1. Indledning Lovgivning og generelle principper Socialtilsyn Hovedstadens budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3"

Transkript

1 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning Lovgivning og generelle principper Socialtilsyn Hovedstadens budget Den objektive finansiering i Taksterne for tilsyn i Indregning af overskud/underskud Betalingstidspunkter for tilsynstakster Forudsætninger bag Socialtilsyn Hovedstadens dimensionering... 7

2 1. Indledning Dette notat beskriver beregningen af budget, takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Hovedstaden i Socialtilsyn Hovedstaden blev etableret den 1. januar 2014 samtidig med etableringen af socialtilsyn fire andre steder i Danmark. Socialtilsyn Hovedstaden er etableret i Frederiksberg Kommune. Socialtilsynene fører driftsrettet tilsyn med plejefamilier, døgninstitutioner og aflastningstilbud for børn, sociale botilbud for voksne samt tilbud, der yder stofmisbrugsbehandling. 2. Lovgivning og generelle principper Socialtilsynets finansiering er fastlagt i 23 i Lov om socialtilsyn og i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Her fremgår det, at tilsyn med plejefamilier finansieres af objektive finansieringsbidrag fra kommunerne, mens tilsyn med døgntilbud mv. finansieres af tilsynstakster, der opkræves af de omfattede tilbud. Grundprincippet for socialtilsynenes fastsættelse af finansieringsbidrag og takster er, at indtægterne herfra skal svare til de samlede omkostninger ved at drive socialtilsynet. Takstfinansieringen skal sikre, at hvert af landets fem socialtilsyn får dækket deres omkostninger, hverken mere eller mindre, og opgaven må hverken medføre over- eller underskud for tilsynskommunen (Frederiksberg Kommune i Socialtilsyn Hovedstadens tilfælde). De fleste udgifter kan henføres til enten at vedrøre tilsyn med plejefamilier eller tilsyn med de øvrige tilbud, og disse udgifter udgør beregningsgrundlaget for hhv. den objektive finansiering og tilsynstaksterne. Det følger af lovgivningen, at socialtilsynets udgifter til lokaler, administration og andet overhead fordeles på den objektive finansiering og taksterne i forhold til disses andel af det samlede budget. De fem socialtilsyn anvender fælles beregningsprincipper og beregner takster og dimensionering i en fælles takstberegningsmodel. De konkrete takster vil variere på tværs af landet, da taksterne skal være omkostningsægte. Takstberegningen tager afsæt i de gældende regler i Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Desuden er omkostningselementerne beskrevet og opdelt i Budget og regnskabssystem for Kommuner. Styringsaftalerne i de fem regioner angiver en overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger vedr. andel af central ledelse og administration. I takstberegningen følger de enkelte socialtilsyn det overheadniveau, der er fastlagt i det relevante KKR-regi. For Socialtilsyn Hovedstaden er derfor indregnet et overhead på 7 pct. 2

3 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015 Tabel 1 viser Socialtilsyn Hovedstadens budget for Budgettet for 2014 er indsat til sammenligning. Tabel 1: Socialtilsyn Hovedstadens budget 2014 og 2015, kr., løbende priser Budget 2014 Budget 2015 Socialtilsyn Hovedstadens direkte udgifter (løn mv.) Indirekte udgifter (overhead, afdrag mv.) Indirekte udgifter (tilbagebetaling til Frb. af afholdte driftsudgifter i 2013) Udgifter i alt Indtægter fra objektiv finansiering Indtægter fra tilsynstakster Indtægter i alt Netto 0 0 Noter: I 2014 var udgifter til barselspulje regnet med under indirekte udgifter, mens det i 2015 er regnet med under direkte udgifter. De indirekte udgifter til tilbagebetaling af afholdte driftsudgifter i 2013 er vist som særskilt post, da disse udgifter udelukkende indregnes i den objektive finansiering. Som det fremgår er de samlede forventede udgifter i 2015 til Socialtilsyn Hovedstaden lavere end i De samlede udgifter falder pga. færre plejefamilier og tilbud end forudsat i budget Samtidig er der i 2015 indregnet færre etableringsudgifter fra Disse forhold beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. 4. Den objektive finansiering i 2015 Tilsyn med plejefamilier finansieres af objektive finansieringsbidrag fra kommunerne. Nedenstående tabel viser de objektive finansieringsbidrag i

4 Tabel 2: Objektive finansieringsbidrag 2015 Samlet antal 0-17-årige pr. 2.kv Andel Objektiv finansieringsudgift pr. kommune Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK) ,0% kr København ,4% kr Dragør ,9% kr Tårnby ,6% kr Albertslund ,8% kr Ballerup ,0% kr Brøndby ,0% kr Gentofte ,8% kr Gladsaxe ,2% kr Glostrup ,3% kr Herlev ,7% kr Hvidovre ,2% kr Høje-Taastrup ,1% kr Ishøj ,4% kr Lyngby-Taarbæk ,3% kr Rødovre ,2% kr Vallensbæk ,0% kr Allerød ,7% kr Egedal ,0% kr Fredensborg ,5% kr Frederikssund ,7% kr Furesø ,6% kr Gribskov ,4% kr Halsnæs ,7% kr Helsingør ,6% kr Hillerød ,2% kr Hørsholm ,5% kr Rudersdal ,6% kr Bornholm ,0% kr Holbæk ,3% kr Som det ses, udgør de objektive finansieringsbidrag i alt 17,4 mio. kr. Det er et fald i fht. 2014, hvor de objektive finansieringsbidrag lød på 18,6 mio. kr. De 17,4 mio. kr. er beregnet med afsæt i, at tilsyn med plejefamilier i 2015 udgør 40 pct. af socialtilsynets direkte udgifter samt 40 pct. af overhead og afskrivninger mv. Det beløber sig til i alt 17,7 mio. kr. I de første to år skal de objektive finansieringsbidrag endvidere indeholde Socialtilsynenes initialudgifter, dvs. driftsudgifter til etableringen af socialtilsynet i 2013, jf. lovens 23. stk. 5. De samlede udgifter hertil i 2013 blev 1,9 mio. kr. Da der allerede er opkrævet 2,2 mio. kr. til at dække disse udgifter via de objektive finansierings- 4

5 bidrag i 2014, skal der modregnes 0,3 mio. kr. i de objektive finansieringsbidrag i De objektive finansieringsbidrag udgør derfor i alt 17,4 mio. kr. i De opgjorte udgifter fordeles mellem kommunerne efter antallet af 0-17-årige. Der anvendes senest kendte folketal fra Danmarks Statistik, hvilket i praksis er befolkningstallet fra 2. kvartal året før budgetåret. 5. Taksterne for tilsyn i 2015 Tilsyn med tilbud finansieres af tilsynstakster, der opkræves af de omfattede tilbud. Udover den takst, som alle tilbud omfattet af tilsynet skal betale, opkræves der særlige takster for godkendelse af nye tilbud og når der sker væsentlig ændringer i eksisterende godkendte tilbud. Der opkræves endvidere en takst fra tilbud, der er underlagt skærpet tilsyn. Tabel 3 viser tilsynstaksterne i Tabel 3: Takster for Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn i 2015 Takstkategorier Tilsyn med tilbud (og regodkendelse i 2014/15) Nygodkendelse af tilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Skærpet tilsyn 0-7 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr I løbet af de første to år af tilsynets virke, skal alle tilbud re-godkendes. Udgifter til regodkendelser er indregnet i den almindelige tilsynstakst. Taksterne for tilsyn og re-godkendelse, nygodkendelse og godkendelse ved væsentlig ændring er beregnet med afsæt i det estimerede timeforbrug for disse opgaver. Eksempelvis forventes det, at der i 2015 vil være 585 tilbud omfattet af det almindelige tilsyn, som forventes at tage i alt godt arbejdstimer. Det svarer til 55 pct. af det samlede tidsforbrug til tilsyn i Socialtilsyn Hovedstaden. Derfor skal 55 pct. af socialtilsynets samlede udgifter, svarende til 24,3 mio. kr. dækkes af de almindelige tilsynstakster fra de 585 tilbud. Taksten for skærpet tilsyn er beregnet anderledes end de øvrige taksttyper, der fremgår af tabel 3, idet det er lovgivningsbestemt, at taksten for skærpet tilsyn skal udgøre 25 pct. af den almindelige tilsynstakst. Som det ses i tabel 3, er taksterne differentieret efter antal af pladser i tilbuddet. Disse takstkategorier er fastlagt i Bekendtgørelse om socialtilsyn, 18. 5

6 Taksterne differentieres efter størrelse på baggrund af en faktor, der afspejler det forventede ressourceforbrug. Socialtilsynene har fastlagt følgende faktorer for de 4 størrelseskategorier: Tabel 4. Faktorer i takstfastlæggelsen Tilbudskategori i fht. pladsantal Faktor , Udover de taksttyper, der fremgår af tabel 3 på foregående side, kan socialtilsynet også opkræve tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. Det kan eksempelvis være tilfældet ved tilsyn med koncerner og tilsyn med tilbud, der indebærer ekstraordinære rejseudgifter. Socialtilsynet kan endvidere opkræve tillægstakst fra tilbud med mere end 2 afdelinger. Da disse takster ikke er faste, men opgøres for det enkelte tilbud afhængigt af de konkrete omkostninger, fremgår de ikke af tabel 3. Tillægstaksten for tilbud med mere end 2 afdelinger opkræves kun, hvis socialtilsynet vurderer, at de ekstra afdelinger medfører, at tilsynsopgaven tager længere tid end ellers. Beløbet afhænger af det konkrete omkostninger. I alt er der budgetteret med indtægter fra tillægstakster for flere afdelinger i 2015 på 1,4 mio. kr. Da tillægstaksterne opgøres individuelt og konkret for det enkelte tilbud, er dette beløb dog behæftet med usikkerhed. Herudover er der desuden særlige tilsynstakster for skibsprojekter. Disse opkræves alm. takst (differentieret i fht. størrelse) samt en tillægstakst for merudgifter til rejse, ophold og diæter i forbindelse med tilsynet. 6. Indregning af overskud/underskud Hvis et socialtilsyn har overskud eller underskud, skal det i hht. 21 i Bekendtgørelse om socialtilsyn indregnes i takster og objektiv finansiering senest to år efter. Denne efterregulering bliver først aktuel i taksterne for Betalingstidspunkter for tilsynstakster Socialtilsyn Hovedstaden bestræber sig på at opkræve betaling forud for tilsynstakster. Den almindelige tilsynstakst opkræves to gange årligt for tilsyn af hensyn til små institutioners likviditet. 6

7 Taksten for nygodkendelse opkræves af de nye tilbud, der søger om at blive godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden. Taksten bliver opkrævet forud for behandling af ansøgningen. Der opkræves takst, uanset om tilbuddet godkendes. Når et nyt tilbud er blevet godkendt af socialtilsynet, skal tilbuddet betale den almindelige tilsynstakst, gældende fra den første måned efter at tilbuddet er blevet godkendt. Skærpet tilsyn opkræves forud og dækker 3 måneder. Hvis der efter 3 måneder fortsat er tale om skærpet tilsyn, opkræves endnu en takst. Skærpet tilsyn kan kun forlænges én gang. Betalingsfristen for takster er som udgangspunkt 30 dage, dog 8 dage for takst for nygodkendelse. Det skyldes, at sagsbehandlingen af en ansøgning om nygodkendelse ikke igangsættes, før taksten er betalt. 8. Forudsætninger bag Socialtilsyn Hovedstadens dimensionering Dimensioneringen af tilsynsopgaven skal afspejle de udgifter, der reelt set er forbundet med udøvelsen af tilsynet. De følgende afsnit beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af Socialtilsyn Hovedstaden i 2015, fordelt på tre typer af forudsætninger: - Forudsætninger om effektiv arbejdstid - Antalsforudsætninger - Forudsætninger om tidsforbrug I alt fører disse forudsætninger til et estimeret tidsforbrug i 2015 på godt arbejdstimer til at løse tilsynsopgaverne i Socialtilsyn Hovedstaden. Det svarer til 65 årsværk. Forudsætninger om effektiv arbejdstid De fem socialtilsyn anvender et fælles niveau for effektiv arbejdstid, opgjort i tabel 5 nedenfor: Tabel 5. Effektiv arbejdstid Arbejdstid i timer A: Udgangspunkt B: Sum af bl.a. ferie, fravær, tid 522 anvendt til generelle møder mv. A-B: Effektiv arbejdstid (%) (73) Antalsforudsætninger Antallet af plejefamilier og tilbud, der indgik i beregning af dimensionering og takster i 2014, var baseret på de foreløbige indmeldinger fra kommunerne i foråret Det har 7

8 generelt været oplevelsen på tværs af de fem socialtilsyn, at disse antalsforudsætninger var for høje. Antalsforudsætningerne for 2015 er derfor nedjusteret i Socialtilsyn Hovedstaden. Det er sket på baggrund af en antalsopgørelse i foråret 2014, justeret med den forventede nettotilgang af plejefamilier og tilbud resten af Den samme metode er anvendt i de øvrige socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstadens antalsforudsætninger i beregningerne for hhv og 2015 fremgår i nedenstående tabel. Tabel 6. Forventet antal plejefamilier og tilbud under tilsyn i hhv. budget 2014 og 2015 Forventet antal Plejefamilier Børnetilbud (ekskl. plejefamilier) Voksentilbud Det har i 2014 været erfaringen, at antallet af plejefamilier og tilbud løbende ændrer sig. Antalsforudsætningerne er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a. at der sker løbende ændringer og afklaringer af, hvorledes tilbuddene er organiseret som hhv. selvstændige tilbud eller afdelinger i større tilbud. Det skyldes også, at det for nogle tilbuds vedkommende (de såkaldte botilbudslignende 85-tilbud) skal afklares, om de er omfattet af socialtilsynet eller ej. Endelig er der løbende tilbud, der lukker eller åbner. Blandt plejefamilierne er der en del, der vælger at de ikke længere ønsker en generel godkendelse, samtidig med at relativt mange nye plejefamilier søger om godkendelse. Forudsætninger om tidsforbrug for tilsynsopgaverne Som hovedregel afviger forudsætningerne ikke fra de forudsætninger, der lå til grund for beregningerne i De fleste forudsætninger om anvendt tidsforbrug stammer fra de beregningsforudsætninger, der ligger til grund for DUT kompensationen i forbindelse med, at lovgivningen om socialtilsyn blev indført. De tilsynsaktiviteter, som ikke blev behandlet i DUT-forhandlingerne, fordi der ikke var tale om nye eller udvidede opgaver, er estimeret ud fra antagelser fastlagt af de fem socialtilsyn i forening. Det er forventningen, at en del af forudsætningerne om anvendt tidsforbrug på de forskellige tilsynsopgaver vil blive justeret i beregningerne for I det følgende gennemgås forudsætningerne om volumen og tidsforbrug for de forskellige tilsynsopgaver. 8

9 Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg: Det følger af Lov om socialtilsyn, at socialtilsynene som minimum skal aflægge alle tilbud mindst ét årligt tilsynsbesøg, men også at socialtilsynene skal aflægge både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. For så vidt angår tilbud på børn- og ungeområdet opereres der i DUT-sammenhæng med 2,5 årlige tilsynsbesøg som en gennemsnitsbetragtning, hvoraf 1 besøg er uanmeldt. På plejefamilieområdet opereres der som en gennemsnitsbetragtning med 1,5 årlige tilsynsbesøg. En andel af disse vil være uanmeldte besøg. For så vidt angår tilbud på voksenområdet opereres ligeledes med en gennemsnitsbetragtning på 1,5 årlige tilsynsbesøg, hvoraf det 1 besøg er anmeldt og 0,5 besøg er uanmeldt. Tidsforbrug pr. driftsorienteret tilsynsbesøg: I DUT-forhandlingerne er det lagt til grund, at et anmeldt tilsynsbesøg inkl. forberedelse og rapportskrivning m.v. på tilbudsområdet (både på børne- og voksenområdet) i gennemsnit tager 50 timer og 16,5 timer i en plejefamilie. For så vidt angår de uanmeldte tilsynsbesøg opereres med 6,5 timer på tilbuddene. De fem socialtilsyn har lagt disse timetal til grund uanset, hvor mange medarbejdere, der medgår til løsningen af opgaven, og uanset at tilbuddene varierer i størrelse og kompleksitet. Re-godkendelse af eksisterende tilbud: Loven stiller krav om, at alle eksisterende tilbud skal re-godkendes af socialtilsynene inden 1. januar 2016, og det forudsættes i DUT-sammenhæng, at den ekstra opgave, der ligger i denne forbindelse udgør 66 timer pr. tilbud. For plejefamiliernes vedkommende vurderes opgaven dog ikke at medføre ekstraopgaver, der går ud over den tid, der er estimeret til at skulle bruges på det driftsorienterede tilsyn. Godkendelse af nye tilbud: Det forudsættes, at der er en vis omsætning af tilbud og plejefamilier, og at socialtilsynene skal behandle en række ansøgninger om godkendelse som nyt tilbud eller plejefamilie. I 2014-beregningerne blev der opereret med at et antal svarende til at 1% af tilbuddene og 7 % af plejefamilierne skulle nygodkendes. På baggrund af erfaringerne i løbet af 2014 er der for 2015 sket en opjustering i det forventede antal af ansøgninger om nygodkendelse - til et antal svarende til hhv. 2,5 % af tilbuddene og 10 % af plejefamilierne. Det er forudsat, at det tager 75 timer at behandle en ansøgning om godkendelse som socialt tilbud og 50 timer som plejefamilie. Timeforbruget er en gennemsnitsbetragtning og uafhængigt af, hvor mange medarbejdere, der medgår til opgaven, og hvor stor og kompleks opgaven er. 9

10 Socialtilsynenes opgaver med at afgøre om botilbudslignende tilbud er omfattet af socialtilsynet: Det er forudsat i DUT-forhandlingerne, at der på nationalt plan vil være tvivl om i alt 75 tilbud i relation til, om de er omfattet af socialtilsynet eller ej. I disse sager skal socialtilsynene indhente yderligere oplysninger og træffe en afgørelse om, hvorvidt tilbuddene er omfattet af socialtilsynet. Opgaven er anslået til at udgøre 2,5 timer pr. tilbud. For Socialtilsyn Hovedstaden er der kun forudsæt og dimensioneret efter 3 af sådanne sager i 2015, idet det er forudsat at de fleste disse sager er løst i Godkendelse af ikke-godkendte tilbud (efter 3 uger): Kommunerne har ifølge loven mulighed for i akutte tilfælde at anvende ikke-godkendte tilbud i op til tre uger. Anvendelse udover de tre uger kræver socialtilsynets godkendelse. Det er forudsat i DUT-forhandlingerne, at der på nationalt plan er tale om 100 sager årligt, og at det tager socialtilsynet 1 time at behandle ansøgningen. De 100 sager fordeles ligeligt imellem socialtilsynene med 20 sager til hver årligt. Grundkursus til nye plejefamilier: De fem socialtilsyn skal ifølge loven forestå grundkursus til nye plejefamilier, og kurset er en betingelse for, at familierne må modtage børn i pleje. Der er ikke tale om en ny opgave i medfør af lov om socialtilsyn, og omfanget af grundkurser og ressourcetrækket er ikke beskrevet i DUT-sammenhæng. Ikke alle, der søger om at blive godkendt som plejefamilie, vil blive godkendt og komme igennem hele godkendelsesforløbet. De fem socialtilsyn forventer, at et antal svarende til 8% af plejefamilierne skal på et grundkursus. I Socialtilsyn Hovedstaden svarer det til 93 plejefamilier. Med en forudsat holdstørrelse på 12 plejefamilier svarer det til 8 kursusforløb. Det forudsættes, at et grundkursus har en varighed på 4 dage, og hertil kommer forberedelsestid for socialtilsynene. I alt forudsættes et samlet timeforbrug pr. grundkursus at være 90 timer. Skærpet tilsyn: Socialtilsynene skal ifølge loven træffe afgørelse om og iværksætte skærpet tilsyn, når særlige forhold tilsiger det. Selv om der ikke direkte er tale om en ny opgave for socialtilsynene, vurderes det i DUT-sammenhæng, at der fra 2016 vil blive iværksat skærpet tilsyn med 5% af tilbuddene. I vurderes antallet at være halvdelen, pga. de grundige gennemgange i forbindelse med re-godkendelse af eksisterende tilbud. Det forudsættes i DUTsammenhæng, at iværksættelsen af et skærpet tilsyn kræver et tidsforbrug på 6 timer til offentliggørelse og opfølgning m.v. Herudover forudsættes det, at halvdelen af afgørelserne om skærpet tilsyn skal ledsages af ekstra tilsynsbesøg, hvoraf 25% er anmeldte tilsynsbesøg, og 75% er uanmeldte tilsynsbesøg. Årsrapport for socialtilsynet: 10

11 Hvert socialtilsyn skal ifølge loven årligt udarbejde en årsrapport. Opgaven er ny i forhold til hidtidige regler, og opgaven er i DUT-sammenhæng forudsat til at udgøre 100 timer for en medarbejder med AC-løn. Årsrapport for tilbuddene: De fem socialtilsyn har indtil videre forudsat, at der fra 2015 skal bruges 1 time pr. årsrapport fra de enkelte tilbud på at modtage og bearbejde årsrapporten og påse, at den opfylder betingelserne. Whistleblowerordningen: Loven stiller krav til de fem socialtilsyn om at have en ordning, hvor man kan modtage henvendelser om bekymrende forhold en såkaldt whistleblowerordning. Det antages i DUT-sammenhæng, at ordningen medfører underretninger i 5% af alle tilbud og plejefamilier, svarende til 87 henvendelser til Socialtilsyn Hovedstaden i Det forudsættes videre, at socialtilsynene skal bruge 2 timer på opfølgning på en underretning for en medarbejder med socialrådgiverløn. Hertil forudsættes det, at socialtilsynene i 80% af underretningerne vedr. tilbud og 20% af underretningerne vedr. plejefamilier skal iværksætte et ekstra uanmeldt tilsynsbesøg. Budgetgodkendelse: Som et led i socialtilsynenes tilsyn med tilbuddenes økonomiske forhold, skal alle tilbud årligt indsende deres budget til socialtilsynet til godkendelse. Opgaven er kun ny i relation til kommunale og regionale tilbud samt tilbud, der ikke tidligere har haft en godkendelse. Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at opgaven er mere tidskrævende i de to første år med 9 timer pr. budget, og derefter 4 timer pr. budget. Opgaven varetages af en medarbejder med ac-løn. For koncerners vedkommende tillægges 37 timer pr. koncern til budgetgodkendelsen. Klagesagsbehandling: Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at tilbuddenes udvidede klageadgang ifølge loven på nationalt plan vil medføre 300 klagesager årligt i de to første år. Herefter falder antallet til 100 sager. Tallene fordeles ligeligt på de fem socialtilsyn. Der er forudsat 1 times arbejdstid pr. klagesag. Godkendelse af oplysninger på Tilbudsportalen: Socialtilsynene skal godkende alle de indberetninger, som tilbuddene foretager på Tilbudsportalen. Opgaven er ikke ny og derfor ikke DUT-kompenseret. Derimod skal konklusionerne fra tilsynsrapporterne fremover indberettes til Tilbudsportalen af socialtilsynene, og opgaven forsættes i DUT-sammenhæng årligt at udgøre 15 minutter pr. tilbud og 30 minutter pr. plejefamilie. Ledelse af socialtilsynene: 11

12 Der er ikke i DUT-sammenhæng taget stilling til ledelse af de fem socialtilsyn. De fem socialtilsyn har vurderet, at alle socialtilsyn som et minimum skal have en ledelse bestående af en tilsynschef og evt. en souschef med ac-løn. Øvrige ledelsesfunktioner skal varetages inden for normeringen af det enkelte tilsyn. Magtanvendelsesindberetninger: Modtagelse og vurdering af magtanvendelsesindberetninger fra tilbuddene er ikke ny og derfor ikke kompenseret for i DUT-sammenhæng. De fem socialtilsyn har på baggrund af erfaringstal vurderet, at antallet af magtanvendelsesindberetninger som en gennemsnitsbetragtning er 12 sager pr. tilbud pr. år, og at det tager en medarbejder med socialrådgiverløn 45 minutter at behandle og besvare indberetningen. Fondsmyndighed og regnskaber: Modtagelse af og gennemgang af private tilbuds regnskaber er ikke ny og derfor ikke kompenseret for i DUT-sammenhæng. De fem socialtilsyn vurderer, at varetagelsen af denne opgave udgør 1 time pr. fond og varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. Intensiveret, risikobaseret tilsyn: Det fremgår af 6, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn, at tilsynsintensiteten skal tilrettelægges efter forholdene og fastsættes af socialtilsynene efter en risikovurdering. De fem socialtilsyn har vurderet, at der i 3% af alle tilbud skal føres et tilsyn, der rækker ud over det tilsyn, der allerede er dimensioneret med. Det er forudsat, at den yderligere tilsynsaktivitet i denne sammenhæng som en gennemsnitsbetragtning svarer til 25 timer pr. tilbud og 16,5 timer pr. plejefamilie. Tilsyn med tilbud med flere afdelinger: Det følger af lovgivningen, at alle afdelinger på et tilbud er omfattet af minimumskravet om ét årligt tilsynsbesøg. Da et tilsyn med et tilbud med flere afdelinger, der evt. geografisk og placeret i en vis afstand fra hinanden, nødvendigvis tager længere tid at gennemføre, end et tilsyn med én fysisk lokation, har de fem socialtilsyn estimeret det forøgede ressourcetræk. For 2015 er der i Socialtilsyn Hovedstaden forudsat en øget arbejdstid på 28,5 timer pr. afdeling fra afdeling nr. 3 og fremefter i de tilbud, der har flere afdelinger end 2. Som nævnt skal mertidsforbruget og den tillægstakst, der opkræves for afdelingerne, i praksis opgøres konkret for de relevante tilbud. 12

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Bilag til DAS. 15. november

Bilag til DAS. 15. november Bilag til DAS 15. november 2013 Punkt 4 (Godkendelse af takster) Bilag 1: Takstbilag for 2014 til offentliggørelse på kommunernes og Regionens respektive hjemmesider sammen med styringsaftalen (NB: Bilaget

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier 2015

Informationsmøde for plejefamilier 2015 Informationsmøde for plejefamilier 2015 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden Ved Mie Andresen & Kristina Vang Jensen Chef og Souschef for Socialtilsyn Hovedstaden Organisering Socialtilsyn Hovedstaden Chef for Socialtilsyn Stab: Jura, økonomi, kommunikation,

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Årsrapport. Socialtilsyn Øst. Udarbejdet juni 2015

Årsrapport. Socialtilsyn Øst. Udarbejdet juni 2015 Årsrapport Socialtilsyn Øst 2014 Udarbejdet juni 2015 Resumé 2014 var startåret for fem nye socialtilsyn i Danmark. Socialtilsynene blev som en del af Tilsynsreformen etableret for at sikre et mere professionelt

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Punkt 6 (Kategoriseringsmodel) Bilag 1: Oversigt over medlemmerne af hhv. Arbejdsgruppen for Strategisk samarbejde samt Styringsaftalegruppen

Punkt 6 (Kategoriseringsmodel) Bilag 1: Oversigt over medlemmerne af hhv. Arbejdsgruppen for Strategisk samarbejde samt Styringsaftalegruppen Punkt 4 (Takstanalyse) Bilag 1: Takstanalyse Punkt 6 (Kategoriseringsmodel) Bilag 1: Oversigt over medlemmerne af hhv. Arbejdsgruppen for Strategisk samarbejde samt Styringsaftalegruppen Punkt 7 (Styringsaftale)

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere