter: Kursusgebyr 0,00 3,250,00 Salg af materialer 7,280,00 1,650,00 C-camp 524,80 2,133,50 Forskydning af varelager 2,205,00 ********** 10,009,80 7,033,50 Udgifter: Brugshunde-DM: Indtægter 2,150,00 3,050,00 Udgifter -6,869,70-7,555,80-4,719,70-4,505,80 Sporhunde-DM: Indtægter 2,700,00 2,700,00 Udgifter -6,117,65-7,008,76-3,417,65-4,308,76 Øvrige udgifter: Køb af materialer -11,212,88-3,809,08 Forskydning af varelager ********* -2,012,00 Transport -6,156,50-9,812,60 Fortæring 0,00-1,690,00 Telefon -1,200,00-1,800,00 Kontorartikler -40,00 0,00 Porto -381,95-423,00 Tryksager -1,708,88 0,00-20,700,21-19,546,68 Brugshunderådet total: Indtægter 10,009,80 12,783,50 Udgifter -28,837,56-34,111,24-18,827,76-21,327,74 Boxeren: Indtægter 7,238,00 5,487,50 Udgifter -123,022,38-129,862,11 (Note 3) -115,784,38-124,374,61 Bestyrelsen: Varesalg 0,00 2,210,00 Porto -306,00-1,168,59 Transport -18,187,20-23,114,00 Fortæring -4,145,00-5,993,85 Telefon/internet -4,400,00-5,000,00-27,038,20-33,066,44 Generalforsamling og regionsmøder -16,605,50-28,287,45 Atibox -7,640,56-5,698,87 Øvrige omkostninger: Lovudvalg -1,092,00-3,050,10 Kontorartikler -3,820,76-3,484,00 Porto -1,308,00-1,871,50 Tryksager til generel distribution 0,00-1,291,50 Kontingentopkrævning -5,621,67-5,832,24 Hjemmeside/internet -14,980,00-14,980,00 Gaver, vandrepokaler og årsnåle -2,423,60-17,225,33 Forsikringer -2,250,00 0,00 Kontingenttilskud -11,065,00-13,065,00 BK arkivlager -5,963,00-2,845,00 Diverse omkostninger (Note 4) -6,550,44-5,701,73-55,074,47-69,346,40 Udgifter i alt -259,448,72-300,953,47 Årets resultat 3,997,27-41,618,53 BOXEREN 15

16 Balance pr. 31. december 2011 Noter til regnskabet Aktiver Indestående i pengeinstitutter: Sparekassen Faaborg, checkkonto 135,639,06 128,034,58 Sparekassen Faaborg, bundet beholdning 2,729,66 2,945,47 138,368,72 130,980,45 Kontant beholdning 0,00 0,00 Tilgodehavender 500,00 0,00 Varelager 14,525,00 12,320,00 Aktiver i alt 153,393,72 143,300,45 Passiver Gæld: Skyldige omkostninger 6096,00 0,00 Egenkapital: Saldo pr. 1. januar 125,381,25 166,999,78 Aktivitetsfond 17,919,20 17,919,20 Årets resultat 3,997,27-41,618,53 Passiver i alt 153,393,72 143,300,45 Note 1: Sparekassen Faaborg (gaveuddeling) 4,000,00 Note 2: Avlsrådet: Avlskåringsgebyr 14,800,00 Mentalbeskrivelse 3,178,00 Opdrætterkursus -2,487,50 Hvalpelistegebyr 200,00 Transport/fortæring -9,620,50 Telefon -1,600,00 Transport/fortæring officials -7,751,09 Gaver officials -1,035,80 Kontorartikler, rekvisitter og porto -3,998,88 Resultatregistrering -,700,00 Note 3: Boxeren: -9,015,77 Annonceindtægter 7,238,00 Trykning -63,426,88 Distribution -53,625,00 Transport -1,419,00 Telefon -1,200,00 Porto + kontorartikler -3,351,50 Note 4: Diverse omkostninger: -115,784,38 DKK Viden på bordet -490,00 Gr. Viborg tilskud -1,427,50 Gr. Kettinge tilskud -320,00 Deltagelse af Boxer-klubben -1,640,00 Skype abonnement -310,00 Gebyrer -2,363,84-6,551,34 16 BOXEREN

17 Specialklub udstilling Lørdag den 21. april 2012 på vor træningsplads i Darup Darup Mosevej 6, 4000 Roskilde. Indkørsel fra Gammelgårdsvej Dommer hanner: Brigitte Müller (D) Dommer tæver: Ginette Hufschmid (CH) Vores køkken tilbyder: Morgenmad med hjemmebagte boller, ost m.m. Til frokost tilbyder vores kok kyllingebryst m. Cæsar salat og flûtes eller Frikadeller med kartoffelsalat Eftermiddagskaffe med kager Tilmelding kan ske på Boxer-klubbens hjemmeside eller der kan rekvireres tilmeldingsblanketter hos, og returneres til: Rikke Ipsen: Ålholmvej Valby Telefon: Udstillingsgebyret bedes indbetalt på gruppens bankkonto: Reg. nr konto (Nordea) påført hundens navn og stambogsnummer. 1. Tilmeldingsfrist udløber den 2. april Tilmeldingsfrist udløber den 11. april 2012 Madvarer for hele dagen kan bestilles og betales i forvejen på ovenfor nævnte konto til den favorable pris af: Kr. 95,00. Husk at anføre navn/stambogsnavn. Kaffe ad libitum hele dagen ved køb af samlet pakke. Mad og drikkevarer kan naturligvis også købes separat på udstillingsdagen Erindringsgave og diplom til alle tilmeldte hunde BOXEREN 17

18 Bette Baktus - ny hvalp i huset Tekst: Birgitta Svensmark Foto: Inge Dahl, Birgitta Svensmark Selvom man er en hvalp med et ego som en elefant, kan det jo godt være, at der gemmer sig en lille mus inden i. Normalt har jeg to hunde ad gangen, og det har indtil nu passet nogenlunde med, at jeg har fået en ny hvalp, når den gamle er 3-5 år. Det er en rigtig god timing, idet den gamle ikke er ældre, end at der stadig er masser af energi til sjov og ballade, og hvalpen får en masse positiv prægning fra den ældre og fornuftigere hund. Carla var knap 3 år, da min gamle hund Julius ikke kunne mere, og jeg måtte begynde at se mig om efter en ny hvalp. Selvom alle hvalpe er pragtfulde, er det bestemt ikke nemt at beslutte, hvor man vil købe sin hvalp. Der er mange forhold, der skal overvejes: forældrenes sundhed, deres præstationer brugs- og eksteriørmæssigt, kendskab til opdrætteren og dennes prægning af hvalpene i de første 8 uger, mulighed for at vælge den hvalp i kuldet, man vil have, og meget mere. Jeg havde besluttet at købe hvalp af en dansk opdrætter. Grunden til, at jeg udelukkede tyske opdrættere var, at jeg kender de danske opdrættere og ikke de tyske og de danske opdrættere kender mig i modsætning til de tyske. Sandsynligheden for, at jeg ville få lov til at vælge blandt de mest lovende hvalpe, var betydelig større hos danske opdrættere. Jeg satsede desuden på en hvalp, der sandsynligvis havde rimelige egenskaber for brugsarbejde. Der er sikkert mange af de danske boxere, der har evner for brugsarbejde, men bare aldrig har fået lejlighed til at vise det. Vi er jo så få nørder, der arbejder med at træne vore hunde til IPO-prøver. En gang om året må være rigeligt efter hendes mening. Langt om længe kom hun så i løbetid og blev parret med Magic Boy von Santana, men det kom der desværre ingen hvalpe ud af. Jeg overvejede, om jeg skulle vælge en anden tæve, men da jeg er mindst lige så stædig som en boxer, holdt jeg fast ved min beslutning. Endelig kom Nella i løbetid igen, og denne gang blev parringen en succes. Tre dejlige hvalpe blev det til, og jeg besøgte dem første gang, da de var tre uger gamle. Jeg faldt pladask for den bette Baktus med den musselmalede maske. At han har temperament og er en herre med sin egen mening om tingene, blev jeg klar over under mine mindst ugentlige besøg i det nordjyske. Hans Henrik kunne også berette om Baktus eskapader overfor sin mor og søskende. Baktus lå bestemt ikke bagest i køen, når der var optræk til et godt slagsmål. Når hvalpene var ude i haven og undersøge verden, var det en typisk Baktus-reaktion totalt at overhøre, når man kaldte/lokkede på hvalpene. De to piger kom piskende for at blive kælet, men Baktus vendte ryggen til: Jeg skal liiige Ingen tvivl om, at jeg ville få kam til mit hår, hvis jeg valgte Baktussen. For at sikre mig nogenlunde besluttede jeg, at jeg ville have hvalp efter forældre, der begge havde opnået brugsprøver. Det indskrænkede feltet. Hvor mange brugstæver har vi i Danmark? Ikke mange. Valget faldt på Nella von Nowark. Da Kennel Imines ville parre Nella med en hanhund med høj sundhed og minimum IPO2, var det rigtig fristende. Desuden havde jeg fulgt Nella og hende kuldbror Nebo i deres IPO-arbejde og havde set, hvordan Nellas første kuld udviklede sig brugs- og sundhedsmæssigt. Problemet var bare, at Nella ikke havde synderlig travlt med det der med løbetid. 18 BOXEREN

19 Under opvæksten hos Charlotte og Hans Henrik fik hvalpene prøvet lidt af hvert. De har kørt i bil, gået i snor, været i skoven, været med Charlotte på arbejde og indkøb, prøvet mange forskellige fodermidler, leget med papkasser, sække, skind, bamser og tunneller. De har gået spor fra de var seks uger og selvfølgelig haft masser af menneskelig kontakt. Så det var en dejligt velpræget hvalp, jeg fik med mig, da jeg hentede ham otte uger gammel. Der var dog lige en hurdle, der skulle overstås, inden jeg fik den bette med hjem. Jeg havde jo min pragtfulde Carla, der ikke nødvendigvis var lige så begejstret for Baktus, som jeg var. Vi prøvede en familiesammenføring, da Baktus var syv uger, hvor jeg gik en tur med Carla og Baktus. Det var bare ikke Carla, der var problemet. Hun var venligt interesseret i Baktus, men han ville overhovedet ikke have noget med hende at gøre. Tværtimod prøvede den lille lort at jage Carla ad Pommern til. Ikke lige den reaktion, jeg havde ventet. Det fik mig godt nok til at overveje, om Baktus var en hund for mig. Jeg havde min gamle hund Julius asociale temperament i klar erindring og syntes egentlig ikke, at jeg havde lyst til en af tilsvarende kaliber. Vi gentog familiesammenføringsforsøget ugen efter, og da var der allerede en betydelig mere afdæmpet reaktion fra Baktussens side, og ved tredje forsøg var der næsten ingen problemer. Heldigvis for jeg har ikke fortrudt mit valg af Baktus så meget som et sekund. I august hentede jeg Baktus og fik Inge Dahl til at tage med op og hente ham. Jeg havde brug for hjælp til hjemtransport, for Baktus skulle ikke sidde alene i et bur, medens jeg kørte, og jeg ville have hjælp ved sammenføringen med Carla. På vej hjem til Høgild introducerede vi Baktus og Carla på en total neutral mark, for at der ikke skulle være ejerforhold med i billedet. Det første vi gjorde, var at gå en tur med Baktus og Inges Possi. Possi er så utrolig sød ved hvalpe, og vi vidste, at han ikke kunne drømme om, at gøre en hvalp fortræd. Baktus syntes, at Possi var helt fed, og ville meget gerne lege med ham. Så tog vi Carla ud og gentog introduktionen, og der var slet ingen problemer. Både Carla og Baktus var nysgerrige efter at hilse og lege, så det var den rene idyl. Efter denne succes kørte vi hjem til Høgild og gentog forløbet. Vi lod Possi og Baktus tage hus og have i besiddelse, og først derefter blev Carla og Baktus introduceret for hinanden i haven. Der var slet ingen problemer. Det skal lige nævnes, at hus og have naturligvis var renset for alt, hvad der kunne betragtes som legetøj: bamser, bolde, kødben, gode pinde mm. Carla og Baktus ville gerne lege og tøffede rundt sammen i haven. Bagefter faldt de udmattede omkuld i hver sin kurv, og der var ingen indbyrdes konflikter. Carla var mildt overbærende overfor den lille baryls påfund og accepterede totalt, at han var flyttet ind. Og Baktus fandt i Carla en venlig mor, der endnu ikke havde sat sig for at opdrage på ham. Jeg havde barselsorlov i tre uger og selvom en hvalpebarselsorlov på ingen måde er så krævende som en babybarselsorlov, er der rigeligt at se til. Der skal trænes renlighed, gåtur-træning, køre-i-bil-træning, bid-ikke-imøblerne-og-mine-tæer-træning og ikke mindst alene-hjemme-træning. Desuden skal hvalpen socialiseres overfor verden i al almindelighed og andre hunde og mennesker i særdeleshed. Og allervigtigst skal den lille ny falde til i sit nye hjem og sin nye familie. Og oven i alt dette skal man have masser at tid til at nyde sin lille nye hvalp. Den er aldrig dejligere og mere charmerende end i disse første uger. I de følgende dage lærte Baktus og jeg hinanden bedre at kende. Selvom jeg havde fulgt ham i fem uger, er det først, når hvalpen kommer med hjem, at man lærer dens væsen og temperament rigtigt at kende. Godt nok havde han masser af temperament og ville gerne vise det frem. BOXEREN 19

20 Man glemmer forbavsende hurtigt, hvordan det er, at have en otte ugers hvalp. Hvor lille den er. Hvor spidse tænder den har. Hvor mange gange i døgnet, den skal luftes. Hvor forudseenede man skal være, for at undgå konflikter. Hvor sindsygt megen tid, den kræver og hvor pladask, man falder for den bette og hvor meget, man kan grine af den. Den charmer sig 100 % ind og ingen kan stå for den. Den kræver så meget og den giver så meget. Men han var også en rigtig lille blød hvalp, der frygtelig gerne ville nusse og putte sig ind til mig eller Carla eller allerhelst os begge. Gudskelov var Carla utroligt social og accepterede, at den lille hvalp fyldte meget mere, end hans 6,5 kg berettigede. Det var faktisk kun, da jeg kvajede mig, og for tidligt introducere noget kvalitetslegetøj for dem begge to, at hun sagde fra. For mig er det første år af hvalpens liv så givende og udfordrende, at det til fulde kompenserer for al den tid, man bruger på den lille fibenende terrorist. I det hele taget er det betydelig lettere at få en hvalp til at falde til i sit nye hjem, når der er en venligtsindet hund i familien. Den viser rundt i hus og have. Den går forrest på turen. Den trøster under alene-hjemme-træningen, og den er i det hele taget en støtte for hvalpen. Men det er utrolig vigtigt, at alle øvelserne også bliver gjort sammen med hvalpen, når den er alene, og at man tilbringer tid alene sammen med hvalpen. Og naturligvis at man tilbringer tid sammen med den gamle hund, så den ikke føler sig tilsidesat. 20 BOXEREN

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nummer 6 december 2010 Jagthunden

Nummer 6 december 2010 Jagthunden Nummer 6 december 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Nytårsfestival 5 FJD,s vintermøde 6 Oktoberfest ved Vordingborg

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG

NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG PUDELKLUBBEN NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG S p e c i a l k PK l u b u n d e r D K K 2 Indhold Fra formanden... 5 Generalforsamling... 6 Referat fra konstituerende møde... 10 Redaktøren har ordet... 11 Udstillingsresultater

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Det må være en hver avlers mareridt at stå tilbage med flere hvalpe, som man ikke

Læs mere