AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011"

Transkript

1 Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab

2 Formål At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende i stand til på en konstruktiv måde at gennemføre både motiverende som svære samtale på arbejdspladsen. At deltagerne får færdigheder og erfaringer med, dialogisk kommunikation og konstruktiv feedback der skaber værdioplevelse og ejerskab på en måde, hvor modparten oplever sig positivt forpligtet. At deltagerne med kommunikationsfærdigheder samt konflikthåndteringsforståelse og redskaber, skaber erfaringer med, at cope sig selv samt at kunne bringe andre i en optimal mental præstationstilstand. En tilstand af mental parathed og nærvær, der er afgørende for størst mulig udnyttelse af gruppens som individuelle styrker og kompetencer (synergi). Perspektiv Ud af konteksten for generel kommunikations- og coaching begreber og principper, tages der udgangspunkt i specifikt kognitiv psykologi. Fokus er på, hvordan din mentale tilstand (tanker og følelser) er bestemmende for, hvor godt du udnytter dine personlige styrker og potentialer (talent, viden og færdigheder). Hvordan du meningsfuldt optimerer din lærings- og forandringsparathed, samt indgår bæredygtigt i daglige relationer, personlige, faglige som sociale. Psykologiske vidensgrundlag Kognitiv psykologi er den bedst dokumenterede og evidensbaserede viden der findes om menneskers adfærd. Kognitiv psykologi har fokus på det særegent menneskelige, vores evner til at handle begrundet og udvikle os til stadig større gradere af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læringsprocesser. Med baggrund i det værdi- og effektfulde af, at arbejde målrettet med nuet og fremtiden med fokus på styrker og det der lykkes, er den kognitive og positive psykologi uddannelsens psykologiske videns platform. Vejledende indhold 1. Kommunikationsteori 30 % 2. Coaching og samtaleteori 25 % 3. Praktisk samtale, coaching og feedback 30 % 4. Konflikthåndtering 15 % 2

3 Pensum Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv coaching forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag (sider 224). Uddannelsesmappen med Coaching perspektivering og dokumentation (17 sider) samt øvrige indhold (ca. 70 sider med modeller og tekstdias). Mål Kursets mål defineres inden for fire hovedområder. Undervisningen og opgaverne tilrettelægges så den systematisk inddrager disse fire hovedområder. Kommunikationsteori At du: Får kommunikationsteori på plads og får forståelse for kommunikationens afgørende betydning i daglig praksis Kan opstille betingelser for organisationens dialogiske rum Kan gøre brug af dialogiske konsulentmetoder Kan formidle anerkendende og med gennemslagskraft Kan præsentere og formidle strategier og teknikker til relevante ledere og kollegaer Coaching og samtaleteori At du: Ved hvad coaching definitorisk indeholder og indebærer Kan opstille scenarier for coaching som udviklingsværktøj Er bekendt med coachingteknikker og hvordan man lærer at coache At du lærer, at cope dig selv på egen indre dialog hensigtsmæssigt lærer at blive din egen gode coach At du lærer, at coache andre således at deres tanker, følelser og adfærd arbejder succesfuldt for dem i forhold til deres mål, personlige som organisatoriske At du kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand Praktisk (vanskelig) samtale, coaching og feedback At du: At du opnår organisationsforståelse i forhold til muligheder og begrænsninger i det organisatoriske dialogiske rum Kan analysere behovet for og stille krav til gennemførelse af vanskelige samtaler 3

4 Kan udarbejde samtaleskabeloner for vanskelige/svære samtaler Kan kommunikere anerkendende og dialogisk Kan benytte kommunikative virkemidler kontekst og relationsbestemt Kan anvende coaching som samtalekunst Kan formidle strategier og teknikker til relevante aktører og samarbejdspartnere Kan formidle samtalen som et ledelses- og diagnosticeringsværktøj ikke behandlerrolle I forbindelse med organisationens samtaleværktøjer er i stand til at instruere i feedback Kan analysere behovet og give konstruktiv struktureret feedback Kan udvikle og vedligeholde samtaleværktøjer til struktureret feedback Konflikthåndtering At du: Kan analysere årsagerne til konflikter Kan vurdere metoder til løsning af konflikter Med sociale og kommunikative færdigheder kan anvende kommunikative virkemidler ved løsning af konflikter Udbytte En statsgodkendt akademiuddannelse (AU) i kommunikation og coaching 10 ECTS point ved bestået eksamen og således internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis Eksamineret af statens censorkorps Mulighed for Statens voksenuddannelses støtte (SVU) da uddannelsen er statsgodkendt i SVU-styrelsen En praktisk kommunikationsuddannelse med fokus på kognitiv coachings virkningsfulde og veldokumenterede værktøjskasse Interaktiv vinklet uddannelse, med operationel orientering og udgangspunkt i de virksomhedsprocesser og deres dialogiske diskurser der er en del af dagligdagen At beherske en lang række praktiske værktøjer, der på en forståelig, nem og enkel måde, vil gøre dig kompetent og erfaren Større handlekraft og styrket personlig gennembruds- og gennemslagskraft Erfaring for og færdigheder i virkningsfuld præsentationsteknik og formidling Udvidet analytiske og refleksive færdigheder gennem forståelse for konflikter, forandringsparathed og kommunikation Viden, forståelse og færdigheder i coping, selvledelse og kognitiv coaching, som værktøj og som samtalekunst i det organisatoriske 4

5 dialogiske rum Professionel, effektiv og målrettet uddannelse som underbygger og sikrer trivsel og succes fagligt, personligt som organisatorisk Eksamen Det forventes at uddannelsesforløbet afsluttes med individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i obligatorisk skriftlig synopsis. Karakterbedømmelse gives alene ud for den mundtlige præstation. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS point. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen. Synopsis Synopsen er vejledende på fem sider og skal indeholde beskrivelse i hovedpunkter af praktisk anvendelse af forskellige samtaleredskaber. Problemformuleringen med udgangspunkt i en praktisk problemstilling skal godkendes af underviser. Undervisningsform Undervisningsformen er designet med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, med fokus på interaktiv undervisning, hvor det tilsikres at både visuelle, auditive og kinæstetiske indlæringskanaler stimuleres. Viden omdannes til færdigheder med direkte kobling til deltagernes hverdag. Udviklingsforløbet gennem hele uddannelsen er et miks af live undervisning, workshops, træning/evaluering/feedback, hjemmeopgaver i dagligdagen, udvalgt fagrelevant materiale samt bogen Kognitiv Coaching Forøg din ydeevne med kognitive principper (2010), uddannelsesmappe og opgaver. Studieaktivitet Uddannelsesforløbet strækker sig, med henvisning til fagmodulplanen og vejledende indhold, tidsmæssigt over 8,6 uger. Arbejdsindsats pr. uge er 18 timer, hvorved den studerende forpligter sig til, at være studieaktiv. Målgruppe Udviklingsforløbet er unikt for personer som lederen, HR-chefen, personaleansvarlige og HR-medarbejdere der ønsker at være en virkningsfuld formidler i det organisatoriske dialogiske rum og som er (med)ansvarlig for, at skabe resultater sammen med og gennem andre. Samt personer der i andre sammenhænge står overfor en rådgivende og/eller coachende funktion, eksempelvis ældre- og sygepleje. Herudover er udviklingsforløbet effektfuldt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til og relationer med andre mennesker hvor kommunikationen således er et vigtigt redskab. 5

6 Undervisere Tine Nyholm - Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, proceskonsulent og stifter af Commitment Lab der er en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed. Tine har gennem praksisforskning i selvværd, mestringsevne og pædagogisk videnledelse i praksisfællesskaber, skabt nye indsigter og begreber. Med passion for mennesker og udvikling, skaber Tine naturligt både overblik, fælles engagement og resultater, som proceskonsulent, underviser og mentalcoach. Jeanett Kiy - Cand.jur., seksårig erhvervspsykologisk uddannelsesmæssig baggrund, certificeret coach og psykoterapeut MPF. Jeanett er en erfaren kompetenceudviklinger, træner og underviser. Lige som Jeanett er censorgodkendt på AkademiUddannelserne. Uddannelsens udbydere Commitment Lab udbyder uddannelsen i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi. Investering Idet udviklingsforløbet er godkendt i SVU-Styrelsen kan deltageren ansøge om SVU-tilskud, der vil andrage kr ,- (+/-) netto. Er du støtteberettiget, får du en forhåndsgodkendelse inden uddannelsens / fagmodulets start. Tilskuddet bliver udbetalt til din arbejdsgiver, hen over uddannelsesperioden. Da uddannelsen primært udbydes som interne hold, er den samlede pris for et hold, afhængig af antal deltagere og specifikke behov for hvilke processer samt hvilke undervisere undervejs. Tilbudsgivning og tilmelding Tilbudsgivning og tilmelding, med udgangspunkt i værtsvirksomhedens behov og ønsker, sker til Commitment Lab, Tine Nyholm eller på telefon Oplysninger i øvrigt Er du SVU berettiget? Hvad er ECTS-systemet? Hvad kan Merit/ ECTS bruges til? 6

7 Regler for SVU berettigelse Være fyldt 25 år. Du kan ikke få SVU, hvis du er fyldt 65 år, når uddannelsen begynder. Være ansat i en Dansk virksomhed, være dansk statsborger, bo i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere. Inden for de sidste fem år skal du have været beskæftiget svarende til mindst tre år på fuld tid, hvis du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU. Du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU, hvis du i de sidste 10 uger, før du søger, har haft 37 timers arbejde om ugen. Er du deltidsbeskæftiget kun svarende til mindst to år på fuld tid. Hvis du er lønmodtager, skal virksomheden godkende at du må deltage i uddannelsen. Du får løn fra virksomheden og du må ikke få anden offentlig støtte under uddannelsen. Har du tidligere fået SVU bedes du kontakte os. ECTS-systemet ECTS-systemet står for European Credit Transfer System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige omfang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. ECTS-systemet består af: en kvantitativ del i form af et pointsystem en kvalitativ del i form af "informationspakker" en karakterskala Den kvantitative del, ECTS-point, er en værdi, der tillægges de enkelte kursusenheder i en uddannelse. ECTS-point er således en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne. 7

8 Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal anvende ECTS-pointssystemet. Det gælder fx også akademi, diplom- og masteruddannelser. Hvad kan Merit/ ECTS bruges til Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. Formålet med merit er, at man ikke behøver at lære det samme to gange. Hvis der er et eller flere fag, som er gennemført i en anden uddannelse, kan man efter visse regler derfor blive fritaget for disse fag i en ny uddannelse. Når man får merit for et fag, betyder det normalt, at man hverken skal følge undervisning i faget eller skal gå til prøve heri. 8

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU)

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU) STUDIEORDNING 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Generelle retningslinjer...5 3.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 3.2. Uddannelsens formål... 5 3.3. Målbeskrivelse...

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Key Account Management

Key Account Management Formel Statsanerkendt uddannelse Key Account Management Kompetenceudvikling: Strategisk salg Profitabel kundeudvikling Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dagligvareleverandørerne/DLF improvement people

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere