Misligholdelse fra købers side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misligholdelse fra købers side"

Transkript

1 Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er normalt berigtigelse af købesummen samt tage skøde (underskrive). Kontant betaling, udstedelse af sælgerpantebreve samt overtagelse af indestående realkreditlån m.m.. Eventuelt refusiontilsvar. En skæringsdagsopgørelse, det sidste der gøres op. Fx ejendomsskatter, forudbetalt leje e.l.. Udfærdigelse af skøde Pligten påhviler den der ifølge aftalen har pligten. I mangel af aftale herom er den deklaratoriske regel, at sælger udfærdiger og tinglyser skødet, mod købers samtidige deponering af købesummen. U Det forsinkede gør-det-selv skøde (Mat.saml. s. 565) Køber fik ikke udarbejdet skødet i tide. Sælger krævede erstatning for kurs- og rentetab i anledning af forsinkelse. => Skøde indenfor aftalte frister og ellers inden rimelig tid. Den kontante købesum Opfyldelsestidspunktet Aftalt forfaldstidspunkt: Udbetaling skal ske til det aftale tidspunkt. Ikke aftalt: I mangel af aftale skal betaling ske efter påkrav. Køber vil normalt deponere købesummen i forbindelse med udstedelse af betinget skøde. Samtidighedsgrundsætning Køber skal ikke betale før skødet er færdig. Sælger kan ikke forlange at køber betaler inden han har fået sikkerhed for ejendomsrettens overgang. Omvendt kan påtage sig risiko uden sikkerhed for købesummen. => sælger kan forlange købesummen deponeret på anfordring, jf. Vindig Kruse. En anden mulighed er at lade betaling afvente betinget skøde. Hvis køber har påtaget sig at udfærdige skødet. Betaling skal ske til den aftalte frist, uanset at skødet ikke er færdigt. Køber er i misligholdelse hvis skøde ikke stilles sælger inden rimelig tid. U Betaling mellem 1.4. og (Mat.saml. s. 33) Påtegning fandtes at betyde at der skulle betale senest 15.5, uanset om skødet var færdigt. Misligholdelse fra købers side - Køb af fast ejendom 1

2 Misligholdelsesbeføjelser Sælger fastholder aftalen Morarenter Forsinkelse med købesummen medfører at sælger opnår misligholdelsesbeføjelser. I forbindelse med fastholdelse af aftalen kan sælger forlange morarenter. Udlånsrente + 7% Hæveadgang Væsentlig misligholdelse? Væsentlig misligholdelse => sælger kan hæve, jf. princippet i KBL 28, stk. 1. Hvornår foreligger der væsentlig forsinkelse? Ved betaling med penge skal der stort ikke noget til før der foreligger væsentlig misligholdelse. Uanset om den kun delvist erlægges kontant U Betaling mellem 1.4. og (Mat.saml. s. 33) Momenter Misligholdelsen af en sådan betydning at der kunne hæves. Udgangspunkt i indholdet og ordlyden af den foreliggende aftale Påkrav / rykker Har sælger rykket (stillet påkrav) om betalingen, taler dette stærkt for at misligholdelsen er væsentlig. U V Den forsinkede kontantbetaling (Mat.saml. s. 58) Skødeudkast sendt til købers advokat d. 2. Forfaldstidspunkt d. 4. Sælger rykker et par gange, senest d. 28. Ingen betaling d. 31. => hæveadgang berettiget. Landsretten: Lægger vægt på at der var blevet rykket. Viser at forsinkelse vurderes strengt. Kontraktsforholdets art Misligholdelsens karakter, dvs om den skyldes culpøs eller undskyldelig adfærd Misligholdelsens betydning for kreditor, dvs. sælger i den foreliggende situation Købers mulighed for at bedømme misligholdelsens betydning Evt. sædvaner og kutymer. Afdragsvist Hvis det enkelte afdrag er væsentlig, kan man hæve. Sikkerhedsstillelse Blevet normalt at køber skal stille sikkerhed straks ved underskrivelse af kontrakten. F.eks. deponering, eller garanti. Sikrer at købet blev opfyldt. Sælger kan således disponere i tillid til aftalen. Hvis sikkerheden ikke stilles, behandles dette i overensstemmelse med ovenfor. U H Forsinket med garanti for købesum (Mat.saml. s. 305) 8 ejerlejligheder. U H Forsinket sikkerhedsstillelse med ophævelse (Mat.saml. s. 571) Betinget kontrakt. Betinget af at ejendommen blev overført til byzone. => hvis det er aftalt hvornår købesummen skal erlægges, skal dette ske uanset om betingelsen var Misligholdelse fra købers side - Køb af fast ejendom 2

3 opfyldt. Ophør af hæveadgang Sælgerpantebrevet Hæveadgangen ophører som udgangspunkt ved udstedelse af endeligt skøde. Følger princippet i KBL 28, stk. 2. Endeligt skøde svarer til overgivelse af løsøregenstanden. Hæveadgang bevares dog indtil underskrevet skøde er overgivet til købers disposition, eller tinglyst. Er ubetinget skøde overgivet køber, kan handlen stadig gå tilbage ved ugyldighed. Sælgerpantebrevet bruges som en finansieringsmulighed. Udstedes som sikkerhed for sælgers krav på restkøbesummen. Sælger opfyldes ved afdrag på pantebrevet. Skal deklaratorisk udstedes senest samtidig med endeligt skøde. Sælger fastholder aftalen Sikre sin prioritet for pantebrevet Kræver naturalopfyldelse (udstedelse af pantebrevet) Anlægge sag, stævningen kan anmeldes til tinglysning på ejendommen. TL 12, stk. 4. Tinglyst stævning => ret ifølge pantebrev kan bevares overfor købers kreditorer og aftaleerhververe. Der kan kræves morarenter for de ydelser på pantebrevet der ikke erlægges til tiden og må anses for forfaldne. Hæveadgang Er forsinkelsen væsentlig kan sælger hæve. Er der fastsat en frist for udstedelse af pantebrevet, må overskridelse formentlig vurderes strengt. Er der ikke fastsat frist må der stilles krav om alvorlig forsinkelse. En samlet vurdering af omstændighederne. Overskridelsens længde, samt pantebrevets størrelse. Hæveadgangen ophører ved udstedelse af endeligt skøde. Samme som kontantbetaling. Kræve pantebrevet indfriet? Fastholder aftalen i øvrigt, men kræver indfrielse af pantebrevet. Betinget skøde Der er stadig standsningsret over ejendommen. Sælger har sikkerhed i det betingede skøde. Opfyldes betingelserne ikke kan handles hæves. Der stilles derfor større krav til at pantebrevet kan kræves indfriet. U Salærstriden (Mat.saml. s. 2) Endeligt skøde Undskyldende omstændigheder til at der ikke har udstedt pantebrev. Stridigheder mellem køber og dennes advokat. Køber havde udvist vilje og evne til at betale. => hæveadgang og ret til indfrielse. => her kan i hvert fald kræves indfrielse. Senest efter påkrav. Misligholdelse fra købers side - Køb af fast ejendom 3

4 Sælger er i en situation hvor hæveadgangen er ophørt, hvorfor der er hensyn at tage til ham. U James North (Mat.saml. s. 26) U De værdiløse sælgerpantebreve (Mat.saml. s. 35) Pantebreve var blevet værdiløse pga sidestillelse med andre. Kravet om indfrielse => pantebreve konverteres til et usikret pengekrav. Opfyldelse vil herefter ske efter almindelige regler. Sælger kan blive nødt til at anlægge sag. Krav om opfyldelsesinteressen Der skal ikke ske noget kursfradrag. Diskussion om hvorvidt der burde ske nedsættelse, da han nok ikke kunne sælge pantebrevet til kurs 100. Omvendt ville sælger have haft sikkerhed i ejendommen. => taler for at der ikke skal ske nedsættelse. Fortrydelse af finansiering LOFE 18, stk. 3. LOFE 18, stk. 2 tillader køber at fortryde valget af finansiering Såfremt det kan ske uden tab eller væsentlig ulempe for sælger. Bestemmelsen er indsat for at sikre forbrugeren frit valg af finansiering. Bestemmelsen anvendes i vidt omfang i praksis. En fortrydelse af finansiering kan betyde, at køber vælger at betale købesummen til sælger kontant, dvs. med fradrag af indregnede kurstab i bl.a. sælgerpantebrevet. Bestemmelsen er næppe tilsigtet at kunne redressere en misligholdelse med udstedelse af sælgerpantebrev. Dette må imidlertid blive konsekvensen af bestemmelsen, såfremt betingelserne i bestemmelsen er opfyldt. I praksis vil dette næppe forekomme. Forpligtelse til at overtage gæld Køber kan have forpligtet sig til at overtage gæld, som led i berigtigelsen af ejendommen. Realkreditpantebreve forfalder normalt ved ejerskifte, jf. TL 39, stk. 2. Private pantebreve indestår efter deres indhold oftest fra ejer til ejer, jf. TL 39, stk. 1. Forpligtelsen til at indtræde som debitor er naturligvis afhængig af, at købet i øvrigt er endeligt. Misligholdelse? F.eks. Køber overtager eller indfrier xx Såfremt køber ikke kan overtage lånet. Udgangspunkt i ordlyden af aftalen => in casu: pligt til at indfri lånet (pengeforpligtelse) Køber forbruger? Situationerne skal meget vel løses forskelligt under hensyn til, om køber optræder som erhvervsdrivende eller er forbruger. Der skal særligt i forbrugerkøbene næppe stærke holdepunkter til, før man vil fortolke bevilling af gældsovertagelse som en typeforudsætning fra køber som sælger skal respektere. Bestemmelser i købsaftalen om kreditvurdering af køber o. lign. vil selvsagt tale stærkt for en sådan fortolkning. Er dette alligevel ikke tilfældet, vil manglende overtagelse af lån være misligholdelse og normalt tillige væsentlig misligholdelse. Misligholdelse fra købers side - Køb af fast ejendom 4

5 U Beværterbevillig a meta (Mat.saml. s. 123) Betingelse ikke opfyldt... Manglende betaling af ejendomsskatter Om købers manglende betaling af ejendomsskatter efter overtagelsen kan give sælger ret til at kræve et sælgerpantebrev indfriet. Såfremt ejendomsskatterne ikke betales vil disse være sikret forud i ejendommen, jf. TL 4, stk. 1. Lyst betinget skøde TL 42 b, nr. 1 forhindrer ikke, at sælger vil kunne påberåbe sig manglende betalinger af ejendomsskatter som misligholdelse af sælgerpantebrevet. Endeligt skøde Er der lyst endeligt skøde kan denne misligholdelsesgrund ikke påberåbes af sælger, jfr. TL 42 b, nr. 1. Terminskonto og ophævelsesklausul Salg af ejendom på betinget skøde med terminskonto og ophævelsesklausul er ikke en omgåelse af TL 42 b, nr. 1, selvom retsvirkningen af klausulen indebærer, at misligholdelse med betaling af ejendomsskatter medfører ophævelse af købet. U Terminskonto med hæveklausul (Mat.saml. s. 115) Betinget skøde der gav ret til ophævelse ved misligholdelse af terminskonto, kunne tinglyses uanset bestemmelsen i TL 42 b, nr. 1. Bestemmelsen i TL 42 b, nr. 1 var ikke til hinder for tinglysning i sin helhed af betinget skøde indeholdende en bestemmelse om pligt for køberen til indbetaling til en terminskonto af et månedligt beløb til afholdelse prioritetsydelser vedrørende ejendommen og om ret for sælgeren til at hæve købet ved misligholdelse af betalingen, som derimod ikke medførte at de i handelen udstedte pantebreve forfaldt. Overdragelse med terminskontopantebrev derimod anset for omgåelse af TL 42 b, nr.1. Misligholdelse fra købers side - Køb af fast ejendom 5

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Betragtninger over en denuntiation

Betragtninger over en denuntiation Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer,

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere