Delårsrapport 1. halvår 2016

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2016"

Transkript

1 Delårsrapport 1. halvår 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet 25. august 2016

2 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger Udlån Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende udvikling Resultat på 643 mio. kr. EK-forrentning 11,4 pct. efter skat Basisindtjening på mio. kr. Fald på 6 pct. i forhold til H Indtjening på mio. kr. Fald på 7 pct. i forhold til H Reducerede omkostninger, på trods af overtagelsen af Syd Fund Management Nedskrivninger på udlån på 81 mio. kr. reduceret med 63 pct. i forhold til H Bankudlån stiger med 4,5 mia. kr. svarende til 6,1 pct. i H Kapital Egentlig kernekapital 14,8 pct. op med 0,4 vs Q Aktietilbagekøb Ultimo H1 købt for 220 mio. kr. af det igangværende tilbagekøb på samlet 350 mio. kr.

3 Basisindtjening på stabilt niveau de seneste kvartaler Mio. kr. H H Index Q Q Index Nettorenter mv Realkredit * Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Anden indtjening I alt * Tabsmodregning Totalkredit Hovedbudskaber, H1 16 vs H1 15 Nettorenter mv. ned med 3 pct. Omprioriterings- og lånegebyrer ned med 48 pct. Kurtage og agio ned med 21 pct. Øvrige poster, samlet på uændret niveau. Hovedbudskaber, Q2 16 vs Q1 16 Nettorenter mv. ned med 1 pct. Kurtage og agio ned med 11 pct. Realkredit op med 19 pct. 13 mio. kr. af stigningen kan henføres til en regulering af indtjeningen vedr Øvrige poster, samlet ned med 1 pct.

4 Basisindtjeningen er stabiliseret på nuværende niveau Mio. kr. Basisindtjening Niveauet for basisindtjeningen blev reduceret som følge af det negative rentemiljø, der blev en konsekvens af presset på den danske krone i begyndelsen af Konverteringsaktiviteten i Q1 og Q forbedrede kortvarigt basisindtjeningen Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16

5 Handelsindtjening tilfredsstillende indtjening i Q Hovedpunkter: Realiseret 69 mio. kr. i Q vs 54 mio. kr. i Q Aktiviteten har været på et tilfredsstillende niveau i kvartalet. Mio. kr Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Handelsindtjening Mio. kr. Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Obligationsafdelingen Aktieafdelingen Rente- og Valutaafdelingen I alt

6 Basisomkostninger besparelse på 45 mio. kr. vs H Mio. kr H Omk.stign. 3,7% Syd Fund Management Q Betaling afviklingsformue Ophør Indskydergaranti Besparelse H1 H1 2016

7 Besparelse i basisomkostninger optimering af processer er i gang Q4 13 Q Q1 14 Medarbejdere Indeks=100 Q Q Q Q4 15 Filialer i Danmark Q3 14 Q4 14 Q Q Q Q Q Q1 16 Q Q2 16 Tiltag i 2016: Medarbejderantallet er ikke reduceret væsentligt i 2016 Filialer i Danmark reduceret med 7 fra 71 til 64. Blå vækst igangsatte projekter: Optimering af boligprocesserne Integration af kreditprocesser i eksisterende CRM-løsning Kunder såvel som medarbejdere vil se begge projekter som store forbedringer. Kunderne vil opleve forkortede svar- og sagsbehandlingstider. Medarbejderne vil opleve både arbejdsmæssige lettelser og kvalitetsmæssige forbedringer Projekterne vil medføre besparelser i 2017 og fremad.

8 Nedskrivninger i Q udgør 43 mio. kr. svarende til 5 bp Mio. kr Nedskrivninger på udlån mv Bp Nedskrivningerne udgør: 9 bp i H ned fra 24 bp i H bp i Q på niveau med de seneste kvartaler 4 bp i Q er det laveste siden Q Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivinger bps (højre akse)

9 Nedskrivninger i Q landbruget sætter fortsat dagsordenen Mio. kr Kvartalsvise nedskrivninger individuelle Hovedpunkter Q2 2016: Individuelle nedskrivninger på landbrug udgør 80 mio. kr. Gruppevise nedskrivninger på landbrug udgør er fortsat 150 mio. kr. Hovedpunkter H1 2016: De samlede nedskrivninger relateret til landbrug udgør 125 mio. kr. sammenholdt med de totale nedskrivninger, der udgør 81 mio. kr Landbrug m.m. Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Privat Kvartalsvise nedskrivninger Mio. kr. Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Landbrug m.m Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Privat Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt

10 Landbrug nedskrivningsprocenten er 21,7 ultimo Q Hovedpunkter: Udlån i Q er på samme niveau som ved udgangen af 2015 Værdiforringede udlån er steget med 319 mio. kr. Stigning på 5,4 procentpoint af udlånet Nedskrevet 21,7 pct. af udlån ultimo Q mod 21,0 ultimo Q og 21,2 pct. ultimo Mio. kr Individuelt værdiforringede udlån 30. juni 2016 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Tidlige hændelser Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 41,9 59,8 16,1 19,6 37,3 Nedskrevet i pct. af disse 49,4 58,1 30,9 46,1 51,4 Nedskrevet i pct. af udlån 22,4 41,6 5,0 9,1 21,7 31. december 2015 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Tidlige hændelser Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 34,8 58,2 8,1 16,3 32,0 Nedskrevet i pct. af disse 47,5 60,1 48,5 48,5 54,3 Nedskrevet i pct. af udlån 22,4 42,3 3,9 7,9 21,2 0 Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt Q4 15 Q2 16

11 Landbrug gældskonvertering i 2. halvår 2016 I løbet af 2. halvår 2016 vil udvalgte landbrugskunder blive tilbudt at få konverteret en del af deres bankgæld til ansvarlig lånekapital. Konverteringen vil ske for at skabe et bedre perspektiv og dermed incitament til fortsat at arbejde på at øge indtjeningen på bedriften. Det konverterede beløb afskrives. Sydbank vil herefter fortsat have et tilgodehavende i form af ansvarlig lånekapital, der under givne forudsætninger kan indfries af landmanden, til en nærmere aftalt kurs, efter en overskuelig årrække. Det ansvarlige lån forrentes ikke i denne periode. De udvalgte landbrug er bl.a. kendetegnet ved: Negativ egenkapital Høj effektivitet

12 Landbrug gældskonvertering i 2. halvår 2016 (fortsat) Efter konverteringen vil der ikke længere være OIV på de omfattede landbrugsengagementer. Accepterer alle udvalgte landmænd konverteringen, vil koncernens værdiforringede lån blive reduceret med ca. 1,0 mia. kr. Der forventes at blive afskrevet bankudlån i niveauet 0,5 mia. kr. Beløbet er allerede nedskrevet. Ved ophævelsen af OIV er det forventningen, at der kan tilbageføres nedskrivninger i niveauet 100 mio. kr. Set i lyset af landbrugets situation, er det dog p.t. forventningen, at disse tilbageførsler delvist vil blive brugt til yderligere nedskrivninger på landbrug i løbet af 2. halvår 2016, bl.a. som følge af de fortsat meget lave mælkepriser. Det vurderes at være overvejende sandsynligt, at hovedparten af landmændene vil takke ja til tilbuddet.

13 Værdiforringede bankudlån falder for 9. kvartal i træk Mio. kr Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Misligholdte bankudlån Ikke-misligholdte bankudlån Individuelt værdiforringede bankudlån Mio. kr Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Værdiforringede bankudlån Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån Værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån før nedskrivninger 8,8 8,0 7,5 Nedskrivningssaldo i pct. af bankudlån før nedskrivninger 5,0 4,6 4,2 Nedskrevet i pct. af værdiforringede bankudlån 57,4 56,9 56,3 Nedskrivningssaldo i pct. af misligholdte bankudlån 187,5 203,9 210,0

14 Beholdningsresultatet er beskedent, men dog positivt i kvartalet Mio. kr. Beholdningsresultat Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Hovedpunkter H1 2016: Uden Brexit var beholdningsresultatet blevet positivt for 1. halvår Brexit medførte et fald i markedsrenterne. Det heraf afledte tab på afdækningsforretningerne tyske bund og danske renteswaps var større end den afledte værdistigning på porteføljen af danske realkreditobligationer. Beholdningsresultat Mio. kr. Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Strategiske positioner Omkostninger I alt

15 Resultatopgørelse omkostninger og nedskrivninger under fortsat kontrol Mio. kr. H H Indeks Q Q Indeks Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Basisomkostninger / indtjening i alt, O/I 0,61 0,58 0,59 0,62 Egenkapitalforrentning, ROE 5,7 4,7 3,3 2,5 Resultat pr. aktie, EPS 9,1 7,2 5,1 4,0 Hovedbudskaber, H1 16 vs H1 15 Basisindtjeningen ned med 6 pct. Basisomkostninger ned med 2 pct., trods købet af SFM Nedskrivninger ned med 63 pct. fra 24 bp til 9 bp. Basisresultat op med 1 pct. Hovedbudskaber, Q2 16 vs Q1 16 Basisindtjening uændret Indtjening i alt op med 1 pct. Basisomkostninger ned med 2 pct. Nedskrivninger op med 13 pct., fastholdt på et lavt niveau. Poster med engangskarakter Efterregulering på 31 mio. kr. af salgssum fra salg af aktierne i Nets Afholdte omkostninger vedr. Blå vækst -projekter udgør 5 mio. kr.

16 Udlån stiger 2,6 mia. kr i Q indlån stiger med 3,1 mia. kr. i Q Mia. kr ,1 70, ,2 71,4 76,9 72,4 79,9 74,3 76,8 76,2 79,9 78,8 Udlån er steget 10 kvartaler i træk. Stigningen i Q udgør 2,6 mia. kr. svarende til 3,5 pct. Stigningen i prioritetslån udgør 1,5 mia. kr. i Q Stigning i indlån udgør 3,1 mia. kr. i Q Mia. kr. 17 Prioritetslån , Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q ,3 10,1 11,4 13,0 14,2 Indlån Udlån 5 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16

17 Kapitalprocenterne er forbedret betydeligt i Q som følge af indtjeningen samt fald i risikovægtede eksponeringer Mio. kr. Q Q Q Q Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Andre eksponeringer incl. CVA Risikovægtede eksponeringer Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Egentlig kernekapitalprocent 13,9 14,5 14,4 14,8 Kernekapitalprocent 15,5 15,9 15,7 16,1 Kapitalprocent 16,0 17,6 17,5 18,0 Hovedpunkter Q2 2016: Fald i risikovægtede eksponeringer kan henføres til markedsrisiko Egentlig kernekapitalprocent er øget med 0,4 i kvartalet. Hovedpunkter Q1 2016: Det igangsatte aktietilbagekøbsprogram på 350 mio. kr. reducerede kapitalprocenterne med 0,5 Fald i risikovægtede eksponeringer primært kreditrisiko. Solvensbehov 10,4 9,7 9,7 10,0

18 Udviklingen i kapitalprocenten i H Kapital primo ,6 Hovedpunkter: Overgangsregler, kapital Aktietilbagekøb 350 mio. kr. Resultat 0,5 0,9 0,1 Det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 350 mio. kr. har reduceret kapitalprocenten med 0,5 Faldet i risikoeksponeringen kan henføres til såvel markedsrisiko som kreditrisiko. Forventet udbytte Fald i risikoeksponering 0,5 0,6 Fradrag mm. 0,1 Kapital ultimo H ,0 16,5 17,0 17,5 18,0

19 EU-stresstest 2016 Sydbank udviser markant robusthed % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Egentlig kernekapital i stressscenariet, mio. kr Kapitalkrav Kapitalbuffer Effekten af stressscenariet på den egentlige kernekapitalprocent - nordiske banker Hovedbudskaber: Finanstilsynet har sammen med Sydbank gennemført en stresstest, der svarer til EU-stresstesten Sydbank udviser markant robusthed i den gennemførte stresstest, bl.a. med en solid buffer i den egentlige kernekapital i stressscenariet Effekten af stressscenariet på Sydbanks egentlige kernekapitalprocent er -1,9 procentpoint blandt de bedste i EU Den gennemsnitlige EU-effekt af stressscenariet på den egentlige kernekapitalprocent er -3,8 procentpoint Kapitalkravet stiger som følge af indfasning af kapitalbuffer og SIFI-buffer samt en stigning i RVE Kapitalkravet er opgjort som minimumskravet + 56% af søjle II tillægget + kapitalbevaringsbuffer + SIFI-buffer. 0,0 Sydbank Danske Bank Jyske Bank Nykredit SHB Swedbank SEB Nordea

20 Status på fastlagte mål Mål Egenkapitalforrentning efter skat Kundetilfredshed - Erhverv Kundetilfredshed - Privat Egentlig kernekapitalprocent Målsætning Status pr. 30. juni 2016 Kommentarer Over 12 pct. * 11,4 pct. Forløber som planlagt Top 3 ** Nr. 3 - Aalund Opfyldt 2015 Top 3 ** Nr. 2 - EPSI Opfyldt 2015 I niveauet 13,5 pct. 14,8 pct. Opfyldt fra Q Kapitalprocent I niveauet 17,0 pct. 18,0 pct. Opfyldt fra Q Udbytte pct. af årets resultat efter skat Udbetalt pct. af resultat efter skat i 2015 * eller i top 3 blandt de 6 største banker ** blandt de 6 største banker Opfyldt 2015

21 Forventninger til 2016 Der forventes et mindre fald i basisindtjeningen i forhold til den realiserede indtjening i Handelsindtjeningen forventes uændret i forhold til den realiserede indtjening i 2015, men dog afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. På trods af aftalte generelle lønstigninger i finanssektoren på 1,80 pct. og en stigning i lønsumsafgiften på 1,40 pct. forventes en reduktion af basisomkostningerne, affødt af de iværksatte tiltag samt ophør af betalingen til indskydergarantiordningen. Der forventes lavere nedskrivninger i 2016.

22 Spørgsmål

23 Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig, tlf , Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf , Tak for i dag

24 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer hvoraf nogle vil være uden for Sydbanks kontrol kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra ledelsens forventninger, som udtrykkes i præsentationen.

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 01-11-2016 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Fald i omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende resultat 2. november 2016 01-11-2016 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2016 Hovedbudskab Resultat

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 1 Årsrapporten 2016 Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 2 Hovedpunkter 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 11-05-2017 1 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende start på 2017 3. maj 2017 11-05-2017 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2018

Delårsrapport 1. halvår 2018 27-08-2018 1 Delårsrapport 1. halvår 2018 Forbedret kreditkvalitet, effekten af den tørre sommer samt global usikkerhed 28. august 2018 27-08-2018 2 Hovedpunkter 1. halvår 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Delårsrapport 1. kvartal 2018 24-04-2018 1 Delårsrapport 1. kvartal 2018 Tilfredsstillende start på 2018 25. april 2018 24-04-2018 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019

Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019 26-02-2019 1 Årsrapporten 2018 Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019 26-02-2019 2 Hovedpunkter 2018 Hovedbudskab Afslutning Blå vækst Resultat Højeste egenkapitalforrentning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2019

Delårsrapport 1. kvartal 2019 29-04-2019 1 Delårsrapport 1. kvartal 2019 Høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat pres på basisindtjeningen 1. maj2019 29-04-2019 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2019 Hovedbudskab

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 18-08-2015 1 Delårsrapport 1. halvår 2015 Historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk 19. august 2015 18-08-2015 2 Hovedpunkter 1. halvår 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2018

Delårsrapport kvartal 2018 30-10-2018 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 Stærk kreditkvalitet, forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening 31. oktober 2018 30-10-2018 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2018 Hovedbudskab Stærk kreditkvalitet,

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2015

Delårsrapport kvartal 2015 26-10-2015 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2015 Solidt regnskab udlånsvækst for 7. kvartal i træk 27. oktober 2015 26-10-2015 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 1 Årsrapporten 2014 Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 2 Hovedpunkter 2014 Hovedbudskab Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2019

Delårsrapport 1. kvartal 2019 21-06-2019 1 Delårsrapport 1. kvartal 2019 Høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat pres på basisindtjeningen 1. maj2019 21-06-2019 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2019 Hovedbudskab

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 2/37 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016 Dalende omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet Sydbank leverer et solidt regnskab

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 2/39 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 14,2 pct. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 13,9 pct. p.a. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 08/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/04 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2016

Sydbanks delårsrapport kvartal 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2016 2/37 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Fald i omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende resultat Sydbank leverer et tilfredsstillende

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2016 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2016 Et meget tilfredsstillende resultat som følge af lave nedskrivninger, lavere omkostninger samt et tilfredsstillende beholdningsresultat sikrer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2018

Årsregnskabsmeddelelse 2018 Selskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag Resultat før skat og afledte effekter af IFRS 9: 3.547 mio. kr. (2017: 4.002 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 10,8% (2017: 12,4%) Resultat

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 2/35 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende start på 2016 Sydbank leverer solidt regnskab,

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 Stærk handelsindtjening, højt beholdningsresultat samt fortsat høj kreditkvalitet sikrer meget tilfredsstillende start

Læs mere

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Udlånsvækst på 3 %

Læs mere

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 218 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Fortsat (men beskeden)

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2017 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2017 Et meget tilfredsstillende resultat, der sikrer rekordhøjt udbytte pr. aktie og et nyt aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. Den samlede

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 Sydbank leverer historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk Administrerende direktør Karen Frøsig siger

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2018 2/41 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018 Halvåret er præget af forbedret kreditkvalitet, usikkerhed om effekten af den tørre sommer på landbrugets forhold samt et

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2015 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2015 Sydbanks årsrapport 2015 Forbedret kreditkvalitet, omkostninger fortsat under kontrol samt stabil basisindtjening sikrer rekordudbytte til

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam: NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2018 2/40 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018 Tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 14,8 pct. p.a. efter skat Sydbank leverer et tilfredsstillende resultat

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2015

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året Administrerende direktør Karen Frøsig siger om delårsregnskabet: - Vi har fået en

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2015 2/36 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2015 Sydbank leverer solidt regnskab, der viser udlånsvækst for 7. kvartal i træk Med afsæt i et solidt regnskab for 1.-3.

Læs mere

RESULTAT PÅ 150 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER. Præsentation af halvårsregnskab 2012

RESULTAT PÅ 150 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER. Præsentation af halvårsregnskab 2012 RESULTAT PÅ 15 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER Præsentation af halvårsregnskab 2 1. HALVÅR I OVERSKRIFTER 1 Stor indtægtsfremgang og lav omkostningsvækst - 42 pct. vækst

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2019

Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2019 Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 219 Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Hovedpunkter fra

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2018

Sydbanks delårsrapport kvartal 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2018 2/42 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 1.-3. kvartal 2018 er præget af stærk kreditkvalitet, en forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening Med afsæt

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2019

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2019 S YDB AN K DE L ÅR SRAPPOR T 1. H A LV ÅR 201 9 2/ 43 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2019 1. halvår 2019 er præget af en solid kreditkvalitet samt et yderligere fald i renterne, der har medført en historisk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a.

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/05 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Resultat efter skat på 72 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 11,1%

Resultat efter skat på 72 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 11,1% Resultat efter skat på 72 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 11,1% Præsentation af Vestjysk Banks resultater i 1. kvartal 2019 v/ Jan Ulsø Madsen, CEO Executive summary for 1. kvartal 2019

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam: Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 20. februar 2018 Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2014 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Administrerende direktør Karen Frøsig siger om delårsregnskabet

Læs mere

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Lavrentemiljø og hård konkurrence

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019 S YDB AN K DE L ÅR SRAPPOR T 1. K V ART AL 2 0 1 9 2/ 42 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019 1. kvartal 2019 er præget af høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat

Læs mere

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Solvensbehov 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2019

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Til NASDAQ Copenhagen A/S Børsen i Luxembourg Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 23. februar

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 213 1. HALVÅR 213 I OVERSKRIFTER 1 15 %

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. maj Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar marts 2004)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. maj Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar marts 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. maj 2004 Kvartalsrapport (1. januar 2004 31. marts 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen Kommunikationsdirektør Nels Petersen Tlf. 33 42 14 70 eller 20

Læs mere

Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession

Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession Finanstilsynet 2. november 2018 Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession Den fælleseuropæiske stresstest viser, at de fire største danske banker vil opretholde en positiv kapitaloverdækning

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

marts 2018 Indtjening i sektoren

marts 2018 Indtjening i sektoren marts 218 Indtjening i sektoren Bank- og realkreditkoncerners årsregnskaber 217 INTRODUKTION Fremgangen i dansk økonomi har for alvor bidt sig fast. De gode tider slår også igennem i bankerne, som har

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbank-koncernen SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Administrerende

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018 Kreditinstitutter Halvårsartikel 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Kreditinstitutter i Danmark...2 3. Fortsat høje overskud på trods af lave renteindtægter...4 4. Udlånsvækst i danske kreditinstitutter...5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4 3. september 218 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 3. september 218...4

Læs mere

Fortsat pæn indtjening i bankerne

Fortsat pæn indtjening i bankerne Fortsat pæn indtjening i bankerne De danske bank- og realkreditkoncerner har fortsat pæn indtjening, selv om resultatet er lidt lavere i 1. halvår 2018 end i samme periode i 2017. Sektoren opbygger fortsat

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side Solvensrapport 2015 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Den interne proces... 4 Beskrivelse af metode... 4 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov...

Læs mere

Indhold. Indhold risikorapport Side

Indhold. Indhold risikorapport Side Indhold Indhold risikorapport 30.09.2015 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning... 6 Solvensmål...

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

1 Indledning 3 2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehovet 3 3 Kapitalgrundlag/solvensmæssig overdækning 5

1 Indledning 3 2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehovet 3 3 Kapitalgrundlag/solvensmæssig overdækning 5 1 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehovet 3 3 Kapitalgrundlag/solvensmæssig overdækning 5 2 1. Indledning Nærværende opdatering af oplysningsforpligtelse om kapitalforhold

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Risikorapport pr. 31. marts 2015

Risikorapport pr. 31. marts 2015 pr. 31. marts 2015 Indhold Indhold risikorapport 31.03.2015 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 30. september 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 30. september 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere