Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011."

Transkript

1 Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk modernisering af Læssøesgades Skole har været i høring i perioden 22. december februar Aarhus Kommune Der er kommet 26 høringssvar, der fordeler sig således: 7 høringssvar fra høringsparter internt i Område-MED i midtbyen Forældrebestyrelse og MED-udvalg i Langenæsen Dagtilbud 101 (dagtilbudsleder og pædagogisk leder) Langenæsklubben MED-udvalget i Dagtilbud Langenæsstien Skolebestyrelsen for Læssøesgades Skole MED-udvalget på Læssøesgades Skole 2 høringssvar fra andre magistratsafdelinger Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 3 høringssvar fra høringsparter i form af organisationer, råd og nævn Handicaprådet Integrationsrådet Børne- og ungerådet 3 høringssvar fra ejer- og boligforeninger i området Ejerforeningen Nordborggade Boligforeningen StatsBo Langenæsbo 11 høringssvar fra borgere, der bor i området Bygninger Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Sagsnummer: M5/2011/ Sagsbehandler: Lars Guldager Telefon: Telefon direkte: Telefax: af høringssvarene er positive overfor projektet, om end de peger på nogle problemstillinger, der skal håndteres i den videre proces. 7 er negative, og 5 forholder sig neutrale eller spørgende uden tilkendegivelse af for eller imod. De forhold, der peges på i projektet er: Medarbejdernes arbejdsmiljø

2 Samarbejdet med de institutioner, der er i området, men ikke er direkte involveret Byggeriets trafikale konsekvenser for parkering, gående og kørende trafik på Langenæs og trafiksikkerhed for børn og ældre borgere Planmæssige forhold som byggeriets omfang, endelige placering og reduktion af rekreative udearealer Den unge som en del af miljøet Titlen: børneby Projektet skal rumme hele lokalsamfundet og ikke blot 0-18 år Opmærksomhed på og uddybende beskrivelse af tilgængelighed, rummelighed og inklusion Adgangsforhold for områdets beboere til indkøb og bus Der er kommet forslag til alternative placeringer På grunden På anden grund uden for ringgaden På skolen Der sættes spørgsmålstegn ved, om det er bygninger, der er afgørende for at tiltrække en større andel af områdets børn til skolen. Der peges på, at det store antal modtagelsesklasser er forklaringen. Område-Med i midtbyen tilslutter sig indstillingen med den bemærkning, at medarbejdernes arbejdsmiljø beskrives i indstillingen, og at arbejdsmiljørepræsentanten/-organisationen inddrages i byggeprocessen. De konkrete ønsker og behov i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø vil blive beskrevet i udarbejdelse af byggeprogrammet, en proces sikkerhedsrepræsentanterne indgår i. Forældrebestyrelse og MED-udvalg i Langenæsen tilslutter sig indstillingen med ønske om et konstruktivt samarbejde omkring de nye faciliteter på Læssøesgades Skole og Langenæsstien. Dagtilbud 101 (dagtilbudsleder og pædagogisk leder) tilslutter sig indstillingen med et ønske om at det tydeliggøres at lokalområdets beboere engageres, at der skabes indretning, der kan skærme og stimulere børn med handicap og at det beskrives hvordan situationen med Marselistunnelens ekspropriering af Kirkedammens udeareal og fritliggende bygninger, kan afhjælpes - indtil den permanente erstatning for afdelingens fysiske rammer er etableret. Derudover ønskes der et Side 2 af 11

3 stort udeareal til byggeriet. Endvidere fremsattes et forslag om at etablere en ny tilkørselsvej via Langenæs Alle 18 og at der etableres flere cykelstier på Langenæs. I indstillingen under Organisering er inddragelsesprocessen beskrevet, her tilføjes lokalområdets beboere i sammensætningen af arbejdsgrupperne. Indretningen af lokalerne til brug for børn med handicap håndteres under udviklingen af byggeprogrammet. En præsentation af hvordan bygningen konkret indrettes, beskrives i den anlægsindstilling, der skal udarbejdes projektet. Der er endnu ikke vedtaget et tidspunkt for gennemførelse af den etape at Vej og Tunnelforbindelsen til havnen, der berører dagtilbudsafdelingen Kirkedammen 29. Processen for etablering af den nye Vej- og Tunnelforbindelse til havnen følges og eventuelle afhjælpende foranstaltninger udarbejdes, når det bliver relevant. Størrelse og udformning af udeareal i tilknytning til byggeprojektet på Langenæs udarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. En præsentation af de konkrete arealdisponeringer præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af lokalplanen i byrådet. Håndteringen af projektets indvirken på trafiksituationen håndteres i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Forslaget om at etablere vejadgang via Langenæs Alle 18 indgår i den videre proces. Langenæsklubben ønsker inddragelse af lokalområdets beboere, samt udvikling af samarbejdsaftale mellem skole/sfo og FU/klub om 95% målsætningen, klubben ønsker at indgå i målsætningen om at fastholde de 75% af distriktets elever på skolen. Klubben ønsker at indgå i brug af diverse fælles faciliteter og eventuelt direkte omplaceres. I indstillingen under Organisering er inddragelsesprocessen beskrevet, her tilføjes lokalområdets beboere i sammensætningen af arbejdsgrupperne. I indstillingen under brobygning mellem 0-6 års området, FUområdet og Læssøesgades Skole er det beskrevet, at Der er nedsat en arbejdsgruppe af skole-, SFO-, dagtilbuds- og FU ledere i distriktet. Gruppen arbejder under titlen Det gode læringsmiljø i et 0-18 års perspektiv, hvor der arbejdes med strategier for en fælles faglighed, Side 3 af 11

4 fælles forældreinddragelse og hvordan de fysiske rammer kan understøtte sammenhænge og overgange i børnenes og de unges 0-18 års forløb. Denne arbejdsgruppe kan under processen frem mod udarbejdelse af byggeprogrammet udvikle samarbejdsaftale om 95% målsætningen, fastholdelse af de 75% af distriktets elever på skolen samt fælles brug af faciliteter i projektet. MED-udvalget i Dagtilbud Langenæsstien er positive overfor projektet og foreslår at det sammenhængende børnemiljø kunne hedde Kulturhuset Langenæs et hus, der rummer mangfoldigheden. I kulturhuset kan der etableres bibliotek, kulturhus, værksteder, medborger/aktivitetshus. Der foreslås et udvidet samarbejde mellem personalet i dag- og fritidstilbud for at kunne indfange problemstillinger med udsatte børn og unge og iværksætte integrationsmæssige tiltag. Det foreslås, at langenæsbyggeriet etableres som bæredygtigt byggeri, hvor der i den pædagogiske tilgang er fokus på energi og klima. Der er med indstillingen ikke taget stilling til navngivningen af projektet. Projektet fastlægger et navn i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram. Folkeoplysningsfunktioner som biblioteksvirksomhed, kulturhus og aktivitetshuse sorterer under Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Det primære formål med dette projekt er rum til leg og læring for børn og unge, og projektet udvikles primært med funktioner for børn og unge. Dog vil relevante repræsentanter for fritidsbrugerne blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet, for at sikre at fritidsbrugernes interesser er repræsenteret i byggeprogrammet. I indstillingen under Organisering er inddragelsesprocessen beskrevet, her tilføjes lokalområdets beboere og repræsentanter for fritidsbrugere i sammensætningen af arbejdsgrupperne. I indstillingen under brobygning mellem 0-6 års området, FUområdet og Læssøesgades Skole er det beskrevet, at Der er nedsat en arbejdsgruppe af skole-, SFO-, dagtilbuds- og FU ledere i distriktet. Gruppen arbejder under titlen Det gode læringsmiljø i et 0-18 års perspektiv, hvor der arbejdes med strategier for en fælles faglighed, fælles forældreinddragelse og hvordan de fysiske rammer kan understøtte sammenhænge og overgange i børnenes og de unges 0-18 års forløb. Denne arbejdsgruppe kan under processen frem mod udarbej- Side 4 af 11

5 delse af byggeprogrammet udvikle samarbejdsaftale omproblemstillinger for udsatte børn og unge og integrationsmæssige tiltag. I indstillingen under De planlagte ydelser er det beskrevet, at Byggeriet opføres som lavenergiklasse-1 byggeri, derudover varetages processen omkring løsninger til inddragelse af bæredygtighed og klima i den pædagogiske praksis i processen omkring udarbejdelse af byggeprogrammet. MED-udvalget på Læssøesgades Skole tilslutter sig indstillingen med et ønske om at arbejdsmiljøgrupperne inddrages i den videre proces. De konkrete ønsker og behov i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø vil blive beskrevet i udarbejdelse af byggeprogrammet, en proces sikkerhedsrepræsentanterne indgår i. Skolebestyrelsen for Læssøesgades Skole tilslutter sig indstillingen med et ønske om, at forankringen i lokalsamfundet rækker ud over s institutioner samt et ønske om at udearealerne på Langenæs udmåles rigeligt. Derudover ønskes modernisering af skolebibliotek og hjørnelokaler på begyndt tidligere, inden byggeriet på Langenæs er afsluttet. Relevante repræsentanter for fritidsbrugerne vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet, for at sikre at fritidsbrugernes interesser og forankringen i lokalsamfundet er repræsenteret i byggeprogrammet. I indstillingen under Organisering er inddragelsesprocessen beskrevet, her tilføjes lokalområdets beboere og repræsentanter for fritidsbrugere i sammensætningen af arbejdsgrupperne. Størrelse og udformning af udeareal i tilknytning til byggeprojektet på Langenæs udarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. En præsentation af de konkrete arealdisponeringer præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af lokalplanen i byrådet. Under udarbejdelsen af byggeprogrammet vil der være mulighed for at vurdere ud fra et helhedssyn, om det er hensigtsmæssigt at udføre dele af moderniseringen på skolen, herunder modernisering af skolebibliotek og hjørnelokaler, inden byggeprojektet på Langenæsstien er afsluttet. En sådan vurdering vil blive præsenteret for byrådet i forbindelse med indstilling om anlægsbevilling. Dog kan byggeriet på skolens matrikel samlet set ikke afleveres før ca. 9 mdr. efter afslut- Side 5 af 11

6 ning af byggeprojektet på Langenæs. En eventuel justering i tidsplanens faser vil ikke have indflydelse på den overordnede tidsmæssige ramme. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse støtter forslaget med henvisning til at projektet gennem etablering af sammenhængende børnemiljøer på tværs af dagtilbud og skoler understøtter intentionerne om at fremme en tidlig indsats overfor udsatte børn og unge. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice ser positivt på indstillingen og ser frem til at projektet også afføder bedre lokaler for fritidsbrugerne. De forudsætter, at vilkårene for fritidsbrugerne som minimum opretholdes på det nuværende niveau. Sport og Fritid ønsker opmærksomhed på om der kan opstå behov for alternative faciliteter for fritidsbrugere under. Relevante repræsentanter for fritidsbrugerne vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet, for at sikre at fritidsbrugernes interesser og forankringen i lokalsamfundet er repræsenteret i byggeprogrammet. I indstillingen under Organisering er inddragelsesprocessen beskrevet, her tilføjes lokalområdets beboere og repræsentanter for fritidsbrugere i sammensætningen af arbejdsgrupperne. Sport og Fritid vil blive orienteret i forbindelse med at eventuelle lokaler, der anvendes til fritidsbrug, bliver midlertidigt lukket under modernisering af skolen. Handicaprådet forudsætter at tilgængelighed er tænkt ind i projektet og ønsker uddybet, hvordan rummelighed og inklusion vil blive praktiseret, og om det betyder ændringer i målgruppen for Læssøesgades skole i forhold til nu. Tilgængelighed vil være et fokuspunkt i udviklingen af projektet. I forbindelse med projektudviklingen og udarbejdelsen af byggeprogrammet specificeres det, hvordan rummelighed og inklusion vil blive praktiseret. Indstillingen indeholder ingen konkrete planer for at ændre på målgruppen for Læssøesgades Skole. Integrationsrådet har ingen bemærkninger til indstillingens indhold Side 6 af 11

7 Børne- og ungerådet støtter indstillingen med ønske om opmærksomhed på at det pædagogiske personale får mulighed for den nødvendige opkvalificering og efteruddannelse som processen vil kræve. Det ønskes oplyst om det samlede projekt er en reduktion eller en forøgelse af udearealet for byens børn og unge. Derudover ønskes en vurdering af omkostningerne til en brandsikring af Læssøesgades Skole. Derudover udtrykkes undring over at det nuværende antal undervisningslokaler bevares. Det pædagogiske personale vil i forbindelse med projektet blive inddraget i en pædagogisk ibrugtagningsproces under ledelse af Magistratsafdelingen for, Pædagogisk Afdeling. De samlede udearealer for Kirkedammen og Skrænten er i dag på ca kvm det samlede areal for Langenæsparken inklusiv boldbaner og parkareal er på kvm. I processen med udarbejdelsen af lokalplanen vil arealomfanget af de nære udearealer til legeplads blive konkretiseret, men den nære tilknytning til det eksisterende parkareal og boldbaner vil samlet set opleves som en væsentlig forøgelse af udearealet. Omkostningerne til en modernisering og brandsikring af Læssøesgades Skole er i den model, der blev fremsat i Principindstilling om rum til leg og læring i Midtbyen vurderet til at koste 55 mio. kr. Brandsikringen er i denne model integreret i moderniseringen, men det vurderes, at en brandsikring isoleret set uden en pædagogisk modernisering vil beløbe sig til ca. 18 mio. kr. Med den indstillede løsning og dermed det undgåede behov for brandsikring koster moderniseringen af Læssøesgades skole 16 mio. kr. og etableringen af indskolingsafdelingen på Langenæs beløber sig til 20 mio. kr. Hvis både brandsikring, modernisering og etablering af ny indskolingsafdeling skulle realiseres ville det beløbe sig til ca. 75 mio. kr. i modsætning til den løsning, der indstilles for skoledelen af projektet, der beløber sig til 36 mio. kr. Det nuværende antal undervisningslokaler i de eksisterende bygninger på Læssøesgades Skole bibeholdes samtidig med, at der opføres 10 fællelokaler i den nye afdeling på Langenæs. Samlet set udvides skolens lokalekapacitet således. Ejerforeningen Nordborggade poienterer, at de grønne områder er vigtige for beboerne og ønsker oplyst hvor parkeringspladser til ansatte og forældre skal etableres, hvordan adgangsvejen for køretøjer til bygningen bliver, om de grønne områder mellem Nordborggade Side 7 af 11

8 25-27 bliver berørt, hvordan støjniveauet i området bliver påvirket i forhold til nuværende, om legepladsområde afskærmes, om der kan etableres en gangsti fra Nordborggade hen til Langenæsstien Den trafikale situation med parkeringsforhold og adgangsveje for kørende og gående trafik håndteres i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Støjniveauet forventes ikke at være væsentligt højere end det er med de nuværende børn og unge tilbud ved Langenæsstien. I udgangspunktet berøres de grønne områder mellem Nordborggade 25 og 27 ikke af projektet. Legepladsen til 0-6 års afdelingen forventes afskærmet med hegn, mens indskolingsafsnittet ikke kræves afskærmet i samme grad. Den konkrete udformning af udearealerne planlægges i forbindelse med udviklingen af lokalplanen og byggeprogrammet og vil blive præsenteret ved fremlæggelse af anlægsindstilling og lokalplan i byrådet. Boligforeningen StatsBo udtrykker bekymring om den trafikkale situation og foreslår tilkørsel fra Augustenborggade i modsætning til Åbenrågade. Den trafikale situation med parkeringsforhold og adgangsveje for kørende og gående trafik håndteres i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Langenæsbo foreslår en placering af den påtænkte bebyggelse i den vestlige del af parken op mod DSBs areal. Såfremt forslaget ikke imødekommes foreslås den nuværende sti mellem Augustenborggade 23 og Åbenrågade omlagt til brandvejen vest for de eksisterende institutioner. Forslaget om placeringen af bebyggelsen i den vestlige del af parken bringes med i den videre proces med lokalplanlægning. Dog vurderes nærheden til de eksisterende institutioner at være af høj betydning, ligesom det planmæssigt i udgangspunktet vurderes mest realistisk at placere et tilbud på det foreslåede areal, idet der historisk set har ligget en pædagogisk ledet legeplads på arealet. Hvis forslaget i lokalplanudarbejdelsen giver anledning til en flytning af byggeprojektet vil det blive forelagt byrådet i forbindelse med fremlæggelse af lokalplanforslaget. Side 8 af 11

9 Den trafikale situation med parkeringsforhold og adgangsveje for kørende og gående trafik håndteres i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Det er et stort opmærksomhedspunkt, at beboerne fra Augustenborggade trygt kan færdes fra deres hjem til butiksområdet for enden af Åbenrågade. De 11 borgere, der har indsendt høringssvar, spænder fra støtte til projektet med nogle konkrete udfordringer, der skal håndteres, til stor frustration over projektet. Høringssvarene retter opmærksomhed på: Alternative placeringsforslag Om det har været overvejet at bygge på boldbanerne ud mod Ankersgade eller i haven til inspektørboligen Forslag om alternativ placering på sportspladsen mellem Ringgaden og Ankersgade Alternativ placering i Frederiksbjerg Bypark Alternativ placering på det gamle ridebaneareal ved Husumvej/teknologisk institut. Boldbanerne er ikke foreslået som placering, idet der generelt i Aarhus Kommune er et stort fokus på bevaringen af boldspilsarealer. Inspektørboligens have er ikke arealmæssigt stor nok til at kunne indeholde det ønskede byggeri. Arealet i Frederiksbjerg Bypark er for lille til både at kunne indeholde det ønskede børn og ungetilbud og give udeareal nok til områdets beboeres rekreative formål. Det foreslåede areal ved Husumvej/teknologisk institut er ikke ejet af Aarhus Kommune Planmæssige forhold og udearealer At de byplanmæssige værdier i den eksisterende bebyggelse bør bibeholdes At højden af en 2-3 etagers bygning vil være til gene for områdets beboere At samspillet mellem de høje bygninger og de grønne områder ødelægges At fritidsbrugerne vil være afskårede fra at udvide de eksisterende boldarealer. At arealet af hensyn til områdets rekreative karakter kun skal udgøre det absolut nødvendige for projektets gennemførelse At nybyggeriet kvalitetsmæssigt skal være på niveau med de eksisterende bygninger på Langenæsstien 6 Side 9 af 11

10 At udearealet på Langenæs generelt ikke er særlig stort set i forhold til det store antal beboere At udearealet på Langenæs er vigtigt i forhold til den høje bebyggelsesprocent i de eksisterende bygninger. At parkarealet formindskes med projektet Ønske om visualisering af det endelige projekt til vurdering af generne områdets beboere I processen med udarbejdelse af lokalplanen for projektet får de planmæssige forhold et stort fokus og de ovenstående synspunkter vil indgå i den proces.. I forbindelse med nabohøringen af lokalplanen vil beboerne endvidere blive præsenteret for en nærmere beskrivelse af det endelige omfang af projektet. At biltrafikken ved de eksisterende institutioner opleves som kaotisk At adgangen for gående trafik fra Augustenborggade til butiksområdet ved enden af Åbenrågade skal sikres At den nuværende trafikale adgang til de eksisterende institutioner via Åbenrågade opleves som problematiske At forældre i dag afleverer børn fra det private parkeringsareal ve Augustenborggade At adgangen fra Læssøesgades Skole til Langenæsstien foregår gennem en tunnel under Ringgaden med utryghed for eleverne til følge At trafiksikkerheden for børn der færdes mellem Læssøesgades Skole og Langenæsstien opleves som problematiske At den høje andel af ældre beboere skal kunne færdes trygt på Langenæs At projektet vil afføde en øget mængde cykler, rulleskøjter, skateboards og løbehjul til fare for de ældre gående trafikanter Forslag om underjordisk parkeringsanlæg Bekymring om øget trafik ad Åbenrågade, Langenæs alle. Forslag om etablering af adgang via Augustenborggade Forslag om etablering af adgang via Nordborggade I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og byggeprogram får den trafikale situation et stort fokus. Der vil komme drøftelser med lokale interessentgrupper, borgere og beboere i forhold til udarbejdelse af en teknisk løsning, der i videst muligt omfang kan imødekomme forskellige behov for transport igennem området. Endvidere vil der blive udført en sikkerskolevejs analyse for at sikre at børnene kan færdes sikkert til og fra det nye tilbud. Side 10 af 11

11 At egenskoleandelen ikke øges til de 75% At en udvidelse af skolens bygningsmæssige kapacitet ikke alene forventes at øge skolens egenskoleandel Udvidelsen af skolens bygningsmæssige rammer udføres som støtte til den pædagogiske handleplan, som skolen har udarbejdet. Bygningerne skal således støtte op om den pædagogiske praksis, der udføres på stedet og organiseringen af tilbuddet. Udvidelsen af de bygningsmæssige rammer forventes således ikke alene at kunne øge egenskoleandelen. Hvis det mod forventning ikke lykkedes at øge skolens egenskoleandel til 75% disponeres bygningerne fleksibelt, således at det fremadrettet kan omstruktureres til brug for andre børn og ungeformål ved eventuelt ændrede behov. At de samlede anlægsudgifter må forventes at være højere end fremstillet i indstillingen Anlægsudgiften er anslået ud fra erfaringstal for lignende projekter, og det vurderes at byggeriet med de nuværende forudsætninger kan gennemføres indenfor den indstillede ramme for projektet. Konklusion Ændringer af indstillingen på baggrund af høringssvarene: Tilføjelse til projektets organisering, hvor det er specificeret, at de arbejdsgrupper, der nedsættes kan indeholde lokalområdets beboere og repræsentanter for fritidsbrugere. Under Organisering af indsatsen tilføjes et afsnit om høring. Her beskrives, at der i høringssvarene er kommet en række forslag, ønsker og behov, der ikke har ført til ændringer i indstillingen, men som vil indgå som væsentlige input i den videre proces. Side 11 af 11

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011 Bilag 8 Emne Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Den 4. februar 2011 Byrådsindstillingen Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt har været i høring i perioden 22.

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 2. Afdeling. Den 3. november 2005. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 2. Afdeling. Den 3. november 2005. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 3. november 2005 Forelæggelse af resultatet af forudgående høring om kommuneplanændring - Nyt byggeri til Dansk Plakat Museum og

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. december 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej

Læs mere

Arbejdsgruppe 3`s forslag til ny børne/ungepolitik på Hindsholm marts 2007

Arbejdsgruppe 3`s forslag til ny børne/ungepolitik på Hindsholm marts 2007 Arbejdsgruppe 3`s forslag til ny børne/ungepolitik på Hindsholm marts 2007 1 VISION.: Et samlet Hindsholm på institutions- og skoleområdet. BÆRENDE VÆRDIER HERFOR: En samlet skole på 2 matrikler. Bevarelse

Læs mere

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18.

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18. Bilag 4 Emne Til Kopi til Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen Den 18. december 2009 På de efterfølgende sider er der en kort beskrivelse af de indstillede

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

TVÆRPOLITISK FORENING

TVÆRPOLITISK FORENING TVÆRPOLITISK FORENING Dragør Kommune Dragør, den 25. august 2013 dragoer@dragoer.dk Indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Tværpolitisk Forening skal hermed gøre indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan

Læs mere

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang ROSKILDE BADET hovedindgang ny svømmehal Lokalplan nr. 292 Roskilde Kommune J.nr. 01.02.05.P16 Sagsid. 9900928 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. december 2009 Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5.

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. januar 2016 Etablering af overdækning på udspringsbassin. Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE INDHOLD Hornslet Skole Kommunens udgangspunkt Dataindsamling og trafikforsøg Den offentlige projektleder v. Maria Krogh-Mayntzhusen

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIK. Handleplan 2015 og 2016

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIK. Handleplan 2015 og 2016 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIK 7. april 2015 Side 1. Handleplan 2015 og 2016 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere med handicap har

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013 Notat Emne: Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej Til: Kulturudvalget Dato 10. juni 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej 1. Resume Af udvalgserklæringen

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Teknik og Miljø Januar 2015/DFM Sagsnr. EMN-2013-68166

Teknik og Miljø Januar 2015/DFM Sagsnr. EMN-2013-68166 Teknik og Miljø Januar 2015/DFM Sagsnr. EMN-2013-68166 Notat vedrørende indsigelser til Forslag til lokalplan 10-021 for et område til boliger og offentlige formål ved Sanatorievej samt kommuneplantillæg

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

'/NDERUR. Vinderup kommune LOKALPLAN NR 30. Fritidshjem, Toften 2 Vinderup

'/NDERUR. Vinderup kommune LOKALPLAN NR 30. Fritidshjem, Toften 2 Vinderup A, f '/NDERUR Vinderup kommune LKALPLAN NR 30 Fritidshjem, Toften 2 Vinderup Vinderup kommune LKALPLAN NR. 30 Fritidshjem, Toften 2 Vinderup STRUER KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DMMERKNTRETS KASSEKNTRLAPPARAT

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034 Bestyrelsen: Anders Petersen (fmd) Finn Trunk Black (næstfmd) Birgit Gregersen (kasserer) Jan Steen Jacobsen (sekr) Inge Fangel Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 13. marts

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990 Side 1 af 8 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaf- tale og forslag til miljørapport har

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektets titel: Byggeri af særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven Direktørområde: Børn og Unge Sagsnummer for kommissorium og projektbeskrivelse: 11/26245

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere