ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER"

Transkript

1 ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk 25. september 2007 Sagsafgørelser: Kun ud fra Miljømåling - ekstern støj Orienterende målinger: Kun til at sortere sager efter En Miljømåling - ekstern støj behøver ikke at være omfattende Ordet måling bruges både om måling og beregning Indhold 1. Indledning Det retlige grundlag Støjmålingers kvalitet Miljømåling ekstern støj Orienterende måling Udførelse af orienterende målinger Ubestemtheden ved en orienterende måling Måleudstyr til orienterende støjmålinger Optegnelser fra orienterende støjmålinger Referencer Bilag Bilag Bilag Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger c/o DELTA Akustik & Elektronik Venlighedsvej Hørsholm Tlf.: Fax: RL 39/07

2 1. Indledning Der var engang...da orienterende målinger kunne bruges som det fældende bevis til at afgøre sager med. - Sådan er det ikke mere. Når man lægger en støjmåling til grund for en afgørelse, skal det være en Miljømåling - ekstern støj, som er lavet af et af de godkendte laboratorier. De godkendte laboratorier er optaget på Miljøstyrelsens liste, som kan ses på Referencelaboratoriets hjemmeside Begrebet orienterende måling eksisterer stadig, og begrebet benyttes generelt om alle støjmålinger, som ikke er Miljømåling - ekstern støj. Der er mange sammenhænge, hvor orienterende støjmålinger er fuldt berettigede. De kan bruges i virksomhedernes egenkontrol, til mange overvågningsformål og til at sikre, at man ikke bruger unødigt krudt på at udføre målinger i sager, hvor det enten er åbenlyst, at støjgenerne skal mindskes 1, eller at der med stor sikkerhed ikke er tale om væsentlige støjgener, som kommunen ellers kunne gribe ind overfor. Denne orientering vil belyse grundlaget for ovenstående og se nærmere på begreberne Miljømåling - ekstern støj og Orienterende måling. Vi vil se på, hvad der kræves af de to typer målinger, og hvad de kan bruges til. De samme overvejelser, som er anført for målinger, kan gøres i forbindelse med orienterende beregninger (overslagsberegninger), f.eks. målinger i nærheden af en kilde og brug af afstandsloven til at skønne et støjniveau hos en nabo. Dette er dog ikke behandlet i detaljer i denne orientering. Her er måling brugt bredt i betydningen både af støjberegning og af direkte måling af støjniveauet. 2. Det retlige grundlag Miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven [1] indeholder det retlige grundlag for, at miljømyndighederne (kommunerne eller staten i form af et af de statslige miljøcentre) kan: - Meddele påbud om at begrænse generende støj fra erhvervsvirksomheder, herunder byggeog anlægsarbejder og energiproducerende anlæg, eller fra idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter. - Meddele miljøgodkendelse af en godkendelsespligtig virksomhed (eller anlæg eller indretning), hvor der fastsættes vilkår om støjbelastningen samt revidere vilkår i en miljøgodkendelse. - Meddele påbud til en virksomhed, der kan give anledning til støj, om at lade foretage en støjmåling efter nærmere anførte retningslinier. 1 Der kan ikke gives påbud alene på grundlag af en orienterende måling. I nogen sager kan det dog være åbenlyst for både myndighed og støjvolder, at der bør gøres noget. I små sager kan en støjdæmpning koste mindre end en Miljømåling, og så er det jo bedre at løse problemet end at lave en måling. 2

3 Godkendelsesbekendtgørelsen Godkendelsesbekendtgørelsen [2] opstiller krav til de oplysninger, en virksomhed eller et anlæg skal give til godkendelsesmyndigheden, for at myndigheden kan meddele miljøgodkendelse. Som udgangspunkt skal en godkendelsespligtig virksomhed undersøge sine støjforhold, inden den fremsender en ansøgning om godkendelse. Dette gælder for alle virksomheder, som er opført i bekendtgørelsens bilag 1 og for de virksomheder i bekendtgørelsens Bilag 2, der er mærket med en stjerne (*). Undersøgelsen sker i form af en beregning af virksomhedens samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområder, udført som Miljømåling - ekstern støj. I særlige tilfælde kan godkendelsesmyndigheden også kræve en støjberegning for virksomheder i Bilag 2, der ikke er *-mærket. Det kan være tilfældet, når myndigheden har en begrundet forventning om, at virksomheden ikke uden videre kan overholde de vejledende støjgrænser. Hvis en virksomhed uden (*) ikke har foretaget en støjberegning, og det ikke har været forlangt af godkendelsesmyndigheden, lægger myndigheden til grund, at virksomheden kan overholde de støjgrænser, der bliver fastsat i et vilkår i godkendelsen. Hvis virksomheden efterfølgende må konstatere, at denne formodning ikke holdt stik, kan den ikke påberåbe sig, at der ikke var forlangt en støjberegning, når den bliver mødt med et krav om, at den skal nedbringe sin støjbelastning. I bestemte tilfælde, fx for skydebaner, kan der meddeles en miljøgodkendelse på grundlag af en støjberegning, der ikke er udført som Miljømåling - ekstern støj, fordi der benyttes en enkel og entydig beregningsmetode og indgangsdata, som enten er nemme at verificere eller som er specificeret af Miljøstyrelsen. Egenkontrol, som udføres i overensstemmelse med godkendelsens vilkår herom, kan udføres som orienterende målinger, ligesom tilsynsmyndigheden kan benytte orienterende målinger i forbindelse med tilsynet. Sædvanligvis indgår der i godkendelsen vilkår om, at myndigheden kan kræve udført Miljømåling - ekstern støj, men under alle omstændigheder har myndigheden hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 1 2, til at forlange en sådan måling, når der er begrundet mistanke om, at der foreligger en væsentlig støjulempe. 2 Miljøbeskyttelsesloven: 72. Den, der er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller ministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger. Oplysninger skal også gives efter anmodning fra andre myndigheder, der har fået tillagt opgaver eller beføjelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven. Myndighederne nævnt i 1. og 2. pkt. kan herunder påbyde den ansvarlige for egen regning 1) at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer, der udsendes til omgivelserne, samt af støj og rystelser,... 3

4 Kvalitetsbekendtgørelsen Den reviderede kvalitetsbekendtgørelse [3] specificerer i Bilag 4 kravene til Miljømåling - ekstern støj, og den udgør således grundlaget både for certificeringsordningen og for de laboratorier, der er akkrediteret til at udføre miljømålinger. Bekendtgørelsen omfatter støjmålinger og -beregninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov. Det vil sige både i sager om godkendelse og sager om påbud. Det fremgår af 9, stk. 1, at målinger og prøveudtagning på de i bekendtgørelsen nævnte områder skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium. Af 9, stk. 2 fremgår, at støjmålinger endvidere kan udføres af andre laboratorier, der beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre sådanne målinger. I bekendtgørelsens Bilag 4 fremgår følgende om Miljømåling - ekstern støj og om orienterende støjmålinger: Støjmålinger, der udføres som grundlag for forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov, skal udføres som»miljømåling - ekstern støj«. Ved en orienterende støjmåling forstås en måling, der er egnet til at fastslå, om det er rimeligt begrundet at kræve en»miljømåling - ekstern støj«, eller om myndigheden kan træffe sin afgørelse på grundlag af et faktisk skøn. De to typer målinger er omtalt mere uddybende senere i denne Orientering. Påbudssager I forbindelse med sager over for andre virksomheder, end de der er nævnt i godkendelsesbekendtgørelsen, bygge- og anlægsvirksomhed, energiproducerende anlæg, fritidsaktiviteter mv., gælder som for de godkendelsespligtige virksomheder, at virksomheden kan benytte orienterende støjmålinger som et led i sin egenkontrol, og myndigheden kan benytte orienterende støjmålinger i forbindelse med sit tilsyn. Ved klager over støj fra virksomheder mv. skal tilsynsmyndigheden vurdere, om der foreligger en væsentlig støjulempe, og her kan man basere sit skøn på bl.a. en orienterende støjmåling. Tilsynsmyndigheden kan efter sin besigtigelse af forholdene være så sikker i sin sag, at man på dette grundlag kan: - træffe afgørelse om ikke at foretage sig videre, fordi der med sikkerhed ikke er tale om en væsentlig støjulempe, der kunne give grund til at gribe ind, eller 4

5 - indlede en dialog med virksomheden om at få nedbragt støjen, fordi der med sikkerhed skal gøres noget. Denne dialog kan eventuelt medføre et påbud efter 42 3 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis den orienterende støjmåling ikke giver et klart resultat som angivet ovenfor, må myndigheden lade foretage en Miljømåling ekstern støj, som kan danne det egentlige grundlag for at afgøre, om der er grundlag for at meddele påbud om at nedbringe støjen. Bevisbyrden for, at der foreligger en overskridelse af de vejledende støjgrænser ligger hos myndigheden, men efter omstændighederne kan der blive tale om efter 72, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven at påbyde virksomheden at foretage en støjmåling i form af en Miljømåling - ekstern støj. I et påbud efter 42 i miljøbeskyttelsesloven kan der indgå vilkår om, at virksomheden skal eftervise, at støjvilkåret er overholdt i form af en Miljømåling - ekstern støj. 3 Miljøbeskyttelsesloven: 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger over for idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, som medfører væsentlige støjulemper for omgivelserne. Stk. 4. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten. Stk. 5. Bliver tilsynsmyndigheden i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af en af de i stk. 1 nævnte virksomheder opmærksom på forhold, som kan forventes at medføre krav om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift, kan tilsynsmyndigheden på forhånd tilkendegive dette over for virksomheden. 5

6 Klagesager o.l. (Administrativ rekurs) I de situationer, hvor en afgørelse påklages, eller hvor der rejses en retssag, som drejer sig om støj, vil der ifølge praksis blive lagt vægt på, at førsteinstansen har haft adgang til fyldestgørende oplysninger om støjbelastningen, som altovervejende hovedregel i form af en Miljømåling - ekstern støj. Der er praksis for, at klagesager bliver sendt tilbage til førsteinstansen, hvis der ikke har foreligget en Miljømåling til belysning af støjforholdene, men alene en orienterende måling. Planloven Planloven [4] fastlægger rammerne for den fysiske planlægning. Det fremgår af lovens 15 a, at en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering om afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Et støjbelastet areal er et område, hvor støjen er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for den pågældende type af støj og for den planlagte anvendelse af området. Bestemmelsen i 15 a betyder, at der tæt ved alle støjende virksomheder og anlæg mv. - herunder trafikanlæg - findes områder, der ikke kan udnyttes til boliger og andre støjfølsomme anvendelser, med mindre der opføres støjskærme eller tilsvarende i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at de vejledende grænseværdier kan overholdes. De støjberegninger eller -målinger, der lægges til grund for lokalplanens bestemmelser om støjafskærmning mv., skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger for den pågældende type af støj og skal give en korrekt og fyldestgørende beskrivelse af den forventede støjbelastning af området, normalt med et 10 års perspektiv. Der er imidlertid ikke praksis for, at det altid er Miljømåling - ekstern støj, der lægges til grund for planlægningen. Når der er bestemmelser om, at støjniveauet efterfølgende skal kontrolleres, bør kontrolmålinger eller -beregninger være udført som Miljømåling - ekstern støj. Resumé De foregående afsnit kan resumeres som følger: Miljømåling - ekstern støj skal bruges: - hvis myndighederne påbyder den ansvarlige for virksomheden at lade udføre en måling (ved begrundet mistanke om, at der foreligger en væsentlig støjulempe). - ved godkendelse af *-mærkede virksomheder (med enkelte undtagelser). - ved godkendelse af ikke *-mærkede virksomheder, når myndigheden har en begrundet forventning om, at virksomheden ikke uden videre kan overholde de vejledende støjgrænser. 6

7 - hvis der er stillet krav om Miljømålinger - ekstern støj i godkendelsesvilkårene. - hvis sagsafgørelser påklages. Når der i planer udarbejdet efter planloven er bestemmelser om, at støjniveauet efterfølgende skal kontrolleres, bør kontrolmålinger eller -beregninger være udført som Miljømåling - ekstern støj Orienterende målinger eller beregninger kan bruges: - som støtte til tilsynsmyndighedens vurdering af, om der foreligger en væsentlig støjulempe (i forbindelse med klager over støj fra virksomheder), før der udføres en Miljømåling - ekstern støj. - ved virksomheders egenkontrol, i overensstemmelse med godkendelsens vilkår. - i forbindelse med tilsynsmyndighedens tilsyn. Endelig bemærkes, at der ikke er praksis for, at det altid er Miljømåling - ekstern støj, der lægges til grund for planlægning efter planloven. 3. Støjmålingers kvalitet Flere forhold har betydning for en støjmålings kvalitet. De væsentligste er, om målingerne er korrekte og retvisende, om de er udført tilstrækkeligt nøjagtigt, og om de har en passende grad af dokumentation. I kvalitetsbekendtgørelsens bilag 4 omtales tre begreber: - Miljømåling - ekstern støj - Orienterende måling - Skøn Det primære formål med Miljømåling - ekstern støj er at levere retvisende, pålidelige og fyldestgørende målinger med tilhørende dokumentation af støjbelastningen. Ifølge bekendtgørelsen skal målingerne udføres på en sådan måde og med så tilstrækkeligt omfang og nøjagtighed, at de er fyldestgørende. Brugerne af støjmålinger kan derfor stole på, at kvaliteten af en Miljømåling - ekstern støj og en Miljømåling kan anvendes som grundlag ikke kun for den aktuelle sag, der er årsag til, at den skal gennemføres, men også for en eventuel klagesag. En Miljømåling - ekstern støj kan godt have en forholdsvis stor måleubestemthed, hvis forholdene ikke gør det muligt at måle nøjagtigt. I situationer, hvor måleresultatet er langt fra den aktuelle støjgrænse, kan en måling med stor ubestemthed godt være fyldestgørende. Underti- 7

8 den, når der er tale om ukomplicerede forhold, kan en Miljømåling have et begrænset omfang. Det gælder altså ikke, at støjrapporten altid skal være på mindst 20 sider. Ved en orienterende støjmåling forstås i princippet alle andre støjmålinger end Miljømåling - ekstern støj. I denne konkrete sammenhæng forstås en måling, der er egnet til at afgøre, om det er rimeligt begrundet at kræve en Miljømåling - ekstern støj, eller om myndigheden kan træffe sin afgørelse på grundlag af et faktisk skøn. Et problem med orienterende målinger er, at miljømyndigheden selv må vurdere, om den foretagne måling er egnet til formålet. Hvis den orienterende måling indikerer, at der med stor sikkerhed ikke er behov for målinger og dokumentation, kan sagen afgøres på grundlag af et konkret skøn. Formålet med dette er selvfølgelig at undgå unødige målinger og overflødigt bureaukrati. Det kan også overvejes at træffe afgørelser på grundlag af et konkret skøn, som kan være begrundet med en orienterende støjmåling, når miljømyndigheden vurderer, at støjdæmpningen koster en del mindre end en Miljømåling - ekstern støj, og/eller når virksomheden er en indforstået medspiller. Når der bliver meddelt et påbud om støjdæmpning, bør miljømyndigheden altid overveje, om afgørelsen skal indeholde et vilkår om, at virkningen eftervises ved at virksomheden lader gennemføre en Miljømåling - ekstern støj. Et skøn kan også fortages uden orienterende målinger, når det ud fra en konkret vurdering af forholdene, herunder virksomhedens art, indretning og støjkilder er indlysende, at der ikke vil forekomme støjulemper. Det skal præciseres, at det vægtige argument for et indgreb i disse situationer ikke er en evt. orienterende støjmåling, men tilsynsmyndighedens konkrete skøn. Dette skøn munder ud i en afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven. 4. Miljømåling ekstern støj Ved Miljømåling - ekstern støj forstås en måling eller beregning af ekstern støj eller en måling af eksterne vibrationer, som er udført som akkrediteret prøvning af et laboratorium på Miljøstyrelsens liste over støjlaboratorier ( eller af en certificeret person, opfylder specifikke krav i den relevante vejledning fra Miljøstyrelsen, i den konkrete afgørelse eller i en alment accepteret måle- eller beregningsmetode, har et tilstrækkeligt omfang til at belyse de konkrete forhold, og er rapporteret fyldestgørende. Det primære formål med Miljømåling - ekstern støj er at levere retvisende, pålidelige og fyldestgørende målinger med tilhørende dokumentation af støjbelastningen. Akkrediterende (DANAK, SWEDAK...) og certificerende (DELTA...) instanser kontrollerer laboratorier og certificerede personer for at sikre kvaliteten af miljømålingerne. Hensigten er at 8

9 give alle involverede parter tillid til, at akkrediterede laboratorier og certificerede personer er kompetente til og har mulighed for at udføre fyldestgørende målinger med tilhørende rapportering. Kun rapporter, som opfylder ovenstående krav, må mærkes Miljømåling - ekstern støj. Derfor kan brugerne af støjmålinger som udgangspunkt stole på, at kvaliteten er i orden, når en rapport er mærket Miljømåling - ekstern støj. Som nævnt er der ikke specifikke krav til omfang og måleubestemthed til en Miljømåling - ekstern støj. Målingerne skal altid i de enkelte sager udføres på en sådan måde og med så tilstrækkeligt omfang og nøjagtighed, at de er fyldestgørende til formålet. Ved en Miljømåling - ekstern støj vurderer og beregner kvalificerede måleteknikere målingernes nøjagtighed og sikrer, at den er tilstrækkelig eller så god som muligt. Det er en betingelse, at ubestemtheden bliver angivet i forbindelse med måleresultaterne. Det bærende element i systemet med de godkendte laboratorier er et regelsæt, der gør det muligt at dokumentere kvaliteten af målingerne. Væsentlige elementer i disse regler er - foruden de ovenfor nævnte - også krav om deltagelse i sammenlignende målinger arrangeret af Referencelaboratoriet og brugen af sporbart kalibreret udstyr. Reglerne er angivet i kvalitetsbekendtgørelsens Bilag 4 og er uddybende beskrevet i RL 20/96 fra Referencelaboratoriet [5], hvoraf det også fremgår, hvad en fyldestgørende rapport skal indeholde. 5. Orienterende måling Orienterende støjmålinger kræves ikke udført af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person. Der er dog intet til hinder for, at de godkendte laboratorier udfører orienterende målinger. Der er ingen specifikke krav til orienterende målinger eller til dokumentationen af disse, men der er i kvalitetsbekendtgørelsen givet følgende retningslinier: For at ubestemtheden på de orienterende målinger ikke skal medføre fejlagtige beslutninger om udførelse af Miljømåling - ekstern støj, skal de orienterende målinger udføres under en hyppigt forekommende høj støjbelastning, og de må kun udføres over små afstande. Hvis måleresultatet plus ubestemtheden ligger under støjgrænsen, kan udførelse af Miljømåling - ekstern støj udelades, fordi det med sikkerhed kan konstateres, at den pågældende støjgrænse ikke er overskredet. 9

10 Ubestemtheden skal inkludere alle bidrag hidrørende fra - kildens driftstilstande - udbredelsesvejen - målemetode - udstyr - usikkerhed vedrørende tone- og impulstillæg. Der er ikke specificeret krav til, hvordan orienterende målinger skal rapporteres, men når der er udført en måling, vil det være relevant at notere resultater og observationer på en systematisk måde, så man får overblik over bl.a. de ovenstående forhold, se afsnit Udførelse af orienterende målinger Såfremt en sag afgøres på basis af et skøn, som støtter sig på resultatet af orienterende målinger, skal måleubestemtheden holdes inden for en rimelig størrelse. Som tommelfingerregel kan man antage, at den vil ligge i området 5-10 db. Mere konkret er det anført, at Hvis måleresultatet plus ubestemtheden ligger under støjgrænsen, kan udførelse af Miljømåling - ekstern støj udelades. Dette er illustreret på Figur 1. Det ses, at kun situation 1 med et måleresultat på 36 db og en ubestemthed på 8 db kan tillade at konkludere, at en Miljømåling - ekstern støj ikke er nødvendig for at afgøre sagen, når støjgrænsen er 45 db. Selv om et måleresultat på 38 db, som illustreret i situation 2, er pænt under støjgrænsen, er det altså ikke tilstrækkeligt til at afgøre sagen i dette tilfælde. Derimod ses, at selv om en Miljømåling - ekstern støj giver et højere resultat, nemlig 41 db, vil dette resultat frikende virksomheden, når ubestemtheden er tilstrækkeligt lille. 10

11 A-vægtet A-vægtet lydtrykniveau, db db re µpa Pa Situation nr. Orienterende måling Miljømåling - ekstern støj Figur 1 Illustration af relationerne mellem måleresultater, ubestemthed (de lodrette linier) og støjgrænsen (rød vandret og fed linie). I dette eksempel er ubestemtheden sat til 8 db for en orienterende måling og 3 db for en Miljømåling - ekstern støj. Støjgrænsen er 45 db. Kun situation nr. 1 tillader, at sagen afgøres uden en Miljømåling - ekstern støj. I situation 3 ligger resultatet af den orienterende måling lige under støjgrænsen, men det er ikke muligt at konkludere noget om en overskridelse. Det rigtige resultat kan ligeså godt være under som over grænsen. Heller ikke en Miljømåling - ekstern støj med den anførte ubestemthed giver en afklaring 4. I situation 4 giver kun Miljømåling - ekstern støj mulighed for indgreb mod virksomheden. I situation 5 giver Miljømåling - ekstern støj også mulighed for indgreb mod virksomheden, men overskridelsen er her så stor, at den orienterende måling efter omstændighederne kan give anledning til en dialog med virksomheden eller til støtte for et indgreb baseret på et faktisk skøn. 4 I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven er det et almindeligt princip, at der fra miljømyndighedernes side kun foretages indgreb over for en virksomhed, såfremt det med 95 % sandsynlighed kan dokumenteres, at der er tale om en overskridelse af den fastsatte støjgrænse. En støjgrænse betragtes som overskredet, hvis måleværdien minus ubestemtheden er større end støjgrænsen. Den sande værdi af virksomhedens bidrag til støjbelastningen er da med 95 % sandsynlighed større end støjgrænsen. 11

12 7. Ubestemtheden ved en orienterende måling Hvis ubestemtheden ved en orienterende måling skal holdes nede på de nævnte 5-10 db, forudsættes det, at følgende forudsætninger er opfyldt: 1. Medarbejderen, der udfører støjmålingerne, skal have kendskab til måling af støj. 2. Den anvendte støjmåler skal være af god kvalitet og underkastet kontrol og kalibrering i passende omfang, jf. afsnit 8. Der benyttes et måleudstyr, der direkte kan vise det ækvivalente konstante lydtrykniveau, L Aeq. 3. Afstanden mellem virksomhedens dominerende støjkilde(r) og målestedet bør ikke være over m (fordi måleubestemtheden vokser med afstanden). 4. Ved afstande på mere end ca. 25 m fra kilde til måleposition skal der være skyet vejr og medvind fra støjkilden til målepositionen. I modvind fra støjkilde til måleposition øges måleubestemtheden væsentligt (og der måles for lave støjniveauer). Vinden må ikke være mere end let til svag (1-5 m/s). 5. Der må ikke være refleksioner fra bygninger og andre genstande (tilhørende den aktuelle nabo) tæt ved målestedet. Såfremt refleksioner ikke kan undgås, skal målingen udføres under veldefinerede refleksionsforhold (+6 db-måling), jf. vejledning nr. 6/1984). 6. Det skal sikres, at alle relevante maskiner og anlæg anvendes på en måde, der er repræsentativ for en hyppigt forekommende høj støjbelastning under målingerne. Virksomhedens driftstilstand bør angives omhyggeligt, da ubestemthed ved fastlæggelsen af driftstilstanden kan være det væsentligste bidrag til den samlede ubestemthed. 7. Måletiden bør vælges lang nok til, at visningen af L Aeq har stabiliseret sig inden for 1-3 db. Hvis gentagne målinger giver varierende resultater, kan det være et tegn på, at driftstilstanden ikke er stabil, eller at der er problemer med fluktuerende baggrundsstøj. I sådanne situationer er ubestemtheden større end ellers. 8. Baggrundsstøjniveauet (L Aeq ) bør under målingerne hele tiden være mindst 10 db lavere end støjniveauet, når virksomheden er i fuld drift.. Er baggrundsstøjen f.eks. kun 6 db lavere, vil målefejlen være ca. l db. Hvis ikke det er muligt at få standset støjkilden for at måle baggrundsstøj, skal den være så lav, at den ud fra en subjektiv vurdering er uden betydning for den støj, man hører ved at lytte opmærksomt. 9. Man bør med sikkerhed kunne afgøre, om støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser. En forkert vurdering af dette kan medføre fejl på 5 db, så hvis man ikke med stor overbevisning kan afgøre, om der er tydelige toner eller impulser, skal målingen tillægges 5 db større ubestemthed end ellers 5. 5 I tilfælde af tvivl bliver ubestemtheden asymetrisk omkring måleværdien og afhænger af, om der gives tillæg eller ikke: Hvis der gives tillæg bliver ubestemtheden 5 db større end ellers i den nedadgående retning, hvis der ikke gives tillæg bliver ubestemtheden 5 db større i opadgående retning. 12

13 Rækkefølgen af ovenstående emner er valgt nogenlunde, som man støder på dem i forbindelse med en måling, og ikke efter størrelsen af den ubestemthed de kan være årsag til. Ofte vil det være kildernes driftstilstand, der har størst indflydelse, og det er derfor den, man skal give størst opmærksomhed, når man gennemfører målingen i felten. De nævnte forhold er illustreret i rutediagrammerne i Bilag 1, som kan bruges til at fastlægge ubestemtheden ved orienterende støjmålinger. I venstre side kan man notere de relevante spredninger (dvs. de tal som er noteret i trekanterne ud for de forskellige emner), σ n i db, til brug for en beregning af den samlede ubestemthed δ. Den samlede ubestemthed kan variere mellem 4 og 16 db. 8. Måleudstyr til orienterende støjmålinger Orienterende målinger skal udføres med en lydtrykmåler, som tilfredsstiller kravene i IECnorm for type l eller 2 eller de tidligere gældende IEC-normer og Herudover må det kræves, at - lydtrykmåleren er forsynet med A-filter, - mikrofonen er forsynet med vindskærm, - lydtrykmåleren kan kalibreres med en akustisk kalibrator (dette bør gøres både før og efter målingerne), - kalibrator og lydtrykmåler skal kontrolleres med intervaller på højst l henholdsvis 2 år, - lydtrykmålerens mikrofon bør kunne demonteres for tilslutning af et elektrisk signal til måleren af hensyn til afprøvning og kontrol, - lydtrykmåleren har så vidt muligt en elektrisk udgang for tilslutning af hovedtelefoner, så man under målingen kan kontrollere, at måleren fungerer korrekt. Til måling af støjens maksimalværdier skal lydtrykmåleren være forsynet med tidsvægtning F (Fast). Hvis der skal måles støj fra skydebaner, skal lydtrykmåleren også have mulighed for at måle maksimalniveauet med tidsvægtning I. Lydtrykmåleren skal kunne angive L Aeq. Man bør sikre sig, at lydtrykmålerens egenstøj er mindst 5 db lavere end det laveste støjniveau, der ønskes målt. Det kan være aktuelt at måle lydtrykniveauer ned til under 30 db udendørs og til under 20 db indendørs. Ved måling af meget lave lydtrykniveauer er det særlig vigtigt at eftervise, at baggrundsstøjen ikke påvirker måleresultaterne. Derfor bliver måleubestemtheden ofte forholdsvis stor. 13

14 9. Optegnelser fra orienterende støjmålinger Resultatet af en orienterende støjmåling bør registreres systematisk i sammenhæng med målebetingelserne. Følgende hovedpunkter bør noteres sammen med måleresultaterne: - Laboratoriets navn og adresse, sagsbehandler. - Evt. rekvirent af målingen. - Henvisning til evt. godkendelsesvilkår, tidligere kontrolmålinger og relevant vejledning. - Årsag til målingen (klagesag, periodisk kontrol, andet). - Virksomheden og dens betydende støjkilder. - Afstand og lydudbredelsesforhold mellem virksomhed og målepunkt (afskærmning mv.). Især bør midlertidigt afskærmende genstande (materialeoplag, køretøjer etc.) nævnes. Evt. indflydelse fra refleksioner vurderes. - Baggrundsstøjen og kilderne hertil. - Anvendt måleudstyr og dets kalibrering. - Virksomhedens/støjkildernes drift under støjmålingen. - Meteorologiske forhold (væsentligt hvis afstanden er større end ca. 25 m). - Måleresultater: L Aeq af totalstøj (virksomhed + baggrundsstøj). L Aeq af baggrundsstøjen. Vurdering af indhold af tydelige toner eller impulser. Støjbelastning og ubestemthed i relation til støjgrænse. - Dato og underskrift. Noterne kan evt. være udformet som et skema, der udfyldes på stedet, se Bilag 2. 14

15 10. Referencer De nævnte referencer kan findes på Referencelaboratoriets hjemmeside: eller på [1] Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Miljøministeriet. [2] Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Miljøministeriet. [3] Bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Miljøministeriet. [4] Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 (planloven). Miljøministeriet. [5] Udredning fra Referencelaboratoriet, RL20/96: Kvalitetskrav til Miljømåling - ekstern støj Seneste version kan downloades fra under vejledninger på støjområdet. 15

16 Bilag 1 MILJØSTYRELSENS Udendørs måling: Kan sagen afgøres ud fra et skøn? Start Medarbejder med kendskab til støjmåling? Find en anden Ubestemthed db Er lydtrymåleren kalibreret? Få den kalibreret σ 1 σ Type 2 Type m <50m Lydtrykmåler rimelig kvalitet? Afstand til støjkilde? <100m Ukendt >100m Brug et godkendt laboratorium Skyet vejr og medvind? Find en anden dag σ Enkelt Ingen Refleksioner nær målested? Komplekse Alle anlæg i fuld drift? Kan det arrangeres? σ 4 σ db 1-2 db 6-10 db Lavere Mere end 10 db lavere Absolut ingen tvivl Forskel mell. gentagne målinger? <4 db Baggr. støj? 1-2 db > 6 db lavere >4 db < 6 db lavere eller varierende +0-5 Tvivl, tillæg gives Hørbare toner eller impulser? Tvivl som medfører for stor ubestemthed Tvivl, tillæg gives ikke δ = 1,7 σ1 + σ σ5 + σ 6 = db Er δ+måleresultat < støjgrænse Ja Sagen kan afgøres ud fra et skøn 16

17 Bilag 1.2 MILJØSTYRELSENS Indendørs måling: Kan sagen afgøres ud fra et skøn? Start Medarbejder med kendskab til støjmåling? Find en anden Ubestemthed db Er lydtrymåleren kalibreret? Få den kalibreret σ Type 2 Type 1 Lydtrykmåler rimelig kvalitet? Ukendt σ Ja Rum alm. møbleret? Brug et godkendt laboratorium Alle anlæg i fuld drift? Kan det arrangeres? σ db 1-2 db Forskel mell. gentagne målinger? <4 db >4 db σ db Lavere Mere end 10 db lavere Baggr. støj? 1-2 db < 6 db lavere eller varierende 0 Absolut ingen tvivl +0-5 Tvivl, tillæg gives Hørbare toner eller impulser? Tvivl Tvivl, tillæg gives ikke δ = 1,7 σ1 + σ σ5 + σ 6 = db Er δ+måleresultat < støjgrænse Ja Sagen kan afgøres ud fra et skøn 17

18 Bilag 2 Orienterende støjmåling Formål (Klage, tilsyn, egenkontrol ) Sagsadresse Sagsnr. Sagsbehandler Dato for måling Måling udført af Rekvirent Godkendelsesvilkår, vejledning... Virksomhed, anlæg Afstand Transmissionsvej Meteorologi (vindhastighed og -retning, skydække) Anvendt måleudstyr Kalibrering, dato Observationstidsrum Måletidsrum Støjens varighed Baggrundsstøjkilder Støjens karakter (tydeligt hørbare toner/impulser) Målepositioner og reflekterende flader Støjkilder (art, placering, driftsbetingelser) Måleresultater db(a) min:sek Korrektioner db(a) L Aeq, midlingstid Driftstid re ref.tid L Aeq, midlingstid Støjens karakter L Aeq, midlingstid L Aeq, midlingstid Maksimalværdi (F) Baggrundsstøj, L Aeq, midlingstid Samlet korrektion Det ækvivalente korrigerede støjniveau (Måleresultat + korrektioner), L r : Ubestemthed Ubestemthed + L r Støjgrænse Kræves en "Miljømåling"? (Ja/nej) 18

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Hvilke spilleregler gælder der for støjen? Orientering nr. 40 JJ/DH/CB/ilk 6. februar 2009 Oversigt over love og regler, der regulerer støj Miljøstyrelsens forskellige vejledninger

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Sendt på mail til: Skanderborg Sø Camping [info@campingskanderborg.dk] Dato: 16-09-2014 Sagsnr.: 14/65351 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg

Læs mere

Notat N4.003.09. Trustrup Skater Park Muligheder for reduktion af ekstern støj. : Peter Thastum, Norddjurs kommune

Notat N4.003.09. Trustrup Skater Park Muligheder for reduktion af ekstern støj. : Peter Thastum, Norddjurs kommune Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 N4.003.09 Trustrup Skater Park Muligheder for reduktion af ekstern støj 2. februar 2009 Projekt:

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

Måling af gadestøj i Helsingør

Måling af gadestøj i Helsingør Helsingør Kommune Morten Jepsen Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Stengade 72 3000 Helsingør 19. juni 2015 xx/xx ERT/CB/ilk Ref. 15-0771-1 Måling af gadestøj i Helsingør Tilbud 15-0771-1 I henhold

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. april 2004 J.nr.: 03-33/200-0070 ssc Afgørelse

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. cc: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Stege, den 16. november 2015

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. cc: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Stege, den 16. november 2015 Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen cc: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Stege, den 16. november 2015 Kommentarer til ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 35 (alm.del) Vi henviser til ministerens

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Bits og bytes i miljøforvaltningen nye roller, nye muligheder Tricks, teknologi og virkelighed Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Støjrådgiverens bud på fremtiden 9. juni 2016 Hotel

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Haslev Modelflyveklub att.: Uffe Bindzus e-mail: bubhaslev@gmail.com Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til en borger De har i et brev med bilag af 26. februar 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland med klage over, at Tønder Kommune ikke har opfyldt

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2008 J.nr.: NKN-33-02473 ssc Afgørelse i sagen om Tårnby Kommunes vedtagelse

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

VIBORG KOMMUNE FEJL! UKENDT ARGUMENT FOR PARAMETER. Fejl! Ukendt argument for parameter. Miljøgodkendelse af. Dalgas Skydecenter.

VIBORG KOMMUNE FEJL! UKENDT ARGUMENT FOR PARAMETER. Fejl! Ukendt argument for parameter. Miljøgodkendelse af. Dalgas Skydecenter. VIBORG KOMMUNE FEJL! UKENDT ARGUMENT FOR PARAMETER. Fejl! Ukendt argument for parameter. Dalgas Skydecenter Dato: 22. januar 2001 Skivevej 256 A Journalnr.: 09.02.11P19 1999/00097 8800 Viborg Sagsbehandler:

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Perstrup Beton Industri A/S Indhold 1. Resumé...4 2. Tillægsgodkendelse...5 3. Vilkår...5 3.1. Generelt...5 3.2. Indretning

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Målt ved Nordbanegade den 17. januar 2012 1 Til: Alle interesserede CC: Metroselskabet, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen I forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Sendes til: Frederikssund kommune Plan og Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere