Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne"

Transkript

1 Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 25. marts 1997 Senest revideret: I. Orientering Pr. 1. januar 1996 er der sket en ændring af erstatningsansvarsloven og af sygedagpengeloven, så kommunerne kan gøre regres gældende i de tilfælde, hvor der udbetales sygedagpenge til den sygemeldte som følge af en lidelse forvoldt af en i erstatningsretlig henseende ansvarlig skadevolder. Lovændringen medfører bl.a., at en kommune, der har udbetalt sygedagpenge til en borger, der har pådraget sig en arbejdsbetinget lidelse eller har været ude for en arbejdsulykke, kan indtræde i den skadelidtes eventuelle erstatningskrav mod en arbejdsgiver. I forbindelse med lovændringen har Socialministeriet udsendt vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 om regres for sygedagpenge. Vejledningen er vedlagt som bilag. Vejledningen indeholder et afsnit om kommunens fremgangsmåde i en regressag. Kommunen henvises her til at indhente fortrolige oplysninger i et vist omfang fra Arbejdstilsynets tilsynskredse. På denne baggrund kan kredsene fremover forvente en del henvendelser fra kommuner, der ønsker oplysninger til støtte for en formodning af, at en borger modtager sygedagpenge på baggrund af en arbejdsskade forvoldt af en ansvarlig skadevolder, fx arbejdsgiver. Der kan således blive tale om overvejelser om videregivelse af oplysninger i form at de tilsynsførendes tilsynsrapporter og ulykkesrapporter, eller om oplysninger i form af anmeldelser af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, eller eventuelle uddrag heraf. Efter forvaltningslovens 28, stk. 2, kan fortrolige oplysninger, bl.a. i form af helbredsoplysninger, videregives til andre forvaltningsmyndigheder, hvis den person oplysningerne angår har givet samtykke hertil, eller videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. II. Instruktion Kredsene skal, ved modtagelse af en forespørgsel fra en kommune om oplysninger vedrørende konkrete personer, som kommunen udbetaler eller har udbetalt dagpenge til, vurderere, hvorvidt der med hjemmel i Forvaltningsloven kan videregives fortrolige oplysninger vedrørende den 1

2 identificerede enkelsag. De ønskede oplysninger skal i henhold til forvaltningslovens 28, stk. 2, stk. 4 og stk. 5, jf. 31, stk. 1 umiddelbart videregives til kommunen, hvis den skadelidte har afgivet skriftligt samtykke hertil, og samtykket er afgivet inden for det seneste år. Hvis skadelidte ikke har givet skriftligt samtykke må kredsen i den konkrete sag vurdere, hvorvidt en af de øvrige betingelser i 28, stk. 2, for at videregive fortrolige oplysninger, er til stede. Der kan under de nævnte betingelser videregives oplysninger fra bl.a. anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser og anmeldelser af arbejdsulykker samt oplysninger fra Inddateringsregistret. Kredsene kan ikke videregive oplysninger fra Arbejdstilsynets Statistikregister, jf. registerforskriftens 25. Der kan heller ikke gives aktindsigt i oplysninger fra andre offentlige myndigheder, fx. i politirapporter, idet eventuel aktindsigt heri skal indhentes hos den myndighed, oplysningerne stammer fra. Kredsen skal, i forbindelse med anmodningen om videregivelse af fortrolige oplysninger, ikke vurdere, hvorvidt en arbejdsgiver rent erstatningsretligt har gjort sig skyldig i ansvarspådragende adfærd. Bilag Vejledning om regres for sygedagpenge Socialministeriets vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 Kommunernes mulighed for at gøre regres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2, jf. lov nr af 20. december 1995 Fra 1. januar 1996 er der sket en ændring af dagpengeloven, således at en kommune kan gøre regres gældende i de tilfælde, hvor den udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte som følge af en lidelse, forvoldt af en ansvarlig skadevolder, jf. 39, stk. 2. Det samme er tilfældet, når kommunen i en sådan situation udbetaler refusion til sygemeldtes arbejdsgiver, der har udbetalt løn under sygdom. Erstatningsansvarsloven, der henhører under Justitsministeriets fagområde, er ligeledes ændret. Den tidligere bestemmelse, hvorefter der ikke kunne gøres regres gældende for sygedagpengeydelser, er således ophævet. At kommunen kan gøre regres gældende, betyder, at kommunen kan rette et krav mod skadevolderen som følge af, at den har lagt tabt arbejdsfortjeneste i form af dagpenge til skadelidte ud for skadevolderen. Bestemmelsen i 39, stk. 2, finder anvendelse på dagpenge, der er udbetalt fra og med den 1. januar Det underliggende retsforhold - den skadevoldende handling - kan således godt ligge forud herfor. Muligheden for at gøre regres gælder også sager, hvor 1. sygedag ligger før 1. januar Der kan dog kun gøres regres gældende for de dagpenge, der er udbetalt efter 31. december

3 Fakultativ bestemmelse -»kan-bestemmelse«bestemmelsen er fakultativ - d.v.s. at kommunen kan, men ikke skal gøre regres gældende. På grundlag af forvaltningsrettens lighedsgrundsætning - ens sager behandles ens - forudsættes det, at kommunen gør regres gældende i de tilfælde, hvor det er muligt. Lovens formulering giver imidlertid kommunen plads til i denne forbindelse at foretage en afvejning af sagens konkrete økonomiske og administrative omstændigheder. Der kan således tages hensyn til, om kravet står i rimeligt forhold til de udgifter, der er forbundet med at gøre kravet gældende. Beslutningen om, i hvilket omfang der skal gøres regres gældende, skal således afhænge af en konkret vurdering af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. Kommunens krav Kommunens krav er et afledet krav. D.v.s. at den kommune, der har udbetalt sygedagpenge og derved har lidt et tab, indtræder i skadelidtes, d.v.s. sygemeldtes, krav mod skadevolder for tabt arbejdsfortjeneste. Det samme gælder, når kommunen har ydet dagpenge som refusion til en arbejdsgiver, der har udbetalt løn under sygdom. Kommunens krav mod skadevolderen vil ofte udgøre det beløb, der er udbetalt den skadelidte i sygedagpenge. Kommunens krav kan dog, som ethvert andet afledet krav, ikke gå ud over det beløb, som skadelidte kunne have krævet af den erstatningsansvarlige for tabt arbejdsfortjeneste. Således vil en kommunes regreskrav være begrænset til de sygedagpenge, der udbetales indtil»skadelidte kan begynde at arbejde igen eller skadelidtes helbredstilstand er blevet stationær«, jf. erstatningsansvarslovens 2. Regresadgangen gælder for de sygedagpenge, som kommunerne udbetaler som forvaltning. I de tilfælde, hvor en kommune udbetaler sygedagpenge som offentlig arbejdsgiver, har kommunen, ligesom tidligere, mulighed for at gøre regres gældende overfor en ansvarlig skadevolder, forudsat at der kan dokumenteres et tab - f.eks. ved ansættelse af vikar - jf. erstatningsansvarslovens 17, stk. 2. Ansvarsgrundlaget Efter de i retspraksis fastlagte almindelige regler for erstatningsansvar er hovedbetingelsen for at pålægge en skadevolder ansvar for en indtruffet skade, at der foreligger et såkaldt ansvarsgrundlag. Ansvarsgrundlaget er ikke fastlagt i erstatningsansvarsloven, men afhænger af, under hvilke forhold lidelsen er opstået. Efter dansk rets almindelige hovedregel om ansvarsgrundlaget - culpareglen - ifalder en skadevolder ansvar for den skade, som han forvolder ved en uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. I visse tilfælde er ansvaret i retspraksis skærpet, bl.a. i form af et såkaldt culpaansvar med omvendt bevisbyrde. På forskellige enkeltområder er der i lovgivningen fastsat regler om objektivt ansvar for skader. Dette er bl.a. tilfældet med færdselsloven og hundeloven. Her skal det ikke bevises, at skadevolderen har handlet uforsvarligt. Typer af regressager Størstedelen af alle de skader, der vil kunne udløse et regreskrav fra kommunen, er færdselsska- 3

4 der, d.v.s. skader, der er omfattet af et objektivt ansvar. I disse sager vil der oftest ligge en politirapport på sagen og en skadesanmeldelse til et forsikringsselskab. Kommunen får ikke automatisk ret til at gøre regres gældende efter lovens 39, stk. 2, hvis dagpengene udbetales på grund af en lidelse, forårsaget af en arbejdsskade. Kun i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har et erstatningsansvar, og hvor der derfor er grundlag for at pålægge arbejdsgiveren at betale erstatning efter de almindelige principper, vil kommunen kunne gøre regres gældende. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der kan være tale om lidelser i form af såvel skader som følge af ulykkestilfælde som erhvervssygdomme. I disse sager vil skadelidtes faglige organisation typisk være involveret. Arbejdsskadesager, hvori der rejses krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, afsluttes med en accept af kravet hos ansvarsforsikringsselskabet, et forlig mellem arbejdsgiveren og medarbejderen (fagforeningen) eller med en domstolsafgørelse om erstatningsansvaret. Derudover er der en mindre gruppe af lidelser, der evt. vil kunne danne grundlag for regres. Herunder kan nævnes skader forårsaget af hunde, overfald og fald bl.a. på fortov. Det skal bemærkes, at de nævnte tilfælde ikke er en udtømmende opremsning af tilfælde, der kan danne grundlag for kommunens krav om regres. Forældelse Der er ikke fastsat nogen tidsfrist i 39, stk. 2, for fremsættelse af regreskravet. Der gælder således de samme regler for forældelse, som gælder for de øvrige krav efter erstatningsansvarsloven. Erstatningskrav forældes normalt efter 1, stk. 1, nr. 5, i forældelsesloven af Efter denne bestemmelse vil erstatningskrav forældes på 5 år, regnet fra kravets forfaldstid. Hvis skaden er forvoldt ved en strafbar handling, forældes erstatnings- og godtgørelseskrav dog på 20 år, regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen har tilstrækkelig kendskab til at gøre sit krav gældende ved en dansk domstol. Den 5-årige forældelsesfrist kan imidlertid suspenderes. Hvis kommunen har været uvidende om sit krav uden at kunne kritiseres herfor og derfor ikke har kunnet gøre kravet gældende, afbrydes fristen. Kravets forfaldstid er det tidspunkt, hvor kommunen har lagt ud i form af betaling af dagpenge. Det skal bemærkes, at løbende udbetalinger forfalder til betaling for hver udbetaling. Forholdet til forvaltnings- og offentlighedsloven Kommunernes beslutning om, i hvilket omfang der skal gøres regres gældende for udbetalte dagpenge, er ikke en afgørelse (forvaltningsakt), i den betydning, som udtrykket anvendes i i forvaltningslovens 2, stk. 1. Det betyder, at de regler i forvaltningsloven, der tilsigter at regulere en parts retsstilling, ikke finder anvendelse i sager om regres for udbetalte sygedagpenge. Det drejer sig om reglerne i forvaltningslovens 8 om repræsentation for en part, de særlige regler om aktindsigt for parter i forvaltningslovens kap. 4, reglerne om partshøring i kap. 5, og reglerne om begrundelse og klagevejledning i kap. 6 og 7. Som led i offentlige myndigheders almindelige pligt til at oplyse en sag vil det dog ofte være nødvendigt at høre den, der ønskes gjort regres overfor, først. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor erstatningskravet ikke er fastslået ved dom. Derimod finder reglerne om konkret inhabilitet i forvaltningslovens kap. 2 også anvendelse på sager om regres for dagpenge, og det samme gælder reglerne i forvaltningslovens kap. 8 om 4

5 tavshedspligt og udveksling af (fortrolige) oplysninger inden for og mellem offentlige myndigheder, jf. nedenfor om fremgangsmåden ved indhentelse af oplysninger fra andre. Sager om regres for udbetalte sygedagpenge er derimod omfattet af reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen, jf. denne lovs 1, stk. 1, hvorefter loven (med de heri angivne undtagelser fra retten til aktindsigt) gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Socialministeriet følger kommunernes behandling af regressagerne Der vil af hensyn til ministeriets mulighed for at følge regressagerne i kommunerne blive oprettet en ny gruppering i den kommunale kontoplan, hvor de dagpenge, der kommer ind ved regres, skal konteres. Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening vil senere orientere herom. Kommunens fremgangsmåde i en regressag 1. En regressags begyndelse For at kunne finde frem til sygedagpengesager, hvor det kan være aktuelt at rejse en regressag, er der i dagpengeskemaer til brug ved anmodning om dagpenge - dp 200A, dp 200B, dp 200C og dp indføjet en ny rubrik med teksten»skyldes sygdommen et ulykkestilfælde (herunder overfald)». Hvis der sættes kryds i ja-feltet, er der grund til at undersøge, om der kan gøres regres gældende i den konkrete sag. Desuden kan der være angivet sygdomsdiagnoser, som kunne antages at stamme fra et ulykkestilfælde. Også i disse tilfælde bør det undersøges, om der kan gøres regres gældende. Kommunernes Landsforening har i øvrigt til brug for indhentelse af oplysninger i forbindelse med regressager udarbejdet blanketterne dp 209, dp 210 og dp 210A (om dp 210 og dp 210A, se under afsnit 2). Der vedlægges prøveeksemplarer af de 3 blanketter. Det kan være en hjælp at bruge blanket dp 209, (Supplerende oplysninger vedr. ulykkestilfælde), hvis anmodningsblanketten giver anledning til en nærmere undersøgelse af baggrunden for sygefraværet. På denne blanket anmodes den sygemeldte, dels om at beskrive ulykkestilfældet - f.s.a. arbejdsskader også erhvervssygdomme - (tid, sted og omstændigheder i øvrigt), dels om at give oplysninger om andre involverede (skadevolder, forsikringsselskaber, politi, fagforening, Arbejdstilsyn og Arbejdsskadestyrelsen). For at få sagen grundigt beskrevet kan det være en god ide, at sagsbehandleren udfylder det supplerende skema dp 209 sammen med sygemeldte, f. eks. i forbindelse med en opfølgningssamtale. 2. Indhentelse af oplysninger fra andre myndigheder, forsikringsselskab, skadevolder m.v. Involverede parter - skadevolder,forsikringsselskab, politi, fagforening, Arbejdstilsyn (i praksis amtskredsene) og Arbejdsskadestyrelsen - vil kunne bidrage til sagens oplysning og således lette afklaringen af, om der kan gøres regres. Er skaden sket i forbindelse med en ulykke, hvor politiet er blevet tilkaldt - f.eks. en færdselsulykke - vil der foreligge en politirapport, som beskriver hændelsesforløbet. Herudover vil Forsikringsselskabernes skadesanmeldelser kunne give væsentlige oplysninger. Hvad angår arbejdsskader vil det være hensigtsmæssigt at kontakte den sygemeldtes fagforening, Arbejdstilsynet (amtskredsene) eller Arbejdsskadestyrelsen. Det skal dog bemærkes, at ingen af de nævnte»(private)», foreninger, selskaber, m.v. eller dagpengemodtageren (skadelidte) efter dagpengeloven eller anden lovgivning er forpligtet til at give kommunen oplysninger i forbindelse med regressager. Endvidere er politiets, Arbejsdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger 5

6 i et vist omfang begrænset af forvaltningslovens regler om fortrolige oplysninger. De nævnte myndigheder er således kun berettiget til at videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til en anden forvaltningsmyndighed, såfremt betingelserne i forvaltningslovens 28, stk. 2, jf. stk. 1, er opfyldt. Andre fortrolige oplysningerne kan videregives, såfremt oplysningerne er af væsentlig betydning for kommunens sagsbehandling. Er en myndighed efter disse regler berettiget til at videregive en oplysning til kommunen, er den efter forvaltningslovens 31 også forpligtet til det, hvis kommunen fremsætter begæring herom. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at etablere et samarbejde med involverede myndigheder, foreninger, selskaber m.v. for at lette adgangen til de nødvendige informationer om det pågældende ulykkestilfælde. Kommunernes Landsforening har udarbejdet to standardbreve (blanketterne dp 210 og dp 210A ) til brug i de sager, hvor kommunen rejser et regreskrav overfor forsikringsselskabet. Dp 210 : - meddelelse om regreskravet - skal primært sendes til skadevolderens forsikringsselskab. I de sager, hvor det ikke har været muligt via dagpengemodtageren (evt. på dp 209) at få oplyst skadevolderens forsikringsselskab, kan blanketten bruges til at lokalisere dette via skadelidtes forsikringsselskab (jf. rubrik 2). I dp 210 (rubrik 1) kan skadevolderens forsikringsselskab afkrydse i fire felter alt efter, hvor langt forsikringsselskabet er i behandlingen af skadesanmeldelsen, hvorvidt der er tale om en ansvarlig skadevolder, eller forsikringsselskabet ikke kender til sagen. Kopi af dp 209 vedlægges blanketten, således at forsikringsselskabet har mulighed for at finde frem til sagen. Såfremt det af dp 210 fremgår, at forsikringsselskabet har en uafsluttet skadesag, vil kommunen skulle afvente at sagen færdigbehandles af forsikringsselskabet, inden der kan ske en opgørelse af regreskravet. Hvis forsikringsselskabet ikke angiver et tidspunkt for, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet, må kommunen løbende holde øje med, f.eks. igennem S&A-systemet (se pkt. 3 nedenfor), om der er kommet en underretning fra forsikringsselskabet, eller kommunen skal sætte en rykkerprocedure i gang. Dp 210A : er beregnet til opgørelse af regreskrav over for forsikringsselskabet. Blanketten kan bruges i to situationer, nemlig hvor kommunen har afsluttet dagpengeudbetalingen og opgjort den samlede udgift til sygedagpenge, og hvor kommunen i en løbende dagpengesag har opgjort sin foreløbige dagpengeudgift og fremsætter yderligere krav senere. Af blanketten skal det fremgå, i hvilken periode skadelidte har modtaget dagpenge, og den samlede dagpengeudgift for denne periode. Assurandør-Societetet har været inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af blanketterne 210 og 210A. Hvis det hverken ved hjælp af det supplerende skema (dp 209) eller kontakter til andre involverede myndigheder m.v. er muligt at få sagen tilstrækkeligt oplyst til at rejse regressag, kan kommunen blive nødt til at henlægge sagen. I sådanne sager vil det supplerende skema og notater i sagen i øvrigt være tilstrækkelig dokumentation for, at kommunen har forsøgt at få sagen oplyst med de til rådighed stående midler. 3. Sagsregistrering Af hensyn til registrering og opfølgning af regreskravene kan kommunen have brug for at skabe sig et overblik over sagerne. 6

7 Registrering kan f.eks. ske i Kommunedatas S&A-system, ved at oprette en sagstype, hvor regreskrav kan registreres manuelt. Systemet giver mulighed for erindringsdato, og et regreskrav vil fremgå af forespørgselsbilledet på den enkelte person. Endvidere er der mulighed for at trække statistiske oplysninger ud af S&A-systemet. 4. Opgørelse af kravet Kommunens krav opgøres som de udbetalte dagpenge før skat, men fratrukket ATP-bidrag. 7

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge Bilag Vejledning om regres for sygedagpenge Socialministeriets vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 Kommunernes mulighed for at gøre regres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2, jf. lov nr. 1110 af 20.

Læs mere

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet.

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2015 i sag nr. BS 10F-1528/2014: Aalborg Kommune J.F. Kennedys Plads 1B, 5.sal 9000 Aalborg (advok Janne Juul Wandahl) mod Danske Forsikring

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven 5. februar 2004 1. Indledning 1.1 Arbejdsskadestyrelsens kompetence til at udarbejde vejledende udtalelser 2. Erhvervsevnetab

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere