Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge"

Transkript

1 DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A Side 1 af måleblade 7 bilag 28. januar Revideret 17. februar 2010 DELTA Erhvervsvej 2A 8653 Them Danmark Tlf Fax CVR nr Denne rapport er udgivet under akkreditering udstedt af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) og ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) inklusive deres MRA (Mutual Recognition Arrangement). Yderligere information kan ses på og Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA.

2 Side 2 af 33 Titel Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Journal nr. Sagsnr. Vores ref. Testdato AV 106/10 A BSG-LSS/ugn 16. december januar 2010 Rekvirent Wind1 ApS Holgersgade Nykøbing M. Rekvirentens ref. Torsten Klein Mikkelsen Prøvningsbestemmelser - Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 fra Miljøministeriet, Bekendtgørelse om støj fra Vindmøller - Miljøstyrelsens vejledning nr: 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder - Orientering 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj Resumé Der er foretaget måling af støjemissionen fra to Siemens SWT vindmøller i setting - 5dB. Lydeffektniveauerne, bestemt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr L WA,ref, fremgår af nedenstående tabel. Vindmølle (ID. nr.) Vindhastighed [m/s] L WA,ref [db re. 1 pw] 99,7 101,6 99,1 99,7 Lydeffektniveauer ved 6 m/s og 8 m/s. Kravene til vindhastighed i bekendtgørelse nr fra Miljøministeriet er overholdt for måling af støj fra vindmøllerne med følgende undtagelser: Der er kun opnået 4 værdier for vindmøllestøjen for vindmølle i vindhastighedsintervallet fra 5,5 til 6,5 m/s. Dette vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på resultaterne. 3 ud af de 4 værdier ligger over 6 m/s og middelværdien vil være domineret af disse værdier som repræsenterer højere støjniveauer end mulige værdier med vindhastigheder under 6 m/s. Da der er tale om en energi-middelværdi er det altid de højeste niveauer, der dominerer middelværdien..

3 Side 3 af 33 Der er ikke opnået resultater for baggrundsstøjen for vindmølle ved 6 m/s. Baggrundsstøjen er lav og har kun begrænset indflydelse på resultaterne. Det er valgt at anvende de 5 spektre med lavest vindhastighed som repræsentant for baggrundsstøjen. Ved de højeste frekvenser er baggrundsstøjen højere end totalstøjen. Der er anvendt en korrektion på -3dB ved disse frekvenser. Konsekvenserne af dette er mindre end 0,1 db på den beregnede støjbelastning ved naboerne. Der er foretaget en analyse for tydeligt hørbare toner i støjen både i kort afstand og i stor afstand fra vindmøllerne. Analysen er udført i henhold til bekendtgørelse nr fra Miljøministeriet. Der er konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmølle i kort afstand. Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i afstande svarende til afstanden til nærmeste nabo. Beregningerne af støjbelastningen fra møllerne viser, at grænseværdierne overholdes i alle punkter. Bemærkning Prøvningsresultatet gælder udelukkende for det prøvede emne. Denne rapport erstatter den tidligere fremsendte rapport AV 106/10 DANAK 100/2752 af 28. januar Revisionen består i følgende ændringer: Side Måleblad 1 og 2 er der tilføjet supplerende dokumentation i måleblad 1 og 2, i form af en kurve, der viser støjen som funktion af produceret effekt. Side Måleblad 13 og 14 er tilføjet. Der er tilføjet opklarende bemærkninger som reaktion på kommentarer fra tilsynsmyndigheden til den oprindelige rapport. Resultaterne er uændrede i forhold til den tidligere fremsendte rapport. DELTA, 17. februar 2010 Bo Søndergaard Akustik.

4 Side 4 af 33 Indholdsfortegnelse 1. Måleobjekt Måleforhold Målemetode Måling af toneindhold Måleinstrumenter Måleresultater Beregning af lydeffektniveau Toneanalyse Vindmølle Vindmølle Målinger i stor afstand Beregning af støjbidrag Usikkerhed Konklusion...11 Måleblad 1: Totalstøj og baggrundsstøj, L Aeq (1 minut), Vindmølle Måleblad 2: Totalstøj og baggrundsstøj, L Aeq (1 minut), Vindmølle Måleblad 3: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 6 m/s, Vindmølle Måleblad 4: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 8 m/s, Vindmølle Måleblad 5: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 6 m/s, Vindmølle Måleblad 6: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 8 m/s, Vindmølle Måleblad 8: Kildestyrke, L WA, ved 6 m/s og 8 m/s, Måleblad 9: Tonalitet, 125 m (plade), 430 Hz, Vindmølle Måleblad 10: Tonalitet, 510 m, 426 Hz, Vindmølle Måleblad 11: Tonalitet, 125 m (plade), 420 Hz, Vindmølle

5 Side 5 af 33 Måleblad 12: Tonalitet, 555 m, 429 Hz, Vindmølle Måleblad 13: Operationsdata for Vindmølle Måleblad 14: Operationsdata for Vindmølle Bilag 1: Datablad for SWT Bilag 2: Effektkurver for SWT Bilag 3: Oversigtskort...29 Bilag 4: Fotos...30 Bilag 5: Måleinstrumenter...31 Bilag 6: Støjberegninger...32 Bilag 7: Støjberegninger...33

6 Side 6 af 33 Efter aftale med Torsten Klein Mikkelsen, Wind1 ApS, har DELTA foretaget målinger til bestemmelse af støjemissionen fra to SWT vindmøller placeret ved Søby på Tåsinge. Vindmøllerne var indstillet til Setting - 5dB. For at undersøge indholdet af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllerne, blev der foretaget supplerende måling og analyse af støjen i en afstand på 510 meter fra vindmølle T1 og 555 meter fra mølle T2 svarende til afstanden fra vindmøllerne til nærmeste nabo. 1. Måleobjekt Vindmøllerne er af typen SWT og har en navhøjde på 80 m. Rotordiameteren er 93 m. Vindmøllerne er placeret i fladt terræn omgivet af dyrket landbrugsjord. Vindmøllernes placering fremgår af bilag 3. Vindmølle T1 har ID. nr og vindmølle T2 har ID. nr Vindmøllernes generelle specifikationer er vist i bilag Måleforhold Målingerne blev foretaget den 16. december 2009 i tidsrummet fra kl og den 8. januar 2010 i tidsrummet fra kl De meteorologiske forhold var som vist nedenfor: Måledato: 16/ / Vindhastighed: 3 6 m/s 6 9 m/s Middelvindretning: SV, ~215 ØNØ, ~30 Skydække: 4/8 0/8 Temperatur: 1 C - 6 C Barometertryk: 1015 hpa 1020 hpa Luftfugtighed: 95 % 90 %

7 Side 7 af Målemetode Målingerne er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 fra Miljøministeriet, Bekendtgørelse om støj fra Vindmøller. Støjen fra den enkelte vindmølle blev målt i læsiden af vindmøllen i en afstand på 125 m, svarende til navhøjde plus en halv rotordiameter. Målemikrofonen var monteret på en rund reflekterende krydsfinerplade med en diameter på 1,2 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm samt en større vindskærm for at minimere vindstøj i målesystemet. Målingerne er korrigeret for indsætningsdæmpningen i den store vindskærm. Den mindre vindskærm monteret på selve mikrofonen har ingen indflydelse på resultaterne. Vindmøllens producerede effekt blev registreret fra vindmøllens styring og anvendt til beregning af referencevindhastighederne v ref. Der er anvendt en ruhedslængde på 0,05 m, som svarer til landbrugsarealer med vegetation. Støj, vindhastighed, vindretning samt den producerede effekt blev registreret med målesystemet Wind Turbine 2.0 build 17 udviklet af DELTA. Under målingerne var kun den vindmølle i drift hvorpå målingerne blev foretaget. Under måling af baggrundsstøj var begge vindmøller stoppet. Ved måling af baggrundsstøj blev vindhastigheden målt i 10 meters højde. Samtidige værdier af ækvivalent støjniveau og vindhastighed midlet over 1 minuts perioder er bestemt for hele måleperioden. Vindhastighederne er beregnet på baggrund af vindmøllernes elektrisk producerede middeleffekt, ved anvendelse af effektkurven - 5dB i bilag 2.. For de pågældende vindmøller ligger 95 % af fuld effekt umiddelbart under 8 m/s. For målinger over 95 % af fuld effekt er vindhastigheden bestemt ud fra vindmøllens nacelleanemometer som beskrevet i målemetoden IEC ver På baggrund af målingerne er de ækvivalente støjniveauer, L A,ref,k, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s bestemt for hver vindmølle og for baggrundsstøjen. Resultaterne er baseret på middelværdier af målte 1/1-oktav spektre. 3.1 Måling af toneindhold I forbindelse med undersøgelse af indhold af toner i støjen blev der foretaget måling af støjen fra vindmøllerne, i et punkt 510 m fra vindmølle T1 og 555 m fra vindmølle nr. T2 som vist i bilag 3. Disse målinger blev foretaget 1,6 m over terræn. Udover den sædvanlige vindskærm var målemikrofonen forsynet med en ekstra vindskærm for at begrænse

8 Side 8 af 33 vindstøjen i målesystemet. Dæmpningen fra den ekstra vindskærm er uden betydning ved vurdering af indhold af toner i støjen. Støjen blev registreret på en harddiskoptager. 4. Måleinstrumenter De anvendte måleinstrumenter fremgår af bilag 5. Toneanalyserne er foretaget med NoiseLAB , og NoiseLAB Batch processor samt Måleresultater Måleresultaterne, givet som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut), og baggrundsstøjniveauer vist som funktion af vindhastigheden fremgår af måleblad 1 og 2. De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt. Dette er gældende for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilsvarende baggrundsstøjspektrum. I måleblad 3-6 ses de beregnede A-vægtede 1/3- og 1/1-oktavspektre fra henholdsvis 12,5 Hz 10 khz og 16 Hz 8 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Af Tabel 1 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindmølle (ID. nr.) Vindhastighed [m/s] ,5 v ref 6,5 7,5 v ref 8,5 5,5 v ref 6,5 7,5 v ref 8,5 Totalstøj Baggrundsstøj Tabel 1 Antal målinger i referenceintervallerne. De midlede støjniveauer i måleafstanden 125 m fra vindmøllerne ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 2.

9 Side 9 af 33 Vindmølle (ID. nr.) Vindhastighed [m/s] Totalstøj, L A,ref [db re. 20 μpa] Baggrundsstøj, L A,B [db re. 20 μpa] ,5 v ref 6,5 7,5 v ref 8,5 5,5 v ref 6,5 7,5 v ref 8,5 51,4 53,1 50,7 51,5 36,3 36,3 31,8 38,7 Tabel 2 Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Værdierne er ikke korrigerede for baggrundsstøj. Bemærk at der kun er opnået 4 værdier for vindmøllestøjen for vindmølle i vindhastighedsintervallet fra 5,5 til 6,5 m/s. Dette vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på resultaterne. 3 ud af de 4 værdier ligger over 6 m/s og middelværdien vil være domineret af disse værdier som repræsenterer højere støjniveauer end mulige værdier med vindhastigheder under 6 m/s. Da der er tale om en energi-middelværdi er det altid de højeste niveauer. Der er ikke opnået resultater for baggrundsstøjen for vindmølle ved 6 m/s. Baggrundsstøjen er lav og har kun begrænset indflydelse på resultaterne. Det er valgt at anvende de 5 spektre med lavest vindhastighed som repræsentant for baggrundsstøjen. For vindmølle gælder at værdierne ved 6 m/s er bestemt ud fra målingerne foretaget den 16. december 2009, mens værdierne ved 8 m/s er bestemt ud fra målinger foretaget 8. januar For vindmølle er alle værdier fra målingerne foretaget den 8. januar Beregning af lydeffektniveau Beregningen af vindmøllernes lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/3- og 1/1-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, at støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde R h db LWA, ref LA, ref, k 10 log 6 hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofonen og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde

10 Side 10 af 33 Vindmøllernes lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af Tabel 3. Vindmølle (ID. nr.) Vindhastighed [m/s] L WA,ref [db re. 1 pw] 99,7 101,6 99,1 99,7 Tabel 3 Lydeffektniveauer ved 6 m/s og 8 m/s Af måleblad 7 og 8 fremgår vindmøllernes lydeffektniveau L WA,ref i 1/3- og 1/1-oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. 7. Toneanalyse Der er foretaget analyse af tydeligt hørbare toner i støjen både for målingerne i referenceafstanden på 125 m samt for målingerne i stor afstand. Analyserne er foretaget i henhold til bekendtgørelse nr Den ét minuts periode under målingerne, hvor tonaliteten var kraftigst, er identificeret og analyseret for tonalitet. De viste analyser er foretaget på A- vægtede spektre. Analyser på ikke vægtede spektre giver ikke ændringer i konklusionerne. Toneanalyserne repræsenterer perioder hvor vindhastigheden er mellem 5,5 m/s og 8,5 m/s. 7.1 Vindmølle I måleblad 9 er toneanalysen fra plademålingen vist. Analysen viser, at den kraftigste tone ved 430 Hz var tydeligt hørbar på pladen 125 m fra vindmøllen. Der ses desuden støj af toneagtig karakter mellem 1000 og 1300 Hz. 7.2 Vindmølle I måleblad 11 er toneanalysen fra plademålingen vist. Analysen viser, at den kraftigste tone ved 420 Hz ikke var tydeligt hørbar på pladen 125 m fra vindmøllen. Der ses desuden støj af toneagtig karakter mellem 1000 og 1300 Hz. 7.3 Målinger i stor afstand Der er ikke konstateret tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllerne. Af spektrene i måleblad 10 og 12 fremgår det, at de kraftigste toner omkring Hz ikke er tydeligt hørbare i disse afstande.

11 Side 11 af Beregning af støjbidrag Der er foretaget beregninger af støjbidraget iflg. bekendtgørelse nr i 19 immissionspunkter rundt om vindmøllerne. Punkternes placering er vist i bilag 3. Koordinater for vindmøller og immissionspunkter er i overensstemmelse med tidligere beregninger udført i forbindelse med projektering af vindmøllerne. Resultatet af beregningerne er vist i bilag 6 og 7 Da der ikke er tydeligt hørbare toner eller impulser i støjemissionen fra møllerne i afstande svarende til nærmeste nabo, skal der ikke adderes 5 db tone- eller impulstillæg. Værdierne i bilag 6 og 7 er dermed lig støjbelastningen L r. Vurdering af impulser er foretaget subjektivt i forbindelse med målingerne. 9. Usikkerhed Ubestemtheden ved beregning af støjniveauet i omgivelserne L pa er 2 db ved 90 % dobbeltsidet konfidens i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006, Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. 10. Konklusion Der er foretaget måling af støjemissionen fra to Siemens SWT vindmøller i Setting - 5dB. Lydeffektniveauerne, bestemt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr L WA,ref, fremgår af Tabel 4. Vindmølle (ID. nr.) Vindhastighed [m/s] L WA,ref [db re. 1 pw] 99,7 101,6 99,1 99,7 Tabel 4 Lydeffektniveauer ved 6 m/s og 8 m/s. Af måleblad 7 og 8 fremgår vindmøllernes lydeffektniveau L WA,ref i 1/3- og 1/1-oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Kravene til vindhastighed i bekendtgørelse nr fra Miljøministeriet er overholdt for måling af støj fra vindmøllerne med følgende undtagelser:

12 Side 12 af 33 Der er kun opnået 4 værdier for vindmøllestøjen for vindmølle i vindhastighedsintervallet fra 5,5 til 6,5 m/s. Dette vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på resultaterne. 3 ud af de 4 værdier ligger over 6 m/s og middelværdien vil være domineret af disse værdier som repræsenterer højere støjniveauer end mulige værdier med vindhastigheder under 6 m/s. Da der er tale om en energimiddelværdi er det altid de højeste niveauer, der dominerer middelværdien. Der er ikke opnået resultater for baggrundsstøjen for vindmølle ved 6 m/s. Baggrundsstøjen er lav og har kun begrænset indflydelse på resultaterne. Det er valgt at anvende de 5 spektre med lavest vindhastighed som repræsentant for baggrundsstøjen. Ved de højeste frekvenser er baggrundsstøjen højere end totalstøjen. Der er anvendt en korrektion på -3dB ved disse frekvenser. Konsekvenserne af dette er mindre end 0,1 db på den beregnede støjbelastning ved naboerne. Der er foretaget analyse for tydeligt hørbare toner i støjen både i kort afstand og i stor afstand fra vindmøllerne. Analysen er udført i henhold til bekendtgørelse nr fra Miljøministeriet. Der er konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmølle i kort afstand. Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i afstande svarende til afstanden til nærmeste nabo. Beregningerne af støjbelastningen fra møllerne viser, at grænseværdierne overholdes i alle punkter.

13 Side 13 af 33 Måleblad 1: Totalstøj og baggrundsstøj, LAeq (1 minut), Vindmølle Måleobjekt SWT Søby T1: Måledato 8/ SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Vindhastighed m/s Mølle i drift Mølle standset SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Effekt kw Måleresultater

14 Side 14 af 33 Måleblad 2: Totalstøj og baggrundsstøj, LAeq (1 minut), Vindmølle Måleobjekt SWT Søby T2: Måledato 16/12/2009, 08/01/2010 SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Vindhastighed m/s Mølle i drift Mølle standset SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Effekt kw Måleresultater

15 Side 15 af 33 Måleblad 3: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 6 m/s, Vindmølle m/s L pa [db re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 6 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret

16 Side 16 af 33 Måleblad 4: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 8 m/s, Vindmølle m/s L pa [db re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 8 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret

17 Side 17 af 33 Måleblad 5: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 6 m/s, Vindmølle m/s L pa [db re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 6 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret

18 Side 18 af 33 Måleblad 6: Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret vindmøllestøj ved 8 m/s, Vindmølle m/s L pa [db re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 8 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret

19 Side 19 af 33 Måleblad 7: Kildestyrke, LWA, ved 6 m/s og 8 m/s, Kildestyrke L WA [db re 1 pw] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav 6 m/s 8 m/s Kildestyrke 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s LWA

20 Side 20 af 33 Måleblad 8: Kildestyrke, LWA, ved 6 m/s og 8 m/s, Kildestyrke L WA [db re 1 pw] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav 6 m/s 8 m/s Kildestyrke 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s LWA

21 Side 21 af 33 Måleblad 9: Tonalitet, 125 m (plade), 430 Hz, Vindmølle ΔL ts = L pt - L pn = 4,5 db ligger 0,2 db over kriteriekurven for tildeling af tonetillæg ved 430 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984.

22 Side 22 af 33 Måleblad 10: Tonalitet, 510 m, 426 Hz, Vindmølle ΔL ts = L pt - L pn = 3,4 db ligger 0,9 db under kriteriekurven for tildeling af tonetillæg ved 426 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984.

23 Side 23 af 33 Måleblad 11: Tonalitet, 125 m (plade), 420 Hz, Vindmølle ΔL ts = L pt - L pn = 1,6 db ligger 2,7 db under kriteriekurven for tildeling af tonetillæg ved 420 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984.

24 Side 24 af 33 Måleblad 12: Tonalitet, 555 m, 429 Hz, Vindmølle ΔL ts = L pt - L pn = -1,2 db ligger 5,5 db under kriteriekurven for tildeling af tonetillæg ved 426 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984.

25 31/01/ :00 29/01/ :00 27/01/ :00 25/01/ :00 23/01/ :00 21/01/ :00 19/01/ :00 17/01/ :00 15/01/ :00 13/01/ :00 11/01/ :00 09/01/ :00 07/01/ :00 05/01/ :00 03/01/ :00 01/01/ : Windspeed (m/s), Rotor Speed (RPM) 31/12/ :00 29/12/ :00 27/12/ :00 25/12/ :00 23/12/ :00 21/12/ :00 19/12/ :00 17/12/ :00 15/12/ :00 13/12/ :00 11/12/ :00 09/12/ :00 07/12/ :00 05/12/ :00 03/12/ :00 01/12/ :00 Power (kw) 2500 Power_mean MainShaftRpm_mean WindSpeed_mean Windspeed (m/s), Rotor Speed (RPM) Power (kw) AV 106/10 Side 25 af 33 Måleblad 13: Operationsdata for Vindmølle ActPower_mean MainShaftRpm_mean WindSpeed_mean

26 31/01/ :00 29/01/ :00 27/01/ :00 25/01/ :00 23/01/ :00 21/01/ :00 19/01/ :00 17/01/ :00 15/01/ :00 13/01/ :00 11/01/ :00 09/01/ :00 07/01/ :00 05/01/ :00 03/01/ :00 01/01/ : Windspeed (m/s), Rotor Speed (RPM) 31/12/ :00 29/12/ :00 27/12/ :00 25/12/ :00 23/12/ :00 21/12/ :00 19/12/ :00 17/12/ :00 15/12/ :00 13/12/ :00 11/12/ :00 09/12/ :00 07/12/ :00 05/12/ :00 03/12/ :00 01/12/ :00 Power (kw) 2500 ActPower_mean MainShaftRpm_mean WindSpeed_mean Windspeed (m/s), Rotor Speed (RPM) Power (kw) AV 106/10 Side 26 af 33 Måleblad 14: Operationsdata for Vindmølle ActPower_mean MainShaftRpm_mean WindSpeed_mean

27 Bilag 1: Datablad for SWT AV 106/10 Side 27 af 33

28 Bilag 2: Effektkurver for SWT AV 106/10 Side 28 af 33

29 Side 29 af 33 Bilag 3: Oversigtskort N 1 km De 19 immissionspunkter A-S samt punkterne, hvor måling til brug for tonevurdering blev foretaget.

30 Side 30 af 33 Bilag 4: Fotos Foto 1 og 2. Vindmølle og målemikrofon på plade og i 510 m afstand Foto 3. Vindmølle og målemikrofon på plade

31 Side 31 af 33 Bilag 5: Måleinstrumenter No. Equipment Make Type 02L023 Calibrator Brüel & Kjær L063 1/2 microphone G.R.A.S. 40AE 06L064 1/2 microphone G.R.A.S. 40AE 09L032 Preamplifier G.R.A.S. 26CF 09L037 Preamplifier G.R.A.S. 26CF 10L011 Wind Turbine Meas. System DELTA Wind Turbine L002 Data Acquisition HW NI NI L047 Cup anemometer Risø P2546A 17L046 Wind vane Vector Instruments W200P 11L018 HD Recorder Sound Devices 744T 06L036 1/2 microphone Brüel & Kjær L030 Preamplifier Brüel & Kjær L041 Microphone power supply Brüel & Kjær 5935 Calibration Latest Next

32 Bilag 6: Støjberegninger AV 106/10 Side 32 af 33

33 Bilag 7: Støjberegninger AV 106/10 Side 33 af 33

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler Udført for Fraster ApS DANAK 100/1871 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash Udført for Fraster ApS DANAK 100/1870 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade Rekvirent: SkanDek Tagelementfabrik A/S AV 1182/09

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover Udført for Fraster ApS DANAK 100/1873 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling ekstern støj Toner i støj fra vindmølle

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011 Udført for DONG Energy Power A/S AV 1239/11 Rev. 1 Sagsnr.: A581426-02 Side 1 af 10 4.

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro 7 7900

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

Måling af gadestøj i Helsingør

Måling af gadestøj i Helsingør Helsingør Kommune Morten Jepsen Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Stengade 72 3000 Helsingør 19. juni 2015 xx/xx ERT/CB/ilk Ref. 15-0771-1 Måling af gadestøj i Helsingør Tilbud 15-0771-1 I henhold

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Af Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen Sektion for Akustik Aalborg Universitet

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Støjgrænser gene af vindmøllestøj Baggrund for støjgrænser Lavfrekvent støj

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Miljømåling ekstern støj Støj fra selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, Jyllinge

Miljømåling ekstern støj Støj fra selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, Jyllinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling ekstern støj Støj fra selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, Jyllinge Udført for Roskilde Kommune DANAK 100/2119 Revision 1 Sagsnr.: I100897 Side 1 af 28

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af 97 Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 opdateret 7. oktober 2014 og 28. august 2015 Projekt

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark apport Laboratoriemåling af lydisolation for dannebrogsvindue med enten 4-12-4 mm termoruder eller 3 mm enkeltruder begge målt med og uden Optoglas ApS forsatsruder af hhv. 4 mm og 6 mm hærdet glas Udført

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

BILAG 1 TIL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ØSTRUP

BILAG 1 TIL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ØSTRUP BILAG 1 TIL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ØSTRUP Indledningsvis skal det nævnes, at lovgivningen stiller krav om, at mindsteafstanden fra en vindmølle til nabobebyggelse (opholdsareal) er

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner

Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør - Wireless Specialist Projekt nummer T201589 28. juni 2012 / Aarhus Agenda Projektets formål og DELTA s rolle Fremgangsmetode

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VVM-tilladelse til opstilling af ved Thorsminde vest for Låsby

VVM-tilladelse til opstilling af ved Thorsminde vest for Låsby SFP Wind Denmark Aps steffenlarsson@hotmail.com Att.: Steffen Larsson 14. januar 2016 VVM-tilladelse til opstilling af ved Thorsminde vest for Låsby Silkeborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau fra etageadskillelse med i DAFA Silence WB20 Dato 28. september 2009 Målested Rekvirent Prøvebolig Tranbjerg G3 mockup opstillet på Lupinvej 18

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Målt ved Nordbanegade den 17. januar 2012 1 Til: Alle interesserede CC: Metroselskabet, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen I forbindelse

Læs mere

Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj

Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 865 Offentligt Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj Miljørapport nr. 1866 Juni 2016 Redaktion:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten BILAG 5 SKYGGEKAST Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Hvis en støjmåling efter opstilling af

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Vurdering af lavfrekvent støj og infralyd fra decentrale el-producerende anlæg Pedersen, Christian Sejer; Møller, Henrik

Vurdering af lavfrekvent støj og infralyd fra decentrale el-producerende anlæg Pedersen, Christian Sejer; Møller, Henrik Aalborg Universitet Vurdering af lavfrekvent støj og infralyd fra decentrale el-producerende anlæg Pedersen, Christian Sejer; Møller, Henrik Publication date: 2 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere