Strategiplan for Demensområdet - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan for Demensområdet - 1 -"

Transkript

1 Strategiplan for Demensområdet - 1 -

2 Intro I Silkeborg Kommune tager vi i vores måde at arbejde på udgangspunkt i mestringstankegangen, hvilket inkluderer et fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Vi har øje for borgerens livskvalitet og livsindhold samt for hans/hendes ressourcer. I samarbejde med borgeren og gerne dennes pårørende tilrettelægges indsatsen på en måde, der støtter og styrker mulighederne for, at han/hun kan klare udfordringerne i hverdagen også selvom han/hun bliver ramt af en demenssygdom. Hensigten er at støtte borgeren i længst muligt at forblive selvhjulpen og mestre sit liv. Demens er en fælles betegnelse for en række sygdomme, der påvirker hjernen og permanent svækker en lang række mentale funktioner hos den sygdomsramte. I takt med at sygdommen udvikler sig, får personen med demens brug for mere og mere udefrakommende hjælp. Denne hjælp kan både være direkte rettet mod personen med demens men også komme i form af indirekte indsatser fx i forhold til de pårørende, der ofte yder en kæmpe indsats. Nærværende handleplan tager udgangspunkt i en opdatering ift. tidligere års indsatsområder og erstatter således disse. Endvidere er planen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens (udgivet oktober 2013). Den samlede strategiplan for demensområdet sigter mod en sammenhængende indsats af høj faglig kvalitet, som endvidere rækker ud i fremtiden. Oplægget er beskrevet under følgende 5 overordnede indsatsområder: 1. Indsatser primært målrettet borgere med demens. 2. Indsatser primært målrettet pårørende. 3. Indsatser primært målrettet personaler herunder ledere. 4. Indsatser primært målrettet samarbejdspartnere. 5. Indsatser der gør brug af teknologi

3 Indsatser primært målrettet borgere med demens Mål: At bevare funktioner, selvstædighed og livskvalitet længst muligt At give råd og vejledning ift. den enkeltes unikke situation og individuelle behov gennem hele demensforløbet. At informere om de tilbud der forefindes i såvel kommunen som regionen bl.a. via udarbejdet pjece og kommunes hjemmeside, der kontinuerligt opdateres. At have daghjemstilbud 3 steder i kommunen. At gøre brug af ledsagerordningen til yngre mennesker med demens. At have særlig fokus på fysisk aktivitet fx via tilbuddet Naturfitness, geocacthing og projekt bjergbestigning. At tilbyde vurderings- og aflastningsophold. At støtte op om cafetilbud i lokalområderne arrangeret af de frivillige. Arbejde med at udvikle og implementere et tilbud med fokus på kognitiv stimulation og hverdagsrehabilitering (Nord). Arbejde med at udvikle og implementere et tilbud, der tager udgangspunkt i snoezeltilgangen og wellness (Øst). Udarbejde et forslag til et projekt, der kan supplere og/eller træde i stedet for Naturfitness i vinterhalvåret fx madlavningshold inkl. musik og motion i form af dans*. De fleste, der får konstateret en alvorlig sygdom såsom demens, går i chok. Man bliver rystet og bange for, hvad sygdommen fører med sig. Man kan føle sig truet på sine livsvilkår - sin identitet, rolle og status - og det kan være man føler både sorg og vrede. Derfor er det vigtigt, at man modtager råd og vejledning og ikke mindst tilbud om vedligeholdende træning af praktisk funktionsevne, fysisk aktivitet, kognitiv stimulation og ikke mindst social interaktion, så man dels kan genvinde følelsen af kontrol i sit liv og dels imødegå demensudviklingen. Længere henne i sygdomsforløbet har man fortsat brug for meningsfuld beskæftigelse og stimulation blot på en anden måde, så på dette tidspunkt er det hensigtsmæssigt at arbejde mere direkte med sanserne. *Fokus på hverdagstræning (bibeholde evner og være fysisk aktiv). Retænkning ift. projekt Candlelight dinners

4 Indsatser primært målrettet pårørende Mål: At hjælpe, støtte og aflaste de pårørende bedst muligt At tilbyde individuel rådgivning og henvise videre, når det er relevant. At informere om de tilbud der forefindes i såvel kommunen som i regionen bl.a. via udarbejdet pjece og kommunes hjemmeside, der kontinuerligt opdateres. Opstarte pårørendegrupper, der på sigt bliver selvkørende. At psykoedukere de pårørende ifm. tilbuddet om Demensskole, der kører 2 gange årligt. Løber hver gang over 3 aftener. At støtte op om cafetilbud i lokalområderne arrangeret af de frivillige. At tilbyde aflastning i hjemmet i op til 3 timer om ugen via de frivillige. Opstarte pårørendegruppe for mennesker til yngre demente. Udvikle og iværksætte tilbud til de pårørende med særlig fokus på at styrke deres personlige mestringsstrategier*. Udarbejde pjece til de pårørende, der sætter fokus på demens og seksualitet. Pårørende det være sig ægtefæller, voksne børn, naboer m.v. varetager i mange tilfælde hovedparten af omsorgen for hjemmeboende mennesker med en demenssygdom. Det er mere psykisk belastende at yde omsorg for en person med demens end for et menneske med udelukkende fysisk svækkelse. I takt med sygdommens udvikling udviser de pårørende i stigende grad tegn på bekymringer, tristhed, belastningsreaktioner og stress. Egentlig depression forekommer 2-3 gange hyppigere end normalt. Pårørende til demente går oftere til lægen og tager mere receptpligtig medicin end normalt. Der er også øget risiko for at udvikle alvorlig somatisk sygdom, eventuelt med døden til følge. Ved at hjælpe og støtte op om de pårørende, hjælper man indirekte den sygdomsramte til at blive i eget hjem længst muligt. *Retænkning ift. projekt Mindfulness til pårørende

5 Indsatser primært målrettet personaler herunder ledere (I) Mål: Sikre (fastholde og udvikle) det generelle vidensniveau og optimere den professionelle praksis At ajourføre os ift. den nyeste viden på området fx ved at deltage aktivt i diverse kommunale, regionale, nationale og internationale netværk og kurser. At omsætte denne viden til praksis ude i lokalområderne via vidensdeling/undervisning fx ift. socialpædagogiske metoder og neuropædagogik. At undervise SSH-elever og i denne forbindelse forsøge at hverve nye frivillige eller ledsagere til demensområdet. At undervise i brugen af det gratis E-learningstilbud ABCdemens fra Videncenter for Demens. At supervisere personaler i borgerrelaterede sager herunder hjælpe til at kortlægge og imødegå professionelle udfordringer. At informere om gældende instrukser, procedurer og vejledninger i faglig håndbog. Når man arbejder indenfor demensområdet er det essentielt, at man har en nysgering tilgang til problemadfærd, tør tænke kreativt og ikke mindst har modet til at vende blikket indad og reflektere over egen tilgang. Ofte har man blot brug for en smule hjælp til at skifte perspektiv og se udover egne tilsyneladende begrænsninger. Målet er ikke, at der aldrig opstår problemer, men at vi systematisk og kontinuerligt arbejder med at løse de udfordringer, der uvilkårligt vil opstå i arbejdet med mennesker med en demenssygdom. En høj grad af vidensdeling og praksisnær undervisning er med til at højne det faglige niveau, engagere personalet og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, hvilket er godt for både beboere på plejecentrene og ikke mindst medarbejdernes arbejdsglæde og - trivsel

6 Indsatser primært målrettet personaler herunder ledere (II) Mål: Sikre (fastholde og udvikle) det generelle vidensniveau og optimere den professionelle praksis Redigere og udsende nyhedsbrev til lokalcentrene 4 gange årligt. Indkalde lokallederne til et brainstormingsmøde ift. at udvikle et månedligt undervisningstilbud til pleje- og omsorgspersonalet i hele kommunen forestået af interne undervisningskapaciteter - undervisningsemnerne vil tage udgangspunkt i de emner, som lokallederne/personalet efterspørger og kunne fx omhandle BPSD, angst og depression hos mennesker med demens, brug af musik i plejen, beroligende/trøstende berøring, rogivende pædagogik, delir m.m.* Undervise personalet generelt men lokalledere specifikt ift. lovgivningen ifm. magtanvendelse. Opkvalificere akutteam til at varetage akutte opgaver på demensområdet**. Udarbejde pjece til personalet, der sætter fokus på demens og seksualitet. Yde personalerelateret supervision i særligt udfordrende borgersager mhp. at sikre medarbejdertrivsel. Være med til at opdyrke en ny professionel kultur, kendetegnet ved stolthed over at gøre en forskel i den daglige kamp mod demenssygedommenes ekstremt komplekse problemstillinger. Dette gøres bl.a. via bevidst italesættelse/sprogbrug, en anerkendende tilgang og opfordring til refleksion over egen praksis m.m. Udvikle fagligt refleksivt forum sammen med ledergruppen fx via Makkermetoden. * Retænkning ift. Demens niv. 1,2 og 3. ** Retænkning ift. projekt Udrykningsteam

7 Indsatser primært målrettet samarbejdspartnere Mål: Sikre et sammenhængende (behandlings-)forløb for borgere med demens At samarbejde med praktiserende læger, neurologien og gerontopsykiatrien i Region Midt. At samarbejde med kommunes faglige koordinator på senhjerneskadeområdet. At samarbejde med de forebyggende medarbejdere fra Sundhed og Forebyggelse. At have blik for borgerens ernæringsmæssige tilstand og i denne forbindelse samarbejde med kommunens kostfaglige konsulent. At sikre en god tandpleje og mundhygiejne via undervisning af personalet samt samarbejde med Omsorgstandplejen. At bakke op om de frivilliges indsats fx ifm. cafearrangementerne. En helhedsorienteret tilgang på demensområdet, hvor borgere med demens oplever et sammenhængende (behandlings-) forløb, forudsætter at mange instanser koordinerer deres indsatser og trækker på hinandens kompetencer. En forholdsvis ny medspiller i denne sammenhæng er de frivillige, der i stigende grad varetager optager, der tidligere blev varetaget af det offentlige. Behovet for flere frivillige understreges af det faktum, at antallet af mennesker med en demenssygdom vokser støt de næste mange år ud i fremtiden. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at arbejde bevidst på at hverve flere frivillige. Arbejde målrettet på at rekruttere nye frivillige og klæde de eksisterende endnu bedre på til at varetage deres opgaver fx i form af en kombineret undervisnings- og rekruterringsdag for motionsvenner, besøgsvenner, ledsagere og cafefrivillige 2 gange årligt

8 Indsatser der gør brug af teknologi Mål: Understøtte og sikre borgerens identitet, autonomi, følelse af tryghed og motionsvaner via meningsfuld teknologi At optimere brugen af kendt teknologi fx brugen af GPS, demenssælen Paro, spillekonsollen Wii, IPads, QR-koder, automatiske toiletter og erindringsfilmene Liv i minderne. At indsamle viden om nye meningsfulde velfærdsteknologier. Produkter præsenteres fx på demenskonsulenternes årsmøde, hvor vi vil være repræsenteret. At samarbejde med kommunes chefkonsulent på teknologiområdet. At stå til rådighed ift. produktafprøvning/udvikling af nye teknologiske hjælpemidler på markedet. I samarbejde med daghjemmet Livsgnisten (Syd) etablere et teknologibibliotek/showroom (med satellitter i Øst og Nord). Udvikle et koncept ift. brug af elektroniske livshistorier med henblik på at lette overgangen fra eget hjem til plejecenter samt understøtte borgerens identitet. Forsøge at skabe et overblik over teknologiske hjælpemidler på demensområde samle oplysningerne i et elektronisk tilgængeligt katalog. Indgå i et samarbejde med Viborg og Skive Kommune om at kortlægge best practice og udvikle next practice ift. brugen af GPS samt socialpædagogik, så borgere kan færdes frit, selv når hukommelsen begynder at svigte. Teknologiske løsninger sigter mod at kompensere for eller støtte en nedsat funktionsevne og kan siges både at have et individuelt og et samfundsmæssigt perspektiv. For individet kan teknologiske løsninger understøtte borgeren i fortsat at mestre eget liv og således opretholde selvstændighed og handlemuligheder på trods af demenssygdommens udvikling. Teknologiske løsninger kan med andre ord imødegå mange af hverdagens udfordringer for den demensramte og være medvirkende til at udsætte indflytning i plejebolig. Men også efter at borgeren er kommet i plejebolig, kan teknologiske løsninger være fordelagtige set i et samfundsmæssigt perspektiv, idet de kan være gavnlige ift. arbejdsmiljøet samt effektivisere arbejdsgange og herigennem frigøre arbejdskraft. Nye teknologiske løsninger kan imidlertid aldrig implementeres uden en forudgående analyse af de juridiske og ikke mindst etiske konsekvenser. Endvidere er det af essentiel karakter, at det hjælpemidlet altid tilpasses den enkelte og opleves som meningsfuld

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere