Plan for Sikkerhed og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for Sikkerhed og Sundhed"

Transkript

1 Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev.

2 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup Tlf Fax Projektleder Projektleder Byggeleder Formand Underentreprenører: Trafikafvikling, Autoværn m.m. Trafikregulering Nedrivning Beton m.m. Fugtisolering: Belægning: Fugeskinner m.m.: Elektriker:

3 2. Arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøkoordinator: Arbejdsmiljøgruppen: AL SiR Arbejdsmiljøkoordinators opgaver: - Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet - Udarbejde og ajourføre sikkerhedsplanen - Koordinere sikkerhedsarbejdet - Foretage afgrænsninger af sikkerhedsarbejdet på fællesområder - Afholde Sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag - Deltage i undersøgelser af ulykker og tilløb til ulykker - Medvirke ved anmeldelse af ulykker til AT, herunder udfylde bagsiden af anmeldelsesblanket - Føre effektivt tilsyn - Opdatere entreprenørlister Arbejdsmiljøgruppens opgaver: - Kontrollere at arbejdsforhold og processer er fuldt forsvarlige - Kontrollere, at maskiner, redskaber, stoffer og materialer er forsvarlige og anvendes forsvarligt - Påse at den fornødne instruktion er givet - Orientere om gældende sikkerhedsbestemmelser - Deltage i planlægning af nye eller ændrede arbejdsforhold og processer - Imødegå risiko og evt. indberette forholdet til de ansvarlige - Deltage i undersøgelser af ulykker og tilløb til ulykker - Medvirke ved anmeldelse af ulykker til AT, herunder udfylde bagsiden af anmeldelsesblanket

4 3. Afgrænsning Hvem sørger for: A. Byggepladsens Færdselsarealer 1. Adgangsveje til byggeplads 2. Parkering 3. Adgangsvej fra parkering til skurby 4. Midlertidige byggepladsveje 5. Permanente adgangsveje for køretøjer 6. Permanente adgangsveje for gående 7. Gangbroer og trapper 8. Oprydning og renholdelse 9. Afvanding/ dræning 10. Snerydning og grusning 11. Vinterforanstaltninger 12. Belysning af færdselsarealer Hvem Kvalitetskrav Periode B. Skurby og oplagsplads 1. Opstilling af skure til mandskab, byggeledelse og møder 2. Opstilling af omklædningsog badeskure 3. Materiale- og værkstedscontainere 4. Oplagsplads for materialer 5. Containere til affald 6. Belysning 7. Oprydning i skurby 8. Oprydning på oplagsplads 9. Forbindingskasser C. Arbejdsområder 1. Indhegning af byggeplads og skiltning 2. Oplagsplads til materialer 3. Afdækning af huller 4. Etablering af rækværker 5. Faldsikring 6. Oprydning i fællesområder 7. Vinterinddækning af arbejdsområde 8. Belysning i fælles arbejdsområder 9..

5 D. Tekniske hjælpemidler 1. Stilladser 2. Kran 3. Lift E. Forsyning til plads og skurby 1. Vand og afløb/kloak 2. Beskyttelse af kabler/ ophæng af kabler 4. Byggepladstelefon 5... F. Andet 1. Afskærmning/ afspærring over for tredjemand 2... Det er hovedentreprenørens, Christiansen & Essenbæk, ansvar at adgangsveje og fællesområder er vedligeholdte og i forsvarlig stand. Skulle fagentreprenører ikke overholde deres pligter mht. rengøring, oprydning m.m., kan hovedentreprenøren til enhver tid lade dette udføre af andre, for fagentreprenørens regning.

6 4. Tidsplan for arbejdet med angivelse af: - Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på pladsen - Hvor meget tid der er afsat til den enkelte opgave / fase - Opgaver med særlig risici markeres med rødt i tidsplanen - Tidsrum for brug af større tekniske hjælpemidler - Skal der løftes tunge ting ind på området - Er der plads/ kørevej klar til kranen - Skal der bruges Lift/ arbejdsplatform

7 5. Færdsel på byggepladsen - Hvilke køretøjer må køre på pladsen - Parkering - Er der bestemte ruter der skal følges Trafikafvikling: - Er der specielle forhold - Ved broarbejde, parkeringskældre og lignende Plan for afmærkning, redegørelser for afvikling af trafikken/ færdslen i alle faser af arbejdet, herunder: - Hvem står for afspærring - Hvem sørger for trafikregulering - Hvem står for tilsyn med afspærring og trafikregulering

8 6. Arbejdspladsplan med angivelse af: Byggepladsplanen viser følgende: 1. Eksisterende risici på byggepladsen 2. Adgangs-, transport- og flugtveje Adgang til byggepladsen Flugtveje??? 3. Kran, hejs og stilladser Der er ikke opstillet kran. I de tilfælde hvor der er brug for kran til løft, aftales dette med byggeledelsen. 4. Materialedepoter, værksteder og affaldscontainere Materialecontainer er placeret??? Værkstedscontainer er placeret??? Affaldscontainer er placeret??? Oplagsplads findes??? 5. Indretning af skurby Der er opstillet??? Skurvogn til??? personer Byggelederskur er placeret??? Hvem holder til i hvolken skurvogn. 6. Tilslutning til el, vand og kloak m.v Tilslutning til el?? Vand?? Kloak?? 7. Brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr, nødtelefon Brandslukkere forefindes??? Førstehjælpsudstyr findes??? Som nødtelefon benyttes mobiltelefoner 8. Områder hvor der bliver udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte Såfremt en entreprenør fjerner noget af afspærringsmateriellet, er det denne entreprenørs opgave og ansvar, at afspærringen bliver genetableret snarest muligt, samt at ingen andre entreprenører er i fare, som følge af manglende afspærring.

9 7. Beredskabsplan og myndigheder Ved uheld, ulykker og lignende: Stands ulykken Sørg for at advare andre. Giv livreddene førstehjælp Alarmer ( se nedenfor ) Giv yderligere førstehjælp Alarmering Tilkald ambulance Ring 112 Fortæl: Hvad der er sket Hvor det er sket Hvor mange tilskadekomne Hvem du er Hvor du ringer fra Ved Brand: Forsøg at slukke ilden Fjern brandbart materiale, væsker og lignende Alarmer (se nedenfor) Advar andre Gør plads til brandvæsen Ved brand, ring 112 Oplys: Hvad der brænder Hvor stort omfang det brænder Hvem du er Hvor du ringer fra Ved miljøuheld/ -spild Stop årsagen til udslippet / spild / forurening Forsøg at inddæmme det spildte / forureningen Forsøg at opsuge / fjern forureningen Alarmer (se nedenfor)

10 Vurder om der skal tilkaldes brandvæsen eller om der skal tilkaldes miljøvagt/slamsuger. Oplys: Hvad der er spildt Hvad er det spildt på (asfalt, beton, jord osv.) Hvor meget der er spildt Hvem du er Hvor du ringer fra Ved mørklagt lyskryds Kontakt Vejdirektoratets Trafikinformations Center først, Dernæst TTS s vagttelefon. Byggepladsens adresse Kørevejledning Arbejdsmiljøkoordinator Byggeleder Projektleder Kontakt formand eller byggeleder Myndigheder: Politi Sygehus/ Skadestue Falck/ brandvæsen Trafikmelding Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (TIC) Tlf El-forsyningsselskab Miljøcenter/ miljørådgiver Afløbsforhold/slamsuger Arbejdstilsynet Tilsynscenter 1 Postbox København C Tlf

11 8. Procedurer og løbende kontrol Generelle regler på byggepladsen: Alle skal have sikkerhedsfodtøj på, på byggepladsen. Refleksvest eller arbejdstøj iht. EN471 skal anvendes. Alkohol eller andre rusmidler er forbudt Påvirkede personer bortvises. Rygning er forbudt indendørs, i skure og containere. Byggeledelsen forbeholder sig ret til at bortvise medarbejdere, som ikke respekterer gældende sikkerhedsbestemmelser, fra arbejdsområdet. Affaldshåndtering: Der ryddes op på pladsen DAGLIGT. Det er den enkelte entreprenørs ansvar ALTID at rydde op efter sig selv, således at arbejdsområdet ALTID er sikkerhedsmæssig forsvarligt. Asfaltaffald lægges på nærmere anvist plads og bortkøres med lastbil af ekstern vognmand. Betonaffald bestående af beton og gammel armering. Disse skilles og lægges i bunker på nærmere anvist plads, hvorefter affaldet bortkøres af ekstern vognmand. Farligt affald i form af lim til limankre, maling mm. opbevares i beholder og bortskaffes i henhold til leverandørbrugsanvisningen. Træ- og andet brændbart affald lægges på nærmere anvist plads og bortkøres af ekstern vogmand. Husholdningsaffald lægges i affaldsbeholder. Denne tømmes efter behov. Mindre mængder affald kan bortskaffes ved at køre dem til lokal Genbrugsstation:?????????? Eller??????

12 Procedurer for løbende kontrol af: - Installationer Herunder byggestrøm, vand, skurforhold m.m Christiansen & Essenbæk A/S sørger for opstilling og tilslutning af skure, samt løbende kontrol og vedligehold heraf. Dog er det den enkeltes entreprenørs pligt at rengøre det til rådighed stillet skur mindst en gang ugentligt. Christiansen & Essenbæk A/S sørger for opsætning og tilslutning af byggestrøm, samt løbende kontrol af byggepladstavler. Skal kontrolleres hver tredje måned og være forsynet med tydelig datomærkning. UE kan tilslutte egne byggepladstavler til pladsens Byggepladstavler. Det er UE s eget ansvar at sørge for at egne tavler er i forsvarlig stand og efterset. Det er entreprenørens eget ansvar at el-værktøj og maskiner er efterset og i forsvarlig stand. El-værktøj skal efterses halvårligt. Sikkerhedsforanstaltninger Afspærringer og Afdækning kontrolleres 2 gange dagligt på alle ugens dage af Christiansen & Essenbæk A/S ved????? Ved uregelmæssigheder på trafiklys kontaktes TTS og Vejdirektoratet. Ved arbejde udenfor afspærringer / midlertidige autoværn skal der anlægges arbejdstøj, der op fylder kravene til EN 471 klasse 3. Samtidig skal alle der bevæger sig/ arbejder uden for afspærringen have gennemgået og bestået kurset Vejen som Arbejdsplads. Ved brug af kran, medfører lastbil/kran en kranjournal, hvoraf det fremgår hvornår der skal udføres eftersyn på denne. Ved arbejde inden for kranens aktionsradius, SKAL der anlægges hjelm. Stillads opstilles hvis der er behov for det. Stillads opstilles forsvarligt efter gældende regler af stilladsfirmaet eller dertil uddannede personer. Skulle der opstå tvivl om sikkerheden, kontaktes Arbejdsmiljøkoordinator?????????? og evt. konduktør fra stilladsfirma. Rullestilladser opstilles i henhold til leverandøranvisninger. Opstilles der rullestilladser over 3 meters højde, skal de opstilles af ansatte der har gennemført kursus i Rulle- og bukkestillads.

13 Skal der benyttes faldsikringer, kontrolleres disse for brud, slidtage og lignende, inden de tages i brug, samt kontrolleres om faldsikringen har gennemgået årligt eftersyn. Ved brug af lift skal denne være efterset og have bestået årligt eftersyn. Der skal bæres faldsikring ved arbejde i lift. Da liftarbejde kun vil forekomme på US af bro, kan dette kun forgå ved spærring af dele af motorvejen. Derfor skal dette ALTID koordineres med???, der sørger for det nødvendige afspærringsmateriel jf. DRI??? Derudover skal der foreligge en rådighedstilladelse fra Vejdirektoratet. Særlige Risici - Nedstyrtningsfare fra bro - Fare for nedfald af materialer fra bro - Ved kranløft, fare for nedfald af materialer. - Fare for påkørsel fra trafikken på både OF og UF vej - Støv, støj og Vibrationer fra nedbrydning af eksisterende brodæk, samt genetablering af dette - Manual håndtering af materialer kan give tunge og uhensigtsmæssige løft - Sundhedsfarlige materialer i forbindelse med udlægning af membraner og kunststofbelægning - Kvartsstøv i forbindelse med sandblæsning - Forurenet jord i forbindelse med opgravning De særlige risici imødekommes ved at: - Der opstilles rækværker, skærme og lignende, for at forhindre fald. Ved brug af lift skal der bruges line / faldsikring - Der skal etableres tæt skærm - Indenfor kranens aktionsradius skal der anvendes sikkerhedshjelm af de folk, der modtager materialer / arbejder i området - Der skal etableres fast afspærring mod trafikken, med betonautoværn af typen Spengler 115, på OF vej. På UF vej må der kun arbejdes i kørebanen, hvis det foregår med afspærring fra??? jf. afspærringsplan DRI??? - De mindst belastende arbejdsmetoder skal anvendes for at undgå støv og støj, samt vibrationer. Samtidig skal passende personlige værnemidler anvendes. - Der skal anvendes tekniske hjælpemidler i form af kran, løftevogne og lignende, for at undgå tunge løft. - Entreprenøren skal anvende de lavest kodede produkter og materialer, til kunststofbelægning. Disse skal dog samtidig være egnet til opgaven. Personlige værnemidler skal anvendes jf. produktets mal-kode - Ved sandblæsning skal der tilsættes vand for at binde støvet. Der er ikke tilladt at tør-sandblæse. - Ved opgravning af jord, samles al opgravet jord i depot. Herefter tages der prøver af jorden, som bliver sendt til analyse. Hvis det viser sig at jorden er

14 forurenet, bliver denne bortskaffet / kørt i specielt depot jf. gældende lovgivning. Instrukser for anvendelse af sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler - De ansatte instrueres mundtligt af egen formand/ byggeleder i brugen af personlige værnemidler. - Er der tvivl om hvilke værnemidler der skal anvendes, findes oplysninger herom, i entreprenørens APV/APB-mappe, der skal forefindes på byggepladsen - Ved manglende værnemidler kontaktes egen formand/ byggeleder. - Det er den enkelte entreprenørs eget ansvar at egne ansatte har de nødvendige personlige værnemidler stillet til rådighed.

15 9. Godkendelser og tilladelser

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere