Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej Rødovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre"

Transkript

1 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at skødet ikke blev tinglyst som forudsat i købsaftalen, og om indklagede skal erstatte klagernes udgifter i den forbindelse. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne havde arvet en ejendom efter deres mor. Boet ønskede at sælge ejendommen og indgik derfor den 22. april 2009 formidlingsaftale med de indklagede. Aftalen var gældende i 6 måneder, og det fremgår, at indklagede havde vurderet ejendommen til en kontantpris på ,00, men at udbudsprisen blev aftalt til ,00. Indklagedes vederlag var aftalt således:

2 2 Det fremgår af det salgsbudget, der hører til formidlingsaftalen, at der var aftalt et beløb på kr ,75 inkl. moms til markedsføring på internettet. Den 20. juni 2009 underskrev klagerne købsaftale om salg af ejendommen for en kontantpris på kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. juli Det fremgår af købsaftalen, at det var købers rådgiver, der skulle berigtige handlen. Det fremgår videre af købsaftalen, at skøde skulle være klar til parternes signering senest den 18. juni 2009, og at skødet skulle anmeldes til tinglysning senest den 26. juni Af godkendelsesskrivelsen fra købers advokat af 17. juni 2009 fremgår blandt andet: [ ] 5. Skødefrist m.v.: Skødefrist rykkes til 3 hverdage efter min modtagelse af sælgers accept. Skødet indleveres til tinglysning hurtigst muligt derefter. [ ] Den 24. juni 2009 sendte købers advokat skødeudkast til de indklagede og sendte samtidig originalt skøde til køber til underskrift.

3 3 Den 29. juni 2009 sendte indklagede sin faktura til klagerne. Indklagede skrev samtidig i sit brev blandt andet: Køberne har i dag deponeret 1. del af den kontante udbetaling på kr ,00. Resten af sagens forløb er følgende: [ ] Skødet. Grundet den hurtige overtagelse har jeg allerede modtaget udkast til skøde. Jeg har ingen bemærkninger hertil. Dette har jeg også meddelt købers advokat. Jeg vedlægger kopi af skødeudkast. Såfremt du har bemærkninger hertil bedes du venligst meddele snarest muligt. Du modtager det originale skøde, så snart køber har underskrevet det. Når skødet er underskrevet af begge parter, sørger købernes advokat for ejendomsværdipåtegning på kommunen. Når det er sket, sender advokaten skødet til tinglysning på dommerkontoret. Når skødet kommer tilbage fra tinglysning, kan der være retsanmærkninger. Retsanmærkninger er bemærkninger om, at det der står i skødet ikke stemmer med det, der er tinglyst i forvejen. Som regel er grunden til retsanmærkningerne, at de lån der skal indfries, ikke er aflyst endnu. Er der retsanmærkninger, skal skødet sendes til dommerkontoret igen for at få slettet retsanmærkningerne. Dit pengeinstitut og advokaten aftaler så, hvornår skødet kan sendes til tinglysningskontoret igen for at få slettet retsanmærkningerne. Hver gang skødet sendes til tinglysningskontoret, skal der regnes med ekspeditionstid. Ekspeditionstiden på tinglysningskontorerne kan svinge fra et par uger op til 1-2 måneder. dine penge bliver først frigivet, når skødet er tinglyst uden retsanmærkninger. Så selvom ejendommen er solgt med overtagelse den 01. juli 2009, så kan der godt gå noget tid, før du får udbetalt dit overskud. Den 8. juli 2009 sendte indklagede det originale skøde til underskrift hos klagerne, og bad om at få det retur i underskrevet stand. Den 31. juli 2009 sendte købers advokat skødet til tinglysning. Indklagede har til sagen oplyst, at det fremsendte skøde blev afvist fra tinglysning, da skifteretsattest ikke var medsendt.

4 4 Den 8. september 2009 skrev indklagede til klagerne og bad om at få oplyst klagernes cpr. numre. Disse skulle bruges til fuldmagter i forbindelse med underskrift af skøde i det digitale tinglysningssystem. Den 9. september 2009 sendte indklagede fuldmagtsblanketten til klagerne. Den 30. september 2009 skrev indklagede til klagerne blandt andet: [ ] Og jeg kan godt forstå din frustration over, at det tager så lang tid. Men udfordringen er desværre, at tinglysningssystemet endnu ikke virker helt som det skal, blandt andet kan vi og mange andre stadig ikke tinglyse skifteretsattester, som jo er nødvendigt, når en ejendom skal sælges af et dødsbo og tinglysningsretten ændrer hele tiden på de forskellige procedurer som skal følges. Den seneste ændring, som har indflydelse på denne sag, er at vi alligevel ikke kan få skødet tinglyst ved hjælp af de 3 fuldmagter, som du og dine brødre har underskrevet og sendt til mig. Tinglysningsretten meddeler nu, at der kun skal afgives en fuldmagt som alle arvinger skal underskrive. Og så har det derudover vist sig, at Tinglysningsretten er meget længere om at få registrering af tilladelse til vores firma til at underskrive dokumenter i henhold til fuldmagter, end vi havde regnet med. Så denne registrering er ikke kommet på plads endnu. Da der jo alligevel skal underskrives en ny fuldmagt, og da jeg pt. ikke kan få oplyst, hvornår vores registrering kommer i orden, vil jeg foreslå, at du og dine brødre i stedet giver fuldmagt til købers advokat til at underskrive skødet digitalt. Jeg vil selvfølgelig kontrollere det skøde, som advokaten udarbejder i tinglysningssystemet, så vi er sikre på, at dette er i overensstemmelse med det aftalte i købsaftalen. Hvad siger du til denne løsning? Den 9. december 2009 blev skødet anmeldt til tinglysning og tinglyst. Efter at klagerne har sendt klagen til Klagenævnet for Ejendomsformidling, har indklagede den 17. februar 2010 sendt en kreditnota på de opkrævede beløb til dokumentationsomkostninger og udlæg til tredjemand, i alt 7.137,50 inkl. moms. Den 24. februar 2010 skrev købers advokat til indklagede og meddelte, at skødet var tinglyst uden anmærkninger, og at købesummen kunne frigives. Den 26. februar 2010 skrev indklagede til klagerne og afregnede samtidig klagers tilgodehavende i henhold til faktura og kreditnota, kr.

5 5 Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har været for lang tid om sagsbehandlingen. Skødet kunne have været tinglyst inden overgangen til elektronisk tinglysning. Indklagedes medarbejder har over for klagerne erkendt, at sagen kunne have været afsluttet i juli 2009, men giver advokaten skylden for forsinkelsen. Klagernes provenu på kr ,00 stod på en konto, der ikke kunne frigives, før der var tinglyst anmærkningsfrit skøde. Fordi pengene var bundet, har klagerne måttet betale renter på en kassekredit. Denne udgift skal indklagede betale. Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket sagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af udgift til markedsføring på internettet, 9.993,75 kr. inkl. moms. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider, at sagens lange ekspeditionstid kan bebrejdes indklagede. Indklagede ekspederede skøde modtaget fra berigtigende advokat, godkendte skødeudkast, sendte skøde til klagerne for underskrift osv. Skødet blev af købers advokat sendt til tinglysning den 31. juli 2009, men blev afvist på grund af manglende skifteretsattest. Herefter begyndte sagsforløbet omkring tinglysning af fuldmagter. Det var oplyst fra Tinglysningsretten, at der skulle være en fuldmagt fra hver arving. Derefter ændredes proceduren, således at der kun skulle laves én fuldmagt, som kunne underskrives på boets vegne. Der var lang ekspeditionstid på registrering af fuldmagter og tinglysningen i øvrigt, men det kan ikke bebrejdes de indklagede. Indklagede har sendt kreditnota til klagerne for dokumentationsomkostninger og udlæg til tredjemand. Nævnet udtaler: Handlen skulle berigtiges af købers rådgiver. Det påhviler i den forbindelse indklagede som sælgers ejendomsmægler at kontrollere skødeudkast og medvirke til at indhente sælgers underskrift på skødet, og herudover på sælgers vegne at følge op på, om købsaftalens frister overholdes. Indklagede har til nævnet oplyst, at han modtog skødeudkast fra købers rådgiver

6 6 den 24. juni 2009 og meddelte, at udkastet kunne godkendes den 29. juni Herefter modtog indklagede originalt skøde, som den 8. juli 2009 blev sendt til klager med henblik på underskrift. Nævnet finder herefter, at indklagede har opfyldt sine forpligtelser. Nævnet finder videre, at skødet kunne have været tinglyst, inden tinglysningskontorerne lukkede ned i forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 20. august At købers rådgiver ikke sørgede herfor, kan ikke bebrejdes indklagede, ligesom det ikke kan bebrejdes indklagede, at skødet blev afvist fra tinglysning. Det fremgår af sagen, at skødet blev anmeldt til tinglysning den 9. december 2009, og at købers advokat i telefax af 24. februar 2010 meddelte indklagede, at skødet var lyst uden anmærkninger og købesummen kunne frigives. Indklagede afregnede over for klagerne den 26. februar Nævnet finder ikke anledning til kritik af indklagede i den forbindelse. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Det fremgår af salgsbudgettet, at der mellem parterne er aftalt et beløb på 9.993,75 kr. inkl. moms til markedsføring på Internettet. Nævnets formand, Forbrugerrådets repræsentant og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (3 nævnsmedlemmer) finder ikke, at dette er tilstrækkelig specifikation af det aftalte beløb, idet det ikke fremgår, på hvilke

7 7 hjemmesider, der vil blive annonceret, eller på anden måde er specificeret, hvilke ydelser klager får for det aftalte beløb. Disse nævnsmedlemmer kan herefter ikke godkende indklagedes krav på betaling heraf. Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter (2 nævnsmedlemmer) finder, at indklagede på tilstrækkelig vis har specificeret den aftalte internetannoncering. Til støtte herfor er anført, at lovgivers hensigt har været, at forbrugeren kan gennemskue, hvilken ydelse der modtages, hvilket findes at være tilfældet. Disse nævnsmedlemmer kan derfor godkende indklagedes krav på betaling for internetannoncering. Efter stemmeflertallet har indklagede ikke krav på betaling for markedsføring på Internettet 9.993,75 kr. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 400 kr. til klagerne. Konklusion: Indklagede skal herefter betale 9.993,75 kr. til klagerne. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 15. december 2009 datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 400 kr. til klagerne. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere