Flonidan A/S Miljørapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flonidan A/S Miljørapport 2012"

Transkript

1 2012 Miljørapport

2 Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4. Miljøpolitik 6 5. Miljøkortlægning Krav til leverandører 5.2. Produkter 5.3. Råvarer og hjælpestoffer 5.4. Energi 5.5. Transport 5.6. Luftforurening 5.7. Lugt 5.8. Vand 5.9. Spildevand Affald og genanvendelse Støj og vibrationer Uheld og driftsforstyrrelser Jordforurening Udledninger til jord Risiko 6. Vurdering og prioritering Mål og handlingsplan 17 Bilag 1: Bilag 2: Vurderings og prioriteringsskema Strategi for opgørelse af ekstern transport 1

3 Indledende oplysninger Virksomhedens navn og adresse Flonidan A/S Islandsvej 29 DK-8700 Horsens Telefon Fax Web adresse CVR-nr P-nr Moderselskab Branchebetegnelse og kode Hovedaktivitet Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Væsentlige biaktiviteter Listepunkt Tilsynsmyndighed Horsens Kommune Antal ansatte Ansvarlig ledelse og miljøansvarlig Direktør: Adm. Direktør Hans Ottesen Miljøansvarlig: Casper Kierulf Dahl Redegørelsen omfatter perioden 2012 Næste rapport Opdatering af data for 2013 i starten af 2014 Oplysninger om evt. miljøgodkendelser Tilsluttet offentlig kloak og spildevandstilla- delser Kvalitativ beskrivelse af de væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold Produktionen består af samling og kalibrering af halvfabrikata, hvilke ikke afstedkommer store påvirkninger på miljøet. Der produceres en del affald i form af defekte gasmålere. Der er desuden en del transport forbundet med produktionen. 2

4 1. Ledelsens beretning Flonidan A/S vision er at være blandt de førende leverandører på markedet for gasmålere og datakommunikation. Dette vil vi opnå ved at være innovative og dermed være først med ny viden og produkter på området. Flonidan A/S målsætning er at producere måleudstyr under opretholdelse af et højt teknisk og miljørigtigt niveau, samt at udbygge en bæredygtig markedsføring gennem social ansvarlighed på virksomheden og blandt vores leverandører. Denne miljørapport er en kortlægning af Flonidan A/S miljøpåvirkninger lokalt og globalt. Formålet med rapporten er at sikre opretholdelse af virksomhedens miljøbevidsthed og løbende at sætte mål for at opnå en mindre miljøbelastning fra vores produktion af gasmålere og i administrationen. For at nå dette mål må Flonidan A/S: Afsætte de ressourcer der er nødvendige for at gennemføre miljøaktiviteter i handlingsplanen Sikre gennemførelse af de planlagte miljøaktiviteter Løbende korrigere miljøhandlingsplanen med henblik på at opretholde en miljørigtig produktion Kortlægningen har bl.a. været med til at sætte fokus på Flonidan A/S distribution af varer og vi har derfor valgt, at vi fremadrettet vil kortlægge de distributionsområder som Flonidan A/S har indflydelse på. Samtidig vil vi have fokus på vores affaldssortering og gennem større sortering opnå besparelser for virksomheden. Rapporten skal være med til at synliggøre og fastholde Flonidan A/S medarbejdere i at vi løbende skal forbedre vores tiltag på miljøområdet og dermed nedsætte virksomhedens belastning af miljø og klima. Rapporten er offentlig for vores medarbejdere og andre samarbejdspartnere. Den er udarbejdet i samarbejde med Konsulent Mette Serup fra Green Network - CSR Rådgivnings- og Kompetencecenter i Vejle. 3

5 2. Beskrivelse af virksomheden Flonidan A/S er etableret i 1982 i Horsens, og har dermed mere end 30 års erfaring indenfor design og udvikling af målerløsninger til gas- og vandbranchen. Flonidan A/S innovative produkter og løsninger anvendes af professionelle fagfolk i private og offentlige energiforsyningsselskaber, vandværk, servicevirksomheder og forskellige typer industrier. Flonidan A/S udvikler, producerer og distribuerer innovative gas- og vandmålere med integreret datakommunikation til gas-, vand- og fjernvarmekunder i både indland og udland inklusiv skræddersyede gasstationer til gasmarkedet. Flonidan A/S er desuden markedsledere inden for smart gas målere og elektroniske gaskonverteringsenheder med integreret måleraflæsning. Flonidan A/S produkter og systemer distribueres til gas-, vand- og varmeforsyningsværk og industrier fra hovedkontoret i Horsens eller via virksomhedens globale salgs- og forhandlernetværk. Herunder ses en skitse af virksomheden:

6 Virksomheden omfatter administration, udvikling og 4 haller med henholdsvis lager og produktion og er placeret på en m 2 grund. Her findes mødelokaler og toiletter. I produktionen modtager vi måleudstyrets beholdere fra Kina. Nogle omlæsses og sendes videre til vores fabrik i Polen - andre pakkes ud. Der monteres elektronisk måleudstyr, og den færdige gasmåler kalibreres. Hal 1 omfatter en lagerdel, produktion og et separat kalibreringsrum, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant på 20 0 C. Hal 2 er lager, hvor varer transporteres ind og ud af virksomheden. Administrationsbygningen er i to etager. Nederst sidder administrativt personale. Desuden findes her toiletter, kantine og køkken. På anden etage sidder udviklingsafdelingen. Hal 3 består af et kontor, en produktionsdel og et smedeværksted. Hal 4 indeholder et kontor til administration af produktionen, et lager område samt et udviklings og produktionsområde. Produktionen er bestillingsarbejde vedrørende specielle gasinstallationer, og arbejdsopgaven udføres efter kundens ønsker og behov. Processen for produktionen, som foregår i hal 1 og 3, er illustreret herunder: Transport Udpakning Montering af elektronisk måleudstyr Kalibrering Emballering Transport

7 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse Flonidan A/S ønsker, at medarbejderne er bevidste om virksomhedens miljøforhold. Medarbejderne indgår som en naturlig del af det daglige miljøarbejde, da vi tror det er medarbejderne, der er eksperter. Medarbejderne orienteres om sortering og håndtering af affald ved personalemøder. Desuden opfordres de til at spare på lys og varme. Miljørapporten er tilgængelig for alle medarbejdere. 4. Miljøpolitik Flonidan A/S har en nedskrevet miljøpolitik, der kommunikeres til virksom- hedens interessenter: Miljøpolitik FLONIDAN A/S forpligter sig herved til løbende at forbedre og nedbringe vores miljøpåvirkninger og forebygge forurening fra virksomheden, som omfatter vores påvirkninger fra produktion og brug af materialer til fremstilling og påvirkninger af miljøet ved transport af råvare, halvfabrikata og produkter. FLONIDAN A/S forpligter sig til at overholde relevant lovgivning og krav i forbindelse med vores miljøpåvirkning. FLONIDAN A/S vil sætte sig årlige mål for miljøforbedringer og gennemføre disse forbedringer. Vi vil dokumentere vores forbedringer og fortsætte disse. FLONIDAN A/S vil kommunikere vores forbedringer på miljøområdet til vores medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter. Herunder offentliggøre vores mål og handlinger.

8 5. Miljøkortlægning Herunder er de væsentlige miljøparametre på Flonidan A/S opgjort. Værdierne er baseret på opgørelser for Emissioner CO2: kg/år NOx: 51,69 kg/år SO2: 339,5 g/år Input Råvarer og Hjælpestoffer Kg El kwh Vand 200 m3 Varme (naturgas) m 3 Output Færdige produkter: ,5 Kg/år Affald Genbrug: ton/år Forbrænding: ton/år Deponi: ton/år Farligt affald: ton/år Spildevand Sanitet:200 m Krav til leverandører Flonidan A/S stiller ikke pt. miljøkrav til vores leverandører. Vi ønsker fremadrettet at stille krav til vores leverandører i takt med at vi får kortlagt miljøbelastningen ved de ydelser de leverer. Det kan fx være krav til indkøb af kontorartikler, emballageleverandører samt de transportører vi anvender.

9 Vores leverandører i Asien, som leverer elektronikken i vores målere, har ud- Conduct udstikker leverandørens retningslinjer for ansvarlighed og god praksis for både medarbejdere og organisation. Code of Conduct definerer også et sæt krav til underleverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold. På arbejdstidsområdet har Flonidan A/S asiatiske leverandør dog valgt at fravige, da det er meget attraktivt at have overarbejde blandt medarbejderne. Vi har ikke kendskab til hvor mange timer en arbejdsuge reelt kommer op på. Leverandørerne af vores mekanikboks er ISO og OHSAS certificeret. Til at håndtere vores affald har vi valgt Arthur Andersen Transport som leverandør og afhentning af containere. formet en Code of Conduct. Code of Arthur Andersen Transport har fokus på miljøet. Samtlige Flonidan A/S biler overvåges elektronisk for at opnå besparelse og optimalt brændstofforbrug - og dermed den største miljøgevinst. Vognparken kontrolleres også i forhold til gældende lovgivning for at sikre et minimum udledningen af CO2 partikler. Arthur Andersen Transport er godkendt af Miljøstyrelsen til transport og håndtering af affald og godkendes årligt af Horsens Kommunes miljøafdeling. 5.2 Produkter Flonidan A/S distribuerer Smart-meter og producerer, samler og konverterer Uniflo. Produktporteføljen ses nedenfor: Uniflo 1000 Uniflo 1200 Uniflo 3300

10 Produkt Vægt År 2011 År 2012 Enhed Kg Styk Kg Styk Kg Smart-M G4 3,5 Kg , ,5 Smart-M G6 4 Kg Smart-M G10 7 Kg Smart-M G16 7Kg Smart-M G25 17 Kg Uniflo ,3 Kg Uniflo Kg Uniflo Kg Råvarer og hjælpestoffer I skemaet herunder er angivet de halvfabrikata, som anvendes i Flonidan A/S. Mængderne er opgivet i kg.: Råvarer og hjælpestoffer Enhed År 2011 År 2012 Halvfabrikata og dele: Kg Styk Kg Styk Kg Smart-meter Uniflo covertere

11 5.4 Energi Emissionerne fra Flonidan A/S energiforbrug opdeles i Scopes. Scope 1 handler om de direkte kilder - det vil sige fossile brændstoffer (fx benzin, olie og naturgas), som Flonidan A/S anvender på henholdsvis Islandsvej 29, og til de transportmidler virksomheden ejer. Det vil sige, at Scope 1 inkluderer de områder, hvor Flonidan A/S har direkte kontrol over sin klimapåvirkning. Flonidan A/S påvirkning sker fra forbrænding i eget 105 kw naturgasfyr med en nyttevirkning på 98 %. Forbruget anvendes til opvarmning. Scope 2 omfatter de indirekte kilder, som påvirker Flonidan A/S CO2-udledning. Det vil sige virksomhedens forbrug af elektricitet. Scope 3 omhandler de andre indirekte kilder og det dækker over andre udledninger, som er relateret til virksomhedens aktiviteter, fx underleverandørers udledninger, energiforbruget ved anvendelse af virksomhedens produkter, transport af varer i gennem hele produktionskæden m.v. Der er opsat kalorifere i lofterne i Hal 1 og Hal 2. Kalorifere er specielt velegnet til store rum med højt til loftet. Her kan man reducere udgifterne til varme betydeligt. Direkte forbrug (SCOPE 1) Enhed År 2011 År 2012 Naturgas M Indkøbt elektricitet anvendes til belysning og opvarmning af vand. Indirekte forbrug (SCOPE 2) Enhed År 2011 År 2012 El samlet forbrug kwh

12 5.5 Transport Flonidan A/S produkter og systemer bliver distribueret til gas-, vandog varmeforsyningsværker og industrier fra hovedkontoret i Danmark Kørslen omfatter forbrug til intern transport (truckkørsel), tjenestekør- eller via vores globale salgs- og forhandlernetværk. sel og firmabiler. Flonidan A/S råder over 1 truck, 1 varebil og 5 firmabiler. Kørsel er opgjort i forbrugt liter brændstof. Intern transport (SCOPE 1) Benzin-personbiler Enhed År 2011 År 2012 Liter Diesel-personbiler Diesel-trucks/varebil Liter Liter Ekstern transport er ikke opgjort men i takt med at vores produkter præfabrikeres i Asien og Polen tegner transport sig for en stadig større andel af den samlede CO2 emission. Vi vil derfor implementere en strategi for anvendelse af ekstern transport. Se Bilag Luftforurening Luftforurening eller emissioner til luften er procesafkast, emissioner fra brændstofforbrug og el- og varmeforbrug. Emissionerne er opgjort herunder.

13 Luft Enhed År 2011 År 2012 Diesel CO 2 (2,65 kg/l) kg 15820, ,75 SO 2 (0,02 g/l) g 119,4 190,3 NO x kg Benzin CO 2 (2,3 kg/l) Kg , ,6 SO 2 (0,02 g/l) g 115,22 143,84 NO x Kg Naturgas CO 2 kg , ,45 SO 2 g 0,21 0,22 NO x kg 29,87 30,23 El CO 2 (378/303) kg , ,2 SO 2 (0,06/0,06) g 4,90 5,15 NO x (0,28/0,25) kg 22,89 21,46 Herunder vises Flonidan A/S CO 2 emissioner til luften fordelt på kilder. Tallene vedrører 2012: CO2-emission i Kg/år Transport 31% (Scope 1) El 27% (Scope 2) Naturgas 42% (Scope 1)

14 5.7 Lugt Flonidan A/S giver ikke anledning til lugtgener hverken i det interne eller eksterne miljø. 5.8 Vand Flonidan A/S anvender omkring 200 m 3 vand om året. Vandet anvendes udelukkende til sanitet og kantine. Flonidan A/S modtager drikkevand fra Horsens Vandværk. Vandforbrug Enhed År 2011 År 2012 Forbrug i alt m Spildevand Flonidan A/S anvender ikke vand i produktionen, og derfor svarer spildevandsmængden til vandforbruget. Spildevandets sammensætning svarer til husholdningsspildevand og ledes til offentlig kloak. Husholdningsspildevand indeholder især organisk stof og næringsstoffer Affald og genanvendelse Flonidan A/S anvender transportselskabet Artur Andersen til opstilling og afhentning af containere. Herudover afhentes dagrenovation af Horsens Kommune. Mindre affaldsfraktioner som elektronikskråt og kemikalier afskaffes via den kommunale genbrugsplads, og det har derfor ikke været muligt at opgøre disse mængder.

15 Affald Ton EAK-kode År 2012 Til genanvendelse Pap ,52 Jern ,10 Til forbrænding Brandbart ,73 Det er Flonidan A/S ansvar at kildesortere og sikre genanvendelse af vores affald, og vi vil derfor fremadrettet kigge på en større materialeudnyttelse af vores afffald. Bl.a. har vi en del plast, som kan sorteres fra til genanvendelse. Herunder ses fordelingen af affaldsfraktionerne, der er afhentet af transportselskabet Artur Andersen. Affaldsfraktioner Flonidan 2012 Brændbart 36% Jern 59% Pap 5%

16 5.11 Støj og vibrationer Arbejdet i produktionen giver ikke anledning til hverken eksterne eller intern støjgener Uheld og driftsforstyrrelser Arbejdet i produktionen er uafhængige processer, som ikke kan påvirker hinanden. Hvis halvfabrikata findes i tilstrækkelig mængde er produktionen driftsikker. I tilfælde af uheld henvises til beredskabsoversigt i Bilag 2 i Arbejdsmiljørapporten Jordforurening Flonidan A/S virksomhedsaktiviteter giver ikke anledning til forurening af jorden. Affald og kemikalier opbevares forsvarligt, og bortskaffes efter reglerne i Horsens Kommunes affaldsregulativ Udledninger til jord Flonidan A/S har ingen udledninger til jorden. Befæstede arealer har afløb til offentlig kloak Risiko Flonidan A/S er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Brugen af miljøfarlige stoffer er minimal.

17 4. Vurdering og prioritering Prioritering er nødvendig i vores miljøarbejde, idet vi gerne vil bruge vores begrænsede tidsmæssige og økonomiske ressourcer bedst muligt. Derfor har vi vurderet og prioriteret vores videre miljøarbejde i Bilag 1, hvor vi har opstillet en vurdering og prioriteringsmatrix. Prioriteringerne danner grundlag for udarbejdelse af Handlingsplanen Kriterierne for prioriteringen er som følger. Vi prioriterer højst, at Flonidan A/S overholder loven og til enhver tid er opdateret på lovgivningsmæssige ændringer, der har konsekvenser for vores miljøindsats Vi vil inddrage samfundsansvar i vores prioriteringer på miljøområdet og minimere vores ressourceforbrug til transport og produktion samt minimere spild, som ikke kan genanvendes Kunderne er vores vigtigste interessenter, og deres forventninger og krav følges gennem tæt dialog og integreres i vores miljøindsats

18 5. Mål og handlingsplan I overensstemmelse med prioriteringen er målene for næste år omsat til følgende handlingsplan. Miljøpolitik Aktivitet Miljøpåvirkning Mål Handling Ansvarlig Tidsplan Løbende miljøforbedringer og kommunikation Affald og spild Ressourcespild At sortere vores affald bedre og opnå besparelser De forskellige containere skal tydeligt mærkes med indhold og der skal informeres om affaldssortering på personalemøder Mulige nye fraktioner er pap, klar plast flamingo mm Casper Ultimo 2013 Løbende miljø- Leverandørstyring Leverandørens Leverandør At opstille en Code of Conduct for leve- Casper Færdig ulti- forbedringer og påvirkning af styring og randørernes miljøpåvirkning mo 2014 kommunikation miljøet kendskab Løbende miljø- Registrering af CO2-udledning At alt eks- Indsamle information om registreringssy- Casper Færdig pri- forbedringer og ekstern transport til luften tern trans- stemer eller selv udvikle system mo 2014 kommunikation port registreres fra 2014

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING...

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... Side 2 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... 6 KRAV TIL LEVERANDØRER... 6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER...

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse Ribe BioGas a/s Miljøredegørelse 215 Miljøredegørelse 215 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 2 Ledelsens beretning... 3 3 Beskrivelse af Ribe BioGas... 4 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse...

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

2012 ARBEJDSMILJØRAPPORT

2012 ARBEJDSMILJØRAPPORT 2012 ARBEJDSMILJØRAPPORT Flonidan A/S Arbejdsmiljørapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledende oplysninger 2 Forord 3 Arbejdsmiljøpolitik 4 Beskrivelse af virksomheden og dens produktion 5 Generelle

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

2012 MILJØREDEGØRELSE

2012 MILJØREDEGØRELSE 2012 MILJØREDEGØRELSE Indholdsfortegnelse Side 02 Indholdsfortegnelse Side 03 Stamdata Side 04 Indledning Side 05 Miljøpolitik og miljøtilsyn Side 06 Krav til leverandører Side 07 Massebalance Side 08

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Miljøredegørelse 2015

Miljøredegørelse 2015 Miljøredegørelse 2015 - Et samarbejde om miljøforhold Side 2 Miljøredegørelse 2015 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 2 LEDELSENS BERETNING... 4 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE...

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Udarbejdet den 15. marts 2013. Miljø- og klimaredegørelse 2012

Udarbejdet den 15. marts 2013. Miljø- og klimaredegørelse 2012 Udarbejdet den 15. marts 2013 Miljø- og klimaredegørelse 2012 Indhold 1. Oplysninger om virksomheden 3 2. Ledelsens beretning 3 3. Beskrivelse af virksomheden 4 Virksomhedens aktiviteter 4 Corporate social

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

miljø- og klimamanual

miljø- og klimamanual miljø- og klimamanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 Sådan bruger I manualen SIDE 6 SÅDAN KOMMER I IGANG SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE 7 faneblad 3 SIDE 12 Miljø-

Læs mere

iljøredegørelsen louispoulsen.com

iljøredegørelsen louispoulsen.com M iljøredegørelsen louis poulsen lighting 2013 louispoulsen.com Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...3 2. Virksomhedens stamdata...4 3. Ledelsens beretning...5 4. Beskrivelse af virksomheden...6

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Trafiksikkerhed i Virksomheden

Trafiksikkerhed i Virksomheden Trafiksikkerhed i Virksomheden 2009 Recertificering senest feb. 2010 Trafiksikkerhed i Virksomheden 1. Virksomhedsdata Virksomhedsnavn: Trafiksikkerhedsansvarlig: Vamdrup Specialtransport ApS Jørgen Egeskov

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Klima- og miljøredegørelse for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Teknik- og Miljøforvaltningen april 2015 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne...

Læs mere

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx PART OF THE EKOKEM GROUP Nordgroup a/s Klimaregnskab 2014 Indhold Indledning...3 Konklusion...3 Omfang...4 Metode...4 Carbon Footprint for forbrænding...8 Carbon Footprint for kemisk afgiftning...9 CO2-beregner...

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Klima- og miljøredegørelse for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Teknik- og Miljøforvaltningen februar 2013 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne...

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere