A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) Administrationen Jørgen Henriksen (JHE) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Fraværende Brian Rytter (BR) Dagsorden 168. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Status for helhedsplanen i Bjellerupparken Ændring af vedtægter angående afstemning ved fuldmagt Styringsdialogmøde TV-aftaler Gennemgang af forsikringer Tidligere beslutning vedr. ønsket renovering af tag i afd Nyt fra Team Drift Mødekalender og Aktionsplan Eventuelt Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 2

3 168. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden Referat/beslutning: AR bød velkommen til mødet, og mødetidspunktet blev kort drøftet Godkendelse af referat Referaterne fra bestyrelsesmødet før repræsentantskabsmødet samt det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet, der begge er afholdt den 25. marts 2014, er udsendt til bestyrelsen den 7. maj Referatet fra det konstituerende møde er blevet underskrevet i en anden sammenhæng, så der medbringes et eksemplar af referatet fra bestyrelsesmødet før repræsentantskabsmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Referat/beslutning: Der var ingen bemærkninger til referatet, og dette blev rundsendt og underskrevet af bestyrelsen Revisionsprotokol Revisionsprotokollen fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat/beslutning: JHE orienterede om at der ikke er blevet tilføjet noget til revisionsprotokollen, siden sidste møde. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen Orientering fra formanden Indkøb af Ipads til AR og BR Orientering om åbent hus arrangement, herunder udgifter til markedsføring Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat/beslutning: AR orienterede om at Randers Kommune har godkendt ændringen i boligforeningens vedtægter, der blev vedtaget af repræsentantskabet i marts Ændringen vedrører sammensætningen af repræsentantskabet, således Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 3

4 at afdelingernes antal repræsentanter i højere grad er afhængig af den pågældende afdelings størrelse. Tilsynet i Randers Kommune har herudover også taget til efterretning at afdelingerne 6, 7, 8 og 9 er blevet sammenlagt efter vedtagelse i både afdelingerne og i repræsentantskabet. På det kommende repræsentantskabsmøde i RandersBolig har bestyrelsen foreslået at ændre vedtægterne. Ændringerne vil blandt andet vedrøre sammensætningen af bestyrelsen for RandersBolig, samt valg af formand. Boligforeningens tur til Djurs Sommerland finder sted i weekenden i uge 24. Der er ca. 100 tilmeldte, hvilket er lidt færre end sidste år. Omkring byggesager i boligforeningen kører arbejdet i byggeudvalget for helhedsplanen for Bjellerupparken godt. I afdeling 1, hvor der pågår en større renovering af blandt andet facader, går det også fremad. AMK der er formand for afdelingen er i løbende dialog med projektlederen fra RandersBolig om projektet. I afdeling 4 er der blevet opdaget en fejl i projektmaterialet i den tidlige fase af renoveringen, der har gjort at renoveringsomkostningerne stiger. Dog forventes det alligevel at renoveringen kan gennemføres uden udgifter ud over det budgetterede. Der har været afholdt åben hus i boligforeningen i forbindelse med Åben by. Der kom 3 besøgende på 1½ time. Der var indkøbt bannere til formålet. Fremover ønsker boligforeningen ikke at deltage i dette arrangement, men støtter i stedet op om RandersBoligs samlede indsats for markedsføring af boligforeningerne, eksempelvis ved den årlige Boligmesse i Randers. De indkøbte bannere kan eksempelvis anvendes fremadrettet ved boligforeningens tiltag, som i Djurs Sommerland. AR orienterede om at der er indkøbt ny Ipad til BR, der manglede en sådan, og da hans egen er gået i stykker, har han også indkøbt en til sig selv. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering fra administrationen a) Kontorchefen orienterer om aktuelle sager for boligforeningen JHE orienterede, i forlængelse af formandens orientering, om bestyrelsesarbejdet i RandersBolig, om at bestyrelsen for RandersBolig har besluttet at ændre navnet på administrationen til Administrationsselskabet RandersBolig. Som følge heraf, vil der også blive udskiftet skilte på og ved administrationsbygningen. BMR orienterede om at der vil blive afholdt kurser for afdelingsbestyrelserne i det kommende efterår. Kursernes indhold vil ligne de kurser, der blev afholdt sidste efterår også. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 4

5 b) Orientering om individuelle rettigheder i antenneforhold Som følge af ændringen af loven på området i april 2013 orienteres om specifikke forhold i forbindelse med individuelle rettigheder i antenneforhold. Lov om ændring af lov om planlægning lov nr. 358 af den 9. april 2013 Siden den 1. februar 1975, hvor kommuneplanloven trådte i kraft, har det været muligt for kommunalbestyrelsen i lokalplaner for ny bebyggelse at fastsætte bestemmelser om tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesantenneanlæg - herunder fællesantenneanlæg til distribution og modtagelse af TV- og radiosignaler - som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelser. Tilslutningsforpligtelsen m.v. til fællesantenneanlæg blev indført for at sikre forbrugerne forsyning med TV-signaler ud over de få kanaler, der kunne modtages ved stueantenner m.v. på en relativt billig måde, og for at undgå skæmmende antenne- og parabolanlæg i boligområderne. Med lovændringen mister alle gældende bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner eller i servitutter, hvor kommunalbestyrelsen er den eneste påtaleberettigede, sin virkning. Grundejere og grundejerforeninger vil efter den 1. januar 2014 således ikke være bundet af lokalplanbestemmelser og servitutbestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg m.v. Dette betyder, at det står de enkelte husstande frit for, hvem de vil købe TV-signal fra, og hvilke programmer, de ønsker at betale for. Det er alene lokalplaner vedtaget før den 1. september 2011, der kan indeholde bestemmelser om tilslutningspligt m.v. Dette skyldes, at lokalplaner vedtaget efter denne dato ikke må indeholde sådanne bestemmelser, da det ved en lovændring i 2011 blev bestemt, at kommunerne ikke kunne fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner vedtaget efter den 1. september Det præciseres, at det alene er bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i henhold til lokalplaner og servitutter, der mister deres virkning det vil sige, at husstande, der er omfattet af en tilslutningspligt, der ikke har hjemmel i en lokalplan eller en servitut, fortsat kan/vil være forpligtet til at være tilsluttet. I almene lejeboliger beror lejers forpligtelse til at deltage i udgifterne til ejendommens fælles TV-forsyning på hvilke beslutninger, der er truffet herom i afdelingen. Selve bestemmelsen om, at gældende bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner og servitutter skal miste deres virkning, er allerede vedtaget, og sådanne bestemmelser mister deres virkning fra den 1. januar Denne lovændring påvirker altså kun afdelinger i almene boligforeninger der har tinglyst en aftale med et fællesantenneanlæg. Der er således ingen afdelinger i A/B Andelsbo, hvor denne bestemmelse gør sig gældende. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 5

6 En beboer i en afdeling med kollektiv aftale, kan godt indgå en anden tv-aftale end den der er besluttet på afdelingsmødet, men det fritager ikke beboeren fra at betale sin del til den indgåede kollektive aftale på afdelingsmødet. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning JHE orienterede om lovændringens betydning for almene bolig afdelinger. Det er afdelingen der beslutter om den ønsker at melde sig ud af antenneforeningen. Det er således ikke op til den enkelte beboer, om denne ønsker at deltage i til en kollektiv ordning, der er vedtaget i afdelingen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning c) Status for Randers Kommunes behandling af situationen for bofællesskabet i afdeling 14 Bestyrelsen har afventet Randers Kommunes afgørelse i sagen om udestående betalinger af anvisningsboliger i tomgang i afdeling 14. Sagen har senest været behandlet den 9, maj 2014, hvor udlejningschefen for DAB, Dennis Christensen (DMC) deltog som repræsentant for boligforeningen. Der er rettet krav til kommunen for perioden siden Kravet er opgjort til kr , og vil stige løbende med tiden. Kommunen er stadig usikker på historikken efter bofællesskabet har været udlejet, og ønsker det afklaret inden endelig stillingtagen til betaling. Administrationen afventer en klar udmelding fra kommunen angående dette. Når kommunen har taget endelig stilling til boligforeningens krav, bliver det aktuelt, at genoptage drøftelserne omkring den fremtidige anvendelse af lokalerne i afdeling 14. Bestyrelsen i A/B Andelsbo har tidligere behandlet den fremtidige anvendelse af lokalerne i afdeling 14 i forbindelse med etableringen af et driftscenter for boligforeningen. Sagen om efterkravet i afdeling 14 bliver behandlet i kommunen som en del af en større sag, hvor en række lignende sager fra andre boligforeninger fra RandersBoligs administration også bliver behandlet. Samlet set er der tale om et krav til Randers Kommune, der bagudrettet beløber sig til omkring fire millioner kroner. Næste møde om sagen afholdes den 24. juni i Randers Kommune. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning JHE orienterede om at kommunen ønsker at finde en løsning på situationen, og er åbne for den mulighed, at de pågældende boliger i afdeling 14 er mærkede som 54 boliger. Erkender kommunen at boligerne er 54 boliger, vedstår de også forpligtigelsen til at bære tomgangstabet. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 6

7 Bestyrelsen spurgte til behandlingen af sagen vedrørende børnehaven i afdeling 10. JHE orienterede om at så længe den resterende institution i afdelingen betaler den fulde leje for afdelingen, er situationen stabil. Når den resterende institution ønsker at opsige sin aftale med boligforeningen, må afdelingens fremtid genovervejes. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. d) Status for klagesager i Andelsbo Siden bestyrelsesmødet den 14. januar, hvor der senest er blevet orienteret om status for klage sager er der ikke indkommet klager fra beboerne i A/B Andelsbo. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning BMR orienterede om at der ikke var indkommet klager til administrationen siden dagsordenen er blevet udsendt. AR spurgte til en sag vedr. lugtgener i Bjellerupparken, og JHE orienterede om de juridiske muligheder og konsekvenser af en sådan klage sag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Status for helhedsplanen i Bjellerupparken På det ekstraordinære afdelingsmøde i den sammenlagte afdeling Bjellerupparken den 10. april 2014, blev helhedsplanen for Bjellerupparken godkendt med et overbevisende flertal. Det fremtidige huslejeniveau efter renoveringen bliver i gennemsnit omkring 745 kr./m²/år. Det forventes, at renoveringen af Bjellerupparken kan opstartes i efteråret 2015, og forventes afsluttet med udgangen af Der er udsendt et nyhedsbrev til alle beboere i Bjellerupparken ultimo april, samt til alle afdelingsformænd til orientering. Derudover har udviklingen i Bjellerupparken været fremhævet i en artikel i Randers Amts Avis i påsken i år. Byggeudvalget arbejder nu videre med de administrative processer og godkendelser i helhedsplanen, der blandt andet involverer udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af udbud for finansiering samt totalrådgiver for helhedsplanen. Ligeledes arbejdes der videre med samarbejdet med Landsbyggefonden og Randers Kommune. Både Randers Kommune og Landsbyggefonden er blevet orienteret om boligforeningens beslutning om sammenlægningen af afdelingerne i Bjellerupparken. Der har været afholdt byggeudvalgsmøde den 22. april samt den 28. maj, og der skal afholdes statusmøde med Randers Kommune den 4. juni Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 7

8 AR orienterede om at byggeudvalget har arbejdet med totalrådgiverudbuddet for helhedsplanen. Totalrådgiveropgaven har været sendt i udbud, og 23 totalrådgivere har indsendt tilbud. Byggeudvalget har herefter udvalgt 5 rådgivere, der udarbejder et endeligt tilbud på totalrådgiveropgaven. Næste byggeudvalgsmøde er den 28. august JHE har søgt om midlerne til helhedsplanen i boligforeningens trækningsret, som bestyrelsen har principbesluttet at anvende til dette formål. På statusmødet i Randers Kommune den 4. juni deltager Martin Holst fra Kuben Management samt BMR. AR håber han får mulighed for at deltage, hvilket var uafklaret på mødetidspunktet. A) Finansieringsudbud Som det fremgår ovenfor, har der været arbejdet med finansieringsudbuddet for Bjellerupparken i byggeudvalget. Udbuddet på finansieringen af helhedsplanen har været afholdt, og udbudsperioden udløb den 30. april Kuben Management har på vegne af AB Andelsbo, Bjellerupparken Afd. nr. 6,7,8 og 9, Randers gennemført et offentligt udbud i henhold til EU-udbudsdirektivet. Tre parter har rekvireret udbudsmaterialet: BRF Kredit Danske Bank / Realkredit Danmark Nykredit Tjenesteydelsen består af følgende ydelser: 1 byggelån på kr støttet realkreditlån på kr med forudsætning om kommunal garanti 1 ustøttet realkreditlån på kr med forudsætning om kommunal garanti Ved tilbudsfristens udløb den 30. april kl , var der modtaget 1 rettidigt afleveret tilbud fra: BRF Kredit, Lyngby / Nordea, København. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 8

9 Nykredit har meddelt, at de ikke byder i denne sag. Følgende pris er angivet i tilbuddet: Byggekredit Procenttillæg Endelig finansiering (støttet) Omkostninger Endelig finansiering (ustøttet) Omkostninger BRF Kredit / Nordea 0,65 % Kr. 0, ,00 Tilbuddet fra BRF Kredit / Nordea Bank opfylder krav til fremsendelse af dokumentation og kan betragtes som konditionsmæssigt. BRF Kredit tilbyder andel af kapitaltilførslen, kr Beløbet udbetales når realkreditlånene er udbetalt. Det indstilles at bestyrelsen godkender BRF Kredit/Nordea som samarbejdspartner i forbindelse med finansiering af helhedsplanen for Bjellerupparken AR orienterede om udbuddet. Det endelige tilbud er ganske gunstigt for boligforeningen. Bestyrelsen godkendte herefter BRF Kredit/Nordea som samarbejdspartner i forbindelse med finansiering af helhedsplanen for Bjellerupparken. B) Genhusning Friholdelse af ventelister Genhusningsprocessen for de 36 boliger i Bjellerupparken er så småt ved at tage form. Byggeudvalget har ansat Bjarne Friis fra Kuben Management som genhusningskonsulent til at varetage genhusningsprocessen fra a-z. For at kunne genhuse beboerne, er det nødvendigt at bestyrelsen træffer beslutning om at stop for udlejning efter venteliste således at genhusningen kan få forrang for den almindelige venteliste. Da der er tale om et væsentligt antal genhusninger i forhold til boligforeningens størrelse anbefales det, at bestyrelsen retter henvendelse til de andre boligforeninger under RandersBolig, for herigennem at åbne muligheden for at genhuse beboerne i andre boligforeninger også. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 9

10 Det forventes, at byggestart for renoveringen bliver august 2015, og genhusningsprocessen vil således typisk træde i kraft seks måneder før byggestart. Det indstilles at bestyrelsen: Godkender at stoppe for udlejning efter venteliste ca. seks måneder før byggestart Anmoder de resterende boligforeninger i RandersBolig om muligheden for også at stoppe deres udlejning efter venteliste Bestyrelsen drøftede mulighederne for genhusning og besluttede herefter at: Stoppe for udlejning efter venteliste ca. seks måneder før byggestart i forbindelse med genhusningen i afdelingerne 1, 2 og 6 i boligforeningen. Anmoder de resterende boligforeninger i RandersBolig om muligheden for også at stoppe deres udlejning efter venteliste i forbindelse med genhusningen af beboerne i Bjellerupparken Ændring af vedtægter angående afstemning ved fuldmagt På bestyrelsesmødet den 25. marts 2014 blev det besluttet, at genoptage drøftelsen af muligheden for at ændre boligforeningens vedtægter på dette møde. Bestyrelsen bedes således drøfte, hvorvidt det skal tilføjes vedtægterne at beboerne skal have mulighed for at afgive deres stemme ved beboerdemokratiske valg ved fuldmagt. Ønsker bestyrelsen at gå videre med ændringen af vedtægterne, skal en sådan ændring, i henhold til lovgivningen, godkendes af boligforeningens repræsentantskab. Juridiske perspektiver på ændringen af vedtægterne Der findes ingen regler om afstemning ved fuldmagt i lov om almene boliger eller driftsbekendtgørelsen, men af Bygge- og boligstyrelsens vejledning fremgår nogle synspunkter om anvendelse af fuldmagt. Det vil altid være boligforeningens individuelle vedtægter, der vil være retningsgivende for anvendelsen af fuldmagt. Efter loven er der principiel vedtægtsfrihed, og boligforeningen kan således i det store og hele selv kan bestemme sine vedtægter. Naturligvis uden at disse er i strid med gældende lovgivning. Afstemning på afdelingsmødet Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 10

11 I vejledningen fra Bygge- og Boligstyrelsen fremgår det, at afholdelsen af afdelingsmøder i vidt omfang bygger på almindelige foreningsretslige principper. Den beboerdemokratiske beslutningsproces Børge Høilund, der er advokat og som i en lang årrække har arbejdet med juridisk rådgivning indenfor alment boligområde, argumenterer for at afdelingsmødernes fornemmeste opgave er at danne grundlag for beboerdemokratiet og udøve den beboerdemokratiske beslutningsproces. Her skal være adgang for en fri og åben debat, hvor udveksling af synspunkter og argumenter kan medvirke til, at man i fællesskab når frem til en beslutning. Denne proces har svagheder i relation til fuldmagtsproblematikken. Dette kan f.eks. blive aktuelt, såfremt fuldmagter præsenteres i meget stor udstrækning. Den beboerdemokratiske beslutningsproces sættes ud af funktion, såfremt»fuldmagtsstemmerne«bliver dominerende. Små fraktioner i beboerdemokratiet kan eventuelt også spekulere i medlemmernes ringe lyst til at møde frem til afdelingsmødet, ved, i det skjulte, at samle fuldmagter fra sympatisører. Herved lader afdelingsmødebeslutningerne sig måske forrykke på en måde, som ikke er i harmoni med flertallets ønsker og forventninger. Det er et led i demokratiet, at den, der ønsker at gøre sin indflydelse gældende, må møde frem og udnytte sin stemme. Men det er imod demokratiet, at hans forventninger med hensyn til nødvendigheden af at møde frem misbruges. Anvendelse af fuldmagt Der findes således ikke generel lovgivning imod anvendelse af fuldmagt på afdelingsmødet. Der er dog områder, hvor det, i henhold til lovgivningen, ikke er tilladt at afgive stemme ved fuldmagt. Dette gør sig eksempelvis gældende ved afstemning om at indsætte hovedbestyrelsen som afdelingsbestyrelse (Lov om almene boliger 34 stk. 2). Forholdene omkring anvendelsen af fuldmagt, bør dog være angivet klart i boligforeningens vedtægter. Det bør således fremgå, at fuldmagten kun er gældende ved nærmere angivne vilkår, og vedtægterne skal, som nævnt, for at være gyldige, godkendes af boligforeningens øverste myndighed, repræsentantskabet. Vilkår for en eventuel brug af fuldmagt Bestyrelsen bør overveje, hvilke vilkår der skal tilføjes vedtægterne ved brug af fuldmagt. Overvejelserne kan blandt andet omhandle: Overdragelse af fuldmagt til en person bosiddende i afdelingen. Da disse alene, ifølge vedtægterne, kan stemme ved afdelingsmødet. En person der deltager på mødet kan kun være fuldmagts-holder for én anden person (for at forhindre hvervekampagner blandt beboerne) Fuldmagten kan kun gælde for et forhold (en afstemning) Fuldmagten er kun gældende, hvis den fremgår af korrekt udfyldt skriftlig formular (denne kan eventuelt afhentes i administrationen eller downloades fra boligforeningens hjemmeside). Her kan det også være relevant at overveje omfanget af administration ved indførelsen af fuldmagt) Der må ikke fremgå nærmere betingelser eller direktiver om afstemningsforholdet. Beslutningen om fuldmagt gælder for fremtidige møder, og det bør fremgå af fremtidige mødeindkaldelser. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 11

12 Vil der være forhold/områder ud over de angivne hvor der ikke kan stemmes ved fuldmagt Ønsker bestyrelsen ikke at gøre brug af muligheden for at anvende fuldmagt i boligforeningens vedtægter, anbefales det, at der tilføjes i vedtægterne, at det ikke er muligt, at anvende fuldmagter i boligforeningen. Dette skal naturligvis også godkendes af repræsentantskabet. Det indstilles at bestyrelsen drøfter muligheden for at ændre boligforeningens vedtægter for afstemning ved afdelingsmødet. Mulighederne for afstemning ved fuldmagt blev drøftet på mødet, og der blev fremlagt argumenter både for og imod anvendelsen af fuldmagt. AR orienterede om at det var et ønske fra mange beboere i forbindelse med godkendelsesproceduren for helhedsplanen i Bjellerupparken, at der var mulighed for at stemme ved fuldmagt. Bestyrelsen besluttede at overveje sagen yderligere, inden der træffes beslutning om indstilling til repræsentantskabet Styringsdialogmøde 2014 I lighed med sidst år, afholdes der styringsdialogmøder med Randers Kommune i efteråret Styringsdialogmødet for A/B Andelsbo er planlagt til den 30. oktober Administrationen og boligforeningen er inviteret til at deltage i dialogen. Boligforeningen kan deltage med to repræsentanter. Til brug for styringsdialogen skal der udarbejdes en dokumentationspakke for boligorganisationen, samt de enkelte afdelinger. Dokumentationspakken består af: Styringsrapport for boligorganisationen Oplysningsskema for hver enkelt afdeling. Revisionsprotokollat Årsberetning Redegørelse udarbejdes af Randers Kommune efter afholdes af styringsdialogmødet (referat af mødet) Oplysningsskemaerne udarbejdes af administrationen i samarbejde med afdelingerne. I praksis udsendes rapporten til afdelingsbestyrelsen, med anmodning om tilbagemelding. Hvis afdelingsbestyrelsen ønsker det, er der mulighed for at den Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 12

13 enkelte afdelingsbestyrelse kan afholde møde med administrationen om udfyldelsen af oplysningsskemaet. Oplysningsskemaerne er udsendt til afdelingerne i uge 20. Styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En gennemgang af særlige problemer i de enkelte afdelinger. D. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Styringsrapporten og oplysningsskemaerne er sammensat af flere forskellige typer af information, der samlet belyser, hvor godt boligorganisationen lever op til sektorens målsætninger: Åbne spørgsmål i form af vurderingsfelter. Boligorganisationen evaluerer her sin egen virksomhed på baggrund af spørgsmål om blandt andet større udfordringer og påtænkte og igangsatte initiativer. Afkrydsningsfelter med en række specifikke og overbliksgivende spørgsmål vedrørende bestemte initiativer, vurderinger af forhold osv. Nøgletal, herunder regnskabstal. Der indgår overvejende automatisk overførte data og der gennemføres benchmarking på en stor del af tallene. Boligorganisationen vil altid kunne kommentere nøgletal, men der vil være krav om, at stærkt afvigende/kritiske nøgletal skal kommenteres. Med dagsordenen er udsendt oplæg til styringsdialog skema for organisationen. Det indstilles at bestyrelsen: Drøfter oplæg til styringsdialogskemaet for boligforeningen Drøfter mødedatoen den 30. oktober 2014 og deltagelsen fra boligforeningen fra AR og JR. Godkender den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialogen. Bemyndiger administrationen til, at udfylde og indsende skemaerne for organisationen og afdelingerne til Randers Kommune BMR og JHE orienterede om historikken for styringsdialogen, samt at boligforeningens økonomi i samme forbindelse ser fornuftig ud. Da revisionen skal godkende regnskabstallene for boligforeningerne inden de indlæses, er tallene endnu ikke indlæst i portalen i Landsbyggefonden, der genererer styringsrapporten for boligforeningen. Det blev derfor besluttet, at administrationen fremsender styringsrapporten igen til bestyrelsen, når regnskabstallene er blevet indlæst, og administrationen har udarbejdet en fornyet vurdering af rapporten på denne baggrund. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 13

14 Bestyrelsen godkendte datoen for styringsdialogmødet den 30. oktober 2014 og AR og JR deltager fra boligforeningen. BMR orienterede om den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialogen, og bestyrelsen godkendte herefter denne. Yderligere bemyndigede bestyrelsen administrationen til at udfylde og indsende skemaerne for organisationen og afdelingerne til Randers Kommune, når skemaet for organisationen er blevet genfremsendt og godkendt af organisationsbestyrelsen, som ovenfor beskrevet TV-aftaler For afdelinger med kollektive aftaler kan der indgås nye aftaler i det kommende år. I A/B Andelsbo drejer det sig om afdelingerne der har en aftale med YouSee. Af vedlagte bilag fremgår alle afdelingernes aftaler, og deraf også hvilke afdelinger, der har mulighed for at skifte aftale. Aftalerne med YouSee kan opsiges fra 1. april 2014 ved udgangen af et kvartal, hvilket vil sige, at opsigelsen vil være gældende fra den 1. juli Opsigelsesperioden er ni måneder, hvorfor en eventuel ny aftale vil kunne træde i kraft pr. 1. april Ønsker afdelingerne at skifte aftale skal dette vedtages på et afdelingsmøde. Ønskes det at aftalen skal træde i kraft inden der afholdes ordinære afdelingsmøder i foråret, skal der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde. RandersBolig har ikke ressourcer til at være drivende i forbindelse med processerne for sammenligning af muligheder og tilpasning af de nye valg. Det er derfor administrationens indstilling, at der ikke aktivt arbejdes for at der laves nye TV-aftaler for afdelingerne. Bilag vedlagt: Oversigt over TV-aftaler for A/B Andelsbo Det indstilles at bestyrelsen ikke arbejder aktivt for at lave nye TV-aftaler for afdelingerne Ønsker bestyrelsen at arbejde aktivt med at undersøge markedet for nye tvaftaler til afdelingerne, samt udarbejdelse af samme, anbefaler JHE at der ansættes en ekstern rådgiver til dette. Behandlingen af tv-aftaler udgør et stort arbejde for administrationen. Bestyrelsen besluttede at henvende sig til alle afdelinger vedrørende om de er interesserede i at beholde deres nuværende aftale, eller om de ønsker at undersøge markedet for andre muligheder. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 14

15 Afdelinger, der vender tilbage til administrationen med et ønske om at undersøge markedet for nye muligheder, skal anvende ekstern rådgiver til dette Gennemgang af forsikringer På formandens opfordring fremgår her en kort redegørelse angående boligforeningens forsikringer. På bestyrelsesmødet i RandersBolig i januar 2014 blev boligforeningernes forsikringsforhold drøftet. Her kom det frem, at boligforeningerne, der administreres af RandersBolig, i realiteten har nogle ret gode ejendomsforsikringsaftaler med Codan forsikring, da Codan har suspenderet de varslede stigninger for Aftalen med Codan er indgået i 2012, med DAB som mellemmand, der i forvejen er stor kunde hos Codan, og der blev derfor givet særligt favorable priser, og Codan har påtaget sig en langt fladere prisudviklingskurve, end det ellers kunne forventes. Forsikringsydelsen skal med tiden i udbud, og det er vurderet, at et udbud formentlig vil resultere i en stor stigning i forsikringspræmie for boligforeningen. Der ud over er der store økonomiske omkostninger ved et forsikrings udbud. Det indstilles at bestyrelsen afventer en samlet tilgang til forsikringsudbud fra alle boligforeningerne, der administreres af RandersBolig Jan Petersen fra DAB har gennemgået forsikringsforholdene i RandersBolig regi. Der er ikke sat dato på et udbud i RandersBolig regi på nuværende tidspunkt. Boligforeningerne har tidligere afholdt udgiften til forsikringsmægleren, og udgiften er dermed ikke direkte dækket af afdelingen. Af denne årsag ses der stigning i udgiften til forsikring til afdelingerne, idet den samlede udgift til forsikring afholdes af de respektive afdelinger. Administrationen udarbejder en opgørelse over udgiften til forsikringsmægleren, således at udgiften til forsikring kan sammenlignes de to ordninger imellem. Codan har varslet, at der vil ske nogle mindre tilpasninger for præmien fra 1/ Tidligere beslutning vedr. ønsket renovering af tag i afd. 12 Formand og næstformand ønsker, på baggrund af en henvendelse fra afdelingsformanden fra afdeling 12, at drøfte bestyrelsens beslutning om ikke at iværksætte yderligere renoveringer i boligforeningen i Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 15

16 Formanden for afdeling 12 ønsker at iværksætte en renovering af afdelingens tag. Afdelingen fremgår af boligforenings renoveringsoversigt som den eneste med en meget presserende renovering. Det blev besluttet på bestyrelsesmødet den 25. marts 2014, at afdelingen må vente med renoveringen af taget, på grund den store økonomiske risiko boligforeningen i forvejen bærer, i forbindelse med helhedsplanen i Bjellerupparken. Skulle der ske udviklinger i sagen, kan beslutningen for afdelingen genbehandles. Det indstilles at bestyrelsen: Fastholder beslutningen om ikke at iværksætte renoveringen af taget i afdeling 12 i 2014 Revurderer afdelingens renoveringsbehov i 2015 Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede herefter at: Fastholde beslutningen om ikke at iværksætte renoveringen af taget i afdeling 12 i 2014 Revurdere afdelingens renoveringsbehov i 2015 Administrationen udarbejder et svar til afdelingsbestyrelsen Nyt fra Team Drift a) Orientering om markvandringer Som et led i årshjulet for afdelingerne er der afholdt markvandringer i de fleste afdelinger i A/B Andelsbo i maj Dog afholdes markvandringen i Bjellerupparken i august En oversigt over markvandringerne er vedlagt dagsordenen som bilag Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen gennemgik de markvandringer de har deltaget i. I afdeling 15 afventes Randers Kommunes indstilling til at skifte glastaget i afdelingen. b) Evaluering af arbejdstider for ejendomsfunktionærerne På organisationsbestyrelsesmødet d. 11. december 2013 blev nye arbejdstider for ejendomsfunktionærerne vedtaget, således arbejdstiderne blev ens for alle ansatte som følger: Mandag - torsdag kl , fredag kl Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 16

17 Det blev ligeledes vedtaget, at ændringen efterfølgende skulle evalueres. På ejendomsfunktionærmøder d. 9. april 2014 og 6. maj 2014 er arbejdstiderne blevet evalueret med de ansatte ejendomsfunktionærer. På mødet var der enighed om, at de nye arbejdstider fungerer fint. Det er nemmere for ejendomsmesteren at koordinere arbejdet i afdelingerne, når arbejdstiderne er ens. Der er ikke kommet negative tilbagemeldinger fra hverken beboerdemokrati eller beboere. Åbningstiderne i driftscenterets sene åbningstid om torsdagen vil blive evalueret i den kommende tid. Der udarbejdes et skema over antal telefonopkald samt personlige henvendelser. Det indstilles at bestyrelsen godkender ejendomsfunktionærernes nye arbejdstider permanent. Bestyrelsen efterspurgte en opgørelse over hvordan ejendomsfunktionærerne bruger deres tid, og herunder hvor meget transporttid de har imellem afdelingerne. Der var herudover ikke yderligere bemærkninger til ejendomsfunktionærernes arbejdstider fra bestyrelsen. Bestyrelsen tiltrådte at de nye arbejdstider for ejendomsfunktionærerne bliver gjort permanente Mødekalender og Aktionsplan Aktionsplanen er vedlagt dagordenen til orientering Bestyrelsesmøder 2014/15 Fastlagt dato Møde Noter Tirsdag den 16. september 2014 Bestyrelsesmøde kl Tirsdag den 11. november 2014 Bestyrelsesmøde kl Tirsdag den 13. januar 2015 kl Bestyrelsesmøde med revisor Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 17

18 181. Eventuelt Bestyrelsen drøftede formand og næstformand mulighed for at have fri telefon og internet, hvilket er blevet besluttet tidligere. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 18

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, Klub 9, 8930 Randers NØ Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. april 2015 Referat udsendt den 28. april 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere