Årsrapport Å rsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Å rsrapport

2 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013 et resultat efter skat på 187 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende på grund af de tidligere meddelte ekstraordinære nedskrivninger på udlån i 4. kvartal 2013, hvor resultatet isoleret set blev et underskud på 282 mio. kr. Årets basisindtjening og omkostninger er på niveau med forventningerne. På baggrund af de ekstraordinære nedskrivninger i 4. kvartal 2013 har koncernen iværksat tiltag for at forbedre governance i kreditgivningen. Risikostyringsfunktionen er udskilt som en selvstændig central enhed med en forøget bemanding, den centrale og decentrale kreditorganisation er styrket, og en række procedurer og systemer skærpes. Koncernen fik i året en markant tilgang af nye privat- og erhvervskunder, hvoraf hovedparten kan henføres til DiBa Bank. Væksten i kundeporteføljen er tilfredsstillende i et ellers konkurrencepræget marked, og porteføljen af privat- og erhvervskunder muliggør en vækst i forretningsomfanget. Med afsæt i koncernens stærke likviditet og høje solvens er der fastlagt en kapitalpolitik, der bedre understøtter koncernens vækststrategi og samtidig tilgodeser både Sydbanks status som SIFI-institut samt kommende reguleringer. Målet for de kommende år er en egentlig kernekapitalprocent på 12 mod nu 13,4 samt en solvensprocent i niveauet 15 mod nu 15,7. En ny udbyttepolitik skal fra 2014 bidrage til den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Målet er under hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde pct. af årets resultat efter skat. Udlodningen vil ske ved udbytte og/eller ved tilbagekøb af egne aktier. Koncernen forventer i 2014 en højere indtjening som følge af lavere nedskrivninger på udlån, stigende basisindtjening, højere handelsindtjening og synergier fra DiBa Bank. Å rsrapport

3 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal 6 Resume 7 Regnskabsberetning 9 Kapitalstyring 18 Ide- og forretningsgrundlag 21 Kunder og forretningsområder 22 Organisation, distribution og medarbejdere 24 Selskabsledelse og social ansvarlighed 26 Årsregnskab 31 Resultatopgørelse 32 Totalindkomstopgørelse 32 Balance 33 Egenkapitalopgørelse 34 Pengestrømsopgørelse 36 Noter 38 Erklæringer Ledelsens erklæring 94 Revisionens erklæringer 95 Ledelse, organisation mv. Selskabsmeddelelser og finanskalender 98 Aktionærmøder Generalforsamling Indkaldelse 100 Bestyrelse og direktion 102 Repræsentantskab 104 Lokalråd 106 Filialer 110 Organisation 114 Å rsrapport

4 Koncernens hoved- og nøgletal Indeks / Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter og sektorløsninger Poster med engangskarakter, netto Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 66,6 68, ,8 73,0 74,5 Udlån til dagsværdi 4,9 6,1 80 7,7 10,7 12,9 Indlån og anden gæld 70,0 65, ,7 64,2 68,8 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6,5 4, ,5 11,2 8,6 Efterstillede kapitalindskud 1,8 1, ,1 2,3 3,1 Egenkapital 10,2 10, ,6 9,6 9,1 Aktiver i alt 147,9 152, ,4 150,8 157,8 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat 2,5 6,4 2,6 5,6 11,7 Årets resultat udvandet 2,5 6,4 2,6 5,6 11,7 Børskurs ultimo 144,0 99,7 90,1 151,3 133,8 Indre værdi 139,7 137,6 131,1 129,8 124,1 Børskurs/indre værdi 1,03 0,72 0,69 1,17 1,08 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 73,4 73,1 73,2 73,5 66,9 Foreslået udbytte ,0 - Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,7 15,9 16,1 15,4 15,2 Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kernekapital 15,3 15,6 15,2 14,3 13,1 Egentlig kernekapitalprocent 13,4 13,8 13,4 12,7 11,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 1,7 6,4 3,1 6,0 12,3 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 1,8 4,8 2,0 4,4 9,6 Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 58,6 54,5 58,0 54,0 53,8 Renterisiko 0,6 1,8 0,9 1,5 1,0 Valutaposition 2,1 0,9 1,6 1,2 1,1 Valutarisiko 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 Udlån i forhold til egenkapital 6,5 6,8 7,2 7,6 8,2 Årets udlånsvækst -2,3-1,0-5,7-2,0-9,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 179,8 127,4 148,7 106,3 94,4 Summen af store engagementer 25,8 21,6 26,3 54,4 17,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent ekskl. DPB 5,1 3,8 2,3 2,0 1,7 Årets nedskrivningsprocent ekskl. DPB 2,2 2,2 1,5 1,7 1,3 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletalsdefinitioner fremgår af side Å rsrapport 2013

5 Resume Sydbank-koncernen har opnået et resultat for 2013 på 171 mio. kr. før skat, hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 1,7 pct. Resultatet vurderes som utilfredsstillende på baggrund af det høje nedskrivningsniveau. Resultatet før skat er som følge af de høje nedskrivninger og reduktionen i handelsindtjeningen lavere end forventet ved indgangen til året. Den 19. december 2013 overtog Sydbank DiBa Bank koncernen. Den samlede købesum ved overtagelsen af DiBa Bank udgør 479 mio. kr. og sammensætter sig af den overtagne beholdning af aktier pr. 31. december 2013 på 96,8 pct. for 463 mio. kr. og den iværksatte tvangsindløsning af minoritetsaktionærernes resterende andel på 3,2 pct. for 16 mio. kr. Den 31. december 2013 solgte DiBa Bank datterselskaberne DiBa Bolig, DiBa Ejendomsadministration og Heering Huse til Sydbank. Sydbank-koncernens resultat for 2013 omfatter resultatet fra disse datterselskaber og DiBa Bank for ejerperioden december Datterselskaberne har i ejerperioden realiseret et basisresultat på 4 mio. kr., en engangsomkostning (udtrædelsesgodtgørelse til BEC) på 96 mio. kr. og en skatteindtægt på 23 mio. kr., svarende til et resultat efter skat på -69 mio. kr. Den 29. januar 2014 blev datterselskaberne DiBa Bolig og DiBa Ejendomsadministration solgt til EDC Poul Erik Bech koncernen Fald i basisindtjening på 4 pct. Fald i handelsindtjening med 94 mio. kr. til 229 mio. kr. Basisomkostninger på uændret niveau for sjette år i træk Stigning i nedskrivninger på udlån med 113 mio. kr. til mio. kr. Beholdningsresultat på 319 mio. kr. Poster med engangskarakter, netto på -43 mio. kr. Bidrag til sektorløsninger på 17 mio. kr. Bankudlån er reduceret med 2,3 pct. til 66,6 mia. kr. Indlån er steget med 6,7 pct. til 70,0 mia. kr. Fald i solvensprocent på 0,2 til 15,7 God likviditet Markant kundetilgang bl.a. via overtagelse af DiBa Bank Der indstilles ikke udbytte til aktionærerne for kvartal 2013 Periodens resultat -282 mio. kr. Sammendrag af resultatopgørelse Koncernen (mio. kr.) Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter og sektorløsninger Poster med engangskarakter, netto Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Årets resultat Basisresultat før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i Faldet på 297 mio. kr. kan henføres til et fald i basisindtjeningen på 171 mio. kr., et fald i handelsindtjeningen på 94 mio. kr. og en stigning i basisomkostningerne på 32 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. er realiseret med mio. kr. (2012: mio. kr.). På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse i november-december 2013 meddelte koncernen den 5. december 2013 i en selskabsmeddelelse, at som følge heraf var der behov for ekstraordinære nedskrivninger, der medfører at de samlede nedskrivninger for 2013 forventes i niveauet mio. kr. De realiserede nedskrivninger på mio. kr. ligger således på niveau med det tidligere udmeldte. Et meget tilfredsstillende beholdningsresultat på 319 mio. kr. mod 397 mio. kr. i Resultat før engangsposter og sektorløsninger udgør 231 mio. kr. (2012: 719 mio. kr.). Poster med engangskarakter, netto udgør i alt -43 mio. kr. (2012: -82 mio. kr.). Posten omfatter 98 mio. kr. omkostninger (herunder udtrædelsesgodtgørelse til BEC) og 55 mio. kr. engangsindtægter i form af kursregulering af koncernens aktier i Nets Holding. Resultat før skat udgør 171 mio. kr. (2012: 624 mio. kr.). Efter beregnet skat på -16 mio. kr. (2012: 157 mio. kr.) udgør koncernens resultat 187 mio. kr. mod 467 mio. kr. i Å rsrapport

6 Resume Forrentning af egenkapitalen før og efter skat udgør henholdsvis 1,7 pct. og 1,8 pct. mod 6,4 pct. og 4,8 pct. i Resultatet pr. aktie er reduceret fra 6,4 kr. til 2,5 kr. Væksten i kundeporteføljen er tilfredsstillende i et ellers konkurrencepræget marked, og porteføljen af privat- og erhvervskunder muliggør en vækst i forretningsomfanget. Egenkapitalen er i årets løb forøget med 204 mio. kr. til mio. kr. De risikovægtede poster er siden ultimo 2012 forøget med 1,5 mia. kr. til 72,7 mia. kr. Stigningen i kreditrisikoen udgør 0,3 mia. kr. og sammensætter sig af effekten af overtagelsen af DiBa Bank og faldende kreditvolumen i øvrigt bl.a. som følge af store nedskrivninger. Den resterende stigning kan i det væsentligste henføres til stigningen i markedsrisikoen på 1,3 mia. kr. Solvensprocenten ultimo 2013 er opgjort til 15,7, hvoraf 15,3 procentpoint kan henføres til kernekapital inkl. hybrid kernekapital mod henholdsvis 15,9 og 15,6 ultimo Den egentlige kernekapitalprocent er faldet fra 13,8 til 13,4. Pr. 31. december 2013 er solvensbehovet opgjort til 10,0 pct. (2012: 8,9 pct.). Med afsæt i koncernens stærke likviditet og høje solvens er der fastlagt en kapitalpolitik, der bedre understøtter koncernens vækststrategi og samtidig tilgodeser både Sydbanks status som SIFI-institut samt kommende reguleringer. Målet for de kommende år er en egentlig kernekapital procent på 12 og en solvensprocent i niveauet 15. En ny udbyttepolitik skal fra 2014 bidrage til den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Målet er under hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde pct. af årets resultat efter skat. Udlodningen vil ske ved udbytte og/eller ved tilbagekøb af egne aktier. Koncernen har en god likviditet, der opgjort i henhold til lovkravet på 10 pct., udgør 28,0 pct. ultimo Moody s 12-måneders likviditetskurve viser, at koncernen kan imødegå en situation, hvor adgangen til kapitalmarkederne afskæres i en periode, der overstiger 12 måneder. Der indstilles ikke udbytte til aktionærerne for Banken fik i året en markant tilgang af nye privat- og erhvervskunder, hvoraf hovedparten kan henføres til DiBa Bank. Koncernen forventer i 2014: Stigende basisindtjening primært som følge af overtagelsen af DiBa Bank på trods af et uændret udlånsniveau og fortsat stor konkurrence. Stigende handelsindtjening bl.a. som følge af overtagelsen af DiBa Bank, dog meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Stigende basisomkostninger primært som følge af overtagelsen af DiBa Bank. I lyset af det høje nedskrivningsniveau i 2013 forventes nedskrivningerne på udlån i 2014 på et lavere niveau. Integrationsomkostninger vedrørende DiBa Bank i niveauet 50 mio. kr. Governancestruktur og kreditmæssige tiltag Den endelige konklusion på Finanstilsynets undersøgelse i november-december 2013 er modtaget den 31. januar I rapporten konkluderer Finanstilsynet, at risiciene knyttet til bankens udlån er på niveau med andre større bankers risici, men at der er behov for forbedringer af governance i forbindelse med kreditgivningen. På den baggrund har ledelsen i de seneste måneder vurderet behovet for tiltag i relation til governance og kredit og har besluttet følgende: Styrkelse af governancestrukturen via en udbygning af de interne kontroller. Nedsættelse af et Risikoudvalg under bestyrelsen. Risikostyring er udskilt som en selvstændig central enhed med direkte reference til direktionen og med en udvidet bemanding i relation til kredit. Kommissoriet for det bestående Kreditrisikoudvalg er blevet udvidet inklusive en forøgelse af mødefrekvensen. Kommissoriet for Kreditkomitéen er blevet udvidet, og rapporteringen udvides. Det centrale Kreditområde er i december 2013 blevet om - organiseret med en mere enkel struktur, der passer til bankens 10 danske decentrale områder. I de decentrale områder ansættes en kreditansvarlig, der skal tage sig af mindre bevillinger. Generel nedsættelse af medarbejdernes bevillingsbeføjelser. 8 Å rsrapport 2013

7 Regnskabsberetning Basisindtjening Den samlede basisindtjening er faldet med 171 mio. kr. til mio. kr. Basisindtjening Koncernen (mio. kr.) Nettorenter mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. investeringsforeninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Andre driftsindtægter I alt Handelsindtjening Handelsindtjeningen er i forhold til 2012 reduceret med 94 mio. kr. til 229 mio. kr. og sammensætter sig således på forretningsområder: Handelsindtjening Koncernen (mio. kr.) Obligationsafdelingen Aktieafdelingen Rente- og Valutaafdelingen I alt Markets har i 2013 realiseret et resultat, der er 29 pct. lavere end i Bankudlån er i årets løb bl.a. som følge af store nedskrivninger reduceret med 2 pct., og indlån er steget med 7 pct. Den reelle reduktion i bankudlån er 3 pct. højere, hvis der korrigeres for tilgangen af bankudlån fra DiBa Bank i december Denne udvikling har sammen med en øget konkurrence og en deraf afledt faldende rentemarginal medført en reduktion af nettorenterne på 200 mio. kr. Indtægter fra samarbejdet med Totalkredit udgør netto 209 mio. kr. (2012: 206 mio. kr.) efter tabsmodregning på 28 mio. kr. (2012: 18 mio. kr.). Samarbejdet med DLR Kredit har medført en indtægt på 51 mio. kr. (2012: 59 mio. kr.). Den samlede realkreditindtjening udgør 264 mio. kr. (2012: 269 mio. kr.). Udviklingen i Obligationsafdelingens indtjening i forhold til 2012 kan primært henføres til rentestigning og uro i realkreditmarkedet i august måned. Herudover har omsætningen været lavere end i Aktieafdelingen har realiseret en stigning i indtjeningen på 25 pct. til 70 mio. kr. Afdelingen har nydt godt af de positive markeder og har således oplevet en pæn stigning i aktiviteten. Rente- og Valutaafdelingen har haft en tilbagegang på 40 mio. kr. Rentedelen blev ramt af rentestigninger i både 1. og 3. kvartal. Afdelingen har ved indgangen til 2014 igangsat flere initiativer, der skal øge omsætningen. Reduktionen i indtjeningen fra omprioriterings- og lånegebyrer kan henføres til lavere konverteringsaktivitet i forhold til året før. Indtjeningen fra kurtage og agio udgør 320 mio. kr. og er i forhold til 2012 steget med 12 mio. kr. Fremgangen kan henføres til stigende handel med aktier. Provisioner mv. vedrørende investeringsforeninger og pensionspuljer udgør 322 mio. kr., hvilket er en stigning på 34 mio. kr. i forhold til Omkostninger og afskrivninger Koncernens samlede omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. mod mio. kr. i I 2013 kan 7 mio. kr. heraf henføres til beholdningsresultatet. Omkostninger der indgår i poster med engangskarakter udgør 98 mio. kr., der består af DiBa Banks udtrædelsesgodtgørelse til BEC på 96 mio. kr. og 2 mio. kr. i lejemålsforpligtelser i forbindelse med den kommende sammenlægning af to overlappende filialer i henholdsvis Køge og Næstved. De øvrige indtjeningskomponenter er samlet steget med 13 mio. kr. i forhold til Niveauet i basisomkostningerne er uændret for sjette år i træk som følge af en stram omkostningsstyring og et fortsat faldende medarbejderantal. Å rsrapport

8 Regnskabsberetning Omkostninger og afskrivninger Koncernen (mio. kr.) Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter I alt Fordeler sig således: Basisomkostninger Beholdningsomkostninger 7 7 Omkostninger med engangskarakter Omkostninger, sektorløsninger Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt udgør 58,6 pct. (2012: 54,5 pct.). Koncernen beskæftigede ved udgangen af medarbejdere (omregnet til heltid) inklusive 171 medarbejdere overtaget fra DiBa Bank koncernen mod i Der er overtaget otte filialer fra DiBa Bank. I forbindelse med integrationen vil filialerne fra de to banker i henholdsvis Næstved, Ringsted og Køge blive sammenlagt ultimo februar Som følge af bankens fortsatte tilpasning af betjeningskonceptet er der herudover i løbet af 2013 lukket yderligere ni mindre filialer. I løbet af året har banken tillige åbnet tre nye filialer i Skive, Hobro og Farum. Ved udgangen af 2013 udgør antallet af filialer herefter 97 i Danmark samt uændret fem i Tyskland. Herudover er der afholdt omkostninger til Indskydergarantifondens Pengeinstitutafdeling med 104 mio. kr. (2012: 69 mio. kr.). Basisresultat før nedskrivninger på udlån Det realiserede basisresultat før nedskrivninger på udlån er reduceret med 297 mio. kr. og udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. mod mio. kr. i På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse i november-december 2013 meddelte koncernen den 5. december 2013 i en selskabsmeddelelse, at som følge heraf var der behov for ekstraordinære nedskrivninger, der medfører at de samlede nedskrivninger for 2013 forventes i niveauet mio. kr. De realiserede nedskrivninger på mio. kr. ligger således på niveau med det tidligere udmeldte. Den endelige konklusion på Finanstilsynets undersøgelse er modtaget den 31. januar Finanstilsynet fandt, at der i alt var behov for at øge nedskrivningerne med 750 mio. kr. på engagementer på over 10 mio. kr. i forhold til nedskrivningerne pr. 30. september Heraf udgør nedskrivninger på landbrug 300 mio. kr., hvilket er 75 mio. kr. højere end meddelt i selskabsmeddelelsen. De ændrede nedskrivninger på landbrug skyldes i væsentligt omfang, at Finanstilsynet har vurderet, at bankens værdiansættelsesmodeller for driftsbygninger ikke var i overensstemmelse med Finanstilsynets anvisninger ved afrapporteringen efter landbrugsundersøgelsen i De ekstraordinære nedskrivninger i 4. kvartal 2013 er primært sket på ikke-misligholdte bankudlån. De samlede nedskrivninger på engagementer overtaget fra Tønder Bank for hele 2013 udgør i niveauet 225 mio. kr. Årets nedskrivningsprocent opgjort i forhold til bankudlån ultimo 2013 udgør 2,57 (2012: 2,40). I forhold til bankudlån og garantier udgør årets nedskrivningsprocent 2,34 (2012: 2,19). Ultimo 2013 udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo mio. kr. (2012: mio. kr.). Årets nedskrivninger på bankudlån på mio. kr. (2012: mio. kr.) fordeler sig med 333 mio. kr. (2012: 469 mio. kr.) på fast ejendom, 520 mio. kr. (2012: 129 mio. kr.) på landbrug, 227 mio. kr. (2012: 143 mio. kr.) på handel og 393 mio. kr. (2012: 558 mio. kr.) på øvrige erhverv samt 388 mio. kr. (2012: 449 mio. kr.) på private. For yderligere uddybning henvises til den særskilte publikation Kreditrisiko Henholdsvis ca. 75 pct. og 80 pct. af nedskrivningerne på erhverv og privat i 2013 vedrører engagementer, der blev etableret før finanskrisens start i Å rsrapport 2013

9 Individuelt værdiforringede bankudlån Mio. kr Pct. I figuren nedenfor vises fordelingen af værdiforringede bankudlån på henholdsvis misligholdte og ikke-misligholdte bankudlån. På figuren ses, at hovedparten af de værdiforringede udlån kan henføres til ikke-misligholdte bankudlån. Misligholdte bankudlån er siden 1. kvartal 2012 steget med 809 mio. kr., mens ikke-misligholdte er steget med mio. kr Fordeling af værdiforringede bankudlån Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Værdiforringede bankudlån Individuelle nedskrivninger på bankudlån Værdiforringede bankudlån, netto Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån Værdiforringede bankudlån før nedskrivninger er i forhold til 2012 forøget med mio. kr. til mio. kr., svarende til 28 pct. Forøgelsen kan henføres til ikke-misligholdte bankudlån med 927 mio. kr. og misligholdte bankudlån med 555 mio. kr. Individuelt værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger er i samme periode forøget med 193 mio. kr., svarende til 7 pct. Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån udgør 59,1 pct. (2012: 51,4 pct.) af de samlede nedskrivninger kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 13 Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Basisresultat Basisresultat er reduceret med 410 mio. kr. og udgør -88 mio. kr. i 2013 mod 322 mio. kr. i Individuelt værdiforringede bankudlån Koncernen (mio. kr.) Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Værdiforringede bankudlån Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån Værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån før nedskrivninger 9,7 7,6 Nedskrivningssaldo i pct. af bankudlån før nedskrivninger 5,7 3,9 Nedskrevet i pct. af værdiforringede bankudlån 59,1 51,4 Nedskrivningssaldo i pct. af misligholdte bankudlån 213,0 205,1 Det ses, at nedskrivningssaldoen i pct. af misligholdte bankudlån i 2013 nu er 213 pct. Stigningen i misligholdte bankudlån fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ultimo 2013 er primært forårsaget af, at flere engagementer indenfor brancherne fast ejendom og landbrug nu anses for så risikofyldte, at et tab anses for uundgåeligt, hvorfor disse engagementer nu anses som misligholdte. Beholdningsresultat Koncernens positionstagning og håndtering af likviditeten har under ét givet en indtjening på 319 mio. kr. i 2013 mod 397 mio. kr. året før. Beholdningsresultat Koncernen (mio. kr.) Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Mandater (CDO) 8 54 Strategiske aktier 0-2 Omkostninger -7-7 I alt Positionen er fortsat primært i danske realkreditobligationer afdækket med afledte instrumenter. Efter at have afdisponeret en del af positionen i 2. kvartal, er den genopbygget i 4. kvartal En del af afdækningen er flyttet fra EUR til USD. Positionen er i starten af 2014 sammensat, således at banken vil tjene på en rentestigning svarende til en negativ renterisiko. Å rsrapport

10 Regnskabsberetning Resultat før engangsposter og sektorløsninger Resultat før engangsposter og sektorløsninger er reduceret med 488 mio. kr. og udgør 231 mio. kr. (2012: 719 mio. kr.). på 121 mio. kr. (2012: 92 mio. kr.), udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Der er nedskrevet mio. kr. (2012: mio. kr.) på bankudlån. Poster med engangskarakter, netto Poster med engangskarakter, netto udgør i alt -43 mio. kr. (2012: -82 mio. kr.). Posten omfatter dels omkostninger på 98 mio. kr. i form af udtrædelsesgodtgørelse på 96 mio. kr. og 2 mio. kr. i lejemålsforpligtelser og dels 55 mio. kr. engangsindtægter i form af kursregulering af koncernens aktier i Nets Holding i forbindelse med justering af prisfastsættelsen. Bidrag til sektorløsninger Den seneste opgørelse fra Indskydergarantifondens Afviklingsog Restruktureringsafdeling har medført et træk på tabsgarantien overfor Finansiel Stabilitet A/S på 17 mio. kr. (2012:13 mio. kr.). Forøgelsen kan henføres til Fjordbank Mors og Spar Lolland. Årets resultat Resultat før skat udgør 171 mio. kr. (2012: 624 mio. kr.). Efter en beregnet skatteindtægt på 16 mio. kr. (2012: udgift på 157 mio. kr.) udgør koncernens resultat 187 mio. kr. mod 467 mio. kr. i Skatteindtægten er en konsekvens af en skattefri aktieavance samt de forhøjede skattemæssige afskrivningsmulig heder på driftsmidler primært vedrørende leasingaktiviteten. Forrentning Forrentning af egenkapitalen før og efter skat udgør henholdsvis 1,7 pct. og 1,8 pct. mod 6,4 pct. og 4,8 pct. i Resultatet pr. aktie er reduceret fra 6,4 kr. til 2,5 kr. Modervirksomheden Sydbank Bankens samlede indtægter før omkostninger og nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Indtægterne indeholder resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder på -69 mio. kr. (2012: 4 mio. kr.), hvori er indeholdt resultat i dattervirksomheder efter skat på -2 mio. kr. (2012: -7 mio. kr.). Resultatet før skat udgør 193 mio. kr. (2012: 623 mio. kr.). Dattervirksomheder Datterbanken DiBa Bank har i ejerperioden december 2013 realiseret et resultat efter skat på -69 mio. kr. Resultaterne i ejerperioden december 2013 for de tre nye datterselskaber DiBa Bolig A/S, DiBa Ejendomsadministration A/S og Heering Huse ApS udgør 0 mio. kr. Resultat efter skat i Ejendomsselskabet udgjorde 4 mio. kr. (2012: -1 mio. kr.). Datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der er under solvent likvidation og forventes endeligt likvideret i 2014, realiserede et resultat efter skat på -6 mio. kr. (2012: -6 mio. kr.). 4. kvartal 2013 Kvartalets resultat før skat udgør -445 mio. kr. Heri er inde - holdt resultatet af de nye datterselskaber i ejerperioden. I forhold til 3. kvartal 2013 viser resultat før skat: Stigende basisindtjening på 16 mio. kr. Stigende handelsindtjening på 6 mio. kr. Fald i omkostninger på 4 mio. kr. Stigning i nedskrivninger på udlån med 589 mio. kr. Positivt beholdningsresultat på 42 mio. kr. (3. kvartal: -7 mio. kr.) Poster med engangskarakter, netto på -43 mio. kr. (3. kvartal: 0 mio. kr.) Stigning i bidrag til sektorløsninger på 2 mio. kr. Skatten bidrager med en indtægt på 163 mio. kr. (3. kvartal: udgift på 29 mio. kr.). Periodens resultat udgør -282 mio. kr. i 4. kvartal. De samlede omkostninger, inklusive omkostninger med engangskarakter og omkostninger til Indskydergarantifonden 12 Å rsrapport 2013

11 Periodens resultat Koncernen (mio. kr.) 4. kvt kvt kvt kvt kvt Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter og sektorløsninger Poster med engangskarakter, netto Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Periodens resultat Kvartalsopstillingen er baseret på de offentliggjorte delårsrapporter, der ikke er revideret. Balance Ultimo 2013 udgjorde koncernbalancen 147,9 mia. kr. mod 152,7 mia. kr. ultimo Aktiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 11,7 8,4 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 4,9 6,1 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 66,6 68,2 Værdipapirer og kapitalandele mv. 40,6 39,6 Aktiver tilknyttet puljeordninger 10,2 9,8 Andre aktiver mv. 13,9 20,6 I alt 147,9 152,7 Koncernens bankudlån udgør efter overtagelse af bankudlån på 2,3 mia. kr. fra DiBa Bank 66,6 mia. kr. Det er en reduktion på 2,3 pct. i forhold til Ændringen er sammensat af en reduktion i erhvervsudlån og en svag stigning i privatudlån samt betydelige nedskrivninger. Passiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter mv. 31,0 38,6 Indlån og anden gæld 70,0 65,7 Indlån i puljeordninger 10,2 9,8 Udstedte obligationer 6,5 4,0 Andre passiver mv. 18,0 23,0 Hensatte forpligtelser 0,2 0,2 Efterstillede kapitalindskud 1,8 1,4 Egenkapital 10,2 10,0 I alt 147,9 152,7 Koncernens indlån udgør efter overtagelse af indlån på 3,9 mia. kr. fra DiBa Bank 70,0 mia. kr. Det er en stigning på 6,7 pct. i forhold til Sammensætningen af indlån er blevet styrket via en stigning i indlån på anfordring med 5,3 mia. kr. og en reduktion af tidsindskud på 1,7 mia. kr. Å rsrapport

12 Regnskabsberetning Efterstillet kapital Koncernen har i forbindelse med overtagelsen af DiBa Bank erhvervet supplerende kapital på 250 mio. kr. og statslig hybrid kernekapital på 160 mio. kr. Herefter udgør koncernens supplerende kapital og hybrid tier 1-kapital henholdsvis 250 mio. kr. og mio. kr. Den samlede efterstillede kapital udgør således mio. kr. (2012: mio. kr.). Risikovægtede poster Koncernen ultimo (mia. kr.) Kreditrisiko 54,2 53,9 Markedsrisiko 10,2 8,9 Operationel risiko 8,3 8,4 I alt 72,7 71,2 I februar 2014 indfrier koncernen 100 mio. kr. supplerende kapital og 160 mio. kr. statslig hybrid kernekapital i DiBa Bank. Den resterende supplerende kapital i DiBa Bank på 150 mio. kr. vil blive indfriet senest 15. maj Sydbank-aktien Antal Udviklingen i fordeling på ratingklasser fra 2011 til 2013 fremgår nedenfor. Bruttoeksponering fordelt på ratingklasser, ekskl. default Pct. Gns. antal aktier i omløb Antal aktier i omløb ultimo året Antal udstedte aktier ultimo året Aktiekapital Aktiekapitalen udgør ultimo 2013 uændret kr. Antallet af aktier i omløb er steget fra (98,20 pct.) ved udgangen af 2012 til (98,71 pct.) ved udgangen af Sydbank-aktiens indre værdi er 139,7 (2012: 137,6). Sydbank-aktiens slutkurs var ultimo ,0 og børskurs/indre værdi 1,03. Egenkapital Ultimo 2013 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse på 204 mio. kr. siden primo året. Ændringen er sammensat af tilgang fra årets resultat med 187 mio. kr., nettosalg af egne aktier på 44 mio. kr., afgange fra regulering af opskrivningshenlæggelser på 20 mio. kr. og donation på 4 mio. kr. til Sydbank Fonden. Kapitalforhold De risikovægtede poster er siden ultimo 2012 forøget med 1,5 mia. kr. til 72,7 mia. kr. Stigningen i kreditrisikoen udgør 0,3 mia. kr. og sammensætter sig af effekten af overtagelsen af DiBa Bank og faldende kreditvolumen i øvrigt bl.a. som følge af store nedskrivninger. Den resterende stigning kan i det væsentligste henføres til stigningen i markedsrisikoen på 1,3 mia. kr Bruttoeksponeringen udgøres af udlån, uudnyttede kredittilsagn, tilgodehavende renter, garantier samt modpartsrisiko på afledte finansielle instrumenter. Figuren omfatter eksponeringer, der behandles efter IRB-metoden. Eksponeringer vedrørende kunders misligholdelser (default) indgår ikke i fordelingen på ratingklasser. Nedskrivninger på eksponeringer er ikke fratrukket i eksponeringen. Bruttoeksponeringen fordelt på ratingklasser udvikler sig positivt med en stigende andel i de tre bedste ratingklasser. En stigning i antallet af kunder med OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) har medført en stigning i ratingklasse 9, da koncernen henfører alle ikke-misligholdte eksponeringer på kunder med OIV til ratingklasse 9. Denne vandring er primært sket fra ratingklasserne 5-8. Medio 2013 har koncernen ændret sin PD-skala for indplacering af erhvervskunder i ratingklasser. Ratingfordelingen for 2011 og 2012 er tilpasset denne skala. Der henvises til noten om kreditrisiko på side 85 samt den særskilte publikation Kreditirisiko Å rsrapport 2013

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapport 2012. Å rsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Å rsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Å rsrapport 2012 1 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal 4 Resume 5 Regnskabsberetning 7 Kapitalstyring 16 Ide- og forretningsgrundlag 19 Kunder og forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskab 25 Resultatopgørelse 26 Totalindkomstopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 32

Årsregnskab 25 Resultatopgørelse 26 Totalindkomstopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 32 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal 4 Resumé 5 Regnskabsberetning 7 Kapitalstyring 14 Idé- og forretningsgrundlag 17 Kunder og forretningsområder 18 Organisation, distribution og medarbejdere

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Årets resultat 5 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 12 Kreditrisiko 14 Operationel risiko 17 Idé- og forretningsgrundlag 18 Kunder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere