NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016"

Transkript

1 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster for Dette notat redegør for takstudviklingen fra 2015 til 2016 i Socialtilsyn Hovedstaden. Det redegør endvidere for udviklingen i den objektive finansiering. 2. Kort om takstmodellen Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, i det følgende kaldet takstmodellen. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUTforhandlingerne om Lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder ikke mindst hvor mange medarbejdere, der er behov for i hvert enkelt socialtilsyn (dimensionering). På baggrund heraf fastlægger modellen, hvad taksterne vil udgøre pr. tilbud og hvad den objektive finansiering vil udgøre pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de 5 socialtilsyn, er hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster. Socialtilsynene har for 2016 beregnet budget, takster og objektiv finansieringsbidrag med afsæt i velkendte data om antallet af tilbud og plejefamilier. For fire af tilsynene har der reelt vist sig at være færre tilbud og plejefamilier end forudsat for 2014 og Derudover er der foretaget nogle få tilpasninger af takstmodellen for 2016, der tager højde for nogle af de arbejdsopgaver, som ikke hidtil har været dimensioneret med takstmodellen. Disse beskrives nærmere i de følgende afsnit. Generelt har socialtilsynene været forsigtige med at foretage større ændringer i det fælles beregningsgrundlag for taksterne i Socialtilsynene har på nuværende tidspunkt ikke

2 fundet anledning til at ændre grundlæggende på forudsætningerne om, hvor lang tid de enkelte tilsynsopgaver tager. Justeringerne i 2016-beregningen handler derfor fortrinsvis om tilpassede antalsjusteringer og tilføjelse af enkelte, relativt små, opgaver samt ajourføring af posterne i Socialtilsyn Hovedstadens budget. 3. Om socialtilsynets tilpasning til opgaven Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. Socialtilsynene arbejder bevidst ud fra denne grundpræmis både i budgetlægningen og i den løbende styring af økonomi og ressourcer. Socialtilsynene har således fokus på kosteffektivitet og på løbende at tilpasse sine udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses. Taksterne i Socialtilsyn Hovedstaden faldt med 8 pct. fra 2014 til 2015 målt i løbende priser (målt i faste priser svarer faldet til 10 pct). Socialtilsyn Hovedstaden har sigtet imod et yderlige fald i taksterne for Der er imidlertid sket en stigning i en nogle af tilsynets omkostninger i forhold til tidligere forudsat. Det gælder især udgifter til socialtilsynenes ITsystem og udgifter til at dække Frederiksberg Kommunes fremtidige feriepengeforpligtelse. Det har derfor været en udfordring at nedbringe de samlede omkostninger, så det afspejler nedgangen i antallet af tilbud og plejefamilier. For at undgå en takststigning i 2016 er der aftalt en mere gradvis indfasning i dækningen af Frederiksberg Kommunes feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der er desuden indregnet en effektivisering på socialtilsynets lønudgifter svarende til 1,7 pct. af lønbudgettet. Disse tiltag sikrer uændrede takster fra 2015 til Takster og objektiv finansiering i 2016 Tabel 1 viser Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for Taksterne i 2015 er indsat til sammenligning. 2

3 Tabel 1: Socialtilsyn Hovedstadens takster i 2015 og foreløbige takster 2016, 2016-priser Takstkategorier 2015: Tilsynstakst Nygodkendelse af tilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Skærpet tilsyn 1-7 pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr (foreløbige): 1-7 pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr Taksterne i 2016 er uændrede i forhold til taksterne i 2015, dog sker der et betydeligt fald i taksterne for væsentlig ændring i eksisterende godkendelser. At taksterne fastholdes på niveau med 2015 skal ses i sammenhæng med, at Socialtilsyn Hovedstaden reducerede sit budget fra 2014 til 2015 med 4 mio. kr., og at taksterne faldt med 10 pct. fra 2014 til 2015 (sammenlignet i faste priser). Den objektive finansiering, som opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med plejefamilier, er for 2016 opgjort til i alt 17,6 mio. kr. Det er ligeledes uændret i forhold til For den enkelte kommune kan der være sket en ændring som følge af en ændret andel af det samlede antal børn og unge i regionen. De objektive finansieringsbidrag fra den enkelte kommune fremgår af bilag Ændringer fra 2015 til 2016: Færre tilbud og plejefamilier For Socialtilsyn Hovedstaden (som for tre af de øvrige fire socialtilsyn) er beregningerne for 2016 baseret på en forventning om færre tilbud og plejefamilier end i Tabel 2 viser udviklingen i antalsforudsætningerne: Tabel 2: Antalforudsætninger i takstberegningen i Socialtilsyn Hovedstaden Antal voksentilbud Antal børnetilbud Antal plejefamilier Nygodk. af tilbud Nygodk. af plejefamilier I alt

4 Antallet af tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med, er faldet med 15 pct. fra 2014 til At antalsforudsætningen for tilbud er lavere skyldes primært, at der i hele 2014 og i starten af 2015 er sket afklaring af, hvilke tilbud der er omfattet af tilsynet, og der er sket sammenlægninger af bosteder mv. Blandt plejefamilierne er der sket et frafald, idet mange gamle plejefamilier ikke har ønsket at blive generelt godkendt af socialtilsynet til at tage nye plejebørn. For både 2014 og 2015 har man derfor forudsat et højere antal af tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynet, end der reelt har vist sig at være. At der er færre tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynet, betyder at Socialtilsyn Hovedstaden skal have færre medarbejdere. Samtidig betyder det lavere antal tilbud også, at socialtilsynets indtægtsgrundlag bliver mindre, og at socialtilsynet skal nedbringe sine samlede udgifter for at undgå takststigninger. 6. Ændringer i Socialtilsynets budget Tabel 3 nedenfor viser udviklingen fra 2014 til 2016 i Socialtilsyn Hovedstadens budget. Budgettet afspejler samtlige omkostninger, der skal finansieres af takster og objektiv finansiering. Tabel 3: Udvikling i takstbudget for Socialtilsyn Hovedstaden, kr., 2016-priser Udgift Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Løn IT og telefoni Øvr. driftsudgifter; husleje, kørsel mv.) Overhead Tilbagebetaling vedr. 2013* Afdrag på anlægsudgifter Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse Udgifter i alt Efterregulering, regnskab 2 år før Takstbudget i alt Dimensionering, antal årsværk** * Frederiksberg Kommunes udgifter til opstart af socialtilsynet i 2013 skulle dækkes via den objektive finansiering i 2014 og Der blev indregnet 301 t. kr. for meget i den objektive finansiering i 2014 i forhold til de endelige udgifter i 2013, og beløbet blev derfor tilbageført via den objektive finansiering i ** Udviklingen i antal årsværk fra 2015 til 2016 beskrives nøjere i nedenstående afsnit 9. Tabel 3 viser, at der skete et stort fald i socialtilsynets budget fra 2014 til 2015 og et mindre fald fra 2015 til I alt er socialtilsynets budget faldet med 15 pct. over perioden. 4

5 Fra 2015 til 2016 forventes en stigning i nogle af socialtilsynets udgifter. Det gælder bl.a. udgifterne til IT, hvor socialtilsynets fagsystem tilsyn.dk er blevet 0,5 mio. kr. dyrere som følge af behovet for fortsat udvikling af systemet. Det gælder endvidere afdrag på Frederiksberg Kommunes feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der redegøres nærmere for denne omkostning i følgende afsnit. Fra 2015 til 2016 er der samtidig sket en større nedjustering af lønbudgettet. En del af nedjusteringen i lønbudgettet er en naturlig konsekvens af det lavere antal tilbud og plejefamilier og det deraf følgende mindre medarbejderbehov. Derudover er lønudgifterne effektiviseret yderligere for at imødegå stigninger på de øvrige omkostninger. Der er også sket en nedjustering af udgifterne til overhead som følge af, at Frederiksberg Kommune generelt har nedsat overheadprocenten på det specialiserede socialområde fra 7 til 6,5 pct. 7. Dækning af feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte En ny omkostning, der er indregnet i taksterne for 2016, er feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte. Frederiksberg Kommunes revision, ved Ernst and Young (EY) har anvist, at der i omkostningsbaserede takster skal indregnes omkostninger til feriepengeforpligtelsen, jf. bilag 2. Derved sikres det, at Frederiksberg Kommune via taksterne får dækket sine udgifter til at udbetale opsparede feriepenge for socialtilsynets ansatte i tilfælde af lukning eller omorganisering. Feriepengeforpligtelsen skal ikke forveksles med den løbende udgift til løn under ferie, der er dækket af det almindelige driftsbudget til løn. Feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte er opgjort til i alt 6 mio. kr. Heraf blev 2,0 mio. kr. afdraget til Frederiksberg Kommune ved regnskabsafslutningen for De resterende 4,0 mio. kr. indregnes som en indirekte udgift i socialtilsynets budget i perioden , med kr. årligt. Frederiksberg Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at denne relativt langsomme indfasning af feriepengeforpligtelsen har været nødvendig for at minimere udsving i socialtilsynets takster. 8. Efterregulering af socialtilsynets regnskab for 2014 Det følger af lovgivningen om socialtilsyn, at hvis socialtilsynet har et overskud eller underskud i forhold til de budgetterede omkostninger, skal det indregnes i takster og objektiv finansiering senest to år efter. I 2014 havde Socialtilsyn Hovedstaden færre takstindtægter end budgetteret på grund af et lavere antal tilbud, men mindreudgifterne til løn var endnu større, hvilket samlet førte til et overskud i omkostningsregnskabet på som udgangspunkt 3,4 mio. kr. Ud af dette overskud afdrages 2 mio. kr. til feriepengeforpligtelsen, hvorved der kan føres i alt 1,4 mio. kr. tilbage til kommuner og private driftsherrer via takster og objektiv finansiering i

6 I alt føres 0,8 mio. kr. tilbage til kommuner og private driftsherrer via taksterne, og der føres 0,6 mio. kr. tilbage til kommunerne via den objektive finansiering. 9. Udvikling i antal ansatte Fra 2014 til 2015 blev der foretaget en stor tilpasning af Socialtilsyn Hovedstadens dimensionering som følge af færre tilbud og plejefamilier fra 70 til 65 årsværk. Reelt blev der aldrig ansat 70 årsværk i 2014, men beregning af takster og objektiv finansiering i 2014 var baseret på denne dimensionering af socialtilsynet. Fra 2015 til 2016 sker der samlet set en mindre tilpasning af socialtilsynets dimensionering; fra 65 til 64 årsværk (jf. også tabel 3). Det dækker over, at der forventes anvendt færre medarbejderressourcer på det løbende driftstilsyn, mens der forventes anvendt flere medarbejderressourcer på nygodkendelser og på væsentlige ændringer i de eksisterende tilbud og plejefamilier. Fordelingen fremgår af tabel 4. Tabel 4: Dimensionering i Socialtilsyn Hovedstaden fordelt på driftsorienteret tilsyn og andre tilsynsopgaver, antal årsværk Årsværk Ændring Årsværk til driftsorienteret 35,6 32,8-2,8 tilsyn i tilbud Årsvæk til nygodkendelser 3,1 4,1 0,9 og væsentlige æn- dringer i tilbud* Årsværk til driftsorienteret 21,2 19,8-1,4 tilsyn hos plejefa- milier Årsværk til nygodkendelser 4,7 6,9 2,3 og væsentlige ændringer i plejefamilier Årsværk i alt 64,6 63,6-1,0 * Inkluderer også forventet tid anvendt til skærpet tilsyn og tilsyn med ekstra afdelinger, der dækkes via tilægstakster. Antallet illustrerer dermed hvor mange medarbejderressourcer, der forventes anvendt på de områder, der er indtægtsdækket af særtakster og tillægstakster. 10. Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver der bortfalder Takstmodellen har fra starten indeholdt forudsætninger om, at socialtilsynenes opgaver ændrer sig fra Den væsentligste ændring er, at re-godkendelserne bortfalder og erstattes af almindelige driftsorienterede tilsyn. På plejefamilieområdet er der ikke tilsvarende dimensionerede opgaver, der bortfalder fra En re-godkendelse for en plejefamilie har hele tiden været forudsat til at tage lige så lang (eller kort) tid som et almindeligt driftsorienteret tilsyn. 6

7 11. Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver tilføjet Samtidig er det de 5 socialtilsyns fælles erfaring, at en række konkrete arbejdsopgaver, der fylder i socialtilsynenes daglige arbejde, ikke er regnet med i takstmodellen for 2014 og I takstmodellen for 2016 er der derfor afsat medarbejdertid til enkelte opgaver, som ikke har indgået i takstmodellen for 2014 og De beskrives i det følgende. Følgende arbejdsopgaver er tilføjet i takstmodellen for 2016: Råd og vejledning til tilbud i fht. indberetning på Tilbudsportalen. Socialtilsynene oplever at denne opgave fylder meget, og at det i praksis ikke er muligt at gennemføre tilsynsgerningen uden at assistere tilbud med at indberette oplysninger på Tilbudsportalen. Alene vejledning til tilbuddene i at indsende regnskabs- og budgetoplysninger på Tilbudsportalen indebærer en væsentlig arbejdsopgave for socialtilsynene. Det forventes at opgaven fortsætter også i 2016 og frem, dog med et mindre ressourcetræk end det har været tilfældet i 2014 og Som et forsigtigt bud er indregnet ½ times arbejdstid i gennemsnit pr. tilbud (ikke plejefamilier). Arbejdet ved væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse, fx omorganisering eller ændret juridisk grundlag. Denne opgave har hele tiden været indregnet i takstmodellen på indtægtssiden (på tilbudsdelen), men har ikke været dimensioneret i medarbejdernormeringen, formentlig fordi det har været forudsat, at opgaven ikke ville fylde særlig meget. Taksten for væsentlig ændring er i 2014 og 2015 fastlagt ud fra en præmis om, at ressourcetrækket svarer til ca. halvdelen af en nygodkendelse. Socialtilsynenes oplevelse i 2014 og 2015 er, at opgaven med at forholde sig til væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget hos både tilbud og plejefamilier fylder relativt meget. På tilbudssiden sker der eksempelvis mange løbende ændringer i tilbuddenes struktur, størrelse, bygninger, målgrupper mv. Blandt plejefamilier sker der ofte ændringer i hvilke typer af børn, plejefamilien skal være godkendt til. I takstmodellen for 2016, er det forudsat, at der sker en væsentlig ændring i godkendelsesgrundlaget for ca. hvert 7. tilbud, og at ændringen tager i gennemsnit 20 timer at vurdere og godkende for socialtilsynet. For plejefamilier er det forudsat, at der sker en væsentlig ændring af godkendelsesgrundlaget for hver 20. plejefamilie, og at de tager i gennemsnit 5 timer at vurdere og godkende. Ændringen har ikke betydning for de almindelige takster, men for betydning for taksten for væsentlig ændring, der falder som følge af, at forudsætningen om 20 timer pr. sag er lavere end den tidligere forudsætning. Ændringen har også betydning for den objektive finansiering, der vil stige en anelse som følge af, at der som noget nyt bliver indregnet medarbejdertid til at behandle væsentlige ændringer hos plejefamilier. 7

8 Tilsyn.dk udvikling mv. Tilsyn.dk er et helt nyt fagsystem, der blev udviklet i 2013 særligt til socialtilsynenes opgaver. Som ethvert nyt fagsystem, er der behov for løbende fejlrettelse og udvikling af funktionaliteter, og der anvendes medarbejderressourcer på bl.a. at sikre gode arbejdsgange og validere data til brug for statistik og løbende planlægning. Det er socialtilsynenes erfaring, at denne opgave fylder ca. et årsværk i hvert socialtilsyn. Det er opgaver, der ligger ud over blot at bruge tilsyn.dk som understøttende fagsystem i den almindelige tilsynsopgave. Faglig kvalitetssikring via auditforløb mm. Udvalgte medarbejdere i de 5 socialtilsyn deltager i såkaldte auditforløb, som faciliteres af Socialstyrelsen. Deltagelse heri er en konkret og velafgrænset opgave, der bidrager positivt til den faglige udvikling og som er med til at sikre en ensartet praksis på tværs af landet. I takstmodellen for 2016 er der afsat medarbejdertid til denne opgave. Intern økonomistyring og betaling af regninger. Socialtilsyn Hovedstaden har et erfaret ressourcetræk på ca. ½ årsværk til intern økonomistyring, herunder tid anvendt til afregning med alle tilbud. 12. Ændringer fra 2015 til 2016: Ændret fordeling mellem små og store tilbud I forhold til 2015-beregningerne er 2016-beregningen baseret på et større antal små tilbud (1-7 pladser) og et lavere antal tilbud med 50 pladser eller derover. Den ændrede fordeling er indarbejdet ud fra den faktiske fordeling i Den ændrede fordeling mellem små og store tilbud medfører i sig selv en generel stigning af tilsynstaksterne, da de små tilbud betaler lavere tilsynstakst end de større tilbud. Den samme ændrede fordeling er også årsagen til stigningen i takst for nygodkendelser. Taksten for nygodkendelser var i 2014 og 2015 beregnet ud fra, at tilbuddene fordeler sig ligeligt mellem de fire størrelseskategorier, mens det reelle billede er, at 75 pct. af tilbuddene hører til de to laveste størrelseskategorier. 13. Ændringer fra 2015 til 2016: Øvrige antalsforudsætninger justeret Udover forudsætningerne om antal tilbud og plejefamilier har de 5 socialtilsyn i løbet af 2014 fået et erfaringsgrundlag, der gør det muligt at tilpasse en række antalsforudsætninger til det faktiske niveau. Det medfører følgende ændringer i forudsætningerne fra 2015 til 2016: - Flere nygodkendelser af både tilbud og plejefamilier, jf. tabel 2 ovenfor. - Flere kurser til plejefamilier - Flere bekymrende henvendelser (whistleblows) - Flere fonde - Mindre tid til tilsyn med ekstra afdelinger 8

9 Bilag 1: Foreløbig opgørelse af de objektive finansieringsbidrag fra kommunerne i 2016, 2016-priser Kommune Antal 0-17-årige Andel Finansieringsbidrag Finansierings- pr. 2. kvartal 2016 bidrag i (foreløbige) København ,8% kr kr Dragør ,9% kr kr Tårnby ,6% kr kr Albertslund ,8% kr kr Ballerup ,9% kr kr Brøndby ,1% kr kr Gentofte ,8% kr kr Gladsaxe ,2% kr kr Glostrup ,3% kr kr Herlev ,8% kr kr Hvidovre ,2% kr kr Høje-Taastrup ,1% kr kr Ishøj ,4% kr kr Lyngby-Taarbæk ,3% kr kr Rødovre ,2% kr kr Vallensbæk ,0% kr kr Allerød ,7% kr kr Egedal ,0% kr kr Fredensborg ,5% kr kr Frederikssund ,7% kr kr Furesø ,6% kr kr Gribskov ,3% kr kr Halsnæs ,7% kr kr Helsingør ,6% kr kr Hillerød ,2% kr kr Hørsholm ,5% kr kr Rudersdal ,6% kr kr Bornholm ,9% kr kr Holbæk ,2% kr kr I alt ,0% kr kr Kilde til befolkningstal: Danmarks Statistik, statistikbankens tabel Folk1 9

10 Bilag 2: Redegørelse fra Ernst and Young om hensættelse af feriepenge Hensættelse af feriepenge Socialtilsyn Hovedstaden Vi er blevet forespurgt om, hvad argumentet er, for at der i Socialtilsyn Hovedstadens omkostningsregnskab skal indregnes feriepengeforpligtelse, som derved belaster den takst, der afregnes over for de institutioner, som er underlagt tilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden er underlagt Lov om Socialtilsyn, heraf fremgår det jf. 23, at takster skal være omkostningsbaserede. Generel vejledning om omkostningsbaserede takster kan hentes i Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt Budget og regnskabssystem for kommuner. I Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven er i 3 anført, at taksten for ydelsen efter 1 skal beregnes på baggrund af de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og omkostninger I Budget og regnskabssystem for kommuner er i afsnit 9 givet en generel vejledning i forskellen på det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab, blandt andet med en beskrivelse af, at det omkostningsbaserede regnskab skal vise omkostningerne i takt med, at de forbruges. Omkostningerne i en given periode er således ikke nødvendigvis sammenfaldende med de udgifter, der er knyttet til den tilsvarende periode. Retten til at afholde ferie med løn optjenes i perioden 1. januar til 31. december i et givent år til afholdelse i ferieåret, som begynder den 1. maj i året efter optjeningsåret. Dette følger af ferieloven. Det betyder, at de medarbejdere, der er ansat i Socialtilsynet den 1. januar 2014, pr. 31. december 2014 har optjent fuld ret til ferie i det efterfølgende ferieår. Det følger af helt sædvanlig praksis om periodisering og udarbejdelse af omkostningsregnskaber, at denne feriepengeforpligtelse skal afsættes i det omkostningsbaserede årsregnskab. De tilsvarende periodiseringsregler gælder for tjenestemandspensioner, hvor en medarbejder i året optjener ret til tjenestepension, mens den direkte udgift(udbetalingen) først sker, når medarbejderen er gået på pension. I den situation skal der beregnes en omkostning, som skal indregnes i taksten i optjeningsåret, mens selve udbetalingen af pensionen ikke indgår i taksten. København, den 31. august 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 10

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden Ved Mie Andresen & Kristina Vang Jensen Chef og Souschef for Socialtilsyn Hovedstaden Organisering Socialtilsyn Hovedstaden Chef for Socialtilsyn Stab: Jura, økonomi, kommunikation,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere