Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012"

Transkript

1 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse af børn og unge i markedsføringen og er enige i, at fokus skal være børn og unges anvendelse af elektroniske medier fx internet og smartphones. Der findes i dag ikke ret meget viden på området og det er tilfredsstillende, at Regeringen ønsker at se på, om der behov for bedre beskyttelse, inden der tages initiativ til evt. nye regler. Vi forventer, at Dansk Erhverv og DRRB (reklamebranchen) inviteres med i udvalget. 2. Fremtidig regulering af salgsfremmende foranstaltninger, herunder rabatkuponer Vi er positive overfor dette forslag. Rabatkuponer i detailhandlen gør det svært at sammenligne priser og er administrativt besværlige for virksomhederne. En lang række EU-lande har ligesom Danmark sat spørgsmålstegn ved, at direktivet om vildledende markedsføring også skulle omfatte salgsfremmende foranstaltninger som rabatkuponer. Det er positivt at regeringen, på linje med den tidligere, vil arbejde for at få reglerne ændret. Indtil da er det vigtigt, at de danske krav til redelig information håndhæves. 3. Forbrugerinformation på mobilen Vi er som udgangspunkt positive overfor forslaget om, at der gives forbrugerinformation på mobilen. Det er dog vigtigt, at informationen er gengivet korrekt, og at der er opbakning til den hos de mest berørte parter. Der skal være forsigtighed hvis retstilstanden er uklar, f.eks. hvis Forbrugerklagenævnet har truffet en afgørelse, der ikke er enighed om. Forbrugerklagenævnet er ikke en domstol og afgørelser kan blive indbragt for domstolene. 4. Mere bæredygtige valg - undersøgelse af mærkningsordninger Vi kan støtte forslaget, såfremt undersøgelsen bliver tilrettelagt på en afbalanceret måde, hvor både erhvervs- og forbrugersiden er repræsenteret. Det er samtidig afgørende, at Forbrugerombudsmanden får det sidste ord i forhold til fortolkningen af hans egen vejledning om grøn markedsføring. Forestillingen om ét mærke, som favner alting, som nogle ordførere har fremsat, kan vi ikke støtte. De mærker, der er på markedet skal dække de områder, forbrugerne efterspørger. Dansk Erhverv ønsker meningsfulde og troværdige mærker men ét mærke, der skal favne alt fra Fairtrade til økologi bliver ikke meningsfuldt. 5.1 Klare spilleregler for prisportaler Dansk Erhverv støtter op om, at der laves nogle kriterier, men vi mener, arbejdet skal foregå i regi af Forbrugerombudsmanden frem for i KFST. Forbrugerombudsmanden inddrager de berørte parter. Dansk Erhverv ser også gerne en bredere tilgang, så der laves spilleregler for prissammenligninger ge- LRA/CKI Side 1/5 Dato: 20. august Sagsnr.: SAG

2 nerelt og ikke kun prisportaler. Samtidig har KFST ikke det allervigtigste med, nemlig at de produkter, der sammenlignes, er identiske. 5.2 Brugeranmeldelser Undersøgelser viser, at hver tredje dansker læser brugeranmeldelser på nettet, og af dem lader 93 procent sig påvirke af andres bedømmelser, før de køber en vare. Denne udvikling er positiv. Forbrugerne nyder glæde af erfaringsudveksling, mens virksomhederne har stor nytte af den feedback og dialog, brugeranmeldelser muliggør. I takt med at brugeranmeldelser udbredes, stiger antallet af falske anmeldelser imidlertid også. Det skader både forbrugere og virksomheder. Dansk Erhverv er derfor meget glade for, at Regeringen lader Forbrugerombudsmanden udarbejde nogle retningslinjer for god brugeranmeldelsesskik. 6., 7., 8. og 9. Mere gennemsigtigt mobilmarked, bedre prisoplysninger i pengeinstitutterne m.v., risikoklassificering af boliglån, bedre information om gebyrer og betingelser ved pensions- og forsikringsaftaler Dansk Erhverv har ingen specifikke bemærkninger til disse forslag, men vi er overordnet positive overfor ønsket om at skabe større gennemsigtighed. 10. Bedre finansiel rådgivning Regeringen lægger op til, at al finansiel rådgivning underkastes Finanstilsynet. Dansk Erhverv frygter, at dette også omfatter formidlere af tillægsforsikringer og kviklån i detailhandlen. Tillægsforsikringer og forbrugslån er meget enkle produkter, som allerede er underlagt en lovgivning, som sikrer, at forbrugerne får de væsentligste oplysninger, før aftaler indgås. I forhold til tillægsforsikringer: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop i juni 2012 udgivet rapporten Markedet for tillægsforsikringer, som konkluderer, at der ikke er anledning til ændringer af det eksisterende regelsæt på området. I forhold til kviklån er vi enige i, at de naturligvis skal gives under trygge og gennemsigtige vilkår. Men man skal passe på ikke at lave nogle regler, der stiller så høje krav, at de giver bankerne monopol på at tilbyde lån. Forbrugslånemarkedet er tidligere blevet gennemgået af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som konkluderede, at forbrugslån på under kr. er billigst hos andre långivere end pengeinstitutter. Mange bilforhandlere formidler eksempelvis billån, som er meget konkurrencedygtige i forhold til bankerne. 11. og 12. Bedre rådgivning om unit-link pensioner og gældsrådgivning Ingen bemærkninger 13. Gode klagemuligheder Dansk Erhverv bakker op om regeringens ønske at strømline forbrugerklagesystemet, som er blevet for tungt og for dyrt. Men advarer samtidig kraftigt mod at gøre systemet endnu dyrere for virksomhederne, hvilket vil blive konsekvensen, hvis den privatisering af forbrugerklagesystemet bliver gennemført, som teksten lægger op til. Dansk Erhverv udpeger næsten halvdelen af erhvervssidens medlemmer i Forbrugerklagenævnet og det er afgørende, at vi inddrages tæt i det videre arbejde med forslaget. Virksomhederne betaler i dag tårnhøje gebyrer for at få afgjort en tvist i Forbrugerklagenævnet, som er det nævn, der behandler klager over de billigste produkter. Gebyrerne er i dag så høje, at mange virksomheder opgiver at få prøvet en klage, og bare giver forbrugerne ret, selvom de finder klagen urimelig. Side 2/5

3 Der nedsættes et udvalgsarbejde og her er det afgørende, at spørgsmålet om retssikkerhed får en central plads. Det er ligeledes afgørende, at spørgsmålet om gebyret set i relation til varens pris, bliver belyst. Den tidligere regering igangsatte et 360 graders eftersyn i regi af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at få belyst dette aspekt. Men det skete desværre aldrig. Vi ønsker en lovkommission i regi af Justitsministeriet, ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da det er ikke hensigtsmæssigt, at systemer undersøger sig selv. Det fremgår af planen, at virksomhederne i dag ikke tager tilstrækkelig ansvar for deres klagebehandling, men overlader den til det offentlige. Den påstand har intet på sig. 99,9 pct. af alle klager løser virksomhederne selv. De meget få klager, som havner i f.eks. Forbrugerklagenævnet, er gråzone - klager, hvor det ikke er nemt at afgøre, om forbrugeren eller virksomheden har retten på sin side, siger Lone Rasmussen. 14. Styrket håndhævelse Forslaget giver Forbrugerombudsmanden mulighed for at udstede administrative bøder. Dansk Erhverv er grundlæggende meget kritiske overfor administrative bøder, fordi det ændrer magtbalancen mellem myndighed og virksomhed og risikerer at forringe virksomhedernes retssikkerhed. I nogle tilfælde, kan det dog være fornuftigt, hvis Forbrugerombudsmanden kan give administrative bøder. Det være sig eksempelvis, når virksomheden er enig i, at det påtalte forhold er en overtrædelse - og i bødens størrelse. Hvis Dansk Erhverv skal bakke op om administrative bøder i regi af Forbrugerombudsmanden, er det afgørende at: a. De forvaltningsretlige grundsætninger om høring overholdes og at der gives tilstrækkelig tid til en sådan høring. b. Bevismaterialet er i orden. c. Muligheden kun benyttes, hvis virksomheden ikke modsætter sig det. d. Virksomheden ikke fraskæres de sædvanlige muligheder for at få behandles en overtrædelse ved politi og domstole. 15. Øget (grænseoverskridende) e-handel Den ene del af forslaget lægger op til at fordoble den grænseoverskridende e-handel. Der argumenteres for, at danske forbrugere kan få varerne til billigere priser i andre lande. Dansk Erhverv undrer sig over, at forslaget slet ikke forholder sig til, at prisforskelle skyldes høj dansk moms, skat, afgifter, lønninger. Der er intet mål om at få forbrugere fra andre EU-lande til at handle i Danmark. Den anden del af forslaget handler om at sikre klageadgang i alle EU-lande. Dansk Erhverv støtter en styrket håndhævelse af forbrugerreglerne ved grænseoverskridende e-handel. Det skader forbrugerne og giver ulige konkurrence, at der er så stor forskel på klageforholdene i de forskellige EU-lande. Men der europæiske forslag om klageadgang (ADR/ODR) er formuleret ude af trit med virkeligheden. Det risikerer at skade e-handlen og gøre varerne dyrere, hvis det ikke ændres uden at forbrugerne sikres reel klageadgang. Regeringen kunne med fordel styrke Forbrugerombudsmanden, så han får ressourcer til at føre sager over grænserne. Side 3/5

4 16. Indgreb over for urimelige låneomkostninger (ÅOP) Vi er positive overfor indgreb mod urimelige låneomkostninger, men det er vigtigt at gøre sig klart, at en høj ÅOP ikke nødvendigvis er urimelig. Et lån med stiftelsesomkostninger og en kort løbetid vil have en høj ÅOP, selvom lånevilkårene er rimelige. Modsat vil et lån med lang løbetid have en lavere ÅOP, fordi stiftelsesomkostningerne spredes ud over længere tid. Vi er positive overfor at skabe klageadgang, men skal gøre opmærksom på at det ikke er korrekt, at der i dag ikke kan klages over finansieringsselskaber. Pengeinstitutankenævnet behandler i dag klager over finansieringsselskaber, der er datterselskaber af et pengeinstitut og Forbrugerklagenævnet behandler i dag langt de fleste klager over forbrugerkreditter, herunder finansieringsselskaber, der ikke er ejet af et pengeinstitut. SMS-lån og andre rene kreditaftaler falder dog uden for. Det skal undgås, at flere nævn ikke behandler det samme. Der er derfor behov for nærmere overvejelser af, hvordan et sådant nævn skal fungere og om der skal opstilles nærmere retningslinjer for nævnets vurderinger og 19. Klarere markedsføring af bredbåndshastigheder, retten til en basal betalingskonto og hurtigere bankoverførsler Ingen specifikke bemærkninger Dansk Erhverv er umiddelbart positive overfor forslaget. 18. Identitetstyveri Vi er positive overfor forslaget om, at skal der mere fokus på identitetstyverier. Der er behov for at, at borgerne får større viden om identitetstyveri. Vi ser frem til, at Regeringens netværk på om identitetstyveri starter op. 19. Bedre muligheder for at samle små pensionsordninger Ingen bemærkninger 20. Bedre regulering af kemikalier i forbrugerprodukter Vi er positive overfor forslaget, som følger op på en fælles opfordring fra Dansk Erhverv og Forbrugerrådet om at tilvejebringe mere viden om hormonforstyrrende stoffer og kemikalier og om at lægge pres på EU for, at varer, der produceres uden for EU underlægges samme sikkerhedskrav som EU-producerede varer. Virksomhederne har samme interesse som forbrugerne i, at de varer de sælger, er sunde og sikre. Hvis det kan dokumenteres, at et produkt eller stof er skadeligt, skal det naturligvis fjernes. Men det skal ske efter anbefaling fra myndighederne og der skal være dokumentation for det. Mere viden kan rydde tvivl af vejen og det har alle en interesse i. 21. Produktsikkerhed Vi er positive overfor ét samlet regelsæt i EU. Det mindsker det administrative bøvl og giver ens konkurrencevilkår overalt i EU. Det fremgår dog af Regeringens forslag, at der skal gælde samme regler for markedsovervågning, uanset om produktet er reguleret via særdirektiver eller produktsikkerhedsdirektivet. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, da særdirektiverne har en meget høj grad af specialisering og derfor kræver en an- Side 4/5

5 derledes tilgang til overvågning. Det kræver eksempelvis meget specifik viden at kontrollere trykbærende udstyr eller eksplosive produkter. Side 5/5

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2 Side 1 Forord Man skal ikke lovgive om alt, men Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt har slået fast, at politikere skal have mod til, at blande sig i samfundets udvikling. Vi skal ikke være

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2004

Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen. Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring

EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Juni 2014 Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Konkurrence-

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Få forbrugernes tillid Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet (fra 2004 og til juni 2010) Referat af rådsmødet d. 10. juni 2010 10. juni 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan

Læs mere