Årsrapport Å rsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Å rsrapport

2 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013 et resultat efter skat på 187 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende på grund af de tidligere meddelte ekstraordinære nedskrivninger på udlån i 4. kvartal 2013, hvor resultatet isoleret set blev et underskud på 282 mio. kr. Årets basisindtjening og omkostninger er på niveau med forventningerne. På baggrund af de ekstraordinære nedskrivninger i 4. kvartal 2013 har koncernen iværksat tiltag for at forbedre governance i kreditgivningen. Risikostyringsfunktionen er udskilt som en selvstændig central enhed med en forøget bemanding, den centrale og decentrale kreditorganisation er styrket, og en række procedurer og systemer skærpes. Koncernen fik i året en markant tilgang af nye privat- og erhvervskunder, hvoraf hovedparten kan henføres til DiBa Bank. Væksten i kundeporteføljen er tilfredsstillende i et ellers konkurrencepræget marked, og porteføljen af privat- og erhvervskunder muliggør en vækst i forretningsomfanget. Med afsæt i koncernens stærke likviditet og høje solvens er der fastlagt en kapitalpolitik, der bedre understøtter koncernens vækststrategi og samtidig tilgodeser både Sydbanks status som SIFI-institut samt kommende reguleringer. Målet for de kommende år er en egentlig kernekapitalprocent på 12 mod nu 13,4 samt en solvensprocent i niveauet 15 mod nu 15,7. En ny udbyttepolitik skal fra 2014 bidrage til den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Målet er under hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde pct. af årets resultat efter skat. Udlodningen vil ske ved udbytte og/eller ved tilbagekøb af egne aktier. Koncernen forventer i 2014 en højere indtjening som følge af lavere nedskrivninger på udlån, stigende basisindtjening, højere handelsindtjening og synergier fra DiBa Bank. Å rsrapport

3 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal 6 Resume 7 Regnskabsberetning 9 Kapitalstyring 18 Ide- og forretningsgrundlag 21 Kunder og forretningsområder 22 Organisation, distribution og medarbejdere 24 Selskabsledelse og social ansvarlighed 26 Årsregnskab 31 Resultatopgørelse 32 Totalindkomstopgørelse 32 Balance 33 Egenkapitalopgørelse 34 Pengestrømsopgørelse 36 Noter 38 Erklæringer Ledelsens erklæring 94 Revisionens erklæringer 95 Ledelse, organisation mv. Selskabsmeddelelser og finanskalender 98 Aktionærmøder Generalforsamling Indkaldelse 100 Bestyrelse og direktion 102 Repræsentantskab 104 Lokalråd 106 Filialer 110 Organisation 114 Å rsrapport

4 Koncernens hoved- og nøgletal Indeks / Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter og sektorløsninger Poster med engangskarakter, netto Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 66,6 68, ,8 73,0 74,5 Udlån til dagsværdi 4,9 6,1 80 7,7 10,7 12,9 Indlån og anden gæld 70,0 65, ,7 64,2 68,8 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6,5 4, ,5 11,2 8,6 Efterstillede kapitalindskud 1,8 1, ,1 2,3 3,1 Egenkapital 10,2 10, ,6 9,6 9,1 Aktiver i alt 147,9 152, ,4 150,8 157,8 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat 2,5 6,4 2,6 5,6 11,7 Årets resultat udvandet 2,5 6,4 2,6 5,6 11,7 Børskurs ultimo 144,0 99,7 90,1 151,3 133,8 Indre værdi 139,7 137,6 131,1 129,8 124,1 Børskurs/indre værdi 1,03 0,72 0,69 1,17 1,08 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 73,4 73,1 73,2 73,5 66,9 Foreslået udbytte ,0 - Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,7 15,9 16,1 15,4 15,2 Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kernekapital 15,3 15,6 15,2 14,3 13,1 Egentlig kernekapitalprocent 13,4 13,8 13,4 12,7 11,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 1,7 6,4 3,1 6,0 12,3 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 1,8 4,8 2,0 4,4 9,6 Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 58,6 54,5 58,0 54,0 53,8 Renterisiko 0,6 1,8 0,9 1,5 1,0 Valutaposition 2,1 0,9 1,6 1,2 1,1 Valutarisiko 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 Udlån i forhold til egenkapital 6,5 6,8 7,2 7,6 8,2 Årets udlånsvækst -2,3-1,0-5,7-2,0-9,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 179,8 127,4 148,7 106,3 94,4 Summen af store engagementer 25,8 21,6 26,3 54,4 17,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent ekskl. DPB 5,1 3,8 2,3 2,0 1,7 Årets nedskrivningsprocent ekskl. DPB 2,2 2,2 1,5 1,7 1,3 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletalsdefinitioner fremgår af side Å rsrapport 2013

5 Resume Sydbank-koncernen har opnået et resultat for 2013 på 171 mio. kr. før skat, hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 1,7 pct. Resultatet vurderes som utilfredsstillende på baggrund af det høje nedskrivningsniveau. Resultatet før skat er som følge af de høje nedskrivninger og reduktionen i handelsindtjeningen lavere end forventet ved indgangen til året. Den 19. december 2013 overtog Sydbank DiBa Bank koncernen. Den samlede købesum ved overtagelsen af DiBa Bank udgør 479 mio. kr. og sammensætter sig af den overtagne beholdning af aktier pr. 31. december 2013 på 96,8 pct. for 463 mio. kr. og den iværksatte tvangsindløsning af minoritetsaktionærernes resterende andel på 3,2 pct. for 16 mio. kr. Den 31. december 2013 solgte DiBa Bank datterselskaberne DiBa Bolig, DiBa Ejendomsadministration og Heering Huse til Sydbank. Sydbank-koncernens resultat for 2013 omfatter resultatet fra disse datterselskaber og DiBa Bank for ejerperioden december Datterselskaberne har i ejerperioden realiseret et basisresultat på 4 mio. kr., en engangsomkostning (udtrædelsesgodtgørelse til BEC) på 96 mio. kr. og en skatteindtægt på 23 mio. kr., svarende til et resultat efter skat på -69 mio. kr. Den 29. januar 2014 blev datterselskaberne DiBa Bolig og DiBa Ejendomsadministration solgt til EDC Poul Erik Bech koncernen Fald i basisindtjening på 4 pct. Fald i handelsindtjening med 94 mio. kr. til 229 mio. kr. Basisomkostninger på uændret niveau for sjette år i træk Stigning i nedskrivninger på udlån med 113 mio. kr. til mio. kr. Beholdningsresultat på 319 mio. kr. Poster med engangskarakter, netto på -43 mio. kr. Bidrag til sektorløsninger på 17 mio. kr. Bankudlån er reduceret med 2,3 pct. til 66,6 mia. kr. Indlån er steget med 6,7 pct. til 70,0 mia. kr. Fald i solvensprocent på 0,2 til 15,7 God likviditet Markant kundetilgang bl.a. via overtagelse af DiBa Bank Der indstilles ikke udbytte til aktionærerne for kvartal 2013 Periodens resultat -282 mio. kr. Sammendrag af resultatopgørelse Koncernen (mio. kr.) Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter og sektorløsninger Poster med engangskarakter, netto Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Årets resultat Basisresultat før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i Faldet på 297 mio. kr. kan henføres til et fald i basisindtjeningen på 171 mio. kr., et fald i handelsindtjeningen på 94 mio. kr. og en stigning i basisomkostningerne på 32 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. er realiseret med mio. kr. (2012: mio. kr.). På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse i november-december 2013 meddelte koncernen den 5. december 2013 i en selskabsmeddelelse, at som følge heraf var der behov for ekstraordinære nedskrivninger, der medfører at de samlede nedskrivninger for 2013 forventes i niveauet mio. kr. De realiserede nedskrivninger på mio. kr. ligger således på niveau med det tidligere udmeldte. Et meget tilfredsstillende beholdningsresultat på 319 mio. kr. mod 397 mio. kr. i Resultat før engangsposter og sektorløsninger udgør 231 mio. kr. (2012: 719 mio. kr.). Poster med engangskarakter, netto udgør i alt -43 mio. kr. (2012: -82 mio. kr.). Posten omfatter 98 mio. kr. omkostninger (herunder udtrædelsesgodtgørelse til BEC) og 55 mio. kr. engangsindtægter i form af kursregulering af koncernens aktier i Nets Holding. Resultat før skat udgør 171 mio. kr. (2012: 624 mio. kr.). Efter beregnet skat på -16 mio. kr. (2012: 157 mio. kr.) udgør koncernens resultat 187 mio. kr. mod 467 mio. kr. i Å rsrapport

6 Resume Forrentning af egenkapitalen før og efter skat udgør henholdsvis 1,7 pct. og 1,8 pct. mod 6,4 pct. og 4,8 pct. i Resultatet pr. aktie er reduceret fra 6,4 kr. til 2,5 kr. Væksten i kundeporteføljen er tilfredsstillende i et ellers konkurrencepræget marked, og porteføljen af privat- og erhvervskunder muliggør en vækst i forretningsomfanget. Egenkapitalen er i årets løb forøget med 204 mio. kr. til mio. kr. De risikovægtede poster er siden ultimo 2012 forøget med 1,5 mia. kr. til 72,7 mia. kr. Stigningen i kreditrisikoen udgør 0,3 mia. kr. og sammensætter sig af effekten af overtagelsen af DiBa Bank og faldende kreditvolumen i øvrigt bl.a. som følge af store nedskrivninger. Den resterende stigning kan i det væsentligste henføres til stigningen i markedsrisikoen på 1,3 mia. kr. Solvensprocenten ultimo 2013 er opgjort til 15,7, hvoraf 15,3 procentpoint kan henføres til kernekapital inkl. hybrid kernekapital mod henholdsvis 15,9 og 15,6 ultimo Den egentlige kernekapitalprocent er faldet fra 13,8 til 13,4. Pr. 31. december 2013 er solvensbehovet opgjort til 10,0 pct. (2012: 8,9 pct.). Med afsæt i koncernens stærke likviditet og høje solvens er der fastlagt en kapitalpolitik, der bedre understøtter koncernens vækststrategi og samtidig tilgodeser både Sydbanks status som SIFI-institut samt kommende reguleringer. Målet for de kommende år er en egentlig kernekapital procent på 12 og en solvensprocent i niveauet 15. En ny udbyttepolitik skal fra 2014 bidrage til den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Målet er under hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde pct. af årets resultat efter skat. Udlodningen vil ske ved udbytte og/eller ved tilbagekøb af egne aktier. Koncernen har en god likviditet, der opgjort i henhold til lovkravet på 10 pct., udgør 28,0 pct. ultimo Moody s 12-måneders likviditetskurve viser, at koncernen kan imødegå en situation, hvor adgangen til kapitalmarkederne afskæres i en periode, der overstiger 12 måneder. Der indstilles ikke udbytte til aktionærerne for Banken fik i året en markant tilgang af nye privat- og erhvervskunder, hvoraf hovedparten kan henføres til DiBa Bank. Koncernen forventer i 2014: Stigende basisindtjening primært som følge af overtagelsen af DiBa Bank på trods af et uændret udlånsniveau og fortsat stor konkurrence. Stigende handelsindtjening bl.a. som følge af overtagelsen af DiBa Bank, dog meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Stigende basisomkostninger primært som følge af overtagelsen af DiBa Bank. I lyset af det høje nedskrivningsniveau i 2013 forventes nedskrivningerne på udlån i 2014 på et lavere niveau. Integrationsomkostninger vedrørende DiBa Bank i niveauet 50 mio. kr. Governancestruktur og kreditmæssige tiltag Den endelige konklusion på Finanstilsynets undersøgelse i november-december 2013 er modtaget den 31. januar I rapporten konkluderer Finanstilsynet, at risiciene knyttet til bankens udlån er på niveau med andre større bankers risici, men at der er behov for forbedringer af governance i forbindelse med kreditgivningen. På den baggrund har ledelsen i de seneste måneder vurderet behovet for tiltag i relation til governance og kredit og har besluttet følgende: Styrkelse af governancestrukturen via en udbygning af de interne kontroller. Nedsættelse af et Risikoudvalg under bestyrelsen. Risikostyring er udskilt som en selvstændig central enhed med direkte reference til direktionen og med en udvidet bemanding i relation til kredit. Kommissoriet for det bestående Kreditrisikoudvalg er blevet udvidet inklusive en forøgelse af mødefrekvensen. Kommissoriet for Kreditkomitéen er blevet udvidet, og rapporteringen udvides. Det centrale Kreditområde er i december 2013 blevet om - organiseret med en mere enkel struktur, der passer til bankens 10 danske decentrale områder. I de decentrale områder ansættes en kreditansvarlig, der skal tage sig af mindre bevillinger. Generel nedsættelse af medarbejdernes bevillingsbeføjelser. 8 Å rsrapport 2013

7 Regnskabsberetning Basisindtjening Den samlede basisindtjening er faldet med 171 mio. kr. til mio. kr. Basisindtjening Koncernen (mio. kr.) Nettorenter mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. investeringsforeninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Andre driftsindtægter I alt Handelsindtjening Handelsindtjeningen er i forhold til 2012 reduceret med 94 mio. kr. til 229 mio. kr. og sammensætter sig således på forretningsområder: Handelsindtjening Koncernen (mio. kr.) Obligationsafdelingen Aktieafdelingen Rente- og Valutaafdelingen I alt Markets har i 2013 realiseret et resultat, der er 29 pct. lavere end i Bankudlån er i årets løb bl.a. som følge af store nedskrivninger reduceret med 2 pct., og indlån er steget med 7 pct. Den reelle reduktion i bankudlån er 3 pct. højere, hvis der korrigeres for tilgangen af bankudlån fra DiBa Bank i december Denne udvikling har sammen med en øget konkurrence og en deraf afledt faldende rentemarginal medført en reduktion af nettorenterne på 200 mio. kr. Indtægter fra samarbejdet med Totalkredit udgør netto 209 mio. kr. (2012: 206 mio. kr.) efter tabsmodregning på 28 mio. kr. (2012: 18 mio. kr.). Samarbejdet med DLR Kredit har medført en indtægt på 51 mio. kr. (2012: 59 mio. kr.). Den samlede realkreditindtjening udgør 264 mio. kr. (2012: 269 mio. kr.). Udviklingen i Obligationsafdelingens indtjening i forhold til 2012 kan primært henføres til rentestigning og uro i realkreditmarkedet i august måned. Herudover har omsætningen været lavere end i Aktieafdelingen har realiseret en stigning i indtjeningen på 25 pct. til 70 mio. kr. Afdelingen har nydt godt af de positive markeder og har således oplevet en pæn stigning i aktiviteten. Rente- og Valutaafdelingen har haft en tilbagegang på 40 mio. kr. Rentedelen blev ramt af rentestigninger i både 1. og 3. kvartal. Afdelingen har ved indgangen til 2014 igangsat flere initiativer, der skal øge omsætningen. Reduktionen i indtjeningen fra omprioriterings- og lånegebyrer kan henføres til lavere konverteringsaktivitet i forhold til året før. Indtjeningen fra kurtage og agio udgør 320 mio. kr. og er i forhold til 2012 steget med 12 mio. kr. Fremgangen kan henføres til stigende handel med aktier. Provisioner mv. vedrørende investeringsforeninger og pensionspuljer udgør 322 mio. kr., hvilket er en stigning på 34 mio. kr. i forhold til Omkostninger og afskrivninger Koncernens samlede omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. mod mio. kr. i I 2013 kan 7 mio. kr. heraf henføres til beholdningsresultatet. Omkostninger der indgår i poster med engangskarakter udgør 98 mio. kr., der består af DiBa Banks udtrædelsesgodtgørelse til BEC på 96 mio. kr. og 2 mio. kr. i lejemålsforpligtelser i forbindelse med den kommende sammenlægning af to overlappende filialer i henholdsvis Køge og Næstved. De øvrige indtjeningskomponenter er samlet steget med 13 mio. kr. i forhold til Niveauet i basisomkostningerne er uændret for sjette år i træk som følge af en stram omkostningsstyring og et fortsat faldende medarbejderantal. Å rsrapport

8 Regnskabsberetning Omkostninger og afskrivninger Koncernen (mio. kr.) Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter I alt Fordeler sig således: Basisomkostninger Beholdningsomkostninger 7 7 Omkostninger med engangskarakter Omkostninger, sektorløsninger Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt udgør 58,6 pct. (2012: 54,5 pct.). Koncernen beskæftigede ved udgangen af medarbejdere (omregnet til heltid) inklusive 171 medarbejdere overtaget fra DiBa Bank koncernen mod i Der er overtaget otte filialer fra DiBa Bank. I forbindelse med integrationen vil filialerne fra de to banker i henholdsvis Næstved, Ringsted og Køge blive sammenlagt ultimo februar Som følge af bankens fortsatte tilpasning af betjeningskonceptet er der herudover i løbet af 2013 lukket yderligere ni mindre filialer. I løbet af året har banken tillige åbnet tre nye filialer i Skive, Hobro og Farum. Ved udgangen af 2013 udgør antallet af filialer herefter 97 i Danmark samt uændret fem i Tyskland. Herudover er der afholdt omkostninger til Indskydergarantifondens Pengeinstitutafdeling med 104 mio. kr. (2012: 69 mio. kr.). Basisresultat før nedskrivninger på udlån Det realiserede basisresultat før nedskrivninger på udlån er reduceret med 297 mio. kr. og udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. mod mio. kr. i På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse i november-december 2013 meddelte koncernen den 5. december 2013 i en selskabsmeddelelse, at som følge heraf var der behov for ekstraordinære nedskrivninger, der medfører at de samlede nedskrivninger for 2013 forventes i niveauet mio. kr. De realiserede nedskrivninger på mio. kr. ligger således på niveau med det tidligere udmeldte. Den endelige konklusion på Finanstilsynets undersøgelse er modtaget den 31. januar Finanstilsynet fandt, at der i alt var behov for at øge nedskrivningerne med 750 mio. kr. på engagementer på over 10 mio. kr. i forhold til nedskrivningerne pr. 30. september Heraf udgør nedskrivninger på landbrug 300 mio. kr., hvilket er 75 mio. kr. højere end meddelt i selskabsmeddelelsen. De ændrede nedskrivninger på landbrug skyldes i væsentligt omfang, at Finanstilsynet har vurderet, at bankens værdiansættelsesmodeller for driftsbygninger ikke var i overensstemmelse med Finanstilsynets anvisninger ved afrapporteringen efter landbrugsundersøgelsen i De ekstraordinære nedskrivninger i 4. kvartal 2013 er primært sket på ikke-misligholdte bankudlån. De samlede nedskrivninger på engagementer overtaget fra Tønder Bank for hele 2013 udgør i niveauet 225 mio. kr. Årets nedskrivningsprocent opgjort i forhold til bankudlån ultimo 2013 udgør 2,57 (2012: 2,40). I forhold til bankudlån og garantier udgør årets nedskrivningsprocent 2,34 (2012: 2,19). Ultimo 2013 udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo mio. kr. (2012: mio. kr.). Årets nedskrivninger på bankudlån på mio. kr. (2012: mio. kr.) fordeler sig med 333 mio. kr. (2012: 469 mio. kr.) på fast ejendom, 520 mio. kr. (2012: 129 mio. kr.) på landbrug, 227 mio. kr. (2012: 143 mio. kr.) på handel og 393 mio. kr. (2012: 558 mio. kr.) på øvrige erhverv samt 388 mio. kr. (2012: 449 mio. kr.) på private. For yderligere uddybning henvises til den særskilte publikation Kreditrisiko Henholdsvis ca. 75 pct. og 80 pct. af nedskrivningerne på erhverv og privat i 2013 vedrører engagementer, der blev etableret før finanskrisens start i Å rsrapport 2013

9 Individuelt værdiforringede bankudlån Mio. kr Pct. I figuren nedenfor vises fordelingen af værdiforringede bankudlån på henholdsvis misligholdte og ikke-misligholdte bankudlån. På figuren ses, at hovedparten af de værdiforringede udlån kan henføres til ikke-misligholdte bankudlån. Misligholdte bankudlån er siden 1. kvartal 2012 steget med 809 mio. kr., mens ikke-misligholdte er steget med mio. kr Fordeling af værdiforringede bankudlån Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Værdiforringede bankudlån Individuelle nedskrivninger på bankudlån Værdiforringede bankudlån, netto Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån Værdiforringede bankudlån før nedskrivninger er i forhold til 2012 forøget med mio. kr. til mio. kr., svarende til 28 pct. Forøgelsen kan henføres til ikke-misligholdte bankudlån med 927 mio. kr. og misligholdte bankudlån med 555 mio. kr. Individuelt værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger er i samme periode forøget med 193 mio. kr., svarende til 7 pct. Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån udgør 59,1 pct. (2012: 51,4 pct.) af de samlede nedskrivninger kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 13 Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Basisresultat Basisresultat er reduceret med 410 mio. kr. og udgør -88 mio. kr. i 2013 mod 322 mio. kr. i Individuelt værdiforringede bankudlån Koncernen (mio. kr.) Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Værdiforringede bankudlån Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån Værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån før nedskrivninger 9,7 7,6 Nedskrivningssaldo i pct. af bankudlån før nedskrivninger 5,7 3,9 Nedskrevet i pct. af værdiforringede bankudlån 59,1 51,4 Nedskrivningssaldo i pct. af misligholdte bankudlån 213,0 205,1 Det ses, at nedskrivningssaldoen i pct. af misligholdte bankudlån i 2013 nu er 213 pct. Stigningen i misligholdte bankudlån fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ultimo 2013 er primært forårsaget af, at flere engagementer indenfor brancherne fast ejendom og landbrug nu anses for så risikofyldte, at et tab anses for uundgåeligt, hvorfor disse engagementer nu anses som misligholdte. Beholdningsresultat Koncernens positionstagning og håndtering af likviditeten har under ét givet en indtjening på 319 mio. kr. i 2013 mod 397 mio. kr. året før. Beholdningsresultat Koncernen (mio. kr.) Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Mandater (CDO) 8 54 Strategiske aktier 0-2 Omkostninger -7-7 I alt Positionen er fortsat primært i danske realkreditobligationer afdækket med afledte instrumenter. Efter at have afdisponeret en del af positionen i 2. kvartal, er den genopbygget i 4. kvartal En del af afdækningen er flyttet fra EUR til USD. Positionen er i starten af 2014 sammensat, således at banken vil tjene på en rentestigning svarende til en negativ renterisiko. Å rsrapport

10 Regnskabsberetning Resultat før engangsposter og sektorløsninger Resultat før engangsposter og sektorløsninger er reduceret med 488 mio. kr. og udgør 231 mio. kr. (2012: 719 mio. kr.). på 121 mio. kr. (2012: 92 mio. kr.), udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Der er nedskrevet mio. kr. (2012: mio. kr.) på bankudlån. Poster med engangskarakter, netto Poster med engangskarakter, netto udgør i alt -43 mio. kr. (2012: -82 mio. kr.). Posten omfatter dels omkostninger på 98 mio. kr. i form af udtrædelsesgodtgørelse på 96 mio. kr. og 2 mio. kr. i lejemålsforpligtelser og dels 55 mio. kr. engangsindtægter i form af kursregulering af koncernens aktier i Nets Holding i forbindelse med justering af prisfastsættelsen. Bidrag til sektorløsninger Den seneste opgørelse fra Indskydergarantifondens Afviklingsog Restruktureringsafdeling har medført et træk på tabsgarantien overfor Finansiel Stabilitet A/S på 17 mio. kr. (2012:13 mio. kr.). Forøgelsen kan henføres til Fjordbank Mors og Spar Lolland. Årets resultat Resultat før skat udgør 171 mio. kr. (2012: 624 mio. kr.). Efter en beregnet skatteindtægt på 16 mio. kr. (2012: udgift på 157 mio. kr.) udgør koncernens resultat 187 mio. kr. mod 467 mio. kr. i Skatteindtægten er en konsekvens af en skattefri aktieavance samt de forhøjede skattemæssige afskrivningsmulig heder på driftsmidler primært vedrørende leasingaktiviteten. Forrentning Forrentning af egenkapitalen før og efter skat udgør henholdsvis 1,7 pct. og 1,8 pct. mod 6,4 pct. og 4,8 pct. i Resultatet pr. aktie er reduceret fra 6,4 kr. til 2,5 kr. Modervirksomheden Sydbank Bankens samlede indtægter før omkostninger og nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Indtægterne indeholder resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder på -69 mio. kr. (2012: 4 mio. kr.), hvori er indeholdt resultat i dattervirksomheder efter skat på -2 mio. kr. (2012: -7 mio. kr.). Resultatet før skat udgør 193 mio. kr. (2012: 623 mio. kr.). Dattervirksomheder Datterbanken DiBa Bank har i ejerperioden december 2013 realiseret et resultat efter skat på -69 mio. kr. Resultaterne i ejerperioden december 2013 for de tre nye datterselskaber DiBa Bolig A/S, DiBa Ejendomsadministration A/S og Heering Huse ApS udgør 0 mio. kr. Resultat efter skat i Ejendomsselskabet udgjorde 4 mio. kr. (2012: -1 mio. kr.). Datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der er under solvent likvidation og forventes endeligt likvideret i 2014, realiserede et resultat efter skat på -6 mio. kr. (2012: -6 mio. kr.). 4. kvartal 2013 Kvartalets resultat før skat udgør -445 mio. kr. Heri er inde - holdt resultatet af de nye datterselskaber i ejerperioden. I forhold til 3. kvartal 2013 viser resultat før skat: Stigende basisindtjening på 16 mio. kr. Stigende handelsindtjening på 6 mio. kr. Fald i omkostninger på 4 mio. kr. Stigning i nedskrivninger på udlån med 589 mio. kr. Positivt beholdningsresultat på 42 mio. kr. (3. kvartal: -7 mio. kr.) Poster med engangskarakter, netto på -43 mio. kr. (3. kvartal: 0 mio. kr.) Stigning i bidrag til sektorløsninger på 2 mio. kr. Skatten bidrager med en indtægt på 163 mio. kr. (3. kvartal: udgift på 29 mio. kr.). Periodens resultat udgør -282 mio. kr. i 4. kvartal. De samlede omkostninger, inklusive omkostninger med engangskarakter og omkostninger til Indskydergarantifonden 12 Å rsrapport 2013

11 Periodens resultat Koncernen (mio. kr.) 4. kvt kvt kvt kvt kvt Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter og sektorløsninger Poster med engangskarakter, netto Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Periodens resultat Kvartalsopstillingen er baseret på de offentliggjorte delårsrapporter, der ikke er revideret. Balance Ultimo 2013 udgjorde koncernbalancen 147,9 mia. kr. mod 152,7 mia. kr. ultimo Aktiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 11,7 8,4 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 4,9 6,1 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 66,6 68,2 Værdipapirer og kapitalandele mv. 40,6 39,6 Aktiver tilknyttet puljeordninger 10,2 9,8 Andre aktiver mv. 13,9 20,6 I alt 147,9 152,7 Koncernens bankudlån udgør efter overtagelse af bankudlån på 2,3 mia. kr. fra DiBa Bank 66,6 mia. kr. Det er en reduktion på 2,3 pct. i forhold til Ændringen er sammensat af en reduktion i erhvervsudlån og en svag stigning i privatudlån samt betydelige nedskrivninger. Passiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter mv. 31,0 38,6 Indlån og anden gæld 70,0 65,7 Indlån i puljeordninger 10,2 9,8 Udstedte obligationer 6,5 4,0 Andre passiver mv. 18,0 23,0 Hensatte forpligtelser 0,2 0,2 Efterstillede kapitalindskud 1,8 1,4 Egenkapital 10,2 10,0 I alt 147,9 152,7 Koncernens indlån udgør efter overtagelse af indlån på 3,9 mia. kr. fra DiBa Bank 70,0 mia. kr. Det er en stigning på 6,7 pct. i forhold til Sammensætningen af indlån er blevet styrket via en stigning i indlån på anfordring med 5,3 mia. kr. og en reduktion af tidsindskud på 1,7 mia. kr. Å rsrapport

12 Regnskabsberetning Efterstillet kapital Koncernen har i forbindelse med overtagelsen af DiBa Bank erhvervet supplerende kapital på 250 mio. kr. og statslig hybrid kernekapital på 160 mio. kr. Herefter udgør koncernens supplerende kapital og hybrid tier 1-kapital henholdsvis 250 mio. kr. og mio. kr. Den samlede efterstillede kapital udgør således mio. kr. (2012: mio. kr.). Risikovægtede poster Koncernen ultimo (mia. kr.) Kreditrisiko 54,2 53,9 Markedsrisiko 10,2 8,9 Operationel risiko 8,3 8,4 I alt 72,7 71,2 I februar 2014 indfrier koncernen 100 mio. kr. supplerende kapital og 160 mio. kr. statslig hybrid kernekapital i DiBa Bank. Den resterende supplerende kapital i DiBa Bank på 150 mio. kr. vil blive indfriet senest 15. maj Sydbank-aktien Antal Udviklingen i fordeling på ratingklasser fra 2011 til 2013 fremgår nedenfor. Bruttoeksponering fordelt på ratingklasser, ekskl. default Pct. Gns. antal aktier i omløb Antal aktier i omløb ultimo året Antal udstedte aktier ultimo året Aktiekapital Aktiekapitalen udgør ultimo 2013 uændret kr. Antallet af aktier i omløb er steget fra (98,20 pct.) ved udgangen af 2012 til (98,71 pct.) ved udgangen af Sydbank-aktiens indre værdi er 139,7 (2012: 137,6). Sydbank-aktiens slutkurs var ultimo ,0 og børskurs/indre værdi 1,03. Egenkapital Ultimo 2013 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse på 204 mio. kr. siden primo året. Ændringen er sammensat af tilgang fra årets resultat med 187 mio. kr., nettosalg af egne aktier på 44 mio. kr., afgange fra regulering af opskrivningshenlæggelser på 20 mio. kr. og donation på 4 mio. kr. til Sydbank Fonden. Kapitalforhold De risikovægtede poster er siden ultimo 2012 forøget med 1,5 mia. kr. til 72,7 mia. kr. Stigningen i kreditrisikoen udgør 0,3 mia. kr. og sammensætter sig af effekten af overtagelsen af DiBa Bank og faldende kreditvolumen i øvrigt bl.a. som følge af store nedskrivninger. Den resterende stigning kan i det væsentligste henføres til stigningen i markedsrisikoen på 1,3 mia. kr Bruttoeksponeringen udgøres af udlån, uudnyttede kredittilsagn, tilgodehavende renter, garantier samt modpartsrisiko på afledte finansielle instrumenter. Figuren omfatter eksponeringer, der behandles efter IRB-metoden. Eksponeringer vedrørende kunders misligholdelser (default) indgår ikke i fordelingen på ratingklasser. Nedskrivninger på eksponeringer er ikke fratrukket i eksponeringen. Bruttoeksponeringen fordelt på ratingklasser udvikler sig positivt med en stigende andel i de tre bedste ratingklasser. En stigning i antallet af kunder med OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) har medført en stigning i ratingklasse 9, da koncernen henfører alle ikke-misligholdte eksponeringer på kunder med OIV til ratingklasse 9. Denne vandring er primært sket fra ratingklasserne 5-8. Medio 2013 har koncernen ændret sin PD-skala for indplacering af erhvervskunder i ratingklasser. Ratingfordelingen for 2011 og 2012 er tilpasset denne skala. Der henvises til noten om kreditrisiko på side 85 samt den særskilte publikation Kreditirisiko Å rsrapport 2013

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2012. Å rsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Å rsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Å rsrapport 2012 1 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal 4 Resume 5 Regnskabsberetning 7 Kapitalstyring 16 Ide- og forretningsgrundlag 19 Kunder og forretningsområder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 Sydbank leverer historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk Administrerende direktør Karen Frøsig siger

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 1 Årsrapporten 2016 Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 2 Hovedpunkter 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Sydbanks årsresultat 2007

Sydbanks årsresultat 2007 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 1 Årsrapporten 2014 Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 2 Hovedpunkter 2014 Hovedbudskab Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2016

Delårsrapport 1. halvår 2016 24-08-2016 1 Delårsrapport 1. halvår 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet 25. august 2016 24-08-2016 2 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Hovedbudskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 18-08-2015 1 Delårsrapport 1. halvår 2015 Historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk 19. august 2015 18-08-2015 2 Hovedpunkter 1. halvår 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2014 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Administrerende direktør Karen Frøsig siger om delårsregnskabet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere