Årsrapport Sydbank-koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen

2 2 SYDBANK / Årsrapport 2014

3 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for at forbedre lønsomheden virker. Jeg glæder mig meget over, at vi kan betale halvdelen af årets overskud i udbytte til Sydbanks aktionærer. Anders Thoustrup bestyrelsesformand Sydbanks årsrapport 2014 Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling Administrerende direktør Karen Frøsig siger om årsregnskabet: - Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for at forbedre lønsomheden virker. Den fornuftige og stabile udvikling fortsætter; Sydbank har haft en stigning i udlånet på næsten 3 pct. i et meget konkurrencepræget marked. Udvalgte resultater for 2014 Basisindtjeningen stiger med 6 pct. til mio. kr. i forhold til 2013, bl.a. på grund af overtagelsen af DiBa Bank Sydbank oplever fortsat tilgang af nye kunder. Det gælder både privatkunder, private banking-kunder og erhvervskunder Udlånet er steget med 2,9 pct. i et faldende og stærkt konkurrencepræget marked Nedskrivninger på udlån er på 707 mio. kr. Det er i den positive ende af det forventede Basisomkostningerne er steget med 4 pct. som følge af integrationen af DiBa Bank Egenkapitalforrentningen er på 9,8 pct. efter skat Periodens resultat udgør mio. kr., det bedste årsresultat siden Mulighed for historisk høj udbyttebetaling Bestyrelsesformand for Sydbank Anders Thoustrup siger: Sydbank har i 2014 opsat nye kapitalmål, der både er tilpas forsigtige og samtidig giver mulighed for en god forrentning af egenkapitalen, så Sydbank er rustet til fremtidens konkurrence på bankmarkedet. - Jeg glæder mig meget over, at vi kan betale halvdelen af årets overskud i udbytte til Sydbanks aktionærer. 4. kvartal 2014 Udviklingen i 4. kvartal var præget af stabil basisindtjening og fortsat stigende udlån. Samtidig betød uro på de finansielle markeder et underskud på handelsindtægterne på 9 mio. kr. Resultatet i 4. kvartal blev på 224 mio. kr. i forhold til -282 mio. kr. i samme periode sidste år. Forventninger til 2015 Der forventes en meget begrænset positiv økonomisk vækst i Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2015 forventes en svagt stigende basisindtjening, bl.a. som følge af svagt stigende bankudlån affødt af iværksatte tiltag og på trods af fortsat stor konkurrence. Jo længere tid det nuværende opadgående pres på kronen, og det deraf afledte negative rentemiljø, fortsætter, des større usikkerhed knytter sig til forventningen. Handelsindtjeningen forventes uændret til svagt stigende i forhold til den realiserede indtjening i 2014, dog meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. På trods af aftalte generelle lønstigninger i finanssektoren på 1,75 pct. og en stigning i lønsumsafgiften på 0,80 pct. forventes uændrede basisomkostninger. Der forventes et lavere nedskrivningsniveau i Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet. Å rsrapport 2014 / SYDBANK 3

4 4 SYDBANK / Årsrapport 2014

5 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter... 6 Koncernens hoved- og nøgletal...8 Resume... 9 Regnskabsberetning Kapitalstyring Ide- og forretningsgrundlag...22 Selskabsledelse Social ansvarlighed...33 Årsregnskab Årsregnskab Indhold...37 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance...39 Egenkapitalopgørelse...40 Pengestrømsopgørelse...42 Noter Erklæringer Ledelsens erklæring Revisionens erklæringer Ledelse, organisation mv. Generalforsamling Indkaldelse Bestyrelse Direktion Repræsentantskab Lokalråd Organisation Denne årsrapport findes på sydbank.dk/regnskab og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Å rsrapport 2014 / SYDBANK 5

6 Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling Egenkapitalforrentning + 9,8 % Basisindtjening +6 % mio. kr Bankudlån 68,5 mia. kr. +2,9 % kunder - 62 % Nedskrivninger på udlån 707 mio. kr. Udbytte 7,08 kr. pr. aktie 50 % af årets resultat Kundetilfredshed blandt de største banker Privat Erhverv 6 SYDBANK / Årsrapport 2014

7 2014 i tal Markedsandele + Privat Erhverv (SME) 5-6 % 11 % +1 % Kundernes brug af banken ændrer sig Årets resultat mio. kr. -73 % Stort fald i i antal kassetransaktioner ( ) Blandt EU s stærkeste banker +316 % Stigende antal pålogninger i MobilBank ( ) Kernekapital 12,9 % AQR-krav 5,5 % Overdækning 7,4 % Stigende omkostninger 4 % Kundeservice Udvidet åbningstid fra 8-20 med korte svartider 13 sek. På telefonen i Kundeservice i 2014 var den gennemsnitlige svartid på 13 sekunder på hverdage og 30 sekunder i weekender. Å rsrapport 2014 / SYDBANK 7

8 Koncernens hoved- og nøgletal / Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 68,5 66, ,2 68,8 73,0 Udlån til dagsværdi 6,9 4, ,1 7,7 10,7 Indlån og anden gæld 73,9 70, ,7 66,7 64,2 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 3,7 6,5 57 4,0 7,5 11,2 Efterstillede kapitalindskud 1,4 1,8 78 1,4 2,1 2,3 Egenkapital 11,3 10, ,0 9,6 9,6 Aktiver i alt 152,3 147, ,7 153,4 150,8 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat 14,3 2,5 6,4 2,6 5,6 Årets resultat udvandet 14,3 2,5 6,4 2,6 5,6 Børskurs ultimo 190,2 144,0 99,7 90,1 151,3 Indre værdi 154,2 139,7 137,6 131,1 129,8 Børskurs/indre værdi 1,23 1,03 0,72 0,69 1,17 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 73,3 73,4 73,1 73,2 73,5 Foreslået udbytte 7, ,00 Øvrige nøgletal Egentlig kernekapitalprocent 13,9 13,4 13,8 13,4 12,7 Kernekapitalprocent 15,5 15,3 15,6 15,2 14,3 Kapitalprocent 16,0 15,7 15,9 16,1 15,4 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 12,3 1,7 6,4 3,1 6,0 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 9,8 1,8 4,8 2,0 4,4 Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 58,0 58,6 54,5 58,0 54,0 Afkastningsgrad i pct. 0,70 0,12 0,31 0,12 0,27 Renterisiko 0,0 0,6 1,8 0,9 1,5 Valutaposition 1,8 2,1 0,9 1,6 1,2 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 Udlån i forhold til egenkapital 6,1 6,5 6,8 7,2 7,6 Årets udlånsvækst 2,8-2,3-1,0-5,7-2,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 142,2 179,8 127,4 148,7 106,3 Summen af store eksponeringer 0,0 25,8 21,6 26,3 54,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent ekskl. DPB 5,1 5,4 3,8 2,3 2,0 Årets nedskrivningsprocent ekskl. DPB 0,8 2,3 2,2 1,5 1,7 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletalsdefinitioner fremgår af side SYDBANK / Årsrapport 2014 Indeks

9 Resume Det bedste resultat siden 2007 Sydbanks regnskab for 2014 viser et resultat før skat på mio. kr. mod 171 mio. i Forbedringen skyldes stigende basisindtjening, lavere nedskrivninger samt engangsindtægter. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 12,3 pct. p.a. Resultatet ligger på linje med forventningerne fremsat ved årsregnskabet for Årets resultat udgør mio. kr. mod 187 mio. kr. i 2013 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,8 pct. efter skat. Resultatet er det bedste siden Planen Forbedring af Sydbanks lønsomhed sætter frem til 2016 ind på tre centrale områder: - Omkostninger Basisindtjening 200 Nedskrivninger mio. kr. mio. kr. Øget lønsomhed Planen for at øge bankens lønsomhed effektueres som planlagt. Planen skal med afsæt i Sydbanks høje kundetilfredshed ved indgangen til 2016 sikre: en forbedring af basisindtjeningen på 200 mio. kr. en reduktion af basisomkostningerne med 200 mio. kr. faldende nedskrivninger på bankudlån. Sydbank har i løbet af 2014 taget en række initiativer, der skal medvirke til at styrke basisindtjeningen og reducere omkostningerne. Samtidig er der fortsat stor fokus på at forbedre kreditkvaliteten. Resultater for 2014 Den skarpe konkurrence i sektoren har medført et fortsat pres på koncernens nettorenteindtægter. Tendensen til vigende basisindtjening igennem 2013 er dog vendt, og basisindtjeningen er således steget med 261 mio. kr. eller 6 pct. til mio. kr. som følge af overtagelsen af DiBa Bank og efter vækst i indtjeningen fra realkredit, betalingsformidling og øvrige indtægtsposter. Handelsindtjeningen er reduceret med 33 mio. kr. eller 14 pct. i forhold til Indtjeningen i alt er forøget med 228 mio. kr. eller 5 pct. i forhold til I Sydbank er basisomkostningerne til stadighed et fokusområde. Derfor har banken i 2014 fastholdt en stram styring af basisomkostningerne, der viser en faldende tendens eksklusive DiBa Bank. Integrationen af DiBa Bank er forløbet tilfredsstillende. It-konverteringen mellem Sydbank og DiBa Bank er gennemført planmæssigt. Der har ikke været mærkbar afgang af DiBa Bank kunder. Koncernens nedskrivninger på udlån: er i forhold til 2013 reduceret med mio. kr. til 707 mio. kr. udgør i 4. kvartal mio. kr. inkl. gruppevise nedskrivninger på landbrug på 100 mio. kr. forventes fremadrettet positivt påvirket af det fortsatte arbejde med udvikling af systemer og processer med henblik på at optimere kreditstyring og -kvalitet. Basisresultatet er forbedret med mio. kr. til mio. kr. mod -88 mio. kr. i Resultatforbedringen skyldes i det væsentligste en reduktion af nedskrivninger på udlån samt en stigning i basisindtjeningen. Koncernens positionstagning og håndtering af likviditet har under et givet et beholdningsresultat på 76 mio. kr. i 2014 mod 319 mio. kr. i Indtjeningen er negativt påvirket af salg af strategiske positioner og omlægning af beholdningen på grund af ny regulering. Resultatet før skat er i 2014 forbedret til mio. kr. mod 171 mio. kr. i Af forbedringen udgør engangsposter, netto +64 mio. kr. (2013: -60 mio. kr.). Skatten er beregnet til 277 mio. kr. Herefter udgør årets resultat mio. kr. mod 187 mio. kr. i Resultatet er det bedste siden Å rsrapport 2014 / SYDBANK 9

10 Resume Sydbank har i løbet af året opnået en vækst i udlån på 1,9 mia. kr. Dette er tilfredsstillende i et meget konkurrencepræget marked. Væksten i indlån var i samme periode på 3,9 mia. kr. Forrentning af egenkapitalen før og efter skat udgør henholdsvis 12,3 pct. og 9,8 pct. mod 1,7 pct. og 1,8 pct. i Resultatet pr. aktie er forøget fra 2,5 kr. til 14,3 kr. Egenkapitalen er i årets løb forøget med mio. kr. til mio. kr. Egentlig kernekapitalprocent og kapitalprocent ultimo 2014 er opgjort til henholdsvis 13,9 og 16,0, hvor de tilsvarende procenter ultimo 2013 udgjorde 13,4 og 15,7. Pr. 31. december 2014 er det individuelle solvensbehov opgjort til 10,4 pct. (2013: 10,0 pct.). Kapitalmål Koncernens kapitalmålsætning er en egentlig kernekapitalprocent i niveauet 13,5 og en kapitalprocent i niveauet 17,0. Koncernen vil over de kommende år nærme sig kapitalmålsætningerne. En tilpasning af koncernens kapitalstruktur til kapitalmålsætningerne vil nødvendiggøre udstedelse af efterstillet kapital, hvorefter tilbagekøb af aktier vurderes at blive muligt. I første halvår 2015 vil bestyrelsen indlede arbejdet med første fase af kapitaltilpasningen, hvor muligheden for udstedelse af supplerende kapital i niveauet 750 mio. kr. vil blive undersøgt. Det højeste udbytte i bankens historie 50 % 7,08 af resultatet kr. pr. aktie Fortsat kundetilgang og høj kundetilfredshed Sydbank oplever en fortsat kundetilgang. I årets løb har Sydbank fået ca nye kunder (netto), og banken har således ca kunder ved udgangen af Samtidig er Sydbank meget tilfreds med at konstatere, at banken til stadighed oplever en meget høj kundetilfredshed. SIFI I 2014 har Finanstilsynet udpeget Sydbank til at være et SIFI (systemisk vigtigt finansielt institut) institut. Udpegningen er sket, da Sydbank ligger over Finanstilsynets grænseværdier. Endvidere kan Sydbank på baggrund af den i 2014 gennemførte EU-stresstest konstatere, at banken er blandt Europas mest robuste banker. Forventninger til 2015 Der forventes en meget begrænset positiv økonomisk vækst i Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2015 forventes basisindtjeningen svagt stigende, bl.a. som følge af svagt stigende bankudlån affødt af de iværksatte tiltag og på trods af fortsat stor konkurrence. Jo længere tid det nuværende opadgående pres på kronen og det deraf afledte negative rentemiljø fortsætter, des større usikkerhed knytter sig til forventningen. Handelsindtjeningen forventes uændret til svagt stigende i forhold til den realiserede indtjening i 2014, men dog meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. På trods af aftalte generelle lønstigninger i finanssektoren på 1,75 pct. og en stigning i lønsumsafgiften på 0,80 pct. forventes der uændrede basisomkostninger. Der forventes et lavere nedskrivningsniveau i Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet. Det højeste udbytte i bankens historie Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 50 pct. af koncernens overskud i udbytte, svarende til 7,08 kr. pr. aktie, samt at der doneres 10 mio. kr. til Sydbank Fonden. 10 SYDBANK / Årsrapport 2014

11 Regnskabsberetning Sydbank-koncernen har opnået et resultat før skat på mio. kr. (2013: 171 mio. kr.). Udviklingen i resultatet lever op til forventningerne ved indgangen til året. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 12,3 pct. p.a. Årets resultat udgør mio. kr. mod 187 mio. kr. i 2013 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,8 pct. efter skat. Resultatet er det bedste siden Regnskabet er karakteriseret ved: 2014 Stigning i basisindtjening på 6 pct. bl.a. som følge af overtagelsen af DiBa Bank Fald i handelsindtjening på 14 pct. Stigende basisomkostninger som følge af DiBa-overtagelsen Fald i nedskrivninger på udlån med 62 pct. Stigning i basisresultatet med mio. kr. til mio. kr. Positivt beholdningsresultat på 76 mio. kr. Nettoindtægt fra engangsposter på 64 mio. kr. Bankudlån 68,5 mia. kr. (2013: 66,6 mia. kr.) Bankindlån 73,9 mia. kr. (2013: 70,0 mia. kr.) Kapitalprocent 16,0 heraf egentlig kernekapitalprocent 13,9 Individuelt solvensbehov på 10,4 pct. Foreslået udbytte 7,08 kr. pr. aktie. 4. kvartal Nedskrivninger på udlån 148 mio. kr. inkl. gruppevise nedskrivninger på landbrug på 100 mio. kr. Periodens resultat udgør 224 mio. kr. Resultatopgørelse Koncernen (mio. kr.) Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Basisindtjening Den samlede basisindtjening er steget med 261 mio. kr. til mio. kr. Nettorenterne er reduceret med 47 mio. kr. til mio. kr. bl.a. som følge af en faldende rentemarginal. Indtægterne fra samarbejdet med Totalkredit udgør netto 260 mio. kr. (2013: 209 mio. kr.) efter tabsmodregning på 34 mio. kr. (2013: 28 mio. kr.). Samarbejdet med DLR Kredit har givet en indtægt på 88 mio. kr. (2013: 51 mio. kr.). Den samlede realkreditindtjening er steget med 95 mio. kr. til 359 mio. kr. i forhold til 2013 en stigning på 36 pct. Indtjeningen fra betalingsformidling er steget med 52 mio. kr. til 219 mio. kr. i forhold til 2013 en stigning på 31 pct. De øvrige indtjeningskomponenter er i forhold til 2013 steget med 161 mio. kr., svarende til 15 pct. Basisindtjening Koncernen (mio. kr.) Nettorenter mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. investeringsforeninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Andre driftsindtægter I alt Handelsindtjening Handelsindtjeningen er i forhold til 2013 reduceret med 33 mio. kr. til 196 mio. kr. og sammensætter sig således på forretningsområder: Handelsindtjening Koncernen (mio. kr.) Obligationsafdelingen Aktieafdelingen Rente- og Valutaafdelingen I alt Å rsrapport 2014 / SYDBANK 11

12 Regnskabsberetning Reduktionen kan alene henføres til Obligationsafdelingen, der i november og december har realiseret et negativt resultat på 34 mio. kr. Den negative udvikling skyldes, at afdelingen er blevet ramt af: udtræk på konverterbare obligationer på grund af større konverteringslyst generel reprisning af flex- og realkreditobligationer øget kreditpræmie i virksomhedsobligationer stram sektorlikviditet. Aktieafdelingen har realiseret en stigning i indtjeningen på 19 pct. til 83 mio. kr. Afdelingen har nydt godt af de positive markeder og har således oplevet en pæn stigning i aktiviteten. Endelig har Rente- og Valutaafdelingen realiseret en stigning på 25 mio. kr. til 55 mio. kr. Som følge af bankens fortsatte tilpasning af betjeningskonceptet og arbejdet med at reducere basisomkostningerne er der i årets løb sammenlagt sytten mindre filialer. Herefter udgør antallet af filialer 82 i Danmark og tre i Tyskland. Basisresultat før nedskrivninger på udlån Basisresultat før nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. en stigning på 123 mio. kr. i forhold til Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån udgør 707 mio. kr. mod mio. kr. i Reduktionen udgør mio. kr. Nedenstående er vist de kvartalsvise individuelle nedskrivninger på bankudlån for landbrug, handel, fast ejendom, øvrige erhverv samt privat. Omkostninger og afskrivninger Koncernens samlede omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr., hvilket er en stigning på 72 mio. kr. i forhold til Omkostninger og afskrivninger Koncernen (mio. kr.) Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter I alt Fordeler sig således: Basisomkostninger Beholdningsomkostninger 7 7 Omkostninger med engangskarakter Basisomkostningerne udgør mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen kan henføres til overtagelsen af DiBa Bank. Stigningen i personaleudgifter er påvirket af: overtagelsen af 171 medarbejdere fra DiBa koncernen den 19. december 2013 en reduktion på 130 medarbejdere i årets løb en overenskomstmæssig lønstigning på 1,70 pct. i 2014 en stigning i lønsumsafgiften på 0,50 pct. i Ved udgangen af 2014 beskæftigede koncernen medarbejdere (omregnet til heltid). Kvartalsvise nedskrivninger individuelle Mio. kr Landbrug m.m. Handel Fast ejendom Øvrige erhverv 1. kvt kvt kvt kvt. 14 Privat I 2. kvartal er nedskrivningerne på landbrug positivt påvirket med 86 mio. kr. fra stigende jordpriser og negativt påvirket med 56 mio. kr. fra ændrede værdiansættelser af landbrugets øvrige aktiver. I 3. kvartal er nedskrivningerne på landbrug bl.a. negativt påvirket af udviklingen i afregningspriserne. Nedskrivninger på handel viser en faldende tendens hen over perioden. Nedskrivninger på fast ejendom er positivt påvirket af nettotilbageførsler af nedskrivninger i 3. og 4. kvartal. Nedskrivninger på privatkunder er i 2. og 3. kvartal positivt påvirket med henholdsvis 30 mio. kr. og 20 mio. kr. i nettotilbageførsler. 12 SYDBANK / Årsrapport 2014

13 De gruppevise nedskrivninger er i 3. kvartal negativt påvirket af tilpasninger på 24 mio. kr. som følge af den gennemførte Asset Quality Review og i 3. og 4. kvartal negativt påvirket af gruppevise nedskrivninger på landbrug på henholdsvis 25 mio. kr. og 100 mio. kr. I 2014 har landbruget som branche generelt været i en udfordret finansiel situation. Denne situation tager udgangspunkt i en generel stor gældsbyrde i erhvervet samt faldende afregningspriser på landbrugsvarer primært mælk og svin. Udviklingen i verdensøkonomien - eksempelvis i Rusland - har ligeledes været en faktor. Årets nedskrivningsprocent opgjort i forhold til bankudlån ultimo 2014 udgør 0,96 og 0,82 i forhold til bankudlån og garantier. Ultimo 2014 udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo mio. kr. Årets nedskrivninger på bankudlån på 707 mio. kr. (2013: mio. kr.) fordeler sig med 76 mio. kr. (2013: 520 mio. kr.) på landbrug, 86 mio. kr. (2013: 227 mio. kr.) på handel, 161 mio. kr. (2013: 333 mio. kr.) på fast ejendom, 187 mio. kr. (2013: 393 mio. kr.) på øvrige erhverv og 33 mio. kr. (2013: 435 mio. kr.) på privatkunder samt 164 mio. kr. (2013: -47 mio. kr.) på gruppevise nedskrivninger. Af de gruppevise nedskrivninger kan 125 mio. kr. henføres til landbrug. For yderligere uddybning henvises til den særskilte publikation Kreditrisiko Individuelt værdiforringede bankudlån Individuelt værdiforringede bankudlån Koncernen (mio. kr.) Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Værdiforringede bankudlån Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån Værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån før nedskrivninger 9,4 9,7 Nedskrivningssaldo i pct. af bankudlån før nedskrivninger 5,5 5,7 Nedskrevet i pct. af værdiforringede bankudlån 58,2 59,1 Nedskrivningssaldo i pct. af misligholdte bankudlån 196,8 213,0 I figuren nedenfor vises fordelingen af værdiforringede bankudlån på henholdsvis misligholdte og ikke-misligholdte bankudlån. Hovedparten af de værdiforringede bankudlån kan henføres til ikke-misligholdte bankudlån. Fordeling af værdiforringede bankudlån Mio. kr Mio. kr. Pct , , , , , kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 14 Misligholdte bankudlån Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån er i 2014 steget med 125 mio. kr., mens ikke-misligholdte bankudlån er reduceret med 131 mio. kr. Værdiforringede bankudlån Individuelle nedskrivninger på bankudlån Værdiforringede bankudlån, netto Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån Værdiforringede bankudlån før nedskrivninger udgør mio. kr. et uændret niveau i forhold til Individuelt værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger er i samme periode forøget med 56 mio. kr., svarende til 2 pct. Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån udgør 58,2 pct. (2013: 59,1 pct.). Å rsrapport 2014 / SYDBANK 13

14 Regnskabsberetning Basisresultat Basisresultat udgør mio. kr. en stigning på mio. kr. i forhold til Skatten heraf udgør 277 mio. kr. (2013: indtægt på 16 mio. kr.), svarende til en effektiv skatteprocent på 20,9. Årets resultat udgør herefter mio. kr. det bedste resultat siden Beholdningsresultat Koncernens positionstagning og håndtering af likviditeten har under et givet en indtjening på 76 mio. kr. i 2014 mod 319 mio. kr. i Forrentning Forrentning af egenkapitalen før og efter skat udgør henholdsvis 12,3 pct. og 9,8 pct. mod 1,7 pct. og 1,8 pct. i Resultatet pr. aktie er forøget fra 2,5 kr. til 14,3 kr. Beholdningsresultat Koncernen (mio. kr.) Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Strategiske positioner Omkostninger -7-7 I alt Indtjeningen er påvirket med -27 mio. kr. fra strategiske positioner bl.a. som følge af nedskrivning af hybrid kernekapital og afvikling af koncernens pantebrevsbeholdning. Koncernen har i 2. halvår gradvis tilpasset beholdningen til ny regulering - LCR. Således udgør korte danske statsobligationer op til 30 pct. af beholdningen ved udgangen af Den øvrige beholdning består uændret af danske realkreditobligationer. Renterisikoen er ved udgangen af året negativ - koncernen vil således tjene på en rentestigning. Udgiften til marginal på koncernens seniorudstedelser indgår under likviditetsfremskaffelse og -reserve og udgør 41 mio. kr. i 2014 mod 54 mio. kr. i Poster med engangskarakter, netto Poster med engangskarakter udgør i alt en nettoindtægt på 64 mio. kr. (2013: -60 mio. kr.). Posten omfatter: en engangsindtægt på 148 mio. kr. fra salg af aktier i Nets Holding (2013: 55 mio. kr.) nettointegrationsposter vedrørende DiBa på 48 mio. kr. (2013: 98 mio. kr.) - bestående af merrenter på efterstillet kapital på 4 mio. kr., omkostninger på 46 mio. kr. og indtægter ved salg af datterselskaber på 2 mio. kr. restruktureringsomkostninger på 35 mio. kr. bidrag til sektorløsninger på 1 mio. kr. (2013: 17 mio. kr.). Årets resultat Resultat før skat udgør mio. kr. (2013: 171 mio. kr.). Modervirksomheden Sydbank Bankens samlede indtægter før omkostninger og nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. (2013: mio. kr.). Indtægterne indeholder det konsoliderede resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder på 7 mio. kr. (2013: -69 mio. kr.), hvori er indeholdt resultat i dattervirksomheder efter skat på -3 mio. kr. (2013: -2 mio. kr.). De samlede omkostninger, inklusive omkostninger med engangskarakter på 81 mio. kr. (2013: 19 mio. kr.), udgør mio. kr. (2013: mio. kr.). Der er nedskrevet 707 mio. kr. (2013: mio. kr.) på bankudlån. Resultatet før skat udgør mio. kr. (2013: 193 mio. kr.). Dattervirksomheder Resultat efter skat i Ejendomsselskabet, DiBa og Heering Huse udgjorde henholdsvis 3 mio. kr. (2013: 4 mio. kr.), 7 mio. kr. (i ejerperioden december 2013: -69 mio. kr.) og -1 mio. kr. (i ejerperioden 2013: 0 mio. kr.). Datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der er under solvent likvidation og uden aktivitet, forventes endeligt likvideret i Datterbanken realiserede et resultat efter skat på 6 mio. kr. (2013: -6 mio. kr.). 4. kvartal 2014 Kvartalets resultat før skat udgør 279 mio. kr. I forhold til 3. kvartal 2014 viser resultat før skat: Uændret basisindtjening Handelsindtjening på -9 mio. kr. (3. kvt.: 53 mio. kr.) Stigning i omkostninger på 12 mio. kr. Stigning i nedskrivninger på udlån med 19 mio. kr. Beholdningsresultat på -5 mio. kr. (3. kvt.: 44 mio. kr.) Poster med engangskarakter, netto på -20 mio. kr. (3. kvt.: -23 mio. kr.). Skatten udgør 55 mio. kr., og periodens resultat 224 mio. kr. i 4. kvartal SYDBANK / Årsrapport 2014

15 Periodens resultat Koncernen (mio. kr.) 4. kvt kvt kvt kvt kvt Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Ultimo 2014 udgjorde koncernbalancen 152,3 mia. kr. mod 147,9 mia. kr. ultimo Aktiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 10,2 11,7 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 6,9 4,9 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 68,5 66,6 Værdipapirer og kapitalandele mv. 37,9 40,6 Aktiver tilknyttet puljeordninger 10,8 10,2 Andre aktiver mv. 18,0 13,9 I alt 152,3 147,9 Koncernens bankudlån udgør 68,5 mia. kr. Det er en stigning på 1,9 mia. kr. eller 2,9 pct. i forhold til Ændringen er sammensat af en svag stigning i erhvervsudlån og en stigning i private prioritetslån. Passiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter mv. 32,1 31,0 Indlån og anden gæld 73,9 70,0 Indlån i puljeordninger 10,8 10,2 Udstedte obligationer 3,7 6,5 Andre passiver mv. 18,8 18,0 Hensatte forpligtelser 0,3 0,2 Efterstillede kapitalindskud 1,4 1,8 Egenkapital 11,3 10,2 I alt 152,3 147,9 Koncernens indlån udgør 73,9 mia. kr. Det er en stigning på 3,9 mia. kr. eller 5,6 pct. i forhold til Sammensætningen af indlån er blevet styrket via en stigning i indlån på anfordring med 4,6 mia. kr. og en stigning i tidsindskud på 0,7 mia. kr. samt et fald på 1,4 mia. kr. vedrørende særlige indlånsformer som følge af omlægninger af kapitalpensioner til aldersopsparing. Efterstillet kapital Sydbank har ultimo februar 2014 indfriet et seniorlån på 500 mio. euro. Desuden har DiBa i februar 2014 indfriet supplerende kapital på 100 mio. kr. og statslig hybrid kernekapital på 161 mio. kr. samt supplerende kapital på 150 mio. kr. i maj Å rsrapport 2014 / SYDBANK 15

16 Regnskabsberetning Sydbank-aktien Gns. antal aktier i omløb Antal aktier i omløb ultimo året Antal udstedte aktier ultimo året Aktiekapital Aktiekapitalen udgør ultimo 2014 uændret kr. Antallet af aktier i omløb er steget fra (98,71 pct.) ved udgangen af 2013 til (98,79 pct.) ved udgangen af Sydbank-aktiens indre værdi er 154,2 (2013: 139,7). Sydbank-aktiens slutkurs var ultimo ,2 og børskurs/indre værdi 1,23. Egenkapital Ultimo 2014 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse på mio. kr. siden primo året. Ændringen er sammensat af tilgang fra årets resultat med mio. kr., nettosalg af egne aktier på 13 mio. kr., nettotilgang på opskrivningshenlæggelser på 14 mio. kr., afgange fra tilbageførte opskrivningshenlæggelser på solgte ejendomme på 1 mio. kr. og en donation på 4 mio. kr. til Sydbank Fonden. Kapitalforhold De risikovægtede eksponeringer er siden ultimo 2013 korrigeret for CRD IV steget med 1,0 mia. kr. til 72,5 mia. kr. Kreditrisikoen er steget med 1,7 mia. kr. som følge af stigende udlån og garantier. Stigningen kan henføres til kortvarige konverteringsgarantier vedrørende landbrug. Markedsrisikoen er faldet med 2,2 mia. kr. væsentligst som følge af lavere renterisiko. Andre eksponeringer er steget med 1,2 mia. kr. hovedsagelig som følge af yderligere køb af aktier i DLR Kredit. Risikovægtede eksponeringer Koncernen ultimo (mia. kr.) * 2013 Kreditrisiko 49,4 47,7 51,2 Markedsrisiko 8,0 10,2 10,2 Operationel risiko 8,6 8,3 8,3 Andre eksponeringer inkl. CVA 6,5 5,3 3,0 I alt 72,5 71,5 72,7 * Korrigeret for CRD IV Udviklingen i fordeling på ratingklasser fra 2012 til 2014 fremgår nedenfor. Bruttoeksponering fordelt på ratingklasser Pct Bruttoeksponeringen udgøres af udlån, uudnyttede kredittilsagn, tilgodehavende renter, garantier samt modpartsrisiko på afledte finansielle instrumenter. Figuren omfatter eksponeringer, der behandles efter IRB-metoden. Eksponeringer vedrørende kunders misligholdelser (default) indgår ikke i fordelingen på ratingklasser. Nedskrivninger på eksponeringer er ikke fratrukket i eksponeringen. Bruttoeksponeringen fordelt på ratingklasser udvikler sig positivt med en stigende andel i de fire bedste ratingklasser og faldende andel i de fem dårligste ratingklasser. Der henvises til noten om kreditrisiko på side 97 samt den særskilte publikation Kreditrisiko Solvens Koncernen - ultimo (mio. kr.) * 2013 Risikovægtede eksponeringer Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Egentlig kernekapitalprocent 13,9 13,7 13,4 Kernekapitalprocent 15,5 15,4 15,3 Kapitalprocent 16,0 16,2 15,7 * Korrigeret for CRD IV Egentlig kernekapitalprocent og kapitalprocent ultimo 2014 er opgjort til henholdsvis 13,9 og 16,0, hvor de tilsvarende procenter ultimo 2013 udgjorde 13,4 og 15,7. 16 SYDBANK / Årsrapport 2014

17 Udviklingen i kapitalprocenten i 2014 er positivt påvirket af overgangen til CRD IV (+0,5 procentpoint), årets resultat mv. (+1,5 procentpoint) og reduktion af markedsrisikoen (+0,5 procentpoint) samt negativt påvirket af det foreslåede udbytte (-0,7 procentpoint), indfrielse af efterstillet kapital i DiBa (-0,4 procentpoint), køb af DLR-aktier (-0,5 procentpoint) og stigning i kreditrisiko mv. (-0,6 procentpoint). Pr. 31. december 2014 er det individuelle solvensbehov opgjort til 10,4 pct. (2013: 10,0 pct.). Modervirksomhedens solvens Egentlig kernekapitalprocent og kapitalprocent ultimo 2014 er opgjort til henholdsvis 13,9 og 16,0. Kapitalpolitik Med afsæt i koncernens stærke likviditet og kapitalforhold er kapitalpolitikken opdateret således, at den til stadighed understøtter koncernens strategi og samtidig tilgodeser Sydbanks status som SIFI-institut samt fuld indfasning af kapitalreguleringen. Koncernens målsætning er en egentlig kernekapitalprocent i niveauet 13,5 og en kapitalprocent i niveauet 17,0. Kapitalmålene er fastsat for at sikre, at koncernen lever op til samtlige kapitalkrav inklusive bufferkrav, når disse er fuldt indfasede. Koncernen vil over de kommende år nærme sig kapitalmålsætningerne. En tilpasning af koncernens kapitalstruktur til kapitalmålsætningerne vil nødvendiggøre udstedelse af efterstillet kapital, hvorefter tilbagekøb af aktier vurderes at blive muligt. I første halvår 2015 vil bestyrelsen indlede arbejdet med første fase af kapitaltilpasningen, hvor muligheden for udstedelse af supplerende kapital i niveauet 750 mio. kr. vil blive undersøgt. Der henvises i øvrigt til afsnittet Kapitalstyring på side 20. Udbyttepolitik Koncernens udbyttepolitik skal bidrage til den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Målet er under hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde pct. af årets resultat efter skat. Udlodningen vil ske ved udbytte og/eller ved tilbagekøb af aktier. Renterisiko mv. Pr. 31. december 2014 udgør koncernens renterisiko -4 mio. kr. (2013: 80 mio. kr.). Koncernen har uændret en meget lav valutakursrisiko og en beskeden aktierisiko. Funding og likviditet Koncernens likviditet opgjort i henhold til lovkravet på 10 pct. udgør ultimo ,2 pct. Koncernen har en god likviditet. Moody s 12-måneders likviditetskurve viser, at koncernen kan imødegå en situation, hvor adgangen til kapitalmarkederne afskæres i en periode, der overstiger 12 måneder. Moody s 12-måneders likviditetskurve Mia. kr Mdr. Regnskabsmæssige skøn De anvendte skøn i relation til målinger af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer som forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. De kan således vise sig at være ufuldstændige eller unøjagtige som følge af en anden udvikling end den forventede det være sig i den omverden, koncernen fungerer i, eller i forhold vedrørende kunder eller forretningsrelationer i øvrigt. Rating Moody s seneste rating af Sydbank: Outlook: Negativ Langsigtet gæld: Baa1 Kortsigtet gæld: P-2 Individuel finansiel styrke: C- Aktionærer Sydbank-aktien gav i 2014 et afkast på 32 pct. (2013: 44 pct.) som følge af stigningen i børskursen i løbet af året. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 50 pct. af koncernens overskud i udbytte, svarende til 7,08 kr. pr. aktie, samt at der doneres 10 mio. kr. til Sydbank Fonden. Tilsynsdiamant Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Overskridelser af tilsynsdiamanten er omfattet af Finanstilsynets reaktioner. Å rsrapport 2014 / SYDBANK 17

18 Regnskabsberetning Opgørelsen af tilsynsdiamantens pejlemærker ved årets udgang viser følgende: Tilsynsdiamantens pejlemærker Koncernen Summen af store eksponeringer < 125 pct 0 26 Udlånsvækst < 20 pct. om året 3-2 Ejendomseksponering < 25 pct Funding-ratio < 1 0,78 0,78 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet > 50 pct Pr. 31. december 2014 opfylder såvel koncernen som modervirksomheden alle tilsynsdiamantens pejlemærker. Omfattende vurdering af sundhedstilstanden i de europæiske banker Sydbank har i 2014 deltaget i en omfattende vurdering af sundhedstilstanden i de europæiske banker. Vurderingen, der involverer 123 banker, har til formål at vurdere de europæiske bankers modstandsdygtighed, herunder bankernes solvens, overfor alvorlige stød under hypotetiske stressscenarier. EU-stresstest 2014 Sydbank er tilfreds med gennemførelsen af EU-stresstesten og koncernens individuelle resultat, der viser: En betydelig modstandskraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i Ingen nævneværdig eksponering mod stater og pengeinstitutter i lande med forhøjet risiko En meget robust kapitalstruktur. I basisscenariet stiger Sydbanks egentlige kernekapitalprocent til 15,5 i 2016 sammenlignet med 13,7 ultimo 2013, svarende til 7,5 procentpoint mere end det fastsatte minimum på 8,0. I stressscenariet falder Sydbanks egentlige kernekapitalprocent til 12,9 i 2016 sammenlignet med 13,7 ultimo 2013, svarende til 7,4 procentpoint mere end det fastsatte minimum på 5,5. Blandt EU s stærkeste banker Kernekapital 12,9 % AQR-krav 5,5 % Den omfattende vurdering bestod af to elementer: 1. Gennemgang af aktivkvaliteten (AQR) 2. EU-stresstest Overdækning 7,4 % Gennemgang af aktivkvaliteten (AQR) AQR øger gennemsigtigheden i bankernes eksponeringer, herunder værdiansættelsen af aktiver og tilstrækkeligheden af de foretagne værdireguleringer herpå. Gennemførslen af AQR er foretaget af Finanstilsynet efter retningslinjer fastlagt af Den Europæiske Centralbank (ECB). AQR-gennemgangen var mere omfattende end tidligere gennemførte analyser foretaget af Finanstilsynet. Finanstilsynet har konstateret, at der pr. 31. december 2013 var behov for at nedskrive yderligere 75 mio. kr., hvilket vurderes som værende uvæsentligt. Nedskrivningsbehovet på 75 mio. kr. sammensætter sig af: Individuelle nedskrivninger på 51 mio. kr., der er indeholdt i de foretagne nedskrivninger i 1. kvartal 2014 Gruppevise nedskrivninger på 24 mio. kr., der er indeholdt i nedskrivningerne i 3. kvartal Leverage ratio CRR/CRD IV indeholder krav om, at kreditinstitutter skal beregne, rapportere og overvåge deres leverage ratio, der defineres som kernekapital i pct. af den samlede eksponering. Koncernens leverage ratio i henhold til denne definition var 6,6 pct. pr. 31. december Den endelige lovgivning vedrørende leverage ratio forventes at træde i kraft i 1. halvår SIFI Sydbank er udpeget som SIFI i Danmark, og der vil fra 2015 gælde et yderligere bufferkrav for egentlig kernekapital på 0,2 pct. Dette krav vil gradvist stige til 1 pct. i Det er hensigten, at de danske SIFI-kapitalkrav skal være på niveau med kravene i andre sammenlignelige europæiske lande. Niveauet for de danske SIFI-kapitalkrav vil blive endeligt fastlagt senest i 18 SYDBANK / Årsrapport 2014

19 2017 på baggrund af en sammenligning med de endelige krav i de andre lande. EU-regler for genopretning og afvikling af banker Banking Recovery and Resolution Directive BRRD Formålet med det nye direktiv er dels at forebygge bankers konkurs, dels at fastlægge de lovmæssige rammer for afvikling af nødlidende banker. Direktivet, herunder bail-in-reglerne, forventes implementeret i dansk lovgivning senest 1. juni I henhold til direktivet skal hvert kreditinstitut opfylde et minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af instituttets samlede passiver og kapitalgrundlag. Finanstilsynet er bemyndiget til at fastsætte procentsatsen for det enkelte kreditinstitut. Endvidere etableres en afviklingsfond, hvortil kreditinstitutterne skal bidrage i forhold til deres relative størrelse og risiko i Danmark. Afviklingsfonden skal senest 31. december 2024 råde over finansielle midler svarende til mindst 1 pct. af de dækkede indskud i alle danske kreditinstitutter. Forventninger til 2015 Der forventes en meget begrænset positiv økonomisk vækst i Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2015 forventes basisindtjeningen svagt stigende, bl.a. som følge af svagt stigende bankudlån affødt af de iværksatte tiltag og på trods af fortsat stor konkurrence. Jo længere tid det nuværende opadgående pres på kronen og det deraf afledte negative rentemiljø fortsætter, des større usikkerhed knytter sig til forventningen. Handelsindtjeningen forventes uændret til svagt stigende i forhold til den realiserede indtjening i 2014, men dog meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. På trods af aftalte generelle lønstigninger i finanssektoren på 1,75 pct. og en stigning i lønsumsafgiften på 0,80 pct. forventes der uændrede basisomkostninger. Der forventes et lavere nedskrivningsniveau i Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet. Å rsrapport 2014 / SYDBANK 19

20 Kapitalstyring Koncernens kapitalstyring sikrer en effektiv kapitalanvendelse i forhold til koncernens overordnede kapitalmål. Koncernens risiko profil fastlægges under hensyntagen til kapitalmålene, der primært tilgodeser, at der er tilstrækkelig kapital til at dække koncernens vækstforventninger og løbende udsving i de risici, som koncernen påtager sig. Koncernen anvender interne ratingmodeller til styring af kreditrisici på koncernens erhvervs- og privatkundeporteføljer. Koncernen anvender den avancerede interne metode for privatkunder og den grundlæggende interne metode for erhvervskunder til opgørelse af koncernens kapitalkrav. Oplægget tager udgangspunkt i kapitaldækningsreglerne (søjle I), og der foretages tillæg for risici, som vurderes ikke er tilstrækkeligt dækket under søjle I. 8+ opgørelsen følger Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Der er ultimo 2014 foretaget tillæg på kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Modellerne, som anvendes til søjle I-opgørelsen, er nærmere beskrevet i note 3. Det tilstrækkelige kapitalgrundlag/solvensbehovet fordeler sig således: Koncernen anvender standardmetoden for kreditrisiko til eksponeringer mod stater og kreditinstitutter. Yderligere oplysninger, herunder risikovægtede eksponeringer (RWA), kapitaloplysninger og kapitalprocenter, fremgår af note 3. Koncernens kapitalstyring har fokus på tre kapitalstørrelser: minimumskapital, det tilstrækkelige kapitalgrundlag og kapitalgrundlaget. Minimumskapitalen er den nødvendige kapital i henhold til CRR, og det tilstrækkelige kapitalgrundlag er koncernens opgørelse af den kapital, som er passende til at sikre indskydere mod tab under de gældende konjunkturer. Solvensbehovet er defineret som det tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af de risikovægtede eksponeringer. Udvalgene i koncernens risikoorganisation refererer direkte til direktionen. Udvalgene identificerer, overvåger og vurderer risici indenfor de enkelte risikoområder og sikrer udarbejdelse af modeller og principper for opgørelse af risici. Udvalgene påser, at bankens forretningsområder proaktivt udøver deres forretning og forholder sig til identificerede risici. Koncernens risikoansvarlige er medlem af alle udvalgene, jf. afsnittet om risikostyring på side 96. Der udarbejdes årligt en risikovurdering med fokus på at fastlægge koncernens risikoprofil. Vurderingen behandles af bestyrelsen, og fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og det individuelle solvensbehov sker i forlængelse af denne analyse. Fastsættelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag tager udgangspunkt i Finanstilsynets tilgang (8+). Oplæg til fastsættelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag udarbejdes af Risiko og forelægges direktionen. Med udgangspunkt i oplægget drøftes og fastsættes det tilstrækkelige kapitalgrundlag af bestyrelsen. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag/solvensbehov Mio. kr. Pct. af RWA Kreditrisiko ,2 Markedsrisiko 900 1,2 Operationel risiko 936 1,3 Andre eksponeringer 518 0,7 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag/solvensbehov ,4 Under andre eksponeringer er indregnet materielle aktiver og koncernens anlægsaktier. Kapitalgrundlaget er den faktiske kapital, som koncernen råder over. Med udgangspunkt i det tilstrækkelige kapitalgrundlag kan koncernens kapitalstruktur specificeres på følgende måde pr. 31. december 2014: Kapitalstruktur Mio. kr. Pct. af RWA Tilstrækkeligt kapitalgrundlag/ solvensbehov ,4 Overskydende kapital ,6 Kapitalgrundlag ,0 Ved fastsættelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag indgår stresstest som et andet vigtigt element. Formålet med stresstest er at vurdere effekten af ugunstige begivenheder på kapitalbehov og indtjening. Der foretages stresstestberegninger, der viser effekten for de kommende år under givne økonomiske scenarier. 20 SYDBANK / Årsrapport 2014

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Årsrapport 2012. Å rsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Å rsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Å rsrapport 2012 1 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal 4 Resume 5 Regnskabsberetning 7 Kapitalstyring 16 Ide- og forretningsgrundlag 19 Kunder og forretningsområder

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskab 25 Resultatopgørelse 26 Totalindkomstopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 32

Årsregnskab 25 Resultatopgørelse 26 Totalindkomstopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 32 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal 4 Resumé 5 Regnskabsberetning 7 Kapitalstyring 14 Idé- og forretningsgrundlag 17 Kunder og forretningsområder 18 Organisation, distribution og medarbejdere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Årets resultat 5 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 12 Kreditrisiko 14 Operationel risiko 17 Idé- og forretningsgrundlag 18 Kunder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere