Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version af 1. juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012"

Transkript

1 Version af 1. juli 2012

2 Indhold 1 Indledning Myndighed Formål Målgruppe Version Henvendelser Certificering Rammer for certificering Ansvar for certificering og akkreditering Certificeringskategorier Certificering og krav til certificering Spilfunktioner ( A ) Krav til procedure Krav til testvirksomheden Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Krav til certificeringen Certificeringsfrekvens Forretningsfunktioner ( B ) Krav til procedure Krav til testvirksomheden Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Krav til certificeringen Certificeringsfrekvens Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ( C ) Krav til procedure Krav til testvirksomheden Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Krav til certificeringen Certificeringsfrekvens Sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning ( D ) Krav til procedure Krav til testvirksomheden Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Krav til certificeringen Certificeringsfrekvens Styring af systemændringer ( E ) Krav til procedure Krav til testvirksomheden Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringer Krav til certificeringen Certificeringsfrekvens Version af 1. juli 2012 Side 2 af 11

3 1 Indledning 1.1 Myndighed Dette dokument Spillemyndighedens er udstedt af Spillemyndigheden i henhold til spilleloven (nr. 848 af 1. juli 2010 med senere ændringer) og bekendtgørelserne om onlinekasino, online væddemål og landbaserede væddemål, og er en del af det samlede certificeringsprogram, som består af dokumenterne Spillemyndighedens, Spillemyndighedens program til styring af systemændringer og Spillemyndighedens tekniske standarder. 1.2 Formål Dokumentet fastsætter kravene for hvordan testvirksomheder bliver akkrediteret til at foretage certificering af tilladelsesindehaveres spilsystem herunder spilfunktioner og forretningsfunktioner, interne procedurer mv. Denne akkreditering foretages af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er omfattet af European co-operation for Accreditation s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse eller medlem af International Laboratory Accreditation Cooperation. 1.3 Målgruppe Dokumentet er rettet mod tilladelsesindehaver, leverandører, akkrediteringsorganer og testvirksomheder. 1.4 Version Dette dokument er Version af 1. juli Spillemyndigheden vil løbende revidere certificeringsprogrammet og seneste version samt versionshistorik er tilgængelig på spillemyndighedens hjemmeside: Ved ændringer i certificeringsprogrammet vil certificeringer som udgangspunkt fortsat være gyldige i den periode, de er udstedt for. Det skal fremhæves, at det er den danske version, der er bindende og den engelske version udelukkede stilles til rådighed som vejledning. 1.5 Henvendelser Alle henvendelser, der vedrører dette dokument, bør stilles skriftligt til denne adresse: eller Spillemyndigheden Helgeshøj Allé Taastrup Version af 1. juli 2012 Side 3 af 11

4 2 Certificering 2.1 Rammer for certificering En certificering er baseret på inspektion og prøvning (efterfølgende benævnt under et som test) af procedurer og tekniske standarder i forhold til kriterier fastsat i Spillemyndighedens certificeringsprogram. Da kravene til certificeringens sikring er varierende, kræver det forskellige ekspertiser, og derfor er den overordnede certificering opdelt i fem kategorier jf. afsnit 2.3 nedenfor. Dette fordrer, at et bredt udvalg af professionelle aktører kan udstede certificeringer indenfor en eller flere kategorier og giver tilladelsesindehavere og leverandører større mulighed for at vælge, hvem der skal forestå udstedelsen af certificeringerne. 2.2 Ansvar for certificering og akkreditering Det er tilladelsesindehavers ansvar at opnå de påkrævede certificeringer og, at disse er udfærdiget af en akkrediteret testvirksomhed i henhold til certificeringsprogrammet ved at tilrettelægge sin virksomhed med udgangspunkt i dette. Det er testvirksomhedens ansvar at opnå akkreditering. 2.3 Certificeringskategorier Certificeringskategori Krav Beskrivelse A Spilfunktioner Spillemyndighedens tekniske standarder Random Number Generator (RNG), spilleregler, registrering, driftsrapporteringer, kundeoversigt, betingelser og vilkår osv. B Forretningsfunktioner Spillemyndighedens tekniske standarder Informationssikkerhed osv. (inspektion) C Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sårbarheds- og indtræng- Spillemyndighedens tekniske standarder D Spillemyndighedens tekniske ningsefterprøvning standarder E Styring af systemændringer Spillemyndighedens program for styring af systemændringer Registrering, sikkerhed, mistænkelig spilleradfærd Informationssikkerhed (efterprøvning) Standard for godkendte ændringer til spilsystemer 2.4 Certificering og krav til certificering For at sikre, at de nødvendige kvalifikationer er til stede, når en certificering udføres, skal testvirksomheder og deres ansatte leve op til minimumskravene i dette dokument. Dokumentation for at kravene er opfyldt, skal vedlægges alle certificeringerne. Dokumentet Spillemyndighedens tekniske standarder består af en række krav i punktform, hvor hvert krav har en henvisning til hvilken/hvilke certificeringskategori(er), A, B, C og D, de henhører under, og dermed hvilken/hvilke kategori(er) af de akkrediterede testvirksomheder, der kan certificere efterlevelsen af det pågældende krav. Version af 1. juli 2012 Side 4 af 11

5 Af eksemplet nedenfor fremgår det, at testvirksomheder akkrediteret i certificeringskategori A, B og/eller C kan certificere efterlevelsen af kravet. Andre krav kan certificeres af forskellige akkrediterede testvirksomheder, som noteret i søjlen til højre for kravene. 3 Spilkonti 3.1 Styring Registrering 1 Spilsystemet skal kunne gemme dokumentation for kundeidentifikationsprocessen (kundedetaljer). A B C Vejledning: Efter kunderegistreringen kan systemet oprette en midlertidig spilkonto. Når en akkrediteret testvirksomhed har certificeret et givent krav i én certificeringskategori, og det krav indgår i flere certificeringskategorier, er det ikke nødvendigt at gentage certificeringen af kravet. I sådanne tilfælde skal der i stedet henvises til den ovennævnte certificering. Det er også muligt at lægge tidligere test, foretaget på baggrund af lignende kriterier, til grund for certificeringen, såfremt fremgangsmåden beskrevet i afsnit , , , og nedenfor anvendes. Det skal dog understreges, at det faktiske tidspunkt for den seneste test i sådanne tilfælde danner udgangspunkt for bestemmelsen af certificeringsfrekvensen. Det vil sige, at hvis en seks måneder gammel test lægges til grund for certificeringen, skal der ske en fornyelse af certificeringen seks måneder tidligere end normalt. Hvis en underleverandør har fået certificeret deres produkter helt eller delvist efter Spillemyndighedens certificeringsprogram, skal den akkrediterede testvirksomhed ved test af tilladelsesindehaverens spilsystem alene teste de dele af spilsystemet, der ikke er certificeret. Den akkrediterede testvirksomhed skal være særligt opmærksom på, at selvom underleverandørens produkt allerede er certificeret, kan det være nødvendigt at gentage dele af certificeringen, når produktet integreres i tilladelsesindehaverens samlede spilsystem. Dette vil blandt andet være relevant, når der ved implementeringen sker ændringer i det certificerede produkt. Det er altid tilladelsesindehavers ansvar at hele certificeringsprogrammet er opfyldt. Testvirksomheder skal opnå ISO/IEC akkreditering og/eller ISO/IEC akkreditering med udgangspunkt i de kriterier, der er beskrevet i de følgende afsnit, som omhandler de forskellige kategorier af certificering. Akkrediteringens scope skal udvides så Spillemyndighedens certificeringsprogram eller en oversættelse heraf, samt relevante certificeringskategorier, fremgår. Version af 1. juli 2012 Side 5 af 11

6 2.4.1 Spilfunktioner ( A ) Krav til procedure Dokumentet Spillemyndighedens tekniske standarder fastlægger, hvilke krav certificeringskategori A (spilfunktioner) indeholder Krav til testvirksomheden a) have mindst 3 års erfaring med at teste spilfunktioner eller et lignende nært beslægtet fagområde, b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC akkrediteringen og/eller ISO/IEC akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori A i Spillemyndighedens tekniske standarder og c) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit ovenfor. Udførslen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav: a) ved test af Random Number Generator skal supervisoren have en relevant kandidat- eller PhDuddannelse, eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer b) ved test af andre spilfunktioner skal supervisoren have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer c) hvis supervisoren beskrevet i punkt a eller b ovenfor ikke har 5 års erhvervsmæssig erfaring med at teste spilfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 5 års erhvervsmæssig erfaring med at teste spilfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed Krav til certificeringen Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori A i Spillemyndighedens tekniske standarder efterleves. Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i Spillemyndighedens tekniske standarder. Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på ISO/IEC Risk management - Risk assessment techniques Certificeringsfrekvens Tilladelsesindehavers spilfunktioner skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers spilfunktioner, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori A. En fornyelse af certificeringen kan være baseret på stikprøver og efterlevelse af kravene i dokumentet Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Det skal fremgå tydeligt af certificeringen hvorvidt denne fremgangsmåde er anvendt. Version af 1. juli 2012 Side 6 af 11

7 2.4.2 Forretningsfunktioner ( B ) Krav til procedure Dokumentet Spillemyndighedens tekniske standarder fastlægger, hvilke krav certificeringskategori B (forretningsfunktioner) indeholder Krav til testvirksomheden a) have mindst 3 års erfaring med at teste forretningsfunktioner eller et lignende nært beslægtet fagområde, b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC akkrediteringen og/eller ISO/IEC akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori B i Spillemyndighedens tekniske standarder og c) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit ovenfor. Udførslen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav: a) have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer, b) være certificeret som International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA), eller Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA). c) Hvis supervisoren beskrevet i punkt a og b ovenfor ikke har 5 års erhvervsmæssig erfaring med at teste forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 5 års erhvervsmæssig erfaring med at teste forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed Krav til certificeringen Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori B i Spillemyndighedens tekniske standarder efterleves. Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i Spillemyndighedens tekniske standarder. Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på ISO/IEC Risk management - Risk assessment techniques Certificeringsfrekvens Tilladelsesindehavers forretningsfunktioner skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermå- Version af 1. juli 2012 Side 7 af 11

8 neder sker certificering af tilladelsesindehavers forretningsfunktioner, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori B. En fornyelse kan være baseret på stikprøver og efterlevelse af kravene i dokumentet Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Det skal fremgå tydeligt af certificeringen hvorvidt denne fremgangsmåde er anvendt Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ( C ) Krav til procedure Der er ikke krav om en certificering i forbindelse med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, men testvirksomheder, der har erfaring inden for dette område, kan certificere krav i certificeringskategori C. Dokumentet Spillemyndighedens tekniske standarder fastlægger, hvilke krav certificeringskategori C (forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme) indeholder Krav til testvirksomheden a) have mindst 2 års erfaring med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme eller et lignende nært beslægtet fagområde, b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC akkrediteringen og/eller ISO/IEC akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori C i Spillemyndighedens tekniske standarder og c) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit ovenfor. Udførslen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav: a) have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer, b) være certificeret som Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS). c) Hvis supervisoren beskrevet i punkt a og b ovenfor ikke har 3 års erhvervsmæssig erfaring med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme i den regulerede onlinespilindustri, eller et lignende nært beslægtet fagområde, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 3 års erhvervsmæssig erfaring med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme i den regulerede onlinespilindustri, eller et lignende nært beslægtet fagområde Krav til certificeringen Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori C i Spillemyndighedens tekniske standarder efterleves. Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i Spillemyndighedens tekniske standarder. Dette skal ske på bag- Version af 1. juli 2012 Side 8 af 11

9 grund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på ISO/IEC Risk management - Risk assessment techniques Certificeringsfrekvens Tilladelsesindehavers forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori C. Vejledning: Da alle krav i certificeringskategori C på nuværende tidspunkt også kan certificeres under certificeringskategori A eller B, kan kravet om certificering i henhold til certificeringskategori C opfyldes ved at være certificeret i henhold til certificeringskategori A og B. En fornyelse kan være baseret på stikprøver og efterlevelse af kravene i dokumentet Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Det skal fremgå tydeligt af certificeringen hvorvidt denne fremgangsmåde er anvendt Sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning ( D ) Krav til procedure Dokumentet Spillemyndighedens tekniske standarder fastlægger, hvilke krav certificeringskategori D (sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning) indeholder Krav til testvirksomheden a) have mindst 2 års erfaring med sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning af systemer eller et lignende nært beslægtet fagområde, b) være akkrediteret som Payment Card Industry (PCI) Approved Scanning Vendor (ASV) c) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC akkrediteringen og/eller ISO/IEC akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori D i Spillemyndighedens tekniske standarder og d) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit ovenfor. Udførslen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav: a) 5 års erhvervsmæssig erfaring med sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning af systemer, eller et lignende nært beslægtet fagområde, og b) være certificeret som International Council of E-Commerce (EC-Council) Certified Ethical Hacker (CEH), International Council of E-Commerce (EC-Council) Licensed Penetration Tester (LPT), Information Assurance Certification Review Board (IACRB) Certified Penetration Tester (CPT), Global Information Assurance Certification (GIAC) Certified Penetration Tester (GPEN), Version af 1. juli 2012 Side 9 af 11

10 CESG CHECK Team Leader, CESG CHECK Team Member, CREST Infrastructure Certification, CREST Registered Tester, Tiger Scheme Senior Security Tester, eller Tiger Scheme Qualified Security Tester Krav til certificeringen Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori D i Spillemyndighedens tekniske standarder efterleves. Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i Spillemyndighedens tekniske standarder. Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på ISO/IEC Risk management - Risk assessment techniques Certificeringsfrekvens Tilladelsesindehavers indtrængningsefterprøvning skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers indtrængningsefterprøvning, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori D. Tilladelsesindehavers sårbarhedsefterprøvning skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 3 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers sårbarhedsefterprøvning, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori D. Det skal fremgå af certificeringen for indtrængningsefterprøvning, at denne bortfalder ved væsentlige opgraderinger eller ændringer i infrastrukturen eller brugen heraf (f.eks. installation af nye systemkomponenter, tilføjelse af et under-netværk eller tilføjelse af en webserver). Hvad der bedømmes som væsentligt afhænger i høj grad af opsætningen af et givent miljø, og det kan som sådan ikke foruddefineres af Spillemyndigheden, men hvis opgraderingen eller ændringen kan påvirke eller give adgang til kundedata, spildata, økonomiske data og/eller funktionalitet, skal den altid betragtes som væsentlig. Har en tilladelsesindehaver en funktion, hvis primære formål er at foretage løbende indtrængningsefterprøvning af spilsystemet og denne funktion er bemandet med kvalificeret personale samt er organisatorisk adskilt fra funktionen, der implementerer systemændringer, kan den relevante akkrediterede testvirksomhed fravælge at lade certificeringen bortfalde ved væsentlige opgraderinger eller ændringer i infrastrukturen eller brugen heraf. Denne mulighed kan kun benyttes af tilladelsesindehavere. Den kan ikke benyttes af underleverandører uden tilladelse til udbud af onlinekasino og/eller væddemål i Danmark. Væsentligt inden for et meget segmenteret netværk, hvor kundedata, spildata, økonomisk data og/eller funktionalitet er tydeligt isoleret fra andre data og funktioner, er meget forskelligt fra Væsentligt i fx et fladt netværk, hvor alle personer og systemer har potentiel adgang til kundedata, spildata, økonomisk data Version af 1. juli 2012 Side 10 af 11

11 og/eller funktionalitet. Det anbefales at indtrængningsefterprøve alle opgraderinger og ændringer, for at sikre, at de eksisterende interne kontroller stadig virker effektivt efter opgradering eller ændringen Styring af systemændringer ( E ) Krav til procedure Dokumentet Spillemyndighedens program for styring af systemændringer fastlægger, hvilke krav certificeringskategori E (styring af systemændringer) indeholder Krav til testvirksomheden Kravene er de samme som for certificeringskategori A (spilfunktioner), jævnfør afsnit Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringer Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit og ovenfor. Udførslen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav: a) have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer, b) være certificeret som International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA), eller Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA). c) Hvis supervisoren beskrevet i punkt a og b ovenfor ikke har 5 års erhvervsmæssig erfaring med at teste spil- eller forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 5 års erhvervsmæssig erfaring med at teste spil- eller forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed Krav til certificeringen Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori E i Spillemyndighedens program for styring af systemændringer efterleves. Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på ISO/IEC Risk management - Risk assessment techniques Certificeringsfrekvens Tilladelsesindehavers styring af systemændringer skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers styring af systemændringer, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori E. Version af 1. juli 2012 Side 11 af 11

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere