MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND"

Transkript

1 Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste klumme som formand. Hvem er den næste? Tur med beagle Kom i tursejlerhumør med beretning fra Beagles tur til Stockholm MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 1

2 NU KAN DU FÅ TØRT PÅ! SLAM og TEMPO BAADEUDSTYR var blandt præmiesponsorerne ved IF-DM 2010 Vi har hørt at Sejlerskolen godt kunne bruge en eller to ekstra instruktører til skolebådene. Har du duelighedsbevis, så betaler Sejlklubben instruktør kursus hos Dansk Sejlunion. Sejlklubben giver et sæt tøj. Undervisningen foregår over otte aftener i foråret, otte aftener i efteråret og ganske få aftener / dage derudover. Interesserede kan kontakte: Sejlerskoleformand Poul Ottosen SLAM udviklede det avancerede sejlertøj til vinderne af Americas Cup 2010, og erfaringerne er ført videre i det nye Force 2 sejlersæt. Alle de rigtige funktionelle detaljer: Let, blød, åndbar - men meget stærk 3-lags membran. Long John s der kan lynes op såvel oppefra som nedefra. Vandtæt lomme, reflekser, signalfløjte, selvlysende hætte skjult i kraven, cordura forstærkninger, blødt ikke sugende foer i krave og lommermanget, og justeringsmuligheder for perfekt pasform m.v. Du kan få tørt på ved at deltage som instruktør i sejlerskolen. Altermativt kan du i forårsmånederne få sættet til en reduceret pris hos vores venner Tempo Baadeudstyr.. Indkaldelse INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEJLKLUBBEN GREVE STRAND DEN 24. MARTS 2011 KL. 19:00 I KLUBHUSET Dagsordenen bliver jf. vedtægterne som følger: Valg af dirigent. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forslag fra bestyrelse og indkomne forslag. Valg af formand Valg til bestyrelse og valg af bestyrelsessuppleanter Valg af revisorer Forelæggelse af budget for det kommende år samt forelæggelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og morarente samt bøde for udeblivelse fra pligtarbejde. Eventuelt Ad 2, 3 og 8: Se beretning samt Regnskab 2010 og Budget 2011 andet sted i dette blad. Ad 4: Se Bestyrelsens forslag til ændringer af Sejlklubbens vedtægter andet sted i dette blad. Ad 5: Jesper Bay Esbensen er på valg og ønsker ikke genvalg. Ad 6: Raymond Florenz er på valg og ønsker ikke genvalg 2 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 3

3 FORSLAG (Generalforsamlingens pkt 4) På sidste generalforsamling lovede Bestyrelsen at udarbejde forslag til justering af klubbens love, til fremlæggelse på generalforsamlingen i Det har været bestyrelsens målsætning, alene at foretage en kodificering af gældende forhold, samt en udfasning i overflødige paragraffer og tekst. Der er således ikke foretaget ændringer vedrørende medlemsforhold og rettigheder. Nuværende tekst 1: Klubbens navn er SEJLKLUBBEN GREVE STRAND. Klubbens hjemsted er MOSEDE HAVN. Klubbens formål er at fremme sejl- og motorsporten ved Greve Strand ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kap -og fællessejladser samt ved undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab. Klubben søger primært sine medlemmer blandt borgere i Greve Kommune. Forslagets tekst 1: Klubbens navn er SEJLKLUBBEN GREVE STRAND,. forkortet SGS. Klubbens hjemsted er MOSEDE HAVN. Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved Greve Strand, ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kap -og fællessejladser, samt ved undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab. Nuværende tekst formand og bestyrelse foretages af generalforsamlingen, der desuden vælger en eller flere suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Valg til bestyrelse gælder for 2 år og valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og sekretær afgår de ulige årstal og de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer de lige årstal ved den ordinære generalforsamling. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive seniormedlemmer. Kun personligt mødte kan vælges. Dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt. Klubben tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben. Protokollen underskrives af formand og sekretær. Forslagets tekst der desuden vælger 3 bestyrelsesmedlemmer, en eller flere suppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Valg til bestyrelse gælder for 2 år og valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og et bestyrelsesmedlem afgår de ulige årstal og kasserer og to bestyrelsesmedlemmer de lige årstal ved den ordinære generalforsamling. Personer under 18 år samt støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen. Kun personligt fremmødte kan vælges. Dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Klubben tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt vigtige begivenheder inden for klubben. Protokollen underskrives af formand og sekretær. 2: Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION under DANSK IDRÆTSFORBUND og er underkastet disse organisationers love og vedtægter. Ingen ændringer. 7: Bestyrelsen nedsætter hvert år de fornødne udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Udvalgene er i kompetencemæssig henseende underlagt bestyrelsen. Ingen ændringer. 3: Personer af begge køn kan optages som aktive medlemmer uanset alder. Personer under 18 år betragtes som juniormedlemmer. Personer, der har været medlem af sejlklubben, men som f.eks. p.g.a. fraflytning eller opgivelse af deltagelse i sejlklubbens aktiviteter, men som ønsker at opretholde forbindelse med sejlklubben kan efter bestyrelsens afgørelse opnå status som støttemedlem. Bestyrelsen fastsætter generelle retningslinier for sådanne tilknyttede personers rettigheder over for sejlklubben. Da støttemedlem ikke er aktiv medlem, har de ikke stemmeret. Familier, det vil sige personer med samme bopæl, kan mod forhøjet kontingent optages som familiemedlem, d.v.s. samlever og hjemmeboende børn under 18 år. 4: Kontingenter, indmeldelsesgebyr og morarenter samt betaling i henhold til paragraf 13 fastsættes af generalforsamlingen. I indmeldelsesgebyr betaler støttemedlemmer intet, og de kan overføres til aktive medlemmer uden indmeldelsesgebyr. Dog kræves det, at deres i alt betalte kontingent som støttemedlem udgør mindst det samme beløb som indmeldelsesgebyret på overflytningstidspunktet. Kontingentet skal for at være rettidigt betalt være indbetalt senest 30. april. Ved senere indbetaling opkræves en morarente. Hvis kontingent og morarente ikke er betalt senest 1. juli, kan medlemskabet betragtes som værende ophørt. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren til en 1. januar. Bestyrelse 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber: Seniormedlemskab. Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, d.v.s samlevere og hjemmeboende børn under 18 år), Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter) Bestyrelsen fastsætter regler for medlemskabernes rettigheder i sejlklubben. 4: Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Kontingenter skal for at være rettidigt betalt være indbetalt senest 30. april. 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren. Bestyrelse Regnskab 8: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kasseregnskab og balance for kalenderåret forsynet med revisionspåtegning samt budget for det kommende år skal fremgå af indvarslingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Generalforsamling 9: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april. Indvarslingen skal ske skriftligt med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel. Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal undtagen ved lovændringer. Støttemedlemmer og juniorer har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sejlklubben i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens indvarsel, således at forslagene kan medtages på dagsordenen. Forslag, indkommet før 1. januar, skal medtages på dagsordenen for førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal dog foretages, når mindst en trediedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Regnskab Ingen ændringer. Generalforsamling 9: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april. Indvarslingen skal ske skriftligt med mindst 2 ugers og højst 6 ugers varsel. Avertering i klubbens medlemsblad kan til enhver tid betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal undtagen ved vedtægtsændringer. Støttemedlemmer og personer under 18 år har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sejlklubben i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens indvarsel, således at forslagene kan medtages på dagsordenen. Forslag, indkommet før 1. januar, skal medtages på dagsordenen for førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal dog foretages, når mindst en trediedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det. 6: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et bestyrelsesmedlem. Valg af 6: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et bestyrelsesmedlem. Valg af formand og kasserer foretages af generalforsamlingen, Fortsættes næste side 4 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 5

4 Nuværende tekst Forslagets tekst Nuværende tekst Forslagets tekst 10: Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse og indkomne forslag. 5. Valg af formand 6. Valg til bestyrelse og valg af bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisorer 8. Forelæggelse af budget for det kommende år samt forelæggelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og morarente samt bøde for udeblivelse fra pligtarbejde. 9. Eventuelt 11: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en trediedel af medlemmerne skriftligt forlanger det. 10: Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse samt indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår, samt forelæggelse af kontingenter. 6. Valg af formand eller kasserer. 7. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant. 9. Eventuelt. Ingen ændringer. Opløsning 14: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst fem sjettedele af de fremmødte stemmer herfor. Ved klubbens endelige opløsning tilfalder klubbens midler ungdomsarbejdet i Greve Kommune. 15: Ovenstående love, som ændret på generalforsamlingen den 11. februar 1971, træder i kraft den 12. februar Ændringer foretaget på generalforsamlingen 25. februar 1980, 23. april 1981, 25. marts 1984, 13. april 1986, 16. februar 1989, ekstraordinær generalforsamling 16. april 1989, 27. februar 1992, ekstraordinær generalforsamling 12. april 1992, 6. marts 1997, ekstraordinær generalforsamling 23. marts 1997 samt generalforsamling 18. marts Opløsning 13: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst fem sjettedele af de fremmødte stemmer herfor. Ved klubbens endelige opløsning tilfalder klubbens midler ungdomsarbejdet i Greve Kommune. 14 Ovenstående vedtægter, som ændret på generalforsamlingen den 11. februar 1971, træder i kraft den 12. februar Ændringer foretaget på generalforsamlingen 25. februar 1980, 23. april 1981, 25. marts 1984, 13. april 1986, 16. februar 1989, ekstraordinær generalforsamling 16. april 1989, 27. februar 1992, ekstraordinær generalforsamling 12. april 1992, 6. marts 1997, ekstraordinær generalforsamling 23. marts 1997, 18.marts 2010, samt generalforsamling 24. marts Ændring af love Ændring af vedtægter - o - - o - 12: Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en fjerdedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling inden 6 uger med sædvanligt varsel. Hvis også mindst tre fjerdedele af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget til lovændring, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. Forslag til lovændring skal meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. 12: Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en fjerdedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling inden 6 uger med sædvanligt varsel. Hvis også mindst tre fjerdedele af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget til vedtægtsændring, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. Forslag til vedtægtsændring skal meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. Pligtarbejde Pligtarbejde (udgår) 13: Bestyrelsen kan sammenkalde aktive medlemmer til pligtarbejde, når det skønnes nødvendigt. Hvert medlem kan efter tur indkaldes til 3 timers arbejde i forbindelse med klubbens aktiviteter. Bestyrelsen kan endvidere pålægge aktive medlemmer med bådplads i Mosede Havn nattevagtstjeneste på havnen. Medlemmer, der ikke er i stand til at give møde på det fastsatte tidspunkt, kan ved henvendelse til bestyrelsen få udsættelse til en anden dag, medens medlemmer, der ikke møder til indkaldt pligtarbejde, eller som ikke ønsker at deltage i dette arbejde, afkræves et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt beløbet ikke er indbetalt senest en måned efter, at opkrævning er sket, kan det pågældende medlem udelukkes af klubben. 13 UDGÅr 6 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 7

5 BERETNING (Generalforsamlingens pkt 2) alle måder med os og det var faktisk kun på krydsbenene der var lidt modvind. Vi kan vel godt påstå at arrangementet både for os som Sejlklub, og for deltagerne blev en success. Det gjorde det ikke mindst takket være de mange frvillige, der hjalp til med det praktiske. Både på vandet og i land. Bådene solgt Bestyrelsen havde allerede tilbage i 2009 sat klubbens Yngling og de fem Zoom er til salg. Ynglingen blev solgt tidligt i 2010 til venner i Fakse Ladeplads Sejlklub. Og senere på året blev Zoom erne solgt. Det betyder at Sejlklubben idag har kr stående, som er reserveret en fremtidig ungdomsafdeling eller noget der minder om det. Det kan måske virke som om vi endegyldigt kasterghåndklædet i ringen for så vidt angår ungdommen (fremtidens ungdom, forstås) i Sejlklubben Greve Strand, men det er ikke tilfældet. Når vi valgte at sælge bådene, så var det for at skabe rum og muligheder for nytænkning på området. Hvem der end tager stafetten op vil ikke være bundet af tidligere investeringer. IF-DM: Topmærkebåd TAK! IF-DM: Morgenduelige Optimistjollerne har vi bevidst valgt at beholde. For det første ville de ikke kune indbringe noget af betydning. For det andet, så kan de 12 både vi har, hurtigt og for små midler gøres klar til undervisningsbrug, enten i regí Sejlklubben eller i samarbejde med andre institutioner og klubber. Sejlerskolen Sejlerskolen har haft et godt år med fire instruktører og fire hold beståelsesprocent nåede op på prangene 100%. Nogen vil måske til det sige, at der jo også kun var een der gik til prøve. Og joh, men tænk så på hvor grælt det kunne være gået med procenterne! Sejladser Der viste sig i 2010 det man vist godt kan kalde en vigende interesse for Sejlklubbens onsdagskapsejladser. Om det er et udtryk for, at der faktisk er mindre interesse blandt medlemmerne for sporten, om det er fordi vores kapsejlere prioriterer andre sejladser, eller om det har at gøre med forårets udmeldinger om deltagernes DS-medlemskab ved vi ikke. Der er givetvis flere faktorer der spiller ind. Herunder måske også de vejrmæssige konditioner under hvilke sejladserne skulle afvikles. Statistikken viser at onsdage i 2010 enten bød på 0-2 m/s, m/s ellerr begge dele og regnbyger. Familiesejlerne var i 2010 vejrmæssigt bedre stillet, og socialt har disse sejladserne opnået en popularitet, der let sætter Sejlklubbens lokaler under et vist pres. Sådan et pres kunne vi også have risikeret da vi i sommer sammen med Havnen var vært ved Danmarksmesterskabet for IF-båd. Vi er nogle, der har spekuleret på hvordan det hele ville have set ud, hvis vi i den første weekend i juli havde haft styrtregn og blæst fra øst. Til alt held var vejret i den første weekend i juli på Dommerbåd, topmærkebåd og mærkebåd. Besætning på alle tre. Semi-professionelle Weber-kustnere. Praktisk anlagte hjælpende hænder. Fiskere med is. Havn med havemøbler og kort til badet. En god ven med et telt. Både der lod sig flytte, så vi kunne samle hele feltet foran Klubhuset. Morgenduellige morgendamer. Protestkomite og baneleder. Personale i baren og i køkkenet. Og Sponsorer. Uden hvem Festen om lørdagen havde været meget kortere. Tempo Baadeudstyr og fiskehandleren med gavekort, John Mast med en hel spilerstage og bøger om trim af masten, SLAM med tøj og opbakning, Columbus Marine med nye Spinlock Zero svømmeveste, Vindruen i Herlev med vingaver. Og alle dem der vil Sejlklubben Greve Strand det godt, og derfor næsten ubemærket trak tingene i vores retning, talte vores sag og bidrog til, at vi allesammen - både dem på land og dem på vandet, og dem der bare fik en enkelt tur med foto-båden - følte, at vi gjorde noget af det sejlklubber selvfølgelig skal gøre. Fest Udover det almindelige rend i Klubhuset afholdtes arrangementer af mere festlig karrakter. Afriggerfest også Først på året afholdtes det traditionsrige arangement Gule Ærter, som ikke længere har noget med gule ærter at gøre, men som stadig samler den gruppe af medlemmer man kunne kalde de officielt frivillige. Det er bestyrelse, udvalg, og instruktører og anledningen til at mødes er den simple, at få luftet ideer til den kommende sæson og minde hinanden om hvad vi hedder og hvordan vi ser ud. I den modsatte ende af sæsonen afholdtes igen i år afriggerfest med Juke-Box og mad fra Jespers Madhus. Det blev, som det er blevet tradition, umanerligt hyggeligt og til overflod festligt. IF-DM: Chefkokke Vi har ladet os informere om, at Julefrokosten forløb helt efter hensigten, omend færden til og fra Klubhuset kun kunne ske med risiko for mindre forfrysninger og en tur på rumpen. Varmen Som en af de sidste gerninger i 2010 blev der installeret en varmepumpe i Klubhuset af typen luft-til-luft. Dette udstyr kan altså tage kold luft udefra og forvandle det til varme luft. Strømforbruget skulle være betydeligt lavere end ved brug af vores el-radiatorer. Det er næsten magi, og det lader til at virke ganske fortræffeligt. Vi har omkring årsskiftet undersøgt om Havnen kunne være interesseret i en ny(ere) mastekran, eventuelt på vilkår hvor Sejlklubben kunne bidrage til anskaffelsen. Den direkte anledning - udover at mange både finder placering og konstruktion af den eksisterende kran uhensigtsmæssig - at en kran der tidligere stod i Køge Marina kunne erhverves for et rimeligt beløb. Havnen har vist sig ikke at være interesseret. Økonomi Se regnskabet o - IF-DM: Mærkebåd 8 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 9

6 Sankt Hans Aften fejres i Sejlklubben med fælesspisning omkring grillen. Bagefter er der mange der sejler ud og ser bål og Køge Bugts største fyrværkeri Slaget ved Mosede Fort. Andre går en tur langs stranden og nyder midsommeraftenen,. Tak for foto: Anette og Bjarne Løvbo MED BEAGLE PÅ TUR TIL KALENDEREN 2011 Tekst, foto & oplevelser: Jørgen Cortzen MARTS 24. Generalforsamling kl. 19:00 APRIL 8. Søsætning 14.. Søsætning 14. Klubaften: Splrjsning af øje i flettet tovværk 15. Søsætning 20. Søsætning 29. Søsætning MAJ 1. Standerhejsning 4. Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejladsmed start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18:30 JUNI 1. Kapsejlads med start kl. 19:00 7. Familiesejlads skippermøde kl. 18:30 8. Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19:00 JULI AUGUST 10. Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 19:00 SEPTEMBER 6. Familiesejlads skippermøde kl. 18:30 7. Kapsejlads med start kl. 18: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 18: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 18: Familiesejlads skippermøde kl. 18: Kapsejlads med start kl. 18:00 OKTOBER 1. Standerstrygning FØLG MED PÅ Planen var udsprunget af, at Jørgen kran Petersen aldrig havde været på Götakanalen, og gerne ville sejle denne tur. Jeg og Beagle havde gjort turen flere gange, også syd om Sverige og hjem gennem Götakanalen, så det ville blive en genoplevelse af alle de dejlige steder, med masser af tid til at folkepensionisterne kunne nyde det. Vi aftalte, at jeg skulle sejle Beagle op i nærheden af Arlanda Flyveplads, hvor Jørgen så ville ankomme med fly, og sejle med hjem via Götakanalen. Beagle afsejlede fra Mosede Havn Fredag d. 11. juni kl. 500, og nåede frem til Sveriges sydligste punkt Smygehamn kl De næste par dage stod på storm og regn, så afsejlingen blev udskudt til mandag d. 14. juni, hvor vejret igen var fint. Det er en god ide, at sejle så tidligt, dels er vinden og bølgerne ikke taget til efter nattens lave niveau, og dels når man frem til havnene når de andre er sejlet ud, og dermed får man en god plads. Via Simrishamn op i Hanöbukten til Svanevik ved Karlshamn. Der fra til Karlskrona. Karlskrona er en rigtig spændende by. Indtil for ca. 15 år siden var der adgang forbudt i skærgården for udenlandske sejlere, fordi den svenske marine har en masse her, og så var der jo alt det med russiske ubåde i den svenske skærgård. I mellem mange af øerne er der spærringer (for ubåd og sejlere). Hanö skærgården er en lille stump skærgård ikke så langt hjemmefra, og meget hyggelig, absolut et besøg værd. Allerede i 1680 grundlagde Karl XI orlogsstaden, i den hensigt, at den skulle være Sveriges hovedstad. Siden er der bygget fæstninger og krudtmagasiner med meter tykke granit mure. Og man kan tydeligt fornemme at sejlkrigsskibene havde et sikkert tilholdssted her. Alle restauranter har åbenbart en billig lunchmenu, hvor man kan vælge i mellem et par varme retter. Der er fri salatbar, vand med citron og kaffe inkluderet i prisen, så har man fået den varme mad og kan nøjes med et par klemmer til aften. Whiskey on the rocks: I oktober 1981 gik den sovjetiske ubåd, af Whiskey-klassen, U137 på grund ved Gåsefjäden, ummidelbart syd for Karlskrona. Stor opstandelse, ikke kun i Sverige, dette var beviset på, at der var ubåde i farvandet. Om det nu var for at afprøve om det kunne lade sig gøre at komme ind i et så bevogtet farvande, eller samtidigt for at afprøve nyt udstyr, melder historien intet om. Diplomaterne fik travlt, og det kom vist til en mindelig løsning. Så vidt vides, er der ikke siden set sovjetiske ubåde i farvandet. Fredag d. 18. juni ankom Kalmar, 218 sm. Fint sejlvejr hele vejen hertil. Og så er der 10 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 11

7 jo lige det med Kalmarunionen 1397, underskrives af Magrete d.1., som en modvægt til Hanseaternes handelsmonopol. Erik krones til konge over Sverige, Norge og Danmark. Vraget af Regalskeppet Kronan findes ud for Öland. Det var stormagtstidens mægtigste skib som eksploderede og sank Ankom Oscarshamn. Hvordan får de råd? Næsen alle bilerne er stor Volvo er eller Saab er, måske er det prisen. En Saab 9-5 Griffin BioPower koster svkr. det svare til ca dkkr. Der er ikke meget oplevelse her i Oscarshamn, de eneste to grunde til byens eksistens er sikkert et værft som fremstiller dele til kernekraftværkerne, og færgen til Visby på Gotland. Der er dog en enkel formildende omstændighed; der sejler også en båd herfra til Den Blå Jungfru. Nationalparken Blå Jungfru/Blåkulla er noget helt specielt. Jeg har været der to gange, vejret skal være særdeles godt uden sø og vind, for at man kan komme i land på øen, der er ingen havn. Men er man først kommet i land, åbenbarer der sig en natur som er helt enestående. Selve øen er ikke ret stor og det højeste punkt er bare 86m, men man kan se den rejse sig af havet viden om. Der er så smukt og anderledes her i skærgården. Det kan godt være lidt vanskeligt at se afmærkningerne i sejlruten når solen skinner, specielt når der er modlys. Men i dag var det helt perfekt, let overskyet hvor solen brød igennem af og til, så det var let at se afmærkningerne. Man støder på to kendte navne her: Astrid Lindgren og Carl von Liné. Har lige læst, at der er åbnet et røgeri med servering og gæstehavn på Store Grindö, måske skulle man bruge et par dage der. Havnepengene her i Västervik er ellers høje nok 220 svkr., og jeg vil heller betale dem til et privat foretagende på Grindö. Ankom Grindö, her havde jeg tænkt mig at tilbringe nogle dage, bl.a. midsommeraftenen. Men, men, men intet er som det har været. Det var en stor skuffelse, der var lavet helt om, og jeg kunne ikke få lov til at ligge der til midsom-meraftenen. De ventede alle sommerhusejerne og en masse gæster, så der var ingen ledige pladser. Når det ikke kunne lade sig gøre, kunne jeg lige så godt sejle videre, og det gjorde jeg. Jeg har fundet en havn hvor alt er inkluderet (strøm, vand, bad og internet) for 100 svkr. og så er 3. nat gratis, så der sejler jeg hen. Ankom Valdemarsvik (58 12,209N, 16 36,234E). Jeg vil benytte et par dage eller tre til at få hvilet ud, bade og pusle lidt om Beagle, den har sørme gjort det godt, ikke et eneste motorproblem og ingen utætheder. Ligger stadigt i Valdemarsvik. Det har været en dag, hvor jeg ikke skulle for langt væk fra toilettet, godt jeg ligger i en god havn med all inklude og kun 100m til ICA. Jeg er lidt udmattet, men jeg har været oppe og købe cola, yoghurt og æbler, det har sat en prop i. Nu går det fint. Jeg tror det var vandet, selv om man lader det løbe i lang tid, inden tankene og flaskerne fyldes, sidder der nok stadigt noget snavs i slangerne. Så fremover bruges vandet i tankene kun til noget som skal varmes op, drikkevand købes på flasker. Torsdag d.24. juni. Systembolaget ligger lige ved siden af ICA, svenskerne stod i kø uden for, de bærer øl mm. ud i læssevis, det køres ombord på sækkevogne. Det ser ud til, at de unge mennesker er vokset sammen med deres mobiltelefon. Jeg frygter lidt myggeangreb når jeg kommer i ferskvandet. Har derfor investeret i en Djungelolja roll-on, en streg på dørkarmen og gardinet for det åbne vindue er nok, de kommer slet ikke ombord. Fredag d.25. juni Afsejlet Valdemarsvik. Midsommer fejres i Sverige. Den første weekend efter den længste dag, altså i dag. Ankom Oxelösund Fiskerihamn Fint sejlvejr. Alt er lukket, det er ikke engang muligt at komme til at betale havnepenge. Jeg må have fået et halvhundrede blinde passagerer om bord i Valdemarsvik. På trods af Djungeloljan, har de stukket mig hele natten og dagen med, men nu tror jeg, jeg har fået aflivet dem alle. Om ikke andet, så har jeg da fået en pæn dosis antikuagolerend stof, så der er ingen fare for blodpropper lige nu. Her ude ved saltvandet er der ingen myg. Jeg frygter lidt når jeg kommer ind på Mälaren, om de er en lige så stor plage der. Søndag d. 27. juni. Ankom Södertälje. Nordens største sluse 135m lang, 19,6m bred, men der er kun en niveauforskel på 60cm, så slusningen er det rene barnemad. Heller ingen Internetforbindelse her. Havnepenge 230,00 svkr. Her koster diesel 14,40 svkr. Nu har jeg gentagne gange været ude for, at havnene reklamere med internetadgang, men når man gerne vil have det, siger de, at nettet er brudt ned så der ingen adgang er. Ellers er det herligt vejr, 25 c i skyggen forstås, og også i kahytten, fuld sol hele dagen. Barometeret er stigende 1014 hp. Det ser ikke ud til, at der er havne med internetforbindelse på Mäleren, jeg har dog fundet en på Härjarö, den sejler jeg til. Jeg har jo heldigvis tid nok, og den ene havn kan være lige så god som den anden, når jeg nu skal tilbringe lidt tid inden Jørgen kommer. Mandag d. 28. juni. 12 PRIKKEN - No MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND 13

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

SAS VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR AMATØR-SEJLKLUB

SAS VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR AMATØR-SEJLKLUB SAS VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR AMATØR-SEJLKLUB Vedtægter for Skælskør Amatør-Sejlklub 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Skælskør Amatør-Sejlklub. Dens hjemsted er Skælskør i Slagelse Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER VEDTÆGTER REVIDERET FEBRUAR 2015 Vedtægter Side 1 Klubbens navn er RANUM RIDEKLUB, forkortet RRKB. Klubbens hjemsted er Løgstør Kommune (Vesthimmerlands Kommune) 1 2 Klubbens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere