Åbent Referat. til. Ældrerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Ældrerådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Merry Brydsø, Ingrid Lorentzen, Inger Pedersen, Tonny Tarbensen Fraværende: Ingen Referent: Else Thorlund

2 Indholdsfortegnelse Side 310. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Orientering om forebyggende hjemmebesøg til 75 + årige Eventuelt Bilagsliste Underskriftsblad Side 653

3 Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 1841 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 654

4 Gensidig orientering Dok.nr.: 1842 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Orientering fra DANSKE ÆLDRERÅD. Bestyrelsen holder konstituerende møde den 29. maj 2013 i Vejle. s møde samme dag foreslås derfor flyttet til den 28. maj eller 30. maj. Orientering om status vedr. ældreboligcentret Solhøj, Nordenskov Orientering ved Rigmor Jensen og Inger Pedersen fra arbejdsgruppen vedr. ældreboligcentret Baunbo, Lunde Orientering v/staben Social, Sundhed og Beskæftigelse Udlevering af adgangskort til repræsentantskabsmødet den 15. maj i DANSKE ÆLDRERÅD. Samkørsel til Nyborg aftales. Beslutning den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Næste planlagte møde den 29. maj flyttes til den 30. maj kl Ingrid Lorentzen er forhindret i at deltage. Side 655

5 Orientering om forebyggende hjemmebesøg til 75 + årige Dok.nr.: 1848 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Sagsfremstilling Forebyggelseskonsulent Kirsten Bentsen deltager fra kl og orienterer nærmere om de forskellige tilbud om forebyggende besøg i. Forvaltningens vurdering Ingen Sundhedskonsekvensvurdering Ikke foretaget Retsgrundlag Serviceloven 79 a. Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Info til møde med d Forebyggende hjemmebesøg og udfordringsretten - oplæg til ældrerådet.doc 2 Åben Info til møde med d Projekt Tryg med nyt netværk- oplæg til ældrerådet.doc 3 Åben Info til møde med d Forebyggende hjemmebesøg - oplæg til ældrerådet.doc 57956/ / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, atorienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Ønsker om årlig orientering til rådet, når årsrapporten for de forebyggende hjemmebesøg foreligger. Side 656

6 Eventuelt Dok.nr.: 1843 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Beslutning den Fraværende: Ingen Spørgsmål fra rådsmedlem om hjælp til flytning af folkeregisteradresse for samtlige beboer på plejecentret Tistruplund ved flytning til nyt plejecenter undersøges til næste møde. På næste møde orienteres om s forslag til administration og opbevaring af værdier tilhørende borgere i eget hjem eller i et af kommunens tilbud. Side 657

7 Bilagsliste 312. Orientering om forebyggende hjemmebesøg til 75 + årige 1. Info til møde med d Forebyggende hjemmebesøg og udfordringsretten - oplæg til ældrerådet.doc (57956/13) 2. Info til møde med d Projekt Tryg med nyt netværk- oplæg til ældrerådet.doc (57957/13) 3. Info til møde med d Forebyggende hjemmebesøg - oplæg til ældrerådet.doc (57954/13) Side 658

8 Underskriftsblad Edna Jessen Anne-Marie Søndergaard Rigmor Jensen Gerda Møller Nielsen Anette Mandahl-Barth Ketty Bundgaard Elin Østergaard Bertelsen Aage Meldgaard Per Bonde Nielsen Merry Brydsø Ingrid Lorentzen Inger Pedersen Tonny Tarbensen Side 659

9 Bilag: Info til møde med d Forebyggende hjemmebesøg og udfordringsretten - oplæg til ældrerådet.doc Udvalg: Mødedato: 24. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57956/13

10 Forebyggende hjemmebesøg og udfordringsretten (info til april 2013) Varde kommune har i 2011 søgt og fået dispensation vedr. forebyggende hjemmebesøg. Borgerne, der indtil nu har modtaget brev uden dato, skal frit kunne vælge om de ønsker et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem, eller om de vil deltage i et Temamøde. Hvorfor denne valgmulighed? Borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg, får råd og vejledning på et langt tidligere tidspunkt, inden problemerne opstår. Borgere, der ikke tager imod forebyggende hjemmebesøg, henvender sig ført når der er problemer Ved at give disse borgere (tidligere takket nej) tilbud om at deltage i temamøder, giver vi dem mulighed for, at få relevant viden i forhold til hvad de selv kan gøre for fortsat at have et godt ældreliv. Endvidere bliver disse borgere orienteret om, hvilke tilbud der generelt er i kommunen og som kunne have interesse for den ældre. Temamødernes afholdelse: 1-2 gange årligt Ølgod, Oksbøl, Nr. Nebel. Varde samt Gl. Helle kommune (evt. Helle hallen) Temamødernes indhold ændres 1 gang årlig Faldforebyggelse Hold balancen og snyd ambulancen Demens Kost Motion i dagligdagen Livskvalitet og livsmod Kontaktform i : Borgere, der er født i lige årstal (75 år i år ændres næste år), modtager brev med dato for besøg Borgere, der er født i ulige årstal, modtager brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg eller at deltagelse i et temamøde. Borgeren skal selv være aktiv for at modtage besøg eller deltage i temamøde. Denne forskellige kontaktform er valgt for ikke at tabe de svage ældre Kontaktform i 2013: Annonce i ugeavisen: Hold balancen snyd ambulancen

11 Bilag: Info til møde med d Projekt Tryg med nyt netværk- oplæg til ældrerådet.doc Udvalg: Mødedato: 24. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57957/13

12 Projekt Tryg med nyt netværk (info til april 2013) Center for Sundhedsfremme har søgt Trygfonden om midler til projektet Tryg med nyt netværk Der blev søgt om kr. og der er givet tilsagn om kr. Projektet bliver gennemført med øget egenfinansiering. Projektperiode: 1. september december 2013 Hvorfor dette projekt? Vores erfaring, gennem de besøg vi tilbyder til ældre der har mistet en ægtefælle, er at det især er svært for de nye enkemænd at etablere eller genetablere netværk. Undersøgelser viser at især ældre mænd, der mister en partner, hyppigere rammes af depression, isolation, tabt livsindhold og svækket selvværd. Dette skyldes et indskrænket socialt netværk og manglende udadvendt kontakt. Den eneste aldersgruppe hvor selvmordsraten stiger er ældre mænd over 70 år. Mænd over 80 år er den gruppe, der har den største selvmordsrate Danmark har faktisk den højeste rate for denne aldersgruppe i hele Europa. Depression er forbundet med en forhøjet selvmordsrisiko. Projektets målgruppe: Ældre mænd +75 -årig, som for nylig har mistet deres ægtefælle eller samlever Projektets formål: At forebygge depression og evt. selvmord hos ældre mænd, som har mistet deres ægtefælle eller samlever Yde personlig støtte, øge livskvaliteten og styrke det sociale netværk for målgruppen. Hvordan vil vi opnå projektets formål: Uddanne frivillige ambassadører (bestående af mandlige lokale ressourcepersoner, som selv har oplevet at miste en ægtefælle eller samlever), så de sammen med de nye enkemænd kan deltage i nogle arrangementer/aktiviteter, så der skabes tryghed ved det nye netværk. Projektets opstart: Erfaringsindsamling og behovsafdækning blandt enkemænd (hvad var det for tilbud de havde brug for i tiden efter at de havde mistet) Finde lokale ressourcepersoner (frivillige ambassadører) 1-2 i hver af de gamle kommuner Uddanne de frivillige ambassadører i: kommunikation sorg og tab tegn på depression kendskab til det lokale foreningsliv og tilbud Projektet er i gang: Den nye enkemand får tilbudt et besøg af forebyggelseskonsulenten ca 2 mdr. efter at have mistet sin ægtefælle eller samlever Den nye enkemand får tilbudt et ambassadørbesøg senest 5-6 mdr. efter ægtefælles/samlevers død. I starten vil det nok være efter henvendelse fra forebyggelseskonsulenten, men efterhånden som projektet bliver kendt, kan den nye enkemand eller andre også henvende sig.

13 Bilag: Info til møde med d Forebyggende hjemmebesøg - oplæg til ældrerådet.doc Udvalg: Mødedato: 24. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57954/13

14 Forebyggende hjemmebesøg (info til april 2013) Hvad er et forebyggende hjemmebesøg? Samtalens formål: Uopfordret og anmeldt besøg i borgerens eget hjem Tilbud til alle +75-årige, som ikke modtager både personlig og praktisk hjælp eller som bor på plejehjem målgruppe ca borgere Tage udgangspunkt i den ældres individuelle behov. Støtte borgeren i at være selvhjulpen. Udnytte borgerens ressourcer. Koncentreres om hvordan borgeren mestre sin tilværelse og ikke om evt. lidelser. Opfange behov for hjælp, støtte og vejledning på et tidligt tidspunkt, så hjælp kan reduceres eller helt undgås. Skabe tillid og god kontakt, så viden om sund levevis kan viderebringes til borgeren på rette tidspunkt og på rette måde. Forebyggelse og sundhedsfremme kan ikke klares på et enkelt besøg, men er en længerevarende proces. Hvad kan der drøftes i samtalen? Dagligdagen Trivsel Socialt netværk Funktionsevne Aktiviteter Kost Fysisk aktivitet / motion Sundhedstilstand Også mere følsomme emner kan tages op til drøftelse Sorg / Tab Identitet Isolering Døden På baggrund af samtalen informeres om forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og anbefalinger. Sundhedsfremme: At styrke borgerens livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. Der fokuseres på borgerens ressourcer og handlemuligheder for at mobilisere det overskud der skal til for at klare dagligdagens og livets udfordringer som ældre. Eksempler: Gulvmoppe så borger selv lettere kan klare gulvvask Robotstøvsuger Opfordre borgeren til at fortsætte med at deltage i / udføre aktiviteter som giver livsglæde bagning, kortspil, komme ud i naturen, besøge venner og familie m.m.

15 Forebyggelse: At holde borgere rask ved at undgå sygdom og ulykke. Eksempler: Der gives desuden: Faldforebyggelse Blodtryksmåling Trafiksikkerhed Vaccination mod influenza Råd og vejledning om aktiviteter, tilbud og information - Varde kommune Tilbud om måling af blodtryk Information og vejledning om forskellige fokusområder (periode udvalgte) Faldforebyggelse Trafiksikkerhed Daglige øvelser D-vitamin anbefalinger Diabetes og fødder IT Kontaktform i dag: Borgere, der er født i lige årstal (75 år i år ændres næste år), modtager brev med dato for besøg Borgere, der er født i ulige årstal, modtager brev uden dato og skal selv være aktiv for at modtage besøg. Ægtefæller født i forskellige årstal tilskrives efter kvindens årstal. Borgere som lige har mistet en ægtefælle tilskrives med brev med tid. Borgere der har sagt nej tak til 2 efterfølgende besøg, modtager brev uden dato og skal selv være aktiv for at modtage besøg.

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere