Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning"

Transkript

1 Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej Glostrup Per Andersen Civilingeniør Jens Vang Akademiingeniør Side 1 af 26

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Målingerne generelt Begreber i denne rapport Arkil A/S Støjkilder og drift Støjkilder Støjkilder - stationære Støjkilder - mobile Drift Generelt Den normale drift Støjvilkår Omgivelserne ved Arkil Målinger og beregninger Målinger og kildestyrker Beregninger Usikkerhed Resultater samt vurdering af støjimmission Beregningsresultater Vurdering af toner Vurdering af impulser Vurdering af L pamax Vurdering af vibrationer, lavfrekvent lyd samt infralyd Vurdering i forhold til udvidet drift Støjdæmpede kilder Konklusion Anvendt udstyr og programmer Metoder og andre referencer Metoder Andre referencer end metoder Bilag. Støjbidrag og kildestyrker Side 2 af 26

3 1. Resumé Denne rapport indeholder resultaterne af en støjkortlægning af Arkil A/S - Asfalt i Næstved. Der er beregnet støjbelastning for de punkter der er vist i kapitel "Omgivelserne ved Arkil". Støjbelastningen L r er vist i denne tabel, se også kapitel "Konklusion". Samlet støjbidrag db(a) Grænse db(a) Dag 1. Lynæsvej Drejøvej Askevænget Fiskerhusvej Rekreativt område D Kortlægningen viser at støjgrænserne er overholdt. Side 3 af 26

4 Sagsnummer Indledning Eurofins Miljø A/S har udført en kortlægning af støjen fra Arkil A/S Asfalt, herefter også kaldet Arkil. Kortlægningen er rekvireret af Jens Borgmann, Arkil. Støjkortlægningen er udført i samarbejde med Jens Borgmann. 2.1 Målingerne generelt Alle målinger er som det fremgår udført af Eurofins Miljø A/S og de er foretaget 9. juli '13. Målinger og analyser er udført af Per Andersen, Eurofins Miljø A/S, akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 168. Denne rapport indeholder vurdering af støjbelastningen, toner, impulser, maksimalniveauer, vibrationer, lavfrekvent lyd samt infralyd. Målingerne omfatter alle betydende støjkilder. Figur 1. Arkil (grønt område) samt omgivelserne. Side 4 af 26

5 2.2 Begreber i denne rapport Ganske kort til læseren uden kendskab til støj-begreberne i rapporten. Ved måling bestemmes kildestyrken L wa, der er en objektiv værdi for kildens udsendelse af lyd. Med objektiv menes at den er uændret (neutral) med hensyn til placering i forhold til virksomheden, påvirkning fra omgivelserne og i forhold til drifts-tid. Kildestyrken bruges til at bestemme lydtryk-niveauet L pa i et givet punkt, i dette tilfælde i omgivelserne (ved et såkaldt immissionspunkt). Dette L pa er et udtryk for lyden her og nu. Middelværdien (som tiden går) af L pa kaldes L Aeq. Dette L Aeq beregnes også ved et givet immissionspunkt, ved at alle kilders bidrag i punktet summeres op. Når der er taget højde for eventuelle hørbare toner og/eller impulser ved dette punkt i omgivelserne bliver L Aeq til støjbelastningen L r ved punktet. Til sidst i rapporten er der udenfor den akkrediterede del et afsnit om støjdæmpende foranstaltninger, omtale af anden drift end almindelig drift i dagperioden og andet. 3. Arkil A/S Arkil A/S er producent af asfalt og er beliggende på adressen Fiskerhusvej 24, 4700 Næstved. På Figur 1 og Figur 5 ses området der er beregnet støj for ved Arkil og omgivelser. 4. Støjkilder og drift Arkil's støjmæssigt betydende kilder ses ved navn og kildestyrke bagerst i kapitel "Bilag. Støjbidrag og kildestyrker". Arkil A/S har i samråd med Eurofins Miljø A/S udført en effektiv støjdæmpende foranstaltning/dæmpning. Sugetræksblæseren, der tidligere kørte på maksimal drift når den var tændt, er nu frekvensstyret og dette har betydet en reduktion på 21 db af kildestyrken. En ventilator på terræn er blevet dæmpet ved en næsten komplet indkapsling. Dæmpning lig 10 db. Brænderen er blevet delvist pakket ind. Dette har givet en dæmpning på mindst 10 db. I det følgende er de stationære og mobile kilder vist ved deres placering i to figurer. Driften beskrives til sidst. Figur 2 er en oversigt over Figur 3 og Figur 4. Side 5 af 26

6 Figur 2. Oversigt over samtlige støjkilder. Detaljer ses på de følgende figurer. 4.1 Støjkilder Målingerne af samtlige støjmæssigt betydende kilder er som nævnt udført 9. juli '13. Andre støjkilder har på nuværende tidspunkt ingen støjmæssig betydning. Placering af de stationære og mobile kilder er vist på figurerne i dette kapitel. Figur 3 og Figur 4 er forstørret og overblikket ses via Figur Støjkilder - stationære De stationære kilder er præsenteret som såkaldte punktkilder. Side 6 af 26

7 Figur 3. Stationære støjkilder. Anlægget er gjort gennemsigtigt (ingen skærmning eller lignende), derfor den "skæve" blå tegning Støjkilder - mobile De mobile kilder er den interne kørsel. Intern kørsel forstås som al kørsel på Arkil's arealer. Intern kørsel er kørsel med eget materiel samt kørsel med eksternt ankommende transport fra ankomst til frakørsel (lastbiler og person- og varebiler). Støjbidrag fra kørsel i forbindelse med til- og frakørsel på offentlig område hører ikke til Arkil's eksterne støj og skal derfor ikke medtages i beregningerne af den samlede eksterne støj. De mobile kilder er præsenteret som linie-kilder samt område-kilder (henholdsvis ruter med lastbiler og et område med en gummihjulslæsser). Side 7 af 26

8 Figur 4. Mobile støjkilder. Billede 1. Kilde 905. Måling af støj fra Arkil's gummihjulslæsser er udført. Side 8 af 26

9 Billede 2. Kilde 901 på brovægten. Øverst til venstre ved nabovirksomheden der ses er immissionspunkt 4 placeret. Billede 3. Kilderne 101, 102 og 106. Side 9 af 26

10 Billede 4. Kilde 104. Billede 5. Kilde 105. Ventilatoren (til højre) og dennes afkast er uden betydning. Billede 6. Kilderne 903 og 905. Side 10 af 26

11 Billede 7. Kilde 905. Billede 8. Støjmæssigt ubetydende kilde. Side 11 af 26

12 Billede 9. Støjmæssigt ubetydende kilder øverst oppe. Billede 10. Støjmæssigt ubetydende kilder. Billede 11. Anlæg uden støjmæssig betydning. Side 12 af 26

13 4.2 Drift Generelt Oplysninger om driftsforholdene ved målingerne udført af Eurofins Miljø A/S er kontrolleret og oplyst af Jens Borgmann, Arkil. Oplysningerne er anvendt direkte i den opbyggede støjmodel, der ses beskrevet senere. Generelle oplysninger om driften er nævnt i det følgende. Yderligere oplysninger om driften af de enkelte kilder kan indhentes hos Arkil eller hos Eurofins Miljø A/S, når der er indhentet aftale om dette hos Arkil. Driften er konstant (fuld drift) på alle kilder når de er i drift. Og driften på de fleste stationære er derfor uden varierende intensitet når disse er i drift. Driften af de mobile kilder er givet ved forekomst i fastlagte tidsrum ved deres antal og hastighed. Driften er præsenteret præcis som den forekommer i tid og intensitet. Driften relateres normalt til de såkaldte referencetidsrum for dag-, aftenog natperioderne. Disse er henholdsvis 8, 1 og 0,5 timer lange. For denne kortlægning bemærkes det at den gældende miljøgodkendelse omfatter dagperioden, de 8 timer Den normale drift Stationære kilder: Den normale drift for de stationære kilder hos Arkil er konstant og fuld drift. Arkil og Eurofins Miljø A/S har fastlagt alle oplysninger om driften på de enkelte kilder og dette er anvendt i modellen. Mobile kilder: De mobile kilder er lastbiler, en gummihjulslæsser samt personbiler. Kørsel med personbiler, varebiler og enkelte forekommende lastbiler med andre ærinder end de kilder, der er taget med i modellen er ikke medtaget i modellen, da disse aktiviteter er helt uden støjmæssig betydning. Side 13 af 26

14 5. Støjvilkår Af Arkil's miljøgodkendelse fremgår de gældende støjvilkår. Vilkår Periode Erhverv db(a) Åben lav boligbebyggelse Rekreativt område, D17.1 db(a) db(a) Hverdage (dagperioden) Uden knusning af beton og asfalt Tabel 1. Gældende støjvilkår for Arkil. Side 14 af 26

15 6. Omgivelserne ved Arkil Arkil og omgivelserne der er beregnet støj for ses på Figur 1 og Figur 5. Terrænet hos Arkil er - med hele området taget i betragtning - tæt på fladt og vandret, lokalt er det varierende. Terrænet i omgivelserne er en blanding af hårdt (reflekterende) samt absorberende. Yderligere varierer terrænet i højden. Figur 5. De mest støjbelastede immissionspunkter ved Arkil. Grænseværdierne fremgår af kapitel "Støjvilkår". Om beregningerne se kapitel "Målinger og beregninger". Punkterne er følgende: 1. Lynæsvej, beboelse, åben lav bebyggelse. 2. Drejøvej, beboelse, åben lav bebyggelse. 3. Askevænget, beboelse, åben lav bebyggelse. 4. Fiskerhusvej, erhverv. 5. Rekreativt område D17.1. Side 15 af 26

16 Immissionspunkterne er - udover gadenavne - uden adresser. Både for punkterne i industriområdet og boligområderne, kan der ikke angives nøjagtige adresser, men placeringen på figurerne er dog nøjagtige. 7. Målinger og beregninger Målinger og beregninger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsen's vejledninger om ekstern støj fra virksomheder, se [Ref 1] og [Ref 2] i kapitel "Metoder og andre referencer". I disse ses blandt andet en beskrivelse af "Den Fælles Nordiske Beregningsmetode", [Ref 3]. Det anvendte udstyr og programmer er nævnt i kapitel "Anvendt udstyr og programmer". 7.1 Målinger og kildestyrker Målingerne er udført som nærfelts-målinger, kuglemåling. Nærfelts-måling muliggør at måle på støjen alene fra en given kilde uden støjmæssigt betydende bidrag fra kilder i den umiddelbare nærhed og eventuelt kraftige kilder langt fra eller tæt på den udførte måling. Driften på alle støjmæssigt betydende kilder blev i forbindelse med målingerne kontrolleret og oplyst som normal drift (maksimal). Der er ved målingerne taget hensyn til baggrundsstøjen ved den aktuelt målte kilde. Baggrundsstøjen skyldes stort set kun støj fra Arkil. Baggrundsstøjen ved immissionspunkterne skyldes støj fra enkelte andre virksomheder, trafikstøj, støj fra byen og/eller støj fra naturen. Med hensyn til maksimale niveauer, gælder følgende ved normal drift: Der er ikke maksimale støjniveauer større end 15 db over de målte midlede værdier for samtlige kilder. Støjdata for kørsel med personbiler er hentet i Støjdatabogen (se Ref 6). 7.2 Beregninger Oplysninger om - de topografiske forhold ved Arkil (skærmning i forbindelse med transmissionsvejene for udbredelse for støjen), forhold omkring absorption og andet, de målte kildestyrker samt referencedata, samt driften af disse kilder - anvendes i beregningerne af støjen. Side 16 af 26

17 En 3-dimensionel model opbygges i det anvendte beregningsprogram SoundPLAN (se i kapitel "Anvendt udstyr og programmer"), hvorefter støjen beregnes i alle relevante punkter (immissionspunkter). I modellen anvendes støjkilder, bygninger, skærme og andre skærmende parametre. Egenskaber som eksempelvis absorption udføres som flader. Oplysninger om det nævnte samt topografiske oplysninger indhentes for eksempel på digital form og ved opmåling. På Figur 2 ses at bunkerne med grus og sten indgår i beregningerne. Skærmningen (højden) er dog konservativt medregnet. Placeringen er en øjebliks-situation og ændres lidt med tiden, hvilket blot flytter den enkelte skærmning. Summen af skærmning vurderes som rimeligt konstant. Immissionspunkterne er placeret i de positioner, der viser den største støjbelastning for et givet område (med henblik på en gældende grænseværdi). Placeringen af immissions-punkterne bestemmes ved en vurdering af de mest støjbelastede punkter bestemt ved hjælp af beregninger i flere punkter (indledningsvist med en såkaldt netværksberegning efterfulgt af beregning med forholdsvis tætplacerede immissionspunkter). Som nævnt tidligere er terrænet hos Arkil næsten fladt og vandret. Terrænet i omgivelserne varierer i højden og er en blanding af hårdt samt absorberende. Til- og frakørsel på offentlig vej er - som nævnt tidligere - ikke omfattet af en støjkortlægning. Kun den selvsamme kørsel hos Arkil. 8. Usikkerhed Usikkerheden på beregningerne bestemmes i henhold til de anvendte beregningsmetoder. Den samlede usikkerhed beregnes som en vægtet ophobning af usikkerheder på de enkelte bidrag. Der er i den samlede usikkerhed indregnet en systematisk usikkerhed på metoden på 1 db. Beregningerne af usikkerheden er således udført som det er beskrevet i Ref 7 i kapitel "Metoder og andre referencer". Side 17 af 26

18 9. Resultater samt vurdering af støjimmission 9.1 Beregningsresultater Resultaterne, de samlede støjbidrag L Aeq af de udførte beregninger for støjkilderne er vist i Tabel 2. Beregningsresultaterne for kilderne gælder med den drift der er beskrevet i kapitlet "Drift". Støjbidrag fra de enkelte kilder samt kildestyrkerne L WA ses i kapitel "Bilag. Støjbidrag og kildestyrker". Samlet støjbidrag db(a) Grænse db(a) Dag Usikkerhed 1. Lynæsvej 45 34,4 2,7 2. Drejøvej 45 32,6 2,6 3. Askevænget 45 29,3 2,8 4. Fiskerhusvej 60 59,0 2,6 5. Rekreativt område D ,8 2,9 Tabel 2. Samlet støjbidrag ved immissionspunkterne, [db(a) re 20 µpa]. Se vurdering af resultaterne i Tabel 2 i kapitlet "Konklusion". 9.2 Vurdering af toner I forbindelse med målingerne er der foretaget vurderinger af emissionen af støj fra alle kilder. Målingerne viser, at der ikke er rene toner fra disse kilder. Således heller ikke ved immissionspunkterne. Således er støjbelastningen i forhold til toner lig de beregnede niveauer. 9.3 Vurdering af impulser Ved målingerne er der konstateret impulser tæt på nogle kilder. Ved immissionspunkterne 4 og 5 er impulserne helt maskeret af totalstøjen fra Arkil. Ved immissionspunkterne 1, 2 og 3 vil impulserne på samme måde ikke kunne høres. Dels på grund af totalstøjen ved punkterne, og dels fordi impulser over store afstande fysisk "ruller ud" og ikke længere kan have karakter af impulser. Side 18 af 26

19 Derfor er støjbelastningen i forhold til impulser lig de beregnede niveauer uden tillæg (5 db) for alle punkter. 9.4 Vurdering af L pamax Følgende forklaring vedrører et vilkår om maksimale støjniveauer om natten. På baggrund af målingerne ved kilderne vurderes det, at der ikke er maksimale niveauer større end 15 db over den samlede midlede støj fra Arkil ved enhver given drift om natten ved immissionspunkerne. Arkil overholder kravet til L pamax om natten, da ingen kilder har et støjniveau med max-værdi større end db over dennes midlede lydniveau L Aeq. Således vil der ikke kunne være max-værdier større end det samlede støjniveau ved immissionspunkterne på mere end disse db. Maksimale værdier ved immissionspunkterne kræver i øvrigt også, at det er de mest betydende kilder der har de største maksimal-niveauer før denne vurdering er kritisk. Således er L pamax stort set lig L Aeq. 9.5 Vurdering af vibrationer, lavfrekvent lyd samt infralyd På baggrund af observationer i forbindelse med målingerne vurderes det, at der ikke findes kilder hos Arkil der kan give anledning til hverken vibrationer, lavfrekvent lyd eller infralyd hos naboerne i alle retninger. Side 19 af 26

20 9.6 Vurdering i forhold til udvidet drift Arkil søger om udvidet drift udenfor dagtimerne. Arkil A/S vil søge om vilkår for drift om aftenen og natten, hvilket passer sammen med det reelle behov der normalt er for en asfaltproducerende virksomhed. Arkil A/S vil kunne redegøre for behovet for denne drift. Driften er beskrevet for Eurofins og den er i overensstemmelse, med det vi og vores støjkollegaer i andre firmaer ser for tilsvarende virksomheder Støjdæmpede kilder Arkil A/S har i samråd med Eurofins Miljø A/S udført en effektiv støjdæmpning på flere kilder. Se kapitel "Støjkilder og drift". Støjen fra Arkil A/S overholder de grænseværdier der er vist i Tabel 3. Samlet støjbidrag db(a) Grænse db(a) Dag Usikkerhed 1. Lynæsvej 35 34,4 2,7 2. Drejøvej 35 32,6 2,6 3. Askevænget 35 29,3 2,8 4. Fiskerhusvej 60 59,0 2,6 5. Rekreativt område D ,8 2,9 Tabel 3. Samlet støjbidrag ved immissionspunkterne, [db(a) re 20 µpa]. Side 20 af 26

21 10. Konklusion Konklusionen om støjbelastningen L r fra Arkil er gældende for den nuværende drift med de eksisterende kilder samt med henvisning til kapitlerne "Støjvilkår" og "Resultater samt vurdering af støjimmission". Støjbelastningen L r - det energiækvivalente A-vægtede korrigerede lydtrykniveau (støjniveau) - af den samlede støj fra Arkil er bestemt til følgende ved de mest støjbelastede punkter ved omliggende boliger og erhverv. Punkterne er vist på Figur 5. Samlet støjbidrag db(a) Grænse db(a) Dag 1. Lynæsvej Drejøvej Askevænget Fiskerhusvej Rekreativt område D Ved punkt 1, 2 og 3 er støjgrænsen signifikant overholdt i dagperioden. Ved punkt 4 og 5 er støjgrænsen overholdt i dagperioden, dog ikke signifikant. Side 21 af 26

22 11. Anvendt udstyr og programmer Instrument Identifikation Serienummer Kontrolleret Næste kontrol Lydtrykmåler B&K februar '12 Februar '14 Mikrofon B&K februar '12 Februar '14 Kalibrator B&K marts '14 Marts '15 Støjberegningsprogram SoundPLAN 7.1 Version 27. marts ' Metoder og andre referencer 12.1 Metoder [Ref 1]: Miljøstyrelsen's Vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder" [Ref 2]: Miljøstyrelsen's Vejledning nr. 6/1984, "Måling af ekstern støj fra virksomheder". [Ref 3]: Miljøstyrelsen's Vejledning nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Fælles nordisk beregningsmetode". [Ref 4]: Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/2003, "Ekstern støj i bydannelsesområder" Andre referencer end metoder [Ref 5]: Nævnt her med henblik på en eventuelt senere rapport. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium (støj), rapport "Støj fra lastbiler - Målinger DELTA Rapport nr 21 RL 9-09". Trukket på grund af fejl i data, men data er alligevel anvendt i denne kortlægning. Se om dette i kapitel "Målinger og beregninger". [Ref 6]: Lydteknisk Institut, LI 460/89 "Støjdatabogen. Del 3 - Kørsel og intern transport". [Ref 7]: Miljøstyrelsen's Referencelaboratorium (støj), Orientering nr. 36 "Usikkerheder på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder". Side 22 af 26

23 13. Bilag. Støjbidrag og kildestyrker Støjbidrag L Aeq [db re 20 µpa]. Bidrag fra kilderne ved de respektive punkter, gældende for den mest støjbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kilder som er helt uden betydning og er med i støjmodellen, får hér i tabellerne meget små værdier. Kildestyrker L wa for 2014 [db re 20 µpa]. Side 23 af 26

24 Immissionspunkt 1 Lynæsvej (45 db(a)) L Aeq 101. Skorsten,max.Dæmpet/frekvensstyring 28, Vibrator 28, Gummihjulslæsser Komatsu WA380 27, Sugetræksblæser 24, Skrå stål-plade 23, Grøn ventilator ved "tragt" 22, Lastbiler. Grus og genbrug 14, Brænder 14, Lastbiler. Asfalt, alle typer 13, Lastbiler. Maskiner 13, Personbiler 3,4 903a. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend 1,1 903b. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend -11, Store flader -82,5 Immissionspunkt 2 Drejøvej (45 db(a)) L Aeq 101. Skorsten,max.Dæmpet/frekvensstyring 27, Gummihjulslæsser Komatsu WA380 25, Vibrator 25, Sugetræksblæser 23, Grøn ventilator ved "tragt" 22, Skrå stål-plade 21, Lastbiler. Asfalt, alle typer 13, Brænder 13, Lastbiler. Grus og genbrug 13, Lastbiler. Maskiner 12, Personbiler 8,9 903a. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend 0,8 903b. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend -13, Store flader -83,3 Side 24 af 26

25 Immissionspunkt 3 Askevænget (45 db(a)) L Aeq 101. Skorsten,max.Dæmpet/frekvensstyring 24, Gummihjulslæsser Komatsu WA380 23, Vibrator 22, Sugetræksblæser 20, Skrå stål-plade 17, Brænder 9, Grøn ventilator ved "tragt" 7, Lastbiler. Grus og genbrug 7, Lastbiler. Asfalt, alle typer 5, Lastbiler. Maskiner 4, Personbiler -0,1 903a. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend -6,8 903b. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend -26, Store flader -84,7 Immissionspunkt 4 Fiskerhusvej (60 db(a)) L Aeq 101. Skorsten,max.Dæmpet/frekvensstyring 53, Gummihjulslæsser Komatsu WA380 53, Vibrator 51, Skrå stål-plade 48, Sugetræksblæser 48, Grøn ventilator ved "tragt" 46, Lastbiler. Asfalt, alle typer 42, Lastbiler. Maskiner 40, Personbiler 40, Lastbiler. Grus og genbrug 40, Brænder 35,2 903a. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend 28,9 903b. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend 18, Store flader -61,1 Side 25 af 26

26 Immissionspunkt 5 Rekreativt område D17 (56 db(a)) L Aeq 103. Brænder 50, Gummihjulslæsser Komatsu WA380 48, Vibrator 46, Skorsten,max.Dæmpet/frekvensstyring 46, Skrå stål-plade 43, Sugetræksblæser 40, Lastbiler. Grus og genbrug 33, Lastbiler. Asfalt, alle typer 30, Lastbiler. Maskiner 30, Personbiler 24, Grøn ventilator ved "tragt" 23,8 903a. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend 18,1 903b. Lastbiler. Olie bitumen oa flydend 4, Store flader -65,2 Kildestyrker - L WA [db re 20 µpa] L wa Usikkerhed 101. Skorsten, max-drift. Dæmpet ved frekvensstyring Sugetræksblæser Brænder Vibrator Skrå stål-plade Grøn ventilator ved "tragt" Store flader Lastbiler. Asfalt, alle typer Lastbiler. Grus og genbrug a. Lastbiler. Olie bitumen oa flydende b. Lastbiler. Olie bitumen oa flydende Lastbiler. Maskiner Gummihjulslæsser Komatsu WA Personbiler 85 3 Side 26 af 26

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12 Rapport Djuma Industri a/s Støjkortlægning September '12 Rekvirent: Djuma Industri a/s Ib Møller Attrupvej 4 8550 Ryomgård Dato: 8. oktober '12 Udført af: Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011 Udført for DONG Energy Power A/S AV 1239/11 Rev. 1 Sagsnr.: A581426-02 Side 1 af 10 4.

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Støj og vibrationer i anlægsfasen Udkast Oktober 2012 Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Novozymes. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1482/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Novozymes. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1482/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Novozymes Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn

Udvidelse af Hanstholm Havn Udvidelse af Hanstholm Havn VVM Teknisk Baggrundsrapport nr. 23 Støj og vibrationer Oktober 2012 Udgivelsesdato : 26. oktober 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Niels

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Støj - onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215240409

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

Fredag den 18. januar 2013 Borerig II borer ca 25 m.fra støjmåleren i perioder indtil ca. kl. 17 på det nye design MAX støjbelastning: 93.

Fredag den 18. januar 2013 Borerig II borer ca 25 m.fra støjmåleren i perioder indtil ca. kl. 17 på det nye design MAX støjbelastning: 93. MAX" støjbelastning: Den højeste lyd der forekommer på dagen på under ét minut. Den lodrette streg: viser den højeste støj over ét minut den pågældende dag. Den midlede værdi - der må ikke overstige 83

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 13. november 2014 JN/BM/støj fra skatebane.13.11.14 Sag nr. 14.132 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Nordens Plads Skatebane : Vurdering af støjdæmpning med skærm Antal sider: 7 1 Indledning

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN PRØVNINGSRAPPORT KUDSK & DAHL A/S MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ SAGSNAVN: DYBVAD, EKSTERN STØJ SAGSNUMMER: 35.8985.01 RAPPORTNUMMER: P8.010.16 AALBORG, DEN 1. JUNI 2017 UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere