Har motion effekt ved depression?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har motion effekt ved depression?"

Transkript

1 Har motion effekt ved depression? Forskningstræningsopgave 2012 Ulrike Mehnert Birgitte Langelund Christel Rørbæk Brøndum Morten Bundgaard Villadsen

2 Indledning Depression er en hyppig, alvorlig og ofte tilbagevendende sygdom, der medfører store lidelser for den enkelte og de pårørende samt store omkostninger for samfundet. ( 1, 2). I Danmark lider ca. 3 % af den voksne befolkning af depression og livstidsrisikoen er på 17-18% (2) med lidt højere risiko for kvinder end for mænd (1). Varigheden er hyppigst 3-12 måneder og risikoen for recidiv er stor. En person som har haft en depression, har omkring 50% risiko for at få en ny depression (2). Depressionsdiagnosen stilles i forhold til ICD-10 klassifikationen som en tilstand med symptomer over mindst 14 dage. Der skelnes mellem kerne- og ledsagesymptomer: Kernesymptomer 1. nedtrykthed 2. nedsat lyst eller interesse 3. nedsat energi eller øget trætbarhed Ledsagesymptomer 1. nedsat selvtillid eller selvfølelse 2. selvbebrejdelse eller skyldfølelse 3. tanker om død eller selvmord 4. tanke- eller koncentrationsbesvær 5. agitation eller hæmning 6. søvnforstyrrelser 7. appetit- og vægtændring En depressionsdiagnose kan stilles når mindst 4 af ovennævnte symptomer, deraf 2 kernesymptomer, er til stede i mere end 2 uger. Ud fra antal kerne- og ledsagesymptomer defineres depression som let (2+2), moderat (2+4) eller svær (3+5). Organisk årsag skal udelukkes og der må ikke være tidligere episoder med hypomani, mani eller blandingstilstand. I litteraturen bruges desuden DSM-IVs diagnostiske kriterier (se 1, s. 20). Sværhedsgraden bedømmes efterfølgende med forskellige måleredskaber som vurderer antallet og intensiteten af de forskellige symptomer. I psykiatrien bruges mest Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D med 17 items). Den giver en bred vurdering af depressionssymptomerne til at vurdere sværhedsgraden igennem et interview. HAM-D6 er en videreudvikling af HAM-D17 og er meget sensitiv overfor ændringer i sværhedsgraden (1). I dansk almen praksis anvendes hovedsageligt Major Depression Inventory (MDI); et selvvurderingsinstrument, som også anvendes til diagnostik efter ICD-10 kriterier.

3 Andre udbredte depressions-monitoreringsinstrumenter: Beck s Depression Inventory: ældre selvvurderingsskema, kan udelukkende bruges til at vurdere sværhedsgraden men ikke til at stille diagnosen, omhandler mange somatisk relaterede symptomer Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS): interviewinstrument til vurdering af sværhedsgraden Geriatric Depression Scale (GDS): et interviewinstrument til måling af sværhedsgraden hos ældre, oprindeligt med 30 spørgsmål, dog velegnet også i en afkortet udgave med 15 spørgsmål HAM-D17, MDI og GDS vedlagt som bilag. Sværhedsgraden bruges både til valg af behandling og til vurdering af sygdomsudviklingen. Behandlingen af depression fortages i Danmark helt overvejende i almen praksis. Målet med behandlingen er at afkorte den enkelte depressive episode (opnå remission), genvinde vanligt funktionsniveau, minimere psykologiske lidelser og sociale konsekvenser, forhindre selvmord og forebygge tilbagefald (recidiv) (1). Afhængig af sværhedsgraden bruges watchful waiting, støttesamtaler/samtaleterapi og medicinsk behandling. Udover dette har nogle patienter brug for egentlig psykoterapi eller ved svær depression ECT. Desuden er behandlingsvalget afhængig af patientens erfaringer, eventuel komorbiditet, tilgængelighed og præferencer. Som anden behandling nævnes lysbehandling, livstilsændringer, selvhjælpsgrupper og fysisk aktivitet i DSAMs kliniske vejledning og SST referenceprogram (1, 2). Om fysisk aktivitet står der: Fysisk aktivitet i form af konditræning, løbeture eller lange gåture kan bidrage til at øge det psykiske aktivitetsniveau, og dermed i nogle tilfælde også lindre de depressive symptomer. Sundhedsstyrelsens referenceprogram anbefaler at fysisk træning indgår i behandlingen af patienter med depression af let til moderat grad. I Motionsmanualen fra 2003 som blev udgivet i forbindelse med at promovere motion på recept er depression en af de sygdomme, hvor man anbefaler motion. Dette både som kilde til øget velvære og ved at bryde den onde cirkel hvor dekonditionering opstår som følge af sygdomsbetinget træthed og inaktivitet. Desuden anbefales motion til at reducere anspændthed og forebygge depression hos raske. I manualen lægges stor vægt på at forklare, at øgning af den fysiske aktivitet i hverdagen bidrager til et godt helbred og at det er mindre vigtigt hvilken form for motion der anvendes. De henviser til sundhedsstyrelsens anbefaling Alle voksne bør have en halv times akkumuleret fysisk aktivitet af moderat intensitet dagligt. Hvis man allerede gør dette, kan man to gange ugentlig supplere med mere intensive aktiviteter, som gerne må indeholde løb, spring og hop. Der findes ifølge SST referenceprogram nogen evidens (1b) for, at struktureret og superviseret fysisk træning ved let til moderat depression kan have en positiv effekt på tilstanden. Som fysisk træning anses her en struktureret aktivitet med en given hyppighed, intensitet og varighed. Dette kan dække over meget heterogene interventioner hvad angår motionsform, hyppighed, intensitet, gruppe- versus individuel træning samt indendørs og udendørs aktiviteter. Man kunne forestille sig at disse faktorer har forskellig indvirkning på depression.

4 For at motivere en inaktiv deprimeret patient vil mange praktiserende læger anbefale gåture og frisk luft. Alternativt anbefales hyppigt de motionsformer som patienten tidligere har været interesseret i og aktiv med. Men er det godt nok i forhold til at behandle en depression? I vores projekt ønsker vi igennem et litteraturstudie at undersøge: 1) om der fortsat er evidens for at anbefale motion ved depression 2) hvilke træningsformer, intensitet og hyppighed man i bekræftende fald bør vælge Metode Vi foretog en søgning på pubmed med søgeordene depressive disorder AND exercise AND treatment outcome AND adult. Denne søgning gav 32 artikler hvis overskrifter i første omgang blev gennemgået. Artikler omhandlende postpartum depression og graviditet blev frasorteret. Vi havde besluttet kun at bruge artikler på dansk, engelsk og tysk. Alle fundne artikler var på engelsk. Fra de resterende artikler læste vi abstracts mht. relevans for vores studie. Vi valgte kun at bruge cochrane analyse og meta-analyser mht. evidensen af motion som led i depressionsbehandling generelt og RCT mht. typer, hyppighed og intensitet. Bagefter gennemgik vi litteraturlisterne af Cochrane analysen og meta-analyserne mht. RCT vedrørende typer, hyppighed og intensitet. I vores videre arbejde anvendte vi Cochrane analysen (4) og en metaanalyse (5) for at få overblik over emnet, samt fire RCT-studier (6, 7, 8, 9) typiske for forskellige motionsformer. Henholdsvis styrketræning, aerob træning og mindfull træning. Baggrundsinformationen om depression og motion blev fundet i SST referenceprogram for unipolær depression hos voksne, DSAM vejledningen om unipolar depression og i Motionsmanualen. (1,2,3) Resultater: Evidens for at anbefale motion ved depression: Exercise for depression (Review). Mead GE, Morley W, Campbell P, Greig CA, McMurdo M, Lawlor DA. The Cochrane Library 2010, Issue 1 Beskrivelse Et review, som inkluderer 25 RCT-studier, hvori man har sammenlignet motionens effekt på depression med standard behandling (psykofarmaka/psykoterapi/alternative interventioner), ingen behandling eller placebo. Patienter skulle have diagnosen depression, uafhængig af diagnostisk metode og sværhedsgrad. Der er ekskluderet 116 studier, heraf 67 kliniske studier. Af de 67 kliniske studier var 25 ikke randomiserede, i 22 var det ikke et krav at patienterne skulle have depression; angst, stress og andre

5 relaterede diagnoser var også inkluderet. 7 studier undersøgte kombinationer af motion og anden behandling, 7 sammenlignede to motionsformer uden kontrolgruppe, 3 undersøgte få dage varende motion, 2 omhandlede postnatal depression og 1 var en retrospektiv undersøgelse ud fra et studie omhandlende osteoartritis. Hovedanalysen sammenligner: 1) Motion med ingen behandling 2) Motion med standard behandling (antidepressiva/kognitiv terapi). Forskellige motionsformer blev undersøgt som en samlet gruppe. I subgruppeanalyser undersøges forskellige typer motions effekt på depression Endeligt foretages analyse af de studier der lever op til krav om allocation concealment (8 studier, n=430), intention to treat (9 studier n=403) og blinded outcome assesment (7 studier, n=411) I metaanalysen udregnes først en effekt størrelse for hvert enkelt studie da man bruger forskellige psykometriske test til at måle depressionsgraden (patient related outcome, PRO) og de dermed ikke er direkte sammenlignelige. Derefter kan disse effektstørrelser sammenfattes som en pooled Standardised Mean Difference (SMD). Denne interpreteres standardmæssigt (Cohen 1988) som SMD >0,2 for en lille effekt, >0,5 for en moderat effekt og >0,8 for en stor effekt (http://www.cochrane-handbook.org/). Resultater Motion versus kontrol (23 studier, n=907): SMD = -0,82 (-1.12 til -0,51), altså en stor effekt ved afslutning af træningsprogram, mens analyse af studier med langtids follow-up (5 studier, n=218) viste moderat effekt, SMD -0,44 (-0,71 til -0,18). Motion versus kognitiv terapi (6 studier, n=152): SMD -0,17 (-0,51 til 0,18), ingen forskel. Motion versus antidepressiva (2 studier, n=201): SMD -0,04 (-0,31 til 0,24), ingen forskel. Subgruppeanalyse af forskellige typer motion viste effekt af alle undersøgte typer. Aerob træning viste moderat effekt; SMD -0,63 (-0,95 til -0,30), blandet træning stor effekt; SMD -1,47 (-2,56 til -0,37) og styrketræning ligeledes stor effekt; SMD -1,34 (-2,07 til -0,61). Når man alene ser på de studier der lever op til alle krav om allocation concealment, intention to treat og blinded outcome assesment (3 studier, n=216) er SMD = -0,42 (-0,88 til 0,03) altså lille effekt, men ikke signifikant. Styrker/svagheder I meta-analysen inkluderes kun RCT-studier, men eneste krav til studierne er at de beskrives som randomiserede. Man kan pga. dette argumentere for, at der herved inkluderes for mange studier. Omvendt er det en styrke ved meta-analysen, at der efterfølgende analyseres på studier hvor allocation concealment, intention to treat og blinded assesment er udført korrekt. Der er samlet set ikke mange studier i meta-analysen (25) og da der udføres flere subanalyser bliver grupperne små, der er således ikke meget vægt bag konklusionerne i analyserne. I hovedanalysen er studier med flere forskellige motionstyper poolet for at lave sammenligning overfor hhv. antidepressiva, kognitiv

6 terapi og kontrolgruppe. Det synes ikke indlysende at man kan sætte styrketræning af ældre i samme gruppe som løbetræning hos yngre voksne. Kommentarer En veludført metaanalyse, der konkluderer at effekten af motion på depression er sammenlignelig med antidepressiva og kognitiv terapi, uanset motionstype. Desværre lever evidensniveauet i alle de inkluderede studier ikke op til kravene for et veludført RCT-studie. Jo højere evidensniveau der kræves, desto mindre bliver effekten og ses der kun på de bedst udførte studier bliver effekten ikke signifikant. Flere godt designede RCT-studier er påkrævet! Cochrane analyse skema Studier N Resultater (SMD) Konklusion Motion vs kontrol ,82 (-1,12; -0,51) Stor signifikant effekt Motion vs kontrol, optimalt studiedesign ,42 (-0,88; 0,03) Lille, men ikke signifikant effekt Motion vs kognitiv terapi ,17 (-0,51; 0,18) Ingen forskel Motion vs antidepressiva ,04 (-0,31; 0,24) Ingen forskel Styrketræning vs kontrol ,34 (-2,07; -0,61) Stor og signifikant effekt Aerob træning vs kontrol ,63 (-0,95; -0,30) Moderat og signifikant effekt The Effect of Exercise in Clinically Depressed Adults: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Krogh J, Nordentoft M, Sterne JAC, Lawlor DA (2011) Clin Psychiatry 72(4): Beskrivelse 2 separate metaanalyser af randomiserede kontrollerede forsøg. En metaanalyse på de studier med inklusionskriteriet at diagnosen depression skal være stillet i klinisk praksis (almen praksis eller psykiatrisk regi). Her var der 4 studier, der opfyldte kriterierne med i alt 243 forsøgspersoner. Den anden metaanalyse indeholder studier, der har inklusionskriteriet at diagnosen depression opfyldt vha de diagnostiske kriterier, men intet kriterium om, at det skal være sundhedsfaglige personer, der stiller diagnosen. Her var der 13 studier, der opfyldte kriterierne med i alt 687 forsøgspersoner. Inklusionskriterier af studier: Voksne over 18 år. Depression som primære sygdom. Alle sværhedsgrader af depression (12 ud af 13 studier var med mild til moderat depression) Eksklusionskriterier af studier: Studier uden en ikke trænende kontrolgruppe. Måling af effekt lige efter træning. Resultater Primary outcome: Der blev for hvert studie udregnet Standardized mean difference (SMD) i depressive symptomer mellem behandlingsgruppen og kontrolgruppen. Dette blev gjort for at kunne sammenholde

7 studiernes forskellige primary outcome. Efterfølgende blev SMD ved statistiske analyser lavet om til effekt størrelse, som ved konvention inddeles i lille effekt i intervallet 0,2-<0,5, moderat effekt 0,5-<0,8 og stor effekt 0,8. Resultatet for metaanalysen indeholdende de 4 studier der opfyldte kravet om diagnosen stillet i klinisk praksis viste en SMD på 0,47 med et 95 % sikkerhedsinterval på -1,13-0,18 og var således ikke signifikant. Når der blev set på alle 13 studier, der indgik i metaanalysen uden de strenge inklusionskriterier var SMD på 0,4 med et 95% sikkerhedsinterval på -0,66- -0,14 altså signifikant. Dette svarer til en lille effekt (værdi 0,2-0,5) Ved underinddeling af resultaterne sås, at det eneste der var signifikant effekt af var ved træning i mindre end 10 uger, mens det ikke havde nogen betydning for effekten om der var tale om gruppe eller individuel træning, træningstype (aerob eller nonaerob) eller hvorvidt kontrol gruppen fik en eller anden form for behandling eller ej. Secondary outcome: Remission defineret som værende fri for depressive symptomer og langtids effekt. Remission var et endpoint i 5 af de 13 studier. Der var ikke nogen signifikant forskel på remission i behandlingsgruppen versus kontrolgruppen i nogen af de 5 studier. Samlet set var der en OR på 1,31, men med brede konfidensintervaller. Mht langtidseffekt indgik det ligeledes i 5 af de 13 studier. Her var der heller ikke tale om signifikant effekt, men med tendens til at motion har en lille effekt på depressive symptomer. Styrker/svagheder Styrker: Der blev lavet 2 metaanalyser, hvor der indgik hhv diagnose ved professionelle og ved lægmand. Der blev undersøgt for klinisk relevante endpoints. Grundig indhentning af data af 2 af forfatterne uafhængigt af hinanden. Studierne omfatter med en undtagelse mild-moderat deprimerede (og her synes det relevant at foreslå motion som led i behandling) Svagheder: Få studier der opfylder de strenge inklusionskriterier. Forholdsvis få deltagere i forhold til at der er tale om en metaanalyse. Kommentar Metaanalysen konkluderer at der er en lille, kortvarig effekt på depressive symptomer ved træning i op til 10 uger samt en vis langtidseffekt efter ophør med motion. Metaanalyse skema Studier N Resultater (SMD) Konklusion Motion vs kontrolgruppe ,40 (-0,66; -0,14) Lille, signifikant effekt Motion vs kontrolgruppe, diagnosticeret af kliniker ,47 (-1,13; 0,18) Lille, ikke signifikant effekt

8 Styrketræning A randomized controlled trial of high versus low intensity weight training versus general practitioner care for clinical depression in older adults. Singh NA, Stavrinos TH, Scarbek Y, Galambos G, Liber C, Singh MAF (2005). Journal of Gerontology 60A (6), Beskrivelse RCT studie over 8 uger. Gennemført med ældre >60år rekrutteret igennem almen praksis i Australien. Diagnosen stillet med DSM-IV i et struktureret interview og sværhedsgraden målt med Geriatric Depression Scale som selvvurdering og Hamilton Rating Scale of Depression via en blindet psykiater på baseline og igen efter 8 uger. Deltagerne i de 2 interventionsgrupper gennemførte en superviseret styrketræning af de store muskelgrupper 3x/uge (3x8sets på 6 maskiner) med enten 80% af 1-repetition-maximum (kontrolleret med Borg scale of perceived exertion mellem og tilpasset løbende) eller 20% af 1-repetition maximum (ikke tilpasset). Træningen varede ca. 60 min efterfulgt af 5 min udspænding. Kontrolgruppen blev behandlet hos egen læge efter vanlige principper. Udover depressionsmåling blev der undersøgt forventning til effekt, personlighed, socialt netværk, selvsikkerhed, locus of control (indflydelse på egen tilværelse), livskvalitet, søvn og muskelstyrke samt registreret bivirkninger. Resultater 54 deltagere gennemførte studiet (2 vs. 3 i interventionsgruppen faldt fra pga. manglende lyst til motion eller smerter efter 1. træning, 1 i kontrolgruppen blev indlagt). I kontrolgruppen fik 8 antidepressiv medicin, 2 samtaleterapi hos egen læge og 1 blev henvist til psykiater, hvorimod 9 ikke fik nogen behandling. De havde i gennemsnit 5 kontakter til egen læge over de 8 uger. I alle grupper var der signifikant bedring i symptomerne både i GDS og HRSD over tid. I gruppen med høj intensitet af styrketræning var der signifikant bedre effekt på depressionen i forhold til absolutte tal, procentuel forbedring og antal af >50% reduktion i Hamilton (svarende til definitionen af klinisk respons). Gruppen med lavintensiv styrketræning lå mellem kontrolgruppen og højintensitet gruppen uden signifikant forskel til kontrolgruppen. Forbedringen i depressionssymptomerne var relateret til både intensiteten af styrketræning og gevinsten i muskelstyrke. I alle grupper var der signifikant forbedret selvsikkerhed efter 8 uger. I den højintensive interventionsgruppe var der udover dette en signifikant forbedring i søvnkvalitet, livskvalitet og muskelstyrke.

9 Styrker/svagheder Styrken af denne undersøgelse er, at den undersøger mange facetter og prøver at udelukke mange mulige confoundere. Designet er realistisk i forhold til mulighederne i fx et fitnesscenter. Undersøgerne er blindede. Svagheden er i vores sammenhæng den specifikke målgruppe af ældre og dermed manglende anvendelighed til andre aldersgrupper. De fleste er diagnosticeret med svær depression, mens vi i almen praksis hovedsageligt behandler patienter med mild til moderat depression. Man kan undre sig over at der i kontrolgruppen kun er 55 % i behandling i et studiedesign selv om det ca. reflekterer virkeligheden. Dermed er styrketræning ikke undersøgt i forhold til en optimal medikamentel behandling. Kommentarer Singh et al. konstaterer at styrketræning er en effektiv gennemførlig og sikker behandling af ældre deprimerede patienter. De ser en dosis-respons sammenhæng af intensiteten af styrketræning og effekten på depressive symptomer. Lavintensiv styrketræning havde ikke bedre effekt end standardbehandlingen, med en mulig placeboeffekt pga. afhængigheden fra patientens overbevisning af behandlingen. De foreslår styrketræning som fortrukne motionsform i forhold til aereob motion til ældre pga. bedre effekt og større sikkerhed. Styrketræning har et bredere spektrum af positive effekter end anden standardbehandling af depression med speciel relevans for ældre patienter. Aerob træning Exercise Treatment for Depression. Efficacy and Dose Response. Dunn AL, Trivedi MH, Kampert JB, Clark CG, Chambliss HO (2005). Am J Prev Med 28 (1), 1-8. Beskrivelse Randomiseret kontroleret forsøg med 80 voksne i alderen år med mild til moderat depression, der blev fulgt i 12 uger. Inklusionskriterier: Voksne med mild til moderat depression diagnosticeret med SCID (Structured Clinical Interview for Depression). Sværhedsgrad af depressionen vurderet med HAM-D17. Vurderet ved 3 separate interviews. Måtte ikke modtage anden behandling for depression, skulle i forvejen træne mindre end 3 gange ugentligt og mindre end 20 min pr gang. Være i stand til at skulle træne op til 5 gange ugentligt og ikke bo længere væk en 15 miles fra undersøgelsesstedet. Kunne læse og forstå informeret samtykke erklæring Eksklusionskriterier: Vægt over 160% af idealvægten, indtag af > 21 genstande pr uge, suicidalforsøg inden for 2 år eller selvmordstruet ved screening, indlæggelse for psykiatrisk lidelse de sidste 5 år, stofmisbrug, ikke i stand til at træne pga sygdom, aktuel deltagelse i andre forsøg, planer om at fraflytte området inden for ½ år, graviditet eller planer om graviditet

10 Forsøgspersonerne blev randomiseret til 4 forskellige behandlingsgrupper og en kontrol gruppe: Gruppe 1: Gruppe 2: Lav dosis (med energiforbrug på 7 kcal/kg/uge ) og træne 3 gange ugentlig. (LD/3) Lav dosis og træne 5 gange ugentligt (LD/5) Gruppe 3: Dosis svt folkesundhedsanbefalinger (højdosis) (energiforbrug 17,5 kcal/kg/uge) og træne 3 gange ugentligt. (PHD/3) Gruppe 4: Kontrolgrp: Dosis svt folkesundhedsanbefalinger og træne 5 gange ugentligt (PHD/5) Udstrækningsøvelser i min 3 gange ugentligt. Alle trænede individuelt under opsyn af laboratoriepersonale. Scoret ugentligt med HAM-D17 af uddannede og erfarne sundhedspersoner. Resultater Primary outcome i forsøget var fald i HAM-D17 score. Her blev der set på intention-to-treat analyse, der samlet set viste en reduktion i HAM-D17 score på 30 % efter 12 uger. Effektanalyse viste, at der i alle grupperne var en signifikant reduktion i HAM-D17 score efter 12 ugers behandling. Når der blev set på intensiteten var det største fald i PHD grupperne med en reduktion i HAM-D17 score på 47 %, mens der i LD grupperne var en reduktion på 30 %. Ved sammenligning af intensitetgrupperne var der signifikant større effekt af højintensitetstræning (PHD grp) i forhold til lavintensitets træning (LD grp),mens der ikke var signifikant forskel på lavintensitets træning og placebo (kontrolgruppen). Når man kiggede på motionsfrekvensen, var der kun en lille forskel på reduktion i HAM-D17 score med en reduktion på 39 % i 3 gange/uge gruppen mod en reduktion på 38 % i 5 gange/uge gruppen I placebogruppen var der en reduktion i HAM-D17 score på 29 %. Når man sammenlignede motionsfrekvensen var der ikke signifikant forskel på de 2 behandlingsgrupper. Secondary outcome i forsøget var om der 1) var respons på behandlingen defineret som en reduktion i HAM-D17 score på minimum 50 % efter 12 uger. Studiet viste en overordnet respons i alle behandlingsgrupperne, men intet respons i kontrolgruppen. Ved sammenligning af de forskellige grupper var der kun signifikant bedre respons i PHD gruppen sammenlignet med kontrolgruppen, ellers var der ingen forskel grupperne imellem. Secondary outcome så også på 2) om der var remission af de depressive symptomer defineret som en HAM- D17 score på < 7. Set over den 12 ugers periode var der signifikant stigende tendens til remission i alle behandlingsgrupperne, men ikke i kontrolgruppen. Efter de 12 uger var der i PHD gruppen 42 % med remission mod 26% i LD gruppen. Ved sammenligning af de 2 grupper var der ikke signifikant større

11 sandsynlighed for remission i PHD gruppen i forhold til LD gruppen. PHD gruppen var dog signifikant bedre end kontrolgruppen. I motionsfrekvensgrupperne var der en sandsynlighed for remission på 31% i 3 gange/uge gruppen mod 35% i 5 gange/uge gruppen. Der var ingen signifikant forskel på de 2 grupper. Styrker/svagheder Styrker: 3 samtaler forud for inklusion i studiet, professionelle fagpersoner der udførte HAM-D17, underinddeling i 4 grupper, hvilket medførte, at man kunne sammenligne betydningen af såvel intensitet som frekvens. Trænede alene så der ikke skulle tages forbehold for den sociale betydning af gruppetræning. Svagheder: forholdsvis lille studie, ikke blindet, forholdsvis stort frafald i kontrolgruppen, monitorering under træningen medfører, at det kan være svært at vide om træningen virker i klinisk praksis. Kommentar I artiklen konkluderes, at motion med en intensitet svarende til folkesundhedsanbefalingerne er effektiv i behandlingen af mild til moderat depression. Når der sammenlignes med forsøg med hhv kognitiv terapi og medicinsk behandling er motion med denne intensitet en ligeværdig behandling for depression. Ligeledes har studiet vist at motionsfrekvensen ikke har nogen signifikant betydning (i hvert fald ikke om det er 3 eller 5 dage om ugen). Mindfull træning, studie 1 Effect of Tai Chi on depressive symptoms amongst Chinese older patients with depressive disorders: a randomized clinical trial. Chou K, Lee PWH, Yu ECS, Macfarlane D, Cheng Y, Chan SSC, Chi I (2004). Int J Geriatr Psychiatry 19, Beskrivelse Et randomiseret kontrolleret studie udført i Hong Kong, med det formål at vurdere virkningen af Tai Chi træning på depressive symptomer hos ældre. 30 hjemmeboende deprimerede patienter, der havde tilknytning til en psyko-geriatisk klinik, og som opfyldte inklusionskriterierne blev inviteret til at deltage, 14 sagde ja til at deltage, 7 kvinder og 7 mænd. Deltagerne skulle opfylde DSM-IV diagnostiske kriterier for unipolar svær depression eller dystymi, score over 16 point på Center for epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), være 60 år eller mere, ingen anden træning de sidste 6 mdr, ingen medicinsk kontraindikation for træning, bevaret mentalt og fysisk. De 14 deltagere blev randomiseret til Tai Chi træning (n=7) eller til kontrolgruppen (n=7)

12 Træningsgruppen praktiserede Tai Chi i 12 uger, 3 gange om ugen, 45 min af gangen. Hver session bestod af 10 min opvarmning, 25 min Tai Chi og 10 min nedkøling. Alle sessioner var ledet af en erfaren Tai Chi instruktør. Der var en gennemsnitlig deltagelse på 95 % til de 36 Tai Chi sessioner. Kontrolgruppen blev sat på venteliste til Tai Chi og lavede ikke anden træning. Efter de 12 uger blev alle 14 deltagere vurderet udfra CES-D. Resultater Der blev fundet signifikant bedring af depressive symptomer hos gruppen der lavede Tai Chi sammenlignet med kontrolgruppen. Desuden viste studiet at Tai Chi er lige effektivt til at reducere alle fire kategorier af depressive symptomer som somatiske symptomer, psykiske symptomer, symptomer relateret til interpersonelle relationer og symptomer associeret til velbefindende. Styrker/svagheder Styrken ved studiet er at det er et RCT-studie og der er taget højde for en del confoundere mellem de to grupper. Veldefineret gruppe ud fra inklusionskriterierne, velbeskrevet trænings set-up og høj deltagelse. Svagheder ved studiet er at det er så lille et studie, kontrolgruppen er helt passive, der er ikke taget højde for om noget af effekten kan stamme fra det at være i et fællesskab/en gruppe. Studiepopulationen omfatter kun patienter over 60 år, resultaterne kan derfor ikke umiddelbart overføres til andre aldersgrupper. Kommentar Det konkluderes i studiet at der er signifikant effekt af tai chi på depression, der er dog tale om et meget lille studie. Mindfull træning, studie 2 Effect of a qigong exercise programme on elderly with depression. Tsang HWH, Fung KMT, Chan ASM, Lee G, Chan F (2006). Int J Geriatr Psychiatry 21, Beskrivelse Et randomiseret kontrolleret studie udført i Hong Kong, med det formål at se på effekten af qigong * hos ældre med depression. Inklusionskriterierne var at deltagerne skulle være 65 år eller mere, have diagnosen depression eller tydelige tegn på depression fundet ved Geriatric Depression Scale (GDS) samt have en kronisk medicinsk sygdom. Deltagerne blev fundet på forskellige plejehjem i Hong Kong, i alt 82 deltagere.

13 Randomiseringen var dobbeltblindet. Interventionsgruppen (n=48) trænede qigong under supervision i 16 uger, 3 gange om ugen i min af gangen. Desuden blev de opfordret til at dyrke 15 min qigong dagligt for dem selv udover dette. Kontrolgruppen (n=34) læste avis i en læsegruppe ledet af en terapeut, med samme intensitet som interventionsgruppen. Effekten blev vurderet midtvejs og en uge efter ophør. Desuden blev der lavet follow-up 4 uger og 8 uger efter programmet var afsluttet. Udover effekten på depression som blev vurderet ved GDS, blev der også set på psykosociale forhold vurderet udfra forskellige skalaer: The Chinese General Self-efficacy (CGSS), Personal Well Being Index (PWI), General Health Questionaire-12 (GHQ-12), Self-concept Scale (ASSEI). Resultater Studiet viser at der er signifikant lindring af de depressive symptomer målt ved GDS i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Ligeledes er der signifikant bedring af selvtillid, personlig velbefindende og helbred generelt, målt udfra ovennævnte skalaer i gruppen der lavede qigong. Yderligere fandtes signifikant forskel mellem grupperne hvad angik nogle af sub-skalaerne i ASSEI der går på selvopfattelse af personlig kvalitet, familie forhold, sociale forhold, daglige gøremål og fysisk velbefindende. Effekten er størst lige efter forsøgets ophør og ved første follow-up 4 uger efter, herefter aftager effekten igen. Man skal således fortsætte med regelmæssig udførelse af qigong, hvis der skal være en vedvarende effekt på depression og de andre målte parametre. Styrker/svagheder Styrker ved studiet: RCT-studie, med dobbeltblindet randomisering. Det er et forholdsvis stort studie med 82 deltagere. Der er taget højde for mange confoundere mellem de to grupper. Desuden har man forsøgt at neutralisere effekten ved det at være i en superviseret gruppe og den opmærksomhed det nu giver, ved også at lade kontrolgruppen være i en gruppe ledet af en terapeut. Der er lavet follow-up undersøgelse både efter 4 og 8 uger så man ligeledes kan sige noget om langtidseffekten. Svagheder ved studiet: I studiet er der kun set på ældre over 65 år der alle udover depression også har en fysisk lidelse. Men får patienterne det bedre psykisk, fordi de via den fysiske træning lindrer deres fysiske symptomer, som måske er årsagen til depressionen? Dette er en confounder ifht. kontrolgruppen som sidder stille og læser avis. Desuden er der set på depression over et, og ikke opdelt efter sværhedsgrad. Kommentar Der konkluderes at 8-16 ugers regelmæssig qigong træning kan lindre depressive symptomer, bedre selvtilliden og personlig velbefindende hos ældre med kronisk fysisk sygdom og depression. Men at det er nødvendigt at træningen fortsætter kontinuerligt hvis effekten skal være vedvarende. * Qigong: en kinesisk træningsform der involverer meditation, åndedræts øvelser og kropsbevægelse.

14 RCT-studier skema Singh et al 2005 Dunn et al 2005 Chou et al 2004 Tsang et al 2006 Deltagere Beskrivelse Varighed Resultater N=60, >60år Styrketræning: høj/lav intensitet vs vanlig behandling N=80, 20-45år Aerob træning: høj/lav intensitet + høj/lav frekvens vs kontrolgruppe 8 uger Signifikant bedre effekt af høj intensitet end vanlig behandling. 12 uger Signifikant effekt af høj intensitet, men ingen betydning af frekvens N=14, >60år Tai Chi vs kontrolgruppe 12 uger Signifikant effekt i Tai Chi gruppen N=82, >65år Qigong vs kontrolgruppe 16 uger Signifikant effekt i Qigong gruppen Diskussion I metaanalyserne (4, 5) gennemgås hhv. 25 og 13 RCT studier, og der påvises lille til stor effekt (signifikant) af motion på depression, uafhængigt af motionsformen. Effekten er på højde med antidepressiva og kognitiv terapi. Men ser man kun på studier med veludført diagnosticering (4 studier) og allocation concealment, intention to treat og blinded assesment (3 studier), findes der en mindre men ikke statistisk signifikant effekt. I RCT-studier hvor styrketræning/aerob træning/mindfull træning (6, 7, 8, 9) sammenlignes med kontrolgruppe, fandt man i de enkelte studier signifikant effekt på depression uanset træningsform. For både aerob træning (7) og styrketræning (6) er påvist signifikant effekt af høj intensitet træning, mens lav intensitet træning ikke var bedre end kontrolgruppe. Der findes ikke en standard definition af hvad høj og lav intensitet træning er. I studiet med aerob træning er SST anbefaling defineret som høj intensitet, mens intensiteten i styrketræningsstudiet er defineret ud fra patientens maximale ydeevne og høj intensitet er gentagelser ved 80% af max. Imidlertid viser studier af mindfull træning (8, 9) signifikant bedring på depressive symptomer ved lav intensitet træning så som tai chi og qigong. Udover mental træning indeholder træningsformen dog også et element af statisk styrketræning. Men der er tale om små studiepopulationer af ældre kinesere, hvorfor data må vurderes med forbehold og muligvis ikke er anvendelige i en yngre kaukasisk population. Effekten af mindfull træning kunne indikere at træningens positive effekt på depressive symptomer ikke udelukkende er forklaret ved den fysiske træning. Traditionelt har man forklaret effekten ud fra fysiologiske ændringer i endorfin- og monoaminkoncentrationen i cerebrum samt ændringer i stofskifte, insulin og andre hormoner. Datagrundlaget er dog ikke overbevisende og mekanismerne ikke helt afklarede (10). Psykologiske mekanismer må formodes at have stor indflydelse, mulige forklaringer kunne være: Positiv feedback fra omgivelserne med øget selvværd til følge. Afledning af opmærksomheden fra negative tanker og oplevelse af mestring. Opbygning af en mere positiv identitet og et nyt selvbillede igennem ændring af adfærd og livsstil. Man kunne forestille sig at disse mere gennemgribende ændringer kunne forebygge

15 tilbagevendende depression, metaanalyser har tidligere vist at mindfull-baseret kognitiv terapi kan forebygge recidiverende depression (11). Der er få studier, der ser på langtidseffekt. I Cochrane analysen fra 2010 konkluderes at der er moderat og signifikant effekt ved long-term follow up, mens metaanalysen af Krogh et al 2011 konkluderer at der ikke er signifikant effekt ved træningsvarighed over 10 uger. Flere af studierne på området er udført med små populationer. I Cochrane analysen antydes at der kan være et forhold mellem interventions effekt og studiestørrelse, tydende på publikationsbias med mindre tilbøjelighed til at offentliggøre negative resultater af små studier. På grund af behandlingens karakter er det ikke muligt at blinde patienterne, hvilket kan give performance bias i både kontrol og behandlingsgrupper. For at etablere solid evidens på området er der behov for større, mere veludførte RCT-studier, der opfylder de videnskabelige krav til diagnosticering og blindet vurdering af effektmål, blindet randomisering og intention to treat. Der er også behov for studier, der ser på langtidseffekt. Motion har få bivirkninger sammenlignet med farmakoterapi, der kan være forbundet med en del toksiske effekter specielt hos ældre. Depression optræder ofte hos i forvejen somatisk syge patienter (KOL, diabetes, Cancer, hjertesygdom), som også har gavnlig effekt af motion på deres somatiske sygdom. Motion er en billig behandling, både samfundsøkonomisk og for den enkelte patient. I forhold til vores forskningsspørgsmål, om der er evidens for at anbefale motion ved depression og hvilke træningsformer, intensitet og hyppighed man bør vælge, vil det i praksis betyde: Der er ikke entydig evidens, men på baggrund af ovenstående diskussion vil vi fortsat anbefale motion som led i behandling af depression. Træningsformen er underordnet og kan derfor vælges ud fra patientens interesser, fysiske formåen og personlighed. Det vil underbygge patientens autonomi og vedholde interessen på længere sigt. Intensiteten anbefales at følge SST generelle anbefalinger for motion.

16 Litteraturliste 1 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. København: Sundhedsstyrelsen; Dansk Selskab for Almen Medicin. Unipolar depression - diagnostik og behandling. 2. udgave ed. Kbh. Dansk Selskab for Almen Medicin, Leif Skive. Motionsmanualen, motion nutidens lægemiddel. Komiteen for Sundhedsoplysning, Mead GE, Morley W, Campbell P, Greig CA, McMurdo M, Lawlor DA (2010). Exercise for depression (Review). The Cochrane Library, Issue 1. 5 Krogh J, Nordentoft M, Sterne JAC, Lawlor DA (2011): The Effect of Exercise in Clinically Depressed Adults: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, J Clin Psychiatry 72 (4), Singh NA, Stavrinos TH, Scarbek Y, Galambos G, Liber C, Singh MAF (2005): A randomized controlled trial of high versus low intensity weigt training versus general practitioner care for clinical depression in older adults. Journal of Gerontology 60A (6), Dunn AL, Trivedi MH, Kampert JB, Clark CG, Chambliss HO (2005): Exercise Treatment for Depression, Efficacy and Dose Response. Am J Prev Med 28 (1), Chou K, Lee PWH, Yu ECS, Macfarlane D, Cheng Y, Chan SSC, Chi I (2004): Effect of Tai Chi on depressive symptoms amongst Chinese older patients with depressive disorders: a randomized clinical trial. Int J Geriatr Psychiatry 19, Tsang HWH, Fung KMT, Chan ASM, Lee G, Chan F (2006): Effect of a qigong exercise programme on elderly with depression. Int J Geriatr Psychiatry 21, Oxford Textbook of Sportsmedicine, Oxford University Press, Piet J, Hougaard E. The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2011 Aug; 31(6): Bilag MDI HAM-D GDS

17 Bilag 1: Major Depression-spørgeskema (MDI)* Major (ICD-10) Depressions-spørgeskema (MDI) Nedennævnte spørgsmål handler om hvordan du har haft det gennem de sidste to uger. Hvor stor en del af tiden har du følt dig trist til mode, ked af det? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 2. har du manglet interesse for dine daglige gøremål? 3. har du følt at du manglede energi og kræfter? 4. har du haft mindre selvtillid? 5. har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? 6. har du følt, at livet ikke var værd at leve? 7. har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn? 8a. har du følt dig rastløs? 8b. har du følt dig mere stille? 9. har du haft besvær med at sove om natten? 10a. har du haft nedsat appetit? 10b. har du haft øget appetit? Navn: Dato: *) Kilde: Psykiatrisk forskningsenhed, Hillerød Sygehus DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN KLINISK VEJLEDNING FOR ALMEN PRAKSIS

18 Major (ICD-10) Depressions-spørgeskema Nedennævnte spørgsmål handler om hvordan du har haft det gennem de sidste to uger. Kernesymptomer I Hvor stor en del af tiden... Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1. har du følt dig trist til mode, ked af det? 2. har du manglet interesse for dine daglige gøremål? 3. har du følt at du manglede energi og kræfter? 4. har du haft mindre selvtillid? 5. har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? 6. har du følt, at livet ikke var værd at leve? Ledsagesymptomer II 7. har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn? 8a. har du følt dig rastløs? 8b. har du følt dig mere stille? 9. har du haft besvær med at sove om natten? 10a. har du haft nedsat appetit? 10b. har du haft øget appetit? Total score (0-50) For at beregne dit pointtal skal du lægge tallene i de afkrydsede felter sammen og gange summen med 4. Du får nu et tal mellem 0 og 100. Et score på 25 eller mere tyder på at du har en behandlingskrævende depression. 39 UNIPOLAR DEPRESSION DIAGNOSTIK OG BEHANDLING

19 Major Depression Inventory (MDI): Et depressionsskema med»dual-funktion«dobbeltfunktionen af Major Depression-spørgeskemaet (MDI) viser sig i scoringsanalyser således. A. Renyttes MDI som en rating scale på i samme måde som Hamiltonskalaerne, er det summen af de 10 spørgsmål der angiver graden af depression. For item 8 og 10, hvor der er to svarkategorier (a) og (b). vælger man det der har højeste score. Den teoretiske sumscore gir derfor fra 0 (ingen depression) til 50 (maksimal depression). Et score på 20 svarer til et HAM-D17, score på 18. B. Benyttes MDI som et diagnoseinstrument benytter man den lodrette linie som er angivet på skemaet vist herunder. For de tre øverste items, som afspejler kernesymptomerne på ICD-I0 depressionsdiagnosen, forlanges der at de gennem de sidste to uger skal have været til stede det meste af tiden. For Iedsagesymptomerne, som findes i de resterende syv MDI-items, forlanges det at de skal have været til stede gennem de sidste to uger i over halvdelen af tiden. ICD-10 algoritmen bruges herefter: Let depression: 2 kernesymptomer og 2 Iedsagesymptomer Moderat depression: 2 kernesymptomer og 4 Iedsagesymptomer Svær depression: 3 kernesymptomer og 5 Iedsagesymptomer. MDI kan også anvendes til DSM-IV major depressionsdiagnosen. Ifølge DSM-IV opereres der kun med ni symptomer, idet item 4 i DSM-IV er inkluderet i item 5. Derfor benytter man det af de to items der har højeste score. Algoritmen for DSM-IV er at 5 af de 9 symptomer skal være tilstede heraf et af de to første items, som ifølge DSM-IV er kernesymptomer. 40 DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN KLINISK VEJLEDNING FOR ALMEN PRAKSIS

20 Manual til HAM-D 17 Nedenfor følger en manual til Hamiltons Depressionsskala (HAM-D 17 ). 1. Nedsat stemningsleje: Dette item dækker såvel den verbale som den nonverbale tilkendegivelse af patientens oplevelse af tristhed, nedtrykthed, modløshed, hjælpeløshed og håbløshed. 1 Let tendens til at være nedstemt, ilde til mode, i dårligt humør. 2 Klarere tegn til nedsat stemningsleje; virker moderat nedtrykt, men virker ikke håbløs. 3 Stemningslejet kraftigt nedsat, eventuelt ledsaget af nonverbale tegn (f.eks. gråd). Giver udtryk for håbløshed. 4 Stemningslejet meget svært nedsat, med klare tegn til håbløshed eller hjælpeløshed. 2. Skyldfølelse og selvbebrejdelser: Dette item dækker reduceret selvagtelse med skyldfølelse. 0 Ikke præget af nedsat selvvurdering, manglende selvtillid eller skyldfølelse. 1 Føler sig mindreværdig i forhold til familie, venner eller arbejdsfæller med henvisning til det forhold, at han/hun har været til besvær under den aktuelle depressionstilstand. 2 Tegn til egentlig skyldfølelse, idet patienten er optaget af forhold fra tiden før den aktuelle depressionstilstand startede (mindre undladelser eller fejl). 3 Føler, at den aktuelle depressionstilstand skyldes undladelser eller fejl i fortiden. Kan dog stadig forstandsmæssigt indse, at det næppe er rigtigt. 4 Skyldfølelserne, med oplevelsen af, at den aktuelle depressionstilstand er en straf, kan end ikke forstandsmæssigt korrigeres (vrangforestilling). 3. Suicidale impulser: 1 Patienten føler, at livet ikke er værd at leve, men har intet dødsønske. 2 Patienten ønsker at dø (f.eks. ikke at vågne op næste morgen), men har ingen aktive planer om at berøve sig livet. 3 Har usikre, men aktive planer om at berøve sig livet. 4 Har sikre planer om at berøve sig livet. 4. Indsovningsbesvær: Der udspørges om de sidste 3 nætter uafhængigt af indtagelse af sovemedicin. 1 Har mindst én aften måttet ligge mere end ½ time vågen i sengen, fra det tidspunkt han/hun ønskede at falde i søvn, og indtil søvnen indtraf. 2 Har hver aften måttet ligge over ½ time i sengen, fra det tidspunkt han/hun ønskede at falde i søvn. 5. Afbrudt søvn: Patienten vågner op én eller flere gange mellem midnat og kl. 5 næste morgen. Der udspørges om de sidste 3 nætter uafhængigt af indtagelse af sovemedicin. 1 Har vågnet op én eller to gange inden for de sidste nætter. 2 Har vågnet op hver nat. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 131

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark Hamiltons Depressionsskala Scoringsark Nr. Symptom Score 1* Nedsat stemningsleje 0-4 2* Skyldfølelse og selvbebrejdelser 0-4 3 Suicidale impulser 0-4 4 Indsovningsbesvær 0-2 5 Afbrudt søvn 0-2 6 Tidlig

Læs mere

Interview-guide til Hamiltons Depressionsskala. ABC-udgaven er udarbejdet af professor Per Bech, Hillerød

Interview-guide til Hamiltons Depressionsskala. ABC-udgaven er udarbejdet af professor Per Bech, Hillerød Interview-guide til Hamiltons Depressionsskala ABC-udgaven er udarbejdet af professor Per Bech, Hillerød i samarbejde med DUAG-gruppen ved overlæge Erik Roj Larsen, Risskov 2012 1 Introduktion Det foreslås,

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Hamilton Angstskala (HAM-A 14 )

Hamilton Angstskala (HAM-A 14 ) Hamilton Angstskala (HAM-A 14 ) Scoringsark Nr. Symptom Score 1* Angst 0 4 2* Anspændthed 0 4 3* Fobisk angst 0 4 4 Søvnforstyrrelser 0 4 5* Koncentrationsforstyrrelser 0 4 6 Nedsat stemningsleje 0 4 7*

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger?

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger? Hvad skal der til, for at denne patient har det væsentligt bedre inden for de næste 3 uger? Case 51 årig mand, der er selvstændig. Han er tidligere psykisk rask. Patienten har haft økonomiske problemer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Rating Scale for Bipolar Depression (BDRS)

Rating Scale for Bipolar Depression (BDRS) Rating Scale for Bipolar Depression (BDRS) VEJLEDNING: Jeg vil gerne stille dig et par spørgsmål om nogle symptomer, du måske har. Når du svarer, beder jeg dig huske på, at vi kun fokuserer på, hvordan

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

diagnosticering g af depression hos somatisk syge ældre

diagnosticering g af depression hos somatisk syge ældre Udfordringer ved diagnosticering g af depression hos somatisk syge ældre Karen Andersen-Ranberg MD, PhD Geriatrisk i afd. OUH, Region Syddanmark Epidemiologi, IST, Syddansk Universitet Hvad ved vi om depression

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Mænds depressive lidelser. Per Torpdahl

Mænds depressive lidelser. Per Torpdahl Mænds depressive lidelser Depression hos kvinder og mænd Kvinder 100.000 Mænd 50.000 Former og årsager Livslang depression Livsfase depression Følgende kan påvirkes af depression og kan være årsag til

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Mål i dag En ide om ICD-10: hvorfor og hvordan Psykisk sygdom / psykiske symptomer stemningslejet (humør) psykose (opfattelse af virkeligheden) Hvordan vi

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Psykiatri. Information om BIPOLAR SYGDOM

Psykiatri. Information om BIPOLAR SYGDOM Psykiatri Information om BIPOLAR SYGDOM 2 HVAD ER BIPOLAR SYGDOM? Som navnet antyder, berører bipolar sygdom polerne eller yderpunkterne i det menneskelige sind, fra depression i den ene ende af skalaen

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland.

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland. Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland.dk FØDSELSDEPRESSION SYMPTOMER SYGDOM BEHANDLING UDBREDELSE AF

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Lidt om min baggrund 2001 uddannet psykolog fra Aarhus Universitet 2004-2007 PhD ved Aarhus Universitet om Hjertepsykologi 2012 Lektor

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både ramte

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Depression Diagnose. Definition og diagnostiske kriterier for den specifikke tilstand, symptomer og kliniske fund

Depression Diagnose. Definition og diagnostiske kriterier for den specifikke tilstand, symptomer og kliniske fund Depression Diagnose Indledning Definition og diagnostiske kriterier for den specifikke tilstand, symptomer og kliniske fund De fleste patienter henvist til SME er i forvejen grundigt psykiatrisk udredt

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes. Aalborg, den 30. september 2014

PSYKIATRIFONDEN. Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes. Aalborg, den 30. september 2014 PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Typiske kognitive

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

Bipolar lidelse. Krista Straarup Specialpsykolog i psykiatri Ambulatorium for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov

Bipolar lidelse. Krista Straarup Specialpsykolog i psykiatri Ambulatorium for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov Bipolar lidelse Krista Straarup Specialpsykolog i psykiatri Ambulatorium for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk Bipolar lidelse Tidlig debut (15-25 års alderen), men

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det

Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det Myter og viden Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det De kedelige fakta Dør 10 år for tidligt Risiko for at dø tidligt: Ryger 10 cigaretter dgl. =fordoblet Ryger 20 cigaretter dgl. =5-doblet Dårligere

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Ældre og depression Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Den geriatriske depression Prævalens hos 65+-årige 3 % Ved plejehjemsindflytning 20 % Underdiagnosticering 10 % i relevant

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression Baggrund og formål Unipolar depression er den hyppigst forekommende

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Depression, Januar 2014

Depression, Januar 2014 Depression, Januar 2014 Oversigt over demens og demenslignende tilstande Sekundær demens Længerevarende hypothyreose Hyperkalkæmi Hypovitaminosis B12 Subduralt hæmatom Lavtrykshydrocephalus Neuroborreliose

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Psykometriske test ved psykiatriske lidelser i almen praksis

Psykometriske test ved psykiatriske lidelser i almen praksis Psykiatri i almen praksis Psykometriske test ved psykiatriske lidelser i almen praksis Af Kaj Sparle Christensen Med DSAM s kliniske vejledninger for diagnostik og behandling af demens (1), unipolar depression

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

for mennesker med Resultater efterår 2014 Vejen ind i Slagelse Kommune Vibeke Møller Lund vicecenterleder

for mennesker med Resultater efterår 2014 Vejen ind i Slagelse Kommune Vibeke Møller Lund vicecenterleder Erfaringer fra Indsats for mennesker med Medicinsk Uforklarede Symptomer Resultater efterår 2014 Vibeke Møller Lund vicecenterleder Helle Hardis mindfulness-instruktør kognitiv terapeut Rune S. Rasmussen

Læs mere

Website til reducering af selvmordstanker

Website til reducering af selvmordstanker Website til reducering af selvmordstanker et nyt forskningsprojekt Præsentation af, PhD Psykiatrisk Center København Ny teknologi og selvmordsforebyggelse Innovativt men utestet Oversigt over dagens præsentation

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

Identifikation af den ældre depressive patient

Identifikation af den ældre depressive patient Identifikation af den ældre depressive patient Karen Andersen-Ranberg MD, Ph.D Geriatrisk afd., Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet Eller. Hvorfor er det så svært med den ældre

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere