PKU - Proceskonsulentuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PKU - Proceskonsulentuddannelsen"

Transkript

1 PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer. Uddannelsen giver dig lejlighed til at fordybe dig i konsulentrollen set fra et systemisk perspektiv, og den kobler teori og praksis tæt. En proceskonsulentuddannelse via denne valgfagspakke på diplomniveau ved Go Proces giver dig en uddannelse, derinde holder vigtige indsigter og redskaber du kan bruge i din hverdag og samtidig tager du to valgfag, som passer ind i en diplomuddannelse i ledelse. Diplomniveau og Diplomuddannelse At uddannelsen er valgfag i en diplomuddannelse, betyder at der til uddannelsen er knyttet arbejde med en skriftlig opgave en synopsis i en projektgruppe og en mundtlig individuel eksamen/ forsvar af synopsen. Arbejdet I projektgruppen er et af de steder i uddannelsen, hvor du for alvor har mulighed for at arbejde med at integrere læringen fra uddannelsen med din praksis Som en ekstra fordel giver PKU - Systemisk valgfagspakke på diplomniveau ret til støtte under SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. Dit udbytte Færdigheder så du kan stå for at forberede, afvikle og evaluere mindre komplekse processer Metoder, der kvalificerer møder samt refleksion og læring Værktøjer til at håndtere involvering af mange medarbejdere i udviklingsprocesser Metoder til at håndtere kommunikation på tværs af fagligheder Metoder til brug af anerkendende kommunikation Øgede kommunikative kompetencer - coaching, videndeling og feedback Indsigt i organisatorisk læring og udvikling Kendskab til innovative og kreative processer Grundlæggende indføring i den systemiske tankegang, teori og praksis Det særlige ved Proceskonsulentuddannelsen hos Go Proces At teoretisk tyngde og omtanke går hånd i hånd med humor, arbejdsglæde, kreativitet og nærvær. At uddannelsen har refleksiv og praksisbetonet læring som sit omdrejningspunkt. At der tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis, og at teorien kobles til hverdagen og de aktuelle arbejdsopgaver. At moral og etik omkring konsulentens rolle og virkemidler vægtes højt - og at vi ser netop det som afgørende for holdbarheden af både løsninger og relationer. At der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer, der umiddelbart kan anvendes i deltagerens hverdag og egen praksis. 2 undervisere på holdet sikrer høj kvalitet.

2 Målgruppe Du er leder, intern eller ekstern konsulent, og du befinder dig ofte i situationer, hvor mennesker mødes om gøre noget sammen. Du har måske ikke anden systemiske uddannelse, men du er nysgerrig og vil gerne introduceres grundigt til systemisk teori. Du fokuserer især på, hvordan teorien kan anvendes i praksis. I dagligdagen har du brug for at vide mere om læreprocesser og om formidling. Du vil gerne arbejde med centrale proceskonsulentområder bade for små grupper i eksempelvis coaching, team-samarbejde, gruppe-samtaler, mødefacilitering og i store grupper som eksempelvis konferencer og seminarer. Du er nysgerrig i forhold til anerkendende praksis, feedback, tilrettelæggelse af processer, kreative procesværktøjer og vil gerne være målrettet i din måde at bruge sproget i arbejdet med at få andre til at lykkes. Du vil gerne inspireres til at tænke og handle på nye måder, og du har lyst til og mulighed for at prøve det, du tilegner dig på kurset, af i hverdagen. Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Om valgfagspakken Arbejdet med proceskonsultation ligger i spændingsfeltet mellem det personlige og det faglige. På modulerne vil du blive udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig. Udfordringen kommer både fra underviserne og fra dine medkursister. Det er det, der giver modulerne nerve! Arbejdsformen vil veksle mellem intense teoretiske oplæg, forskellige former for debat, gruppedialog og praksistræning. Vi vil have fokus på at koble modeller, metoder og redskaber til egen dagligdag, og cases fra deltagernes egne organisationer vil blive brugt aktivt i undervisningen. Omfang Uddannelsen er sammensat af 2 diplomvalgmoduler á 8 uger. På hvert modul er der 5 undervisningsdage og 1 eksamensdag. Vejledning er enten indlagt i undervisningen, eller afvikles i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Der oprettes projektgrupper, der arbejder mellem undervisningsdagene. Du skal forvente at være aktiv i en projektgruppe, hvor du, sammen med andre pku- deltagere skal lave synopsis til mundtlig eksamen. Hvert modul er normeret til 16 studiedage. Du skal altså forvente at bruge et antal dage, ud over antallet af dage med undervisning, på forberedelse, projektgruppearbejde og skrivning af synopsis. Der er eksamen i forbindelse med hvert af de to 8 ugers moduler. Undervisning vil blive varetaget af to konsulenter fra Go Proces. Der deltager max. 22 på et hold. Dit bidrag Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Du har lyst til at læse uddannelsens pensum på i alt 900 sider. Vi regner som udgangspunkt med fuldt fremmøde.

3 Uddannelse på diplomniveau En diplomuddannelse består af seks obligatoriske fag(o), tre valgfag(v) samt et afgangsprojekt(a). I samarbejde med KLEO - Professionshøjskolen i København udbyder Go Proces PKU, som valgfagspakke til en diplomuddannelse. Valgsfagspakken udløser 15 ECTS. Der er ingen krav om, at du på diplomuddannelsen skal tage fagene i en bestemt rækkefølge - fx. at du skal have taget de obligatoriske fag før du kan tage valgfagene. Du forpligter dig ikke til at tage en fuld diplomuddannelse, når du begynder på uddannelsen. Pris og SVU-støtte Prisen for uddannelsens to moduler er ,- inkl. moms kr. og ekskl. materialer og forplejning. Du skal regne med at købe materialer for ca. 800,- kr pr modul. Det er muligt for dig/din arbejdsgiver at søge om økonomisk støtte for den tid du er under uddannelse. Vil du vide mere om SVU, eller er du i tvivl, om du opfylder kravene for at modtage SVU, kan du læse mere på under menupunktet Hvem kan få? For generelle spørgsmål vedrørende diplomuddannelse samt mulighed for SVU bedes du rette henvendelse til KLEO - Professionshøjskolen, Peter Rod, tlf: Se også Holdstart Du kan finde oplysninger om planlagte holdstarter på Første 8-ugers valgmodul - Ledelse, kommunikation og organisation Formål: At den studerende får såvel teoretisk som praktisk viden og forståelse for, at organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om organisationen, og at den studerende bliver i stand til at iagttage, analysere, reflektere og forholde sig fortællende, fortolkende og forhandlende til den måde, hvorpå kommunikative processer konstruerer mening og betydning. Indhold: Kommunikationsteorier Organisationen som et system af kommunikation Kommunikation, refleksion og læreprocesser Konflikthåndtering Magt og demokrati, begreber og forståelser

4 Forskellige koncepter for samtale, herunder kommunikations symmetri og asymmetri De vanskelige samtaler som potentiale Seminar 1 (2 dage): Systemisk tænkning og læringsforståelse Her arbejder vi med at få et fælles teoretisk fundament. Sammen afdækker vi spørgsmål som: Hvad er systemisk proceskonsultation? Hvilken virkning har det at arbejde systemisk i organisationssammenhæng? Fra baggrunden for systemisk tænkning og teori bevæger vi os frem mod den mest aktuelle forståelse af teorien og af, hvordan den kan anvendes i praksis. Systemiske begreber som kontekst, kontrakt, spejling, neutralitet, konstruktiv forstyrrelse og relation vil efterhånden blive konkretiseret med masser af eksempler og øvelser. Noget helt centralt for proceskonsultation er sprogforståelse og læringsteori. Ud fra et teoretisk fundament bearbejder vi, hvordan den enkelte deltagers læringsstrategier kan optimeres, og hvordan facilitering af andres læring kan gøres målrettet og vedkommende. Vi bruger ligeledes de første dage på at undersøge kursisternes særlige interesser i forhold til forløbet. Netværksgrupper dannes ud fra virkningsfulde gruppedannelsesparametre. Seminar 2 (1 dag): Sproget som omdrejningspunkt for forandring Anerkendende kommunikation I systemisk proceskonsultation er sproget et meget vigtigt virkemiddel. Et omdrejningspunkt i systemisk organisationsforandring er den fælles skabelse af en stærk fortælling om den ønskede forandring. Teorier om anerkendende sprogbrug er et spændende oplæg til debat om, hvordan man anvender det positive og anerkendende princip til at påvirke fremtiden. Appreciative Inquiry (AI) er en måde at tænke og facilitere processer, hvor positive anerkendende tilgange til opgaver og medmennesker tillægges særlig værdi og effekt. Skaber man fremtiden, mens man taler om den? Kan vi påvirke virkeligheden med sprog? Kan positive formuleringer være med til, at få os til at se nye muligheder i fx. konfliktløsning og andre vanskelige samtaler? AI er en anerkendende spørgeform, der bruges i forbindelse med forandringer. Når man ser den sociale virkelighed som noget, der samskabes gennem sproget, kan en anerkendende og bekræftende undersøgelsesproces skabe positive forandringer og udvikling både i organisationen og hos den enkelte. Dette gør man blandt andet ved at fokusere på det, der allerede virker, og ved at fortælle de gode historier om organisationen. På seminaret arbejder vi med konkrete AI-metoder. Deltagerne trænes i selv at iscenesætte læreprocesser med større eller mindre grupper, hvor AI bruges som et redskab til at skabe de nødvendige trygge rammer for læring og positiv forandring. I slutningen af modulet formulerer hver især et omdrejningspunkt for opmærksomhed på sprogbrug i egen organisation, Resultaterne af denne opmærksomhed gøres til genstand for refleksion ved starten af næste modul. Seminar 3 (2 dage): Organisationsforståelse Med udgangspunkt i deltagernes refleksioner over observationer siden sidste modul arbejder vi med at italesætte dynamikken i moderne organisationer. Hvordan finder man de centrale organisatoriske behov og muligheder? Hvordan kan en organisation lære af sin praksis? Hvordan - og af hvem - defineres konsulentens rolle? Hvordan kan begreber som magt og demokrati bidrage til forståelsen og gennemførelsen af processer?

5 Vi arbejder med den lærende organisation som en dynamisk forståelse af systemerne, i en organisation, der befinder sig i en konstant tilstand af tilpasning og forbedring. Ud fra deltagernes perspektiv og kontekst arbejder vi med betydningen af sociale konstruktioner og forforståelser i organisationer. Vi undersøger, hvordan man som systemisk proceskonsulent kan understøtte udviklende og lærende processer i konkrete situationer og iscenesætte forskellige former for samtaler. Eksamen og vejledning Som afslutning på modulet afvikles der eksamen med baggrund i en synopsis på tegn. Forud for eksamen afvikles vejledning. Andet 8-ugers valgmodul - Forandringsledelse Formål: At give de studerende såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og lede forandringsprocesser i organisationer. Indhold: Teorier om samfunds-, og organisationsudvikling samt forandringsprocesser Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser Seminar 1 (2 dage): Kreativitet og kreative forandringsprocesser Der vil blive undervist i procesværktøjer med fokus på igangsættelse og fastholdelse af både kreative og innovative udviklingsprocesser. Vi undersøger, hvad kreativitet er, og hvordan man gennem kreative processer kan udvikle nye løsninger på konkrete problemer med respekt for de eksisterende kulturer og værdier. Der reflekteres over forandring i både et samfundsmæssigt og organisatorisk perspektiv. Hvordan kan vi bryde mønstre, og undgå bare at gøre som vi plejer? Hvordan fremmes en kreativ kultur i organisationer? Hvordan er man innovativ - og hvordan får man andre med? Vi prøver mange forskellige kreative metoder med afsæt i jeres egne kreative udfordringer og dykker samtidig ned I teorien. Her er det centralt at drøfte, hvordan vi formidler vores forskellige forståelser af verden til hinanden for I fællesskab at konstruere nye mulige fælles forståelser af vores fælles kontekst. Seminar 2 (2 dage): Proceskonsulent i praksis Nu fokuserer vi på sammenhængende interventionsprocesser og bruger metoderne fra de øvrige dage. Udgangspunktet vil være cases fra holdet. Hvordan implementeres proceskonsulentens metoder i organisatoriske sammenhænge? Hvordan laver man en workshop i praksis? Hvordan håndterer man interventioner med mange deltagere og dagsordner? Hvordan improviserer man, når der sker noget helt uforudset? Hvordan kan man arbejde med evalueringer i et systemisk perspektiv? Vi arbejder med hverdagsnære interventioner og ønsker at koble direkte til konkrete udfordringer i dagligdagen. En case kunne handle om nye måder at afvikle driftsorienterede møder, eller det kunne handle om håndteringen af et udviklingsseminar for en hel afdeling. Vi arbejder med hele processen fra formøder, over hvordan forskellige

6 dagsordner integreres og til den konkrete afvikling og den personlige stil i afviklingen. Dermed forholder vi os også til proceslederens mange forskellige udfordringer. Vi evaluerer forløbene og udveksler viden og erfaringer. Seminar 3 (1 dag): Feedback og feedforward Feedback og feedforward er et vigtig element af kommunikation, når samspil mellem mennesker skal drøftes konstruktivt og ordentligt. Feedback og feedforward giver mulighed for at spejle hinanden og det giver et godt grundlag for refleksion, udvikling og villet forandring. Go Proces har gennem flere år arbejdet med at udvikle trygge og overkommelige feedbackmetoder, der kan bruges mellem kolleger på arbejdspladsen. Hvordan giver man feedback der ikke bliver for personlig? Hvordan kan feedback blive en fast del af vores daglige arbejde og vores kultur? Hvordan lærer man andre at give og modtage feedback? Feedback og feedforward metoderne giver lejlighed til en konstruktiv og udviklende drøftelse af læringen og det processuelle arbejde på holdet. Eksamen og vejledning Som afslutning på modulet afvikles der eksamen med baggrund i en synopsis på tegn. Forud for eksamen afvikles vejledning. Tilbud Hvis to eller flere deltagere fra samme organisation tilmelder sig holdet tilbyder vi jer gratis to timers gruppesparring I forhold til at sikre en effektiv implementering af procesarbejdet i organisationen, Tilmelding Du kan tilmelde dig ved at ringe eller skrive en til administrationen på Go Proces ved Susanne Munkholm på eller ring på tlf: Betaling af uddannelsen Betaling af uddannelsen forfalder 6 uger før opstart. Betalingen er din bindende tilmelding til uddannelsen. Spørgsmål For spørgsmål vedrørende det faglige indhold på modulerne bedes du rette henvendelse til Go Proces på tlf: For generelle spørgsmål vedrørende diplomuddannelse samt mulighed for SVU bedes du rette henvendelse til KLEO -Professionshøjskolen, Peter Rod, tlf: Se også I samarbejde med

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24

Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Pædagogisk diplomuddannelse Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Med Albatros supervisoruddannelse, som udbydes i et samarbejde med VIA University College, får du en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer

Læs mere