A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl Mødested: Bjellerupparken 5E, Klub 9, 8930 Randers NØ Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 1

2 Jens Ravnborg Anne Mette Kjærgaard Per Munk Andersen Brian Rytter (JR) (AK) (PA) (BR) Administrationen Ulla Gregor (UG) Jørgen Henriksen (JHE) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Afbud BR Dagsorden 248. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Erhverv i boliglejemål Opstart af styringsdialog med Randers Kommune Byggeregnskab for afdeling 1 og Vagtaftale med Skadeservice Danmark Nyt fra Team Drift Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Mødekalender og Aktionsplan Eventuelt Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 2

3 248. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden AR bød velkommen til bestyrelsesmødet, også til UG, der deltog for første gang som sekretariatschef for. BR har meldt afbud til formanden af personlige årsager. Bestyrelsen drøftede kort muligheden for at vedtage et gaveregulativ. Der vil blive fremlagt et grundlag for dette, på det kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til dagsordenen, som blev godkendt Godkendelse af referat Referatet fra formødet inden repræsentantskabsmødet samt det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2015, er udsendt til bestyrelsen den 10. april Der er ikke indkommet bemærkninger til referaterne, og der medbringes et eksemplar af referaterne til bestyrelsesmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referaterne Der var ingen bemærkninger til referaterne, der blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen Revisionsprotokol Revisionsprotokollen fremlægges til orientering. Der blev orienteret om, at der ikke var indkommet nyt til revisionsprotokollen siden sidste bestyrelsesmøde, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Erhverv i boliglejemål På bestyrelsesmødet den 19. juni 2013 behandlede bestyrelsen en henvendelse fra en beboer, der ønskede at drive erhverv fra sin bopæl. Bestyrelsen gav tilsagn til Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 3

4 denne enkeltstående henvendelse med forbehold for, at driften af erhvervet ikke er til gene for beboerne i området, hvilket blev specificeret til: Beboeren må drive virksomhed fra sit lejemål og ikke på sit lejemål Virksomheden skal CVR-registreres Vareleveringer må ikke placeres andre steder end i beboerens eget lejemål, og der må ikke parkeres mere end en firmabil på boligforeningens parkeringsplads Det er ikke tilladt at reklamere for virksomheden i boligforeningen Yderligere besluttede bestyrelsen at drøfte muligheden for at fastlægge generelle retningslinjer for oprettelse og drift af erhverv fra boligorganisationens lejemål på et senere tidspunkt. Retningslinjer for drift af erhverv fra almene boliger Udgangspunktet er, at der ikke kan drives erhverv fra en almen bolig. Almene boliger skal efter sit formål og efter betingelserne i tilsagn om støttet byggeri udelukkende anvendes til bolig. Samtidigt vil der være visse typer arbejde, der forudsættes at skulle udføres i det private hjem. Her tænkes f.eks. på dagplejer. I sådanne tilfælde er de almene boligers forbud mod erhverv ikke til hinder for beboerens virke. Tilsvarende vil der kunne være forskellige former for personlig erhvervsudøvelse, der kan udføres i hjemmet. Det er da en klar forudsætning, at der ikke noget produktionsapparat, ikke er andre ansatte, ikke er kunde eller leverandør besøg på adressen, at der ikke skiltes, og at erhvervet i det hele taget ikke fratager boligen sit præg af at være en almen bolig, samt at erhvervet ikke på nogen måde må være til gene for de øvrige beboere eller boligafdelingen. Særligt for dagplejer kan nævnes, at enhver lejer har ret til at have dagpleje i sin bolig. Definitionen på dagplejer er, at man passer børn i sin egen bolig. Det regnes ikke for den form for erhverv der ikke kan ske i almene boliger. Og der er ikke krav om, at man skal søge om tilladelse. Ved start af dagpleje er der kommunal godkendelse på, at boligen er egnet (det kommer ikke udlejer ved, men er en garant for at boligen er egnet). Normen er maksimalt 4 børn normalt og 5 børn lejlighedsvist. De almindelige naturlige aktiviteter og sædvanlig støj dette giver, skal de øvrige beboere acceptere. Samtidigt skal dagplejer tage hensyn og eventuelle konkrete tilfælde af uacceptabel overskridelse af støjniveau eller andre gener vil kunne påtales af udlejer, men naboer eller afdelingsbestyrelse eller udlejer kan ikke sige nej til at der drives dagpleje. Andet erhverv, der efter en konkret bedømmelse, formentligt kan accepteres, er f.eks. web-butik, revisor, bogholder, forfatter o.l. Det indstilles at bestyrelsen vedtager retningslinjerne for drift af erhverv i boligorganisationen UG orienterede om, at et eventuelt erhverv drevet fra en bolig, ikke må fratage lejemålet sit præg af bolig. Efter en nærmere drøftelse af sagen, besluttede bestyrelsen, ikke at oprette en positiv-liste over tilladte erhverv, men i stedet Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 4

5 lade kompetencen til at vurdere den enkelte beboerhenvendelse, overgå til administrationen. Administrationen vil således, hver gang der kommer en henvendelse fra en beboer, med ønske om at oprette et erhverv fra et lejemål, vurdere, hvorvidt det pågældende erhverv lever op til de kriterier for dette, som bestyrelsen har fastlagt ovenfor, og derudfra træffe en afgørelse. Bestyrelsen vil blive orienteret hver gang, der foreligger en henvendelse fra en beboer. Ligeledes vil bestyrelsen blive orienteret om udfaldet af henvendelsen Opstart af styringsdialog med Randers Kommune I lighed med sidste år, afholdes der styringsdialogmøder med Randers Kommune i efteråret Styringsdialogmødet for A/B Andelsbo er fastlagt til den 3. november 2015 kl i Randers Kommune. Administrationen og boligforeningen er inviteret til at deltage i dialogen, og boligorganisationen kan deltage med to repræsentanter. Til brug for styringsdialogen skal der udarbejdes en dokumentationspakke for boligorganisationen, samt de enkelte afdelinger. Dokumentationspakken består af: Styringsrapport for boligorganisationen Oplysningsskema for hver enkelt afdeling. Revisionsprotokollat Årsberetning Redegørelse udarbejdes af Randers Kommune efter afholdes af styringsdialogmødet (referat af mødet) Oplysningsskemaerne udarbejdes af administrationen i samarbejde med afdelingen. I praksis udsendes rapporten til afdelingsbestyrelsen, med anmodning om tilbagemelding. Hvis afdelingsbestyrelsen ønsker det, er der mulighed for, at den enkelte afdelingsbestyrelse kan afholde møde med administrationen om udfyldelsen af oplysningsskemaet. Oplysningsskemaerne udsendes efter bestyrelsen godkendelse af proceduren. Styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En gennemgang af særlige problemer i de enkelte afdelinger. D. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Administrationen har udarbejdet et udkast til styringsrapporten for boligorganisationen, som er vedlagt dagsordenen til bestyrelsens godkendelse. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 5

6 Styringsrapporten og oplysningsskemaerne er sammensat af flere forskellige typer af information, der samlet belyser, hvor godt boligorganisationen lever op til sektorens målsætninger: Åbne spørgsmål i form af vurderingsfelter. Boligorganisationen evaluerer her sin egen virksomhed på baggrund af spørgsmål om blandt andet større udfordringer og påtænkte og igangsatte initiativer. Afkrydsningsfelter med en række specifikke og overbliksgivende spørgsmål vedrørende bestemte initiativer, vurderinger af forhold osv. Nøgletal, herunder regnskabstal. Der indgår overvejende automatisk overførte data og der gennemføres benchmarking på en stor del af tallene. Boligorganisationen vil altid kunne kommentere nøgletal, men der vil være krav om, at stærkt afvigende/kritiske nøgletal skal kommenteres. Styringsdialogmødet med Randers Kommune er fastsat ved lov, som en årligt tilbagevendende begivenhed. Administrationen vil således også fremadrettet udsende oplysningsskemaer til afdelingerne, samt indberette materialet fra afdelingerne til Landsbyggefonden. Det anbefales således bestyrelsen, at principgodkende proceduren for dette, som den er beskrevet ovenfor. Ligeledes anbefales det, at lade administrationen udfylde et oplæg til boligorganisationens styringsrapport fremadrettet. Bestyrelsen vil efterfølgende få mulighed for at godkende rapporten, inden denne indberettes til Landsbyggefonden. Af rapporten fremgår også de væsentligste udfordringer afdelingerne står overfor, der er trukket med over fra afdelingernes oplysningsskemaer. Bilag: Udkast til styringsrapport for A/B Andelsbo Det indstilles at bestyrelsen: Drøfter deltagelsen fra boligorganisationen Principgodkender den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialogen som en årligt tilbagevendende begivenhed Bemyndiger administrationen til fremadrettet at udfylde og indsende skemaerne for afdelingerne til Randers Kommune Bemyndiger administrationen til fremadrettet at udarbejde et oplæg til boligorganisationens styringsrapport til bestyrelsens endelige godkendelse Godkender udkastet til styringsrapporten for boligorganisationen UG orienterede om, at formålet med sagsfremstillingen er, at proceduren godkendes som princip fremadrettet. Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformand vil deltage i styringsdialogmødet med Randers Kommunes tilsyn med almene boliger, og bestyrelsen principgodkendte den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialogen, som en årligt tilbagevendende begivenhed, ligesom udkastet til styringsrapporten for boligorganisationen blev godkendt. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 6

7 JHE orienterede om, at der vil være mulighed for at angive emner til dagsordenen, når mødet nærmer sig. Dette kan drøftes nærmere på det kommende bestyrelsesmøde i september. Endeligt bemyndigede bestyrelsen administrationen til fremadrettet at udfylde og indsende skemaerne for afdelingerne til Randers Kommune samt udarbejde et oplæg til boligorganisationens styringsrapport til bestyrelsens endelige godkendelse Byggeregnskab for afdeling 1 og 4 Renovering af tag, vinduer og træværk i afdeling 4 Afdeling 4 har fået udskiftet og efterisoleret tag, delvist udskiftet vinduer samt malet udvendigt træværk. Renoveringen var budgetteret til kr. med en forventet huslejestigning på 11,68 % Bestyrelsen har den 19. juni 2013 godkendt tilskud til renoveringen fra boligorganisationens trækningsret på kr. Midlerne er modtaget fra Landsbyggefonden. Renoveringen er nu afsluttet, og der er udarbejdet byggeregnskab med revisors påtegning. Byggeregnskabet for afdeling 4 viser at der har været omkostninger ved renoveringen for i alt kr. Der har således været en overskridelse af renoveringsbudgettet på kr. Overskridelsen skyldes yderligere arbejder, der er iværksat efter renoveringen er påbegyndt, efter aftale med afdelingsbestyrelsen. De ekstra arbejder omfatter nye vinduer og døre samt maling af facader i Klostervej 12a og 12b. Regnskabsteknisk kan arbejderne delvis finansieres via renoveringen, men der skabes et underskud på kr. der, efter aftale med afdelingsbestyrelsen, dækkes via afdelingens henlæggelser til planlagt vedligehold, hvor der er afsat midler til malingen af facaden i igangværende regnskabsår. Da renten på realkreditlånet ved hjemtagelsen af samme var lavere end ved udarbejdelsen af lånetilbuddet, kan afdelingens beboere varsles en lavere huslejestigning, end forventet. Afdelingens beboere er således blevet varslet huslejestigning på 10,45 % pr. 1. marts Udskiftning og efterisolering af tag og facader i afdeling 1 Renoveringen af facaderne i afdeling 1 er også afsluttet og byggeregnskabet er udarbejdet samt påtegnet af revisor. Renoveringen blev godkendt af afdelingens beboere på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. juli Renoveringen var budgetteret til at koste kr. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 7

8 Renoveringen skal primært eksternt finansieres realkredit lån. Men boligorganisationen har også her godkendt at støtte renoveringen med trækningsretsmidler for kr. den 19. juni Huslejestigningen i forbindelse med renoveringen blev godkendt til 27,26 % Ved afslutningen af renoveringen blev det klart, at der ville blive mere end kr. overskud i forhold til renoveringens budget. Afdelingsbestyrelsen besluttede derfor, at iværksætte en renovering af kælderen i opgang 20, der var angrebet af mug og skimmel. Udgiften til den yderligere renovering var budgetteret til kr. Byggeregnskabet inklusiv tillægsarbejdet i kælderen under afdeling 20, er vedlagt dagsordenen til bestyrelsens godkendelse Byggeregnskabet viser at der har været udgifter totalt for ,19 kr. Der har således været en overskridelse af budgettet med ,81 kr. Overskridelsen skyldes blandt andet at der ikke har været budgetteret med indeksreguleringen af entreprisesummen. Overskridelsen dækkes af afdelingens henlæggelser, via de afsatte midler til renoveringen af kælderen. Afdelingens lejere er blevet varslet en huslejestigning i forbindelse med færdiggørelsen af renoveringen. Huslejestigningen er varslet til ikrafttrædelse den 1. marts Den endelige huslejestigning blev på 25,25 % da renten på det endelige lån blev lavere end budgetteret. Den endelige huslejestigning er således lavere end forventet ved godkendelsen af renoveringen. Bilag: Byggeregnskab for delvis udskiftning af tag og vinduer i afdeling 4 Byggeregnskab for udskiftning og efterisolering af tag og facader i afdeling 1 Det indstilles at bestyrelsen godkender byggeregnskaberne for afdeling 1 og 4 Vedr. afd. 4 orienterede JHE om, at der som en del af den endelige finansiering, er kommet flere midler hjem, hvorfor underskuddet ikke bliver så stort, som angivet i sagsfremstillingen. JR orienterede om, at der er blevet udbedret skader på den øverste række sten på husene, der var slået løs ved renovering af tagene. Administrationen undersøger om der kommer en ekstraregning på dette arbejde dette bør dækkes af renoveringen. Vedr. afd. 1 orienterede JHE om, at der indgik en fejl i det bilagte byggeregnskab, da udgiften til etablering af mast, både indgik som faktureret beløb og afsat beløb på kr. Den samlede udgift ved renoveringen er således ,19 kr. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 8

9 Bestyrelsen indskærpede, at afdelingsbestyrelsen skal forelægges byggeregnskabet. AK orienterede om, at hun er i dialog med den rådgivende ingeniør omkring afslutningen af renoveringen i afdeling 1. Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med, at afdelingsbestyrelserne selv skal følge op på fejl og mangler ved renoveringer. UG orienterede om, at det er medarbejderen i, der skal følge op på fejl og mangler i en byggesag, og vil undersøge omstændighederne i den pågældende byggesag nærmere. Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet for afdeling 1 og 4 Efterskrift: Opgaven med reparation af de løse sten i afdeling 4, samt manglerne i afdeling 1 er udbedret af entreprenøren uden regning til afdelingerne. Ligeledes er de eksterne samarbejdsparter blevet gjort opmærksomme på, at dialog omkring mangelafhjælpning o.l. ved renoveringssagerne, ikke skal gå via afdelingsbestyrelserne, men via administrationen Vagtaftale med Skadeservice Danmark har siden 2012 benyttet os af Kloak selskabet MKV. Aftalen omfattede betjening af vores lejere efter normal arbejdstid. Alle vores lejere kunne kontakte vores hovednummer og blev derfra viderestillet til MKV. Arbejdsopgaverne fordelte MKV mellem vores lokale håndværkere eller klarede opgaven selv. De vurderede om opgaven kunne vente til næste arbejdsdag, eller om det var et akut problem. Først på året valgte MKV at indgå samarbejde med FKSslamson. I den forbindelse ønskede de ikke længere at udføre opgaven for, til den samme pris som tidligere. I samarbejde med FKSslamson aftale vi at samarbejde skulle ophøre. Udgiften til aftalen med MKV kostede selskaberne i 6.250,00 kr. pr. mdr. til beredskabsvederlag, hertil kom fakturering af arbejdet udført i afdelingerne. Vi har efterfølgende kontaktet Bravida og Skadeservice Danmark. Bravida er ikke parate til, at servicere på nuværende tidspunkt. Skadeservice Danmark har fremsendt en aftale, som omfatter bl.a. følgende ting: Korrekt håndtering af samtlige skader Pasning af Randersbolig s telefon efter lukketid, weekender og helligdage Rapportering af alle data via Seskaden.dk eller via mails med rapport og foto Assistance garanti døgnet rundt (max. 60 minutter under normale forhold) Mulighed for skadeopgørelse i forbindelse med brand, vandskader og skimmel Overordnet kontakt via en skadeleder Kunden er selv ansvarlig for oprettelse og vedligehold af de elektroniske forholdsordrer. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 9

10 Der betales IKKE et beredskabsvederlag i forbindelse med aftalen. Men det prioriteres, at det er Skadesservice Danmark man kontakter i forbindelse med en eventuel skade. Der gives rabat på alle gældende priser. Rabatten ligger fra 9 til 15 % afhængig af opgavens art. Aftalen løber 1 år med start pr. 1.juni Bestyrelsen drøftede sagen og UG orienterede om, at der ikke er et månedligt gebyr forbundet med aftalen med Skadesservice Danmark. Der vil kun være udgifter forbundet med konkrete opkald og opgaver, der er bestilt uden for administrationens åbningstid. Bestyrelsen forudsætter, at administrationen følger op på, om de skader der udbedres af Skadesservice, uden for almindelig åbningstid, er uopsættelige og dermed en nødvendig udgift til Skadesservice Nyt fra Team Drift a) Orientering om etablering af driftscenter i Bjellerupparken Arbejdet med etablering af driftscenteret følger tidsplanen. Det forventes at der afholdes licitation på byggeriet i juni og arbejdet med etableringen af byggeriet kan opstartes i september Bestyrelseslokalet samt internettet i bestyrelseslokalet er blevet opsagt. Internettet i bestyrelseslokalet er således afbrudt den 13. maj 2015, og lokalet forsøges udlejet hurtigst muligt. BMR orienterede om, at arkitekten er i gang med at projektere. Der er blevet udført en geoteknisk undersøgelse, der viser, at der skal piloteres på grund af jordbundsforholdene. Den geotekniskundersøgelse er udført i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen i Bjellerupparken, og vil derfor ikke figurere som en udgift for etableringen af driftscenteret. Men der vil være ekstraudgifter forbundet med både projekteringen af piloteringen samt arbejdet med piloteringen i sig selv. Udgiftens omfang til dette kendes først efter licitationen er afholdt. I juni projekteres der færdigt, og der søges om byggetilladelse. Byggestart forventes primo september. Efter udlejningen af bestyrelseslokalet besluttede bestyrelsen, at JR og AMK hver skulle have en brik til vaskeriet, så de kan gå igennem vaskeriet til driftscenteret, når der eksempelvis skal underskrives dokumenter af bestyrelsens medlemmer, der nu vil være at finde her i stedet for i bestyrelseslokalet. Desuden bemærkede AR, at der bliver behov for at se på nye rutiner, eksempelvis etablering af et dueslag i driftscenteret til papirer til bestyrelsens underskrift. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 10

11 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b) Markvandringer 2015 Alle afdelinger tilbydes en markvandring, hvor formålet er at ajourføre afdelingens vedligeholdelsesplan, således der er enighed om vedligeholdelsesbehov og eventuelle ønsker, som afdelingsbestyrelsen måtte have til kommende projekter eller vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Med forbehold for ændringer efter ønske fra afdelingsbestyrelserne, er markvandringerne er i A/B Andelsbo planlagt som det fremgår nedenfor, og de fleste af markvandringerne er således afholdt på nuværende tidspunkt: Andelsbo Dato Tid Initialer GBH SAF GBH GBH Bjp GBH+SAF SAF GBH SAF GBH+SAF GBH SAF SAF Bestyrelsen drøftede kort de markvandringer, der er afholdt ind til nu. AR roste markvandringerne, der giver systematik og mulighed for at have styr på opsparingen. BMR orienterede om, at afdeling 11 og 13 har fået etableret undergrundscontainere, som blev besluttet på afdelingsmøderne i foråret, og undergrundscontainerne bliver taget i brug i denne uge. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering fra formanden AR orienterede om turen til Djurs Sommerland: Der var mange tilmeldte, og turen gik godt. Bestyrelsen forsætter succesen næste år med planlægning af en tur i Djurs Sommerland medio maj Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 11

12 Verdo ønsker at opsige Waoo, for i stedet at samarbejde med Stofa. Dette vil påvirke de afdelinger, der har Waoo. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering fra administrationen a) Der orienteres om sidste nyt fra administrationen UG orienterede nærmere om ledelsessituationen i. Hun fungerer som overgangsledelse forventeligt indtil efteråret. Boligorganisationen er inviteret til Randers Kommunes Boligkonference den 17. juni. Tema for konferencen er i år byggeri/boligbehov. Der afventes en officiel invitation fra kommunen. JHE og BMR orienterede om en henvendelse vedrørende et forskningsprojekt fra Statens Byggeforskningsinstitut, vedrørende renoveringen i Bjellerupparken. Forskningsprojektet omhandler overordnet udviklingen i arbejdet med skimmelsvamp. Henvendelsen blev omdelt til bestyrelsen. Bestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling om, at afdelingens parter opfordres til at deltage i dette. Henvendelsen bliver hermed videresendt til afdelingsbestyrelsen, der endeligt skal beslutte, om de ønsker at deltage. UG orienterede om en henvendelse vedrørende ophavsrettigheder fra Motion Picture Licensing Company Denmark A/S, der ønskede at gøre opmærksom på, at der er behov for særskilt licens til, at vise film i offentlige rum. Administrationen besvarer henvendelsen, med en orientering om, at dette ikke er aktuelt I boligorganisationen, da der ikke vises film i offentlige rum. Der blev kort orienteret om status for helhedsplanen i Bjellerupparken. Licitation afholdes elektronisk 1. juni. Omkring genhusning modtager afdelingsbestyrelsernes formænd besked, hver gang en bolig bliver afsat til genhusning i en afdeling. Der er pt. fundet 9 boliger. Der skal findes 24 til indflytning 1. oktober Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b) Økonomisk boligsocialmedarbejder har fra 1. marts 2015 ansat en økonomisk boligsocial medarbejder. Medarbejderen har flere års erfaring inden for socialrådgiver faget. Hovedopgaven, i de 1½ år som projektet vedrører, er at varetage boligorganisationernes gældsrådgivning. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 12

13 I perioden er kontakten med beboerne af afgørende betydning for at opnå projektets mål. Der tages kontakt til de beboere, der har modtaget to rykkere ved huslejerestance. Beboerne tilbydes støtte til udarbejdelse af: Budget Kontakt til kommunen Kontakt til kreditorer Støtte til ansøgning af diverse ydelser, gældssanering m.m. Der vil være en helhedsorienteret tilgang til beboeren for at sikre, at beboeren får den nødvendige støtte. Det nærmere forløb vil være præciseret i en handleplan, der udarbejdes i samarbejde med beboeren. Bilag: Pjece fra den økonomiske boligsociale medarbejder Diana er blevet ansat og er kommet godt i gang. Hun har allerede stemt dørklokker hos 43 boliger, hvor beboere sagde ja tak til økonomisk rådgivning, og hvor 11 sager har ført til, at huslejerestancen er blevet betalt. Der vil blive udarbejdet mere materiale om dette på et senere tidspunkt. Boligselskabet af 2014 (B14) dækker ikke en del af udgiften til dette, men bestyrelsen i har besluttet, at hvis der kommer en henvendelse fra en beboer i B14, kan denne også modtage økonomisk rådgivning. På et senere tidspunkt vil B14 blive spurgt, om de ønsker at deltage i samarbejdet omkring den boligsociale medarbejder. AR håbede på, at der kunne komme tal for egen organisations resultater af indsatsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. c) Nye fuldmagter Med baggrund i ændringen af ledelsen i, har bestyrelsen underskrevet nye fuldmagter. UG orienterede om, at siden ledelsesforholdene har ændret sig i, er det nødvendigt med nye fuldmagter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 13

14 d) Omlægning af lån i afdeling 11 Med det nuværende rente og kursniveau er det fordelagtigt at omlægge nogle af afdelingernes ustøttede lån. I denne proces lægges blandt andet vægt på lånets hovedstol, lånets resterende løbetid, samt forventet besparelse ved lånomlægningen. I A/B Andelsbo er det i øjeblikket fordelagtigt for afdeling 11, der ved at omlægge deres lån forventes at kunne spare op til kr. årligt. Afdelingens årlige ydelse forventes således at falde fra ca kr. årligt til kr. årligt. Der er forsat 15 års løbetid på lånet., og de tegningsberettigede underskriver lånedokumenterne. UG orienterede kort om sagen, og AR og JR underskrev lånedokumenterne Mødekalender og Aktionsplan Aktionsplanen er vedlagt dagordenen til orientering Bestyrelsesmøder 2015 Fastlagt dato Møde Noter Tirsdag den 15. september 2015 Bestyrelsesmøde kl Tirsdag den 24. november 2015 Bestyrelsesmøde kl Tirsdag den 5. januar 2016 kl Bestyrelsesmøde med revisor Onsdag den 30. marts 2016 kl Formøde til repræsentantskabsmødet Onsdag den 30. marts 2016 efter endt rep.møde Konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. juni 2016 kl Bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2016 Bestyrelsesmøde kl Tirsdag den 15. november 2016 kl Bestyrelsesmøde Oversigt over andre kommende møder: Tirsdag den 30. marts 2016 kl. Repræsentantskabsmøde Møder i forbindelse med helhedsplanen Fastlagt dato Møde Noter Efteråret 2015 Dialogmøde med beboerne Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 14

15 Bilag: Aktionsplan for boligorganisationen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 259. Eventuelt Intet at referere Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 15

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. april 2015 Referat udsendt den 28. april 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. november 2015 kl. 17.30 Mødested: Klub 9, Bjellerupparken 5E, 8930

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. juli 2015 Referat udsendt den 28. august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. august 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN 755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2013 kl. 18.00 i selskabslokalet Rødtjørnen 10A. Deltagere: Formand S ren Keldorff, Lars Bryde Hansen, Monna S rensen, Pia Johansen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme.

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme. REFERAT Bestyrelsesmøde 26. juni 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN (afbud) Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Jacob Nilsson JN

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 Referat til bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. november, kl. 17.30. Afbud: Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2.

Læs mere

REFERAT af. bestyrelsesmøde i A.B. Vejen Byggeselskab. mandag den 17. august 2015 kl. 17.00 på Andelsselskabet BO SYD s kontor i Vejen.

REFERAT af. bestyrelsesmøde i A.B. Vejen Byggeselskab. mandag den 17. august 2015 kl. 17.00 på Andelsselskabet BO SYD s kontor i Vejen. REFERAT af Referat nr. 1154 bestyrelsesmøde i A.B. Vejen Byggeselskab mandag den 17. august 2015 kl. 17.00 på Andelsselskabet BO SYD s kontor i Vejen. Mødedeltagere Fraværende (med afbud). Leif Nielsen,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. september 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, kælderen,

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk]

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] From: Heidi Nielsen Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 To: Britta Bech Jørgensen Cc: Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] Subject: VS: Referat af afdelingsmødet den 23 sep Hej Britta. Jeg vil hermed på s

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 2. september 2015 Tid: kl. 16:00 17:55 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Annette Arvin Dennis Kragh

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Pkt. 1. Selskabet udlejning 4 Pkt. 2. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 AKB Blåkildegård 20. maj 2015 REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 Tilstede: Søren Evers, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja van Aarsdale, Peter

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar blev godkendt

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 151, mandag den 9. september 2013 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 151, mandag den 9. september 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 151, mandag den 9. september 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. juni 2015 Referat udsendt den 22. juni 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. juni 2015 Referat udsendt den 22. juni 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. juni 2015 Referat udsendt den 22. juni 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud.

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud. forlod mødet kl. 20:45 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup () Formand x Mitzi Hansen (MH) Næstforkvinde x Poul Petersen (PP) Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen (AL) Suppleant x Mikkel Selander

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen Afdelingsbestyrelsesmøde. Møde: onsdag den 6. februar kl. 18:30 Mødested: Afdelingsbestyrelsens kontor Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00 Bestyrelsen: Marianne, Flemming, Birthe, Rita

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra KAB: Leif Tingvad, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, Connie Poulsen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat 13. marts 2013

Referat 13. marts 2013 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 3. april 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 3. april 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 3. april 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Tirsdag den 8. oktober 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Afbud Dagsorden Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Rosenvænget... 3 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer.

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Rosenvænget... 3 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Troldehegnet, Tranebanken, 4681 Herfølge

Andelsboligforeningen Troldehegnet, Tranebanken, 4681 Herfølge Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag 25 Februar 2014. kl. 19,00 hos Laila med opdatering Tilstede: Laila, Christian & Kenneth Afbud: Tony & Martin Med tillæg fra mødet d. 18. Marts (Tilstede: Laila, Christian

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 På Toftehøjen, Toftehøjvej 20, 4130 Viby Sj., Opholdsstuen. Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere