MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND"

Transkript

1 Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste klumme som formand. Hvem er den næste? Tur med beagle Kom i tursejlerhumør med beretning fra Beagles tur til Stockholm MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 1

2 NU KAN DU FÅ TØRT PÅ! SLAM og TEMPO BAADEUDSTYR var blandt præmiesponsorerne ved IF-DM 2010 Vi har hørt at Sejlerskolen godt kunne bruge en eller to ekstra instruktører til skolebådene. Har du duelighedsbevis, så betaler Sejlklubben instruktør kursus hos Dansk Sejlunion. Sejlklubben giver et sæt tøj. Undervisningen foregår over otte aftener i foråret, otte aftener i efteråret og ganske få aftener / dage derudover. Interesserede kan kontakte: Sejlerskoleformand Poul Ottosen SLAM udviklede det avancerede sejlertøj til vinderne af Americas Cup 2010, og erfaringerne er ført videre i det nye Force 2 sejlersæt. Alle de rigtige funktionelle detaljer: Let, blød, åndbar - men meget stærk 3-lags membran. Long John s der kan lynes op såvel oppefra som nedefra. Vandtæt lomme, reflekser, signalfløjte, selvlysende hætte skjult i kraven, cordura forstærkninger, blødt ikke sugende foer i krave og lommermanget, og justeringsmuligheder for perfekt pasform m.v. Du kan få tørt på ved at deltage som instruktør i sejlerskolen. Altermativt kan du i forårsmånederne få sættet til en reduceret pris hos vores venner Tempo Baadeudstyr.. Indkaldelse INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEJLKLUBBEN GREVE STRAND DEN 24. MARTS 2011 KL. 19:00 I KLUBHUSET Dagsordenen bliver jf. vedtægterne som følger: Valg af dirigent. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forslag fra bestyrelse og indkomne forslag. Valg af formand Valg til bestyrelse og valg af bestyrelsessuppleanter Valg af revisorer Forelæggelse af budget for det kommende år samt forelæggelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og morarente samt bøde for udeblivelse fra pligtarbejde. Eventuelt Ad 2, 3 og 8: Se beretning samt Regnskab 2010 og Budget 2011 andet sted i dette blad. Ad 4: Se Bestyrelsens forslag til ændringer af Sejlklubbens vedtægter andet sted i dette blad. Ad 5: Jesper Bay Esbensen er på valg og ønsker ikke genvalg. Ad 6: Raymond Florenz er på valg og ønsker ikke genvalg 2 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 3

3 FORSLAG (Generalforsamlingens pkt 4) På sidste generalforsamling lovede Bestyrelsen at udarbejde forslag til justering af klubbens love, til fremlæggelse på generalforsamlingen i Det har været bestyrelsens målsætning, alene at foretage en kodificering af gældende forhold, samt en udfasning i overflødige paragraffer og tekst. Der er således ikke foretaget ændringer vedrørende medlemsforhold og rettigheder. Nuværende tekst 1: Klubbens navn er SEJLKLUBBEN GREVE STRAND. Klubbens hjemsted er MOSEDE HAVN. Klubbens formål er at fremme sejl- og motorsporten ved Greve Strand ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kap -og fællessejladser samt ved undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab. Klubben søger primært sine medlemmer blandt borgere i Greve Kommune. Forslagets tekst 1: Klubbens navn er SEJLKLUBBEN GREVE STRAND,. forkortet SGS. Klubbens hjemsted er MOSEDE HAVN. Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved Greve Strand, ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kap -og fællessejladser, samt ved undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab. Nuværende tekst formand og bestyrelse foretages af generalforsamlingen, der desuden vælger en eller flere suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Valg til bestyrelse gælder for 2 år og valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og sekretær afgår de ulige årstal og de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer de lige årstal ved den ordinære generalforsamling. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive seniormedlemmer. Kun personligt mødte kan vælges. Dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt. Klubben tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben. Protokollen underskrives af formand og sekretær. Forslagets tekst der desuden vælger 3 bestyrelsesmedlemmer, en eller flere suppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Valg til bestyrelse gælder for 2 år og valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og et bestyrelsesmedlem afgår de ulige årstal og kasserer og to bestyrelsesmedlemmer de lige årstal ved den ordinære generalforsamling. Personer under 18 år samt støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen. Kun personligt fremmødte kan vælges. Dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Klubben tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt vigtige begivenheder inden for klubben. Protokollen underskrives af formand og sekretær. 2: Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION under DANSK IDRÆTSFORBUND og er underkastet disse organisationers love og vedtægter. Ingen ændringer. 7: Bestyrelsen nedsætter hvert år de fornødne udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Udvalgene er i kompetencemæssig henseende underlagt bestyrelsen. Ingen ændringer. 3: Personer af begge køn kan optages som aktive medlemmer uanset alder. Personer under 18 år betragtes som juniormedlemmer. Personer, der har været medlem af sejlklubben, men som f.eks. p.g.a. fraflytning eller opgivelse af deltagelse i sejlklubbens aktiviteter, men som ønsker at opretholde forbindelse med sejlklubben kan efter bestyrelsens afgørelse opnå status som støttemedlem. Bestyrelsen fastsætter generelle retningslinier for sådanne tilknyttede personers rettigheder over for sejlklubben. Da støttemedlem ikke er aktiv medlem, har de ikke stemmeret. Familier, det vil sige personer med samme bopæl, kan mod forhøjet kontingent optages som familiemedlem, d.v.s. samlever og hjemmeboende børn under 18 år. 4: Kontingenter, indmeldelsesgebyr og morarenter samt betaling i henhold til paragraf 13 fastsættes af generalforsamlingen. I indmeldelsesgebyr betaler støttemedlemmer intet, og de kan overføres til aktive medlemmer uden indmeldelsesgebyr. Dog kræves det, at deres i alt betalte kontingent som støttemedlem udgør mindst det samme beløb som indmeldelsesgebyret på overflytningstidspunktet. Kontingentet skal for at være rettidigt betalt være indbetalt senest 30. april. Ved senere indbetaling opkræves en morarente. Hvis kontingent og morarente ikke er betalt senest 1. juli, kan medlemskabet betragtes som værende ophørt. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren til en 1. januar. Bestyrelse 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber: Seniormedlemskab. Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, d.v.s samlevere og hjemmeboende børn under 18 år), Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter) Bestyrelsen fastsætter regler for medlemskabernes rettigheder i sejlklubben. 4: Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Kontingenter skal for at være rettidigt betalt være indbetalt senest 30. april. 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren. Bestyrelse Regnskab 8: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kasseregnskab og balance for kalenderåret forsynet med revisionspåtegning samt budget for det kommende år skal fremgå af indvarslingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Generalforsamling 9: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april. Indvarslingen skal ske skriftligt med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel. Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal undtagen ved lovændringer. Støttemedlemmer og juniorer har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sejlklubben i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens indvarsel, således at forslagene kan medtages på dagsordenen. Forslag, indkommet før 1. januar, skal medtages på dagsordenen for førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal dog foretages, når mindst en trediedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Regnskab Ingen ændringer. Generalforsamling 9: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april. Indvarslingen skal ske skriftligt med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel. Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal undtagen ved vedtægtsændringer. Støttemedlemmer og personer under 18 år har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sejlklubben i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens indvarsel, således at forslagene kan medtages på dagsordenen. Forslag, indkommet før 1. januar, skal medtages på dagsordenen for førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal dog foretages, når mindst en trediedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det. 6: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et bestyrelsesmedlem. Valg af 6: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et bestyrelsesmedlem. Valg af formand og kasserer foretages af generalforsamlingen, Fortsættes næste side 4 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 5

4 Nuværende tekst Forslagets tekst Nuværende tekst Forslagets tekst 10: Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse og indkomne forslag. 5. Valg af formand 6. Valg til bestyrelse og valg af bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisorer 8. Forelæggelse af budget for det kommende år samt forelæggelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og morarente samt bøde for udeblivelse fra pligtarbejde. 9. Eventuelt 11: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en trediedel af medlemmerne skriftligt forlanger det. 10: Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse samt indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår, samt forelæggelse af kontingenter. 6. Valg af formand eller kasserer. 7. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant. 9. Eventuelt. Ingen ændringer. Opløsning 14: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst fem sjettedele af de fremmødte stemmer herfor. Ved klubbens endelige opløsning tilfalder klubbens midler ungdomsarbejdet i Greve Kommune. 15: Ovenstående love, som ændret på generalforsamlingen den 11. februar 1971, træder i kraft den 12. februar Ændringer foretaget på generalforsamlingen 25. februar 1980, 23. april 1981, 25. marts 1984, 13. april 1986, 16. februar 1989, ekstraordinær generalforsamling 16. april 1989, 27. februar 1992, ekstraordinær generalforsamling 12. april 1992, 6. marts 1997, ekstraordinær generalforsamling 23. marts 1997 samt generalforsamling 18. marts Opløsning 13: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst fem sjettedele af de fremmødte stemmer herfor. Ved klubbens endelige opløsning tilfalder klubbens midler ungdomsarbejdet i Greve Kommune. 14 Ovenstående vedtægter, som ændret på generalforsamlingen den 11. februar 1971, træder i kraft den 12. februar Ændringer foretaget på generalforsamlingen 25. februar 1980, 23. april 1981, 25. marts 1984, 13. april 1986, 16. februar 1989, ekstraordinær generalforsamling 16. april 1989, 27. februar 1992, ekstraordinær generalforsamling 12. april 1992, 6. marts 1997, ekstraordinær generalforsamling 23. marts 1997, 18.marts 2010, samt generalforsamling 24. marts Ændring af love Ændring af vedtægter - o - - o - 12: Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en fjerdedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling inden 6 uger med sædvanligt varsel. Hvis også mindst tre fjerdedele af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget til lovændring, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. Forslag til lovændring skal meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. 12: Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en fjerdedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling inden 6 uger med sædvanligt varsel. Hvis også mindst tre fjerdedele af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget til vedtægtsændring, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. Forslag til vedtægtsændring skal meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. Pligtarbejde Pligtarbejde (udgår) 13: Bestyrelsen kan sammenkalde aktive medlemmer til pligtarbejde, når det skønnes nødvendigt. Hvert medlem kan efter tur indkaldes til 3 timers arbejde i forbindelse med klubbens aktiviteter. Bestyrelsen kan endvidere pålægge aktive medlemmer med bådplads i Mosede Havn nattevagtstjeneste på havnen. Medlemmer, der ikke er i stand til at give møde på det fastsatte tidspunkt, kan ved henvendelse til bestyrelsen få udsættelse til en anden dag, medens medlemmer, der ikke møder til indkaldt pligtarbejde, eller som ikke ønsker at deltage i dette arbejde, afkræves et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt beløbet ikke er indbetalt senest en måned efter, at opkrævning er sket, kan det pågældende medlem udelukkes af klubben. 13 UDGÅr 6 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 7

5 BERETNING (Generalforsamlingens pkt 2) alle måder med os og det var faktisk kun på krydsbenene der var lidt modvind. Vi kan vel godt påstå at arrangementet både for os som Sejlklub, og for deltagerne blev en success. Det gjorde det ikke mindst takket være de mange frvillige, der hjalp til med det praktiske. Både på vandet og i land. Bådene solgt Bestyrelsen havde allerede tilbage i 2009 sat klubbens Yngling og de fem Zoom er til salg. Ynglingen blev solgt tidligt i 2010 til venner i Fakse Ladeplads Sejlklub. Og senere på året blev Zoom erne solgt. Det betyder at Sejlklubben idag har kr stående, som er reserveret en fremtidig ungdomsafdeling eller noget der minder om det. Det kan måske virke som om vi endegyldigt kasterghåndklædet i ringen for så vidt angår ungdommen (fremtidens ungdom, forstås) i Sejlklubben Greve Strand, men det er ikke tilfældet. Når vi valgte at sælge bådene, så var det for at skabe rum og muligheder for nytænkning på området. Hvem der end tager stafetten op vil ikke være bundet af tidligere investeringer. IF-DM: Topmærkebåd TAK! IF-DM: Morgenduelige Optimistjollerne har vi bevidst valgt at beholde. For det første ville de ikke kune indbringe noget af betydning. For det andet, så kan de 12 både vi har, hurtigt og for små midler gøres klar til undervisningsbrug, enten i regí Sejlklubben eller i samarbejde med andre institutioner og klubber. Sejlerskolen Sejlerskolen har haft et godt år med fire instruktører og fire hold beståelsesprocent nåede op på prangene 100%. Nogen vil måske til det sige, at der jo også kun var een der gik til prøve. Og joh, men tænk så på hvor grælt det kunne være gået med procenterne! Sejladser Der viste sig i 2010 det man vist godt kan kalde en vigende interesse for Sejlklubbens onsdagskapsejladser. Om det er et udtryk for, at der faktisk er mindre interesse blandt medlemmerne for sporten, om det er fordi vores kapsejlere prioriterer andre sejladser, eller om det har at gøre med forårets udmeldinger om deltagernes DS-medlemskab ved vi ikke. Der er givetvis flere faktorer der spiller ind. Herunder måske også de vejrmæssige konditioner under hvilke sejladserne skulle afvikles. Statistikken viser at onsdage i 2010 enten bød på 0-2 m/s, m/s ellerr begge dele og regnbyger. Familiesejlerne var i 2010 vejrmæssigt bedre stillet, og socialt har disse sejladserne opnået en popularitet, der let sætter Sejlklubbens lokaler under et vist pres. Sådan et pres kunne vi også have risikeret da vi i sommer sammen med Havnen var vært ved Danmarksmesterskabet for IF-båd. Vi er nogle, der har spekuleret på hvordan det hele ville have set ud, hvis vi i den første weekend i juli havde haft styrtregn og blæst fra øst. Til alt held var vejret i den første weekend i juli på Dommerbåd, topmærkebåd og mærkebåd. Besætning på alle tre. Semi-professionelle Weber-kustnere. Praktisk anlagte hjælpende hænder. Fiskere med is. Havn med havemøbler og kort til badet. En god ven med et telt. Både der lod sig flytte, så vi kunne samle hele feltet foran Klubhuset. Morgenduellige morgendamer. Protestkomite og baneleder. Personale i baren og i køkkenet. Og Sponsorer. Uden hvem Festen om lørdagen havde været meget kortere. Tempo Baadeudstyr og fiskehandleren med gavekort, John Mast med en hel spilerstage og bøger om trim af masten, SLAM med tøj og opbakning, Columbus Marine med nye Spinlock Zero svømmeveste, Vindruen i Herlev med vingaver. Og alle dem der vil Sejlklubben Greve Strand det godt, og derfor næsten ubemærket trak tingene i vores retning, talte vores sag og bidrog til, at vi allesammen - både dem på land og dem på vandet, og dem der bare fik en enkelt tur med foto-båden - følte, at vi gjorde noget af det sejlklubber selvfølgelig skal gøre. Fest Udover det almindelige rend i Klubhuset afholdtes arrangementer af mere festlig karrakter. Afriggerfest også Først på året afholdtes det traditionsrige arangement Gule Ærter, som ikke længere har noget med gule ærter at gøre, men som stadig samler den gruppe af medlemmer man kunne kalde de officielt frivillige. Det er bestyrelse, udvalg, og instruktører og anledningen til at mødes er den simple, at få luftet ideer til den kommende sæson og minde hinanden om hvad vi hedder og hvordan vi ser ud. I den modsatte ende af sæsonen afholdtes igen i år afriggerfest med Juke-Box og mad fra Jespers Madhus. Det blev, som det er blevet tradition, umanerligt hyggeligt og til overflod festligt. IF-DM: Chefkokke Vi har ladet os informere om, at Julefrokosten forløb helt efter hensigten, omend færden til og fra Klubhuset kun kunne ske med risiko for mindre forfrysninger og en tur på rumpen. Varmen Som en af de sidste gerninger i 2010 blev der installeret en varmepumpe i Klubhuset af typen luft-til-luft. Dette udstyr kan altså tage kold luft udefra og forvandle det til varme luft. Strømforbruget skulle være betydeligt lavere end ved brug af vores el-radiatorer. Det er næsten magi, og det lader til at virke ganske fortræffeligt. Vi har omkring årsskiftet undersøgt om Havnen kunne være interesseret i en ny(ere) mastekran, eventuelt på vilkår hvor Sejlklubben kunne bidrage til anskaffelsen. Den direkte anledning - udover at mange både finder placering og konstruktion af den eksisterende kran uhensigtsmæssig - at en kran der tidligere stod i Køge Marina kunne erhverves for et rimeligt beløb. Havnen har vist sig ikke at være interesseret. Økonomi Se regnskabet o - IF-DM: Mærkebåd 8 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 9

6 Sankt Hans Aften fejres i Sejlklubben med fælesspisning omkring grillen. Bagefter er der mange der sejler ud og ser bål og Køge Bugts største fyrværkeri Slaget ved Mosede Fort. Andre går en tur langs stranden og nyder midsommeraftenen,. Tak for foto: Anette og Bjarne Løvbo MED BEAGLE PÅ TUR TIL KALENDEREN 2011 Tekst, foto & oplevelser: Jørgen Cortzen MARTS 24. Generalforsamling kl. 19:00 APRIL 8. Søsætning 14.. Søsætning 14. Klubaften: Splrjsning af øje i flettet tovværk 15. Søsætning 20. Søsætning 29. Søsætning MAJ 1. Standerhejsning 4. Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejladsmed start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18:30 JUNI 1. Kapsejlads med start kl. 19:00 7. Familiesejlads skippermøde kl. 18:30 8. Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19:00 JULI AUGUST 10. Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19:00 SEPTEMBER 6. Familiesejlads skippermøde kl. 18:30 7. Kapsejlads med start kl. 18: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 18: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 18: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 18:00 OKTOBER 1. Standerstrygning FØLG MED PÅ Planen var udsprunget af, at Jørgen kran Petersen aldrig havde været på Götakanalen, og gerne ville sejle denne tur. Jeg og Beagle havde gjort turen flere gange, også syd om Sverige og hjem gennem Götakanalen, så det ville blive en genoplevelse af alle de dejlige steder, med masser af tid til at folkepensionisterne kunne nyde det. Vi aftalte, at jeg skulle sejle Beagle op i nærheden af Arlanda Flyveplads, hvor Jørgen så ville ankomme med fly, og sejle med hjem via Götakanalen. Beagle afsejlede fra Mosede Havn Fredag d. 11. juni kl. 500, og nåede frem til Sveriges sydligste punkt Smygehamn kl De næste par dage stod på storm og regn, så afsejlingen blev udskudt til mandag d. 14. juni, hvor vejret igen var fint. Det er en god ide, at sejle så tidligt, dels er vinden og bølgerne ikke taget til efter nattens lave niveau, og dels når man frem til havnene når de andre er sejlet ud, og dermed får man en god plads. Via Simrishamn op i Hanöbukten til Svanevik ved Karlshamn. Der fra til Karlskrona. Karlskrona er en rigtig spændende by. Indtil for ca. 15 år siden var der adgang forbudt i skærgården for udenlandske sejlere, fordi den svenske marine har en masse her, og så var der jo alt det med russiske ubåde i den svenske skærgård. I mellem mange af øerne er der spærringer (for ubåd og sejlere). Hanö skærgården er en lille stump skærgård ikke så langt hjemmefra, og meget hyggelig, absolut et besøg værd. Allerede i 1680 grundlagde Karl XI orlogsstaden, i den hensigt, at den skulle være Sveriges hovedstad. Siden er der bygget fæstninger og krudtmagasiner med meter tykke granit mure. Og man kan tydeligt fornemme at sejlkrigsskibene havde et sikkert tilholdssted her. Alle restauranter har åbenbart en billig lunchmenu, hvor man kan vælge i mellem et par varme retter. Der er fri salatbar, vand med citron og kaffe inkluderet i prisen, så har man fået den varme mad og kan nøjes med et par klemmer til aften. Whiskey on the rocks: I oktober 1981 gik den sovjetiske ubåd, af Whiskey-klassen, U137 på grund ved Gåsefjäden, ummidelbart syd for Karlskrona. Stor opstandelse, ikke kun i Sverige, dette var beviset på, at der var ubåde i farvandet. Om det nu var for at afprøve om det kunne lade sig gøre at komme ind i et så bevogtet farvande, eller samtidigt for at afprøve nyt udstyr, melder historien intet om. Diplomaterne fik travlt, og det kom vist til en mindelig løsning. Så vidt vides, er der ikke siden set sovjetiske ubåde i farvandet. Fredag d. 18. juni ankom Kalmar, 218 sm. Fint sejlvejr hele vejen hertil. Og så er der 10 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 11

7 jo lige det med Kalmarunionen 1397, underskrives af Magrete d.1., som en modvægt til Hanseaternes handelsmonopol. Erik krones til konge over Sverige, Norge og Danmark. Vraget af Regalskeppet Kronan findes ud for Öland. Det var stormagtstidens mægtigste skib som eksploderede og sank Ankom Oscarshamn. Hvordan får de råd? Næsen alle bilerne er stor Volvo er eller Saab er, måske er det prisen. En Saab 9-5 Griffin BioPower koster svkr. det svare til ca dkkr. Der er ikke meget oplevelse her i Oscarshamn, de eneste to grunde til byens eksistens er sikkert et værft som fremstiller dele til kernekraftværkerne, og færgen til Visby på Gotland. Der er dog en enkel formildende omstændighed; der sejler også en båd herfra til Den Blå Jungfru. Nationalparken Blå Jungfru/Blåkulla er noget helt specielt. Jeg har været der to gange, vejret skal være særdeles godt uden sø og vind, for at man kan komme i land på øen, der er ingen havn. Men er man først kommet i land, åbenbarer der sig en natur som er helt enestående. Selve øen er ikke ret stor og det højeste punkt er bare 86m, men man kan se den rejse sig af havet viden om. Der er så smukt og anderledes her i skærgården. Det kan godt være lidt vanskeligt at se afmærkningerne i sejlruten når solen skinner, specielt når der er modlys. Men i dag var det helt perfekt, let overskyet hvor solen brød igennem af og til, så det var let at se afmærkningerne. Man støder på to kendte navne her: Astrid Lindgren og Carl von Liné. Har lige læst, at der er åbnet et røgeri med servering og gæstehavn på Store Grindö, måske skulle man bruge et par dage der. Havnepengene her i Västervik er ellers høje nok 220 svkr., og jeg vil heller betale dem til et privat foretagende på Grindö. Ankom Grindö, her havde jeg tænkt mig at tilbringe nogle dage, bl.a. midsommeraftenen. Men, men, men intet er som det har været. Det var en stor skuffelse, der var lavet helt om, og jeg kunne ikke få lov til at ligge der til midsom-meraftenen. De ventede alle sommerhusejerne og en masse gæster, så der var ingen ledige pladser. Når det ikke kunne lade sig gøre, kunne jeg lige så godt sejle videre, og det gjorde jeg. Jeg har fundet en havn hvor alt er inkluderet (strøm, vand, bad og internet) for 100 svkr. og så er 3. nat gratis, så der sejler jeg hen. Ankom Valdemarsvik (58 12,209N, 16 36,234E). Jeg vil benytte et par dage eller tre til at få hvilet ud, bade og pusle lidt om Beagle, den har sørme gjort det godt, ikke et eneste motorproblem og ingen utætheder. Ligger stadigt i Valdemarsvik. Det har været en dag, hvor jeg ikke skulle for langt væk fra toilettet, godt jeg ligger i en god havn med all inklude og kun 100m til ICA. Jeg er lidt udmattet, men jeg har været oppe og købe cola, yoghurt og æbler, det har sat en prop i. Nu går det fint. Jeg tror det var vandet, selv om man lader det løbe i lang tid, inden tankene og flaskerne fyldes, sidder der nok stadigt noget snavs i slangerne. Så fremover bruges vandet i tankene kun til noget som skal varmes op, drikkevand købes på flasker. Torsdag d.24. juni. Systembolaget ligger lige ved siden af ICA, svenskerne stod i kø uden for, de bærer øl mm. ud i læssevis, det køres ombord på sækkevogne. Det ser ud til, at de unge mennesker er vokset sammen med deres mobiltelefon. Jeg frygter lidt myggeangreb når jeg kommer i ferskvandet. Har derfor investeret i en Djungelolja roll-on, en streg på dørkarmen og gardinet for det åbne vindue er nok, de kommer slet ikke ombord. Fredag d.25. juni Afsejlet Valdemarsvik. Midsommer fejres i Sverige. Den første weekend efter den længste dag, altså i dag. Ankom Oxelösund Fiskerihamn Fint sejlvejr. Alt er lukket, det er ikke engang muligt at komme til at betale havnepenge. Jeg må have fået et halvhundrede blinde passagerer om bord i Valdemarsvik. På trods af Djungeloljan, har de stukket mig hele natten og dagen med, men nu tror jeg, jeg har fået aflivet dem alle. Om ikke andet, så har jeg da fået en pæn dosis antikuagolerend stof, så der er ingen fare for blodpropper lige nu. Her ude ved saltvandet er der ingen myg. Jeg frygter lidt når jeg kommer ind på Mälaren, om de er en lige så stor plage der. Søndag d. 27. juni. Ankom Södertälje. Nordens største sluse 135m lang, 19,6m bred, men der er kun en niveauforskel på 60cm, så slusningen er det rene barnemad. Heller ingen Internetforbindelse her. Havnepenge 230,00 svkr. Her koster diesel 14,40 svkr. Nu har jeg gentagne gange været ude for, at havnene reklamere med internetadgang, men når man gerne vil have det, siger de, at nettet er brudt ned så der ingen adgang er. Ellers er det herligt vejr, 25 c i skyggen forstås, og også i kahytten, fuld sol hele dagen. Barometeret er stigende 1014 hp. Det ser ikke ud til, at der er havne med internetforbindelse på Mäleren, jeg har dog fundet en på Härjarö, den sejler jeg til. Jeg har jo heldigvis tid nok, og den ene havn kan være lige så god som den anden, når jeg nu skal tilbringe lidt tid inden Jørgen kommer. Mandag d. 28. juni. 12 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 13

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere