S A M E J E O V E R E N S K O M S T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S A M E J E O V E R E N S K O M S T"

Transkript

1 S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende aftale: Vi har med overtagelsesdag pr. d. 01. december 2002 købt ejendommen matr. nr. x ÆÆ Siim By, Dover, beliggende xxxxxxxxxxxxx, xxxx Vi har købt ejendommen i lige sameje I forbindelse med købet har vi i alt af egne midler investeret følgende beløb: Kontant udbetaling: kr Handelsomkostninger: kr. xxx.000 I alt: kr. xxxx.000 Af det investerede beløb har vi hver især betalt følgende: Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen har betalt kr. xxx.000 Undertegnede Jesper xxxx har betalt kr. xxxx Vi er enige om, at Louise Bxxxx-Jensen skylder Jesper xxxx halvdelen af forskellen mellem vore indskud eller kr. xxx.000. Beløbet henstår rentefrit og forfalder til betaling på anfordring. Eller Vi er enige om, Louise Bxxxx-Jensen som sådan ikke skylder Jesper xxxx halvdelen af forskellen mellem vores indskud, men at i tilfælde af, at samlivet mellem os ophører, skal der tages forbehold for Jesper xxxxx indskud på følgende måde: Ved salg af ejendommen, skal et evt. overskud først reduceres med kr. xxx.000,-, der udbetales til Jesper xxxxx. Det resterende overskud, deles med 50 % til hver af parterne. Hvis et evt. overskud ikke overstiger kr. xxx.000,-, skal et sådant overskud gå ubeskåret til Jesper xxxxx. Ovenstående gælder ligeledes ved indgåelse af ægteskab mellem os efter overtagelsen af ejendommen. Resten af erhvervelsen er finansieret ved optagelse af lån, for hvilke vi hæfter i fællesskab. I forbindelse med ejendomskøbet gælder herudover følgende aftaler: Vi betaler samtlige udgifter i forbindelse med ejendommen i forhold til vore andele, dvs. med halvdelen til hver Såfremt én af os ønsker det, udarbejder vi inden 1. februar hvert år en opgørelse over samtlige betalte udgifter vedrørende ejendommen i det foregående kalenderår samt en in-

2 tern opgørelse til konstatering af, om vi hver har bidraget til disse udgifter i overensstemmelse Viser det sig ved opgørelsen, at den ene af os har betalt mere end, hvad der i det indbyrdes forhold påhviler den pågældende, har den pågældende krav på at få det overskydende beløb udbetalt kontant af den anden. Det er dog en forudsætning, at kravet rejses inden d. 1. april, idet refusionskravet for det forudgående kalenderår i modsat fald er bortfaldet Ingen af os er berettiget til uden samtykke fra den anden at sælge eller pantsætte sin andel af ejendommen Samtlige beslutninger vedrørende ejendommen og dens benyttelse skal træffes i enighed, og samejet tegnes i forhold til tredjemand af os begge i forening Dog kan vi hver især træffe uvæsentlige beslutninger samt bestille uopsættelige og nødvendige reparationer I forhold til tredjemand hæfter vi solidarisk for fællesskabets forpligtelser, mens vi i vort indbyrdes forhold hæfter pro rata, dvs. forholdsmæssigt Hvis vi foretager forbedringer, herunder om - og tilbygninger, skal udgifterne betales af os i forhold til vore andele, medmindre vi træffer anden særskilt aftale i et tillæg til denne overenskomst, jfr Enhver af os er berettiget til at opsige denne overenskomst med 3 måneders skriftligt varsel til ophør pr. den første i en måned Opsigelsen skal enten sendes ved anbefalet brev til den anden eller afleveres personligt, således at den anden kvitterer for modtagelsen med sin underskrift på en enslydende kopi Vi er enige om, at opsigelsesdagen er enten datoen for afsendelsen af det anbefalede brev eller datoen for kvitteringen for modtagelsen på den enslydende kopi I tilfælde af opsigelse er enhver af os berettiget til at lade hele ejendommen vurdere af en eller to statsautoriserede ejendomsmæglere, som i mangel af enighed udpeges af formanden for den lokale kredsbestyrelse for Dansk Ejendomsmæglerforening Hvis en af os ønsker det og giver skriftlig meddelelse herom til den anden senest 7 dage efter opsigelsesdagen, jfr. 6.3, skal der som vurderingsmænd udpeges to statsautoriserede ejendomsmæglere, som herefter skal vurdere ejendommen uafhængigt af hinanden Vurderingsmanden skal snarest muligt have udleveret en kopi af denne overenskomst samt alt relevant materiale til brug for vurderingen af ejendommen.

3 7.4. Vurderingsmanden skal ved anbefalet brev indkalde os begge til vurderingsforretningen med mindst 5 dages varsel regnet fra afsendelsesdagen. Senest 14 dage efter vurderingsforretningen, skal vurderingsmanden ved anbefalet brev sende hver af os et eksemplar af vurderingen Vurderingsmanden skal ansætte ejendommens handelsværdi ved et salg inden for tre måneder på de for området på det pågældende tidspunkt gældende sædvanlige vilkår og med en sædvanlig udbetaling. Endvidere skal vurderingsmanden beregne ejendommens kontante friværdi efter fradrag af samtlige udgifter i forbindelse med et eventuelt salg, herunder lånesagsomkostninger, handelsomkostninger, indfrielse af eksisterende lån samt kurstab på sælgerpantebrev. Til den således beregnede friværdi skal lægges de handelsomkostninger, som spares, hvis en af os overtager ejendommen. Hvis vi anvender to vurderingsmænd, skal friværdien opgøres som gennemsnittet af friværdierne - begge med tillæg af de sparede handelsomkostninger Omkostningerne ved vurderingen af ejendommen skal betales af os begge med halvdelen fra hver Når vurderingen foreligger, har vi hver især ret til at overtage den andens andel af ejendommen mod at overtage samtlige prioriteter og betale den andens forholdsmæssige andel af friværdien - eller modtage den andens forholdsmæssige andel af en eventuel negativ friværdi - opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i 1.4 og Ønsker den ene af os at gøre brug af denne køberet, skal det skriftlig meddeles den anden senest 14 dage efter den anbefalede afsendelse af ejendomsmæglerens vurdering. I tilfælde af to vurderinger regnes fristen fra den seneste afsendelse Hvis vi begge rettidigt har gjort brug af køberetten i overensstemmelse med 8.1 og 8.2, skal der holdes en indbyrdes auktion efter reglerne i Hvis ingen af os rettidigt har gjort brug af køberetten i overensstemmelse med 8.1 og 8.2, kan enhver af os på begges vegne sætte hele ejendommen til salg ved en statsautoriseret ejendomsmægler efter reglerne nedenfor i Eventuelle sælgerpantebreve skal i mangel af anden aftale sælges, således at nettoprovenuet kommer til at foreligge kontant Ønsker vi begge at gøre brug af køberetten efter 8.2, er enhver af os berettiget til på begges vegne at anmode formanden for den lokale kredsbestyrelse under Det danske Advokatsamfund om at udpege en praktiserende advokat til at holde en auktion, hvor vi kan byde på ejendommen Advokaten fastsætter tidspunktet for auktionen og indkalder os med mindst 8 dages varsel - regnet fra afsendelsesdagen - pr. anbefalet brev, jfr Advokaten fastsætter selv vilkårene for auktionen, herunder størrelsen af mindste overbud. Budgivningen skal ske med udgangspunkt i ejendommens friværdi, og mindstebuddet skal være den friværdi, som vi begge ønskede at overtage ejendommen til, jfr Ved auktionen fortsætter vi med at byde, indtil den ene af os er højestbydende, og derefter gennemfører advokaten handelen i overensstemmelse med vilkårene i 10.

4 9.5. I forbindelse med et salg efter bestemmelser i denne paragraf, er advokaten berettiget til på sælgerens vegne at underskrive samtlige dokumenter i forbindelse med salget Omkostningerne i forbindelse med auktionen betales af os begge med halvdelen fra hver Når det i henhold til bestemmelser i 8 og 9 er blevet bestemt, at en af os overtager hele ejendommen, skal der udfærdiges sædvanligt skøde Som overtagelsesdag fastsættes - i mangel af anden aftale - den dag, hvor samejet ophører, jfr. 6.1, og der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant Samtlige udgifter vedrørende ejendommen frem til overtagelsesdagen, herunder udgifterne til el, vand og varme, deles mellem os forholdsmæssigt, og det gælder uanset, om kun den ene af os bor i ejendommen i den pågældende periode Sælgerens forholdsmæssige andel af friværdien - også en eventuel negativ friværdi - skal reguleres med eventuelle mellemværender i henhold til 1.4 og 5, og betales kontant pr. overtagelsesdagen, jfr. dog Et positivt kontantbeløb til sælger opgjort efter 10.4 deponeres senest pr. overtagelsesdagen på en konto i sælgerens navn på vilkår, at beløbet først kan frigives til sælgeren, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit, endeligt skøde Den resterende købesum berigtiges ved overtagelse af sælgerens andel af den på ejendommen tinglyste pantegæld, og handelen skal - udover købers betaling af købesummen - være betinget af, at panthaverne kan godkende køberen som enedebitor på lånene, således at sælgeren frigøres for sin hæftelse Eventuelle ejerskifteafdrag på den indestående pantegæld betales af køberen Samtlige omkostninger i forbindelse med handelen, herunder tinglysningsafgift, advokathonorar, gældsovertagelsesgebyrer og ejerskiftegebyrer betales af os begge med halvdelen fra hver Hvis ejendommen sættes til salg ved en statsautoriseret ejendomsmægler, jfr. 8.4, forpligter vi os begge til at acceptere et salg af ejendommen på de vilkår, der er fastsat ved vurderingen (gennemsnittet af de to vurderinger), dog tidligst med overtagelse pr. den dag, samejet ophører, jfr Er ejendommen ikke solgt inden tre måneder efter at den blev udbudt til salg, er ejendomsmægleren berettiget til at nedsætte prisen på baggrund af de aktuelle markedsforhold, og vi forpligter os hermed til i denne situation at acceptere et salg på disse vilkår Enhver af os er berettiget til på begges vegne at underskrive samtlige dokumenter i forbindelse med salget, herunder kommissionsaftale, købsaftale, pantebreve og skøde Samtlige udgifter vedrørende ejendommen - herunder udgifterne til el, vand og varme - frem til den dag, hvor ejendommen overtages af køber, deles forholdsmæssigt mellem os. Hvis den ene af os bebor ejendommen alene i en periode efter opsigelsesfristens udløb, jfr. 6.1, skal den pågældende betale samtlige udgifter til el, vand og varme i denne periode.

5 11.5. Eventuelle sælgerpantebreve skal i mangel af anden aftale sælges, således at nettoprovenuet kommer til at foreligge kontant Nettoprovenuet i forbindelse med salget skal fordeles forholdsmæssigt mellem os, hvorefter det reguleres med eventuelle indbyrdes mellemværender i henhold til 1.4 og Hvis der på det tidspunkt, hvor nettoprovenuet kan afregnes, findes gæld, som vi begge hæfter for, skal denne gæld indfries forlods af nettoprovenuet Hvis en af os dør, mens vi ejer ejendommen i fællesskab, betragtes dødsfaldet som en opsigelse efter 6.1., og i forbindelse med opløsningen af samejet gælder samtlige bestemmelser i denne overenskomst Hvis længstlevende i testamente har fået tillagt køberet til afdødes andel af ejendommen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende frit vælge at gøre brug af sin testamentariske køberet Vi er enige om indtil videre at undlade at tinglyse denne overenskomst Dog skal enhver af os være berettiget til at begære denne samejeoverenskomst tinglyst som byrde på ejendommen med respekt af de på tinglysningstidspunktet på ejendommen tinglyste servitutter og pantehæftelser. Omkostningerne ved tinglysningen deles lige mellem os Overtrædelse af bestemmelserne i denne overenskomst medfører erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler Enhver skriftlig meddelelse fra den af os til den anden i henhold til denne overenskomst skal for at være gyldig enten sendes pr. anbefalet brev eller afleveres personligt, således at den anden kvitterer for modtagelsen med sin underskrift på en enslydende kopi Alle skriftlige meddelelser, herunder ejendomsmægleres og advokaters anbefalede breve, kan gyldigt sendes til modtagerens sidst opgivne folkeregisteradresse Hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden, og den i 1 nævnte ejendom bliver fælleseje, bortfalder bestemmelserne ovenfor i 6-12 og erstattes af fællesboskiftelovens regler om udtagelsesret og udløsningsret I øvrigt skal bestemmelserne i denne overenskomst og eventuelle tillæg også være gældende i tilfælde af, at vi indgår ægteskab. 17.

6 17.1. Denne overenskomst kan ændres i det omfang, vi bliver enige om det. Ændringer er dog kun gyldige, hvis de fremgår af en ny skriftlig overenskomst eller et tillæg til denne, og kun hvis overenskomsten/tillægget er forsynet med dato og vore personlige underskrifter Denne overenskomst - og eventuelle tillæg til den - opretter vi i to enslydende eksemplarer, og vi er enige om, at vi hver især opbevarer vort eksemplar på hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at overenskomsten kan blive et afgørende dokument. xxxxxx, den 2003 Louise Bxxxx-Jensen Jesper xxxx Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed (udfyldes tydeligt og med blokbogstaver): Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl: Underskrift Underskrift

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere