NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016"

Transkript

1 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster for Dette notat redegør for takstudviklingen fra 2015 til 2016 i Socialtilsyn Hovedstaden. Det redegør endvidere for udviklingen i den objektive finansiering. 2. Kort om takstmodellen Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, i det følgende kaldet takstmodellen. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUTforhandlingerne om Lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder ikke mindst hvor mange medarbejdere, der er behov for i hvert enkelt socialtilsyn (dimensionering). På baggrund heraf fastlægger modellen, hvad taksterne vil udgøre pr. tilbud og hvad den objektive finansiering vil udgøre pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de 5 socialtilsyn, er hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster. Socialtilsynene har for 2016 beregnet budget, takster og objektiv finansieringsbidrag med afsæt i velkendte data om antallet af tilbud og plejefamilier. For fire af tilsynene har der reelt vist sig at være færre tilbud og plejefamilier end forudsat for 2014 og Derudover er der foretaget nogle få tilpasninger af takstmodellen for 2016, der tager højde for nogle af de arbejdsopgaver, som ikke hidtil har været dimensioneret med takstmodellen. Disse beskrives nærmere i de følgende afsnit. Generelt har socialtilsynene været forsigtige med at foretage større ændringer i det fælles beregningsgrundlag for taksterne i Socialtilsynene har på nuværende tidspunkt ikke

2 fundet anledning til at ændre grundlæggende på forudsætningerne om, hvor lang tid de enkelte tilsynsopgaver tager. Justeringerne i 2016-beregningen handler derfor fortrinsvis om tilpassede antalsjusteringer og tilføjelse af enkelte, relativt små, opgaver samt ajourføring af posterne i Socialtilsyn Hovedstadens budget. 3. Om socialtilsynets tilpasning til opgaven Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. Socialtilsynene arbejder bevidst ud fra denne grundpræmis både i budgetlægningen og i den løbende styring af økonomi og ressourcer. Socialtilsynene har således fokus på kosteffektivitet og på løbende at tilpasse sine udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses. Taksterne i Socialtilsyn Hovedstaden faldt med 8 pct. fra 2014 til 2015 målt i løbende priser (målt i faste priser svarer faldet til 10 pct). Socialtilsyn Hovedstaden har sigtet imod et yderlige fald i taksterne for Der er imidlertid sket en stigning i en nogle af tilsynets omkostninger i forhold til tidligere forudsat. Det gælder især udgifter til socialtilsynenes ITsystem og udgifter til at dække Frederiksberg Kommunes fremtidige feriepengeforpligtelse. Det har derfor været en udfordring at nedbringe de samlede omkostninger, så det afspejler nedgangen i antallet af tilbud og plejefamilier. For at undgå en takststigning i 2016 er der aftalt en mere gradvis indfasning i dækningen af Frederiksberg Kommunes feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der er desuden indregnet en effektivisering på socialtilsynets lønudgifter svarende til 1,7 pct. af lønbudgettet. Disse tiltag sikrer uændrede takster fra 2015 til Takster og objektiv finansiering i 2016 Tabel 1 viser Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for Taksterne i 2015 er indsat til sammenligning. 2

3 Tabel 1: Socialtilsyn Hovedstadens takster i 2015 og foreløbige takster 2016, 2016-priser Takstkategorier 2015: Tilsynstakst Nygodkendelse af tilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Skærpet tilsyn 1-7 pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr (foreløbige): 1-7 pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr pladser kr kr kr kr Taksterne i 2016 er uændrede i forhold til taksterne i 2015, dog sker der et betydeligt fald i taksterne for væsentlig ændring i eksisterende godkendelser. At taksterne fastholdes på niveau med 2015 skal ses i sammenhæng med, at Socialtilsyn Hovedstaden reducerede sit budget fra 2014 til 2015 med 4 mio. kr., og at taksterne faldt med 10 pct. fra 2014 til 2015 (sammenlignet i faste priser). Den objektive finansiering, som opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med plejefamilier, er for 2016 opgjort til i alt 17,6 mio. kr. Det er ligeledes uændret i forhold til For den enkelte kommune kan der være sket en ændring som følge af en ændret andel af det samlede antal børn og unge i regionen. De objektive finansieringsbidrag fra den enkelte kommune fremgår af bilag Ændringer fra 2015 til 2016: Færre tilbud og plejefamilier For Socialtilsyn Hovedstaden (som for tre af de øvrige fire socialtilsyn) er beregningerne for 2016 baseret på en forventning om færre tilbud og plejefamilier end i Tabel 2 viser udviklingen i antalsforudsætningerne: Tabel 2: Antalforudsætninger i takstberegningen i Socialtilsyn Hovedstaden Antal voksentilbud Antal børnetilbud Antal plejefamilier Nygodk. af tilbud Nygodk. af plejefamilier I alt

4 Antallet af tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med, er faldet med 15 pct. fra 2014 til At antalsforudsætningen for tilbud er lavere skyldes primært, at der i hele 2014 og i starten af 2015 er sket afklaring af, hvilke tilbud der er omfattet af tilsynet, og der er sket sammenlægninger af bosteder mv. Blandt plejefamilierne er der sket et frafald, idet mange gamle plejefamilier ikke har ønsket at blive generelt godkendt af socialtilsynet til at tage nye plejebørn. For både 2014 og 2015 har man derfor forudsat et højere antal af tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynet, end der reelt har vist sig at være. At der er færre tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynet, betyder at Socialtilsyn Hovedstaden skal have færre medarbejdere. Samtidig betyder det lavere antal tilbud også, at socialtilsynets indtægtsgrundlag bliver mindre, og at socialtilsynet skal nedbringe sine samlede udgifter for at undgå takststigninger. 6. Ændringer i Socialtilsynets budget Tabel 3 nedenfor viser udviklingen fra 2014 til 2016 i Socialtilsyn Hovedstadens budget. Budgettet afspejler samtlige omkostninger, der skal finansieres af takster og objektiv finansiering. Tabel 3: Udvikling i takstbudget for Socialtilsyn Hovedstaden, kr., 2016-priser Udgift Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Løn IT og telefoni Øvr. driftsudgifter; husleje, kørsel mv.) Overhead Tilbagebetaling vedr. 2013* Afdrag på anlægsudgifter Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse Udgifter i alt Efterregulering, regnskab 2 år før Takstbudget i alt Dimensionering, antal årsværk** * Frederiksberg Kommunes udgifter til opstart af socialtilsynet i 2013 skulle dækkes via den objektive finansiering i 2014 og Der blev indregnet 301 t. kr. for meget i den objektive finansiering i 2014 i forhold til de endelige udgifter i 2013, og beløbet blev derfor tilbageført via den objektive finansiering i ** Udviklingen i antal årsværk fra 2015 til 2016 beskrives nøjere i nedenstående afsnit 9. Tabel 3 viser, at der skete et stort fald i socialtilsynets budget fra 2014 til 2015 og et mindre fald fra 2015 til I alt er socialtilsynets budget faldet med 15 pct. over perioden. 4

5 Fra 2015 til 2016 forventes en stigning i nogle af socialtilsynets udgifter. Det gælder bl.a. udgifterne til IT, hvor socialtilsynets fagsystem tilsyn.dk er blevet 0,5 mio. kr. dyrere som følge af behovet for fortsat udvikling af systemet. Det gælder endvidere afdrag på Frederiksberg Kommunes feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der redegøres nærmere for denne omkostning i følgende afsnit. Fra 2015 til 2016 er der samtidig sket en større nedjustering af lønbudgettet. En del af nedjusteringen i lønbudgettet er en naturlig konsekvens af det lavere antal tilbud og plejefamilier og det deraf følgende mindre medarbejderbehov. Derudover er lønudgifterne effektiviseret yderligere for at imødegå stigninger på de øvrige omkostninger. Der er også sket en nedjustering af udgifterne til overhead som følge af, at Frederiksberg Kommune generelt har nedsat overheadprocenten på det specialiserede socialområde fra 7 til 6,5 pct. 7. Dækning af feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte En ny omkostning, der er indregnet i taksterne for 2016, er feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte. Frederiksberg Kommunes revision, ved Ernst and Young (EY) har anvist, at der i omkostningsbaserede takster skal indregnes omkostninger til feriepengeforpligtelsen, jf. bilag 2. Derved sikres det, at Frederiksberg Kommune via taksterne får dækket sine udgifter til at udbetale opsparede feriepenge for socialtilsynets ansatte i tilfælde af lukning eller omorganisering. Feriepengeforpligtelsen skal ikke forveksles med den løbende udgift til løn under ferie, der er dækket af det almindelige driftsbudget til løn. Feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte er opgjort til i alt 6 mio. kr. Heraf blev 2,0 mio. kr. afdraget til Frederiksberg Kommune ved regnskabsafslutningen for De resterende 4,0 mio. kr. indregnes som en indirekte udgift i socialtilsynets budget i perioden , med kr. årligt. Frederiksberg Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at denne relativt langsomme indfasning af feriepengeforpligtelsen har været nødvendig for at minimere udsving i socialtilsynets takster. 8. Efterregulering af socialtilsynets regnskab for 2014 Det følger af lovgivningen om socialtilsyn, at hvis socialtilsynet har et overskud eller underskud i forhold til de budgetterede omkostninger, skal det indregnes i takster og objektiv finansiering senest to år efter. I 2014 havde Socialtilsyn Hovedstaden færre takstindtægter end budgetteret på grund af et lavere antal tilbud, men mindreudgifterne til løn var endnu større, hvilket samlet førte til et overskud i omkostningsregnskabet på som udgangspunkt 3,4 mio. kr. Ud af dette overskud afdrages 2 mio. kr. til feriepengeforpligtelsen, hvorved der kan føres i alt 1,4 mio. kr. tilbage til kommuner og private driftsherrer via takster og objektiv finansiering i

6 I alt føres 0,8 mio. kr. tilbage til kommuner og private driftsherrer via taksterne, og der føres 0,6 mio. kr. tilbage til kommunerne via den objektive finansiering. 9. Udvikling i antal ansatte Fra 2014 til 2015 blev der foretaget en stor tilpasning af Socialtilsyn Hovedstadens dimensionering som følge af færre tilbud og plejefamilier fra 70 til 65 årsværk. Reelt blev der aldrig ansat 70 årsværk i 2014, men beregning af takster og objektiv finansiering i 2014 var baseret på denne dimensionering af socialtilsynet. Fra 2015 til 2016 sker der samlet set en mindre tilpasning af socialtilsynets dimensionering; fra 65 til 64 årsværk (jf. også tabel 3). Det dækker over, at der forventes anvendt færre medarbejderressourcer på det løbende driftstilsyn, mens der forventes anvendt flere medarbejderressourcer på nygodkendelser og på væsentlige ændringer i de eksisterende tilbud og plejefamilier. Fordelingen fremgår af tabel 4. Tabel 4: Dimensionering i Socialtilsyn Hovedstaden fordelt på driftsorienteret tilsyn og andre tilsynsopgaver, antal årsværk Årsværk Ændring Årsværk til driftsorienteret 35,6 32,8-2,8 tilsyn i tilbud Årsvæk til nygodkendelser 3,1 4,1 0,9 og væsentlige æn- dringer i tilbud* Årsværk til driftsorienteret 21,2 19,8-1,4 tilsyn hos plejefa- milier Årsværk til nygodkendelser 4,7 6,9 2,3 og væsentlige ændringer i plejefamilier Årsværk i alt 64,6 63,6-1,0 * Inkluderer også forventet tid anvendt til skærpet tilsyn og tilsyn med ekstra afdelinger, der dækkes via tilægstakster. Antallet illustrerer dermed hvor mange medarbejderressourcer, der forventes anvendt på de områder, der er indtægtsdækket af særtakster og tillægstakster. 10. Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver der bortfalder Takstmodellen har fra starten indeholdt forudsætninger om, at socialtilsynenes opgaver ændrer sig fra Den væsentligste ændring er, at re-godkendelserne bortfalder og erstattes af almindelige driftsorienterede tilsyn. På plejefamilieområdet er der ikke tilsvarende dimensionerede opgaver, der bortfalder fra En re-godkendelse for en plejefamilie har hele tiden været forudsat til at tage lige så lang (eller kort) tid som et almindeligt driftsorienteret tilsyn. 6

7 11. Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver tilføjet Samtidig er det de 5 socialtilsyns fælles erfaring, at en række konkrete arbejdsopgaver, der fylder i socialtilsynenes daglige arbejde, ikke er regnet med i takstmodellen for 2014 og I takstmodellen for 2016 er der derfor afsat medarbejdertid til enkelte opgaver, som ikke har indgået i takstmodellen for 2014 og De beskrives i det følgende. Følgende arbejdsopgaver er tilføjet i takstmodellen for 2016: Råd og vejledning til tilbud i fht. indberetning på Tilbudsportalen. Socialtilsynene oplever at denne opgave fylder meget, og at det i praksis ikke er muligt at gennemføre tilsynsgerningen uden at assistere tilbud med at indberette oplysninger på Tilbudsportalen. Alene vejledning til tilbuddene i at indsende regnskabs- og budgetoplysninger på Tilbudsportalen indebærer en væsentlig arbejdsopgave for socialtilsynene. Det forventes at opgaven fortsætter også i 2016 og frem, dog med et mindre ressourcetræk end det har været tilfældet i 2014 og Som et forsigtigt bud er indregnet ½ times arbejdstid i gennemsnit pr. tilbud (ikke plejefamilier). Arbejdet ved væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse, fx omorganisering eller ændret juridisk grundlag. Denne opgave har hele tiden været indregnet i takstmodellen på indtægtssiden (på tilbudsdelen), men har ikke været dimensioneret i medarbejdernormeringen, formentlig fordi det har været forudsat, at opgaven ikke ville fylde særlig meget. Taksten for væsentlig ændring er i 2014 og 2015 fastlagt ud fra en præmis om, at ressourcetrækket svarer til ca. halvdelen af en nygodkendelse. Socialtilsynenes oplevelse i 2014 og 2015 er, at opgaven med at forholde sig til væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget hos både tilbud og plejefamilier fylder relativt meget. På tilbudssiden sker der eksempelvis mange løbende ændringer i tilbuddenes struktur, størrelse, bygninger, målgrupper mv. Blandt plejefamilier sker der ofte ændringer i hvilke typer af børn, plejefamilien skal være godkendt til. I takstmodellen for 2016, er det forudsat, at der sker en væsentlig ændring i godkendelsesgrundlaget for ca. hvert 7. tilbud, og at ændringen tager i gennemsnit 20 timer at vurdere og godkende for socialtilsynet. For plejefamilier er det forudsat, at der sker en væsentlig ændring af godkendelsesgrundlaget for hver 20. plejefamilie, og at de tager i gennemsnit 5 timer at vurdere og godkende. Ændringen har ikke betydning for de almindelige takster, men for betydning for taksten for væsentlig ændring, der falder som følge af, at forudsætningen om 20 timer pr. sag er lavere end den tidligere forudsætning. Ændringen har også betydning for den objektive finansiering, der vil stige en anelse som følge af, at der som noget nyt bliver indregnet medarbejdertid til at behandle væsentlige ændringer hos plejefamilier. 7

8 Tilsyn.dk udvikling mv. Tilsyn.dk er et helt nyt fagsystem, der blev udviklet i 2013 særligt til socialtilsynenes opgaver. Som ethvert nyt fagsystem, er der behov for løbende fejlrettelse og udvikling af funktionaliteter, og der anvendes medarbejderressourcer på bl.a. at sikre gode arbejdsgange og validere data til brug for statistik og løbende planlægning. Det er socialtilsynenes erfaring, at denne opgave fylder ca. et årsværk i hvert socialtilsyn. Det er opgaver, der ligger ud over blot at bruge tilsyn.dk som understøttende fagsystem i den almindelige tilsynsopgave. Faglig kvalitetssikring via auditforløb mm. Udvalgte medarbejdere i de 5 socialtilsyn deltager i såkaldte auditforløb, som faciliteres af Socialstyrelsen. Deltagelse heri er en konkret og velafgrænset opgave, der bidrager positivt til den faglige udvikling og som er med til at sikre en ensartet praksis på tværs af landet. I takstmodellen for 2016 er der afsat medarbejdertid til denne opgave. Intern økonomistyring og betaling af regninger. Socialtilsyn Hovedstaden har et erfaret ressourcetræk på ca. ½ årsværk til intern økonomistyring, herunder tid anvendt til afregning med alle tilbud. 12. Ændringer fra 2015 til 2016: Ændret fordeling mellem små og store tilbud I forhold til 2015-beregningerne er 2016-beregningen baseret på et større antal små tilbud (1-7 pladser) og et lavere antal tilbud med 50 pladser eller derover. Den ændrede fordeling er indarbejdet ud fra den faktiske fordeling i Den ændrede fordeling mellem små og store tilbud medfører i sig selv en generel stigning af tilsynstaksterne, da de små tilbud betaler lavere tilsynstakst end de større tilbud. Den samme ændrede fordeling er også årsagen til stigningen i takst for nygodkendelser. Taksten for nygodkendelser var i 2014 og 2015 beregnet ud fra, at tilbuddene fordeler sig ligeligt mellem de fire størrelseskategorier, mens det reelle billede er, at 75 pct. af tilbuddene hører til de to laveste størrelseskategorier. 13. Ændringer fra 2015 til 2016: Øvrige antalsforudsætninger justeret Udover forudsætningerne om antal tilbud og plejefamilier har de 5 socialtilsyn i løbet af 2014 fået et erfaringsgrundlag, der gør det muligt at tilpasse en række antalsforudsætninger til det faktiske niveau. Det medfører følgende ændringer i forudsætningerne fra 2015 til 2016: - Flere nygodkendelser af både tilbud og plejefamilier, jf. tabel 2 ovenfor. - Flere kurser til plejefamilier - Flere bekymrende henvendelser (whistleblows) - Flere fonde - Mindre tid til tilsyn med ekstra afdelinger 8

9 Bilag 1: Foreløbig opgørelse af de objektive finansieringsbidrag fra kommunerne i 2016, 2016-priser Kommune Antal 0-17-årige Andel Finansieringsbidrag Finansierings- pr. 2. kvartal 2016 bidrag i (foreløbige) København ,8% kr kr Dragør ,9% kr kr Tårnby ,6% kr kr Albertslund ,8% kr kr Ballerup ,9% kr kr Brøndby ,1% kr kr Gentofte ,8% kr kr Gladsaxe ,2% kr kr Glostrup ,3% kr kr Herlev ,8% kr kr Hvidovre ,2% kr kr Høje-Taastrup ,1% kr kr Ishøj ,4% kr kr Lyngby-Taarbæk ,3% kr kr Rødovre ,2% kr kr Vallensbæk ,0% kr kr Allerød ,7% kr kr Egedal ,0% kr kr Fredensborg ,5% kr kr Frederikssund ,7% kr kr Furesø ,6% kr kr Gribskov ,3% kr kr Halsnæs ,7% kr kr Helsingør ,6% kr kr Hillerød ,2% kr kr Hørsholm ,5% kr kr Rudersdal ,6% kr kr Bornholm ,9% kr kr Holbæk ,2% kr kr I alt ,0% kr kr Kilde til befolkningstal: Danmarks Statistik, statistikbankens tabel Folk1 9

10 Bilag 2: Redegørelse fra Ernst and Young om hensættelse af feriepenge Hensættelse af feriepenge Socialtilsyn Hovedstaden Vi er blevet forespurgt om, hvad argumentet er, for at der i Socialtilsyn Hovedstadens omkostningsregnskab skal indregnes feriepengeforpligtelse, som derved belaster den takst, der afregnes over for de institutioner, som er underlagt tilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden er underlagt Lov om Socialtilsyn, heraf fremgår det jf. 23, at takster skal være omkostningsbaserede. Generel vejledning om omkostningsbaserede takster kan hentes i Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt Budget og regnskabssystem for kommuner. I Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven er i 3 anført, at taksten for ydelsen efter 1 skal beregnes på baggrund af de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og omkostninger I Budget og regnskabssystem for kommuner er i afsnit 9 givet en generel vejledning i forskellen på det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab, blandt andet med en beskrivelse af, at det omkostningsbaserede regnskab skal vise omkostningerne i takt med, at de forbruges. Omkostningerne i en given periode er således ikke nødvendigvis sammenfaldende med de udgifter, der er knyttet til den tilsvarende periode. Retten til at afholde ferie med løn optjenes i perioden 1. januar til 31. december i et givent år til afholdelse i ferieåret, som begynder den 1. maj i året efter optjeningsåret. Dette følger af ferieloven. Det betyder, at de medarbejdere, der er ansat i Socialtilsynet den 1. januar 2014, pr. 31. december 2014 har optjent fuld ret til ferie i det efterfølgende ferieår. Det følger af helt sædvanlig praksis om periodisering og udarbejdelse af omkostningsregnskaber, at denne feriepengeforpligtelse skal afsættes i det omkostningsbaserede årsregnskab. De tilsvarende periodiseringsregler gælder for tjenestemandspensioner, hvor en medarbejder i året optjener ret til tjenestepension, mens den direkte udgift(udbetalingen) først sker, når medarbejderen er gået på pension. I den situation skal der beregnes en omkostning, som skal indregnes i taksten i optjeningsåret, mens selve udbetalingen af pensionen ikke indgår i taksten. København, den 31. august 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 10

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 5. oktober 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet tilsynstaksterne

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Socialtilsyn takster 2016 KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Disposition Præsentation af takster for 2016 Tilbagemelding på kommentarer til Socialtilsynets årsrapport for 2014 Takster 2016

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden Fællesmøde for kommuner og regionen 23. Juni 2016 Program for dagen 1) Velkommen v. direktør Inger Andersen 2) Årsrapport 2015 v. lederne i socialtilsynet - Kvaliteten i tilbud

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

1. Indledning og formål Baggrund for notatet Kriterier for takst og overhead i de fem regioner... 3

1. Indledning og formål Baggrund for notatet Kriterier for takst og overhead i de fem regioner... 3 NOTAT Notat vedrørende principper for takstberegning og dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn 2. oktober 2013 Sagsbehandler: krje06 Dok.nr.: 2013/0019178-1 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Undervisningsministeriet 9. september 2014 Notat om takstudviklingen i SFO i forlængelse af samråd den 9. september 2014 Undervisningsministeriet

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den 15. april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015 KKR Hovedstaden Marts 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden. Fællesmøde for kommunale og private driftsherrer 19. juni 2017

Socialtilsyn Hovedstaden. Fællesmøde for kommunale og private driftsherrer 19. juni 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Fællesmøde for kommunale og private driftsherrer 19. juni 2017 Program kl. 9-12 Velkommen og kort om Socialtilsyn Hovedstaden v. Inger Andersen og Mie Andresen Årsrapport 2016

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Hovedstaden og 29 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Hovedstaden... 5 Københavns

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. december 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere