KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til"

Transkript

1

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision Konsekvensanalyse RESUMÉ

3 Resumé 1. INDLEDNING 1.1. Forenkling af gældende EU-regler inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision EU's selskabsdirektiver forpligter selskaber med begrænset ansvar og disses filialer i andre medlemsstater til at offentliggøre visse oplysninger (første og ellevte selskabsdirektiv) og indeholder minimumskrav til aktieselskabers kapital (andet selskabsdirektiv) og krav vedrørende procedurerne for virksomhedsfusioner og -spaltninger inden for én og samme medlemsstat (tredje og sjette selskabsdirektiv) samt procedurerne for grænseoverskridende fusioner (tiende selskabsdirektiv). Desuden blev der med tolvte selskabsdirektiv indført mulighed for at oprette enkeltmandsvirksomheder med begrænset ansvar, og senere direktiver omhandler procedurerne for overtagelsestilbud (direktivet om overtagelsestilbud) og aktionærafstemninger (direktivet om aktionærers rettigheder). Inden for regnskabsaflæggelse og revision er der et direktiv, der fastsætter minimumskrav vedrørende regnskaber for primært selskaber med begrænset ansvar (fjerde selskabsdirektiv) og et andet, der omhandler konsoliderede regnskaber (syvende selskabsdirektiv). Ottende selskabsdirektiv indeholder krav vedrørende revision af selskabernes regnskaber. Disse direktiver, der blev vedtaget mellem 1960'erne og 1980'erne, er blevet ændret flere gange for at tilpasse dem til udviklingen 1. Med undtagelse af revisionen af ottende selskabsdirektiv i var der dog ingen af disse ændringer, der berørte de pågældende direktivers anvendelsesområde eller grundindhold, som i det store og hele er det samme som dengang, de blev vedtaget. Kommissionen iværksatte derfor i 2007 et initiativ med henblik på en generel forenkling af selskabsretten og reglerne om regnskabsaflæggelse og revision. Den 10. juli 2007 vedtog Kommissionen en meddelelse, hvori den redegjorde for sine ideer til forenkling (herefter benævnt "meddelelsen"). Meddelelsen blev forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet og interesserede parter. Myndighederne i atten medlemsstater og ét EØS-land samt 110 interesserede parter reagerede på meddelelsen. Det klare budskab i disse reaktioner var, at ingen af de påtænkte forenklingsforanstaltninger inden for selskabsretten burde gå så langt som til at ophæve direktiverne i deres helhed. I stedet burde der fokuseres på individuelle udvalgte 1 2 Første og andet selskabsdirektiv blev ajourført i forbindelse med fjerde fase af forenklingsprocessen omkring lovgivningen om det indre marked (SLIM), og der blev vedtaget et tiende selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusioner og et direktiv om aktionærers udøvelse af deres stemmeret. Inden for regnskabsaflæggelse og revision har den omfattende internationale harmonisering været medvirkende til, at der er vedtaget nye standarder, som giver større åbenhed og gør årsregnskaberne mere pålidelige. For børsnoterede selskaber foreskriver IAS-forordningen derfor anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IFRS) i konsoliderede regnskaber. Desuden blev der i 2006 vedtaget et nyt direktiv om lovpligtig revision. Det oprindelige ottende selskabsdirektiv blev i 2006 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets nye direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF; EUT L 157 af , s. 87.

4 forenklingsforanstaltninger, eftersom direktiverne giver en nødvendig retlig sikkerhed, og deres ophævelse ville medføre yderligere omkostninger for selskaberne i stedet for besparelser. Inden for regnskabsaflæggelse og revision var der opbakning til bl.a. forslagene om at afskaffe visse oplysningskrav og tydeliggøre anvendelsen af forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IAS-forordningen) 3 i relation til datterselskaber uden væsentlig betydning. Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser (GD MARKT) har på sit websted offentliggjort en rapport om de kommentarer, som Kommissionen modtog fra juli til december 2007: 4. Rådet (konkurrenceevne) vedtog den 22. december 2007 konklusioner, der generelt hilste forenklingsinitiativet velkommen og understregede, hvor vigtigt det er at reducere de administrative byrder for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne 5. Den 19. december 2007 forelagde Europa-Parlamentets relevante udvalg på området, Retsudvalget, et udkast til betænkning, som blev drøftet den 26. februar 6, hvor der var bred tilslutning til individuelle forenklingsforanstaltninger. Den udtalelse, Udvalget om Økonomi og Valuta vedtog om samme emne den 26. februar, var på linje med betænkningen, men understregede, at forenklingsforanstaltningerne under ingen omstændigheder måtte skade de interesserede parters interesser, dvs. hverken investorers, kreditorers eller ansattes 7. Den endelige betænkning fra Europa-Parlamentet forventes vedtaget i maj Reduktion af administrative byrder Unødvendige og uforholdsmæssigt høje administrative omkostninger er en alvorlig belastning for erhvervslivet. Derfor iværksatte Kommissionen i 2005 et program for måling af administrative omkostninger og reduktion af administrative byrder for at skabe bedre erhvervsbetingelser i EU og ruste EU-økonomierne til at klare sig i det mere konkurrenceprægede globale erhvervsmiljø, hvori de skal operere. Kommissionen vedtog den 14. november 2006 dels et opdateret forenklingsprogram 8, dels de vigtigste indikatorer til måling af administrative omkostninger og reduktion af administrative byrder 9 og skitserede heri, hvordan der kan gennemføres forenklinger. I begge programmer understreges behovet for at skabe mærkbare økonomiske fordele. De to programmer blev suppleret med et handlingsprogram, der blev vedtaget den 24. januar , og hvori målet for reduktionen af administrative byrder for erhvervslivet i EU er fastsat til 25 % inden Det indeholdt samtidig en første pakke af såkaldte "fast track"-forslag. Handlingsprogrammet blev godkendt af Det Europæiske Råd i marts Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder; EFT L 243 af , s. 1. Rapporten er desuden vedføjet som bilag 3 til konsekvensanalysen. Rådsdokument 15222/07 DRS 48. Dokument PE v Dokument PE v Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2006) 689 endelig udg.); EUT C 78 af , s. 9. Kommissionens arbejdsdokument af "Måling af administrative omkostninger og reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union" (KOM(2006) 691 endelig udg.). Se fodnote 4. KOM(2007) 23. Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles dok. 7224/07, konklusion 1.

5 Europæisk selskabsret og bestemmelserne om regnskabsaflæggelse og revision er udpeget som prioriterede områder inden for dette initiativ. Foreløbige undersøgelser i en række medlemsstater har vist, at EU-reglerne på de pågældende områder medfører særlig høje administrative omkostninger 13. Da Kommissionen i 2007 forelagde en række forslag for Europa-Parlamentet og Rådet til behandling via en "fast track"-procedure, indgik et forslag til direktiv om selskabsretlige regler derfor i pakken. Direktivet, der afskaffer kravet om en rapport fra en uafhængig sagkyndig ved fusion eller spaltning af aktieselskaber, hvis samtlige aktionærer i de involverede selskaber afstår fra at kræve en sådan rapport, blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 13. november I juli 2007 indledte Kommissionen desuden som et centralt led i handlingsprogrammet en omfattende undersøgelse for at måle de administrative omkostninger, der følger af lovfæstede krav i EU-retten eller nationale gennemførelsesbestemmelser om at give oplysninger til tredjeparter. I lyset af de igangværende drøftelser af forenklinger af selskabsretten og reglerne om regnskabsaflæggelse og revision blev målingen af de administrative omkostninger inden for disse områder fremskyndet og forventes afsluttet i starten af april SUBSIDIARITET Der er behov for en indsats på EU-plan, eftersom de forpligtelser, der indebærer administrative byrder, udspringer af EU-direktiver. Under disse omstændigheder forudsætter en reduktion af de administrative byrder, at EU-reglerne ændres. En EU-foranstaltning er derfor fuldt berettiget. 3. FORMÅL Formålet med initiativet er at bidrage til på kort sigt at forbedre EU-virksomheders konkurrenceevne ved at reducere deres administrative byrder, hvor det kan lade sig gøre uden større negative konsekvenser. Derfor skal man finde frem til de oplysningskrav i selskabsretten og reglerne om regnskabsaflæggelse og revision, som ikke bibringer brugerne af informationerne nogen væsentlig merværdi. 4. MULIGHEDEN FOR EN HURTIG INDSATS Nogle af forslagene i meddelelsen kræver en grundig gennemgang og debat, men det blev samtidig påpeget, at andre af forslagene hurtigt kan forbedre forholdene for europæisk erhvervsliv inden for både selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision. Det blev bekræftet af reaktionerne på meddelelsen Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union"; KOM(2006) 689 endelig udg.; EUT C 78 af , s. 9. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF af 13. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber; EUT L 300 af , s. 47.

6 Den 30. januar 2008 vedtog Kommissionen meddelelsen "Anden strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" 15, ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om reduktion af administrative byrder i EU 16 ; i meddelelsen bebudede Kommissionen en ny pakke af "fast track"-forslag i Mulige "fast track"-foranstaltninger inden for selskabsret og regnskabsaflæggelse i 2008 De forslag i meddelelsen inden for selskabsret, der forventedes at kunne gennemføres hurtigt i 2008, vedrører ændringer af første og ellevte selskabsdirektiv. I relation til første selskabsdirektiv peges der i meddelelsen på kravet om, at selskaber i nationale offentlige tidender skal offentliggøre bestemte oplysninger, der skal indføres i medlemsstaternes selskabs- eller handelsregistre. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om selskabets stiftelse, senere ændringer i disse oplysninger samt de regnskaber, der skal offentliggøres hvert år. I de fleste tilfælde medfører offentliggørelsen i den nationale tidende ekstra omkostninger for selskaberne uden at bibringe nogen reel merværdi i dag, hvor selskabsregistrene stiller deres informationer til rådighed online. Med hensyn til ellevte selskabsdirektiv fokuserer meddelelsen på kravene i national ret om oversættelse af de dokumenter, der skal indgå i det register, hvori en given filial er registreret. I forbindelse med registreringen af en filial skal selskaber give bestemte oplysninger fra deres selskabsregister til det register, hvori filialen skal registreres. Det medfører ofte dobbeltomkostninger for selskaber, fordi de ikke blot skal lade visse dokumenter oversætte til sproget i den medlemsstat, hvori filialen er oprettet, men også skal opfylde i nogle tilfælde unødigt omfattende krav om attestering og/eller notarial bekræftelse af oversættelsen. Hvad angår regnskabsaflæggelse og revision, kræver hovedparten af forslagene i meddelelsen en tilbundsgående analyse og er alene af den grund ikke egnede til gennemførelse via en "fast track"-procedure. Det skulle dog være muligt hurtigt at opnå visse fremskridt med nogle mindre omfattende forslag i meddelelsen, nemlig forslagene om afskaffelse af kravet om, at mellemstore selskaber skal redegøre for beløbene under posten "etableringsomkostninger", og kravet til SMV om at specificere omsætningen på aktiviteter og geografiske markeder. Det er i forvejen muligt at undtage små selskaber fra disse krav hvilket de fleste medlemsstater benytter sig af men mellemstore selskaber skal fortsat oplyse om disse omkostninger. Desuden bør man benytte lejligheden til at tydeliggøre sammenhængen mellem forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IAS) og syvende selskabsdirektiv, idet IAS-forordningen ikke kræver, at koncerner, der udelukkende har datterselskaber uden væsentlig betydning, udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, IFRS Resultatet af høringen om de mulige "fast track"-foranstaltninger Reaktionerne fra interesserede parter på meddelelsen bekræftede, at det skulle være muligt forholdsvis hurtigt at nå til enighed om de ovennævnte forslag. Mellem 80 og 90 % af alle, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Anden strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2008) 32). Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Reducing administrative burdens in the European Union 2007 progress report and 2008 outlook" (KOM(2008) 35).

7 der fremsendte kommentarer til disse spørgsmål, støttede forslagene, og inden for regnskabsaflæggelse og revision blev visse forslag bakket op i en tilsvarende andel af indlæggene. Også gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter 17, som er nedsat til at undersøge spørgsmålet om administrative byrder, hilste samtlige forslag velkommen i sin udtalelse af 26. februar Konsekvensanalysen er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene. Et udkast til konsekvensanalysen blev forelagt for Kommissionens Udvalg for Konsekvensanalyse, der afgav udtalelse den 19. marts Anbefalingerne fra udvalget resulterede i visse ændringer i udkastet, bl.a. med hensyn til sammenhængen med den måling, der er foretaget af et konsortium (punkt 5 i konsekvensanalysen), de eksisterende valgmuligheder i henhold til første direktiv (punkt 1.4 i bilag 1 til konsekvensanalysen), problemafgrænsningen og de eksisterende valgmuligheder i henhold til ellevte direktiv (punkt 2.1 i bilag 1), resultatet af høringen af interesserede parter i relation til regnskabsaflæggelse (punkt 1 i bilag 2) og det forventede omfang af reduktionen af administrative byrder på dette område (punkt 5 i bilag 2). 5. FORVENTET VIRKNING AF DE MULIGE "FAST TRACK"-FORANSTALTNINGER På baggrund af den brede opbakning til disse foranstaltninger er forslagene og deres forventede virkninger gennemgået mere detaljeret i bilag 1 og 2 til konsekvensanalysen. Gennemgangen bygger på data indsamlet af GD MARKT med assistance fra medlemsstaterne. Resultaterne af den omfattende måling af administrative omkostninger, som blev iværksat i 2007, vil først foreligge senere, hvorfor de ikke kunne medtages i den foreliggende konsekvensanalyse. De selskabsretlige bestemmelser, der er emnet for denne konsekvensanalyse, er dog heller ikke prioriteret specielt højt i målingen, som primært fokuserer på andet, tredje, fjerde og sjette selskabsdirektiv, og bestemmelserne om regnskabsaflæggelse er kun en del af et enkelt oplysningskrav i fjerde selskabsdirektiv, eller de er som det er tilfældet med spørgsmålet om sammenhængen med IAS-forordningen slet ikke medtaget i målingen. Alle andre oplysninger, der kan uddrages af målingen, vil dog blive anvendt til at kvantificere de potentielle besparelser mere præcist og vil indgå i de kommende drøftelser med Rådet og Europa-Parlamentet. Konklusionerne af gennemgangen i bilag 1 og 2 til konsekvensanalysen kan sammenfattes således: 5.1. Selskabsret Krav om offentliggørelse for selskaber med begrænset ansvar Ifølge konsekvensanalysen anslås de samlede omkostninger ved den nuværende bestemmelse om bekendtgørelse i nationale offentlige tidender til ca. 410 mio. EUR om året for offentliggørelse af årsregnskaber og ca. 200 mio. EUR om året for offentliggørelse af Nærmere oplysninger om gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter findes på GD ENTR's websted: Udtalelsen er tilgængelig på:

8 ændringer i registeroplysningerne. Til disse omkostninger skal føjes selskabernes interne omkostninger ved udarbejdelsen af oplysningerne til offentliggørelse og i visse medlemsstater desuden omkostninger ved yderligere offentliggørelse i dagspressen. Der foreligger dog på nuværende tidspunkt ikke pålidelige tal for de sidstnævnte omkostninger. I konsekvensanalysen præsenteres fire muligheder med hensyn til kravene om offentliggørelse: Ingen ændringer (mulighed 1): Det vil sige, at de nationale krav om bekendtgørelse i en national offentlig tidende og i dagspressen fortsat skal være gældende. Afskaffelse af alle krav om offentliggørelse på EU-plan og nationalt plan fuld harmonisering (mulighed 2): Det vil betyde, at selskaber fremover kun skal være forpligtet til at afgive de krævede oplysninger til registret uden yderligere offentliggørelse. Den nuværende alternative ordning vedrørende oplysningspligten gøres obligatorisk (mulighed 3): Det vil betyde, at man udelukkende benytter en elektronisk platform (som også kunne være en elektronisk national offentlig tidende), der giver kronologisk adgang til ændringer i registret. Forpligtelse for medlemsstaterne til at sikre, at der ikke kan pålægges særlige gebyrer for obligatorisk offentliggørelse (mulighed 4): I henhold til denne mulighed skal medlemsstaterne garantere, at selskaber ikke pålægges særlige gebyrer for offentliggørelsen af de krævede oplysninger. For at sikre en omkostningseffektiv og let tilgængelig offentliggørelse, skal oplysningerne i første række være tilgængelige via en central elektronisk platform. Medlemsstaterne skal dog kunne stille yderligere krav om offentliggørelse, så længe de overholder bestemmelsen om, at der ikke kan pålægges særlige gebyrer herfor. Det konkluderes i bilag 1, at mulighed 1 ikke vil ændre på de nuværende omkostninger, der belaster erhvervslivet, eller i hvert fald ikke kan forventes at gøre det. Med mulighed 2 er der risiko for, at brugere ikke længere vil få adgang til værdifulde oplysninger. Set fra brugernes synspunkt er der ingen væsentlig forskel på mulighed 3 og 4, og set fra selskabernes synspunkt vil mulighed 4 være at foretrække. Forslaget er formuleret sådan, at medlemsstaterne er mere frit stillet med hensyn til at pålægge yderligere forpligtelser til at offentliggøre oplysninger på den betingelse, at selskaberne ikke afkræves noget yderligere særligt gebyr i forbindelse med disse forpligtelser. Konklusionen i bilag 1 til konsekvensanalysen er, at mulighed 4 bør foretrækkes Krav til filialer af selskaber med begrænset ansvar om oversættelse af visse dokumenter De eksterne omkostninger ved de nuværende krav til filialer om oversættelse skønnes i bilag 1 på grundlag af de foreliggende oplysninger at andrage 3,05 mio. EUR for oversættelse af stiftelsesoverenskomsten og attestering af selskabets eksistens og 15,25 mio. EUR om året for oversættelse af regnskaberne. Alene bekræftelsen af disse oversættelser anslås at koste selskaberne henholdsvis EUR og 1,36 mio. EUR om året. Til disse eksterne omkostninger skal lægges interne omkostninger ved at fremskaffe oversættelse og

9 bekræftelse. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om størrelsen af de sidstnævnte omkostninger. Der præsenteres tre muligheder på dette felt: Ingen ændring (mulighed 1): I henhold til denne mulighed vil medlemsstaterne fortsat i hvert enkelt tilfælde kunne kræve bekræftede oversættelser af f.eks. stiftelsesdokumentet, vedtægter, regnskabsdokumenter og attesteringen af selskabets eksistens, og forlange, at disse oversættelser bekræftes enten af en autoriseret oversætter udpeget af deres egne offentlige myndigheder og/eller af en notar. Fuldstændig afskaffelse af oversættelseskravet på EU-plan (mulighed 2): Denne mulighed indebærer, at medlemsstaterne ikke længere vil kunne forlange simple eller bekræftede oversættelser af de ovennævnte dokumenter. Gensidig anerkendelse af oversættelser (mulighed 3): Denne mulighed vil sikre, at bekræftede eller godkendte oversættelser udarbejdet i et hvilken som helst EUland anses for tilstrækkelige til registreringen af en filial i en anden medlemsstat. Konklusionen i bilag 1 til konsekvensanalysen er, at mulighed 1 ikke vil medføre nogen form for besparelser, medens mulighed 2 ikke giver den fornødne sikkerhed for, at de dokumenter, der registreres i den medlemsstat, hvori filialen er oprettet, er korrekte. Mulighed 3 indebærer en vis reduktion af omkostningerne og giver samtidig garanti for, at oversættelserne er korrekte. Konklusionen er, at mulighed 3 bør foretrækkes Regnskabsaflæggelse I bilag 2 til konsekvensanalysen er der lagt vægt på den belastning, som bestemmelserne om regnskabsaflæggelse i fjerde og syvende selskabsdirektiv medfører for især de SMV, der er omfattet af direktiverne. Der foreligger tre muligheder på dette område: Ingen ændring af bestemmelserne (mulighed 1): Denne mulighed vil betyde, at den nuværende situation fortsætter uændret. Målrettede, tekniske ændringer for at få gennemført ændringer på kort sigt (mulighed 2): I henhold til denne mulighed vil Kommissionen begrænse sig til at foreslå en række målrettede ændringer for at forbedre forholdene for SMV på kort sigt, uden at det medfører noget større informationstab for brugerne af de pågældende oplysninger, dvs. (1) afskaffelse af kravet om oplysninger om etableringsomkostningerne for SMV (2) afskaffelse af kravet om specificering af omsætningen på aktiviteter og geografiske markeder for SMV (3) ændring af syvende selskabsdirektiv for at tydeliggøre sammenhængen med IFRSreglerne om konsoliderede regnskaber.

10 Generel revision af regnskabsdirektiverne (mulighed 3): Denne mulighed vil betyde, at der vedtages særlige bestemmelser for SMV i forbindelse med en gennemgribende revision af regnskabsdirektiverne med det formål at tilpasse dem til de ændringer i det økonomiske miljø, der har fundet sted de seneste tredive år. Det konkluderes i bilag 2, at mulighed 1 ikke medfører nogen omkostningsreduktion, og at mulighed 3 næppe vil give nogen forbedringer på kort sigt. Resultatet af denne vurdering er, kun mulighed 2 kan forventes at føre til forbedringer på kort sigt for SMV. Det anslås, at ca mellemstore selskaber vil kunne få fordel af de målrettede ændringer (1) og (2) i mulighed 2, som dels vil reducere den administrative byrde for selskaberne ved at skulle efterkomme regnskabskravene, dels sætte dem i stand til at strukturere deres interne regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med ledelsesmæssige behov. De forventede besparelser ved disse målrettede ændringer skønnes derfor at andrage mellem 2,5 og 5 mio. EUR for den første og mellem 5 og 10 mio. EUR for den anden foranstaltning. Den målrettede ændring (3) vil sikre, at koncerner med datterselskaber uden væsentlig betydning ikke behøver at udarbejde IFRS-regnskaber, og vil dermed kunne give sådanne koncerner potentielt ganske store besparelser, uden at brugerne af regnskaberne mister relevant information. Disse potentielle besparelser anslås til mellem 2 og 5 mio. EUR og bringer således de samlede potentielle besparelser ved de tre foranstaltninger op på mellem 11 og 21 mio. EUR. Konklusionen i bilag 2 til konsekvensanalysen er derfor, at mulighed 2 bør foretrækkes. 6. TILSYN OG EVALUERING Spørgsmålet om tilsyn og evaluering er mere specifikt beskrevet i bilagene til konsekvensanalysen.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0212 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0212 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0212 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. maj 2014 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om enkeltmandsselskaber med begrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere